/Licencje_069_02_001_0001.djvu

			5 . 4.
		

/Licencje_069_02_002_0001.djvu

			■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
.
^ \
'
		

/Licencje_069_02_005_0001.djvu

			POLSKA
BIBLIOGRAFIA
CONRADOWSKA
Moim najbliższym - żeglarzom
		

/Licencje_069_02_006_0001.djvu

			
		

/Licencje_069_02_007_0001.djvu

			!. 5W
Wanda Perczak
POLSKA BIBLIOGRAFIA
CONRADOWSKA
1896 - 1992
<5
I
		

/Licencje_069_02_008_0001.djvu

			Praca sfinansowana za środków MEN na działalność
ogólnotechniczną
Recenzenci: prof. dr W.Krajka, Lublin UMCS
prof. dr B.Ryszewski, Toruń, UMK
ISBN 83-231-0468-9
O Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Toruń 1993
Wydanie pierwsze.
Nakład 300+60 egz.
Objętość 18,0 ark.wyd.
Składi Barbara Zgorzelska-Wenta
Druki Drukarnia POZKAL w Inowrocławiu
£
		

/Licencje_069_02_009_0001.djvu

			SPIS TREŚCI
Wstęp		4
Introduction 		17
Wykaz ważniejszych skrótów	•		30
Wykaz skrótów czasopism	'		32
Skróty nazw wydawnictw 			55
Kalendarium życia i twórczości Conrada 		57
BIBLIOGRAFIA
I. D Z I E Ł A
1.	Pierwodruki dzieł Conrada 		70
2.	Wydania zbiorowe 				79
a.	Pisma wybrane		79
b.	Pisma zbiorowe		79
c.	Z pism Josepha Conrada		81
d.	Dzieła		84
e.	Dzieła wybrane		85
3.	Inne wydania		87
a.	Powieści i tomy wspomnień		87
b.	Zbiory nowel		91
c.	Nowele, opowiadania i fragmenty 		92
d.	Publicystyka	96
e.	Eseje i Wspomnienia	98
f.	Różne	99
g.	Listy				99
II. OPRACOWANIA
1. Wydawnictwa zwarte 			102
a.	Książki		102
b.	Prace magisterskie i doktorskie nieopublikowane .	115
1
		

/Licencje_069_02_010_0001.djvu

			2.	Czasopisma	.		118
a.	Czasopisma poświęcone Conradowi 		118
b.	Nr. czasopism poświęcone Conradowi 		121
3.	Opracowania w czasopismach i książkach ........	126
a.	Biografia Conrada 		126
Rodzina i dzieciństwo 		126
Służba morska	•		133
Losy barku "Otago"		138
Okres twórczości		141
Śmierć pisarza 		145
wizyta Borysa Conrada w 1967 r. w Polsce . . .	146
Wizyta Borysa Conrada w 1972 r. w Polsce . . .	148
b.	Opracowania ogólne 		149
c.	Opracowania twórczości 		171
d.	Polskość Conrada 		203
e.	Opracowania poszczególnych dzieł 		210
Almayers Folly - Szaleństwo Almayera .....	210
An Outcast of the Islands - Banita; Wygnaniec z
wysp		211
The Nigger of the "Narcissus”. A tale of the
forecastle - Murzyn z załogi "Narcyza" . .	212
Tales of Unrest - Opowieści niepokojące ....	213
Lord Jim, a tale - Lord Jim		214
The inheritors - Spadkobiercy 		219
Youth, a Narrative and Two Other Stories
Młodość i inne opowiadania		219
Typhoon and Other Stories - Tajfun i inne
opowiadania		222
Romance - Przygoda		224
Nostromo		224
The Mirror of the Sea - Zwierciadło morza . . .	226
The Secret Agent - Tajny agent 		226
A Set of Six - Sześć opowieści ........	227
Under Western Eyes - W oczach Zachodu		228
Some Reminiscences - Ze wspomnień		230
Twix Land and Sea - Między lądem a morzem ...	231
Chance - Los		232
Victory - Zwycięstwo	233
Within the Tides - Wśród prądów 		234
The Shadow Line - smuga cienia. . . 		235
The Arrow of Gold - Złota strzała		236
The Rescue - Ocalenie		237
Notes of Life and Letters - o życiu i
literaturze		238
The Rover - Korsarz		239
Suspense - W zawieszeniu		240
Tales of Hearsay - Opowieści zasłyszane ....	240
Last Essays - Ostatnie szkice 		242
2
		

/Licencje_069_02_011_0001.djvu

			The Sisters - Siostry		242
Szkice polityczne 		243
Letters - Listy		243
Rysunki Conrada 		246
Różne		246
t. Recenzje zagranicznych książek o Conradzie ...	248
4.	Conrad w sztuce			253
a.	poezja				253
b.	proza			260
c.	muzyka i plactyka		 .	261
d.	realizacje dzieł 		265 .
teatralne			265
adaptacje filmowe 		269
adaptacje telewizyjne 	 .	272
adaptacje radiowe . 			277
5.	Kult				281
a.	conradyści		281
b.	zagraniczne czasopisma conradowskie - recenzje .	287
c.	organizacje conradowskie 		289
d.	rocznice, konferencje 		291
e.	odczyty, spotkania	301
f.	nagrody, konkursy 		3 03
g.	spuścizna		305
h.	miscellanea		305
Table of Contents		308
Indeks	312
		

/Licencje_069_02_012_0001.djvu

			Wanda Perczak
WSTĘP
Początek XX wieku jest dla uaa, ludzi lat dziewięćdziesią¬
tych nieodległy wprawdzie, lecz zamknięty już historię. Od
tamtego czasu przewaliły się przez świat i umysły ludzkie dwie
wojny światowe, z których każda stanowiła cezurę, przeminęły
mody, światopoglądy, epoki. Przeminęli również pisarze - świad¬
kowie swojego czasu. Większość z nich jest już szacownymi
zabytkami znanymi tylko badaczom literatury, lub w najlepszym
razie - a zdarzało się to tylko nielicznym - "przerabianymi" w
szkołach przez znudzonych uczniów i pełnych szacunku nauczycieli.
Nie ma wśród nich Conrada. Ten "samotny geniusz angielskiej
literatury" - jak określił go Roman Dyboski - ma wciąż ogromne
rzesze czytelników, namiętnych badaczy, wielbicieli i wrogów,
jest pisarzem wywołującym wciąż nowe dyskusje i wnikliwe badania.
Kluby conradowskie w różnych częściach świata wydają pisma jemu
tylko poświęcone, pisarze piszę o nim liczne książki i eseje,
poeci - wiersze, literaturoznawcy roztrząsają każde jego zdanie
i myśl, dochodząc, co zabawne, do diametralnie różnych wniosków
( vide: "Pięć interpretacji Lorda Jima").
Fascynacja Conradem przychodziła i cofała się, nigdy jednak
nie wygasając zupełnie, nasilając nię - a dotyczy to szczególnie
Polski - w momentach trudnych i przełomowych. Zaryzykuję
twierdzenie, że jest to pisarz czasu pogardy - pogardy dla kilku
4
		

/Licencje_069_02_013_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
prostych zasad uparcie głoszonych przez syna polskiego zesłańca,
który znalazł w Anglii swą drugą ojczyznę. Zasady te to godność
człowieka, honor i przede wszystkim wierność raz obranej drodze -
bez względu na konsekwencje i szanse wygranej.
Jak widać ponadczasowe, proste prawdy Conrada maję nadal
ogromny siłę przyciągającą: jego książki, wciąż wznawiane znikają
szybko z półek księgarskich a prace o nim - że ograniczę się
tylko do Polski - ukazują się w liczbie kilkudziesięciu rocznie.
Rzadko, głównie ze względu na barierę językową, notowane są w
bibliografiach zagranicznych; a ukazało się ich już kilka,
głównie w Anglii i Ameryce
Z niezrozumiałych względów, mimo tak dużej obfitości mate¬
riału nie było dotychczas pełnej polskiej bibliografii Conrada.
Niewielka, licząca ok. 200 pozycji bibliografia Piotra
Grzegorczyka ukazała się w 1932 r. Od tego czasu prace o autorze
"Lorda Jima" notowane były wyłącznie w bibliografiach załącz¬
nikowych i czasopismach, co nie dawało pełnego zbioru prac. Lukę
tą stara się wypełnić niniejsza Polska Bibliografia Conradowska,
obejmująca prawie wiek polskiej conradystyki.
Źródła
Opracowując niniejszą bibliografię opierałam się na licznych
źródłach polskich (zarówno krajowych jak i emigracyjnych) oraz
zagranicznych. Uwzględniłam również, niejednokrotnie bardzo
bogate i rzetelne bibliografie załącznikowe.
2 — Polska bibliografia
5
		

/Licencje_069_02_014_0001.djvu

			Wanda Perczak
Spośród polskich źródeł, na ogół nie wymagających spraw¬
dzenia z autopsji, najważniejsze były dwa; Bibliografia Zawar¬
tości Czasopism za lata 1947-1992 i Polska Bibliografia Literacka
za lata 1944-1982. Te dwa źródła, często uzupełniające się
nawzajem, dostarczyły mi najwięcej materiału.
Spośród bibliografii wydanych przez Polaków za granicy naj¬
wartościowsze dla mnie okazały się dwie zebrane przez Ludwika
Krzyżanowskiego: "Joseph Conrad. A bibliographical note" i
"Joseph Conrad. Some Polish documents" wydrukowane w The Polish
Reviews 1957 i 1958 r. Zawierają one m.in. conradowskie polonika
sprzed wojny, nieuwzględnione w anglojęzycznej bibliografii Lohfa
i Sheehy.
W Polsce, jak już wspomniałam, była tylko jedna, wydana jako
nadbitka, bibliografia Piotra Grzegorczyka, zawierająca na 14
stronach 203 pozycje. Wartościowe, jednak obejmujące tylko
najważniejsze prace polskiej conradystyki są bibliografie
załącznikowe w książkach S.Zabierowskiego: Conrad w Polsce i
B.Koc:Conrad, oraz opracowana przez Z.Najdera we wstępie do
"Lorda Jima" ( Wyd. Ossolin. 1978) i w "Wyborze opowiadań",
również wydanym przez to samo wydawnictwo w 1972 r.
Najmniej materiału uzyskałam z obcojęzycznych bibliografii
wydanych w Anglii i Ameryce. Zawierają one bardzo nieliczne
pozycje polskie, w dodatku rejestują je z błędaftii w nazwiskach
i tytułach oraz z omyłkami w numerach, rocznikach itp. Każda
uzyskana stamtąd pozycja wymagała sprawdzenia z autopsji, ew. w
innym, bardziej wiarygodnym źródle.
6
		

/Licencje_069_02_015_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Do źródeł, z których korzystałam wypada również zaliczyć
katalogi i zbiory kilku najzasobniejszych bibliotek polskich.
Zasoby tam zgromadzone pozwoliły na sprawdzenie większości
pozycji 7. autopsji, zidentyfikowanie czasopism i uściślenie
opisów.
Poniżej podaję zestawienie najważniejszych źródeł, z których
korzystałam opracowując niniejszą bibliografię:
Wydawnictwa zwarte:
1.	Bibliografia polskiego piśmiennictwa morskiego 1945-1975.
Druki zwarte./ oprać. M.Babnis - Gdańsk, 1981
2.	Bojarski E.A., Bojarski H.T.: Joseph Conrad. A biblio¬
graphy of masters theses and doctoral dissertations 1917-
1963 - Lexington, 1964
3.Ehrsam	T.G.: A bibliography of Joseph Conrad - New York,
1969
4.	Grzegorczyk P.: Józef Conrad w Polsce. Materiały
bibliograficzne - Warszawa, 1932
5.	Lohf K.A., Sheehy E.P.: Joseph Conrad at mid-century.
Editions et studies 1885-1955 - Minneapolis, 1957
6.	Nowakowa J. : Conradiana w Bibliotece Polskiej w Londynie -
Londyn, 1970
7.	Szymkowska-Ruszała J.: Zbeletryzowane biografie dla dzieci
i młodzieży 1918-1939 - Słupsk, 1985
7
		

/Licencje_069_02_016_0001.djvu

			Wanda Perczak
8.	Teets B.E. Gerber H.E.: Joseph Conrad. An annotated
bibliography of writings about him - Illinois, 1971
9.	Wise T.J.: A bibliography of writings of Joseph Conrad
(1895-1921) - London, 1921
10.	Zabielska J. : Catalogue of exhibition organized by the
Polish Library at the Union of Polish Writers
Abroad... London, 1956
Wydawnictwa ciągle:
1.	Bibliografia Zawartości Czasopism - Warszawa 1947-1992
2.	Centralny Katalog Bieżących Czasopism Zagranicznych 1961-1984
3.	Centralny Katalog Zagranicznych Wydawnictw Ciągłych w
Bibliotekach Polskich 1985-1992
4.	Conradiana - Abilene Texas 1968-1984
5.	Informacje/Komunikaty Polskiego Klubu Conradowskiego
Gdańsk, 1976-1992
6.	Informator o Pracach Naukowo-Badawczych i Rozwojowych.
Seria I - 1983-1990
7.	Informator o Zakończonych Pracach Naukowych, Seria I
Warszawa, 1968-1992
8.	Literatura Piękna. Adnotowany Rocznik Bibliograficzny
Warszawa 1954-1988
9.	Polska Bibliografia Literacka - Warszawa 1944-1983
10.	Polonica Zagraniczne - 1960-1992.
8
		

/Licencje_069_02_017_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
11.	Przewodnik Bibliograficzny - Warszawa 1885-1933 oraz
1955-1992
12.	Rocznik Literacki - Warszawa, 1932-1939 oraz 1956-1991
Bibliografie załącznikowe, bibliografie w czasopismach:
1.	Allen J.: Morskie lata Conrada - Gdańsk, 1971 s.499-500
2.	Hawthorn J.: Joseph Conrad. Language...-London, 1979
s. 128-133
3.	Jabłkowska R. : Joseph Conrad (1857*-1924) - Wrocław, 1961
s.389-395
4.	Jahłknwska R. (opran.): Joseph Conrad Korzeniowski
Warszawa, 1964 Utwory Conrada w układzie chronologicznym -
s.393-404
5.	Jean-Aubry G. : Życie Conrada - Wwa, 1958 s.396-416 (oraz
piśmiennictwo do poszczególnych rozdziałów)
6.	Knapp Hay E.: Tłie political novels of Joseph Conrad -
Chicago, London 1963 s.333-341
7.	Koc B.: Conrad. Opowieść biograficzna - Wwa, 1977 s.333-338
8.	Korbut G.; Literatura polska. Od początków do wojny
światowej - wyd.2 - Wwa, 1931 - Tom IV
9.	Krajewska W.: Bibliografia przekładów polskich z literatury
angielskiej w Polsce w okresie modernizmu - Wrocław... 1972
s. 215-271
10.	Krzyżanowski L.: Joseph Conrad. A bibliographical note -
The Polish Review 1957 nr 2/3 s. 133-140
9
		

/Licencje_069_02_018_0001.djvu

			Wanda Fercrak
11.	Krzyżanowski L.: Joseph Conrad. Some Polish documents -
The Polish Review 1958 nr 1-2 s. 59-85
12.	Mroczkowski P.: Conradian commentariea - Kraków, 1970
s.140
13.	Najder Z.: Bibliografia - w: J.Conrad: Listy - Wwa, 1968
s.489-490.
14.	Najder Z.: Bibliografia - w: J.Conrad: Lord Jim - Wrocław,
Kraków, 1978 s.CV-CXII
15.	Najder Z.: Bibliografia - w: J.Conrad: Wybór opowiadań -
Wrocław, Kraków, 1972 s.LXXVIII-LXXXIII
16.	Najder Z.: Życie Conrada Korzeniowskiego - Wwa, 1980
s.385-396
17.	Ostrowski W.: Problem Josepha Conrada - Kultura i Społe¬
czeństwo 1957 nr 4 s.79-80
18.	Skutnik T.: Objaśnienia - w: W imię Conrada. Joseph Conrad
w poezji polskiej - Gdańsk, 1977 s. 126-137
19.	Tarnawski W.: Conrad the mail, Lhe writer, the Pole -
London, 1984 - Bibliografia - s.191-193
20.	Vogel z.: Konrad Korzeniowski (Joseph Conrad).
Bibliografia - Poradnik Bibliotekarza 1958 nr 5 a.143
21.	Wilgat J. ( oprać.): Przekłady literatur obcych wydane w
Polsce od r.1945-1949 - Literatura na Świecie 1971 nr 1, 2,
3, 5, 7
22.	Zabierowski S.: Conrad w Polsce - Gdańsk, 1971
Bibliografia. Wybrane prace autorów polskich. - s.257-264
10
		

/Licencje_069_02_019_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Katalogi i zbiory nast. bibliotek polskich:
1.	Biblioteka Mikrofilmów w Warszawie
2.	Biblioteka Narodowa w Warszawie
3.	Biblioteka PAN w Gdańsku
4.	Diblioteka Ossolineum we Wrocławiu
5.	Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.
Opis bibliograficzny
Opis bibliograficzny oparty jest na obowiązujących normach
polskich, głównie PN-82/N-01152.01. Większość pozycji opracowana
została z autopsji - w tym przypadku opis jest kompletny i
często, gdy jest to potrzebne - zaopatrzony w adnotację
uściślający tytuł, treść pracy lub uzupełniający daty. Jednak nie
do wszystkich pozycji udało mi się dotrzeć, stąd zdarzają się
przypadki opisu niekompletnego. Dotyczy to głównie prac sprzed
roku 1945 i prac wydanych za granicą w lokalnych pismach
polonijnych. Na szczęście przypadki te nie są liczne.
Zakres i zasięg bibliografii
Zakres "Polskiej Bibliografii Conradowskiej" obejmuje: ko¬
lejne wydania dzieł Conrada , prace o Conradzie', jego rodzinie
- jeśli dotyczą również Conrada (wyjątkiem jest tylko pozycja:
Buszczyń3ki S.: Mało znany poeta... dotycząca wyłącznie ojca
Conrada, wykraczająca ponadto poza zasięg chronologiczny - a to
11
		

/Licencje_069_02_020_0001.djvu

			Wanda Perczak
ze względu na jej kapitalne znaczenie dla poznania życiorysu i
środowiska, z którego pochodził Conrad. Jest to obok książki
R.Taborskiego, wydanej w 1957 r. - najobfitsze źródło wiadomości
o Apollu Korzeniowskim). Bibliografia obejmuje też prace o
poszczególnych dziełach Conrada, cały duży dział zatytułowany
"Kult", literaturę i muzykę inspirowaną Conradem oraz realizacje
teatralne, telewizyjne, filmowe i radiowe jego dzieł.
Zasięg chronologiczny obejmuje lata od 1896 r., Kiedy to w
Przeglądzie Literackim i Kraju ukazały się dwie pierwsze wzmianki
o Conradzie, do 1992 r. Zasięg terytorialny i formalny jest
praktycznie nieograniczony. Uwzględniłam w miarę możliwości
wszystkie prace z całego świata, do których udało mi się dotrzeć.
Poza wydawnictwami zwartymi i artykułami z czasopism notuję
również fragmenty, nuty i realizacje dzieł Conrada.
Bibliografia obejmuje prace autorów-Polaków i autorów
polskiego pochodzenia bez względu na język, w jakim zostały
napisane i autorów niepolskich, jeżeli ich prace zostały
przetłumaczone na język polski lub opublikowane w polskich
czasopismach w kraju lub za granicą. Obejmuje również rozprawy
habilitacyjne oraz nieopublikowane prace magisterskie i doktor¬
skie Polaków bez względu na miejsce ich wykonania. Nie są nato¬
miast uwzględnione prace niepolskie drukowane w Conradianach,
które jedynie przez pewien okres były związane ' z Polską przez
osobę wydawcy.
		

/Licencje_069_02_021_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Układ bibliografii
Dzieła
1.	Pierwodruki dzieł w języku polskim i angielskim - w
pierwodrukach polskich uwzględniłam zarówno druk w
odcinkach jak i wydania książkowe.
2.	Wydania polskie
a.	wydania zbiorowe - w rozbiciu na poszczególne edycje
b,	inne wydania - zarówno w czasopismach jak i zwarte,
także fragmenty, publicystyka i listy.
Opracowania
1.	Wydawnictwa zwarte - osobno publikacje książkowe drukowane,
osobno zaś prace magisterskie i doktorskie nie drukowane
2.	Czasopisma: wyodrębniłam jedyne czasopismo polskie
poświęcone Conradowi, wymieniając kolejno wszystkie jego
numery wraz z zawartością. W drugim dziale znalazły się
numery innych czasopism, w których conajmniej dwa artykuły
dotyczą Conrada.
3.	Opracowania w czasopismach i książkach
3 — Polska bibliografia
13
		

/Licencje_069_02_022_0001.djvu

			Wanda Perczak
a.	biografia - w rozbiciu aa poszczególne okresy życia
pisarza. W dziale tym znalazła się spora ilość pozycji
dotyczących synów i wnuka Conrada oraz wizyt Borysa i Johna
Conrada w Polsce. W części dotyczącej służby morskiej J.C.
umieściłam wszystkie artykuły dotyczące niszczejącego w
porcie australijskim statku "Otago" z uwagi na nieodłączne
związanie go z życiem Conrada - żeglarza. Część
zatytułowana "śmierć" obejmuje artykuły okolicznościowe,
nekrologi, wzmianki itp.
Kolejne trzy działy:
b.	opracowania ogólne,
c.	opracowania twórczości
d.	polskość Conrada - obejmują prace, których treść tylko
w przybliżeniu pozwala zaszeregować je do poszczególnych
działów. Podział jest tu nieostry, a kryteria tylko umowne.
Ilość pozycji jest największa, uszeregowanie
alfabetyczne.
e.	opracowania poszczególnych dzieł: znalazły się tu za¬
równo większe eseje, jak i recenzje dotyczące kolejnych
wydań. Cały dział uszeregowany jest wg. kolejności pierwo¬
druków angielskich, dalsze uszeregowanie - alfabetyczne.
4. Conrad w sztuce - uwzględniłam osobno każdy gatunek sztuki.
Realizacje dzieł Conrada w rozbiciu na teatralne, filmowe,
telewizyjne i radiowe uszeregowane są alfabetycznie według
tytułów utworów.
14
		

/Licencje_069_02_023_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
5. Kult - w tym dziale znalazły się prace poświęcone conra-
dystom, opisy zagranicznych czasopism conradowskich,
organizacji i rocznic, odczyty, nagrody literackie i losy
spuścizny po Conradzie. Umieszczony tu mały dział "miscel-
lanea" obejmuje różne drobne materiały, które trudno było
umieścić w pozostałych. Układ - alfabetyczny.
Uwaga: cały układ alfabetyczny bibliografii oparty jest na
alfabecie łacińskim - przy szeregowaniu nie uwzględniono
znaków diakrytycznych.
★ * *
Polska bibliografia Conradowska, obejmująca materiały doty¬
czące Conrada aż do r. 1992 nie jest układem zamkniętym. Zain¬
teresowanie tym pisarzem nie słabnie, a artykuły i książki na
jego temat ukazują się nadal. Mam nadzieję, że dalsza praca nad
tą bibliografią będzie w przyszłości kontynuowana.
W tym miejscu pragnę podziękować p. dr Henrykowi Baranow¬
skiemu z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu za cenne uwagi i pomoc we wstępnej fazie opracowywania
niniejszej bibliografii oraz p. Barbarze Kocównej z Instytutu
Badań Literackich w Warszawie za jej wnikliwą recenzję sprzed
15
		

/Licencje_069_02_024_0001.djvu

			Wanda Perczak
kilku laty. Dzięki niej bibliografia ukazuje się teraz w znacznie
pełniejszej i doskonalszej formie. Dziękuję również recenzentom
p.prof. Wiesławowi Krajce z UMCS w Lublinie i p.prof. Bohdanowi
Ryszewskiemu z UMK w Toruniu za wiele cennych uwag w ostatniej
fazie opracowania bibliografii oraz p. Barbarze Zgorzelskiej-
Wenta za pomoc w redagowaniu tekstu.
Toruń, październik 1992
Wanda Perczak
		

/Licencje_069_02_025_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
INTRODUCTION
The beginning of the 20th century is for us, people of the
nineties, a non-too distant but already closed history. During
this time two world wars have swept the world and human minds,
each in itself being a turning point; styles, philosophies of
life and whole epochs have elapsed. Writers - witnesses of their
own time - have also vanished. Most of them have become
respectable relics known only to researches of literature or at
most - and this applies to few cases only - taken through in
schools by bored pupils and respectful teachers.
Conrad is not among these. This "solitary genius of English
literature" - as described by Roman Dyboski - still has huge
readership, many ardent researchers, admirers and foes, he is a
writer who is constantly the subject of new discussions and
detailed research. Conradian clubs throughout the world publish
periodicals devoted only to him, writers write numerous books and
essays about him, poets write poems, literature specialists
analyze hie every sentence and thought, often coming to
diametrically different conclusions (see: "Piec interpretacji
Lorda Jima")
Fascination with Conrad rose and fell, never disappearing
entirely, however, and becoming stronger - and this is true
especially about Poland - at difficult and crucial moments in the
17
		

/Licencje_069_02_026_0001.djvu

			Wanda Perczak
history of the nation. I would risk a statement that he is a
writer of a time of contempt - contempt for a few simple
principles stubbornly proclaimed by the son of the Polish exile,
who found himself in England his second homeland. These
principles are human dignity, honour and above all loyalty to the
once chosen course - regardless of the consequences and chances
of winning.
As one can see, these timeless, simple truths of Conrad
still have huge attracting powers his books, constantly
reprinted, quickly disappear from book shops, while works written
on his subject - if only to consider Poland - are published in
dozens every year. Rarely, chiefly due to the language barrier,
they are noted in foreign bibliographies; and several have
already appeared, mainly in England and America.
For inexplicable reasons and despite such a large amount of
material, full Polish bibliography of Conrad has not been
prepared up tu now. A small bibliography, numbering 200 entries,
compiled by Piotr Gruegorczyk, appeared in 1932. Since then,
works written about the author of Lord Jim have been noted only
in bibliographic annexes and periodicals, therefore there was no
complete collection. The present Polish Bibliography of Conrad
1896-1992, comprising nearly a century of Polish interest in the
writer, endeavours to fill this gap.
		

/Licencje_069_02_027_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Sources
In compiling the present bibliography, I based my work on
Polish sources (written both in the country an in exile), as well
as on foreign material. I have also included frequently rich and
reliable annex bibliographies.
Among the Polish sources, which on the whole did not require
personal inspectipn, there were two most significant ones:
Bibliografia Zawartości Czasopism" za lata 1944- 1992 i Polska
Bibliografia Literacka za lata 1944-1982. Those two sources,
often supplementing each other, provided me with most material.
Of the bibliographies published abroad, the most valuable
for me were the two compiled by Ludwik Krzyżanowski: Joseph
Conrad. A bibliographical Note and Joseph Conrad. Some Polish
Documents published in the Polish review in 1957 and 1958. They
include, among others, a set of conradian polonica from before
the war, which are not mentioned in the English bibliography by
Lohf and Sheehy.
In Poland, as I have already mentioned, there was only one
bibliography, published as an offprint an compiled by Piotr
Grzegorczyk, consisting of 203 entries on 14 pages. Of great
value, although containing only the most significant writings of
Polish conradists, are the annex bibliographies found in the
books by S.Zabierowski: Conrad w Polsce and by B.Koc Conrad, as
well as in Z.Najder's bibliography in the preface to Lord Jim
published by the same publishing house in 1972.
19
		

/Licencje_069_02_028_0001.djvu

			Wanda Perczak
The least information was obtained from foreign
bibliographies published in England and America. They contain
very few polish entries and in the existing ones there are
frequent misspellings of surnames and titles as well as errors
in numbers, dates etc. Every piece of information obtained in
this way had to be personally inspected or checked at a more
reliable source.
Among the other sources which I used, it is also worth
mentioning catalogues and collections of the few richest Polish
libraries. Those resources allowed me to investigate most of the
entries personally, identify periodicals and specify
descriptions.
A list of the most important sources from which I drew the
necessary information while compiling the present bibliography
is given below.
Books :
1.	Bibliografia polskiego piśmiennictwa morskiego 1945-1975.
Druki zwarte./ oprać. M.Babnis - Gdańsk 1981
2.	Bojarski E.A., Bojarski H.T.s Joseph Conrad. A bibliography
of master theses and doctoral dissertations 1917-1963
Lexington, 1964
3.	Ehrsam T.G.: A bibliography of Joseph Conrad - New York,
1969
4.	Grzegorczyk P.: Józef Conrad w Polsce. Materiały
bibliograficzne - warszawa, 1932
20
		

/Licencje_069_02_029_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
5.	Lohf K.A., Sheehy E.P.s Joseph Conrad at mid-century.
Editions and studies 1885-1955 - Minneapolis, 1957
6.	Nowakowa J.: Conradiana w Bibliotece Polskiej w Londynie -
Londyn, 1970
7.	Szymkowska-Ruszała J.: Zbeletryzowane bioyrafie dla dzieci
i młodzieży 1918-1939 - Słupsk, 1985
8.	Teets B.E., Gerber H.E.: Joseph Conrad. An annotated
bibliography of writings about him - ?Illinois, 1971
9.	Wiae T.J.s A bibliography of writings of Joseph Conrad
(1895-1921) - London, 1921
10.	Zabielska J.: Catalogue of exhibition organized by the
Polish Library at the Union of Polish Writers Abroad ... -
London, 1956
Periodicals:
1.	Bibliografia Zawartości Czasopism - Warszawa 1947-1992
2.	Centralny Katalog Bieżących Czasopism Zagranicznych 1961-1984
3.	Centralny Katalog Zagranicznych Wydawnictw Ciągłych w
Bibliotekach Polskich 1985-1992
4.	CuiiLadidiid - Abilene Texas 1968-1984
5.	Informacje/Komunikaty Polskiego Klubu Conradowskiego
Gdańsk, 1976-1992
6.	Informator o Pracach Naukowo-Badawczych i Rozwojowych.
Seria I - 1983-1990
4 — Polska bibliografia
21
		

/Licencje_069_02_030_0001.djvu

			Wanda Perczak
7.	Informator o 2akończonych Pracach Naukowych. Seria I -
Warszawa, 1968-1992
8.	Literatura Piękna. Adnotowany Rocznik Bibliograficzny
Warszawa 1954-1988
9.	Polska Bibliografia Literacka - Warszawa 1944-1983
10.	Polonica Zagraniczne - 1960-1992.
11.	Przewodnik Bibliograficzny - Warszawa 1885-1933 oraz
1955-1992
12.	Rocznik Literacki - Warszawa, 1932-1939 oraz 1956-1991
Annex bibliographies, bibliographies included in periodicals«
1.	Allen J.: Morskie lata Conrada - Gdańsk, 1971 s.499-500
2.	Hawthorn J. : Joseph Conrad. Language ... - London, 1979
s.128-133
3.	Jabłkowska R. : Joseph Conrad ( 1857-1924) - Wroclaw, 1961
s. 389-395
4.	Jabłkowska R. (oprac.)t Joseph Conrad Korzeniowski
Warszawa, 1964 s.393-404 (Conrad's works in chronological
order)
5.	Jean-Aubry G. : Życie Conrada - Warszawa, 1958 s.396-416
(including the literary to each chapter)
6.	Knapp Hay E.s The political novels of Joseph Conrad -
Chicago, London, 1963 s.333-341
7.	Koc B.: Conrad. Opowieść biograficzna - Warszawa, 1977
s.333-338
22
		

/Licencje_069_02_031_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
0. Korbut G. : Literatura polska. Od początków do wojny
światowej - wyd.2 - Warszawa, 1931 - Tom IV
9.	Krajewska W.: Bibliografia przekładów polskich z literatury
angielskiej w Polsce w okresie modernizmu - Wrocław . . .,
1972 s.215-271
10.	Krzyżanowski L.: Joseph Conrad. A bibliographical note -
The Polish Review 1957 nr 2/3 s.133-140
11.	Krzyżanowski L.; Joseph Conrad. Some Polish documents -
The Polish Review 1958 nr 1-2 s.59-85
12.	Mroczkowski P.: Conradian commentaries - Kraków, 1970
s.140
13.	Najder Z.: Bibliografia - in: J.Conrad: Listy - Warszawa,
19G8 s.489-490
14.	Najder Z.: Bibliografia - in: J.Conrad: Lord Jim -
Wrocław, Kraków, 1978 s.CV-CXII
15.	Najder Z.: Bibliografia - in: J.Conrad: Wybór opowiadań -
Wrocław, Kraków, 1972 s.LXXVIII-LXXXIII
16.	Najder Z.: Życie Conrada Korzeniowskiego - Warszawa, 1980
s.385-396
17.	Ostrowski W.: Problem Josepha Conrada - Kultura i Społe¬
czeństwo 1957 nr 4 s.79-80
18.	Skutnik T.: Objaśnienia - in: W imię Conrada. Joseph
Conrad w poezji polskiej - Gdańsk, 1977 s.126-137
19.	Tarnawski W.: Conrad - the man, the writer, the Pole -
London,1984 - bibliografia - s.191-193
23
		

/Licencje_069_02_032_0001.djvu

			Wanda Perczak
20.	Vogel.Z.: Konrad Korzeniowski (Joseph Conrad).
Bibliografia - Poradnik Bibliotekarza 1958 nr 5 s.143
21.	Wilgat J. (oprać.): Przekłady literatur obcych wydane w
Polsce od r.1945-1949 - Literatura Na Świacie 1971 nr
1,2,3,5,7
22.	Zabierowski S.t Conrad w Polsce - Gdańsk, 1971
Bibliografia. Wybrane prace autorów polskich - s.257-264
Catalogues and Collections in polish Libraries:
1.	Library of Microfilms in Warsaw
2.	National Library in Warsaw
3.	Library of Polish Academy of Science in Gdańsk
4.	Ossolineum Library in Wrocław
5.	University Library in Toruń
Bibliographic specification
The bibliographic specification is based on the existing
Polish norms, mainly PN-82/N-01152.01. Most of the entries have
been specified on the basis of personal investigation - in this
case specification is complete and often, where necessary, it is
provided with an annotation defining the title,' content of the
work or extra dates. I was unable, however, to obtain all
entries, hence there are cases incomplete specification. This
applies mostly to works written before 1945 and works published
#
24
		

/Licencje_069_02_033_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
abroad in local Polish emigration periodicals. Fortunately, there
are few such cases.
Scope and range of the bibliography
The scope of "The Polish bibliography of Conrad" comprises
the successive publications of Conrad's works, writings on Conrad
and his family - if they concern also Conrad (the exception here
being the work of S.Buszczyftskis Malo znany poeta ... relating
solely to Conrad's father and exceeding the chronological range
mainly because of its fundamental significance in understanding
Conrad's life and the environment in which he was brought up.
Alongside R.Taborski's book published in 1957, this book is the
fullest source of information about Apollo Korzeniowski). The
bibliography also covers works on individual writings of Conrad,
a whole long chapter entitled "Cult", literature and music
inspired by Conrad, theatrical productions, television and radio
programmes based on his works.
The chronological range studied comprises the years between
1896, when Przegl^d Literacki and Kraj gave the first mention of
Conrad, up to 1992. The territorial and formal scope are
practically unlimited. As far as possible, I took into account
all works throughout the world, which I could get access to.
Apart from books and articles in periodicals, I have also
included fragments, notes and productions of Conrad's works.
25
		

/Licencje_069_02_034_0001.djvu

			Wanda Perczak
ThiB bibliography covers the works of Polish authors and
authors of Polish origin, regardless of the language in which
they were written, and non-Polish writers, if their works had
been translated into Polish or published in Polish periodicals
At home or abroad. Also included are the unpublished assistant
professor dissertations, doctoral and Master theses, regardless
of their place of origin. However, the non-Polish works published
in the Conradiana, which were only for some time linked with
Poland because of the publisher, are not included.
Arrangement of the bibliography
Conrad's works
1.	First editions of works written in Polish and English - in
Polish first editions I took into account both serials and
book publications.
2.	Polish editions
a.	collected works - divided into individual editions
b.	other publications - both in periodicals and in books,
also fragments, journalism and letters.
Critical analysis
1. Books - a separate scction for book publications and
separately unpublished doctoral and Master theses.
26
		

/Licencje_069_02_035_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2.	Periodicals: I have picked out the only Polish periodical
dedicated to Conrad, listing in order all its issues and
contents. In the second section we can find the issues of
other periodicals, in which there are at least two articles
referring to Conrad.
3.	Analysis in periodicals and books
a.	biography - separating the life of the author into
specific periods. In this section we can find a large
number of entries concerning Conrad's sons and his grandson
and the visits of Borys and John Conrad to Poland. In the
section referring to Joseph Conrad's marine service I have
included all articles mentioning the deteriorating ship
"Otago", due to her significance in the life of Conrad the
sailor. The section entitled "Death" contains appropriate
articles, obituaries, notices etc.
Three following sections:
b.	general analysis
c.	analysis of Conrad's works
d.	Conrad's Polish character - containing works whose
subject matter only partially allows for segregation into
definite sections. Therefore, the division here is not
clear and the criteria only arbitrary. The number of
entries here is the largest and they are arranged
alphabetically.
27
		

/Licencje_069_02_036_0001.djvu

			Wanda Perczak
e. analysis of individual works: we can find here both
longer essays and reviews of subsequent publications. The
whole section is arranged according to the order of the
English first publications, further classification is
alphabetical.
4.	Conrad in art - I took into account every form of art
separately. The productions of Conrad's works for the
theatre, cinema and television are classified in
alphabetical order according to the titles of the works.
5.	Cult - in this section we can find works dedicated to
conradists, descriptions of foreign periodicals on Conrad,
organizations, anniversaries, lectures, literary awards and
others. There is also a small section of miscellanea,
containing various material which could not be placed in
any of the above sections.
Note: The whole alphabetical arrangement of this bibliography
is based on the latin alphabet - in classification diacritical
signs have not been taken into account.
It is here, that I would like to express my gratitude to dr
Henryk Baranowski, from Nicholaus Copernicus University Library
in Torun, for his valuable comments and help in the early phase
of devising Lhis bibliography. My thanks also go to Ms Barbara
Koc6wna, from the Institute of Literary Research in Warsaw, for
28
		

/Licencje_069_02_037_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
her penetrating review, dating a couple of years back. Thanks to
that review the present bibliography will now appear in a more
complete and perfect form. My acknowledgments likewise to the
reviewers: prof. Wiesław Krajka from Maria Curie-Skłodowska
University in Lublin, as well as to prof. Bohdan Ryszewski from
Nicholaus Copernicus Uniwersity in Toruń for many valuable
comments in the last phase of preparing this bibliography and to
Ms Barbara Zgorzelska-Wenta for her help in editing the text.
Wanda Perczak
(transi. Ewa Wełnie)
Toruń, October 1993
5 — Polska bibliografia
		

/Licencje_069_02_038_0001.djvu

			Wanda Perczak
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW
Adapt. - adaptacja
adnot. - adnotacja
ang. - angielski
aut. - autor
b.dr. - bez drukarni
b.m. - bez miejsca
b.r. - bez roku
b.w.	- bez wydawcy
bibliogr. - bibliografia
c.d.	- cięg dalszy
cz. - część
dod. - dodatek
dok. - dokończenie
dr. - druk
druk. - drukarnia, drukowany
egz. - egzemplarz
fotogr. - fotografia
fragin. - fragment
franc. - francuski
i in. - i inni
il, - ilustarja
jęz. - język
k. - karta
30
portr. - portret
posł - posłowie
poz. - pozycja
przedm. - przedmowa
przedr. - przedruk
przekł. - przekład
pseud. - pseudonim
pt. - pod tytułem
r. - rok
R. - rocznik
rec. - recenzja
red. - redaktor
rśs. - rśsumó
reż. - reżyser
ros. - rosyjski
rys. - rysunek
s. - strona
scen. - scenariusz,
sceniczny
skróć. - skrócony
soderż. - eoderżanie
sprost. - sprostowanie
streszcz. - streszczenie
		

/Licencje_069_02_039_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
krypt. - kryptonim
summ.
- summary
mikrof. - mikrofilm
t. -
tom
nadb. - nadbitka
tabl.
- tablica
nakl. - nakład
tyg.
- tygodnik
nast. - następny
tyt.
- tytuł
nie zm. - nie zmieniony
uzup.
- uzupełniony
nlb. - nieliczbowany
wol.
- wolumen
nr - numer
właśc
. - właściwie
oprać. - opracował(a)
wyd.
- wydanie
P. - part
z. -
zeszyt
poi. polski
zm. -
zmieniony
polem. - polemika
zob.
- zobacz
popr. - poprawiony
zafg-
■zusainmenfasung
		

/Licencje_069_02_040_0001.djvu

			Wanda Perczak
WYKAZ SKRÓTÓW CZASOPISM
Abil.Rep.News - Abilene Reporter News, Abilene
Abatr. of Engl. Stud. - Abstracts of English Studies
Acta Univ.L. - Acta Universitatis Lodziensis, Nauki
Humanistyczno-Społeczne, Łódź
Afr.Bull. - Africana Bulletin, Warszawa
Akcent - Akcent
Akad. - Akademik
Am.Sch - American Scholar
Am.Slav and East Eur.Rev. - American Slavic and East European
Review, New York
Amer. - Ameryka, Washington
Amer.Echo Ch. - Ameryka Echo, Chicago
Amer.Echo T.,o, - Ameryka Echo, Toledo, Ochio
Am-Pol. Eagle - Am-Pol Eagle, Buffalo, New York
An.-Welsh Rev. - Anglo-Welsh Review
Ann.UMCS Philol. - Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska, Philologiae, Lublin
Antem. - Antemurale, Roma
Antena - Antena, Warszawa
Arg. - Argumenty, warszawa
Arkona - Arkona, Bydgoszcz
Astrea - Astrea, Warszawa
Ateneum - Ateneum, Warszawa
		

/Licencje_069_02_041_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Atl.Mon. - Atlantic Monthly, Boston
Bandera - Bandera, Gdynia
Barwy - Barwy, Warszawa
Beg.Mit.Pol. - Begegnung mit Polen, Dusseldorf
Bibl.Gdań. - Bibliotekarz Gdański, Gdańsk
Bibl.Warsz. - Biblioteka Warszawska, Warszawa
Bibliot. - Bibliotekarz, Warszawa
Riul.Rihl.Jag, - Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków
Biul.Pol. - Biuletyn Polonistyczny, Warszawa
Biul.POSK - Biuletyn. Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny,
Londyn
Blue Peter - Blue Peter, the Magazine of Sea Travel
Bluszcz - Bluszcz, Warszawa
Books Abr. - Books Abroad, Oklahoma
Books in Pol. - Books in Polish or Related To Poland, London
Rnll. de la Soc, - Bulletin de la Société des Sciences et des
Lettres de Łódź, Łódź
Can.Lit. - Canadian Literature: Littérature Canadienne,
Vancouver
Caritas - Caritas, Kraków
Cea Critic -
Chic.News - Chicago News, Chicago
Chimera - Chimera, Warszawa
Chłop.Droga - Chłopska Droga, Warszawa
Chroń.des Lett - Chronique des Lettres, Françaises
Chwila - Chwila, Warszawa
33
		

/Licencje_069_02_042_0001.djvu

			Wanda Perczak
Comp.Lit. - Comparative Literature, Univ.of Oregon, Eugene
Conr. - Conradiana: A Journal of J.C. Studies, Abilene,
Lubbock
Conr.J. - The Conradian Journal of the J.C. Society ( UK -
United Kingdom ), Univ. of Hull
Contemp.Rev. - Contemporary Review, London
Curr.Lit. - Current Literature
Czas G. - Czas, Gdańsk
Czas K. - Czas, Kraków
Czas USA - Czas, USA
Człow. i Światop. - Człowiek i Światopogląd, Warszawa
CzŁow. w Pol. - Człowiek w Polsce
Dialog - Dialog, Warszawa
Diss.Abstr. - Dissertation Abstracts, Ann Arbor
Dook.Świata - Dookoła Świata, Warszawa
Droga L. - Droga, Londyn
Droga W. - Droga, Warszawa
Dz.Bałt. - Dziennik Bałtycki, Gdańsk
Dz.Chic. - Dziennik Chicagowski, Chicago
Dz.dla Wszyst. - Dziennik dla Wszystkich
Dz.Lit. - Dziennik Literacki (dod do dz.poI.), Kraków
Dz. Łódz. - Dziennik Łódzki, Łódź
Dz.Lub. - Dziennik Lubelski, Lublin
Dz.Lud.P. - Dziennik Ludowy, Poznań
Dz.Lud.w. - Dziennik Ludowy, warszawa
Dz.Pol.D. - Dziennik Polski, Detroit
34
		

/Licencje_069_02_043_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Dz.Pol.K. - Dziennik Polski, Kraków
Dz.Pol.L. - Dziennik Polski, Londyn
Dz.Pol.i Dz.Ż. - Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn
Dz.Pom. - Dziennik Pomorski, Chojnice
Dz.Pop. - Dziennik Popularny, Łódź
Dz.Powsz. - Dziennik Powszechny, Radom, Kielce
Dz.Pozn. - Dziennik Poznański, Poznań
Dz.wiecz. - Dziennik Wieczorny, Bydgoszcz
Dz.Zach. - Dziennik Zachodni, Katowice
Dzień Pol. - Dzień Polski, Warszawa
Dziew.Fala - Dziewiąta Fala, ( dod.Głosu Wybrz.), Gdańsk
Dziś i Jutro - Dziś i Jutro, Warszawa
Echo Krak. - Echo Krakowa, Kraków
Echo Tyg. KI- Echo Tygodnia, Kraków
Echo Tyg. K II - Echo Tygodnia ( dod.Gaz.Krak. ), Kraków
Ekran - Ekran, Warszawa
Encyklop.Współcz. - Encyklopedia Współczesna, Warszawa
Engl.Lit. - English Literature in Transition
Engl.Stud. - English Studies in Africa
Epoka - Epoka, Warszawa
Expl. - Explicator
Expr.il. - Express Ilustrowany, Łódź
Expr.Pozn. - Express Poznański, Poznań
Expr.Wiecz. - Express Wieczorny, Warszawa
Fakty i Myśli - Magazyn Pomorze: Fakty i Myśli, Bydgoszcz
Filip. - Filipinka, Warszawa
35
		

/Licencje_069_02_044_0001.djvu

			Wanda Perczak
Film - Film, Magazyn Ilustrowany, Warszawa
Gaz.Adm. - Gazeta Administracji i Policji Państwowej, Warszawa
Gaz.Białost. - Gazeta Białostocka, Białystok
Gaz.Krak. - Gazeta Krakowska, Kraków
Gaz.Lud. - Gazeta Ludowa, Warszawa
Gaz.Lwow. - Gazeta Lwowska, Lwów
Gaz.Niedz. - Gazeta Niedzielna, Londyn
Gaz.Pol. - Gazeta Polska, Warszawa
Gaz.Pul. J. - Gazeta Polska, Jerozolima
Gaz.Połudn. - Gazeta Południowa, Kraków
Gaz.Pom. - Gazeta Pomorska, Bydgoszcz
Gaz.Pozn. - Gazeta Poznańska, Poznań
Gaz.Rob. - Gazeta Robotnicza, Wrocław
Gaz.Warsz. - Gazeta Warszawska, Warszawa
Gaz.Wiecz. - Gazeta Wieczorna, Lwów
Gaz.Wyb.L - Gazeta Wyborcza w Lublinie, Lublin
Gaz.Zielonog. - Gazeta Zielonogórska, Gorzów
Gemini - Gemini, Londyn
Głos Anglii - Głos Anglii, Kraków
Głos Demokr. - Głos Demokratyczny, Toruń
Głos Koszal. - Głos Koszaliński, Koszalin
Głos Lit. - Głos Literacki
Głos Ludu - Głos Ludu, Ostrawa
Głos Nar. - Głos Narodu, Kraków
Głos Naucz. - Głos Nauczycielski, Warszawa
Głos Pol. - Głos Polski, Toronto
36
		

/Licencje_069_02_045_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Głos Pol.BA - Głos Polski, Buenos Aires
Głos Pol.BA - Głos Polski, Buenos Aires
Głos Pom.K. - Głos Pomorza, Koszalin
Głos Pom.T. - Głos Pomorza, Toruń
Głos Pracy - Głos Pracy, Warszawa
Głos Prawdy - Głos Prawdy, Warszawa
Głos Rob. - Głos Robotniczy, i.ódź
Głos Szczec. - Głos Szczeciński, Szczecin
Głos Tyg. - Głos Tygodnia (dod.Głosu Koszal.), Koszalin
Głos Wielkop. - Głos Wielkopolski, Poznań
Głos Wybrz. - Głos Wybrzeża, Gdańsk
Głos Ziemi Ciesz. -Głos Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn
Głosy znad Odry - Głosy znad Odry (dod.Tryb.Opol.), Opole
Gon.Krak. - Goniec Krakowski, Kraków
Grom. - Gromada Rolnik Polski, Warszawa
Gw.Polar. - Gwiazda Polarna, Steves Point, Wisconsin
Hor. - Horyzont, Gdańsk
Horyzonty - Horyzonty, Paryż, Londyn, Nowy Jork
Id.i Polit. - Ideologia i Polityka, Warszawa
Il.Kur.Codz. - Illustrowany Kurier Codzienny, Kraków
II.Kur.Pol. -Ilustrowany Kurier Polski, Bydgoszcz
Inf.Bull. - Information Bulletin (Polish Tnstitut of Arts and
Sciences in America)
6 — Polska bibliografia
37
		

/Licencje_069_02_046_0001.djvu

			Wanda Perczak
Inf.Pol.Kl.Conr. - Informacje Polskiego Klubu Conradowskiego,
Gdańsk
Inost.Lit. - Inostrannaja Literatura, Moskwa
J.C.Soc.Newsl. - Joseph Conrad Society (UK) Newsletter
J.C.Tod. - Joseph Conrad Today: The Newsletter of J.C. Society
of America, Auburn,New Paltz, New York
J.of J.C.Soc. - The Journal of J.C. Society (UK)
J.of Mod.Lit. - Journal of Modern Literature, Philadelphia
Jęz. Obce - Języki Obce w Szkole, Warszawa
Jęz.Pol. - Język Polski, Kraków
Joseph Conrad Today
Jutro - Jutro,
Kai.Dz.Pol. - Kalendarz Dziennika Polskiego, Londyn
Kal.Gdań. - Kalendarz
Gdański, Gdańsk
Kamena - Kamena, Lublin
Katolik - Katolik, Opole
Kierunki - Kierunki, Kraków, Warszawa
Kino - Kino, Warszawa
Kipl.J. - Kipling Journal,
Kob. i Życie - Kobieta i Życie, Warszawa
Kob.Współcz. - Kobieta Współczesna, Warszawa
Kom,Pol.Kl.Conr. - Komunikaty Eolskiego Klubu Conradowskiego,
Gdańsk
Kont. - Kontynenty, Warszawa
38
		

/Licencje_069_02_047_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Kontr. - Kontrasty, Białystok
Koszal.Stud.i Mater. - Koszalińskie Studia i Materiały,
Koszalin
Kraj - Kraj, Petersburg
Kron. - Kronika: Pismo dla Wszystkich, Londyn
Kron.Ł. - Kronika, Łódź
Kron.Lit. - Kronika Literacka (dod.kult do Kron.)
Książ, dla Ciebie - Książka dla Ciebie, Warszawa
Książ.i Kult. - Książka i Kultura, Łódź, Warszawa
Księgarz - Księgarz, Warszawa
Kulisy - Kulisy, Warszawa
Kult. P. - Kultura, Paryż
Kult W.1 - Kultura, Warszawa, dwutygodnik
Kult. W.II - Kultura, Warszawa, tygodnik
Kult.i Społ. - Kultura i Społeczeństwo, Warszawa
Kult. i Ty - Kultura i. Ty, Warszawa
Kult.i Życie - Kultura i Życie, Warszawa, miesięcznik
Kult.i Życie I - Kultura i Życie (dod. do Pol.Zbr.), Warszawa,
tygodnik
Kur.Codz. - Kurier Codzienny, Warszawa
Kur.Czerw. - Kurier Czerwony,
Kur.Księg. - Kurier Księgarski,
Kur.Litew. - Kurier Litewski, Wilno
Kur.Lub. - Kurier Lubelski, Lublin
Kur.Pol.I - Kurier Polski, Warszawa - R.1903-1924
Kur.Pol.II - Kurier Polski, Warszawa - R.1958-1979
39
		

/Licencje_069_02_048_0001.djvu

			Wanda Perczak
Kur.Por. - Kurier Poranny, Warszawa
Kur.Pozn. - Kurier Poznański, Poznań
Kur.Szczec. - Kurier Szczeciński, Szczecin
Kur.Warsz. - Kurier Warszawski, Warszawa
Kur.Wielkop. - Kurier Wielkopolski, Poznań
Kuźnia Młod. - Kuźnia Młodych, Warszawa
Kuźnica - Kuźnica, Łódź
Kwart.Hist. - Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Warszawa
Kwart.Neofilol. - Kwartalnik Neofilologiczny, Warszawa
L'Ep.Conr. - L'Epoque Conradienne
Libertas - Libertas, Paryż
Listener - Lia twnai., London
Lit. - Literatura, Warszawa
Lit.i Szt. - Literatura i Sztuka (dod.do Dz.Pozn.), Poznań
Lit.Matt. - Literature Matters. Newsletter of the British
Council Literature Department
Lit.na Świecie - Literatura na Świecie, Warszawa
Lit.Piękna - Literatura Piękna, Warszawa
Litery - Litery, Gdańsk
Lud - Lud, Wrocław
Lud K - Lud. Tygodnik katolicki społ.-kult., Kurytyba
*
Lwow.Kur.Por. - Lwowski Kurier Poranny, Lwów
Lwow.Wiad.Muzycz. - Lwowskie Wiadomości Muzyczno i Literackie,
Lwów
Mag.Pol. - Magazyn Polski, Warszawa
40
		

/Licencje_069_02_049_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Merk.Pol.Ord. - Merkuryusz Polski Ordynaryjny, Kraków
Mess.Pol. - La Messager Polonaise, Warszawa
Mies.Lit. - Miesięcznik Literacki, Warszawa
Młoda Rzeczp. - Młoda Rzeczpospolita - R.1932
Młoda Rzeczp.K. - Młoda Rzeczpospolita, Kraków - R.1946
Mod.Fict.Stud. - Modern Fiction Studies, Lafayette, Ind.
Mod.Lang.Not. - Modern Language Notes,
Mod.Lang.Rev. - Modern Language Review, London
Morze G. - Morze, Gdynia
Morze W. - Morze, Warszawa
Morze i Ziemia - Morze i Ziemia, Szczecin
Mosaic - Mosaics A Journal for the Comparative Study of
Literature and Ideas, Winnipeg
Mówię wieki - Mówię Wieki, Warszawa
Muzyka - Muzyka, Warszawa
Muśl Nar. - Myśl Narodowa, Warszawa
Myśl Pol. - Myśl Polska, Londyn
Myśl Współcz. - Myśl Współczesna, Łódź
N.Y. Times - New York Tines, New York
N.Y.Times Book - New York Times Book Review, New York
Na Ant. - Na Antenie (dod.do Wiad.), Londyn
Nadodrze - Nadodrze, Zielona Góra
Naok.Świata - Naokoło Świata, Warszawa
Naród Pol. - Naród Polski,
Nasz Klub - Nasz Klub, Warszawa
41
		

/Licencje_069_02_050_0001.djvu

			Wanda Perczak
Nasz Świat - Nasz Świat,
Nauka Pol. - Nauka Polska, Warszawa
Naut. - Nautologia, Szczecin
New Comp. - New Comparison. A Journal of Comparative and
General Literary Studies
New Stat. - The New Statesman, London
Niedz. - Niedziela, Częstochowa
Ninet.Cent. - The Nineteenth Century and After,
Not.and Quer. - Notes and Queriesfor Readers and Writers,
Collectors and Librarians, London
Not.Płock.- Notatki Płockie, Płock
Now.Lit. - Nowiny Literackie, Warszawa
Now.Lit.i Wyd. - Nowiny Literackie i Wydawnicze, Warszawa
Now.Tyg. - Nowiny Tygodnia (dod.Now.Rzesz.), Rzeszów
Nowa Książ. - Nowa Książka,
Nowa Kult. - Nowa Kultura, Warszawa
Nowa Ref. - Nowa Reforma, Kraków
Nowa Szk. - Nowa Szkoła, Warszawa
Nowa Wieś - Nowa Wieś, Warszawa
Nowe Książ. - Kowe Książki, Warszawa
Nowe Sygn. - Nowe Sygnały, Wrocław
Nowości - Nowości, Toruń
Nowy Kur.Pol. - Nowy Kurier Polski,
Nowy Prz.Lit. - Nowy Przegląd Literatury i Sztuki, Warszawa
Nowy Świat - Nowy Świat,
Nowy Tor - Nowy Tor (dod.Gaz.Pom.), Bydgoszcz
42
		

/Licencje_069_02_051_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Nowy Wyraz - Nowy Wyraz, Warszawa
Nurt - Nurt, Poznań
Od A do Z - Od A do Z (dod.do Dz.Pol.), Kraków
Odgłosy - Odgłosy, Łódź
Odnowa L. - Odnowa, Londyn
Odnowa W. - Odnowa, Warszawa
Odra K. - Odra, Katowice
Odra W. - Odra, Wrocław
Odrodź. - Odrodzenia, Lublin, Kraków
Ofic.Liter. - Oficyna Literacka, Kraków
Ofic.Poetów - Oficyna Poetów, Londyn
Opole - Opole, Opole
Orka - Orka, Warszawa
Orzeł Biały - Orzeł Biały, Londyn
Osnowa - Osnowa, Łódź
Ost.Wiad. - Ostatnie Wiadomości, Mannheim
Pam.Lit. - Pamiętnik Literacki, Warszawa
Pam.Pol. - Pamiętnikarstwo Polskie, Warszawa
Pam.warsz. - Pamiętnik warszawski, warszawa
Pani - Pani, Warszawa
Panor. - Panorama, (Katowice) Stalinogród
Panor.Pol. - Panorama Polska, Warszawa
Panor.Półn. - Panorama Północy, Olsztyn
Pax - Pax, Wilno
43
		

/Licencje_069_02_052_0001.djvu

			Handa Perczak
Persp. - Perspectives (Polonaises), Varsovie ?
Persp.W. - Perspektywy, Warszawa
Philol.Q. - Philological Quarterly,
Pięć Rzek - Pięć Rzek, Ciechanów
Pion - Pion, Warszawa
Pionier - Pionier, Lignica
Pismo - Pismo. Miesięcznik literacki, Kraków
Płomyk - Płomyk, Warszawa
Pobrzeże - Pobrzeże, Koszalin
Poezja - Poezja, Warszawa
Poglądy - Poglądy, Katowice
Pol. - La Pologne, Paris
Pol.Am. - Polish American, Chicago
Pol.Am.J. - Polish American Journal, Scranton
Pol.Am.Stud. - Polish American Studies, New York
Pol.Anglosaxon Stud. - Polish Anglosaxon Studies, Poznań
Pol.Fights - Polish Fights,
Pol.Lit. - Polish Literature, Warszawa
Pol.Litt. - Pologne Littéraire 19th Année, Varsovie
Pol.Persp. - Polish Perspectives (i mutacje), Warszawa
Pol.Rev. - The Polish Review, New York
Pol.Rundsch. - Polnische Rundschau, Warszawa
Pol.Wochensch. - Polnische Wochenschau, Warszawa
Poland - Poland, New York
Polityka - Polityka, Warszawa
Pologne - La Pologne, Paris
44
		

/Licencje_069_02_053_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Polonia - Polonia,
Polonistyka - Polonistyka, Warszawa
Polska - Polska (i mutacje), Warszawa
Polska Lit. - Polska Literacka, Warszawa
Polska Zbr.Ł. - Polska Zbrojna, Łódź
Polska Zbr.W. - Polska Zbrojna, Warszawa
Pomer. - Pomerania, Gdańsk
Pomorze - Pomorze, Bydgoszcz
Por.Bibl. - Poradnik Bibliotekarza, Warszawa
Por.Jęz. - Poradnik Językowy, Warszawa
Por.Kult.Ośw. - Poradnik Kulturalno-Oświatowy, Londyn
Por.Śwwietl. - Poradnik Świetlicoey,
Post Eagle - Post Eagle, Clifton, New York
Potop - Potop, Warszawa
Poznaj Świat - Poznaj Świat, Kraków
Pr.Filol. - Prace Filologiczne, Łódź
Pr.Nauk.U.S. - Prace Naukowe Uniwersytetu Śliskiego, Prace
Historyczno-Literackie, Katowice
Pr.Pol.Tow. - Prace Polskiego Towarzystwa dla Badań Europy
Wschodniej i Bliskiego Wschodu,
Pr.Polon. - Prace Polonistyczne Łódzkiego Towarzystwa Nautowega,
Łódź
Pr.Świetl. - Praca Świetlicowa, Warszawa
Pr.Wydz.Hum. - Prace Wydziału Humanistycznego. Lubelskie
Towarzystwo Naukowe, Wrocław ?
Praca - praca, Poznań ?
7 — Polska bibliografia
45
		

/Licencje_069_02_054_0001.djvu

			Wanda Perczak
Prąd - Prąd (dod.do Głosu Pol.), Toronto
Trawda - Prawda, Warszawa
Probl. - Problemy, Warszawa
Probl.Pol.Zagr. - Problemy Polonii Zagranicznej, Warszawa
Prosto z Mostu - Prosto z Mostu, Warszawa
Prz.Hiat. - Przegląd Historyczny, Warszawa
Prz.Hum.L. - Przegląd Humanistyczny, Lwów
Prz.Hum.W. - Przegląd Humanistyczny, Warszawa
Prz.Katol. - Przegląd Katolicki, Warszawa
Prz.Ks.i Wyd. - Przegląd Księgarski i Wydawniczy, Warszawa
Prz.Kult. - Przegląd Kulturalny, Warszawa
Prz.Lit. - Przegląd Literacki, Kraków
Prz.Mor. - Przegląd Morski, Gdynia
Prz.Orient. - Przegląd Orientalistyczny, Warszawa
Prz.Pol. - Przegląd Polski Rady Polonii w Wielkiej Brytanii,
Londyn
Prz.Powsz.K. - Przegląd Powszechny, Kraków
Prz.Poważ.L. - Przegląd Powszechny, Londyn
Prz.Tyg. - Przegląd Tygodniowy, Warszawa
Prz.Warsz. - Przegląd Warszawski, Warszawa
Prz.wiecz. - Przegląd Wieczorny,
Prz.Współcz. - Przegląd Współczesny, Kraków
Prz.Zach. - Przegląd Zachodniopomorski, Szczecin
Przekrój - Przekrój, Kraków
Przemiany - Przemiany. Przegląd Myśli Katolickiej, Rzym
Przyjąć. - Przyjaciółka, Warszawa
46
		

/Licencje_069_02_055_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Q.Bull.of Pol.Inst. - Quarterly Bulletin of the Polish
Institute of Arts and Sciences in America
Q.Rev. - The Quarterly Review, Michigan
Q.Rev.NY - The Quarterly Review of Polish Heritage, New York
Quetzal - Quetzal, Pembroke State University
Radar - Radar, Warszawa
Radio i Świat - Radio i Świat, Warszawa
Radio i TV - Radio i Telewizja, Warszawa
Razem - Razem. Tygodnik Federacji ZSMP, Warszawa
Razem Młodzi Przyj. - Razem Młodzi Przyjaciele,
Rejsy - Rejsy (dod.do Dz.Bałt.), Gdańsk
Reporter - Reporter, Praha
Rev.Anglo-Am. - Revue Anglo-Americaine,
Rev.des Deux Mond. - Revue des Deux Mondes, Paris
Rev.des Rev. - Revue des Revues, Paris
Rev.of Engl.Stud. - Review of English Studies, Oxford
Rewia - Rewia (dod. do Głosu Porannego), Warszawa
Robotnik I - Robotnik, Warszawa - R.1923-1933
Robotnik II - Robotnik, Warszawa - R.1948
Rocz.Bibl. - Roczniki Biblioteczne, Wrocław
Rocz.Gdn. - Rocznik Gdański, Gdańsk
Rocz.Hum. - Roczniki Humanistyczne, Lublin
Rocz.Kom.Hist.Lit. - Roczniki Komisji Historyczno-Literackiej,
Kraków, Warszawa, Wrocław
47
		

/Licencje_069_02_056_0001.djvu

			Wanda P^rciak
Rocz.Kult.Ziemi Gdań. - Rocznik Kulturalny Ziemi Gdańskiej,
Gdańsk
Rocz.Lit. - Rocznik Literacki, Warszawa
Rozpr.u.w. - Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Ruch Lit.K. - Ruch Literacki, Kraków
Ruch Lit. - Ruch Literacki, Warszawa
Rzeczposp.I - Rzeczpospolita, Warszawa - R.1923-1925
Rzeczposp.II - Rzeczpospolita, Warszawa - R.1948-1950
Scena - Scena, Warszawa
Sfinks - Sfinks, Warszawa
Siarka - Siarka, Tarnobrzeg
7 Dni w Pol. - (Siedem) 7 Dni w Polsce, Warszawa
7 Głos Tyg. - (Siódmy) 7 Głos Tygodnia (dod.do Głosu Szczec.),
Szczecin
Skamander - Skamander, Warszawa
Slav.Rev. - Slavic Review, Stanford
Slavon.and East Eur.Rev. - The Slavonic and East European
Review, Cambridge, London
Slavon.Rev. - The Slavonic Review. A Survey of the Slavonic
People, Their Hiotory..., London
Sł. - Słowo, Wilno
Sł.Ludu - Słowo Ludu, Kielce
Sł.Pol. - Słowo Polskie, Lwów
Sł.Pol.W - Słowo Polskie, Wrocław
Sł.Pom. - Słowo Pomorskie, Toruń
Sł.Powsz. - Słowo Powszechne, Warszawa
48
		

/Licencje_069_02_057_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Sł.Tyg. - Słowo Tygodnia (dod.do Sł.Ludu), Kielce
Sokół Pol. - Sokół Polski. Polish Falcon, Pittsburgh
Spectator - Spectator, London
Spojrzenia - Spojrzenia, Szczecin
Spraw.Pozn.Tow.Przyj.Nauk - Sprawozdania Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań
Spraw.Wydz.Nauk Społ.PAN - Sprawozdania Wydziału Nauk
Społecznych PAN (Polskiej Akademii Nauk), Warszawa
Spraw.z Czynn.i Pos.PAU - Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń
PAU (Polskiej Akademii Umiejętności), Kraków
Ster - Ster, Gdańsk
Stolica - Stolica, Warszawa
Straż - Straż, Scranton
Student - Student, Kraków
Svet.Lit. - Svetovś Literatura, Praha
Świat P. - Świat (il.dod. do Głosu Wielkop.), Poznań
ŚwiaL W.I - Świat, Warszawa - R.1912-1930
Świat W.II - Świat, Warszawa - R.1956-1969
Świat Ks. - Świat Księżki, Warszawa
Świat Młod. - Świat Młodych, Warszawa
Świat Żagli - Świat Żagli, Gdańsk
Światop.Mor. - Światopogląd Morski,
Światowid - Światowid. Magazym Turystyczny, Warszawa
Sygnały - Sygnały, Lwów
Syrena - Syrena, Dod.Literacko-Naukowy Tyg.Wolnych Polaków, iajż
49
		

/Licencje_069_02_058_0001.djvu

			Wanda Perczak
Szczecin - Szczecin, Szczecin
Szpilki - Szpilki, Warszawa
Szt.Ludu - Sztandar Ludu, Lublin
Szt.Młod. - Sztandar Młodych, Warszawa
Teatr I - Teatr, Warszawa - R.1931
Teatr II - Teatr, Warszawa - R.1952-1957
Teatr Lud. - Teatr Ludowy, Warszawa
Teatr Pol.TV - Teatr Polskiej Telewizji, Warszawa
Tęcza - Tęcza, Poznań
Teksty - Teksty, Wrocław
Teksty Drugie - Teksty Drugie, Warszawa
Tematy - Tematy, Londyn, Nowy Jork
Tempo Pres. - Tempo Presente, Roma
Texas Q. - Texas Quarterly, Austin
Théâtre en Pol. - Le Théâtre en Pologne, Warszawa
Theoria - Theoria. A Swedish Journal of Philosophy and
Psychology, Lund
Times Lit.Suppl. - Times Literary Supplement, London
Transatl.Rev - Transatlantic Review,
Tryb.Dolnośl. - Trybuna Dolnośląska, Wrocław
Tryb.Lit. - Trybuna Literacka, Warszawa
Tryb.Liter.i Art. - Trybuna Literatów i Artystów, Kraków
Tryb,Ludu - Trybuna Ludu, Warszawa
Tryb.Maz. - Trybuna Mazowiecka, Warszawa
Tryb.Rob. - Trybuna Robotnicza, Katowice
50
		

/Licencje_069_02_059_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Tu i Teraz - Tu i Teraz, Warszawa
Tw.Cent. - The Twentieth Century, London
Twórczość - Twórczość, Warszawa
Tydz. - Tydzień, Poznań
Tydz.Pol.L. - Tydzień Polski (dod.do Dz.Pol.i Oz.Ż), Londyn
Tydz.Pol.NY - Tydzień Polski (dod.do Nowego Dz.), Nowy Jork
Tyg.Dem. - Tygodnik Demokratyczny, Warszawa
Tyg.il. - Tygodnik Ilustrowany, Warszawa
Tyg.Kat. - Tygodnik Katolicki, Warszawa
Tyg.Kult. - Tygodnik Kulturalny, Warszawa
Tyg.Mód i Pow. - Tygodnik Mód i Powieści, Warszawa
Tyg.Mor. - Tygodnik Morski, Szczecin
Tyg.Nadwiśl. - Tygodnik Nadwiślański, Tarnobrzeg
Tyg.Pł. - Tygodnik Płocki, Płock
Tyg.Pol. - Tygodnik Polski, Paryż
Tyg.Powsz. - Tygodnik Powszechny, Kraków
Tyg.WArs2. - Tygodnik Waiszawuki, Warszawa
Tyg.wil. - Tygodnik Wileński, Wilno
Tyg.Zach. - Tygodnik Zachodni, Poznań
UN1SA Engl.Stud. - UNISA English Studies,
Verbum - Verbum, Warszawa
Vie Intell. - Vie Intelectuelle,
Voice of Pol. - Voice of Poland, Glasgow
51
		

/Licencje_069_02_060_0001.djvu

			Wanda Perczak
W Drodze - W Drodze, Jerozolima
W Słońcu - W Słońcu. Ilustrowany Dwutygodnik dla Dzieci i
Wychowawców, Warszawa
Walka Mł. - Walka Młodych, Warszawa
w&rm.i Mazury. - Warnia i Mazury, Olsztyn
Wars z. - Warszawa, Warszawa
Warszaw. - Warszawianka,
Wiad. - Wiadomości, Londyn
Wiad.W. - Wiadomości, Wrocław
Wiad.Lit. - Wiadomości Literackie, Warszawa
Wiad.Pol. - Wiadomości Polskie, Sydney
Wiad.Pol.L. - Wiadomości Polskie, Londyn
Wiara i Odpow. - Wiara i Odpowiedzialność, Warszawa
Wiatr od Morza - Wiatr od Morza, Gdynia
Widnokrąg - Widnokrąg, Rzeszów
Widnokręgi L. - Widnokręgi, Lwów
widnokręgi W. - Widnokręgi, Warszawa
Wiecz. - Wieczór, Katowice
Wiecz.Wybrz. - Wieczór Wybrzeża, Gdańsk
Wiedza i Życie - Wiedza i Życie, Warszawa
Wiek Nowy - Wiek Nowy, Lwów
Wierchy - Wierchy, Kraków
Wieści - Wieści, Kraków
Więź - Więź, Warszawa
Wod.Pol. -Wodami Polski, Warszawa
Wroc.Tyg.Kat. - Wrocławski Tygodnik Katolicki, Wrocław
52
		

/Licencje_069_02_061_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Współcz. - Współczesność, Warszawa
Z. fur An.und Am. - Zeitschrift fur Anglistik und Amerikanistik,
Berlin
Za i Przeciw - Za i Przeciw, Warszawa
Zśbśr - Zśbśr, Czechosłowacja
Zag.Rodz.Liter. - Zagadnienia Rodzajów Literackich, Łódź
Żagle - Żagle, Warszawa
Zar2ewie - Zarzewie, Warszawa
Zdrój - Zdrój, Lublin
Zesz.Lit. - Zeszyty Literackie, Paryż
Zesz.Nauk.UJ Pr.Hist.-Lit. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace Historyczno-Literackie, Kraków
Zesz.Nauk.UŁ - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Zesz.Nauk.Wydz.Hum.UG, Pr.Hist-Lit. - Zeszyty Naukowe Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace
Historyczno-Literackie, Gdańsk
Zesz.Nauk.WSP Hist.Lit. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, Historia Literatury, Opole
Zesz.Wroc. - Zaszyty Wrocławskie, Wrocław
Zgoda - Zgoda. Urzędowy Organ Związku Narodowego Polskiego,
Chicago
Ziel.Sztan. - Zielony Sztandar, Warszawa
Ziemia Gdań. - Ziemia Gdańska, Gdańsk
Ziemia i Morze - Ziemia i Morze, Szczecin
Ziemia Kai. - Ziemia Kaliska, Kalisz
8 — Polska bibliografia
53
		

/Licencje_069_02_062_0001.djvu

			Wanda Perczak
Ziemia Lub. - Ziemia Lubelska, Lublin
Ziemia Pom. - Ziemia Pomorska, Bydgoszcz
Znak - Znak, Kraków
Żołn.Woln. - Żołnierz Wolności, Warszawa
Zw. - Związkowiec, Toronto
Zwierc. - Zwierciadło, Warszawa
Życie - Życie, Londyn
Życie Akad. - Życie Akademickie, Londyn
Życie i Myśl - Życie i Myśl, Poznań
Życie Lit.(dod.) - Życie Literackie (do.do Dz.Pozn.), Poznań
Życie Lit.K. - Życie Literackie, Kraków
Życie Lit.P. - Życie Literackie, Poznań
Życie Rad. - Życie Radomskie, Radom (mutacja B Życia Warsz.)
Życie Warsz. - Życie Warszawy, Warszawa
		

/Licencje_069_02_063_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
SKRÓTY NAZW WYDAWNICTW
BN - Biblioteka Narodowa, Warszawa
Bibl.Pol. - Biblioteka Polska, Londyn
Bibl.Pol.W. - Biblioteka Polska, Warszawa
Cambr.UnivPress. - Cambridge University Press, Cambridge
"Czytelnik" - Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa
Dom Księż.Pol. - Dom Książki Polskiej, Warszawa
KAW - Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, Katowice...
KiW - Książka i Wiedza, Warszawa
"Iskry” - Państwowe Wydawnictwo "Iskry", Warszawa
KUL - Wydawn. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin
LSW - Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
NK - Nasza Księgarnia, Warszawa
Ossol. - Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wrocław, Kraków...
Oxford Univ.Press. - Oxford University Press, London
PAN - Wydawn. Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Wrocław...
"Pax" - Instytut Wydawniczy "Pax", Warszawa
PIW - Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Pol.Dom Wydawn. - Polski Dom Wydawniczy, Rzym
Pol.Cult.Found. = Pol.Fund.Kuli. - Polska Fundacja Kulturalna,
Londyn
PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne
PWN - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
PZWS - Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa
UMCS - Wydawn. Uniwersytetu im.Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
55
		

/Licencje_069_02_064_0001.djvu

			Wanda Perczak
UŚ - Wydawn. Uniwersytetu Śliskiego, Katowice
wl - Wydawnictwo Literackie, Kraków
WŁ - Wydawnictwo Łódzkie, Łódź
wm - Wydawnictwo Morskie, Gdańsk
WP - Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
Wyd.Ossolin. - Wydawnictwo Ossolineum, Lwów
		

/Licencje_069_02_065_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI CONRADA
1856	10 maja w Oratowie na Wołyniu odbył się ślub Apolla herbu
Nałęcz Korzeniowskiego (ur.l»20), poety i administratora
majątku ziemskiego z Ewelinę Bobrowskę (ur.1831), córkę
zamożnej rodziny ziemiańskiej
1857	3 grudnia w Berdyczowie urodził się Józef Teodor Konrad
Korzeniowski
1959 styczeń 7 - straciwszy pieniędze na dzierżawie wsi Dereb-
czynka Korzeniowscy przenoszę się do żytomierza. Apollo
rozwija działalność literackę i kulturalnę
1861	maj - Apollo przenosi się do Warszawy, gdzie działa jako
jeden z przywódców konspiracyjnej lewicy, październik -
przybywa do Warszawy Ewelina Korzeniowska z synem
17 października zawięzany zostaje, przy udziale Apolla
Komitet Miejski - zalężek przyszłego Rzędu Narodowego.
21 października Apollo zostaje aresztowany i osadzony w X
pawilonie Cytadeli Warszawskiej
1862	9 maja Sęd Wojenny skazuje oboje Korzeniowskich na zes¬
łanie w głęb Rosji
12 czerwca skazani wraz z synem, który ciężko chorował w
drodze, przybywaję do Wołogdy
57
		

/Licencje_069_02_066_0001.djvu

			Wanda Perczak
1863 lipiec - Korzeniowscy zostają przeniesieni do Czernihowa,
sierpień - Ewelina wraz z synem uzyskuje pozwolenie na
trzymiesięczne odwiedziny swojej rodziny na wsi w Nowo-
chwastowie
1865	18 maja w Czernihowie Ewelina Korzeniowska umiera na
gruźlicę
1866	choroba Konradka, wyjazdy do Nowochwastowa i Kijowa
1867	jesień - zwolniony z zesłania z powodu ciężkiej choroby
Apollo spotyka się z synem w Żytomierzu
1868	luty - obaj Korzeniowscy opuszczają państwo rosyjskie i
wyjeżdżają do Lwowa
lato - kuracja Apolla w Krahlu Wielkim i Topolnicy, 18 paź¬
dziernika powrót do Lwowa
1869	20 lutego obaj Korzeniowscy przenoszą się do Krakowa,
23 maja Apollo Korzeniowski umiera na gruźlicę. Jego pog¬
rzeb staje się wielką manifestacją patriotyczną
1870	- 1872 Konrad mieszka w Krakowie pod opieką babki, Teo¬
fili Bobrowskiej. Choruje, uczy się prywatnie
1873 maj - Konrad wraz z korepetytorem Adamem Pulmanem wy¬
jeżdża na trzy miesiące do Szwajcarii
wrzesień - zostaje umieszczony na pensji dla sierot po
powstańcach prowadzonej we Lwowie przez Ambrożego Syro-
czyńskiego
58
		

/Licencje_069_02_067_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
1874	19 września przyjeżdża do Krakowa
13 października wyjeżdża do Marsylii opatrzony przez wuja
i opiekuna Tadeusza Bobrowskiego zapomogą 600 rubli rocznie
11 grudnia wyrusza w pierwszy podróż morską jako pasażer na
barku "Mont Blanc"
1875	25 czerwca wyrusza jako praktykant na "Mont Blanc" na
Martynikę i Haiti. 23 grudnia - powrót do Le Havre
1876	8 lipca wypływa jako steward z pensją 35 fr. (ok 3 ruble)
na barku "Saint Antoine" z Marsylii na Martynikę, Haiti, do
Wenezueli i Kolumbii
1877	15 lutego powrót do Marsylii
W drugiej połowie roku jest wplątany w przemyt broni do
Hiszpanii dla zwolenników pretćndćhta do tronu, don Carlosa
187 8 luty - próba samobójstwa
11	marca wuj Tadeusz Bobrowski przybywa do Marsylii, płaci
długi siostrzeńca i podwyższa zapomogę do 950 rubli. Od
kwietnia do października podróże Korzeniowskiego jako
marynarza na parowcu angielskim "Mavis", szkunerze "Skimmer
of the Sea" i kliprze "Duke of Sutherland"
1879	31 stycznia "Duke of Sutherland" zawija do Sydney, 19
października powrót klipra do Londynu. Korzeniowski schodzi
ze statku
12	grudnia jako marynarz na parowcu "Európa" wyrusza z
Londynu na Morze Śródziemne
1880	30 stycznia "Europa" wraca do Londynu i Korzeniowski
schodzi ze statku
59
		

/Licencje_069_02_068_0001.djvu

			Wanda Perczak
1 czerwca zdaje egzamin na drugiego oficera brytyjskiej
marynarki handlowej
21 sierpnia jako trzeci oficer z pensję 3 funty 10 szy-
lingów/mies. wyrusza na kliprze "Loch Etive " do Australii
1881 - 1882 Korzeniowski pływa jako trzeci oficer na "Loch
Etive" i jako drugi oficer na barku "Palestine"
Z chwilę ukończenia przez Korzeniowskiego 24 lat wuj
Bobrowski zmniejsza mu zapomogę do połowy
1883	14 marca zwilgotniały węgiel, tlęcy się w ładowni "Pa¬
lestine", wywołuje eksplozję. Załoga opuszcza statek. 22
marca przybywa do Singapuru na pokładzie brytyjskiego
parowca "Sissie", w czerwcu - wraca do Londynu. 24 lipca
spotyka się z wujem T.Bobrowskim w Marienbadzie a następnie
spędza z nim 2 tygodnie w Cieplicach.
sierpień - przystępuje do spółki Barr, Moering and co w
Londynie
13 września jako drugi oficer wyrusza na kliprze "Hivers-
dale" z Londynu do Madras. Pensja 5 funtów, 5 szyi.
1884	od kwietnia do października pływa jako drugi oficer na
kliprze "Narcissus”
3 grudnia zdaje w Londynie egzamin na pierwszego oficera.
Wuj Bobrowski zmniejsza mu zapomogę do 300 rubli na rok
1885	- 1886 pływa na kliprze "Tilkhurst" jako drugi oficer z
pensjij 5 funtów
19 sierpnia otrzymuje obywatelstwo brytyjskie
60
		

/Licencje_069_02_069_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
10 listopada zdaje (?) egzamin na kapitana brytyjskiej
marynarki handlowej
1887	od 18 lutego do końca roku pływa jako pierwszy oficer na
barku "Highland Forest" (pensja 7 funtów) i kabotażowym
parowcu "Vidar", pływającym wzdłuż wybrzeży Borneo i Ce¬
lebesu
3 grudnia, z chwilą ukończenia przez Korzeniowskiego 30 lat
zapomogi wuja ustają
1888	24 stycznia otrzymuje w Bangkoku nominację na kapitana
barku "Otago". Pensja 14 funtów miesięcznie
9 lutego odpływa z Bangkoku, 7 maja zawija do Sydney, skąd
odpływa 7 sierpnia na Mauritius
30 września, po przejściu cieśniny Torresa "Otago" zawija
do Port-Louis na Mauritiusie
listopad - Korzeniowski prosi o rękę Eugénie Renouf, panna
okazuje się być zaręczona z kim innym
22 listopada "Otago” wypływa w drogę powrotną
1889	26 marca w Port Adelaide Korzeniowski rezygnuje z do¬
wództwa "Otago" i w maju wraca do Londynu
lipiec - zwolnienie Konrada Korzeniowskiego z poddaństwa
rosyjskiego
jesień - podczas pobytu w Londynie zaczyna pisać "Szaleń¬
stwo Almayera"
1890	od lntpgo do kwietnia przebywa w Kazimiarówce u wuja Ta
deusza Bobrowskiego - wyjazd 18 kwietnia
9 — Polska bibliografia
G1
		

/Licencje_069_02_070_0001.djvu

			Wanda Perczak
10 maja odpływa z Bordeaux by objęć stanowisko dowódcy
parowczyka na rzece Kongo.
28	czerwca wyrusza w ponad 300-kilometrową wędrówkę pieszy
do Kinshasy
od 6 do 24 września dowodzi parowcem "Roi de Belqe"
19 października rezygnuje z pracy w Kongo. Jest chory na
febrę. W grudniu przybywa do Matadi
1891 styczeń - Korzeniowski wraca do Londynu, gdzie wynajmuje
dwa pokoiki. Tam zatrzymywać się będzie podczas pobytów w
Londynie aż do 1896 r.
luty-marzec - miesięczny pobyt w szpitalu, choruje na febrę
i reumatyzm; już do końca życia nie odzyska pełnego zdrowia
19 listopada zaciąga się w Londynie jako pierwszy oficer na
kliper pasażerski "Torrens". Pensja 8 funtów.
1892-1893 rejsy na statku "Torrens" na trasie Londyn-Adelaide
sierpień-wrzesień - ponad miesięczny pobyt u wuja w Kazi-
mierówce
29	listopada zaciąga się w Londynie jako drugi oficer na
parowiec "Adowa"
1894 17 stycznia rezygnuje w Rouen z pracy na "Adowie" i wraca
do Londynu
10 lutego umiera w Kazimierówce Tadeusz Bobrowski. Zostawia
siostrzeńcowi w spadku 15 000 rubli
24 kwietnia kończy rękopis "Szaleństwa Almayera"
sierpień - w Champel zaczyna pisać "Wyrzutka"
		

/Licencje_069_02_071_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
4 października "Szaleństwo Almayera" zostaje przyjęte do
druku przez wydawnictwo Fisher Unwin w Londynie
1895	29 kwietnia "Szaleństwo Almayera"ukazuje się w druku pod
pseudonimem Joseph Conrad. Zostaje przychylnie przyjęte
przez krytykę, ale popularność czytelnicza jest mała.
2 maja-2 czerwca pobyt w Champel na kuracji
16 września kończy rękopis "Wyrzutka"
schyłek roku - zaczyna pisać powieść "Siostry", którą
wkrótce odkłada
1896	4 marca wydany zostaje "Wyrzutek"
23	marca początek pracy nad "Ocaleniem"
24	marca bierze ślub z urzędniczkę Jessie Georg (ur.1873)
1	oboje wyjeżdżają na pół roku do Bretanii. Tam w maju
powstaje nowela "Idioci", a w lipcu "Placówka postępu"
lipiec - bankructwo południowoafrykańskiego przedsię¬
biorstwa, w którym ulokował kapitały pozbawia Conrada
niemal wszystkich oszczędności
sierpień - powstaje "Laguna"
28 września Conradowie wracają do Anglii i wynajmuję
wiejski domek w stanford-le-Hope
październik - początek pracy nad "Murzynem z załogi
Narcyza"
1897	ukończenie "Murzyna", powstaje "Karain" i "Powrót",
Conrad kontynuuje pracę nad "Ocaleniem"
2	grudnia - książkowe wydanie "Murzyna" - wielkie pochwały
krytyki, słabe powodzenie u czytelników
63
		

/Licencje_069_02_072_0001.djvu

			Wanda Perczak
1898	15 stycznia narodziny syna Borysa
2 6 marca ukazuję się "Opowieści niepokojące"
kwiecień (?) - początek pracy nad "Lordem Jimem"
czerwiec - Conrad kończy "Młodość"
lipiec-listopad - bezowocne starania o posadę na statku
październik - podjęcie współpracy literackiej z F.M.
Huefferem (który w 1914 r. zmienił nazwisko na F.M.Ford)
26 października Conrad z rodzinę przeprowadza się do wiejs¬
kiego domu Pent Farm w hrabstwie Kent
grudzień - ponownie odkłada "Ocalenie", początek pracy nad
"Jądrem ciemności"
1899	6 lutego kończy "Jądro ciemności"
schyłek roku - współpraca z Fordem nad powieścią "Spadko¬
biercy"
1900	marzec - Conrad i Ford kończą "Spadkobierców"
14	lipca - Conrad kończy "Lorda Jima
sierpień - początek pracy nad "Tajfunem"
15	października - książkowe wydanie "Lorda Jima". Powieść
uznana przez krytykę za szczytowe osiągnięcie autora przy¬
nosi niewielki dochód
1901	11 stycznia Conrad kończy "Tajfun"
maj - ukończony "Falk"
18 czerwca - ukończenie "Amy Foster"
26 czerwca - wydanie "Spadkobierców"
1902	26 stycznia - ukończone "Jutro"
luty - Conrad zaczyna pracę nad "Nostromo"
64
		

/Licencje_069_02_073_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
marzec - Conrad i Ford kończę paroletnią pracę nad "Przy¬
godą"
marzec-październik - praca nad "U kresu sił”
13	listopada - książkowe wydanie tomu "Młodość i dwie inne
opowieści"
1903	kwiecień - ukazuje się "Tajfun i inne opowiadania"
16	października - wydanie "Przygody"
1904	styczeń - Conrad zaczyna pisać szkice do tomu "Zwier¬
ciadło morza"
luty - Jessie Conrad uszkadza poważnie oba kolana co po¬
woduje częściowe trwałe inwalidztwo
30 sierpnia - koniec pracy nad rękopisem "Nostromo"
14	października - książkowe wydanie "Nostromo"
1905	15 stycznia-17maja - pobyt Conradów na Capri, początek
pracy nad "Tajnym agentem" i "Grą losu"
październik - Conrad kończy "Zwierciadło morza"
17	grudnia - kończy nowelę "Donosiciel"
1906	luty-maj - pobyt Conradów w Montpellier
21 lutego - początek pracy nad "Tajnym agentem” ?
2 sierpnia urodził się John Korzeniowski
4 października - książkowe wydanie "Zwierciadła morza"
4 grudnia - ukończenie "II Conde"
1907	styczeń - praca nad "Grą losu"
11 kwietnia zakończenie noweli "Pojedynek"
od 15 maja do 11 sierpnia pobyt z chorym Borysem w Genewie
65
		

/Licencje_069_02_074_0001.djvu

			Wanda Perczak
10 września ukazuje się "Tajny agent". Conradowie przenoszę
się w pobliże Londynu, do Someries
grudzień - początek pracy nad powieścią "W oczach Zachodu"
1908	styczeń - powstaje "Czarny oficer"
6 sierpnia ukazuje się tom “Sześć opowieści”
wrzesień - Conrad zaczyna "Ze wspomnień"
1909	początek marca - Conradowie przenoszą się do wiejskiego
domu w Aldington, Kent
maj - zatarg z F.M.Huefferem, Conrad przerywa pisanie
wspomnień, które ukazywały się w redagowanym przez Hueffera
miesięczniku The English Review
1istopad-grudzień - powstaje "Tajemny wspólnik"
1910	21 stycznia kończy "W oczach Zachodu"
stan zdrowia Conrada pogarsza się, doprowadzając do
trzymiesięcznego rozstroju nerwowego
21 czerwca - przeprowadzka do dworku Capel House, Kent
pisze nowele: "Uśmiech fortuny" i "Książę Roman", kończy
"Tajemnego wspólnika", rozpoczyna "Freję z Siedmiu Wysp"
1911	28 lutego kończy "Freję"
maj - kontynuuje pracę nad "Grą losu"
5 października ukazuje się "W oczach zachodu"
1912	19 stycznia - wydanie książkowe "Ze wspomnień"
styczeń - "Gra losu" ukazuje się w odcinkach w dzienniku
New York Herald. Początek poczytności Conrada
maj - rozpoczyna pracę nad "Zwycięstwem"
14 października - książkowe wydanie "Między lądem a morzem"
66
		

/Licencje_069_02_075_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1913	IB września - pierwsze wydanie "Gry losu" (ograniczone)
1914	15 stycznia ukazuje się "normalne” wydanie "Gry losu” -
wielki sukces czytelniczy, który przynosi Conradowi moż¬
liwość wydobycia się z kłopotów finansowych i spłatę długów
20 czerwca kończy "Zwycięstwo"
25 lipca Conrad z rodziny wyjeżdża do Polski na zaproszenie
teściowej J.H.Retingera. Trzy dni później rozpoczyna się I
wojna światowa.
2	sierpnia (?) wyjeżdżaj? do Zakopanego, gdzie pisarz
spotyka się m.in. ze Stefanem Żeromskim
8 października - wyjazd z Zakopanego przez Kraków i Wiedeń
do Genui
3	listopada - powrót statkiem do Anglii
1915	14 lutego ukazuje się tom "Wśród prądów"
marzec - książkowe wydanie "Zwycięstwa"
17 grudnia Conrad kończy "Smugę cienia"
1916	marzec - kończy nowelę "Dusza wojownika"
sierpień - przedstawia w Foreign Office memorandum w
sprawie Polski
sierpień-październik - zaczyna pisać "Złotą strzałę",
kończy nowelę "Opowieść"
listopad - spędza 2 tygodnie na brygantynie "Ready"
przeznaczonej do zwalczania łodzi podwodnych
67
		

/Licencje_069_02_076_0001.djvu

			Wanda Perczak
1917	19 marca - wydanie "Smugi cienia"
koniec listopada - Conrad z żonę przyjeżdża na 10 tygodni
do Londynu, gdzie Jessie przechodzi kurację, przynoszącą
chwilową poprawę stanu zdrowia
1918	sierpień - ponowna praca nad "Ocaleniem"
9 października kończy "Złotą strzałę"
12 grudnia kończy artykuł o Polsce "Zbrodnia rozbiorów"
1919	marzec - Conradowie przenoszą się z Capel House do Spring
Grove, Kent
25 maja, po 25 latach, Conrad kończy "Ocalenie"
6 sierpnia ukazuje się "Złota strzała"
październik - rodzina Conradów przeprowadza się do obszer¬
nego domu w Oswalds (w pobliżu Canterbury)
1920	16 marca - koniec pracy nad sceniczną przeróbką "Tajnego
agenta", która nie okazuje się sukcesem
21 maja ukazuje się "Ocalenie"
9	października - zakończenie tomu ”0 życiu i literaturze"
1921	23 stycznia-10 kwietnia - pobyt na Korsyce Conrada z
żoną, młodszym synem, sekretarką i pielęgniarką.
Kontynuacja pracy nad powieścią "W zawieszeniu", której nie
ukończył
czerwiec-lipiec - Conrad przekłada komedię B.Winawera
"Księga Hioba" (wyd. Wwa, 1921)
10	października - zaczyna pracę nad "Korsarzem"
1922	czerwiec - kończy "Korsarza". Stan zdrowia Conrada i jego
samopoczucie są niemal ciągle złe
		

/Licencje_069_02_077_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
1923	21 kwietnia na zaproszenie swego wydawcy F.N.Doubledaya
Conrad wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych
1 maja-2 czerwca - pobyt w Nowym Jorku i Bostonie
9 czerwca - powrót do Anglii
1 grudnia ukazuje się "Korsarz". Wielki sukces czytelniczy
1924	26 maja premier J.R.MacDonald w imieniu króla Jerzego V
ofiarowuje Conradowi tytuł szlachecki - pisarz odmawia
przyjęcia zaszczytu
3 sierpnia Joseph Conrad umiera na atak serca w Oswalds
Został pochowany na cmentarzu w Canterbury, na nagrobku
wyryto nazwisko: Józef Teodor Konrad Korzeniowski
1925	23 stycznia ukazuje się tom nowel "Opowieści zasłyszane"
15 września wydana zostaje niedokończona powieść "W zawie¬
szeniu"
1926	3 marca ukazuje się zebrany przez wydawców tom pism roz¬
proszonych pt, "Szkice ostatnie"
1928 styczeń - ukazuje się niedokończona powieść "Siostry"
Kalendarium opracowane zostało wg.:
Z.Najder: Kronika życia i twórczości Josepha Conrada-
Korzeniowskiego -
w: "Szaleństwo Almayera - Warszawa, 1972 s.31-43
10 — Polska bibliografia
		

/Licencje_069_02_078_0001.djvu

			Wanda Perczak
I DZIEŁA
PIERWODRUKI DZIEŁ CONRADA
w języku angielskim
1895	- Almayers Folly
1896	- An Outcast of the
Islands
1897	- The Nigger of the
"Narcissus"
1090 - Tales of Unrest
KarainsA Memory 1897
The Idiots	1896
An Outpost of Progress
1897
The Return
The Lagoon	1897
1900	- Lord Jim
1901	- The Inheritors
(powieść napisana z
70
W języku polskim
1923 - Fantazja Almayera,
Szaleństwo Almayera
Szaleństwo Almayera
adapt.scen. - 1961
1897	- Wygnaniec, Banita,
Wykolejeniec, Wyrzutek
1920 - Murzyn z załogi
"Narcyza" (w ode.),1923
(zwartfi)
1925 - Opowieści niepokojące
Karain, wspomnienie
Idioci
Placówka cywilizacji (w
ode.)» -1899, Placówka
postępu
Powrót - 1914
Laguna
1904 - Lord Jim
1959 - Spadkobiercy
a
		

/Licencje_069_02_079_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
F.M.Fordem)
1902	- Youth and Two other
Stories
Youth - 1898
Heart of Darkness - 1899
The end of the Tether
1903	- Typhoon and Other
Stories
Typhoon - 1902
Amy Foster - 1901
Falk
Tomorrow - 1902
1903	- Romance (powieść
napisana z F.M.Fordom)
1904	- Nostromo
1906	- The Mirror of the Sea
1907	- The Secret Agent
1908- A Set of Six
Gaspar Ruiz - 1906
The Informer - 1906
The Brute - 1906
An Anarchist 1906
The Duel
1957 - Młodość i inne
opowiadania
Młodość - 1930
Jątdro ciemności - 193 0
U. kresu sił - 1939
1957 - Tajfun i inne
opowiadania
Tajfun - 1925
Janko Góral - 1914, Amy
Foster
Falk - 1932
Jutro (w ode.) - 1928
1960 - Przygoda
1925 - Nostromo (w ode.),
1928 (zwarte)
1934 - Zwierciadło morza (w
ode.), 1935 (zwarte)
1908	- Tajny agent
1924 - Sześć opowieści
Gaspar Ruiz
Szpieg, Donosiciel
Bestia
Anarchista - 1923
Pojedynek
71
		

/Licencje_069_02_080_0001.djvu

			Wanda Perczak
II Conde
1911	- Under Western Eyes
1912	- Some Reminiscences,
(II wyd.j A Personal
Record)
1913	- Twix Land and Sea
A Smile of Fortune 1911
The Secret Sharer - 1910
Freya of the Seven
Isles - 1912
1913 - Chance
1913 - One day More, a Play
in One Act (przeróbka
sceniczna To-morrow)
1915 - Victory
1915 - Within the Tides -
Tales
The Planter of Malata
-1914
The Partner - 1911
The Inn of Two Witches
- 1913
II Conte, II Conde
1917 - Prowokator, W oczach
Zachodu
1934 - Ze wspomnień
1924 - Między lądem a morzem
Uśmiech szczęścia,
Uśmiech fortuny
Ukryty sojusznik,
Tajemny wspólnik
Freja z Siedmiu Wysp
1921 - Los (w ode.), 1955
(zwarte), Gra losu
1928 - Jutro (adaptacja
sceniczna)
1927	- Zwycięstwo
1928	- Wśród prędów
Plantator - 1927,
Plantator z Malaty
Wspólnik - 1927
Gospoda pod dwiema
wiedźmami - 1925,
72
		

/Licencje_069_02_081_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Because of the Dollars
-1914
1917 - The Shadow Line
1919 - The Arrow of Gold
1919	- Victory - A Drama
(przer.seen.powieSci)
1920	- The Rescue
1921	- Notes on life and
Letters
Alphonse Daudet - 1898
An Observer of Malaya 189a
Tales of the Sea - 1898
Anatole France - 1904
Henry James
Autokracy and War - 1905
Books
The Censor of the Plays 1907
The Life Beyond - 1910
A Happy Wanderer - 1910
The Ascending Effort 1910
Gospoda dwóch wiedźm
Z powodu dolarów, Dla
dolarów
1925 - Smuga cienia
1948 - Złota strzała
1930 - Zwycięstwo (przer.
scen.powieści)
1928 - Wybawienie (w ode.),
Ocalenie (zwarte) - 1929
1974 - O życiu i, literaturze
(nie zawiera prac:Autokracja
i wojna, cenzor teatralny i
Zbrodnia rozbiorów)
Alphonse Daudet
Obserwator Malajów
Opowieści morskie
Anatol France
Henry James
Autokratyzm i wojna - 1933,
Autokracja i wojna
Książki - 1957
Cenzor teatralny - 1928,
Cenzor sztuk teatralnych
Życie pozagrobowe
Szczęśliwy węsdrowiec
Wysiłek wstępowania
73
		

/Licencje_069_02_082_0001.djvu

			Wanda Perczak
Same Reflections on the Loss
of the "Titanic" - 1912
Certain Aspects of the
Admirable Inquiry into the
Loss of the "Titanic" - 1912
A Friendly Place - 1912
Protection of the Ocean
Liners - 1914
Guy de Maupassant - 1914
Poland Revisited - 1915
Flight’- 1917
Turgenev - 1917
Tradition - 1918
Well Done! - 1918
First News -1918
The crime of Partition 1919
Confidence - 1919
Stephen Crane - 1919
A note on the Polish Problem
-	1921
1921 - The Secret Agent
(przer.scen.powieści)
1923 - The Rover
1923 - Laughing Anne, a Play
(przer. scen. noweli:
Because of the Dollars)
Kilka refleksji w zwięzku z
zatonięciem "Titanica" - 1971
Pewne aspekty chwalebnego
śledztwa w sprawie zatonięcia
"Titanica"
Przyjazny dom
Ochrona liniowców
oceanicznych - 1973
Guy de Maupassant
Jeszcze raz w Polsce 1924
Lot
Turgieniew
Tradycja
Dobra roboLa
Pierwsza wiadomość
Zbrodnia rozbiorów - 194 8
Zaufanie
Stephen Crane
Nota w sprawie Polski
1925 - Korsarz
-	Anna Śmieszka
74
		

/Licencje_069_02_083_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1924	- The Nature of a Crime
(opowiad. napisane z
F.M.Fordem)
1925	- Suspense
1925	- Tales of Hearsay
The Black Mate - 1908
Prince Roman - 1911
The Warriors Soul -
1917
The Tale - 1917
1926	- Last Essays
The Congo Diary (cz.I)
-	1906
John Galsworthy - 1922
The Future of
Constantinople - 1912
The Dover Patrol - 1921
The Loss of the
"Dalgonar" - 1921
Cookery - 1921
Outside literature 1923
75
1974 - Charakter przestę¬
pstwa
1960 - Oczekiwanie, W
zawieszeniu
1928 - Opowieści zasłyszane
Czarny sternik, Czarny
mat, Czarny porucznik
Książę Roman
Dusza wojownika
Opowieść
1974 - Ostatnie szkice
Dziennik kongijski
-	1972
John Galsworthy
Przyszłość
Konstantynopola
Służba patrolowa Dover
Zatonięcie "Dalgonara"
-	1972
Wstęp Conrada do
książki kucharskiej jego
żony
-	1924, Gotowanie
Pcza literaturą - 1972
		

/Licencje_069_02_084_0001.djvu

			Wanda Perczak
Ocean Travel (My Hotel
in Mid-Atlantic) - 1923
The "Torrens", a
Personal Tribute - 1923
Christmas Day at Sea
-	1924
Stephen Crane - 1924
Travel - 1923
Geography and some
Explorers - 1924
Legends - 1924
Preface to the "Shorter
Tales" - 1924
A Glance at Two Books -
-	1925
The Unlighted Coast
1925
His War Book - 1925
Memorandum on the
Scheme for Fitting out a
Sailing Ship
Mój hotel na Atlantyku
-	1972
"Torrens" - mój hołd
dla okrętu - 1972
Boże Narodzenie na
morzu - 1972
Stephen Crane
Podróże
Geografia i niektórzy
jej twórcy - 1924,
Geografia i niektórzy
odkrywcy
Legendy - 1972
Przedmowa do "Krótszych
opowieści"
Rzut oka na dwie
książki
Polowanie na Zeppelina
( frag». ) 1925,
Nieoświetlone wybrzeże
Jego książka wojenna
Memorandum
(Memoriał...) w sprawie
przystosowania okrętu
żaglowego...1970
76
		

/Licencje_069_02_085_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
Utwory rozproszone, które nie
weszły do tomu Last Essays:
The Books of my Childhood
-	1903
The Nord Sea Outrage 1904
My Best Story - 1904
The Silence of the Sea 1909
Preface to "Set of Six" 1915
Foreward to Landscapes of
Corsica and Ireland by Alice
S.Kinkhead - 1921
The First Thing I Remember
-	1921
Introductory Note to a Hugh
Walpole Anthology - 1922
Foreward to J.C.Sutherland
"At Sea with Joseph Conrad"
-	1922
Foreward to A.J.Dawson
"Britains Life-Boats" 1923
Foreward to W. Dawson's
"Adwenture in the Night" 1924
Tom "Ostatnie szkice" zawiera
ponadtoi
(Spadkobiercy) List do red.
"The New York Times Saturday
Review" - 1968
Książki mego dzieciństwa
Skandal na Morzu Północnym
Moja najlepsza nowela
Milczenie morza
Przedmowa do I ameryk.
wydania "Sześciu opowieści"
Słowo wstępne do pejzaży
Korsyki i Irlandii...
Pierwsza rzecz którę pamiętam
Wprowadzenie do Wyboru Pism
Hugha Walpole'a
Słowo wstępne do:"Z Josephem
Conradem na morzu"
Słowo wstępne do "Brytyjskich
łodzi ratowniczych"
Słowo wstępne do "Nocnej
przygody" W.Dawsona
11 — Polska bibliografia
77
		

/Licencje_069_02_086_0001.djvu

			Wanda Perczak
Cable to Commitee Polish
Government Loan (tekst
niepełny) - 1927
Proust as Creator - 1927
Depesza do Komitetu Polskiej
Pożyczki Rządowej
Proust jako twórca
		

/Licencje_069_02_087_0001.djvu

			Polsko bibliografia conradowska
WYDANIA ZBIOROWE
Pisma wybrane z przedmowy Stefana Żeromskiego - Warszawa:
Tow. Wyd. "Ignis", 1923 - 1926
1.	Tom 1: Fantazja Almayera/ przekł. A.Zagórska - 1923 -
XXXII, 211 s.
-	/wyd.2/ - 1924 - XXXVI, 211 s.
2.	Tom 3 r Murzyn z załogi "Narcyza": opowiadanie o kasztelu/
przekł. J.Lemański, przedm. przeł. A.Zagórska - 1923
213 s.
3.	Tom 11: Sześć opowieści/ przekł. W.Horzyca, L.Piwiński,
przekł. T.Pułjanowski - 1924 - 310 s.
zawiera: Gaspar Ruiz, Szpieg, Bestia, Pojedynek - przekł.
W.Horzyca; II Conte - przekł. L.Piwiński; Anarchista -
przekł. T.Pułjanowski
-	/wyd.2/ - 1925 - 310 s.
4.	Tom 12: W oczach Zachodu/ przekł, H,J.Pajzderska - 1925 -
'404 s.
5.	Tom 13: Między l^dem a morzem/ przekł. J.Lemański,
J.B.Rychliński, A.Zagórska - 1924 - 267 s.
zawiera: Ućmicch szczęścia - przekł. J.Lemański; Ukryty
sojusznik - przekł. J.B.Rychliński; Freja z Siedmiu Wysp i
Przedmowa - przekł. a.zagórska
6.	Tom 17: Smuga cienia/ przekł. J.Sienkiewiczówna
(Korniłowiczowa) - 1925 - 166 3.
Uwaga: nie ukazały się w tym wydaniu nast. tomy:	2.
Wygnaniec, 4. Niesamowite opowieści, 5. Lord Jim,	6.
Młodość, 7. Nostromo, 8. Tajfun, 9. Zwierciadło morza,	10.
Tajny agent, 14. Wspomnienia osobiste, 15. Los,	16.
Zwycięstwo, 18. Złota strzała.
Pisma zbiorowe Josepha Conrada / Józefa Konrada
Korzeniowskiego/ z przedmowy Stefana Żeromskiego - Warszawa: Dom
Książki Polskiej, 1928-1939
jfcy-Tom 1: szaleństwo Almayera/ przekł. A.Zagórska - wyd.3 -
1928	- XXXI, 220 s. not.: Lit.Piękna 192B s.217; Kur.Pozn.
1929	nr 52
8. Tom 2 i 2a: Wykolejeniec / przekł. A.Zagórska, przedm.
S.Żeromski, - 1936 - 2 vol.: 164 s., 218 s.
Not.: W.Tarnawski Nowa Książ. 1936 nr 4 s. 224
79
		

/Licencje_069_02_088_0001.djvu

			Wanda Perczak
9.	Tom 3: Murzyn z załogi "Narcyza": opowiadanie o kasztelu/
przekł. J.Lemański - 1928 - 217 s.
-	(b.ozn.wyd.) - 1938 - 217 s.
10.	Tom 4s Opowieści niepokojące/ przekł. H.Gay i A.Zagórska -
wyd. 2 - 1939 - 215 s.
Zawiera: Karain, Idioci, Placówka postępu, Powrót, Laguna.
11.	Tom 5 i 5a: Lord Jim: opowieść/ przekł. A.zagórska - 1933
-	2 vol.: 271, 206 s.
12.	Tom 6: Młodość, Jędro ciemności/ przekł. A.Zagórska - 1930
-	206 s.
13.	Tom 6a: U kresu sił: powieść/ przekł. A.Zagórska, wstęp
G.Jean-Aubry - wyd.l - Wwa: IW "Bibl.Pol.",1939 - 186 s.
14.	Tom 7: Tajfun/ przekł. J.B.Rychliński - wyd 2 popr. - 1928
-	131 s.; - wyd.3 - 1936 - 131 s.
15.	Tom 8: Falk: wspomnienie, Amy Foster, Jutro/ przekł.
A.Zagórska - 1932 - XII, 199 s.
16.	Tom 9 i 9a: Nostromo: powieść z pobrzeża morskiego z
przedm. autora/ przekł. S.Wyrzykowski - 1928 - 2 vol.: 350,
28 8 s«
cz. 1-2: Srebro kopalni - Izabele, cz. 3: Latarnia morska
17.	Tom 10: Zwierciadło morza/ przekł. A.Zagórska - 1935
221 s.
18.	Tom 11: Tajny agent/ przekł. A.Zagórska - Wwa: IW "Bibl.
Pol." - 1939 - 360 s.
19.	Tom 12: Sześć opowieści/ przekł. w.Horzyca, L.Piwiński,
T.Pułjanowski - Wwa: IW "Bibl.Pol.", 1938 - 303 s.
Zawiera: Gaspar Ruiz, Szpieg, Bestia, Anarchista, Poje¬
dynek, II Conte. Nie podano nazwisk tłumaczy. (Tom 12
błędnie zaznaczony jako tom 11)
20.	Tom 13: W oczach Zachodu/ przekł. H.J.Pajzderska - wyd.2 -
1934 - 404 s.
21.	Tom 14: Ze wspomnień/ przekł. A.Zagórska - 1934 - 175 s.
(Tom 14 błędnie zaznaczono jako tom 15)
22.	Tom 15: Między lądem a morzem/ przekł. J.Lemański,
J.B.Rychliński, A.Zagórska - wyd.2 popr. - 1929 - 283 s.
Zawiera: Uśmiech szczęścia, Ukryty sojusznik, Freja z
Siedmiu Wysp.
80
		

/Licencje_069_02_089_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
23.	Tom 17: Wśród prędów/ przekł. T.Tatarkiewiczów« - wyd.2 -
popr. - 1928 - 229 s.
Zawiera: Plantator z Malaty, Wspólnik, Gospoda "Pod dwiema
wiedźmami", Z powodu dolarów.
24.	Tom 18 i 18a: Zwycięstwo/ przekł. A. Zagórska - wyd 2 -
1931 - 2 vol.: 214, 267 s.
25.	Tom 19: Smuga cienia/ przekł. J.Sienkiewiczówna - wyd.2
popr. - 1930 - 167 s.
Not.: Echo Tyg.I 1930 nr 5
26.	Tom 21 i 21a: Ocalenie: opowieść z płytkiego morza z
przedmowę autora/ przekł A.Zagórska - 1929 - 2 vol,: 217,
209 s.
T.l: cz.1-3: Człowiek i bryg, Wybrzeże zbiegów. Porwanie
T.2: cz.4-6: Dar płytkiego morza, Honor i namiętność, Zew
życia i okup śmierci.
27.	Tom 23: Korsarz/ przekł. J.B.Rychliński - wyd.2 popr. -
1929 - 297 s.
28.	Tom 24: Opowieści zasłyszane/ przedm. R.B.Cunninghame
Graham; przekł. T.Sapieżyna i St.Wyrzykowski - 1928 -
149 s.
Zawiera: Dusza wojownika, Książę Roman, Opowieść, Czarny
sternik.
-	wyd.2 - 1938 - 140 s.
Uwaga: nie ukazały się tomy: 16, 20, 22 i 25-27
Z pism Josepha Conrada - Warszawa: PIW, 1956-1970
29.	Tom 1: Szaleństwo Almayera/ przekł. A.Zagórska, posłowie
Z.Najder, wyrazy i realia malajskie R.Stiller - 1956 - 222
s., portr.
-	wyd.2 - 1950 - 226 s. not. ’.Lit.Piękna 1958 s.217
-	wyd,3 - 1 961 - 233 s., bibliogr. not: Lit.Piękna 1961
s.171
-	wyd.4 - 1962 - 233 s. not.: Lit.Piękna 1962 s.176
30.	Tom 2: Wykolejeniec/ przekł. A.Zagórska, posłowie
Z.Najder, słownictwo i realia malajskie R.Stiller - 1956 -
390 s.
Not: I,it. Piękna 1956 s. 174
31.	Tom 3: Murzyn z załogi "Narcyza"/ przekł. B.Zieliński -
1961 - 204 s.
Not: R.Jabłkowska Rocz.Lit. 1961 s.304-305; Lit.Piękna 1961
s.171
-	wyd.2 - 1962 - 204 s. not: Lit.Piękna 1962 s.176
81
		

/Licencje_069_02_090_0001.djvu

			Wanda Perczak
32.	Tom 4, tom 26: Opowieści niepokojące. Opowieści
zasłyszane/ przekł. H.Gay i in. - 1964 - 347 s.
Zawiera: Opowieści niepokojące: Karain, Idioci, Placówka
postępu, Powrót, Laguna; Opowieści zasłyszane: Dusza
wojownika, Książę Roman, Opowieść, Czarny mat.
Not.: Lit.Piękna 1964 s. 203
-	wyd.2 - 1970 - 344 s.
33.	Tom 5: Lord Jim: Opowieść/ przekł. A.Zagórska, posłowie
J.Andrzejewski - wyd.2 - 1956 - 474 s.
Not.: Lit.Piękna 1956 s.173-174
-	(b.ozn.wyd.) - 1961 462 s.
Nut,: Lii.Piękna 1961 a. 171
-	wyd.5 - 1962 462 s. Not.: Lit.Piękna 1962 s, 175
34.	Tom 6: Młodość i inne opowiadania/ przekł. A.Zagórska -
1957 - 381 s.
Zawiera: Młodość, Jądro ciemności, U kresu sił.
Not: Lit.Piękna 1957 s.201
35.	Tom 7: Tajfun i inne opowiadania/ przekł. J.B.Rychliński,
A.Zagórska - 1957 - 305 s.
Zawiera: Tajfun, Amy Foster, Falk, Jutro
Not.: Lit.Piękna 1957 s. 201-202
36.	Tom 8: Spadkobiercy/ Joseph Conrad, Ford Madox Ford,
przekł. i posłowie H.Krzeczkowski - 1959 - 244 s.
Not.: Lit.Piękna 1959 s. 205-206
37.	Tom 9: Przygoda/ Joseph Conrad, Ford Madox Ford, przekł.
A.Glinczanka, posłowie W.Chwalewik - 1960 - 608 s.
Not.:Lit.Piękna 1960 s. 189
38.	Tom 10: Nostromo: Opowieść z wybrzeża/ przekł.
J.Korniłowiczowa - 1959 - 618 s.
Not: Lit.Piękna 1959 s. 205
-	(wyd.2) - 1961 - 620 s. Not.: Lit.Piękna 1961 s.171
-	wyd.3 - 1962 - 620 s. Not.: Lit.Piękna 1962 s.176
-	wyd.4 - 1970 - 624 s.
39.	Tom 11: Zwierciadło morza/ przekł. A.Zagórska, nazewn.
marynist. Z.Grabowski - wyd.2 - 1963 - 225 s.
Not.: żołn.woln. 1963 nr 27 s.7
-	wyd.3 - 1969 - 225 s. Not.: Przekrój 1969 nr 1247 s.3;
Żuln.Woln. 1969 nr 45 s.4
40.	Tom 13: Sześć opowieści/ przekł. W.Horzyca, T.Pułjanowski,
L.Piwiński - 1958 - 314 s.
Zawiera: Gaspar Ruiz, Szpieg, Bestia, Anarchista,
Pojedynek, II Conte.
Not.: Lit.Piękna 1958 s.217-218
82
		

/Licencje_069_02_091_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
41.	Tom 15: Między lądem a morzem/ przekł. J.Lemański,
J.B.Rychliński, A.Zagórska, konsult.marynist. z.Grabowski -
1962 - 259 s.
Zawiera: Od autora. Uśmiech szczęścia, Ukryty sojusznik,
Freja z Siedmiu Wysp
Not.: Lit.Piękna 1962 s.175-176; Współcz. 1962 nr 10 s.9
42.	Tom 16: Ze wspomnień/ przekł. A.Zagórska - 1965 - 166 s.
Not.:Lit.Piękna 1965 s.21S; Kur.Pol.XI 1965 nr 270 s.3
43.	Tom 17: Los: Opowieść w 2 częściach/ przekł.
T.Tatarkiewiczowa, posł. R.Jabłkowska - 1961 - 501 s.
Not.: Lit.Piękna 1961 S. 170-171
-	wyd.3 - 1969 493 s. Not.: Przekrój 1969 nr 1247 s.3;
Żoł.Woln. 1969 nr 45 s.4
44.	Tom 18: zwycięstwo/ przekł. A.Zagórska - 1957 - 437 s.
Not.: Lit.piękna 1957 s. 202
45.	Tom 19:Wśród prądów/ przekł. T.Tatarkiewiczowa - 1965 -
218 s.
Zawiera: Plantator z Malaty, Wspólnik, Gospoda Pod Dwiema
Wiedźmami, Z powodu dolarów
Not: Lit.Piękna 1965 s. 211
46.	Tom 20: Smuga cienia / przekł. J.Korniłowiczowa - wyd.2 -
1958 - 159 s. Not.: Lit.Piękna 1958 s.217
-	wyd.3 - 1962 - 164 a. Not.: Lit.Piękna 1962 s. 176
47.	Tom 21: Złota strzała/ przekł. A.Zagórska, J.Korniło¬
wiczowa, sł. wstępne J.Parandowski - 1958 - 422 s.
Not.: Lit.Piękna 1958 s.218
48.	Tom 22: Ocalenie: Opowieść z płytkiego morza/ przekł.
A.Zagórska - 1957 - 494 s.
Not: Lit.Piękna 1957 s. 201
49.	Tom 24: Korsarz/ przekł. J.Rychliński - 1958 - 297 s.
Hot.:Lit.Piękna 1958 s.216
-	wyd.2 - 1960 - 297 s. Not.: Lit.Piękna 1960 s.188
-	wyd.6 - 1969 - 299 s.
50.	Tom 25: Oczekiwanie/ przekł. J.B.Rychliński, sł.wstępne
R.Curie, posł. R.Jabłkowska - 1960 - 292 s.
Not.: Lit.Piękna 1960 s. 189
Tom 26 - patrz tom 4
Uwaga: nie ukazały się w tym wydaniu tomy: 12: Tajny agent,
14: W oczach Zachodu, 23: Szkice o życiu i literaturze, 27:
Ostatnie szkice.
83
		

/Licencje_069_02_092_0001.djvu

			Wanda Perczak
Dzieła/red, i wstęp Z.Najder, konsultacja marynistyczna
J.Miłobędzki, oprać. graf. Z.Magner - Warszawa: PIW, 1972-1974
51.	Tom 1: Szaleństwo Alinayera/ przekł.A.Zagórska -1972-251 s.
52.	Tom 2: Wyrzutek/ przekł. A.Zagórska - 1972 - 371 s.
53.	Tom 3: Murzyn z załogi "Narcyza": Opowieść morska/ przekł.
B.Zieliński - 1972 - 197 s.
54.	Tom 4: Opowieści niepokojące/ przekł. H.Carroll-Najder,
H.Gay, A.Zagórska - 1972 - 221 s.
55.	Tom 5: Lord Jim/ przekł. A.Zagórska - 1072 - 439 s.
56.	Tom 6: Młodość i inne opowiadania/ przekł. A.Zagórska -
1972 - 353 s.
57.	Tom 7: Tajfun i inne opowiadania/ przekł. H.Carroll-
Najder, A.Zagórska - 1972 - 294 s.
58.	Tom 8: Nostromo: Opowieść z wybrzeża/ przekł. J.Korniło-
wiczowa - 1972 - 597 s.
59.	Tom 9: Zwierciadło morza: Opowieść/ przekł A.Zagórska -
1972	- 220 s.
60.	Tom 10: Tajny agent: Opowieść prosta/ przekł. A.Glinczanka
- 1973 - 323 s.
61.	Tom 11: Sześć opowieści/ przekł. K.Tarnowska - 1973
306 3.
62.	Tom 12: W oczach Zachodu/ przekł. W.Tarnawski - 1974
402 s.
63.	Tom 13: Ze wspomnień/ przekł. A.Zagórska - 1973 - 163 s.
64.	Tom 14: Między lądem a morzem/ przekł. H.Carroll-Najder,
A.Zagórska - 1973 - 255 s.
65.	Tom 15: Gra losu: Opowieść w dwóch częściach/ przekł.
T.Tatarkiewiczowa - 1973 - 471 s.
66.	Tom 16: Zwycięstwo/ przekł. A.Zagórska - 1973 - 423 s.
67.	Tom 17: Wśród prędów/ przekł. M.Skibniewska - 1974 -228 s.
68.	Tom 18: Smuga cienia: Wyznanie/ przekł. J.J.Szczepański -
1973	- 144 s.
84
		

/Licencje_069_02_093_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
69.	Tom 19: Złota strzała: Opowieść ze wstępem i zakończeniem/
przekł. A.Zagórska, J.Korniłowiczowa - 1973 379 s.
70.	Tom 20: Ocalenie: Opowieść z płytkiego morza/ przekł.
A.Zagórska - 1974 - 487 s.
71.	Tom 21: O życiu i literaturze/ przekł. M.Boduszyńska-
Borowikowa, J.Miłobędzki - 1974 - 222 s.
72.	Tom 22: Korsarz/ przekł. E.Krasnowolska - 1974 - 302 s.
73.	Tom 23: W zawieszeniu: Powieść napoleońska/ przekł.
A.Przedpełska-Trzeciakowska - 1974 - 272 s.
74.	Tom 24: Opowieści zasłyszane/ przekł. H.Carroll-Najder;
Siostry/ przekł. W.Tarnawski - 1974 - 168 s.
75.	Tom 25: Ostatnie szkice/ przekł. H.Carroll-Najder,
L.Elektorowicz, J.Miłobędzki - 1974 - 252 s.
76.	Tom 26: Spadkobiercy: Opowieść ekstrawagancka; Charakter
przestępstwa/ przekł. H.Krzeczkowski - 1974 - 280 s.
77.	Tom 27: Przygoda/ przekł. A.Glinczanka - 1974 - 588 s.
Zawiera też uzupełnienia i sprostowania redakcyjne
dotyczące poprzednio wydanych tomów.
78.	Tom 28: Szkice polityczne - London: Polonia Book Fund. -
1975 - 68 s. ( b.ozn.tłumaczy)
Zawiera: Cenzor sztuk teatralnych, Autokracja i wojna.
Zbrodnia rozbiorów. Nota w sprawie Polski, z tomu "W oczach
Zachodu": Od autora.
Dzieła wybrane - wyd. 1 w tej edycji - Wwa: PIW, 1987
79.	Tom 1: Szaleństwo Almayera; Wyrzutek. Przekł. A.Zagórska;
Murzyn z załogi "Narcyza". Przekł. B.Zieliński - 571 s.
80.	Tom 2: Lord Jim. Przekł. A.Zagórska; W oczach Zachodu.
Przekł. W.Tarnawski - 613 s.
81.	Tom 3: Nostromo. Przekł. J.J.Szczepański; Tajny agent.
Przekł. A.Glinczanka - 677 s.
82.	Tom 4: Zwierciadło morza; Ze wspomnień. Przekł.
A.Zagórska; Gra losu. Przekł. T.Tatarkiewiczowa - 645 s.
83.	Tom 5: Zwycięstwo. Przekł. A.Zagórska; Złota strzała.
Przekł. J.Korniłowiczowa, A.Zagórska - 598 s.
12 — Polska bibliografia
85
		

/Licencje_069_02_094_0001.djvu

			Wanda Perczak
84.	Tom 6: Smuga cienia. Przekł. J.J.Szczepański; Ocalenie.
Przekł. A.Zagórska; Korsarz. Przekł. E.Krasnowolska - 685
s.
85.	Tom 7: Opowieści niepokojące. Przekł. H.Gay, A.Zagórska;
Młodość i inne opowiadania. Pr2ekł. A.Zagórska; Tajfun i
inne opowiadania. Przekł. J.B.Rychliński, A.Zagórska - 642
s.
86.	Tom 8: Sześć opowieści (wybór). Przekł. K.Tarnowska;
Między lądem a morzem. Przekł. J.Lemański, J.B.Rychliński,
A.Zagórska; Wśród prądów (wybór). Przekł. M.Skibniewska;
Opowieści zasłyszane (wybór). Przekł. T.Sapieżyna,
S.Wyrzykowski - 514 s.
		

/Licencje_069_02_095_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
INNE WYDANIA
Powieści i tomy wspomnień
87.	Banita/ przekł. W.Zyndram-Kościałkowska - Kur.Litew. 1913
nr 147-58, 160-3, 165-9, 172-5, 177-8, 180-4, 186, 189-92,
194-8, 201-4, 207-10, 212-16, 218-20, 223, 225-8, 231-3,
237-8, 240, 243
88.	Banita/ przekł. W.Zyndram-Kościałkowska - Lwów, 1913
326 s. - Bibl.Kuriera Lwowskiego
zob.też: Wygnaniec z wysp; Wykolejeniec; Wyrzutek
89.	Korsarz/ przekł. J.B.Rychliński - Wwa: W.Czerski, 1925 -
274 s. - Bibl.Angielska tom 1
90.	Korsarz/ przekł. J.B.Rychliński - Wwa: Bibl.Pol.; Łódź:
Jamiołkowski, Evert, (1947) - 307 s.
Not: Lit.na Świecie 1971 nr 3 s.163-4
91.	Korsarz/ przekł. J.B.Rychliński - wyd.3 - Wwa: PIW, 1963
-	297 s. Not..: Lit.Piękna 1963 a. 182
92.	Korsarz/ przekł. J.B.Rychliński - wyd.5 - Wwa: PIW, 1966
-	304 s.
93.	Korsarz/ przekł. E .Krasnowolska - Wwa: PIW, 1974 - 274 s,
-	Seria Kieszonkowa PIW
94.	Korsarz/ przekł. E.Krasnowolska - wyd.8 - Szczecin:
"Glob", 1988 - 306 s.
95.	Lord Jim/ przekł. i przedm. E.Węsławska - Wwa (b.w.),
1904 druk L.Sikorski - 2 t. (159 a.; 157 s.) - Bibl.Dzieł
Wyborowych 352, 353
Rec: Nowa Ref. 1905 nr 57
96.	Lord Jim: Opowieść/ przekł. A.Zagórska, wstęp W.Tarnawski
-	Jerozolima: Int.Treas.Comit., 1946 - 2 t.:( L, 191 3.,
142 s.) - Szkolna Bibl.na Wschodzie; tom 94-95
97.	Lord Jim/ przekł. A.Zagórska - Wwa: PIW, 1949 - 2 t.
(267 s., 197 s.)
Not: Lit. na Świecie 1971 nr 7 s. 195
87
		

/Licencje_069_02_096_0001.djvu

			Wanda Perczak
98.	Lord Jim/ przekł. A.Zagórska - Wwa: PIW 1960 - 479 s. -
Powieści XX Wieku
Not: Lit.Piękna 1960 s. 188-9
99.	Lord Jim/ przekł. A. Zagórska - wyd.6 - Wwa: PIW, 1964
2 t. (226 s., 222s.) - Bibl.Powsz.
Not.: Lit.Piękna 1964 s. 202-3
100.	Lord Jim/ przekł. A.Zagórska - wyd.7 - Wwa: PIW, 1966
2 t. (226 s.r 223 s.) - Bibl.Powsz.
101.	Lord Jim/ przekł. A.Zagórska - wyd.8 - Wwa: PIW, 1968 -
2 t. (223 s., 205 s.) Seria Książek Kieszonkowych PIW
102.	Lord Jim/ przekł. A.Zagórska - wyd.9 - WwaiPIW,1973 -
2 t. (225 s., 205 s. - Seria Klasyki Polskiej i Obcej
103.	Lord Jim/ przekł. A.Zagórska - wyd.10 - Wwa: PIW, 1973 -
439 s. - Biblioteka Szkolna
104.	Lord Jim/ przekł. A.Zagórska - wyd.ll - Wwa: PIW, 1978 -
404 s. - Seria Kieszonkowa PIW
105.	Lord Jim/ przekł. A.Zagórska, wstęp i oprać. Z.Najder -
Wrocław, Kraków: Ossolin., 1978 - 466 s., bibliogr. - Bibl.
Naród., seria II nr 188
106.	Lord Jim/ przekł. A.Zagórska - wyd.12 - Wwa: PIW, 1979 -
408 s. - Seria Kieszonkowa PIW
107.	Lord Jim/ przekł. A.Zagórska, wstęp Z.Najder - wyd.13 -
Wwa: "Iskry", 1981 - 385 s.
108.	Lord Jim/ przekł. A.Zagórska - Wyd.15 (tj. 14) - Wwa:
PIW, 1983 - 353 s. - w metryce mylnie podano wyd.13
109.	I,ord Jim/ przekł. A.Zagórska - wyd.16 - Wwa: Chimera,
1991 - 368 s. - Czytam, więc myślę
110.	Los/ przekł.B.Beaupré - Czas K 1921 nr 177-298, 1922 nr 1
111.	T,os: Opowieść w dwóch częściach/ przekł. T.Tatarkiewi-
czowa, posłowie R.Jabłkowska - Wwa; PIW, 1955 - 460 s.
Not: G. Sinko Rocz.Lit. 1955 a. 427
112.	Murzyn z załogi "Narcyza"/ przekł. J.Lemański - Nowy
Prz.Lit. 1920 nr 2-6, 1921 nr 1-3
113.	Murzyn z załogi "Narcyza": Opowiadanie o kasztelu/
przekł. J.Lemański - Rzym: Pol,Dom Wydawn., 1947 - 163 s.
114.	Nostromo/ przekł. S.Wyrzykowski - Tyg.il. 1925 nr 6-52
88
		

/Licencje_069_02_097_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
115.	Nostromo/ przekł. J.J.Szczepański - Wwa: PIW, 1981
374 s. - Bibl.Klasyki Pol. i Obcej
116.	Oculenie/ przekł. A.Zagórska - Szczecin: Glob, 1984
484 s. - wyd.2 (wyd.l: Dzieła T.20 - Wwa, PIW)
117.	Prowokator/ przekł. F.Nossig - Lwów: Lud.Tow.Wydawn.,
1920 - 185 s., tabl.
zob.też: W oczach Zachodu
118.	Siostry/ przekł. W.Tarnawski, posł. K.Wyka - Wwa: PIW,
1967	- 77 s.
Not.: E.Paukszta Głos Wielkop. 1968 nr 41 s.4; Tyg.Powsz.
1968	nr 9 s.8
119.	Smuga cienia/ przekł. J.Sienkiewiczówna - Wwa: Tow.Wyd.
"Ignis", 1926 - 165 s.
120.	Smuga cienia/ przekł. J.Sienkiewiczówna - Rzym:
Oddz.Kult. i Prasy 2 Korp., 1945 - 107 s.
121.	Smuga cienia/ przekł. J.Sienkiewiczówna - Wwai PIW, 1950
-	161 s.
122.	Smuga cienia: Wyznanie/ przekł. J.J.Szczepański -
wyd.2 - Wwa: PIW, 1976 - 131 s. - Seria Kieszonkowa PIW
123.	Smuga cienia. Wyznanie/ przekł. J.J.Szczepański
(b.ozn.wyd.) - Katowice: "Książnica", 1989 - 229 s. -
Biblioteka Dużej Czcionki 2
124.	Smuga cienia/ przekł. J.Sienkie.wiczówna - wyd. 1 w serii
Klasyka - Wwa: "Interart", 1992 - 140 s.
125.	Szaleństwo Almayera/ przekł. A.Zagórska - Rzym: Pol.Dom
Wydawn., 1947 - 214 s.
126.	Szaleństwo Almayera/ przekł. A.Zagórska - (wyd. 6 i.e. 5)
-	Szczecin: "Glob", 1986 - 219 s.
127.	Tajny agent/ przekł. M.G. (M.Gęsiorowska) - Wwa (b.w.),
1908 - 2 t. (137 s.,151 s.) - Bibl.Dzieł Wyborowych 557, 558
128.	Tajny agent - Gaz.Pol. 1937 sierpień-grudzień 97 ode.
129.	Tajny agent. Opowieść prosta/ przekł. A.Glinczanka - Wwa:
PIW, 1992 - 324 s.
130.	W oczach Zachodu/ przekł. H.J.Pajzderska - Świat W I 1917
nr 1-43
89
		

/Licencje_069_02_098_0001.djvu

			Wanda Perczak
131.	W oczach Zachodu/ przekł. i przedm. W.Tarnawski -
Londyn: Bibl.Pol.Veritas, 1955 - 288 s.
132.	W oczach Zachodu/ przekł. W.Tarnawski - Londyn:
Bibl.Pol.Veritas, 1965 - 288 s.
133.	W oczach Zachodu/ przekł. W.Tarnawski, posł. J.Tomkowski
-	Łódź: Wyd.Łódzkie, 1985 - 240 s.
Rec.: J.Gondowicz Prz.Katol. 1985 nr 38 s. 1-2
134.	W oczach Zachodu/ przekł. W.Tarnawski - (wyd.4) - Wwa:
PIW, 1992 - 403 s.
zob.też: Prowokator
135.	Wybawienie/ przekł. A.Zagórska - Głos Prawdy 1928 nr 335-
360, 1929 nr 1-171
136.	Wygnaniec/ przekł. M.Gąsiorowska - Tyg.Mód i Pow. 1897 nr
1-26
137.	Wykolejeniec - Gaz.Pol. 1935 maj-wrzesień, 102 odcinki
zob.też: Banita
138.	Złota strzała: Opowieść opatrzona wstępem i końcowym
objaśnieniem/ przekł. A.Zagórska i J.Korniłowiczowa; "Kilka
słów od autora" przekł K.Zagórska, wstęp J.Parandowski -
Kraków: IW "Poziom", 1948 - 366 s., portr.
Not: Lit. na Świecie 1971 nr 5 s. 161
139.	Złota strzała/ przekł. A.Zagórska i J.Korniłowiczowa -
Szczecin: Wyd."Glob”, 1985 - 380 s.
140.	Zwierciadło morza/ przekł. A.Zagórska - Pion 1934 nr 33-
38, 40-43, 45, 47, 50
141.	Zwierciadło morza: Opowieść/ przekł. A.Zagórska - Wwa:
PIW, 1949 - 221 s.
Not.: Lit na Świecie 1971 nr 7 a. 195
142.	Zwycięstwo/ przekł. A.Zagórska - Lwów: Wyd.Ossol., (1927)
-	7 t:. (205 a., 285 s.)
143.	Zwycięstwo: Cztery części w 1 tomie/ przekł. A.Zagórska -
Rzym: Pol.Dom Wydawn., 1947 - 390 s.
90
		

/Licencje_069_02_099_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Zbiory nowel
144.	Falk: Wspomnienie, Amy Foster, Jutro/ przekł. A.Zagórska
- Rzym: Pol.YMCA przy AP, 1946 - 230 s.
145.	Gaspar Ruiz: Opowieść romantyczna / przekł. W.Horzyca -
wyd.2 - Wwa: Dom Ks.Pol., 1935 - 77 s. (zawiera również
nowelę Pojedynek)
Not: W.Chwalewik Rocz.Lit. 1937 s.127-8; W.Terlecki Nowa
Księż. 1937 nr 3 s.150
146.	Między lędem a morzem/ przekł. J.Lemański, J.B.Rych¬
liński, A.Zagórska - wyd.2 - Szczecin: "Glob", 1988 - 260
s.
147.	Młodość, Jędro ciemności/ przekł. A.Zagórska, przedm.
S.Żeromski - Jerozolima: Wydz.Kult. i Prasy Dow.Jedn.
Wojsk., 1946 - 160 s., il.
140. Opowiadania wybrane/ przekł. H.Carroll-Najder,
K.Tarnowska, A.Zagórska; wyboru dokonał. Z.Najder - Wwa:
PIW, 1978 - 460 s. - Bibl.Klasyki Pol.i Obcej
(Młodość, Jcjdro ciemności, Amy Foster, Falk,
Pojedynek,Tajemny wspólnik, Księżę Roman)
149.	Opowieści niepokojące/ przekł. H.Gay, A.Zagórska - Wwa:
W.Czerski i ska, (1925) - Bibl.Angielska tom 3 (Karain,
Idioci, Placówka postępu, powrót, Laguna)
150.	Opowieści wybrane/ przekł. A.Zagórska i A.Niklewicz,
wstęp A.Gołubiew - Wwa: ”Pax, 1952 - 250 s. (J^dro
ciemności, Placówka postępu, Amy Foster, Wspólnik)
151.	Tajfun i inne opowiadania/ przekł. J.B.Rychliński,
A.Zagórska - wyd.2 - Wwa: PIW, 1966 - 310 s. (Tajfun, Amy
Foster, Falk, Jutro)
152.	Tajfun i inne opowiadania/ przekł. J.B.Rychliński,
A.Zagórska - wyd.3 - Wwa: PIW, 1968 - 288 s.
Not. -.Sł.Powsz. 1968 nr 81 s.3; Nowe Książ. 1969 nr 3 s.203
153.	Tajfun i inne opowiadania/ przekł. J.B.Rychliński,
A.Zagórska - wyd.4 - Wwa: PIW, 1971 - 269 s. - Seria
Księżek Kieszonkowych PIW
154.	Tajfun i inne opowiadania/ przekł. H.Carroll-Najder,
A.Zagórska - wyd.5 - Wwa: PIW, 1973 - 294 s. - Biblioteka
Szkolna
91
		

/Licencje_069_02_100_0001.djvu

			Wanda Perczak
155.	Tajfun i inne opowiadania/ przekł. H.Carroll-Najder,
A.Zagórska - wyd.6 - Wwa: PIW, 1977 - 275 s. - Seria
Kieszonkowa PIW
156.	Tajfun i inne opowiadania/ przekł. H.Carroll-Najder,
A.Zagórska - wyd.7 - Wwa:PIW,197 0 - Seria Kieszonkowa PIW
157.	Wybór nowel/ przekł. T.Sapieżyna, T.Tatarkiewiczowa,
A.Zagórska, wstęp S.Zabłocki - Wrocław: Ossolin, 1957 -316
s.
(Z powodu dolarów, Gospoda pod Dwiema wiedźmami, Freja z
Siedmiu Wysp, Młodość, Amy Foster, Książę Roman)
Not: Lit.Piękna 1957 s. 202
158.	Wybór opowiadań/ przekł. H.Carroll-Najder, A.Zagórska,
wstęp i oprać.Z.Najder - Wrocław...:Ossolin.,1972 -387 s.
il., mapy, portr. s.LXXIX-LXXXV - Bibl.Naród. Seria II nr
171
(Młodość, Jądro ciemności, Amy Foster, Tajemny wspólnik,
Książę Roman, Freja z Siedmiu Wysp)
Nowele, opowiadania i fragmenty
159.	(Cytat z "Lorda Jima”) - Strzelec 1944 nr 13 9.1
160.	(Cytat ze "Zwycięstwa") - Por.Świetl. 1941 nr 13 a. 8
161.	(Fragm, powieści "Lord Jim") w: Wypisy polskie - Genewa,
1943 s.157
162.	Amy Foster/ przekł. A.Zagórska. Wiad.Lit.1929 nr 48 e.2-6
163.	Amy Foster/ przekł.A.Zagórska - Wwa:Bibl.Pol.,1938 -43 s.
164.	Amy Foster/ przekł. A.Zagórska - w: Wypisy z literatury
powszechnej dla liceów - Wwa: PZWS, 1970 - s.246-67, toż
w wyd. 2-6
165.	Amy Foster/ przekł. A.Zagórska Dz.Pol.i Dz.Ż. 1978 nr
95-100
166.	Anarchista: Nowela/ przekł.T.Pułjanowski. Prz.Warsz. 1923
nr 18 s. 360-7.9
167.	Czarny sternik/ b.ozn.tłumacza Dook.Świata 19.55 nr 5-8,
il. R.Zbrzeźny
92
		

/Licencje_069_02_101_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
168.	Czyń lub giń: Fragment opowiadania "Młodość". Płomyk 1974
nr 15/16 s.438-43, il.
169.	Dusza przeciwnika/ przekł. J.Brodzki. Wiad.Lit. 1924 nr
33 s.2 (fragm. Zwierciadła morza)
170.	Dusza przeciwnika/ przekł. St.Olgierd. Morze W 1925 nr 10
s. 3-5
171.	Dusza przeciwnika/ przekł. J.Brodzki - Por.Świetl. 1943
nr 8 s.224-225
172.	Dusza wojownika/przekł.S.Wyrzykowski.Gaz.Adm. 1926 nr 1-4
17 3. Freja z Siedmiu Wysp/ przekł. A.Zagórska - Roma: War
Relief Serv., 1946 - 124 s.
17 4. Freja z Siedmiu Wysp: Opowiadanie o płytkich wodach/
przekł. A.Zagórska - Wwa: Kiw, 1968 - 127 s. - Seria
Koliber
175.	Freja z Siedmiu Wysp - Dz.Pol.i Dz.Ż. 1983 nr 208-250
176.	Gaspar Ruiz/przekł.A.Lerer - Wwa:Nakł.A.Ryba,1928 - 83 s.
177.	Gospoda pod "Dwiema wiedźmami"/ przekł. T.Tatarkiewi-
czowa, il. K.Mackiewicz Z całego Świata 1925 nr 4 s.17-59
17 8. Gospoda pod Dwiema Wiedźmami/ przekł. T.Tatarkiewiczowa -
Wwa: KiW, 1969 - 95 s. - Seria Koliber
179.	Gospoda "Pod Dwiema Wiedźmami"/ przekł. T.Tatarkiewiczowa
- w: Opowieści z dreszczykiem 2 - Wwa: Iskry, 1981 s.3-15
180.	Herr Schomberg/ przekł. A.Zagórska - Myśl Pol. 1941 nr 5
s.95-97
Fragm. powieści "Zwycięstwo", nota biograficzna
181.	Historia miłosna/ przekł. A.Zagórska. Wiad.Lit. 1932 nr
39 s.2-6; toż: Kultura w l 1932 nr 19-20 (fragm.pow.Lord
Jim)
182.	11 Conte/ przekł. L.Piwiński. Prz.Warsz. 1922 nr 14 s.
217-232
183.	Janko Góral/ przekł. M.Bunikiewiczowa - Lwów: Wyd.im.
P.Skarqi, 1914 - 52 s. - Książki dla Ludu Polskiego XXI
184.	Jutro (sztuka teatralna)/ przekł. F.Sobieniewski. Droga W
1928 nr 1 s. 38-47; nr 2 s. 136-149
185.	Jutro/ przekł. A.Zagórska. Wiad.Lit. 1931 nr 14 s.4-5
93
13 — Polska bibliografia
		

/Licencje_069_02_102_0001.djvu

			Wanda Perczak
186.	Jutro/ przekł. W.Gniatczyński, Por.Kult.-Oświat. 1953 nr
157/158 s. 14-25 (adaptacja sceniczna)
187.	Jutro/ przekł. Z.Herbert. Dialog 1958 nr 7 s. 5-18
188.	Książę Roman/przekł.T.Sapieżyna.Miad.Lit.1926 nr 18 s.3-4
189.	Książę Roman: Opowieść/ przekł. T.Sapieżyna - wwa: Dom
Książ.Pol., 1935 - 38 s. - Lektura szkolna L 2
190.	Książę Romans Opowieść/ przekł. T.Sapieżyna - wyd.2
Wwa: Dom Książ.Pol., 1936 - 38 s. - Lektura Szkolna L 2
191.	Książę Roman/ przekł. (J.Poray Biernacki) J.Jasieńczyk,
(W.Tarnawski) W.Turno. Caz.Pol.J 1945 nr 288-9, toż: odb. -
23 s.
192.	Książę Roman/ przekł. (J.Poray Biernacki) J.Jasieńczyk,
W.Tarnawski - Londyn: Pol.Fund.Kult., 1974 - 26 s.
193.	Laguna/ przekł. B.Wieniawa-Długoszowski. Wiad.Lit. 1925
nr 1 s. 4
194.	Laguna: Opowiadanie/ przekł. A.Zagórska - Wwa: KiW, 1967
- 84 s. - Seria Koliber
195.	Laguna (fragm.) Przekł. A. Zagórska. Nowa Wieś 1900 nr 16
s.16-17
196.	Młodość/ przekł. A.Zagórska. Droga W 1930 nr 1 s. 1-30
197.	Ocalenie (fragm.) Gaz.Pozn. 1957 nr 219 s. 3, 11.
198.	Odwaga/ przekł. A.Zagórska. Kultura W I 1932 nr 21 s. 2-3
(fragm.pow.Lord Jim)
199.	Opowieść/ przekł. S.Wyrzykowski - w: Opowiadania pisarzy
angielskich XIX w./ wybór i oprać. A.Przedpcłska-
Trzeciakowska - Wwa: NK, 1971 - s.410-29
200.	Placówka cywilizacji. Czas K 1899 nr 112-3, 115, 118,
121, 123, 128, 129 (tłumacz nieznany)
201.	Placówka postępu/ przekł. A.Zagórska. Robotnik I 1925 nr
187-8, 190-5
202.	Plantator/ przekł. T.Tatarkiewiczowa. Bluszcz 1927
203.	Plantator z Malaty/ przekł. T.Tatarkiewiczowa - Rzym:
Pol.Dom Wydawn. 1946 - 83 s.
94
		

/Licencje_069_02_103_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213 .
214.
215.
216.
217 .
218.
Pojedynek przekł. W.Horzyca - Wwa: (b.ozn.wyd.), druk
PKO, 1926 - 118 s., il. - Bibl.Domu Pol. tom 38, R Tt
Pojedynek: Opowieść wojskowa/ przekł. w.Horzyca - wyd.2 -
Wwa:Dom Księż.Pol.,1936 - s.177-285 - Lektura Szkolna L 9 -
wyd.3 - WwatBibl.Pol., 1937 - 81 s. - Lektura Szkolna 9
Powrót/ przekł. M.Bunikiewiczowa. Gaz.Wiecz. 1914
czerwiec, lipiec
Pożar na "Judei"/ przekł. A.Zagórska - Rzym: Pol.Dom
Wydawn.,1947 - 52 s. (fragm. noweli Młodość)
Siostry/ przekł. A.Poleska, W.Tarnawski. Wiad. 1949 nr
33/34 s.2 (tamże nota od tłumacza W.Tarnawskiego); przedr.
wraz z notę Twórczość 1964 nr 6 s. 8-26
(fragment niedokończonej powieści)
Smuga cienia (fragm.) Chłop.Droga 1974 nr 65 S.7, il.
Tajfun/ przekł. J.B.Rychliński - Wwa: Tow.Księg.Pol. ,
(1925) - 128 s.
Tajfun/ przekł. J.B.Rychliński - Wwa: Tow.Księg.Pol.,
1926 - 127 s.
-	wyd.2 - 1926 (nast.wyd. w tym samym roku)
Tajfun - (Hanower): Pol.Zw.Wychodźctwa Przymusowego w
Hanowerze, 194 5 - 40 s.
Tajfun/ przekł. J.B.Rychliński - Rzym: Oddz.Kult.i Prasy,
1945 - 100 s.
Rec. (b.aut,): Nowe wydawnictwo - Dz.Żol.AHP 1945 nr 100
s. 3
Tajfun/ przekł. J.B.Rychliński - Wwa: Bibl.Pol.; Łódź:
Jemiołkowski, Evert, (1947) - 142 s.
Not: Lit.na Świecie 1971 nr 3 s. 164
Tajfun (Iragm.)/ b.ozn.tłumacza Tryb.Dolnośl. 1948 nr 176
s.8
Tajfun/ przekł. J.B.Rychliński - Wwa: KiW, 1968 - 122 s.
-	Seria Koliber
"Tremolino"/ przekł. A.Zagórska. Wiad.Lit. 1935 nr 6
s.2-3
(z tomu Zwierciadło morza)
Ukryty sojusznik/ przekł. J.B.Rychliński - Rzym: Pol.Dom
Wydawn. - 1946 - 62 S.
95
		

/Licencje_069_02_104_0001.djvu

			Wanda Perczak
219.	ukryty sojusznik/ przekł. J.B.Rychliń&ki - w: Opowiadania
pisarzy angielskich XIX w./ wybór i oprać. A.Przedpełska-
Trzeciakowska - Wwas NK, 1971 - s.364-409
220.	uśmiech szczęścia/ przekł. J.Lemański - Rzym: Pol.Dom
Wydawn., 1946 - 124 s.
221.	W oczach Zachodu (fragm.) - Wiarus Pol. 1943 nr 86 s.(2)
222.	Wspólnik/ przekł. T.Tatarkiewiczowa. Świat W I 1927 nr 47
(dod.Powieść i Nowela), 48-52; 1928 nr 1
223.	Zdanie rachunku - Gon.Oboz. 1943 nr 22 3.10
Fragm. powieści "Lord Jim"
224.	Ze wspomnień (fragm.)/ przekł. A.Zagórska. Ziemia i Morze
1957 nr 4 s. 4
Publicystyka
225.	Autokratyzm a wojna/ przekł. 'T.Sapieżyna Wiad.Lit. 1933
nr 38 s. 1-2
226.	Białe plamy - Wwa: Oficyna Literatów "Rój" rok?
W treści: Cenzor sztuk teatralnych. Opinia 1907 - s.7-11;
Zbrodnia rozbiorów 1919 - a.12-27
227.	Cenzor sztuk teatralnych - Panor.Pol.NY 1981 nr 6 s.9
228.	Cenzor sztuk teatralnych - Tyg.Gdań. 1990 nr 5 s.3
Tamże nota TAS dotycząca "Szkiców politycznych" Conrada
wydanych w Londynie jako 2G tom "Dzieł"
229.	Cenzor teatralny/ b.ozn.tłumacza Wiad.Lit.. 1928 nr 48
s.l, portr.
230.	Conrad o cenzurze Wiad.Lit. 1932 nr 28 s.2 (fragmenty
art. Cenzor teatralny - b.ozn.tłumacza)
231.	Conrad o Rosji Wiad. 1949 nr 33/34 a. 5 (fragm.prozy i
listów)
232.	Conrad w żeglarskiej kurcie: Wybór publicystyki morskiej
Josepha Conrada/ oprać., wstęp i przekł. J.Miłobędzki -
Gdańsk - WM, 1972 - 167 s., il.# portr., 2 tabl.
Rec: B.Czeszko Nowe Książ. 1972 nr 17 s.36-7, il.;
Z.Flisowski Morze G. 1972 nr 9 s. 32; (J.Jastrzębski) jas.
96
		

/Licencje_069_02_105_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Bandera 1972 nr 35 s.22, portr.; B.Kocówna Kwart. Neofilol.
1974 zesz. 2 s.263-5; K.Łastawiecki D.Bałt. 1972 nr 150
s.6; T.Skutnik Tyg.Mor. 1972 nr 30 s.15; B.Sowińska
Tydz.Pol .NY 1972 nr 83 s.4, portr.; toż: Życie Warsz. 1972
nr 216 s.3
233.	The crime of partition - Pol.Rev. 1945 hr 11 s.3-4, 15
Z rys. Topolskiego przedst. J.C.
234.	Geografia i niektórzy jej twórcy/ przekł. J.Brodzki
Naok.Św. 1924 nr 1 s. 25-48
235.	Joseph Conrad o zatonięciu "Titanica". Wyjętki z The
English Review (z 14.04.1912)/ koment. J.Miłobędzki Morze
G 1971 nr 4 s. 12-14, il.
236.	Memorandum w sprawie przystosowania okrętu żaglowego do
celów doskonalenia praktyk oficerów marynarki handlowej z
portu Liverpool/ przekł. J.Miłobędzki Litery 1970 nr 7 s.
14-17, il.
Tamże: J.Miłobędzki: Od tłumacza, oraz: Kilka słów o
fregacie "Torrens" - s.17
237.	Myśli Conrada o Rosji Sowieckiej/ oprać. (M.Grydzewski)
Scrutator Tydz.Pol.L 1968 nr 12 s.4 (fragm. artykułu
"Autokracja i wojna")
238.	Ochrona oceanicznych liniowców: List do Daily Express/
przekł. i oprać.J.Miłobędzki Tyg.Mor. 1973 nr 34 s. 6-7,
nr 35 s. 14-15, il. (art.drukowany w Illustrated London
News w 1914 r)
239.	Przedmowa - Amar.Echo 1940 nr 41 s.l5/ nr 42 s.15
240.	Polowanie na Zeppelina/ przekł. W.D. Warszaw. 1925 nr 228
(fragm. art. Nieoświetlone wybrzeże)
241.	Proroctwa Conrada-Korzeniowskiego - Pismo Młod.Warsz.
1943 nr 10 s.3-4; Tyg.Pol. NY 1943 nr 34 s.3
Cytaty z różnych utworów wraz z omówieniem
242.	Zbrodnia rozbiorów/ przekł. J.M. (Cz.Miłosz) Kult.P 1948
nr 6 s.128-33
243.	Zbrodnia rozbiorów. Cz.l - Prz.Katol. 1988 nr 2 s.l,7;
Cz .2 - nr 3 3.4-5
244.	Zbrodnia rozbiorów (1919)/ oprać. W.Pawłowski - Lit. 1990
nr 11 s.49-52
97
		

/Licencje_069_02_106_0001.djvu

			Wand« Perczak
245.	Żagle znikają z oceanów: Żegluga w oczach Conrada/ wybór
z dzieł i komentarz S.Ludwig, przekł. J.Korniłowićzowa i
in. - Gdynia: WM, 1965 - 64 s.
Eseje i wspomnienia
246.	Conrad o swojej powieści/ przekł. A.Zagórska Wiad.Lit.
1933 nr 523 s.ll (przedm.do ang.wydania W oczach Zachodu)
247.	Conrad w Krakowie w 1914 r./ przekł. B.Neufeldówna -
Wiad. Lit. 1924 nr 33 s.4
248.	John Galsworthy/ przekł. L.Elukturuwicss Lit. 1974 nr 33
s. 6, il.
249.	Książki/ przekł. B.Grodzicki (Z.Najder) Now.Lit.i Wyd.
1957 nr 18 s.1,3
250.	O literaturze Znak 1958 nr 4 s. 361-70
(m.in.fragment przedmowy do Murzyna z załogi "Narcyza")
251.	0 pisarstwie - Biul.dla Ofic..Ośw. 1943 nr 2 s.26-28
Z przedmowy do powieści "Murzyn z załogi "Narcyza"
252.	Pisma rozproszone/ przekł. L.Elektorowicz Przekrój 1974
nr 1543 s.15-16 (Pierwsza rzecz, którę pamiętam; Moje
najlepsze opowiadanie i dlaczego tak sędzę: Placówka
postępu; Książki mojego dzieciństwa; Proust jako twórca;
Podróż)
253.	Podróż do Polski/ przekł. K.Zagórska Tyg.Powsz. 1952 nr
15 s. 3-4, portr. (obszerne wyjątki z Poland Revisited)
254.	Poland revisiting (fragm.)/ przekł. B.Neufeldówna - Por.
Świetl. 1943 nr 8 s.223-224
		

/Licencje_069_02_107_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Różne
255.	Congo Diary and other uncollected pieces/ wyd. i koment.
z.Najder - Garden City, NY: Doubleday, 197 8 - bibliogr.
Rec.: Ampersand 1979 marzec s.4; Booklist 1976 s.146;
Harper's 1978 nr 91 s.61; NY Times Book Rev. 1979 11.11.
s.l; Time 1978 nr 112 s. 76
256.	Dziennik kongijaki Josepha Conrada: Notatnik pierwszy z
1890 r. z dopiskami poczynionymi w latach 1892-3; notatnik
drugi: Książka podróży w górę rzeki rozpoczęta 3 sierpnia
1890/ koment.i wstęp J.Miłobędzki Naut. 1972 nr 1 s.11-55,
repr.autogr.i rys. (tekst w jęz.pol. i ang.., indeks nazw
geogr. s. 54-55)
257.	O morzu: Wybór myśli/ wybór i 3łowo wstępne P.Dzianisz -
Gdańsk: WM, 1974 - 105 s.
258.	Wstęp Conrada do książki kucharskiej jego żony Wiad.Lit.
1924 nr 19 s. 3, portr. (b.ozn.tłum.)
Listy
259.	DWA nieznane listy Conrada/ oprać.i koment. A.Busza Wiad.
1973 nr 31 s.l, il. (2 listy do sekretarza Polskiego
Towarzystwa w Londynie z 1915 r.)
Polem.: A.Piechowiak Wiad. 1973 nr 36 3.6
260.	KORESPONDENCJA ambasady polskiej w Londynie z Josephem
Conradem/ oprać. B.Kocówna Kwart.Neofilol. 19 72 zesz. 2
s.213-20 (4 listy do ministra i ambasady polskiej w
Londynie z 1920 r.)
261.	LISTY/ wybór i oprać. ‘¿.Najder, przekł. (głównie z jęz.
ang. i franc.) H.Carroll-Najder - Wwa: PIW, 1968 - 513
s.,il., portr., 17 tabl., bibliogr.
Rcc.: E.A.Bojarski i P.C.Howard w: Conrad close up UNISA
Engl.Stud. 1971 nr 2 s.27-31; toż: Conrad's letters in
Polish Am.Stud. 1969 nr 2 s,44-56; not: E.Paukszta Głos
Wielkop. 1969 nr 27 s.4; Gaz.Białost. 1969 nr 33 s.4; Nowe
Księź. 1960 nr 20, 1969 nr 3 3.203; Kur.Pol.II 1969 nr 11;
Żołn.Woln. 1969 nr 5 s. 5
262.	LISTY Conrada/ oprać. B.Winawer Głos Prawdy 1926 nr 108,
114 (6 listów Conrada do B.Winawera)
99
		

/Licencje_069_02_108_0001.djvu

			Wanda Perczak
¿63. LISTY Conrada Wiad.Lit. 1927 nr 8 s.2, fot.
264.	LISTY do rodziny/ wydała z rękopisów A.Zagórska Droga W
1928 nr 6 s. 5 72-5
265.	NIEZNANE listy Conrada Tyg.Pcwsz. 1959 nr 13 s.4, 11.
(listy do L.Zajączkowskiego, wyd. A.Cichocka, oraz do
G.Sobotkiewicza, wyd. M.Korniłowiczówna)
266.	NIEZNANE listy J.Conrada-Korzeniowskiego/ oprać.
P.Grzegorczyk Ruch Lit.W 1927 nr 5 s. 138-43
(5 listów do M.B.Tyszkowe j, 5 do A. Zagórskiej i 1 do
M.Jasieńskiego)
267.	NIEZNANE listy Josepha i Jessie Conrad/ przekł.,oprać.i
komentarz W.J.Dobrowolski Życie Lit.K 1974 nr 50 s.3,2
portr. (J.C. i J.H.Retingera)
268.	A SELECTION of unknown letters/ oprać.i wstęp Z.Najder
Pol.Pcrsp. 1970 nr 2 s.31-45, toż w mutacji francuskiej,
przekł. z jęz.ang. G.Crśpy
269.	[BILIŃSKI M.] Dwa nieznane listy Conrada Korzeniowskiego/
oprać. W.Buchner Pion 1934 nr 31 s.5, portr., facsim. listu
(listy do M.Bilińskiego z 2.11.1914 i 11.11.1914)
270.	[BRICQUEL E.J Niewydane listy Josepha Conrada do Emilii
Bricquel/ oprać. P.Meykiechel, przekł z jęz. franc.
G.Mycielska Zycie Lit.K 1964 nr 38 a.3
271.	[CASEMENT R.D.] Listy Josepha Conrada do Rogera D.Case-
menta/ przekł. H.Carroll-Najder, oprać. Z.Najder Twórczość
19/4 nr 8 s.31-35
272.	[CURLE R. ] (List J.C. do R.Curle'a z 1918 r., koment.
P.J.Lowens: Joseph Conrad to Captain Halsey) Conradiana
1977 nr 2 s.187 - 188
273.	[DMOWSKI R.] Conrad do Dmowskiego/ koment.J.Giertych
Wiad. 1952 nr 51/52 s.8 (list z 1.09.1917 r. )
274.	[GALSWORTHY J.] Listy do Johna Galsworthy'ego/ oprać.
M.Danilewicz - London: B.Świderski, 1957 - 31 s.; przedr.w:
Conrad żywy -Londyn: 1957 s. 229-57
275.	[JASIEŃSKI M. ] List do M.Jasieńskiego (po polsku z 1905
r.)/ oprać. I.Borkowska-Nelkenowa Ruch Lit.W 1927 nr 5
s.141
276.	[KANE W.R.] Do moich braci po piórze Życie 1949 nr 32 s.5
(list do W.R.Kane'a z 1919 r.)
100
		

/Licencje_069_02_109_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
277 . [KLISZCZEWSKI J.] Nieznane dwa listy Conrada/ oprać.
W.Cichowicz Tęcza 1929 nr 18 s.6-7, il. (listy w jęz.ang.
do J.Kliszczewskiego z 13.10.1885 z Singapore i z
19.12.1885 z Kalkuty)
278.	[PlNKER J.B.] Listy do J.B.Pinkera. (fragm.)/ przekł.
H.Carroll-Najder, oprać. Z.Najder Lit. na Świecie 1974 nr
7 s.66-81
279.	[POMARAŃSKI S.] Ostatni list Conrada (do S.Pomarańskiego
z 28.06.1924)/ oprać. P.Grzegorczyk Ruch Lit.W 1927 nr 7
s.207-8
280.	[RUSSEL B.] Listy Conrada do Bertranda Russella/ oprać.i
noty Z.Najder Życie Lit.K 1958 nr 11 s.3-4
281.	[WALISZEWSKI K.] Listy Josepha Conrada (do K.Waliszew-
skiego)/ oprać, i wstęp K.Waliszewaki Kuch Lit. W 1927 nr
6 s.174-80 przedr.w: Joseph Conrad-Korzeniowski - Wwa, 1964
- s.187-192 (8 listów z lat 1903-1904)
282.	[ZAGÓRSCY ANIELA, KAROL] Listy Conrada-Korzeniowskiego do
Karola Zagórskiego i Anieli Zagórskiej Pion 1934 nr 50 3.6,
2 portr.
283.	[ZAGÓRSCY ANIELA, KAROL] Listy J.Conrada-Korzeniowskiego
do Anieli i Karola Zagórskich/ oprać.i wstęp Z.Najder
Twórczość 1962 nr 11 s.94-109
284.	[ZAGÓRSKA K.] Nieznany list Josepha Conrada do Karoli
Zagórskiej/ oprać. Z.Najder Twórczość 1969 nr 8 s.106-7
285.	[ZAGÓRSKIE ANIELA, KAROLA] Listy J.Conrada-Korsseniow-
skicgo do Anieli i Karoli Zagórskich/ przekł. H.Carroll,
oprać.i wstęp Z.Najder Twórczość 1963 nr 12 s.45-57
Sprost.s Z.Kaczyński Twórczość 1964 nr 3 s.109-110
286.	[ŻEROMSKI S.J List Conrada do Żeromskiego Nowa Kult. 1957
nr 49 s.3 (wyłącznie facsimile listu z 29.03.1923)
287.	[ŻEROMSKI S.] List Conrada do Żeromskiego po polsku z
25.III.1923 Naok. Świata 1925 nr 10 3. 5-6, faesim.listu;
Przedr. w: Elegie i inne pisma literackie i społeczne/
S,ŻpromBki - Wwa, 19?R n. 393
Zob.Leż: Opracowania poszcz. dzieł - listy
14 — Polska bibliografia
		

/Licencje_069_02_110_0001.djvu

			Wand« Petczak
II OPRACOWANIA
WYDAWNICTWA ZWARTE
a. Książki
288.	ALLEN J.s Morskie lata Conrada/ przekł. M.Boduszyńska-
Borowikowa - Gdańsk: WM, 1971 - 515 s.,9 tabl.,bibliogr.
Rec. z 1971 r.: (P.Dzianisz) (dzian. ) Głos Wybrz. nr 310
s.4; Z.Flisowski Morze G nr 12 s.24; J.Koprowski Odgłosy nr
47 s.7; rec. z 1972 r: Z.Flisowski Nowe Książ, nr 4 s.63-
4, fot.; J.Kieniewicz Mówię Wieki nr 6 s.37-8; J.Makowski
Pomorze nr 9 s.ll; (E.Moskalówna)(EHM) Litery nr 2 s.35-6;
T.Skutnik Tyg.Mors. nr 36 s.l7; T.J.Żółciński Pobrzeże nr
36 s.29
289.	ASPEKTY systemowe tekstu conradowskiego/ red.
A.Zgorzelski - Gdańsk; WM, 1980 - 93 s.
Zawiera: A.Zgorzelski: Uwagi wstępne; K.Bałłaban: O
egzotyce "Laguny"; (Ai Zgorzolski) A.Z.: Conradowska nowela
grozy; M.Noesstrom: Postać Nostromo jako znak systemowy;
D.Żak: "Idioci" - jedna z "czarnych" nowel Conrada; suram.
Rec.: J.Konopacka Inf.Pol.Kl.Con. 1983 [6] s.56; toż w
wersji ang. J.C.News
290.	BIERNACKI-PORAY J.: Z przekonania: (Roman Sanguszko w
oczach Conrada i historii) - Londyn: Gryf, (1979) - 95 s.,
il.,Btreszcz. w jęz.ang.
Rec. z 1980 r.: Z.Kozarynowa - Tydz.Pol.L nr 2 s.5;
J.Ostrowski - Orzeł Biały nr 191/192 s.41-42; I.Wieniawski
- Dz.Pol.i Dz.Ż. nr 31 s.3
Rec. z 1883 r.: W.Perczak Inf.Pol.Kl.C. 1983 (6) s.55
Rec.z 1984 r.: F.Śmieja - Zwięzk. nr 21 s.6
291.	BILIŃSKI W.: Sprawa w Marsylii - Łódź: WŁ, 1983 - 223 s.
( powieść )
Rec. z 1983 r.: (E.Banasiak) (b) Przyjąć, nr 37 s.ll;
L.Hoszowska Expr.Il. nr 219 3.5; J.Koprowski Odgł. nr 35
s.ll; [id] Persp. W nr 41 s.23; J.Kydryński Dz.Pol.K nr 202
s.10; L.Żuliński Tu i Teraz nr 37 s.ll; Tyg.Kult. nr 39
s.l2 [nota]
Rec. z 1984 r. : T.Żółciński Mies.Lit. 1984 nr 1 s.128-30
102
		

/Licencje_069_02_111_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
292.	BOBROWSKI T.: Listy do Conrada/ oprać. R.Jabłkowska -
Wwa; PIW, 1981 - 351 s.,indeks
Rec.: P.Dzianisz - Głos Wybrz. 1981 nr 236 s.6; E.Jankowski
-	Rocz.Lit. 1981 s.162-165; J.Koprowski - Persp. 1981 nr 46
9.22; Z.Kwiecińska - Tryb.Ludu 1981 nr 260 9.5; (A.Matynia)
Mat. - Tryb.Maz. 1981 nr 170 s.6; B.Sowińska - Życie Warsz.
1981 nr 227 9.7; T.Syga - Stoi. 1981 nr 45 9.12;
T.Żółciński - Tyg.Kult. 1981 nr 40 s.ll
293.	BOBROWSKI T,: Pamiętniki - Lwów: Fundusz Testam., 1900 -
2 t. (3 , XV, 417 s., 512 s.,)
Obszerne omówienie: F.Rawita-Gawroński: T.Bobrowski i jego
pamiętniki - Lwów, 1901 - 53 s.
294.	toż p.t.: Pamiętnik mojego życia/ oprać., wstęp i przy¬
pisy S.Kieniewicz - wyd.l - Wwi: PIW, 1979 - 2 t. ( 6-507,
678 s.)
Rec.: J.Górski: Pamiętniki, wspomnienia 5 - Rocz.Lit. 1979
s.164-167
Rec.z 1980 r.: Z.Bauer - Kontr, nr 4 9.48-50; A.Hamerliń-
ski: wuj Conrada - Tyg.Kult. nr 9 S.ll; B.Krzywobłocka -
Mówię Wieki nr 2 s.36; Z.Najder - Twórczość nr 4 s.123-127;
W.Rustecki - Kult.i Ty nr 2 s. 67-68; M.Ruszczyc - Nowe
Księż. nr 7 s. 66-67; (A.Szwarc) A.S. - Prz.Hist.nr 1 s.192-
193; W.Szymborska - Życie Lit.K nr 3 s.13 [not.]; Z.Umiński
-	Kierunki nr 21 s.10; J.Wieczerska - Czas G nr 5 9.28
Rec. A.Braun: Pamiętniki wuja Bobrowskiego Inf.Pol.Klubu
Conr. 1981 s. 6-12
295.	BORYSOW W.: Joseph Conrad w Rosji. Recepcja twórczości
Conrada w krytyce rosyjskiej/ W.Borysow, przekł.
W.Bieńkowska - Wwa: Czytelnik, 1987 - 287 s., bibliogr.
s.227-268, il., portr.
Rec.: J.Z.Lichański - Nowe Książ. 1987 nr 11/12 s.80-81,
il.
296.	BRAUN A. (opraćwstęp i zdjęcia): Conrad - dotknięcie
Wschodu/ oprać.graf. A.Strumiłło - Wwa: Wyd.Art.Graf., 1970
-	268 s.,il.,mapy, portr.,bibliogr.
Rec. z 1971: (Dzianisz P.) (dzian) Głos Wybrz. nr 256 s.3;
(L.) Widnokręgi W nr 8 s.128; J.Mazurczyk 7 Głos Tyg. nr 35
s.8; rec. z 197 2 r.: (J.Głuski) (J.G.) Kont. nr 2 s.35;
A.Gołubiew Tyg.Powsz. nr 6 s.4; J.Kieniewicz Mówię Wieki nr
7 s.38; toż: Prz.Orient. nr 2 s.174 5; (J.Koprowski) J.K.
Odgłosy nr 3 s.5; M.Sprusiński Poglądy nr 2 9.16
R	
			

/Licencje_069_02_112_0001.djvu

			Wanda Perczak
297.	BRAUN A.: Kreacja Costaguany: świat południowoamerykański
u Conrada - Wwa: Czytelnik, 1989 - 303 s.,XIV s. map, (48)
s., tabl., facs., fot., portr.
Rec. J.Węgielek - Nowe Książ. 1990 nr 5 s.50-51, il.
298.	BRAUN A.: Śladami Conrada - Wwa: "Czytelnik", 1972 - 693
s., il., mapy, tabl.
Rec. z 1973 r.s W.Chołodowski Tyg.Kult. nr 6 s.4; (Dzianisz
P.)(dzian) Głos Wybrz. nr 5 s.5; Z.Flisowski Morze G nr 4
s.19; toż: Nowe Książ. nr 5 s.64-6, fot. A.Brauna i fot.
rzeźby głowy J.C.; toż: Pol.Lit. nr 3 s.27-8; Z.Florczak
Pol. nr 14 s.9, toż w mutacjach; J. Iwaszkiewicz Życie
Warsz. nr 102 s.7; A.Kowalska Mies.Lit. nr 8 s.122-3;
(W.Legowicz) (W.L.) Widnokręgi W nr 6 s.73; Z.Najder
Twórczość nr 4 s.116-9, toż: Pol.Persp. no 5 s.72-4 oraz w
mutacjach franc., niem.; (L.Onichimowaki) L.C. Kont. nr 4
s.35, il.; E.Paukszta Głos Wielkop. nr 36 s.5; S.Stanuch
Wieści nr 11 s.5; J. Szczypka Kierunki nr 9 s.12;
Z.Wróblewski Dook.Świata nr 3 a.13; T.J.Żółciński Kult.W II
nr 3 s.9;
Rec. z 1974 r.: A.Lisiecka Wiad. nr 6 s.4
299.	BUSZCZYŃSKI S.: Mało znany poeta, stanowisko jego przed
ostatnim powstaniem, wygnanie i śmierć. Ustęp z dziejów
spółczesnych południowej Polski - Kraków: w druk."Czasu",
1870 - 54 s.
( o A.Korzeniowskim, ojcu Conrada)
300.	CHOROMAŃSKI M.: Słowacki wysp tropikalnych - Poznań,
1969 - 543 s.
Rec.: M.Sprusiński - Życie Lit. 1969 nr 39 s.10; W.Tkaczuk
-	Twórczość 1969 nr 10 s.107-110
-	wyd.2 - Poznań: WP, 1971
-	wyd.3 - Poznań: WP, 1990
Liczne wzmianki o Conradzie na różnych stronach, powieść
inspirowana Conradem
301.	CONRAD B.: Kronika rodzinna/ przekł. I.Tarłowska - Wwa:
PIW, 1969 - 136 s., il.,portr.,tabl.
Rec. z 1969 r.: (A.Biernacki) Abe Twórczość nr 12 s.163
(dot.fragmentu tłumaczenia); J.Doliński Życie Lit.K nr
51/52 s.19, fot. B.Conrada; P.Dzianisz Głos Wybrz. nr 281;
(E.Iwanicki) E.I. Odgłosy nr 49 s.7; J.Kądziela Tyg.Kult.
nr 42 s.4; Z.Kwiecińska Tryb.Ludu nr 271 s.6; J.Kydryński
Dz.Pol.K nr 217 s.4; K.Mętrak Kult. W II nr 4 7 s.10;
(J.Ślipińska) Jot Głos Koszal. nr 263 s.6; B.Sowińska Życie
Warsz. nr 243 s.3; (T.Syga) T.S. Stolica nr 9 s.12; A.Tiirk
Tyg.Powsz. nr 46 s.4; rec. z 1970 r.: E.A.Bojarski Conr.
1969/70 nr 1 s.112, 120; Z.Florczak Polityka nr 2 s.7;
M.Komar Twórczość nr 4 s.116-8; J.Konopacka Litery nr 1
s.34-5; J.Termer Nowe Książ, nr 5 s.276-7
104
		

/Licencje_069_02_113_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
302.	CONRAD Eastern and Western perspectives/ ed. W.Krajka
Vol.l: Conrad's literary career/ ed. K.Carabine, 0.Knowles,
W.Krajka - Boulder, Lublin: UMCS, East European Monographs,
1992 - 287 s.
303.	CONRAD Jessie: Józef Conrad/ przekł. W.Nałęcz-Korze-
niowska, posłowie i przypisy R.Jabłkowska - Kraków:
Wyd.Lit.,1959 - 4 75 s.,portr.,tabl.
Rec. - wszystkie z 1959 r.» F.Fornalczyk Tyg.Mora. nr 11
s.6-7; A.GoŁubiew Tyg.Powsz. nr 19 s.5; J.Guze Nowa Kult.
nr 17 s.2; M.Klimas-Błahutowa Panor, dod.) nr 25 s.4;
J.Kydryński Życie Lit.K nr 37 s.4-5, fot. Jessie Conrad;
(J.Wieczerska-Zabłocka) J.W. Odra W nr 24 s.9; J.Wilhelmi
Tryb.Lit. nr 9 s.4; E.Zbieraka Dz.Balt. nr 99 s.5;
Dook.Świata nr 271 s.17, il.; Nowe Książ, nr 8 s.481-3;
not.: Lit.Piękna s.205
304.	CONRAD'S Polish Footprints: 1 International Joseph Conrad
Conference at UMCS, Lublin, Baranów Sandomierski 8-10
September 1991: Abstracts/ ed. by W.Krajka, K.Sokołowska;
Institute of English Studies UMCS, Lublin: Wyd. UMCS, 1991
-	100 s.
305.	CONRAD w oczach krytyki światowej/ wybór, kalendarium
życia i twórczości Z.Najder, słowo wstępne H.Krzeczkowski -
Wwa: PIW, 1974 - 800 s.
Rec. z 1975 r.: Z.Florczak Nowe Książ, nr 5 s. 8-10;
A.Kasprzycka Polonistyka nr 6 s.40-42; J,Koprowski Lit. nr
5 s.15; Zwierc. nr 13;
Rec. z 197G r.: S.Zabierowski Kom.Pol.KI.Conr. (1) 3.23-5
306.	DĄBROWSKA M. Szkice o Conradzie - Wwa; PIW, 1959 - 193 s.
Rec. - wszystkie z 1960 r.: F.Fornalczyk Tyg.Mors. nr 1
s.ll; toż: Ziemia Kaliska nr 2 s.7; Z.Grabowski Wiad. nr 12
s.4; P.Hertz Nowa Kult. nr 5 s.2; B.Kocówna Prz.Hum. nr 4
s.161-8; S.Lichański WspóŁcz. nr 9 s.3; B.Mamoń Tyg. Powsz.
nr 7 s.6; A.Międzyrzecki Nowe Książ, nr 7 s.388-91; tenże:
Świat nr 15 s.21; Cz.Miłosz Kult.P nr 6 s.140-6;
Z.Pędziński Kam. nr 10 s.3,7; J.Wilhelmi Nowa Kult. nr 17
s.6-7
-	wyd.2 - Wwa: "Czytelnik", 1974 - 285 s.
Rec.: B.Sowińska Życie Warsz. 1974 nr 136 s.3
307.	DALESKI H.M.: Joseph Conrad: The way of dispossession -
New York: Holmes and Meyer, 1977 - 234 s.
Rec. W.Krajka Int.Pol.Kl.C 1981 (3) s.28-31
308.	GEKOSKT R.A.: The moral world of the novelist - New
York:Barnes and Noble, 1978 - 208 d.;, bibliogr.
Opublikowane równolegle w 1978 r. w Londynie przez wydaw.
Paul fcllek
105
		

/Licencje_069_02_114_0001.djvu

			Wanda Perczak
Rec.: B.Johnson - Conr. 1979 nr 3 s.292-294; Choice 1978
(15) s.12-15; New Statesman 1976 11.VIII. 9.188
309.	GILLON A.: Conrad and Shakespeare and other essays - New
Yorks Astra Books, 1976 - 245 s.,bibliogr.
Rec.: J.Crompton Pol.Rev. 1977 nr 2 s.80-83; B.Koc
Mies.Lit. 1978 nr 4 s.134-6; a.S.Levis Conr. 1979 nr 2
s.193-5
310.	GILLON A.: Joseph Conrad - Boston: Twayne Publ., 1982 -
210 s.
Not.: Pol.Rev. 1982 nr 3/4 s.246; rec.: B.Koc. Kwart.
Neofilol. 1983 z.4 s.408-11; J.Koprowski Tu i Teraz 1982 nr
29 s.8
311.	GILLON A.: The eternal solitary: A study of Joseph Conrad
-	New York: Bookman Association, 1960 - 191 s., tabl.,
bibliogr.
-	wyd.2 - 1966
-	wyd.3 - 1982
312.	GRABOWSKI Z.: Ze studiów nad Josephem Conradem - Poznań:
nakł.aut., 1927 - 139 s.
Rec.: Z. Dębicki Kur.Warsz. 1927 nr 274; M. Gardner Slav.
Rev. 1927 nr 19; W.Tarnawski SI.Pol. 1927 nr 296
rozdział p.t.: Romantyzm Conrada - przedr.w: Wspomnienia i
Studia o Conradzie - Wwa, 1963 s. 253-69
313.	GURKO L.: Joseph Conrad, giant in exile. With a new
introduction - New York: Macmillan, 1980 - XIV, 258 s.,
bibliogr.
314.	JABŁKOWSKA R. (Oprac.): Joseph Conrad Korzeniowski - Wwa:
PZWS, 1964 - 408 s.,il.
Rec.: P.Genzel Z.An.und Am. 1964 nr 12 s.425-7; (J.Koprow¬
ski) J.K. Odgłosy 1965 nr 7 s.9; R.Matuszewski Rocz. Lit.
1964 (1965) s.158-9; M.Sprusiński Nowe Księż. 1965 nr 11
s.482-4, il.; S.Zabierowski Ruch Lit.K. 1965 z.5 s.244-7
315.	JABŁKOWSKA R.: Joseph Conrad 1857-1924 - Wroclaw:
Ossolin., 1961 - 406 s., bibliogr. s.389-95, il.
Rec: (P.Bagiński) Polonistyka 1962 nr 1 s.62; I.Dobrzycka
Probl.Pol.Zagr. 1964/65 tom 4 s.277-9; S.Helsztyński
Rocz.Lit.1961/62 s.215-6; B.Kocówna Kwart.Neofilol. 1962
zaśz.1 s.80-88; S.Zabłocki Nowe Księż.1961 nr 19 a,1153-55
316.	JEAN-AUBRY G.: Życie Conrada/ przekł. z franc.
M.Korniłowiczówna - Wwa ;PIW, 1958 - 413 s., portr.,
bibliogr.
Rec. z 1958 r.: Z.Dolecki Kierunki nr 40 8.6/ K.Eberhardt
Życie Lit.K. nr 42 s.8; J.Iwaszkiewicz Życie Warsz. nr 233
106
		

/Licencje_069_02_115_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
s.4; J.Koprowski Dz.Łódz. nr 203 a.3; J.KoskOWski 7 Dni w
Pol. nr 36 s.6; (id) Kur.Pol.II nr 195 a.3; W.Leopold Nowa
Kult. nr 38 a.2; B.Miazgowski Tyg.Mor. nr 12, s.4,8
(krytyka przekładu); T.S. Stolica nr 38 9.7; A.Walas Orka
nr 48 a.5; B.Wojdowski Tryb.Lit. nr 35 s.3, fot.;
S.Zieliński Nowe Księż. nr '18 s.1097-9; (T.Szafrański)
T.Sz. Życie i Myśl nr 1/2 a.98-100; S.Zabłocki) Zab. Odra
W nr 24 s.9
317.	JOSEPH Conrad Colloquy in Poland 5-12 September 1972.
Contributions/ wyd. R.Jabłkowska - Wrocław: Ossolin., 1975
- 104 s.- (series 1)
zawiera: Foreword; J.Krzyżanowski: The inaugural adress;
l.Watt, P.Toads and Y.Curs: An impressionist narrative
device in "Lord Jim”; T.Moser: Conrad, Ford and sources of
"Chance"; E.Knapp Hay: Conrad's self. Portraiture; R.Rapin:
André Gide's translation of Joseph Conrad's "Typhoon";
G.Morf: Polish proverbial saying in Conrad's work;
U.Mursia: The The Italian source in "Nostromo"; The
programme of Colloquy; The full list of the contributions
zob.też :J.C.Conference in Poland...1979 (series 2)
318.	JOSEPH Conrad Conference in Poland 5-12 September 1972:
Contributions - Wrocław:Ossolin.,1979 - 175 s. - series 2
zawiera: Foreword; A.Kowalska: "Heart of Darkness"
Kurtz's "Saison en Enfer"; W.Chwalewik: A note on the play
of poetical allusion in "Heart of Darkness"; C.T.Watts: How
many Kurtzes are in "Heart of Darkness"?; M.Currelli: The
writing of "Nostromo"; C.T.Watts: Politics and the time-
shifts; H.van Merle: Young Ulysses ashore on the trail of
Konrad Korzeniowski in Marseilles; S.Henig: Virginia Woolf
and Joseph Conrad;; J.A.Anderson: Conrad in America;
L.Prorok: A watch with Conrad; W.Ostrowski: "The secret
Agent" as a crime novel; A.Gołubiew: The trilogy about
TomLingard; S.Zabierowski : Conrad under Polish eyes during
World War II.
zob.też: Joseph Conrad Colloquy...- 1975 - series 1
Rec.: D.zadworna mf.Pol.Kl.C. 1981 (5) a.21-4
319.	JOSEPH Conrad. Commemorative essays. Selected proceedings
of the International Conference of Conrad Scholars,
University of California, San Diego, August 29 - September
5 1974/ wyd. A.Cillon, L.Krzyżanowski - N.Y.: Astra Books
1975 - 221 s., il.
Rec. D.Goldknopt J.C.Tod. 1975 vol.1 nr 1 s.4; L.Anderson
J.of J.C.Soc. 19 76 vol.2 nr 3 a.4
320.	KOC B.: Conrad - Wwa: PWN, 1989 - 158 s., faks., fot.,
portr. - Małe Portrety Literackie
107
		

/Licencje_069_02_116_0001.djvu

			Wanda Perczak
321.	KOC B.s Conrad: Opowieść biograficzna - Wwa;LSW, 1977 -
348 s. ,il.,tabl.,bibliogr.
Rec. 2 1977 r.: J.Koprowski Lit. nr 42 s.16;
Rec. z 1978 r.: P.Bagiński Polonistyka nr 2 s.136-7;
T.Skutnik Inf.Pol.Kl.C. nr.(3) s.21-3; T.Syga Stolica nr 23
s.12
322.	KOCÓWNA B. : "Lord Jim" Josepha Conrada - Wwa: PZWS, 1969
-	112 s.,il. - Biblioteka Analiz Literackich nr 33
Rec. Z.J.Adamczyk Polon.1970 nr 4 a.63-4
323.	KOCÓWNA B.: Polskość Conrada - Wwa: LSW, 1967 - 265
s.,il.
Rec. z 1967 r.: J,Koprowski Tyg.Kult. nr 47 s.5; B.Sowińska
Życie Marsz, nr 286 s.3;
Rec. z r.1968: W.Billip Nowe Księż. nr 1 a.19-20, il.;
F.Fornalczyk Kam. nr 1 s.1,7; E.Szonert - Kierunki nr 7
s.B; S.Zabierowski Conr. nr 1 a.83-5; T.J.Żółciński
Tyg.Mor. nr 1 s.B;
Rec. z 1969 r.: T.S. - Stoi. nr 25 s.14; ZAB - Ruch Lit.K
nr 1 s.45-46
324.	KOMAR M. : Piekło Conrada - Wwa: "Czytelnik", 1978
177 s.
Rec. z 1979 r.: Z.Bauer Życie Lit.K nr 20 s.10, il.;
S.Bratkowski Lit. nr 20 s.3-4, il.; A.Braun Twórczośc nr 9
s. 126-9; J.M.Gisges Dz.Lud.W nr 109 s.4.; W.Janota Poglądy
nr 11 s.ll; (J.Syski) Kallimach Lit. nr 22 s.ll; K.Mętrak
Lit.na Świecie nr 8 s. 316-22, Kulisy nr 18 s.5;
J.Niecikowski Mies.Lit. nr 7 s. 134-6; M.Parowski Razem nr
11 s.38; E.Paukszta Głos Wielkop. nr 72 s.7 (not.);
T.Skutnik Lit. nr 20 s.6; M.Szpakowska Polityka nr 36 a. 10,
il.; Z.Umiński Kierunki nr 22 s.10; J.Zieliński Tyg.Kult.
nr 14 s.ll;
Rec. z 1980 r.: P.Kowalski - Odra W nr 4 s.95-96; A.Szulc -
Kontr, nr 1 s.51; T.Żółciński - Nurt nr 9 3.41;
Rec. z 1981 r.: T.Skutnik Inf.Pol.Kl.C. nr (5) s.13-4;
A.Zgorzelski Inf.Pol.Kl.C. nr (5) s.15-7
Rec. z 1983 r.: A.Brodzka Pam.Lit. 1983 nr 2 s.372-374
-	wyd.2. - Wwa: "Czytelnik", 1988 - 163 s., bibliogr.
325.	KOWALSKA A.: Conrad 1896-1900: Strategia wrażeń i
refleksji w narracjach Marlowa - Łódź: Ossolin., Łódzkie
Tow Nauk., 1973 - 131 s., il.,summ.
Tamże esej w jęz.ang.: Ch.Whibley: A vagabound poet
(przedr. z Blackwood Magazine, Feb. 1899, s.402-12) -
Dotyczy Arthura Rimbauda a pośrednio i Conrada - s.120-6
Rec.: J.Termer Nowe Księż. 1973 nr 18 3.36-7; B.Kocówna
Kwart.Neofilol. 1974 z.2 s.263-5; J.Rzymowski Mies.Lit.
1974 nr 11 s.133-4
108
		

/Licencje_069_02_117_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
326.	KOWALSKA A.: Conrad i Gombrowicz w walce o swoją
"wybitność/ posłowie M.Janion - Wwa: PWN, 1986 - 222 s.
Rec. A.Bernat - Nowe Księż. 1986 nr 11 s.78-79
327.	KRAJKA W. s Isolation and ethos. A study of Joseph Conrad
-	NY, Boulder: Columbia Univ.Press., 1992 - 332 s.
328.	KRAJKA W.: Izolacja i etos. Studium o twórczości Josepha
Conrada - Wrocław.,.: Ousulin., Kom.Neofilol. PAN, 1988 -
367 s., bibliogr. s.326-355, index, summ.
Rec.: A.Cichoń - Ruch Lit. 1991 nr 6 s. 729-731; A.Gillon -
J.C.Tod. vol. XV nr 1,2 s.376-377; J.Strzetelski
Kwart.Neofilol. 1991 nr 3/4 s.379-381
329.	KRZYŻANOWSKI L. (oprać., wydanie i wstęp): Joseph Conrad:
Centennial essays - New York: Polish Institute of Arts and
Sciences in America, 1960 - 174 s.,bibliogr. s.161-74
330.	KRZYŻANOWSKI L. : Study of Joseph Conrad: Rozdz. IV -
Washington: Photodupl.Sorv.Libr.of Congr., 1955 Microf.
2551 nr 178 DR
331.	MODRZEWSKI S.: Conrad a konwencje. Autorska świadomość
systemów a warsztat literacki pisarza - Gdańsk: UG, (1992)
-	172 s., summ.
332.	NAD TEKSTAMI Conrada/ red. A.Zgorzelski - Gdańsk: WM,
1976 - 91 s.
zawiera: (A.Zgorzelski) A.Z.: Uwagi wstępne; tenże:
"Pojedynek" jako nowela humorystyczna; W.Krajka: Aspekty
dramatyczności w noweli "Jutro”; J.Burzyńska: Sposoby
uogólniania w "Korsarzu"; A.Zgorzelski, W.Krajka: Konwencje
gatunkowe w "Tajemnym wspólniku"; Summary
Rec. z 1976 r: Z.Najder Rocz.Lit. s.340-1; tenże, w art.
Międzynarodówka conradologów Twórczość nr 12 s.143;
T.Skutnik Głos Wybrz. nr 217 s.5;
Rec. z 1977 r.: Z.Florczak Nowe Księż. nr 12 s.36-8
333.	NAJDER Z. (oprać.i wstęp): Conrad's Polish background:
Letters to and from Polish friends/ przekł. H.Carroll -
London,: Oxford Univ.Press, 1964 - VII, 313 s., bibliogr.
s.307-8
Rec.z 1964 r.: R.Curie Contemp.Rev. nr 205 s.552;
V.S.Pritchett New.Stat. nr 67 s.846; T.Tanner Spectator nr
12 s.636; Times Lit.Suppl. nr Je 4 s.488;
Rec. z 1965 r.: E.A.Bojarski Engl.Lit. nr 4 a.234-8; toż:
Pol.Am.Stud, nr 2, 119-26, toż: Engl.Stud.in Africa nr 8
s.81-9; M.C.Bradbrook Mod.Lang.Rev. nr 60 s.267-8; D.Hevitt
Rev.of Engl.Stud, nr 16 s.326-8; M.Kuncewicz Slav.Rev. nr
24 s.349-50;
Rec. z 1966 r. : A.Busza Slavon.and East Eur.Rev. nr 102
s.209-11; N.Sherry Not.and Quer. nr 13 s.109-10;
15 — Polska bibliografia
109
		

/Licencje_069_02_118_0001.djvu

			Wanda Perczak
Rec. z 1967 r.: B.Kocówna Pam.Lit. z.1-2 s.614-20;
F.P.W.McDovell Philol.Q. nr 46tl s.109-13
334.	NAJDER Z. (oprac.i wydał)i Conrad under familial eyes/
przekł. z pol. H.Carroll-Najder - Cambridge: Cambr.Univ.
Press., 1983 - XXI, 282 s. (Conrad w świetle listów,
pamiętników i wspomnień rodziny i przyjaciół, dokumenty)
Rec.: J.M.Szczypień Pol.Rev. 1984 nr 3 s.89-96
335.	NAJDER Z. i Joseph Conrad: A chronicie/ przekł. z jęz.pol.
H.Carroll-Najder - Cambridge: Cambr. Univ. Press; London,
New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 1983 - XXI, 647
s., 32 tabl., mapy, bibliogr.
Rec.: J.M.Szczypień Pol.Rev. 1984 nr 3 s.89-96
336.	NAJDER Z.: Joseph Conrad. A chronicie. Przekł. z jęz.pol.
H.Carroll-Najder - New Brunswick, New Jersey: Rutgers Univ.
Press, 1983 - XXI, 647s., mapy, bibliogr.
337.	NAJDER Z.: Joseph Conrad Korzeniowski: Wystawa w Muzeum
Literatury im.Adama Mickiewicza, Wwa 1974...w 50 rocznicę
śmierci pisarza (folder)/ oprać.graf. T.Gonciarek - Wwa:
Muz.Lit., 1974 - składanka 10x21 cm, 2 tabl., tekst również
w jęz.ang.
338.	NAJDER Z.: Nad Conradem - Wwa: PIW, 1965 - 234 s.,
bibliogr.
Rec. z. 1965 r.: J. Iwaszkiewicz Życie Marsz, nr 129 s.4;
Z.Łapiński Tyg.Powsz. nr 47 s.8; B.Sowińska Życie Warsz. nr
298s.3; M.Sprusiński Nowe Księż. nr 15 s.679-80;
T.J.Żółciński Tyg.Kult. nr 25 s.5;
Rec. z. 1966 r.: M. Lemanowiczowa Naut. nr 1 s.51-4;
Z.Pędziński Litery nr 1 s.21; S.Zabierowski Ruch Lit.K z.2
3. 95-98
339.	NAJDER Z.: Życie Conrada-Korzeniowskiego - Wwa: PIW, 1980
- 2 t.(441 s.,445 e.), il.,indeksy, mapy, bibliogr. s.385-
96
Rec.: W. Biliński Tu i Teraz 1982 nr 15 s.89, fot.;
R. Pietrzak Tryb. Ludu 1982 nr 67 s.4; B. Sowińska Życie
Warsz. 1982 nr 28 s.7; J.J.Szczepański Tyg.Powsz. 1982 nr
48 s.3; A.Busza Kult.P. 1983 nr 6 s.131-156
340.	NOWAK K.: Sources and ambiquity in "Lord Jim" and
"Victory" - Lublin: UMCS, 1977 - 52 s., bibliogr.
341.	NOWAKOWA J.: Conradiana w Bibliotece Polskiej w Londynie
(bibliografia) - Londyn: Wyd.Bibl.Pol., 1970 - 59 s.,
tyt.również w jęz.ang.
Rec.: T.S.William Conr. 1970/71 nr 1 s.127
110
		

/Licencje_069_02_119_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
342.	O KOMPOZYCJI tekstu conradowskiego/ red. A.Zgorzelski -
Gdańsk; WM, 1978 - 99 s.
zawiera: (A.Zgorzelski) A.Z.: Uwagi wstępne; T.Skutnik: 0
semantyce kompozycji "Zwierciadła morza"; K.Urbisz: Seman¬
tyka przestrzeni i jej rola kompozycyjna w "Ocaleniu";
M.Noesstrom: Uwagi o dominancie kompozycyjnej i funkcjach
tła w "Nostromo"; A.Zgorzelski: 0 kompozycji "Lorda Jima"
słów parę; Summary
Rec.: Z.Najder Inf.Pol.Kl.C. 1980 (4) s.29-30; Nowe Książ.
1980 nr 6
343.	PASZKOWSKI L.: Social background of Sir Paul Strzelecki
and Joseph Conrad/ foreward by J.Zubrzycki - Melbourne:
Australia Felix Liter.Club, 1980 - 53 s., il.,tabl.
Docum.and Hist.Ser. nr 3
Rec.: (S.K.) Dz.Pol.i Dz.Ż. 1982 nr 123 s.3
344.	PROROK L.: Inicjacje conradowskie - Kraków:"Znak", 1987 -
154 s.
Rec.: A.Błaszkiewicz - Twórczość 1988 nr 10 s. 105-106; J.Z.
Lichański - Nowe Księż. 1988 nr 4 s.17-19, il.; Z.Najder -
Tyg.Powsz. 1988 nr 31 s.8; S.Zabierowski - Odra 1988 nr 9
s.97-98
345.	PROROK L.: Smuga blasku - Wwa: "Czytelnik", 1982 - 268 s.
( powieść )
Rec. z 1983 r.: Z.Florczak Nowe Księż. nr 4 s.31-32, fot..;
P.Mroczkowski Odra W nr 7/8 s.118-119; B.Rogatko Echo Krak.
nr 151 s.4; T.Skutnik Inf.Pol.Kl.Conr. [6] s.53-54, toż w
jęz.ang w Conr.News; T.J.Żółciński Nurt nr 5 s.38
Rec. z 1984 r.: A.Gillon Pol.Rev. 1984 nr 3 s. 73-87
346.	RETINGER J.H.: Conrad and his contemporaries: Souvenirs
by...- London: Minervy Publ.Comp., 1941 - 156 s.
Rhc:: P.Gdudella: Polak i Anglik w jednej osobie Wiad.Pol.L
1941 nr 33 s.4, toż Gaz.Pol.J 1941 nr 66 s.4
-	wyd.II - New York: Roy, 1943 draw.by F.Topolski,-182 s.
Rec.: Wspomnienia o Conradzie Wiad.Pol .L 1943 nr 20 s.3;
Nasz Świat 1943 nr 13 s.2-3; noty: Zaszczytnie wyróżniona
książka o Conradzie Dz.Pol.L 1943 nr 815 s.2 (Polacy w
świecie); Pol.Fights 1943 nr 36 s.7-8
-	wyd.III - Folcroft Library, 1973
Fragm. pt.: Pisarstwo Conrada/ przekł.i nota o autorze
J.Kydryński Życie Lit.K 1971 nr 12 s.5-6
Rec.: E.Rabiega-Orlicz Prz.Pol.(NY) 1981 nr 3 S.6
347.	SHERRY N.: Wschodni świat Conrada/ przekł. Sz.Milewski,
J.Szarski - Gdańsk: WM, 1972 - 349 s.,il.,mapy, tabl.
Rec. (wszystkie z 1973 r.): Z.Flisowski Nowe Księż. nr 6
s.35-6; toż: Morze G nr 4 s.19; J.Kieniewicz Mówię Wieki nr
12 s.37; M.B. Odgłosy nr 8 s.5; K.Nowicki Fakty i Myśli nr
8 s.6
111
		

/Licencje_069_02_120_0001.djvu

			Wanda Perczak
348.	SHERRY N. : Zachodni świat Conrada/ przekł. M.Boduszyńska-
Borowikowa - Gdańsk: WM, 1975 - 454 s.,il,,mapy, tabl.
Not. przed ukazaniem się: Nowy Wyraz 1974 nr 10 s.137;
Rec.: R.Jabłkowska Nowe Książ. 1976 nr 1 s.26-8;
J.K.Palczewski Mies.Lit. 1976 nr 7 s.133-4
349.	ŚLĄSKI B.: 0 terminologię morakę: W odpowiedzi
P.Jasińskiemu z powodu nowegq przekładu Conrada
Korzeniowskiego - Kępno: nakł.aut., 1937 - 10 s.
350.	STUDIA conradowskie/ red.nauk. S.Zabierowski - Katowice:
UŚ, 1976 - 221 a.,portr. - Prac« Nauk.UŚ w Katowicach nr
136 (Materiały na sesję w Sosnowcu 8-9 listopada 1974 r.)
zawiera: P.Mroczkowski: Conrad - the European; Z.Najder:
Konrad Korzeniowski we Lwowie i w Krakowie; F.Ziejkas Mar-
sylskie dni Conrada; J.Strzetelski: Pojedynek - repre¬
zentatywna miniatura; A.Zgorzelski, W.Krajka: Pokłady geno-
logiczne w noweli "Tajemny wspólnik"; S.Zabierowski: Pięć
typów interpretacji "Lorda Jima"; K.Urbisz: "Zwycięstwo"
J.Conrada - struktura i semantyka; J.Burzyńska: Symbol i
uogólnienie w "Korsarzu" Josepha Conrada; B.Kocówna:
Trudności recepcji godne pokonania; S.Gawliński: Sytuacje
conradowskie; L.Prorok: Conrad w moim warsztacie pisarskim;
B.Jasińska: Adresat "Amy Foster" (komunikat); A.Bojanowicz,
M.Zuber-Pogłódkowa: Polska polemika nad "Siostrami" Conrada
(komunikat); indeks nazwisk
Rec. z 1976 r: R.Cudak Poglądy nr 22 s.11-12; (P.Dzianisz)
(t.) Głos Hybrz. nr 263 s.5; Z.Najder Rocz.Lit. s.340-1;
id. w artykule: Międzynarodówka'conradologów Twórczość nr
12 s.141-2; T.Skutnik Głos Wybrz. nr 217 s.5;
Rec. z 1977 r.: Z.Florczak Nowe Książ, nr 12 3.36-8;
xd.Prz.Hum. nr 5 s.178-80;
Rec.z 1978 r.: K.Krasuski Odra W nr 1 s.105-6
351.	SULIK B.: A change of tack. Making The Shadow Line -
London; Brit.Film Inst., 1976 - 113 s.
Rec, P.Bennet - J.C.Tod. nr 3 (1978) s. 86} W.Wallace -
Conr. 1980 nr 2 s.159-160
352.	TABORSKI R.: Apollo Korzeniowski, ostatni dramatopisarz
romantyczny - Wrocław; PAN, 1957 - 167 s.,il.,bibliogr. -
Studia Hist.-Lit. t,IX
353.	TARNAWSKI w. (red.i oprac.): Conrad żywy - Londyn:
Świderski, 1957 - 300 s., il.,summ.
Rec. z 1957 r,: J.Swastek Pol .Am. Stud, nr 1/2 s.60-61; z
1958 r: Fornalczyk F. Tyg.Mor. nr 24/25 a.8; Jabłkowska R.
Kwart.Neofilol.nr 12 s.101-14; Zn (Z.Najder) Twórczość nr
2 s.200-201; (Olg) (0.Terlecki) Życie.Lit.K nr 8 s.8;
S.Zahorska Wiad. nr 11 s.3, portr.; z 1960 r: L.B.Grze-
niewski, Z.Najder Nowa Kult. nr 35 s.7 (dotyczy art.
Z.Najdera: Conrad w Polsce w latach 1939-1957)
112
		

/Licencje_069_02_121_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
354.	TARNAWSKI W.s Conrad. Człowiek - pisarz - Polak - Londyn:
Pol.Fund.Kult., 1972 - 306 s.r il.,mapy, tabl.,bibliogr.
s.300-302
Rec.z 1972 r.: M.Danilewiczowa Wiad. nr 43/44; Z.Kozarynowa
Tydz.Pol.L.; rec.z 1973 r.: F.Goldschlag Wiad. nr 6 s.4,
nawięz.: Z.Kosiński - nr 9 s.6; M.D. Orzeł Biały nr 102
s.29-30; rec. z 1974 r.: B.Kocówna Slav.and East Eur.Rev.
nr 129 s.630-1; W.K. Tyg.Powsz. nr 13 s.4, sprost.:
J.Długosz - nr 14 s.3; rec. z 1979 r.:I.P.Pulc Conr.nr 1
s.101-4; fragm.księżki: Dz.Pol.i Dz.Ż. 1975 nr 12 s.3
355.	TARNAWSKI W.: The man, the writer, the Pole - Wyd. J.
Crompton, Fornham Surrey, The J.C.Society, 1976 - 24 s.,
il., bibliogr.
356.	TARNAWSKI W.M.: Conrad the man, the writer, the Pole/
przekł.z jęz.pol, R.Batchelor - London; Pol.Cult.Found.,
1984	- 198 s.,il.,indeks, bibliogr. s.191-3 ( nowe
opracowanie książki z 1972 r.)
Rec.: Dz.Pol. i Dz.Ż. 1984 nr 164 s.6
357.	TOMALA S.( oprać.): Joseph Conrad "Lord Jim” - Wwa:
"Jota", 1991 - 40 s. - Przewodnik po Lekturach
358.	UJEJSKI J.s O Konradzie Korzeniowskim - Wwa: Dom Księż.
Pol., 1936 - 298 s., portr., nota bibliogr.
Rec.: M.Kuncewiczowa (odpowiedź na ankietę) Prosto z Mostu
1937 nr 7 s.l; A.Nowaczyński (odp.na ankietę) Prosto z
Mostu 1936 nr 10 s.2; J.Świerżowicz Myśl .Nar. 1938 nr 9
s.133-4; M.J.Toporowski Wiad.Lit. 1937 nr 690 s.4;
Z.Wasilewski (odp.na ankietę) Prosto z Most u 1937 nr 8 s.l
359.	toż w jęz.franc.: (Joseph Conrad)/ przekł.z jęz. poi.
P.Dumśril, wstęp Z.Lubicz-Zaleski - Paris: Soc. Fran.
d'Ed.Litt.et Techn., - 1939 - 300 s. - Collection Polonaise
360.	W IMIĘ Conrada: Joseph Conrad w poezji polskiej/ oprać.
T.Skutnik - Gdańsk; WM,1977 - 140 s.,noty bibliogr.
Rec.: K.Nowosielski Iht.Pol.Kl.C. 1978 (3) s.23-6; L.Prorok
Nowe Księż 1978 nr 11 s.67-9, il.
361.	WATT I.: Conrad w wieku dziewiętnastym/ przekł. M.Bodu-
szyńska-Borowikowa - Gdańsk: WM, 1984 - 446 s.
Rec.: (bst) Głos Wybrz. 1984 nr 183 s.5; W.Krajka Pam.Lit.
1984	z.2 s.384-91 (dotyczy wyd.ang., które ukazało się w
Berkeley w 1979 r.i w Londynie w 1980 r.); tenże: Pam.Lit.
1985	nr 4 s.2; K.Kuczkowski Dz.B&łt. 1984 nr 212 s.6;
K.Pysiak - Nowe Księż. 1986 nr 4 s.88-89
113
		

/Licencje_069_02_122_0001.djvu

			Wanda Perczak
362.	WSPOMNIENIA i studia o Conradzie/ wybóroprać.i wstęp
B.Kocówna - Wwa: PIW, 1963 - 502 s.
Rec.: E.A.Bojarski Books Abr. 1965 nr 39 s.29-32;
W.Chwalewik Rocz.Lit. 1963 s.277-9; J.Koprowski Odgłosy
1963 nr 44 s.5; J.Remet Kierunki 1963 nr 47 s.4;
S.Zabierowski Ruch Lit.K 1964 z.5/6 s.290-2; T.J.Żółciński
Tyg.Kult.1964 nr 1 s.6
363.	ZABIELSKA J.(oprać.): Joseph Conrad (1857-1924): Katalog
wystawy zorganizowanej przez Bibliotekę Polską w Londynie
dla upamiętnienia odczytu Johna Conrada wygłoszonego 8 maja
1956 - Londyn: Bibl.Pol., 1956 - 68 s.
Zawiera wykaz polskich conradianów wydanych za granicą.
364.	ZABIEROWSKI S.: Autor-rodak - Katowice:"Ślęsk",(1988) -
288 3.
Rec.: A.Brodzka - Pam.Lit. 1990 z.l 3.333-336; M.Fręś - Tak
i Nie Śl. 1989 nr 13/14 s.87-88; M.Kisiel - Twórczość 1990
nr 4 s.111-112; A.Zgorzelski - Nowe Książ. 1989 nr 4 s.78-
79, ii.
365.	ZABIEROWSKI S.: Conrad w perspektywie odbioru: Szkice -
Gdańsk: WM, 1979 - 133 s., summ.
Rec.: (T.Skutnik) Łas - Odra W 1980 nr 2 s.100; J.Wegner -
Tryb.Ludu 1980 nr 97 s.8; J.Kamiński - Prz.Hum.(W) 1981 nr
1-2 s.291-294, A.Kowalska - Inf.Pol.Kl.C. 1981 (5) s.18-20
366.	ZABIEROWSKI S.: Conrad w Polsce: Wybrane problemy re¬
cepcji krytycznej w latach 189G-1969 - Gdańsk: WM, 1971 -
272 s., portr., bibliogr. s,257-64
Rec. z 1972 r.: E.Borkowska Litery nr 4 s.33-4; W.J.Kański
Nowe Książ. nr 14 s.33-6; T.Kłak Kam. nr 8 3.11; B.Kocówna
Prz.Hum. nr 5 s.169-75; (J.Koprowski) j.k. Odgłosy nr 9
s.10; J.Makowski Pomorze nr 18 s.ll; T.Skutnik Tyg.Mor. nr
18 s.15; not.: Kult.W II nr 10 s.9;
Rec. z 1974 r.: J.Tuczyński Naut. nr 3/4 s.36-8;
Rec. z 1975 r.t A.Gillon Conr. nr 1 s.87-93; A.Przypkowski
Barwy nr 1 s,6
367.	ZABIEROWSKI S.: Dziedzictwo Conrada w literaturze
polskiej XX wieku - Kraków: Ofic.Liter., 1992 - 279 s. -
Kolekcja Konesera Literatury
368.	ZABIEROWSKI S.: Polska misja Conrada: Interpretacje -
Gdańsk: WM, 1984 - 94 s.,summ.
Rec.: A.Fabianowski Nowe Książ. 1985 nr 4 s.88-9
369.	ZGORZELSKI A.: 0 nowelach Conrada: Interpretacje
Gdańsk: WM, 1984 - 94s., summ.
Rec.: (ab) Prz.Kat. 1984 nr 25 s.6 (nota); A.Fabianowski -
Nowe Książ. 1985 nr 4 s. 88-89,K.Krasuski - Odra 1986 nr
12 s.95-96
114
		

/Licencje_069_02_123_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
b. Prace magisterskie i doktorskie nieopublikowane
370.	BAŃKOWSKA B.: The presentation of the sea in Joseph
Conrad's "Typhoon" and "The Mirror of the Sea" - Lublins
UMCS, 1991 - 74 s. - praca magist.
371.	BESZTAK M. : Humour in selected short stories by Joseph
Conrad - Lublin: UMCS, 1991 - praca magist.
372.	BRANNY G. s A conflict of values: Alienation and
commitment in the writings of Joseph Conrad and William
Faulkner - Krak6w:UJ, 1992 - 282 s. - praca magist.
373.	BUDZIAK L.M. Joseph Conrad as a novelist - St.Louis
Univ.,1930 - 51 s. - praca magist.
374.	CHACIŃSKA E.: Split construction in Conrad's prose - Wwa:
Uniw.Warsz., 1967 - praca magist.
375.	CZUBAKOWSKA H.: The narrator in the structure of three
novels by Joseph Conrad: Heart of Darkness, Lord Jim and
Chance - Kraków: Uniw.Jagiell. , 1958 - 75 s. - praca
magist.
376.	GEISLER H.: The form and position of the object in
English works of Joseph Conrad : Its equivalents in Polish
(A contrastive study) - Wwa: Univ.Warsz.,1970 - praca
magist.
377.	GRABCZAK-RYSZKA E.: Oriental vocabulary in Conrad and
Arwell - Wwa: Uniw.Warsz., 1962 - praca magist.
378.	HUMIENNY J.: Joseph Conrad, the painter of the sea - Wwa:
Uniw.Warsz,, 1950 - praca magist.
379.	JABŁKOWSKA R. : Joseph Conrad ( 1857-1924) - Wwa: Uniw.
Warsz., 1957 - praca dokt.
380.	K0CÓWNA B.: Conrad a Polska - Wwa: Uniw.Warsz., 1962 - 85
s. - praca dokt., powiel..
streszczenie autoreferatu rozpr.dokt. Biul.Pol. 1963 nr 16
s.80-82
381.	KRAJKA W.: Kształty izolacji i etosu conradowskich
bohaterów - Lublin: Uniw.im.Marii Curie-Skłodowskiej, 1981
- 272 s., bibliogr. s.243-72 - praca habil.
115
		

/Licencje_069_02_124_0001.djvu

			Wanda Perczak
382. KRAKOWSKA E.J.:The theme of isolation in the novels of
Conrad, Malraux and Camus - Univ.of Colorado, 1968 - praca
dokt. Abstracts Diss.Abstr. 1969 nr 7 (styczeń) 2267 A
383 . KUCZYŃSKI A. i Portraits of the sailors in Joseph Conrad's
novels - Wwa: Uniw.Warsz., 1960 - praca magist.
384.	KUROPATWTŃSKA H.: Historia motywów w twórczości Josepha
Conrada Korzeniowskiego (The history of motives in the work
of Joseph Conrad Korzeniowski) - Wwa« Uniw.Warsz., 1933 -
praca dokt.
385.	ŁAPKA B.s The role of the sea in the sea novels and short
stories of Joseph Conrad - Wwas Uniw.Warsz., 1972 - praca
magist.
386.	LASKOWSKA I.T.s Conrad's settings: A study of descriptive
style - Harvard: Harvard Univ.,1963 - 172 s. - praca dokt.
387.	LASKOWSKY H.J.: Joseph Conrad: epistemology and the novel
-	Syracuse? Univ., 1967 - 187 s. - praca dokt.
388.	LIFSZYCOWA E. : Józef Korzeniowski jako powieściopisarz -
Wwa: Uniw.Warsz., 1925-26 - praca dokt.
389.	LIPSKA-węGRZECKA J.: Women characters in Joseph Conrad's
works - Wwa: Uniw.Warsz., 1949 - praca magist.
390.	LITWINIAK B.: Conrad's vision of life as expressed by his
characters - Wwa: Uniw.Warsz., 1966 - praca magist.
391.	MICHALSKA-GERYK M.: Conrad, Shaw and Crane - the modern
idea of heroism - Wwa: Uniw.Warsz., 1960 - praca magist.
392.	MIZERA T.: Concepts of chaos and order in "Tristram
Shandy" by L.Sterne and "Lord Jim" by Joseph Conrad -
Lublin: UMCS, 1993 - praca magist.
393.	M0REN-SK0WR0ŃSKA H.: The narrator and his impersonations
in Joseph Conrad's "Chance" - Wwa: Uniw.Warsz., 1979 -
praca magist.
394.	NOSAL T.: Joseph Conrad's presentation of Malayan culture
-	Wwa: Uniw.Warsz., 1958 - praca magist.
395.	OLEKSY K.: An attempt at a new interpretation of Joseph
Conrad's "Almayer's Folly" - Wwa: Uniw.Warsz., 1977 - praca
magist.
396.	P1ECHAL A.: The mediterranean sea in Conrad's writings -
Wwa: Uniw.Warsz.,1973 - praca magist.
116
		

/Licencje_069_02_125_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
397.	PISKORZ F.: Mit conradowski - Poznań: Uniw.im.Adama
Mickiewicza, 1966 - 86 s.+ aneks (bibliogr. za lata 1945-
1956) - praca magist.
398.	PYSZHOWSKI R.J.; Joseph Conrad Korzeniowski and his
Polish heritage - Ottowa: Univ., 1952 - 103 s. - praca
magist.
399.	RAKOWSKA M.: Joseph Conrad as a short story writer - Wwas
Uniw.Warsz., 1960 - prana magist.
400.	SKRZYPEK T.i The presentation of ordinary seaman in
Conrad's works - Poznań: Uniw.im.Adama Mickiewicza, 1952 -
94 s., bibliogr. - praca magist.
401.	ŚMIAŁOWSKA A.: Conrad's passion for the sea and ships -
Wwa: Uniw.Warsz., 1950 - praca magist.
402.	SOKOŁOWSKA K. : The visions of society in "The Secret
Agent" by Joseph Conrad and "The Devils" by Fyodor
Dostoevsky - Lublin: UMCS, 1991 - 95 s. - praca magist.
403.	STOPYRA B.: Polish elements in Joseph Conrad's "Lord Jim"
- Lublin: UMCS, 1986 - 59 s. - praca magist.
404.	SZALA A.: Problems of civilisation in the novels of
Conrad, Forster and Lawrence - Lublin: UMCS, 1978 - praca
doktorska
405.	SZYMAŃSKA M.: The notions of idealism and disillusionment
in Joseph Conrad's "Lord Jim" and Francis Scott Fitz¬
gerald's "The Great Gatsby” - Lublin:UMCS, 1991 - 76 s. -
praca magist.
406.	TKACZEWSKI B. : Polish themes in Conrad's works - Wwa:
Uniw.Warsz., 1961 - praca magist.
407.	TRAUTMAN T.: African elements in "Heart of Darkness by
Joseph Conrad and "A Burnt-Out Case" by Graham Greene -
Lublin: UMCS, 1991 - 66 s. - praca magist.
408.	URBANOWICZ H.: The sea in Conrad's fiction - Lublin:
Katol.Uniw.Lub., 1956 - praca magist.
409.	WIENDLOCKA M.: The perennial and the exotic in Conrad's
presentation of coloured people - Lublin: Katol.Uniw.Lub.,
1955 - praca magist.
410.	WIŚNIEWSKA-FISIAK M. : Joseph Conrad's short stories
Wwa: Uniw.Warsz., 1964 - praca magist.
16 — Polska bibliografia
117
		

/Licencje_069_02_126_0001.djvu

			Wanda Perczak
CZASOPISMA
a.Czasopisma poświęcone Conradowi
INFORMACJE POLSKIEGO KLUBU CONRADOWSKIEGO Towarzystwa
Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku
(nr 1 i 2: Komunikaty Polskiego Klubu Konradowskiego)
toż w jęz.ang.: The Conrad News Polish Conradian Club
411.	(nr 3) - Gdańsk, 197B - 35 s.
zawiera: Od redakcji; L.Prorok: Gustav Morf (1900-1978);
A.Braun: O Gustavie Morfie; A.Helman: O filmowości prozy
Conrada; A.Zgorzelski: Dwa pojedynki; List Conrada do
Retingera; T.Skutnik: Parabiografia? (Rec. B.Koc: Conrad.
Opowieść biograficzna - Wwa, 1977 ); K.Nowosielski:
Antologia "W imię Conrada" (rec.); T.Skutnik: Smirnow o
Conradzie (Rec. D.M.Urnov: Joseph Conrad - Moskva, 1977);
W.Krajka: 0 książce Burgessa (Rec. C.F.Burgess: The
Fellowship of the Craft - Port Washington... 1976); A.Braun
(oprać.): przegląd publikacji poświęconych Conradowi
zamieszczonych w prasie polskiej w roku 1976 i 1977.
412.	(nr 4) - Gdańsk, 1980 - 39 3.
zawiera: Od redakcji; S.Zabierowski: Conrad na scenie
polskiej (okres międzywojenny); A.Kowalska: "Patna"
Kazimierza Dejmka; B.Koc: Wspomnienie o Borysie Conradzie
(1898-1978); J.J.Szczepański: Gołubiew i Conrad;
S.Zabierowski: Conradowskie fascynacje Antoniego Gołubiewa;
Z.Najder: "O kompozycji tekstu conradowskiego" (Rec,
A.Zgorzelski: 0 kompozycji tekstu conradowskiego - Gdańsk,
1970); T.Skutnik: Conrad przez Najdera (Rec. J.C.: Wybór
opowiadań w oprać. Z.Najdera - Wrocław... Ossolin., 1978);
A.Zgorzelski: Między mimesis a poiesis (Rec. J.Berthoud:
Joseph Conrad. A Major Phase - Cambridge, 1978); A.Braun
(oprać.): Przegląd publikacji poświęconych Conradowi
zamieszczonych w prasie polskiej w roku 1978
413.	(nr 5) - Gdańsk, 1980 - 42 s.
zawiera: Od redakcji; A.Braun: Pamiętniki Wuja Bobrow¬
skiego; T.Skutnik: Czyje to piekło? (Rec. M.Komar: Piekło
Conrada - Wwa, 1978); A.Zgorzelski: Piekło Komara (Rec.);
A.Kowalska: Tom szkiców Stefana Zabierowskiego (Conrad w
perspektywie odbioru - Gdańsk, 1979); D.Zadworna: Jeszcze
raz o konferencji Conradowskiej w 1972 r.; W.Krajka: Jeden
z aspektów twórczości Conrada; M.Roduszyńska-Borowikowa:
"Trzy żywoty" Conrada w ujęciu Karla (Rec. F.R. Karl:
Joseph Conrad. The three lives - NY, 1979); K.Bałłaban: 0
Conradzie - znowu w starym stylu (Rec. I.Watt: Conrad in
119
		

/Licencje_069_02_127_0001.djvu

			Polska bibliografio conradowska
the Nineteenth Century - Berkeley, 1979); A.B. (oprać.):
Przegląd publikacji pośwoęconych Conradowi, zamieszczonych
w prasie polskiej w roku 1979; ts.s Katowicka sesja
414.	(nr 6) - Gdańsk, 1983 - 60 s.
zawiera: Od redakcji; W.Tarnawski: Niespłacony dług
polskiej conradystyki; L.Prorok: Za conradowskim
drogowskazem; S.Zabierowski: Łącznik między dawnymi i
nowymi laty; M.Korniłowiczówna: John Conrad; J.Konopacka:
Zygmunt Brocki; S.Ludwig: Bronisław Miazgowski;
S.Modrzewski: Apokalipsa w "Conradianach"; T.Skutnik:
Powieść z życia Conrada; (Rec. L.Prorok: Smuga blasku -
Wwa, 1982); W.Perczak, J.Konopacka: Noty o książkach;
Przegląd publikacji poświęconych Conradowi zamieszczonych
w prasie polskiej w latach 1980-1982
415.	(nr 7) - Gdańsk, 1986 - 88 s.
zawiera: Od redakcji; S.Zabierowski: Conrad a Żeromski;
A.Gillon: W poszukiwaniu prawdziwego Conrada; A.Braun:
Smuga blasku; O podróży, "Smudze cienia" i okrucieństwie (z
Janem Józefem Szczepańskim rozmawia Małgorzata Czermińska);
J.Miłobędzki: Sprawa w Marsylii; K.Krasuski: W conradowskim
laboratorium Andrzeja Zgorzelskiego; T.Skutnik: Conrad i
polityka (Z powodu "Polskiej misji Conrada" Stefana
Zabiorowekiogo); M.Komar: Przygoda człowieka myślącego;
J.Kokot: Epistolografia Conrada; J.Sobieraj: Kolejna
biografia Conrada; S.Modrzewski: "Conradiana" 1982-1984;
J.Illą: Conrad Gombrowiczem podszyty; Przegląd publikacji
poświęconych Conradowi, zamieszczonych w prasie polskiej w
latach 1982-1984; B.Koc: Akcenty polskie na konferencji
conradowskiej w Londynie 1-4.IX.1983
toż w wersji ang.
416.	(nr 8) - Gdańsk,1989 - 85 s.
zawiera: Od redakcji; Braun A.: "Nostromo": Historia
fikcyjnej Costaguany i historia rzeczywista; Modrzewski S.:
Konwencje gatunkowe a zasady kompozycji "Ze wspomnień";
Krasuski K.: Konstanty Troczyński - zapomniany
interpretator Conrada; Kowalska A.: Conrad w oczach doc. dr
Róży Jabłkowskiej. Jej pionierski wkład w conradystykę
polską; Zgorzolski A.: Widzenie Conradowskie; Zabierowski
S.: Leszka Proroka spotkania z Conradem; Modrzewski S.:
Conrad w oczach Wschodu. Uwagi na marginesie książki
Wiktora Borysowa; Skutnik T. : Uwagi na własną odpowie¬
dzialność; Przegląd publikacji poświęcony Conradowi,
zamieszczonych w prasie polskiej w latach 1986-1987;
Kowalska A.: Dr Wit Tarnawski.
417.	(nr 9) - Gdańsk,1992 - 55 s.
zawiera: Od redakcji; Skutnik T.: Kim pan jest, Marlow?;
Zabierowski S.: Leszka Proroka spotkania z Conradem (próba
119
		

/Licencje_069_02_128_0001.djvu

			Wand» P«rcz»lc
syntezy); Miłobędzki J.: Różne spojrzenia na "Zwierciadło
morza" (na marginesie książki Zdzisława Najdera); Dzianisz
P.: W costaguańskim labiryncie; Skutnik T.: Grać na swojej
pozycji; Braun A. : W rodzinnej wiosce Conrada; Przegląd
publikacji poświęcony Conradowi, zamieszczonych w prasie
polskiej w latach 1987-1991.
KOMUNIKATY POLSKIEGO KLUBU CONRADOWSKIEGO Towarzystwa
Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdyni
toż w języku ang.: The Conrąd News Polish Conrad Club
418. (nr 1): Rocznica Conradowska w Polsce (1924-74) - Gdańsk,
1976 26 s.
zawiera: Od Redakcji; A.Braun: Polski Klub Conradowski;
(L.Prorok) L.P.: Rok Conradowski w Warszawie; (S.Lege-
żyński) L.S.: Rocznica Conradowska na Wybrzeżu Gdańskim;
( A. Z górze* 1 ski ) A.Z.: Sfisja naukowa w Kazimierzu (26-28.
IX.1974); (S.Zabierowski) S.Z.: Sesja Conradowska na Uni¬
wersytecie Śliskim; A.Braun: Przegląd publikacji poświę¬
conych Josephowi Conradowi zamieszczonych w prasie polskiej
w jubileuszowym roku 1974; M.Komar: Rocznica Conradowska w
czasopismach kulturalno literackich; S.Zabierowski: "Conrad
w oczach krytyki światowej" (Recenzja)
4X9. (nr 2): Wokół tłumaczeń Conrada - Gdańsk, 1977 - 43 s.
zawiera: Od redakcji; A.Braun: Zagajenie dyskusji; M.
Janion: Conrad a dylemat romantyzmu polskiego; S. Zabie¬
rowski: Funkcje tłumaczeń dzieł Conrada w kulturze
polskiej; Dyskusja: Z.Kubiak, L.Prorok, B.Koc, Z.Najder;
J.Miłobędzki: Kilka wyznań konsultanta; A.Zgorzelski:
Czytając tłumaczenie "Dzieł J.Conrada"; Z.Brocki: Terminy
"let go" i "cast” w conradowskim "Zwierciadle morza" oraz
"rzucać" i "zarzucać" w polskich tłumaczeniach tego dzieła;
K.Urbisz: "Joseph Conrad Colloquy in Poland 5-12 September
19 72. Contributions" (Rec.); M.Komar: "Studia
conradowskie"; Z.Najder: "Nad tekstami Conrada" (Rec);
A.Braun, M.Komar (oprać.): Przegląd publikacji poświęconych
Conradowi umieszczonych w polskiej prasio w 1975 r.;
(M.Karpiński): Conrad w Telewizji Polskiej; (B.Koc): "Świat
Josepha Conrada-Korzeniowskiego"
Rec.: T.S. Głos Wybrz. 1978 nr 2.1 s.6
		

/Licencje_069_02_129_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
b. Nr. czasopism poświęcone Conradowi
420.	JOSEPH CONRAD TODAY 1992 nr 1-2
Cały numer poświęcony Międzynarodowej Konferencji Conradow¬
skiej w Baranowie sandomierskim 8-18.ix.1991
421.	KULTURA X SPOŁECZEŃSTWO 1957 nr 4
zawiera: T.Pfabe: Bertrand Russell o Conradzie;
W.Ostrowski: Problem Josepha Conrada (1857-1924);
Podstawowa bibliografia (w jęz.ang. i franc.)
422.	KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY 1958 nr 1/2: Joseph Conrad
Korzeniowski: Essays and studies - 114 s.
zawiera: R.Curie: My impressions of the Conrad Centenary
celebrations; M.C.Bradbrook: Conrad and the tragic imagi¬
nation; J.Baines: Joseph Conrad - raw material into art;
I.vidan: Some aspects of structure in the works of Conrad;
W.Chwalewik: Conrad and the literary tradition;
S .Holsztyński: Joseph Conrad - człowiek i twórca, sum.;
I.Vidan: Conrad in Jugoslavia; R.Jabłkowska: Z angielskich
i amerykańskich studiów nad Conradem; (id.): Polska
conradystyka za granicę
wydanie samoistne: - Wwa: PWN, 1958 - 115 s.
Rec.: Z.Najder Twórczość 1958 nr 10 s.165-8; S.Helsztyński
Rocz.Lit. 1961 s.215-6
423.	LITERY 1971 nr 11 ,il.
zawiera: E.Milewski: Zeszyt conradowski; J.Konopacka: Nowa
edycja Conrada; s.Głogowskii Między Polskę a Anglię (o
rodzinie Conrada); J.Miłobędzki: Uzupełnienie "Zwierciadła
morza"; B.Kocówna: Poczucie obowięzku i świadomość;
Z.Najder: Wspólnota ludzi w "Murzynie"; S.Zabierowski:
Polska młodość Conrada; J.J.Szczepański: Rozterki tłumacza;
Z.Brocki: w sprawie nazwy "Józef Conrad"; M.Boduszyńska-
Borowikowa: Conradiana; Bibliografia prac opublikowanych w
Conradianach (lata 1968-1970); Galeria Conrada; (Torrens -
model)
424.	NOWA KULTURA 1957 nr 49, il.
zawiera: W oczach młodzieży: Conrad 1957. Ankieta "Nowej
Kultury"/ oprać. R.Matuszewski; Z.Najder: Polityka w pis¬
mach Conrada; M.Dębrowska: 1857-1924; Facs.li3tu Conrada do
Żeromskiego; A.Słonimski: Rozmowy o Conradzie; A.Kettle:
Joseph Conrad: Nostromo (z notę Z.N.); W.Wirpsza: Smuga
cienia
d.c. ankiety dla młodzieży Nowa Kult. 1957 nr 50 s.3,6
121
		

/Licencje_069_02_130_0001.djvu

			Wanda Parczak
425.	NOWINY LITERACKIE I WYDAWNICZE 1957 nr 18
zawiera: J.C.s Książki; Z.Najder: Lord Jim; ZŁY:
Obywatelstwo dla kapitana Mac Wuirra.
426.	PION 1934 nr 50, il.
zawiera: R.Dyboski: Tragizm życia i bohaterstwo człowieka
w twórczości Józefa Conrada; J.Ujejski: Patriotyzm Conrada;
J.C.: WLajemniczenie (fragm. Zwierciadła morza); (J.C.):
Listy Conrada-Korzeniowskiego do Karola Zagórskiego i
Anieli Zagórskiej; M.Dąbrowska: Spotkanie z Conradem w
podróży; A.Tretiak: Z powodu Lorda Jima; I.Rakowska-
Łuniewska: U Konrada Korzeniowskiego; J.Krzyżanowski: O
tragedii na Samburanie; L.Fryde: Autobiografia Conrada (Ze
wspomnień); M.Kridl: Kilka uwag o literaturze
conradowskiej.
427.	THE POLISH REVIEW 1974 nr 3/4
zawiera: A.Gillon: Conrad in Poland; K.W.Hammes jr.:
Melville, Dana and Ames;: Sources for Conrad's "The Nigger
of the Narcissus"; T.Schultheiss: Conrad's Stein: Side
light on a source
428.	THE POLISH REVIEW 1975 nr 2/3
zawiera: A.Słonimski: Conrad - przekł.na jęz.ang. A.Gillon;
A.Gillon: Preface; S.tlenig: Introductory adress; J.Salk: In
tribute to Jacob Bronowski and Joseph Conrad; A.Gillon:
Joseph Conrad and Shakespeare part V - "King Lear" and
"Heart of Darkness"; Brown R.C.: "Plung'd in the abortive
gulf". Milton in "Nostromo"; S.Henig, F.Talamantes: Conrad
and Balzac. A trio of Balzacian interrelationships "The
Sisters", "The Tremolino" and "The Arrow of Gold";
D.R.Beeton: Joseph Conrad and George Eliot. An indication
of the possibilities; P.Mroczkowski: Joseph Conrad the
European; D.W.Rude: Conrad's revision of the first American
edition of "The Arrow of Gold”; T.K.Bender: Computer
analysis of Conrad; B.E.Teets: Realism and romance in
Conrad criticism; H.T.Moore: Leitmotif symbolism in "The
Secret Agent"; L.Guilhamet: Conrad's "The Secret Agent" as
the imitation of an action; P.S.Hoff: "The Secret Agent".
A typical Conrad novel?; 0.Knowles: "To make you hear".
Some aspects of Conrad's dialogue; J.J.Biles: "Its proper
title". Some observations on "The Nigger of the Narcissus";
J.McLauchlan: Conrad's "three ages of man": "The youth"
volume; P.Gaston: The gospel of work according to Joseph
Conrad; G.Morf: "The Rescue" as an expression of Conrad's
dual personality; J.S.Levis: Conrad in 1914; I.Nagurski:
W.T.Zyla and W.M.Aycock eds. Joseph Conrad Theory and World
Fictions Lubbock 197 4
122
		

/Licencje_069_02_131_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
429.	THE POLISH REVIEW 1978 nr 3
zawiera: "Amy Foster”: Echoes from Conrad's own experience;
C.R.La Bossiére: "La vida es sueño” and the "coicidentia
oppositorum”: A comparative prolegomenon to the fiction of
Joseph Conrad, G.Morf; Conrad's father in Vologda seen
through Russian eyes
430.	THE POLISH REVIEW 1984 nr 3
zawiera: L.Krzyżanowski: Florilegium on the sexagonary of
the death; E.Węsławska: Introduction to the first Polish
translation of "Lord Jim", 1904 - przekł.L.Krzyżanowski;
J.McLauchlan: "Piety" in Joseph Conrad's "A Personal
Record"; Z.Najder: Conrad's "The Sisters" - przekł.
H.Sikorski; G.D'Elia: "The Return" and Conrad's umbrella;
H.Hawkins: Similarities between Mark Twain and Joseph
Conrad; M.Ray: Conrad and Decoud (dotyczy "Nostromo");
J.H.Stape: The chronology of Conrad's 1914 visit to Poland;
A.Gillon: Leszek Prorok "The Radiant Line - A new novel
about Conrad; J.M.Szczypień: "Sailing towards Poland"
(rec.: Z.Najder: Joseph Conrad: A Chronicle 1983, Z.Najder
(od.): Conrad Under Familial Eyes 1983, R.F. Karl, L.Davies
(ed.): The Collected Letters of Joseph Conrad, vol.I 1861-
1897 .
431.	PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1958 nr 5
zawiera: E.Szczawińska: Joseph Conrad (Józef Korzeniowski)
1857 - 1924; Z.Vogel: Konrad Korzeniowski (Joseph Conrad);
(bibliogr.); A.B.: Wśród książek: Książki Conrada
(Szaleństwo Almayera, Wykolejeniec, Ocalenie, Lord Jim,
Zwycięstwo, Smuga cienia, Złota strzała - recenzje)
432.	PRZEGLĄD KULTURALNY 1957 nr 49, il.
zawiera: M.C.Bradbrook: Conrad i tragiczna wyobraźnia;
Z.Najder: 0 "filozofii" Conrada.
433.	ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 1957 Tom VI, Prace z Zakresu
Filologii Angielskiej zesz.VI
zawiera: P.Mroczkowski: Heart of Darkness revisited: An
analysis after half a centenary; Z.Folejewski: U kresu sił
(ze studiów nad techniką artystyczną Conrada), summ.
43 4. RUCH LITERACKI 1932 nr 8
zawiera: W.Chwalewik: Józef Conrad w Kardyfie; R.Bliith:
Ewolucja heroizmu u Conrada; J.Diirr: Józef Conrad w drodze
do Polski; J.Krzyżanowski: U źródeł publicystyki Józefa
Conrada; R.Bliith: Conradiana; rec.: G.Morf: The Polish
heritage..., R.Dyboski: Pierwiastki angielskie a
pierwiastki polskie..., P.Grzegorczyk: Józef Conrad w
Polsce (bibliografia) - d.c.bibliogr. w nr.9
123
		

/Licencje_069_02_132_0001.djvu

			Wanda Perczak
435.	TU I TERAZ 1982 nr 15
zawiera: W.Biliński: Conrad - depresja endogenna (obsz.
omów. księżki Z.Najdera "życie Conrada-Korzeniowskiego" -
2t. - 1981); J.Koprowski: Wszystko o Conradzie (rec.
R.Tennant: "Joseph Conrad" NY, 1981); J.Wierzbiński: Książę
Roman Sanguszko (na podst. J.Poray-Biernacki: "Z
przekonania" - 1979
436.	TWÓRCZOŚĆ 1957 nr 12
zawiera: B.Conrad: Wspomnienie o moim ojcu/ przekł.
Z.Najder; Z.Najder: Trzy pory życia; List Conrada w sprawie
Polski z roku 1916 (do J.H.Retingera z 21.VIII. 1916)
oprać.,koment. i przypisy B.Leśnodorski
437.	TWÓRCZOŚĆ 1974 nr 8
zawiera: Z.Najder - wyd. i koment.: Listy Conrada do Rogera
D.Casementa;	Z.Najder: Conrad a idea honoru; J.J.Mayoux:
Absurd i groteska w dziele Conrada - przekł.
A.Waszkiewiczowa
Not. Tyg.Poważ. 1974 nr 36 s.7
438.	TYGODNIK POWSZECHNY 1957 nr 48, il.
zawiera: Z.Najder: Na tropach Conrada; (art.redakc.):
Joseph Conrad; (A.Gołubiew) GOA: Rysunki Conrada; Życie i
dzieła Conrada; Z.Grabowski: Nowo spojrzenie na Conrada
439.	WIADOMOŚCI LITERACKIE 1924 nr 33, portr.
zawiera: S.Żeromski: Joseph Conrad; J.Lechoń: *** (wiersz);
W.Grubiński: Conrad na wielkim świecie; A.Słonimski: Na
śmierć Conrada (wiersz); J.C.: Dusza przeciwnika;
R.Jaworski: Zgon kosmicznego żeglarza; K.Wierzyński: Wielka
cisza Conrada; R.Zrębowicz: Conrad a proza amerykańska;
E.BreiLer:	Poeta aiły i natchnienia; J.B.Rychliński:
Ostatnia powieść Conrada (Korsarz); (J.C.): Conrad w
Krakowie w 1914 r.; E.Przybyszewski: Lata dziecinne
Conrada; J.Kaden-Bandrowr,ki: Conrad a literatura polska;
tenże: Śmierć elementu.
440.	WIADOMOŚCI - I.ondyn, 1949 nr 33/34
zawiera: W.Tarnawski: Conrad a Polska; G.Jean-Aubry: Po
dwudziestu pięciu latach/ przekł. J.Bogucka; B.Kobrzyński i
Lord Jim (wiersz); H.Peretiatkowicz: Szlacheckie
dziedzictwo Conrada; (S.Wyrzykowski) J.Łoziński: Lord Jim
i k3i^dz Robak; F.Goetel: Podróżnik - wizjoner; J.C.:
Siostry; John Conrad: Z ojcem na morzu/ przekł.
M.Hrynkiewicz-Moczulski; E.Raczyński: Spotkanie w
poselstwie w Londynie; H. S. Klis	
			

/Licencje_069_02_133_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
dyskusja nt. conradowskiego lir. Wiadomości: Z.JaBiński:
Wrażenia z lektury Wiad. 1949 nr 38 s.4; polems H.Pere-
tiatkowicz - nr 43 i T.Felsztyn - nr 43 oraz T.Potworowski
- ijr 47; Do z'edaktora "Wiadomości" 1950 nr 2 s.4
441.	ZESZYTY NAUKOWE UNIW. JAGIELL. nr 235 Prace Hist.Lit.
z.16 1970 P.Mroczkowski: Conradian Commentaries - Kraków,
1970 - 140 s.,bibliogr.,streszcz. w jęz.pol.
Prace dotyczą Laguny, Jądra ciemności i Lorda Jima
Rec. T.S.William Conr. 1971/72 (t.3) nr 1 s.127
442.	ZNAK 1986 NR 12
Zawiera: A.Iwaszkiewiczowa: Sztuka Conrada; S.Zabierowski:
Czytanie Conrada; K.Krasuski: W conradowskim laboratorium
443.	ŻYCIE LITERACKIE 1957 nr 49
zawiera: J.J.Szczepański: Conrad mojego pokolenia; J.Iwasz¬
kiewicz: 0 Conradzie; R.Jabłkowska: Conrad wśród
przyjaciół; (L.Elektorowicz) el: Conrad po latach (o
sympozjum w Londynie z okazji setnej rocznicy urodzin
Conrada - omówienie poszczególnych prac)
17 — Polska bibliografia
		

/Licencje_069_02_134_0001.djvu

			Wanda Perczak
OPRACOWANIA W CZASOPISMACH I KSIĄŻKACH
a. Biografia Conrada
Rodzina i dzieciństwo
444.	ADAMCZEWSKI J.: Wyrosłem tu na młodzieńca - Dz.Pol.K 1976
nr 71 s.6, portr.
toż w: Ech, mój Krakowie/ J.Adamczewski - Kraków: WL, 1980
- s.56-64, il.
szczegóły zwięzane z pobytami J.C. w Krakowie w latach
1869-1874, 1890, 1893 i 1914
445.	(BAŃKOWSKA A.) abe: Conrad i jego bliscy - Por.Bibl. 1983
nr 4/5 s.113-117
Szczegóły biogr., gł. w świetle "Pamiętnika mojego życia"
T.Bobrowskiego
446.	BARTOSZEWICZ K.s Ojciec Conrada - Nowa Ref. 1926 nr 91-
92, toż w jęz.ang.: The father of Joseph Conrad - Poland
1926 nr 7 s.414-5
447.	BERNSTEIN E.: Conrad we wspomnieniach swej żony
Tyg.Zach. 1957 nr 50 s.4
Na podst.: Jessie Conrad: Joseph Conrad and his circle -
London, 1935
448.	BLUTH R.: Dwie rodziny kresowe (z kroniki rodzinnej
Conrada) Ateneum 1939 nr 1 s.1-24 (rodziny Bobrowskich i
Korzeniowskich)
449.	BLUTH R.M.: Conradiana. Wiersz na dzień chrztu Konrada -
Ruch Lit.W 1932 nr 8 s.249-50
450.	BLUTH R.M.: Ucieczka Conrada Korzeniowskiego - Polaka
Zbr. 128 nr 93 s.8
451.	(DOBROWSKI T.): Listy Tadeusza Bobrowskiego do Conrada/
oprać. R.Jabłkowska - Kwart.Neofilol. 1956 nr 2 s.82-120
listy z lat 1869-1893, list A. Korzeniowskiego i kilka
innych. Omówienie z fragmentami listów
452.	(Bower): Pamiętne śluby - Józefa Korzeniowskiego z
Jessie Georg - Przekrój 1983 nr 1984 s.12, 2 fot.
453.	BRAUN A.: W rodzinnej wiosce Conrada - Potop 1991/92
nr 17/18 s.14
126
		

/Licencje_069_02_135_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
454.	BUSZA A.: Pogrzeb wnuka Conrada - Hiad. 1960 nr 18 s.4
455.	Ch.Leon: W domu Conrada Korzeniowskiego. Wizyta w
Canterbury u wdowy po wielkim pisarzu - Polonia 1933 nr
3302
456.	CONRAD w rodzinie - Wiad. 1949 nr 33/34 s.5
457.	CONRAD B. : Joseph Conrad był moim ojcem/ przekŁ.
K.Dziewanowski - Świat W II 1958 nr 2 s.16-17, fot.
458.	CONRAD B.: Wspomnienia o ojcu/ przekł. I.Tarłowska -
Życie Warsz. 1969 nr 28 s.5
fragment przygotowywanej do druku książki pt. Kronika
rodzinna
459.	CONRAD B.: Wspomnienie o moim ojcu/ przekł. Z.Najder -
Twórczość 1957 nr 12 s.54-62; fragm. w: Program teatru
S.Żeromskiego - Kielce, Radom, 1958, fot.
460.	CONRAD JESSIE: z cyklu: moje wspomnienia o J.Conradzie/
autoryzowany przekł. J.Fuchsówny - Il.Kur.Codz. 1930:
Moje pierwsze spotkanie z J.Conradem - nr 105; Dole i
niedole naszych pierwszych lat małżeńskich - nr 111;
Wybitni przyjaciele i goście Conrada - nr 117; Odwiedzając
ojczyznę Conrada dostajemy się w wir wojny - nr 124;
Ekspedycja Conrada do Congo - nr 131; Co Conrad zawdzięczał
swemu wujowi Tadeuszowi - nr 138; Listy wuja Tadeusza - nr
145; Spotkanie Conrada z Casementem - nr 158;
461.	(CONRAD JESSIE): Dwa listy o Conradzie (do Gladys Langham
z 1.1.1918 i 20.IX.1924) podał do druku i skomentował
W.Bulikowski - Wiad. 1952 nr 26 s.3
462.	(CONRAD JESSIE): żona Conrada o swoim mężu/ przekł. Han.
Skar. - Polska Zbr. 1929 nr 317 s.6 (przekład artykułu z
"Sunday Express")
463.	CONRAD JOHN: Garść wspomnień o moim ojcu - w: Conrad
żywy/ wyd. W.Tarnawski - Londyn, 1957 s.10-31; przedr. w:
Joseph Conrad Korzeniowski - Wwa, 1964 s.145—51
464.	CONRAD JOHN: z ojcem na morzu/ przekł. M.Hrynkiewicz-
Moczulski - Wiad. 1949 nr 33/34 s.l
CONRAD Philip - zob.poz.224 5
465.	CZACHOWSKI K.: Ojciec Conrada - Wiad.Lit. 1927 nr 36 s.2,
2 portr.
466.	CZOSNOWSKI S.: Conradiana - Epoka 1929 nr 136 s.8;
przedr. w: Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa, 1963 s.
85-8 (wspomnienia Z.Radzimińskiego i T.Wojakowskiej)
127
		

/Licencje_069_02_136_0001.djvu

			Wanda Perczak
467 . DANILEWIC Z OWA M.: Polska młodość Conrada - Wiad. 1956
nr 43 s.2, il. ( o odnalezionych listach rodzinnych J.C. i
T.Bobrowskiego; przedr, w: Pierścień z Herkulanum i płaszcz
pokutnicy. Szkice literackie/ M.Danilewiczowa - Londyn,
1960 s.292-310
468.	DYBOSKI R. : Z młodości Józefa Conrada - Czas K 1927
nr 296 s.25; przedr. w: Wspomnienia i studia o Conradzie -
Wwa, 1963 s.35-42 (wspomnienia J.Kałuskiej)
469.	DZIANISZ P.: Kamień Bobrowskiego - Światowid 1970 nr 5
s. 7 (o grobie Stefana Bobrowskiego, wuja Conrada w
Łaszczynie)
470.	DZIANISZ P.i Lord Jim spod Rawicza - Gaz.Pom. 1968 nr 124
s.6, il.; 130 s.4; 135 s.6; Tyg.Mor. 1972 nr 43 s.10-11
471.	(Fot. rodziców Conrada) - Ogniwo Przyj. 1941 nr 44 s.6-7
472.	GARCZYŃSKI T.: Conrad wśród rodziny - Gaz.Lud.1946 nr 332
s. 5
47 3. GŁOGOWSKI S.i Między Polskę a Anglię - Litery 1971 nr 11
s. 11-15, il. (artykuł biograficzny z fot. J.C., rodziców
J.C., Stefana i Tadeusza Bobrowskich); Litery 1972 nr 1 s.
30-34, il. (małżeństwo i życie rodzinne J.C. z fot. J.C.,
jego żony Jessie i syna Borysa)
474.	GONDOWICZ J.: Cnoty polskie - Więź 1983 nr 3 s.142-146
wpływ wuja Bobrowskiego na osobowość Conrada
475.	GRYDZEWSKI M.: Silva rerum - Wiad. 1950 nr 49 s.4
(szczegóły biograf, o Conradzie i jego żonie)
476.	HUTNIKIEWICZ A.: Kartki z dziennika (fragm.) 11
października 1973 - Toruń literacki. Almanach 1978
Poznań, Wyd.Pozn. 1978 s.62
Dotyczy książki kucharskiej Jessie Conrad z przedmowę J.C
477.	(js): Wnuk Józefa Conrada w Tarnobrzegu - Tyg.Nadwiśl.
1991 nr 36 s.9
47 8. JABLKOWSKA R.: Conradiana: Rozmowa dwóch pokoleń - Litery
1972 nr 4 s.18-19
0 kontaktach J.C. z wujem Bobrowskim, korespondencji i
"Pamiętnikach" T.Bobrowskiego
479. JABLKOWSKA R.s "Do wiadomości Kochanego Siostrzeńca..." -
Ziemia i Morze 1957 nr 24/25 s.7-8, 11
(o "Dokumencie" T.Bobrowskiego)
128
		

/Licencje_069_02_137_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
480.	JABŁKOWSKA R.: W rodzinie Josepha Conrada - Ziemia i
Morze 1957 nr 22 3.1, 3; przedr. w: Wspomnienia i studia o
Conradzie - Wwa, 1963 s. 132-46 (dodany fragment o śmierci
wnuka Conrada)
481.	JANTA A.: A Conrad family heirloom at Harvard - Pol.Rev.
1957 nr 4 s.41-64
482.	JASIENICA P.s Bronię "kuchni" - Prz.Kult. 1956 nr 18 9.7
483.	KAJA: Sława i szczęście (wielki człowiek w pożyciu
małżeńskim) - Oz.Bałt. 1945 nr 171 3.4
484.	KOC B.: The reception of English cultural and scientific
revolution in Poland during Joseph Conra's youth - Kwart.
Neofilol. 1983 z.4 s.383-90
485.	KOCHANOWSKA E.; Żony żeglarzy (fragm.) - w: Żony sławnych
mężów/ E.Kochanowska - Gdańsk: KAW, 1986 - s.229-236
486.	(KORZENIOWSKA E.): Nieznane listy matki Conrada do męża/
oprać.S.Pomarański - Gaz.Lwow. 1929 nr 154-160; przedr.:
Kob.Współcz. 1931 nr 16 s. 5-6, portr. A.Korzeniowskiego;
nr 17 s.5-6, nr 18 s.7-8, portr. E. z Bobrowskich
Korzeniowskiej; nr 19 s.6-7, portr. małego Konrada; nr 21
9.6-7; nr 22 3.7 (razem 14 listów z Żytomierza, Teterowa,
Nowofastowa i Terechowej)
487.	KORZENIOWSKA W.: w obronie Jessie Conrad - Kierunki 1958
nr 23 s.ll
488.	(KORZENIOWSKI A.): List ojca Conrada (do K.Szajnochy z
1859 r.) Myśl Nar. 1927 nr 10 s.169-70
Tamże nota n.t. przygotowanej do druku książki G.Jean-
Aubry'ego "Życie Conrada" - s.176
489.	(KORZENIOWSKI A.): Trzy listy Apolla Korzeniowskiego (z
Wołogdy) - Tyg.il. 1920 nr 20 s.397-8, il.
tamże kilkuwierszowy komentarz od redakcji
490.	(KORZENIOWSKI A.): Z relikwii 1861-1863 - Tyg.ll. 1920
nr 4 s.69, portr. (list A.Korzeniowskiego do krewnych z
Wołogdy z 27/15.IV.1862)
491.	K0SK0WSKI	J.: Jego angielska żona - Ziel.Sztan. 1975 nr
87 s.8
492.	KOSSOWSKA S.: W kuchni Conrada - Wiad. 1972 nr 20 3.5
O księżce	kucharskiej żony pisarza z przedmowy J.C.
493.	KOSTERSKA M.: Sztuka Apolla Korzeniowskiego - Wiad. 1949
nr 3 7 s.3
129
		

/Licencje_069_02_138_0001.djvu

			Wanda Perczak
494.	KOSEK '’k.: Nieznane listy Apolla Korzeniowskiego do
Władysława Łozińskiego i kontakty literackie obydwu
Korzeniowskich w Galicji w latach 1868-1874 - Rocz.Przemya.
1986 t.24/25 s.509-514
495.	KOZIOŁ D.: Powroty - Siarka 1991 nr 38 s.5
Wywiad z Philipem Conradem oraz Izabelą i Adamem Gillon
496.	KREWNI Konrada Korzeniowskiego - Ziemia Pom. 1946 nr 354
s. 4
497.	KRZYŻANOWSKI L. : Kiedy Conrad po raz pierwszy widział
morze i gdzie chodził do szkoły. List do redakcji -
Wiad.Lit. 1932 nr 37 s.4
498.	ŁOMACZEWSKA D.B.: Ojciec Conrada w Warszawie - wiad. 1959
nr 31 s.4, portr.
n.t. działalności politycznej ojca Conrada
499.	ŁOMACZEWSKA D.B.: Ojciec Conrada - Za i Przeciw 1969 nr
26 s.12, portr.
500.	MICKIEWICZ W.; Pamiętniki - Kraków, 1926 - tom II
w treści: fragm. n.t. Stefana Bobrowskiego - s.18, n.t.
Tadeusza Bobrowskiego - s.23-26, n.t. Apolla
Korzeniowskiego -s.37-39, 47
501.	MIKULSKI T.: Odkrycie pisarza - Teatr 1952 nr 3 s.5-6,
11.
Dotyczy wystawienia przez Scenę Kameralny Państw.Teatru
Dram. we Wrocławiu sztuki A.Korzeniowskiego "Komedia",
tamże szczegóły biograficzne o ojcu Conrada
502.	MIŁOSZ Cz.: Apollo N.Korzeniowski: Joseph Conrad's
father/ przekł. z jęz poi. R.K.Wilson Mosaic 1973 nr 4
s.121-40
503.	MIŁOSZ Cz.s Apollo Nałęcz Korzeniowski - Kult.P 1956 nr 2
5.60-80
504.	MIŁOSZ Cz.: Joseph Conrad's father/ przekł. z jęz.poi.
R.K.Wilson - w: Emperor of the Earth: Modes of eccentric
vision/ Cz.Miłosz - Berkeley 1977
505.	MORF G.: Conrad's father in Vologda seen through Russian
eyes - Pol.Rev. 1978 nr 3 a.26
506.	NAJDER Z.: Conrad i Bobrowski - Prz.Hum. 1964 nr 5
s.13-24
Szczegóły biograficzne, m.in. o fragm. "Pamiętników"
T.Bobrowskiego w twórczości J.C.
130
		

/Licencje_069_02_139_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
507 . NAJDER Z.: Polskie lata Conrada - Twórczość 1956 nr 11
s.137-52; przedr. w: Nad Conradem/ Z.Najder - Wwa, 1965
s.46-69
Pierwszy rozdział biografii oparty na nieogłoszonych
materiałach archiwalnych
508.	NEWS, notes and queries - Conr. 1969 nr 3 s.179
Fragm. dotyczący planowanych poszukiwań przez Z.Najdera
dokumentów dotyczących rodziny Conrada w archiwach Lwowa,
Kijowa i Berdyczowa
509.	(NOTA o zgonie syna J.C. Johna) - Dz.P. i Dz.Ż. 1982 nr
248 s.4; Nowiny 1982 nr 208 9.2; Tryb.Ludu 1982 nr 251 3.7;
Głos Pol.BA 1983 nr 19 s.3; Lud K 1983 nr 1 s.3
510.	NOWACZYŃSKI A.: Ojciec Conrada - Skamander 1935 nr 63
s.482-93; wersja znacznie zmieniona i rozszerz, pt.: Conrad
i jego ojciec Korzeniowski - w: Słowa, słowa, słowa.../
A.Nowaczyński - Wwa 1938 s.163-214
511.	O ROKU 1063 - ws Książka o polsce dla młodzieży polskiej
za granicą - Wwa (1934 ) s. 151-3 ( o A.Korzeniowskim)
512.	OKĘCKI S.: Małżeństwo Józefa Conrada Korzeniowskiego -
Twórczość 194 7 z.l s.124-8
513.	PERTEK J.: Komandor Artur Miildner - starszy kolega
szkolny Józefa Conrada - Litery 1969 nr 10 s.29-31, il.
514.	POMIAN A.: z dziejów rodziny Conrada - Prz.Pol.(NY) 1981
nr 34 s,3, 14
515.	(PORADOWSKA M.): Dwa listy Małgorzaty Poradowskiej do
Józefa Korzeniowskiego/ koment. B.Kocówna - Kwart.
Neofilol. 1959 z.4 9.329- 31
516.	PRZYBYSZEWSKI E.: Lata dziecinne Conrada - Wiad.Lit. 1924
nr 33 3.4
517.	RODZINA Conrada - Życie Warsz. 1968 nr 253 9.8
518.	ROLLE M.: Zapomniany poeta (A. Nałęcz-Korzeniowki) - w:
In illo' tempore: Szkice historyczno-literackie z przedmową
dr. J.Kallenbacha/ M.Rolle - Brody, Lwów, 1914 a.43-53
519.	ROSTAFIŃSKA-CHOYNOWSKA H.j Mama znała Conrada (list) -
Przekrój 1974 nr 1548 s.14
Wspomnienia matki autorki listu dotyczące dziecięcej
znajomoóci z Konradem Korzcniowckim w Krakowie
520.	SIERŻ0WA K.: Borys, syn Conrada - Na Ant. 1966 nr J9/4U
a. 7 (wywi ad)
131
ft
		

/Licencje_069_02_140_0001.djvu

			Wanda Perczak
521.	SIERŻOWA K.: Borys, syn Conrada - Wiad. 1966 nr 28 s.VII/
nawieź. I.Bączkowska: Do redaktora "Wiadomości” (fragm.
listu) - Wiad. nr 32 s.6
522.	SIERŻOWA K. : Joseph Conrad we wspomnieniach syna - Na
Ant. 1966 nr 34 s.6
Wywiad z synem J.C. - Johnem
523.	ŚLADAMI Josepha Conrada Kulisy 1976 nr 46 8.4; toż Tydz.
1977 nr 4 s.19
O artykule W.Panowa pod pow. tytułem w gazecie wychodzącej
w Wołogdzie "Krasnyj Siewier" przynoszącym szczegóły z
zesłania Konrada i jego rodziców w 1862 r.
524.	(SOKOŁOWSKI J.) (s.)s Śladem Conrada Panor.Pol. 1975 nr 5
s. 36
0 poszukiwaniach przez dr.Morfa dokumentów związanych ze
szkolnymi latami Conrada
525.	SOKULSKI J.: Bobrowski Stefan (1841-1863) - w: Polski
Słownik Biograficzny - Wrocław 1936 - tom 2 s.161-3,
biblioyi. (brat Tadeusza Bobrowskiego, wuj Conrada)
526.	STANISZEWSKI A.: Jessie Conrad - Panor.Półn. 1980 nr 7
a.13 cykl "Żony sławnych artystów"
527.	SYROCZYŃSKI L.: Sprzed 50 laty - Lwów, 1914 126 s. -
Zawiera liczne szczegóły dotyczące rodziny Conrada, szczeg.
Stefana i Tadeusza Bobrowskich - na różnych stronach.
528.	SZCZAKOWSKI Z.: Przeszłość niedopowiedziana - Barwy 1977
nr 11 s.7 0 korzeniach rodów Bobrowskich i Korzeniowskich
529.	TABORSKI R. : Apollo Korzeniowski i jego "Komedia" - w:
Państwowy Teatr Ludowy: Apollo Korzeniowski: Komedia - Wwa,
1958
Program teatralny z fotografią A.Korzeniowskiego
530.	TABORSKI R.: Korzeniowski Apollo (1820-1869) - w: Polski
Słownik Biograficzny - Wrocław, 1968 Tom 14, ogólnego
zbioru 60 s. 167-9, bibliogr.
531.	TABORSKI R.: Polityczna i literacka działalność Apolla
Korzeniowskiego w r.1861 - Pam.Lit. 1955 z.4 s.523-37
532.	TARNAWSKI W.: Data urodzin Conrada - Dz.Pol.i Dz.Ż. 1858
nr 4 s.4
533.	TARNAWSKI W.: W obronie rodziny Conrada - Tydz.Pol.(NY)
1981 nr 48 s.4
534.	TARNAWSKI W.: Wnuk Conrada - Tyg.Powsz. 1960 nr 11 s.6
132
		

/Licencje_069_02_141_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
535.	URNOV D.: Tropami Conrada w ZSRR. Przekł. K.M.Sieniawski
- Kult. MII 1987 nr 45 s.10
536.	W OKU kronikarza (fragm) - Poglądy 1967 nr 16 a,16
Nota o odnalezieniu w Gliwicach bratanicy Josepha Conrada
Mirosławy Oleksińskiej
537.	WEINTRAUB B. : Bobrowski Tadeusz ( 1829-1894) - ws Polski
Słownik Biograficzny - Wrocław 1936 - tom 2 b.163-4,
bibliogr. (wuj i opiekun Conrada)
538.	ZABIEROWSKI S.: Polska młodość Conrada - Litery 1971 nr
11 s.20-21, il.
539.	ZAWODZIŃSKI K.W.: Nieuwzględnione motywy decyzji życiowej
Conrada - Miad.Lit. 192 7 nr 39 s.l, portr.
polem.: S.Kołaczkowski: 0 decyzję życiowy Conrada - nr 52
s.l; A.Prędski: W sprawie Conrada - 1928 nr 12 s.l,portr.
i nr 19 s.2; sprost.: nr 22 s.4; K.zawodziński: Jeszcze o
motywy decyzji Conrada, 7. nadmiaru czy z niedostatku
miłości ojczyzny? - nr 16 s.1 i nr 17 s.4; id.: Wyjaśnienia
do artykułu o decyzji Conrada - nr 22 s.4
540.	ZNAMIEROWSKI Cz.: Wspomnienie o Conradzie Głos Prawdy
1927 nr 125 s.5 (omów. książki Jessie Conrad: J.C. as T
knew him - London 1926)
Służba morska
541.	BOJARSKI E.A.: Conrad at the crossroad: From navigator to
novelist, with some new biographical mysteries - Texas Q.
1968 nr 4 s.15-29; skrót w jęz. poi., oprac. H.Wilczewski
Naut. 1969 nr 3/4 s.97-8
542.	BOJARSKI E.A.: Conrad in Cardiff: Impressions 1885-1886 -
An.- Welsh Rev. 1966 nr 36 s.57-63
543.	BOJARSKI E.A.: Conrad na rozdrożu. 0 przemianie żeglarza
w pisarza i jeszcze kilku nie wyjaśnionych szczegółach z
jego życia. Przekł. J.Miłobędzki - Litery 1972 nr 2 s.23-26
pierwodr. w jęz. ang. w Texas Q. 1968
544.	BOJARSKI E.A.: Joseph Conrad's sentimental journey: A
fiftieth anniversary review - Texas Q. 1964 nr 4 3.156-65
545.	BRAUN A.: Był panem skrawka ziemi - Mies.Lit. 1970 nr 6
s.3-12; rec. I.P.Pule: Karain, Domain and the Rajah
Patalolo - an article note - Conr. 1974 nr 1 s.63-67
18 — Polska bibliografia
133
		

/Licencje_069_02_142_0001.djvu

			Wanda Perczak
546.	BRAUN A.: Conrad-żeglarz - Świat Żagli 1975 s.5-6j omów.
(Dzianisz P.) (dzian) - Głos.Wybrz. nr 268 a.3
547.	BRAUN A.: Indonezja conradowska - Świat W II 1968
Spotkanie ze Wschodem - nr 11 a.4-5, il.
Żegluga na "Widarze" - nr 12 s.6-7,il.
Próba wyobraźni - nr 13 a.10-11, 11.
Patuaan - nr 14 a.10-11, il., aproat. autora - nr 18 s.16
Fragmenty przedmowy do przygotowywanego albumu
fotograficznego "Conrad. Dotknięcie Wschodu"
548.	BRAUN A.: Kreacje Costaguany (fragm.). Zetknięcie z
Hiszpanię - Oficyna Poetów 1979 nr 3 s.22-30
549.	BRAUN A.: Królestwo do zdobycia - Twórczość 1969 nr 12
s.55-73 Reportaż o podróży śladami realiów z powieści J.C.
550.	BRAUN A.: Singapur - wschodni port - Osnowa, lato s.46-63
Omów. związków J.C. z Singapurem i reminiscencje w utworach
551.	BRAUN A.: Śladami Conrada - Życie Naraz. 1967 nr 61, 67,
72, 76, 84, 91, 97, 119, 154
Cykl 9 reportaży
552.	BRAUN A.: Śladami Conrada. Fragment książki - Życie Lit.K
1969 nr 5 s.8-9, il.
553.	BRAUN A.s Tajemniczy rejs Conrada - Życie Lit.K 1982
cz. I - nr 9 a.3; cz. IZ - nr 10 3. 5, portr.; cz. III - nr
U s.5, il.; cz.IV - nr 12 3.11; cz.V - nr 13 s.8-9; cz.VI
- nr 14 s.9; cz.VII - nr 15 s.10; cz.vill - nr 16 s. 8-9;
oz.TX - nr 17 s.9; cz.X - nr 18 s.9; cz.X (tj.XT) - nr 19
s.13; (cz. b..o.nr) - nr 20 s.9; sprost. błędów druk. - nr
26 s.13
Wszystkie części oprócz cz.VIII zawierają mapki
554.	BRAUN A.: Tropem Conrada...rozm.przepr. (A.w.Wysocki)
A.W.Wys. Życie Marsz. 1967 nr 41 s.3
555.	BRAUN A.: Wizyta w Patusanie - Twórczość 1972 nr 3 s.ilt-
81
Rec. I.P.Pulc - Conr. 1973 nr 2 u.86-94
556.	BRAUN A.: Wyspy Conrada - Fotogr. 1969 nr 1 s.5-9, il.
Wyprawa fotografa do Malajzji
557.	BROCKI Z.s Michałki z kambuzas Historyjek z życia
terminów i nazw morskich zbiorek piąty - Gdańsk, 197 9
W treści: "Kapitan Korzentowski przybył do Sydney" - s.52-
60; Tri lodi "Otago" - s.66-71
134
		

/Licencje_069_02_143_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
558.	CHWALEWIK W.: Conrad in the light of a new record -
Kwart. Neofilol. 1971 nr 1 3.51-55
Dotyczy pobytu J.C. w Marsylii
559.	CHWAŁF.WTK W. J. : Conrad w Kardyfie - Ruch Lit.W 1932 nr 8
2.225-9; przedr. w: Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa,
1963 s.61-9; oraz ws Józef Conrad-Korzeniowski - Wwa, 1964
s.120-7
560.	CHWALEWIK W.J.i Paradoks Conrada-marynarza - Polska Lit.
1930 nr 1 s.2
561.	DYBOSKI R. s Conrad jako źródło ducha morskiego w nowej
Polsce - Gaz.Pol.II 1937 nr 190
562.	(DZIANISZ P.) (dzian.): Conrad w Kongo - Gł.Wybrz. 1974
nr 212 s.4
563.	ERGETOWSKI R. s Dwa spotkania Josepha Conrada - Wiad.W
1974 nr 46 s.10 *
Z wujem T.Bobrowskim w Marsylii 1878 i Mariańskich Łaźniach
w 1883 r.
564.	GOSTKOWSKI J.: Malajskie przygody Josepha Conrada - Świat
Młod. 1974 nr 96 s.l, 5, il.
565.	GUERARD A.J.: Podróże kapitana Korzeniowskiego - Reporter
1957, 21.III.
566.	j.d.(J.DAMBORSKŸ) : Joseph Conrad w Mriânskÿch Lâznich -
Polsko (czes.) 1976 nr 7 s.42
567.	JANKOWSKI J.:Przygoda marsylska Conrada - Dz.Pol.1928 nr
292
568.	KOWALSKA A.: Conrad i jego "polskie co do kobiet
złudzenia". Wokół tajemnicy marsylskiej Conrada - Pr.
Polon, seria 31 (1975) s.117-28
569.	KOZARYNOWA Z.: "Zamki na lodzie" Conrada - Dz.Pol.i Dz.Ż.
1971 nr 77 c.3
0 pobycie J.C. w Port Louis na wyspie Mauritius w 1888 r.
570.	KRAJKA W.: Conrad's Mediterranean experiences as a
maritime "Rite de Passage" - L'Epoque Conr. 1991 s.75-89
571.	MALCHEREK J. j Jak Conrad eprzedawał kartofle w Melbourne
- Dz.Pol.D. 1970 nr 24-25, s.6
572.	MICIŃSKT B.: 0 przygodzie i morzu - Pion 1939 nr 14/15
s.3; przedr. w: Pisma, eseje, artykuły, listy/ B.Miciński -
Kraków, 1970 s.93-7
135
		

/Licencje_069_02_144_0001.djvu

			Wanda Perczak
573. MIŁOBęDZKI J. :Conrad w żeglarskiej kurcie cz.1-5 - Morze
C 1968 nr 11, 12; 1989 nr 1, 2, 3, strony 10-11, il., toż
Jako wstęp do wyboru publicystyki morskiej Conrada: Conrad
w żeglarskiej kurcie - Gdańsk, 1972
57 4. MONIŃSKI J. s Conrad na wyspie Mauritius - Ofic.Poetów
1972 nr 4 (27) s.48-52
575.	MURSIA U.: Włoskie dzieje kilku statków Josepha Conrada ,
kapitana żeglugi wielkiej i pisarza. Przekł. L.Mężyńska -
Naut. 1976 nr 4 s. 45-50; toż w jęz. franc. - s,51-56
Referat wygłoszony na I Międzynarodowym Zjeździe
Międzynarodowego Instytutu Kultury Morskiej - dzieje
"Tremolino", "Narcyza", "Tilkhursta", "Torrensa” i "Otago"
576.	NAJDER Z.; "Czerwona bandera" Conrada Korzeniowskiego,
Fragm. biografii - Wiedza i Życie 1958 nr 12 s.707-13, il.
577 . NAJDER 7.. Conrad in the Congo - Pol.Persp. 1961 nr 1
s.25-33, toż w mut. franc.
578.	NAJDER Z.: Conrad w Marsylii - Życie Lit.K 1957 nr 40
s.l-2,portr. przedr.w: Wspomnienia i studia o Conradzie -
Wwa, 1963 s.414-26; toż w: Nad Conradem/ Z.Najder - Wwa,
1965 s.46-69
W treści list T.Bobrowskiego do S.Buszczynskiego z
charakterystyką Conrada i wersją samobójstwa w Marsylii
579.	NAJDER Z.: Czerwona bandera - Twórczość 1976 nr 5 s.7-39
Początki kariery żeglarskiej J.C.
580.	NAJDER Z,: Do kresu nocy - Nnwa Kult.. 1960 nr 42 s.3,11.
Fragm. przygotowywanej biografii - rozdz.V
581.	NAJDER Z.; Kapitan brytyjskiej marynarki - Życie Lit.
1962 nr 37 s.1,6
582.	NAJDER Z.: Kapitan Korzeniowski z "Otago" - Odra W 1976
nr 7/8 s.72-78
583.	NAJDER Z.: Kapitan z "Otago" - Poznaj Świat 1957 nr 12
s. 14-16, fot.
584.	NAJDER Z.: Żagiel i pióro - Twórczość 1973 nr 8 s.69-92
Rozdział biografii J.C.
585.	OSTATNIA podróż Conrada - Wiad. 19t>4 nr 29 3.6
Fotografia z ostatniej podróży Conrada jako kapitana
586.	OSTROWSKI W.: Polak z załogi "Torrensa" - Dziś i Jutro
1954 nr 32 s.3-4, fot.
136
		

/Licencje_069_02_145_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
587 .
588.
589.
590.
591.
592 .
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
PASZKOWSKI L.: Conrad w portach Australii - Wiad. 1967
cz.I: Porucznik z "Loch Etive” - nr 35 s.4, il.
cz.II: Kapitan barku "Otago” - nr 37 s. 4, il.
cz.IIIs Starszy oficer klipra "Torrens" - nr 41 s.3,il.
sprost. autora do cz. I i II: Wylądowanie statku i inne
sztuki - nr 45 s.6
PERTEK J.: Joseph Conrad i Juliusz Ripper. Jak rozpoczęła
się kariera morska Józefa Konrada Korzeniowskiego - Litery
1964 nr 10 s.10-11
PERTEK J.: Józef Conrad (Korzeniowski) na szlakach
morskich - w: Polacy na szlakach morskich świata/ J.Pertek
-	Gdańsk, 1957 s.540-5, il. (tekst również w jęz. ang.)
PIERWSZA przygoda Conrada - Dz.Pozn. 1924; toż.j Kur.Por.
1924 nr 228 s.2
PISAREK M.L.: Tajemnica Conrada - ws Rozewie. Publikacja
literacko-artystyczna o morzu - Gdynia, 1960 s. 158-61
O kulisach "marsylskiego epizodu" z życia Conrada
PISAREK M.L.: Tajemnicza miłość Conrada - Glos Szczec.
1960 nr 43 a.4 dod.
(POTOCKI A.) Ant.P.: Tajemnicze momenty pobytu Józefa
Conrada w Marsylii - Kur.Pol. 1929 nr 1 s.6
PRZEW0SKA H.: Ankieta personalna Conrada - Por.Bibl. 1960
nr 3 s.95-6 Epizod na wyspie Mauritius
R.G.: Pasja morza. Dlaczego "Conrad" - Dz.ŻoŁ.AWP 1944 nr
217 s.3
(S.W.): Egzamin morski Conrad - Tyg.Mor.1961 nr 50 s.4
(SAKOWSKI J.) Collectors Podróże kapitana Korzeniowskiego
-	Wiad. 1957 nr 18 s.4
SKARBEK-PERETIATKOWICZ H.i Conrad w Indiach - Skamander
1935 (zesz.57) s. 74-6
SŁABCZYŃSKI W.: Afryka (fragm.) - w: Polscy podróżnicy i
odkrywcy/ W.Słabczyński - Wwa: PWN, 1973, s.244-245;
toż: - Wyd.2 - 1988, s.214-216
STARECKI J.: Kapitański egzamin Conrada - Tyg.Mor. 1969
nr 50 8.9, il.
STARECKI S.: Konrada odpalone konkury - Tyg.Mor. 1963 nr
5 s.ll
137
		

/Licencje_069_02_146_0001.djvu

			Wanda Perczak
602.	STATKI conradowskie w Muzeum Morskim - Życie Warsz. 1971
nr 289 3.5 (notka)
603.	SYLWESTROWICZ J.: Smuga cienia Tyg.Mor. 1961 nr 18 s.ll
Dowodzenie J.C. barkiem "Otago"
604.	(tek): Śladami Lorda Jima - Dook.Świata 1966 nr 19 s.10,
fot. Szczegóły biografii na podst. książki J.Allen: The sea
Years of Joseph Conrad
605.	T0P0R0WSKI M.: Był marynarzem - Dook.Świata 1957 nr 34
s.14-15, fot.
606.	T0P0R0WSKI M. : Egzamin Józefa Conrada - Radio i Świat
195 7 nr 32 s.6
607.	WACHOWICZ B.: Dalekie rejsy Józefa Conrada - Przekrój
1974 nr 1533 s.ll, 20; polem: Z.Brocki - nr 1536 s.14
608.	ZIEJKA F.: Marsylskie dni Conrada - Mieś.Lit. 1975 nr 10
s.69-78; przedr. w: Studia polsko-prowansalskie/ F.Ziejka -
Wrocław, 1977 s.64-83
Lata 1874-1878 i ich wpływ na kształtowanie się osobowości
J.C.
609.	ZINS H.: Joseph Conrad and Africa - Nairobi, Kenya
Literature Bureau
Nota: Życie Lit. 1982 nr 35 s.15
610.	ŻYCKI L.: Wschód w oczach Conrada" - Widnokręgi W 1970 nr
6 3.101-3, fot.
Losy barku "Otago"
611.	BABIŃSKI J.: Smutna historia "Otago" - Głos Wielkop. 1960
nr 86 s.6
612.	BOJARSKI E.A.: Conrad's "Otago" begins last voyage -
Straż 1971 7.X. s. 4; toż - Am.Pol .Eagle 1971 23. IX.’, toż w
jęz. poi.: Statek kapitana Conrada - Morze G 1971 nr 12
s.24
O aktualnych losach statku"Otago"
613.	BOJARSKI E.A.: Polish-American business leader saves
Conrad's ship "Tago' (siei) - Gw.Polar. 1970 10.I. 9.5
614.	BOJARSKI E.A.: Statek Josepha Conrada. Polsko-amerykański
przemysłowiec E.J.Pisarek (1) ratuje resztki "Otago".
Przekł. M.B.Szczepanowska - Wiad.Pol. 1970 nr 8 s.5, wstęp
red.; nawięz. A.Racięski - nr 10 s.9
138
		

/Licencje_069_02_147_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
615.	CONRAD shipsaved by major new gift - Abil..Rep.News 1969
14.XII. s.3F; toż - Sokół Pol.1969 XII
616.	CZERSKA S.: Rozgrzeszam, chłopaki...ładujcie (szczotki
"Otago") - Dz.Bałt. 1966 nr 126 s.3-4, il.
617.	DAUKSZA S.: Co dalej z "Otago” - Glos Wybrz. 1971 nr 252
s.5, il.
Relacja o przebiegu wydobywania części statku na rzece
Derwent w Hobart w Australii
618.	DAUKSZA S.: Conradowskie trójprzymierze - Przekrój 1966
nr 1123 s.9, il.
619.	DAUKSZA S.: "Otago" - Pobrzeże 1969 nr 4 s.16-17, il.
620.	DAUKSZA S.: Shadow line - 7-my Głos Tyg. 1966 nr 33
s.1,5, il.
Odnalezienie "Otago"
621.	DAUKSZA S.s Wrak ze "Smugi cienia" - Tyg.Mors. 1966 nr 19
s. 10
622.	DAUKSZA S.: Żaglowiec Conrada - Przekrój 1973 nr 1471
s. 6 ,
Dotyczy sprowadzenia wraku "Otago"
623.	(dzian.): Bohater powieści Conrada "Otago" dożywa
ostatnich dni - Głos Wybrz. 1971 nr 245 s.4
624.	EDWARD Piszek rescues Conrad ship "Otago" - Pol.Am.J
1970 3.1. 3.1, 7
625.	FOR SALE: Conrad's ship - Pol.Am.J. 1969 11.X.
626.	JASIEŃSKI J. : 1) 42*48’47"S, 147"17'57"E. Ostatnia pozy
cja "Otago" - Głos Fob. 1973 nr 81 s.l/ 2) Zwiad - nr 83
s.3; 3) Rajd szalupy - nr 87 s.3
Dzieje "Otago" - fotogr., rysunki
627.	JASIEŃSKI J.: Na tropach legendy "Otago" - Głos Rob. 1973
nr 77 s.l, 2
Wywiad n.t. "Otago", rozm. K.Pogorzelec
628.	JASIEŃSKI J.: "Życiorys" conradowskiego "Otago" - Głos
Wybrz. 1973 nr 112 s.4
629.	KUCIEWICZ P.: "Otago" - statek z legendy - Kur.Lub. 1973
nr 224 s.4-5; toż - Wieści 1973 nr 37 s.8
139
		

/Licencje_069_02_148_0001.djvu

			Wanda Perczak
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637 .
638.
639.
640.
641.
642.
643.
LUDWIG S.s (1) Niezapomniany bark "Otago" - Tyg.Mor. 1970
nr 23 s.10, fot.; (2) Losy wraka "Otago” - nr 24 s.10,
fot.; (3) Winda kotwiczna "Otago” - nr 27 8.10-11, 11.
MALCHEREK J.: Losy "Otago" - Wlad. nr 51/52 s.23, 6 fot.;
przedr.fragm. - Tyg.Katol. 1961 8.VII s.6-7, 10-11
MILENUSZKIN W. : Zamiast sprowadzać "Otago" - Tyg.Mor.
1975 nr 33 s.9
Propozycja budowy jachtu "Lord Jim"
PAMIĄTKI po Conradzie - Kur.Szczec. 1966 nr 122 s.4, il.
POLISH Australian makes literary history - Czas G 1971
4.VI. s. 7
Dotyczy "Otago"
POLISH-AMERICAN business leader saves Conrad's ship - Am-
Pol Eagle 1969 18,XII. a.9, 11
poplawska K.: Pamiątki z "otago" - Bandera 1973 nr 32
s. 22
PTAK Cz.: Pierwsze wieści 2 Australii o "Otago". Słynny
statek Conrada spłonił w 1953 r na cmentarzysku okrętów -
Dz.Bałt. 1961 nr 19 s.3, fot.
SKUTNIK T.: Dajmy spokój "Otago" - Fakty i Myśli 1973 nr
24 s.3
SKUTNIK T. : Jeszcze sprawa "Otago" - Fakty i Myśli 1973
nr 28 3.5
SMOLAREK P.: "Otago" jest tego wart! - Głos Wybrz. 1973
nr 100 s.4
Wywiad z dyrektorem Centr. Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Rozmawiała D.Thoma
SZCZĄTKI conradowskiego żaglowca "Otago" wzbogacą zbiory
muzeum w Gdańsku - Tryb.Ludu 1966 nr 130 s.3
SZCZĄTKI statku Conrad-Korzeniowskiego - Dz.Bałt. 1958
nr 293 s.3 (według Wiad.Pol, w Sydney)
THOMA B.i 1.Ostatnia pozycja "Otago"? - Głos Wybrz. 1973
nr 95 s.6, mapka;
2.	Śladami "Otago" - nr 110 s.3, il.;
3.	Co dalej z "Otago" - nr 118 s.4;
4.	Statek Conrada może znaleźć się w Gdańsku - nr 128 s.l-
2;
5.	Wyprawa nad rzekę Derwent - nr 176 s.1-2
140
		

/Licencje_069_02_149_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
644.	WOLNIEWICZ J. : Wyspa łez i jabłek (Tasmania): Conrad i
Paderewski - Morze G 1969 nr 4 s.29
Fragm. dotyczy "Otago"
Okres twórczości
645.	ANDRZEJEWSKI J. ; Uwagi i notatki (fragm.) - Odrodź. 1945
nr 19 s.6
646.	BOJARSKI E.A.: Conrad'3 first Polish interview - Pol.Am.
Stud. 1960 nr 3/4 s.65-71
647.	BOJARSKI E.A.s Polish secrets shared: Joseph Conrad's
first press interview - Conr. 1977 nr 2 s.107-14
648.	CICHOCKA A.: Conrad w Zakopanem - Tyg.Powsz. 1959 nr 13
s. 4
649.	CIEMIŃSKI R.: Podróże do Polski (w 1915 r.) - Pomer. 1980
nr 2 8.36-37
650.	CONRAD JESSIE: z J.Conradem-Korzeniowskim na Korsyce -
Gaz.Pol.II 1930 nr 262
list Jessie Conrad z 5.II. z Ajaccio
651.	DĄBROWSKA M.: Polski wywiad z Conradem - Polska 1960 nr 4
s.26, portr. J.C. z okresu marsylskiego - rys. F.Topolski
652.	DANHOFER B.: O domu Conrada - Przekrój 1974 nr 1546 s.16;
sprost. S.Schyleny-Valis - nr 1552 s.14
653.	DOBROWOLSKI S.W.: Memuary pacyfisty (fragm.) - Kraków:
WL, 1989 - s.36-39
Dotyczy podróży Conrada z rodziny do Polski w 1914 r.
654.	GÓRSKI K.: Conrad w Zakopanem - Gaz.Pol.II 1932 nr 24;
polem.: J.Kaden-Bandrowski: Conrad-Korzeniowski w Zakopanem
- nr 28 (?)
655.	(GRYDZEWSKI M. ) Scrutator: Conradiana - Wiad. 1961 nr 45
s.5
J.C. we wspomnieniach W.Plomera: At home - London 1958
656.	(GRYDZEWSKI M.) Scrutator: Niedoszły pojedynek -
Wiad.1949 nr 6 s.3
Mała nota nt. pojedynku Shawa z Conradem
657.	GRZEGORCZYK P.: Biblioteka Conrada. Conrad a Żeromski -
Ruch Lit.W 1927 nr 5 a. 159
19 — Polska bibliografia
141
		

/Licencje_069_02_150_0001.djvu

			Wanda Perczak
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667 .
668.
669.
670.
671.
672.
673 .
GUDEBSKA D.: conradiana z lubelskim motywem - Szt.Ludu
1974 nr 205 s.6, portr.
O pobycie i kontaktach Conrada z Lublinem
J.M.; Ostatni pobyt Conrada w Polsce - Prz.wiecz,1924
nr 181
J.M.: Wspominki literackie. Conrad w Polsce. Rozmowa
sprzed 10 lat - wiad.Lit. 1924 nr 6 s.l
(Karrakis): wizyta u Conrada - Naok.Świata 1924 nr 5
szp. 73-82, il.
KAZECKA M.s 2 pobytu Conrada w Polsce - Gaz.Lwow. 1924 nr
158-160 (?)
KLISZCZEWSKI H.S.s Conrad w moim domu rodzinnym - wiad.
1949 nr 33/34 s.5
KOBUS M.: Wymierzać światu sprawiedliwość. 125 rocznica
urodzin Józefa Conrada Korzeniowskiego - Dz.Zach. 1982
nr.223 s.5, il.; toż - Nowości 1982 nr 212 3.5
KOCÓWNA B.: Conrad w Warszawie - Stolica 1967 nr 39 3.6-
7, il.; tamże list J.C. do S.Żeromskiego w jęz. poi. z 1923
KOPCEWICZ A.: Stephen Crane i Joseph Conrad - przyjaźń
literacka - Zesz.Nauk.UŁ ser.l 1964 z.36 s.143-54
KORZENIEWSKA E.s Wokół "Rozmowy z Conradem" Mariana
Dąbrowskiego - Mies.Lit. 1970 nr 7 s.121-5
KOSCH T.: Powrót Conrada do Anglii (ze wspomnień o
Conradzie) - Tyg.Powsz. 1960 nr 30 s.5
wspomnienia z r.1914 z listami do Panfielda i T.Koscha
KOZICKI S.: Wizyta u Conrada - Kierunki 1958 nr 14/15
s.15; przedr. - Głos Pol. 1960 29.1. s.13
L.Ch.i Wizyta w domu Conrada-Korzeniowskiego (w
Canterbury) - Dz.Pol. (Lond.) 1940 nr 36 s.3
LAMUS: Conrad i Galsworthy - Wiad. 1974 nr 43 s.5
LEGEŻYŃSKI S.: Spotkanie z Conrad-Korzeniowskim (siei) -
Ost.Wiad. 1970 2.IX. a.2
LEVIS J.: Conrad in 1914 - Pol.Rev. 1975 nr 2/3 s.217-22
142
		

/Licencje_069_02_151_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
674.	LUTOSŁAWSKI W.: Odwiedziny u Conrada - Tyg.Wil. 1925 nr 1
s.9; toż w jęz. ang. pt.s A visit to Conrad in 1897 - Blue
Peter 1930 nr 10 s.638-40
675.	(LUTOSŁAWSKI W.): Pamiętniki Wincentego Lutosławskiego.
Hoene-Wroński, Conrad, Miciński...(fragm.) - Wiad.Lit. 1933
nr 30 s.l, portr. W. Lutosławskiego; toż w: Jeden łatwy
żywot/ W.Lutosławski - Wwa, 1933 s.214-5
O wizycie Lutosławskiego u Conrada w Anglii w 1897 r.
676.	NAJDER Z.: Kryzysy i sukces - Twórczość 1977 nr 8 s.45-76
Rozdz. z przygotowywanej biografii J.C.
677.	NAJDER Z.: Podróż do Polski - Twórczość 1979 nr 5 s.65-72
Rozdz. z przygotowywanej biografii J.C.
678.	NOSKOWSKI W.: Jak Conrad dawał wskazówki reżyserskie -
Kur.Pozti. 1931 nr 112
Dotyczy teatralnej realizacji "Zwycięstwa”
679.	NOSKOWSKI W.: Joseph Conrad jako reżyser - Teatr I 1931
nr 5 s. 88-92
680.	PAWLIKOWSKI J. i W 110 rocznicę urodzin Josepha Conrada -
II.Kur.Pol. 1967 nr 190 s.3
0 wywiadzie przeprowadzonym przez M.Dąbrowskiego z J.C. w
1914 r. drukowanym w T.yg.Il. i innych pismach polskich
681.	PIĄTKOWSKI B. POMIAN: Próba wierności shipmastera Conrada
- Wiad. 1950 nr 2 s.l; przedr.s Nowa Kult. 1962 nr 37 s.6-
7; toż w: Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa, 1963
s.76-82
Szczegóły biograficzne z lat 1916-1917
682.	PINKWART M. : Conrad w Zakopanem - Życie Lit. 1987 nr 24
s.ll
683.	PINKWART M.:Joseph Conrad i duch Macieja Sieczki
Kulawego - Przekrój 1983 nr 1970 s.8,9, il.
nawięz,i B.Leonhards Conrad, Małkowscy i "Turnia"
Przekrój 1983 nr 1975 s.l4
Dotyczy pobytu Conradów w Zakopanem w 1914 r.
684.	PŁASZKIEWICZ-PULC I.: Addenda to Marian Dąbrowski's
interview with Conrad. Retinger's role and identity of
Tekla Turska - Conr. 1972 nr 3 s.57-61
685.	RAKOWSKA-ŁUNIEWSKA I.: U Konrada Korzeniowskiego - Pion
1934 nr 50 s.9, 10, il.
143
		

/Licencje_069_02_152_0001.djvu

			Wanda Perczak
686.	RETINGER J.H.: Moje wspomnienia o Conradzie - Wiad.
Lit.1934
(1)	Literatura angielska na przełomie XIX i XX w. - nr 37
s.3, il.
(2)	Conrad i jego otoczenie - nr 44 s.3
(3)	Podróż do Polski - nr 49 sJ
(4)	Działalność literacka Conrada - 1935 nr 2 a. 2
(5)	Stosunek Conrada do Polski - nr 4 s.l
687.	RETINGER J.H.: The journey into the past - Pol.Rev. 1943
nr 4 s.8-8
wspomnienia z rysunkiem przedst. J.C.
688.	RUSSELL B.: Znów Cambridge - w: Autobiografia 1872-1914/
B.Russell - Wwa, 1977 s.186-291
Fragment. Sylwetka duchowa Conrada - Wspomnienie
689.	SIEROTWIŃSKI S.: Conrad w Zakopanem (w 1914 r. ) - Wierchy
r.1924: 1955 s.219
690.	SKARBEK H.s Dwie godziny u Conrada - Wiad.Lit. 1924 nr 38
s.2; toż - Voice of Pol. 1943 nr 24 s. 12-13
691.	(SŁOJEWSKI J.Z.) Hamilton: Joseph Conrad jako patriota
brytyjski - Świat W II 1969 nr 14 s.10; polem. J.Budkowska
nr 19 s.16, L.Gerlicz nr 16 s.16 (z not.red.),
M.Kulikowska - nr 18 s.16 (sprost.do polemiki L.Gerlicza)
692.	STAMIROWSKA K.: List z Anglii. Uniwersytet Golding -
Conrad [fragm.] - Pismo 1983 nr 3 s.135-137
Nt. związków Conrada z hrabstwem Kent
693.	STAPE J.H.-.The chronology of Conrad's 1914 visit to
Poland - Pol.Rev. 1984 nr 3 s.65-71
694.	TARNAWSKI W.: Dlaczego i kiedy Conrad zaczął pisać -
Wiad. 1966 nr 35/36 s.6; nawiąż. I.Bączkowska - nr 32 s.6
przedr. - Kultura 1968; toż pt.: Narodziny pisarza - w:
Conrad. Człowiek-pisarz-Polak/ W.Tarnawski - Londyn, 1972
s. 47-52
695.	TERLECKI 0.: Barwne życie szarej eminencji - Kraków, 1981
w treści: II. Przygoda z Conradem, III. Pierwsza misja -
s. 8-19
696.	TERLECKI O.s Przygoda z Conradem - w: Wielka awantura/
O.Terlecki - Londyn, 1978 s.12-15
O podróży Conradów z Retingerami do Polski w 1914 r.
144
		

/Licencje_069_02_153_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
697.	TERLECKI O.s Wielka awantura - Życie Lit.K 1971 nr 28-31
s.4 (w każdym nr)
O	J.Retingerze, m.in. o jego kontaktach z Conradem. Conrada
dotyczy tylko cz.l cyklu, w nr 28
698.	TITTLE W. t Spotkanie z Conradem. Przekł. T.Terlecki -
Wiad.. 1954 nr 32 s.l, portr.
Wspomnienie malarza portrecisty z kontaktów z J.C., repr.
portr. J.C. pędzla Tittle'a
699.	W.F.: Nieporozumienie - Gaz.Warsz. 1926 nr 223 s.7
Dotyczy stosunku J.C. do Żeromskiego
700.	WELLS H.G.: Wspomnienia o Conradzie. Przekł. A.Pański -
Pion 1937 nr 11 s.4, portr. J,C. z synem
701.	WITKOWSKI Cz.: Conrad w Krakowie - Kierunki 1958 nr 3
s.7, il.
702.	ZAGÓRSKA A.: Conrad's visit to Poland - Poland 1926 nr 9
s.545-7, 574-8, 580, 582, il.
703.	ZAGÓRSKA A.: Kilka wspomnień o Conradzie - Wiad,Lit. 1929
nr 51 s.3, il.; przedr. w: Wspomnienia i studia o Conradzie
- Wwa, 1963 s.89-102
704.	ZAGÓRSKA A.: Żeromski a Conrad - Wiad.Lit. 1925 nr 51 s.8
705.	ZAGÓRSKA K. : Pod dachem Konrada Korzeniowskiego - Kult.W
II 1932 nr 2-3
706.	ZUBRZYCKA O.: Moje wspomnienia o Conradzie - w: Program
Teatru Polskiego w Bielsku-Dialej r 1960-61 (?)
Śmierć pisarza
707.	BOROWY W.: Hołd pamięci Conrada - Warszaw. 1925 nr 8
708.	DYB0SK1 K. : Spotkanie z Conradem (kilka miesięcy przed
śmiercią) - Czas K 1932 nr 71 s.6-7; przedr. ws Wspomnienia
i	studia o Conradzie - Wwa, 1963 s.103-9
709.	JAWORSKI R.s Zgon kosmicznego żeglarza - Wiad.Lit. 1924
nr 33 s.2
710.	JOSEPH Conrad. Ostatnia fotografia znakomitego pisarza -
Wiad.Lit. 1924 nr 34 s.3, portr. (bez tekstu)
145
		

/Licencje_069_02_154_0001.djvu

			Wanda Perczak
711.	KONDOLENCJE - Wiad.Lit. 1924 nr 33 s.5
kondolenc^e redakcji Wiad.Lit. do Jessie Conrad wraz z jej
odpowiedzią w jęz, ang.
712.	NEKROLOGI z 1924 r.s J.Brodzki - Pani nr 8,9, Bluszcz nr
35; W.Dąbrowski - Rzeczposp.l nr 2,14, 217; z.Dębicki -
Kur. Wars z. nr 220 i Tyg.il. nr 34; R.Dyboski - Czas K
10.VIII., Dz.Lud.P nr 88, Dz.Pozn nr 188; W.Filochowski -
Gaz .Warsz. nr 229, Gaz .Lwow. nr 100, Glos Nar. nr 100;
R.Jaworski, J.Kaden-Bandrowski - Wiad.Lit. nr 33; E.Ligocki
- Kur.Pozn. nr 181 i Gon.Krak. nr 191; K.Wierzyński -
Wiad.Lit. nr 33; Witr - Głos Nar. nr 188 W.Zawistowski -
Kur.Pol.I nr 214;
713.	PERETIATKOWICZ H.: U grobu Conrada - Wiad.Pol. (Paryż)
1940 nr 2 s.4, fot. grobu J.C. w Canterbury
714.	PŁOSZEWSKI L.: Śmierć Conrada-Korzeniowskiego -
Prz.Warsz. 1924 nr 38 s.262-66
fragm. tekstu pt.j Ruch literacki w czasopismach kwiecień -
wrzesień 1924. Tamże notatka o conradianach francuskich
715.	RACZYŃSKI E.s Spotkanie w poselstwie w Londynie - Wiad..
1949 nr 33/34 s.4
716.	SIENNY M. : Hołd Konradowi Korzeniowskiemu - SŁ.1924 nr
295
717.	ŚMIERĆ elementu - Wiad.Lit. 1924 nr 33 s.4
718.	SOCHA T.; Ostatni dom Conrada - Życie Lit.K 1961 nr 49
s. 3
719.	ZGON znakomitego pisarza i nowelisty - Świat W II 1924 nr
32 s.10, portr.
wizyta Borysa Conrada w 1967 r. w poIscć
720.	(A.T.): Borys Conrad z wizytą w Polsce - Sł.Powsz. 1967
nr 188 s.1-2
721.	BEYLIN K.: Syn Conrada w Warszawie. Rozmowę przepro¬
wadziła K.Beylin - Stolica 1967 nr 34 s.ll, il.
722.	BORYS Conrad visit to Poland: Some reflections in the
nature and significance of Conrad's Polishness - Conr.
1970-71 nr 1 s.61-67
723.	BORYS Conrad w Krakowie - Gaz.Krak. 1967 nr 192 s.l
146
		

/Licencje_069_02_155_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
724.	BRAUN A.: W krainie przodków - Polityka 1967 nr 36 3.7
725.	CONRAD B.: Okularnik/ przekł. J.Lowiński, H.Górska
Morze G 1968 nr 1 s.16-17, il.f nr 2 s.14-15, il.
wspomnienia syna Conrada o ojcu. Na okładce nr 1
całostronicowe zdjęcie J.C. z synem Borysem
726.	DROZDOWSKI B.: Albion od środka: Borys Conrad - Kult.W II
1968 nr 46 s.2
727.	(DZIEMBAY A.) DAG: Syn autora "Lorda Jima przybył do
Polski. Rozmawiamy z Borysem Conradem - Kur.Pol.II 1967 nr
186 s.4
728.	OCHNIO 1.« Wielki pisarz i żeglarz jeden z pierwszych
prowadził automobil. "Express" rozmawia z Borysem Conradem.
Syn autora "Lorda Jima" po 53 latach odwiedza Polskę.
Rozmowę przeprowadziła I.Ochnio - Expr.Wiecz. 1967 nr 189
s .1-2
729.	OTWINOWSKI S.: Notes krakowski (fragm.) - Życie Lit.
1967 nr 36 s.16
7 30. (r): Syn Conrada w Polsce - Nowości 1969 nr 184 s.l
731.	ŚWIĘCH Z.: Tam gdzie Borys Conrad chodził na spacery ze
swoim wielkim ojcem - Echo Krak. 1967 nr 188 s.2
732.	ŚWIĘCH Z.s Z Borysem Conradem o jego ojcu. Rozm. przepr.
Z.Święch - Przekrój 1967 nr 1169 s.5-6, il.
733.	Syn Józefa Conrada-Korzeniowskiego...(inc.) - Polityka
1967 nr 33 s.2 (notka w dziale "Polska")
734.	SYN Józefa Conrada przybył do Polski - Życie Marsz. 1967
nr 186 3.4, il.
735.	SYN Józefa Conrada w Polsce - Gaz.Białost. 1967 nr 187
s.l; nr 188 s.l, il.
736.	SYN Józefa Conrada w Polsce - Głos Wybrz. 1967 /)r 187 S.l
737.	SZERMENTOWSKI E.s wizyta Conrada w kraju - Grom. 1967
nr 99 s.8/ nr 100 s.3 dod., il. (wspomnienia B.Conrada)
738.	TAEDLING R.: Borys Conrad. Rozm.przepr. R.Taedling - Dz.
Pol.K 1967 nr 190 s.8 (notki inf.także w nr 185 s.l i 188
s. 6)
739.	TARSKA A.s Na tropie smugi cienia. Borys Conrad w
Krakowie - Szt.Młod. 1967 nr 195 s.l,3
147
		

/Licencje_069_02_156_0001.djvu

			Wanda Perczak
740. WÓJCICKI J. : Spotkanie z synem Conrada - Morze G 1967
nr 10 s.2-3, il.
Wizyta Borysa Conrada w 1972 r. w Polace
7 41. BORYS Conrad w Polsce - Tryb.Ludu 1972 nr 265 s.6, il.
742.	TYSZKA Z.: Czuję się jakbym wracał do domu. Rozmowa z
Borysem Conradem. - Sł.Powsz. 19 72 nr 226 s.4, il.
743.	ZDANOWICZ S.: Syn wielkiego pisarza w Polsce. Rozm.
S.Zdanowicz - Gaz.Pom. 1972 nr 228 3.3, fot.; toż pt.
Ojczyzna Conrada - Głos Wybrz. 1972 nr 226 s.3, fot.; toż
pt. Smuga cienia Si.Ludu 1972 nr 268 s.3, 2 fot.
Wywiad z Borysem Conradem na "Darze Pomorza"
Wizyty Johna i Philipa Conrada zob.poz. :
495, 522, 524, 2211, 2245, 2478
		

/Licencje_069_02_157_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
b. Opracowania ogólne
744.	B., A.P.: Conrad Korzeniowski - Praca 1924 nr 19
745.	BAŃKOWSKA A.: Przygody spod znaku Conrada - Płomyk 1974
nr 15/16 g.436-7, il.
746.	BARANOWICKI A.: Conradiana - Wiad. 1949 nr 186 9.4
747.	BERNATT S.:Conrad cięgle żywy - Morze G 1967 nr 3 s.7,
11.
nawiąż. L.Życki: Tajemnica "Lorda Jima" - nr 7 s.23
748.	BERTHOUD E.: Przemówienie w związku z setną rocznicę
urodzin Conrada (wygłoszone w Pol.Radio w dniu 4.XII.1957)
Przekł. z jęz. ang. - Nowa Kult. 1957 nr 51/52 s.12
749.	(BIELASIEWICZ J.F.): Józef Conrad-Korzeniowski. W
rocznicę zgonu wybitnego pisarza angielskiego - Dz.Chic.
1970 7-8.VIII.
Conrad - życie i dzieła, szczególnie dotyczące morza
750.	BIELAWSKI J.s Conrad - Gaz.Lwow. 1924 nr 209
751.	BIRKENMAJER J.:Dookoła Conrada - Kur.Pozn.1927 nr 197 s.8
7 52. BŁOŃSKI J.: The position of emigré writers in Polish
literature - Conr. 1981 vol.6 nr 3 s.28-29
Rozmowa M.Wheelera z J.Błońskim, fragment wywiadu
pierwodruk w Kulturze 1981 nr 18
753.	BOJARSKI E.A.: A conversation with Kipling and Conrad -
Kipl.J. 1967 nr 162 a.12-15
754.	BOJARSKI E.A.s A stranger and afraids Joseph Conrad -
Enql.Stud.in Africa 1967 nr 1 s.94-100; streszcz.
Abstr.of Engl.Stud. 1970 nr 7 s.437
spotkanie Conrada z Janem Perłowskim
755.	BOJARSKI E.A., STEVENS H.R.: Joseph Conrad and the
Falconhurst - J.of Mod.Lit. 1970 nr 2 a.197-208
Not.s Dr Bojarski has essay in Conrad - AbiL.Rep.News 1970
12.VII. S.13-C; Scholarly essay on Joseph Conrad - Pol.Am.
1970 5.IX.
756.	BREITER E.: Conrad-Korzeniowski - Głos Prawdy 1928 nr 257
s.509-10; nr 258 s.520-1
20 — Polska bibliografia
149
		

/Licencje_069_02_158_0001.djvu

			Wanda Perczak
757.	BROCKI Z.: W sprawie nazwy "Jóief Conrad” - Litery 1971
nr 11 s.22-23
758.	BROCKI Z.: Wyczynów z nazwę Joseph Conrad cięg dalszy -
Litery 1974 nr 12 s.9
759.	BRZEZIŃSKI R.: Miłość niewygasła. W dwudziestopięciolecie
zgonu Józefa Conrada-Korzeniowskiego - Życie 1949 nr 32
s.4-5
760.	BRZOZOWSKI S.: Józef Conrad - Poezja 1973 nr 4 s.3-7
pierwodr. artykułu z wiosny 1911, wydany z maszynopisu
poprawionego przez autora. Tamże komentarz W.Chwalewika:
Brzozowski o Conradzie - s.8-11, fot.fragmentu rękopisu
761.	CHAŁASIŃSKI J.: L'Africa de nos temps - Afr.Bull. 1976 nr
25 3.95-113 (fragm. dotyczący m.in.Conrada)
762.	CHAŁASIŃSKI J.: Młodość i społeczeństwo Życie Warsz. 1970
nr 74/75 s.3
763.	CIENKOWSKI W.P.: Joseph Conrad (1857-1924) - w: Poligloci
i hieroglify/ P.Cienkowski - Wwa, 1967 s.301-2
764.	CIOŁEK J.: Pod obcę banderę - Świat P 1949 nr 35 s.3, il.
765.	CONRAD	Johns Joseph Conrad - Głos Anglii 1948 nr 9 s.8,
portr.
766.	CONRAD	Joseph 1857-1924 - w: Mały słownik pisarzy świata
- Wwa,	1969 (wyd.l), 1972 (wyd.2) s.116
767.	CONRAD-KORZENIOWSKI - Radio i Świat 1954 nr 31 3.4
768.	CONRADIANA - Miad.Lit. 1925 nr 50 3.2, il.
List G.Jean-Aubry'ego do K.Bielańskiej, rec. szkicu Adamsa:
Joseph Conrad, the man - i inne
769.	CONRADIANA - Wiad.Lit. 1931 nr 2 s.2
770.	CONRADIANA - Wiad. 1949 nr 38 s.4
listy nast. autorów: C.V.Wedgwood, R.Curie, J.M.Dent,
A.J.Hope (w jęz.ang.), i I.Baliński, Z.Zieliński (w
jęz.pol.)
771.	CONRADIANA - Wiad. 1949 nr 43 s.4
listy nast. autorów (w jęz.pol.): A.Baranowicki, S.Janicki,
H.Peretiatkowicz
772.	CURLE R.: Józef Conrad-Korzeniowski - Głos Anglii 1949 nr
45 s.8, il.
150
		

/Licencje_069_02_159_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
773.	CZAJKOWSKA M. i Czy w ślady Conrada? - Ofic. Poetów 1969
nr 3 s.41-42
774.	CZAPSKI J.i Czytając - Krakówi Znak, 1990
w treści: Ścieżki. O Norwidzie (fragm.) - s.26-27; Proust
w Griazowcu (fragm.) - s.149-150
775.	CZARNECKI A.: Jeden wieczór z Conradem - Amer.Echo 1924
31.VIII.; wersja skróć. - Prz.Warsz. 1924 nr 38 s.265-6;
toż w jęz. ang. : An evening with Conrad - Chicago News
1924, sierpień
776.	CZERMIŃSKA M.: Autobiografia i powieść czyli pisarz i
jego postacie - Gdańsk: WM, 1987 - 202 s., indeks
Liczne fragmenty dotyczące Conrada na różnych stronach
książki
777.	CZERSKA S.: Galeria Conradowska - Dz.Bałt. 1967 nr 182
s.3 sprost.: Joseph Conrad matem! - Probl. 1968 nr 4 s.253
778.	(CZERWIŃSKI M.) Lector: Conrad w rocznicę - Prz.Kult.
1957 nr 50 s.7
Przegląd art. rocznicowych
77 9. CZŁOWIEK mor2a (0 sławnym pisarzu angielskiem Josephie
Conradzie Korzeniowskim) - Gaz.Pol. w Braz. 1940 nr 4 s.4
780.	DĄBROWSKA M.: 1857 - 1957 - Nowa Kult. 1957 nr 49 s.3;
przedr. w: Szkice o Conradzie/ M.Dąbrowska - Wwa, 1956
s.111-20; toż w: Maria Dąbrowska/ Z.Libera - Wwa, 197 5
s.202-10
781.	DĄBROWSKA M. : Conradiana. Z dziennika. Oprać.
T.Drewnowski - Lit.na Świecie 1974 nr 7 s.108-31
782.	DĄBROWSKA M.: Cudowne dzieje polskiego chłopczyka - W
Słońcu 1925 nr 5/6
0 J.C. dla dzieci
783.	DĄBROWSKA M.: Pożegnanie z Conradem - Nowa Kult. 1959 nr
21 s.l, 6-7, fot.; toż w: Szkice o Conradzie/ M.Dąbrowska -
Wwa, 1959 s. 171-94
784.	DĄBROWSKA M.: Przygody człowieka myślącego (fragm.)
Wwa: Czytelnik, 1987 - s.795
fragment "Dzienników" - 8.X.1959
785.	DĄBROWSKA M. : Przypis do "Szkiców o Conradzie" - Nowa
Kult. 1960 nr 1 s.3; polem. K.Wolicki - nr 3 s.8, 11;
przedr. w: Pisma rozproszone/ M.Dąbrowska - Kraków, 1964
t.II s.448-54
151
		

/Licencje_069_02_160_0001.djvu

			Wanda Perczak
7 86. DĄBROWSKI M. ; Rozmowa z J.Conradem - Tyg.il. 1914 nr 16
s. 308; toż w jęz. ang. przekł. B. A. Jezierski - Am.Sch. 1944
nr 3 s.371-5; w jęz. poi. ws Szkice o Conradzie/
M.Dąbrowska - Wwa, 1959 e.17-23; okrót - Pol. (i mutacje
obcojęz.) 1960 nr 4 s.27; w jęz. ang. - Pol.Am.Stud. 1960
nr 3/4 s.66-71 (pełny tekst); toż -Pol. (i mutacje) 1972
nr 12 s.20-1, portr.rys.
787.	(DĄBROWSKI W.): Powrót Konrada - Rzeczposp.I 1924 nr 203
(wyd.wiecz.) s.3
788.	DAICHES D.: Joseph Conrad. Przekł. M.Ronikier - w: Krytyk
i jego światy. Szkice literackie/ D.Daiches - Wwa, 1976
s.175-217
789.	DANILEWICZ-ZIELIŃSKA M. : Małość w wielkości (fragm.) -
Kult.P. 1968 nr 1/2 s.213-214; przedr. w: Próby przywołań.
Szkice literackie/ M.Danilewicz-Zielińska - Wwa, wyd.7,
1992 - s.354-355
Analogie B.Malinowskiego z Conradem
790.	DĘBICKI Z.: Filozof morza - Kur.Marsz. 1924 nr 234 (wyd.
wiecz.) s.4-5
791.	DUDZIŃSKI B.: Conrudiana - Wiad.Lit. 1935 nr 6 s. 7
792.	DYBOSKI R.: Józef Conrad - Czas K 1924 nr 183 S.2
793.	DYBOSKI R.: Joseph Conrad - w: Great men and women of
Poland - New York, 1941 s.300-12
794.	DYBOSKI R.: Joseph Conrad - w: Poland in world
civilisation/ R.Dybo3ki - New York, (1950) s.123-7
795.	DYBOSKI R. : Samotny geniusz Joseph Conrad (1857-1924) -
w: Sto lat literatury angielskiej/ R.Dyboski - Wwa, 1957
s.853-902; toż pt.: Kariera żeglarza - w: Joseph Conrad
Korzeniowski - Wwa, 1964 s. 263-74; Iraym. - Kierunki 1958
nr 1 s.l
796.	DYNOWSKA M.: Drobny przyczynek do psychiki J.Conrada -
Kur.Wars z. 1937 nr 160 s.10
797.	DZIANISZ P.: Dwaj wielcy pisarze (Conrad i Żeromski) -
Zw. 1975 nr 56 s.6
798.	(DZIANISZ P.) (dzian): Po stopSch Conrada. Przekł. z jęz.
poi. F.Nechvatal - SvSt.Lit. 1976 nr 3 s.235-48
799.	DZIANISZ P.: 	Wszystkim świeci morzom ta sama latarnia
- Glos Wybrz. 1974 nr 217 s.5, portr.
obchody 50-lecia śmierci Conrada w Warszawie
152
		

/Licencje_069_02_161_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
800.	DZIEWICKI J.: W obronie Conrada - Dz.Bałt. 1945 nr 134
s.3
801.	E.B.: Drobiazgi: Conrad o sobie, Cena rękopisów Conrada,
Aniela Zagórska o Conradzie, Conrad o gastronomii - Now.
Lit. 1957 nr 18 S.3
802.	The EDWARDIAN and Georgian novelists 1880-1914 - w:
Historia literatury angielskiej : Tablice chronologiczne -
Wwa, 1984 s.77-79
803.	(ELEKT0R0WICZ L. ) el.: Conrad po latach - Życie Lit.K
1957 nr 49 s.ll
Omów. art. o Conradzie w The London Magazine
804.	(ELEKTOROWICZ L.) L.E.t Szansa autentyku. Perse do
Conrada - Życie Lit.K 1973 nr 1 s.14-15
O korespondencji Saint-John Perse'a z J.C., fragm.listu
805.	FALSKA D.: Notatki literackie (fragm.) - Dz.Pol.Dz.Ż.
1944 nr 83 s.7
W dwudziestolecie śmierci
806.	(FREISSLER E.V. von): Niemiec o Conradzie - Wiad.Lit.
1929 nr 5 s.3
Przekł. artykułu E.V.Freisslera pt: Joseph Conrad w
Niemczech z Die Neue Rundschau 1929 nr 1
807.	GALSWORTHY J. s Wspomnienie o Conradzie - Twórczość 1947
nr 1 s.59-70; streszcz. pt. Galsworthy o Conradzie -
Gaz.Lud. 1947 nr 42 s.5; uwagi o w/w artykule: Conrad wci^ż
aktualny - Dziś i Jutro 194 7 nr 8 s.5
808.	GISGES J.M.: Tajemnice Conrada - Dz.Lud.W 1979 nr 109 s.2
809.	GOETEL F.: Podróżnik-wizjoner - Wiad. 1949 nr 33/34 s.3
810.	GOŁUBIEW A.: Katolickość Conrada - Znak 1948 nr 6 s.483-
511; przedr. w: Poszukiwania/ A.Gołubiew - Kraków, 1960
s.204-29
811.	(GOŁUBIEW A.) GOA: Conradiana - Tyg.Powsz. 1958 nr 42
s.S, portr.
812.	GOŁUBIEW A.: Okruchy conradowskie - Tyg.Powsz. 1971 nr 50
s.7, 8; nawieź, w.Tarnawski: Klub Miłośników Conrada -
Tyg.Powsz. 1972 nr 3 s.4
153
		

/Licencje_069_02_162_0001.djvu

			Wanda Perczak
813.	GOŁUBIEW A.: okruchy conradowskie - Tyg.Powsz. 1972
Obywatel miasta Krakowa - nr 3 s.4; sprost. błędu druk.
nr 4 s.3; sprost. J.Dużyks Conrad jest w przewodniku - nr
5 a .3;
Dotknięcie Wschodu - nr 6 a. 4 (dotyczy książki A.Brauna:
Conrad - dotknięcie wschodu);
Jeszcze o tłumaczeniu - nr 9 a.4; nawiąż, J.Łozowski - nr
12 s.3;
Kilka słów o inspiracji - nr 12 s.5 (wpływ R.L.Stevensona
na twórczość J.C.);
Morskie lata Conrada - nr 15 a.4;
Pojedynek czy próba samobójstwa - nr 18 3.6
"Lord Jim" w telewizji - nr 24 s.2;
Droga do pisarstwa - nr 26 s.5;
Nareszcie początek edycji - nr 31 s.6;
Jedyna miłość w życiu i twórczości - nr 33 s.6
Conrad na polskim wybrzeżu - nr 36 3.6
814.	GOMBROWICZ W.: Wielki Conrad i szary czytelnik. Posąg
człowieka na posągu świata - Arg. 1989 nr 24 s.8
815.	GRABOWSKI Z.: Conrad po trzydziestu latach - Wiad. 1957
nr 50 s.2; przedr. pt.s Po trzydziestu latach...w: Conrad
żywy - Londyn, 1957 s.134-40
816.	GREENEP F.M.: Ze wspomnień o Conradzie - Kur.Warsz. 1924
nr 269 (wyd.wiecz.) s.3-4
817.	GRUBIŃSKI W.: Conrad na wielkim świecie - Wiad.Lit. 1924
nr 33 s.2', toż - Por.Świetl. 1943 nr 8 a.233; Razem Młodzi
Przyj. 1945 nr 7 s.8
818.	(GRYDZEWSKI M.) Scrutator« Conrad a Rosja - Wiad. 1949 nr
35/36 s.3
Nt. książki E.Cranshawa: Russia and Russians - London, 1947
819.	(GRYDZEWSKI M.) Scrutator: Conradiana: Entuzjastka i
sceptyk ( o szkicu W.Woolf; Mr Conrad - rozmowa); Wśród
największych (F.R.Leavis: The great tradition, 1948);
Reszta jest milczeniem (E.Sackville-West: Inclinations,
1949); Otrzeźwienie dla duszy (H.M.Tomlison o Conradzie);
W Someries i w English Review (Conrad w redakcji Engl.Rev.)
- Wiad. 1950 nr 46 s.3
820.	(GRYDZEWSKI M.) Scrutator: Conradiana - Wiad. 1957 nr 22
s.4; nr 29 a. 7; nr 43 s.5
Omówienie angielskich prac o Conradzie z lat 1951-1957
821.	GRZEBIENIOWSKI T.: 0 cześć Conrada i o prawdę - Tyg.il.
1934 nr 44 s.8 75
154
		

/Licencje_069_02_163_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
822.	(GRZEGORCZYK P.) P.G.: O cytat z Zawieyskiego
Tyg.Powsz. 1949 nr 1 s.12
Na marginesie art. Gołubiewa: Katolickość Conrada w Znaku,
1948 nr G s.483-511
823.	HELSZTYŃSKI S.: Joseph Conrad - człowiek i twórca
Kwart. Neofilol. 1958 nr 1/2 s.39-60; toż ws Joseph Conrad
Korzeniowski. Essays and studies - Wwa, 1958 s.39-60
824.	HELSZTYŃSKI S.i Joseph Conrad Korzeniowski (1857-1924) -
Księgarz 1958 nr 8 s.192-4, fot.
825.	HELSZTYŃSKI S.s Joseph Conrad, życie i dzieło (1857-1924)
- w: Od Chaucera do Ezry Pounda/ S.Helsztyński - Wwa, 1976
s.35-60
826.	HELSZTYŃSKI S.: Setna rocznica urodzin Conrada - Pomorze
1957 nr 18 s.i
827.	HERLING-GRUDZIŃSKI G.i Dziannik pisany nocą (fragm. 1
sierpnia) - Kult.P 1976 nr 10 s.17-19
nawiązanie do esejów J.J.Szczepańskiego w książce "Przed
nieznanym trybunałem"
828.	HRYNKIEWICZ-MOCZULSKI M.s To cytat z Conrada - Hiad. 1950
nr 44 s.4 (list do red.)
829.	IWASZKIEWICZ J.: O Conradzie - Życie Lit.K 1957 nr 49 s.3
830.	IWASZKIEWICZ J.: Rozmowa z pierwszym biogratem Conrada.
Co powiedział mi p.G.Jean-Aubry - Wiad.Lit. 1925 nr 19 s.i,
portr. G.Jean-Aubryego
831.	j.sz.: Conrad i Anglia. Ciekawa książka Forda Madoxa
Forda - Wiad.Lit. 1925 nr 16 s.2, il.
832.	JABŁKOWSKA R.s Conrad wśród przyjaciół - Życie Lit.K 1957
nr 49 s.4
833.	JABŁKOWSKA R.: Od znajomości sześciu słów po angielsku...
834.	JACYNA F.M.: Do autora "Godziny śródziemnomorskiej"
Dziś i Jutro 1946 nr 5 s.5
835.	JANKOWSKA H.: Z sybirskich lodów na słoneczne szlaki -
Tydz.Pol.L 196b nr 14 s.6, portr.
836.	JANKOWSKI E.: "Argonautiada" (fragm.) - w: Eliza
Orzeszkowa/ E.Jankowski - Wwa« PIW, 19G4 e.486-489;
toż w wyd.2-5
155
		

/Licencje_069_02_164_0001.djvu

			Wanda Perczak
837.	JANTA A.: Conrad Korzeniowski w Ameryce. lOOlecie urodzin
wielkiego pisarza - Dz.Pol.i Dz.Ż. 1957 nr 62 3.2
838.	JANTA A.: Józef Conrad Korzeniowski - w: Losy i ludzie.
Spotkania - przygody - studia 1931-1960/ A.Janta - Londyn,
1961 s.283-351, facsim. rękop. i listów, portrety, rys.
Conrada., karykat.
Zawiera: "Lord Jim" w Manhattanie, Rękopisy Conrada w
zbiorach amerykańskich, "Wujenki łaBkawej ręczki
ucałowuję", Rysunki Conrada, Polska litera Conrada, "Kilka
kartek, które odłożyłem", Conrad w literaturze
amerykańskiej, 0 Conradzie w Japonii, Skąd "fatalne
dziedzictwo Conrada"?
Rozdziały: Conrad w literaturze amerykańskiej, Rękopisy
Conrada w zbiorach amerykańskich i Rysunki Conrada - w: Nic
własnego nikomu/ A.Janta - Wwa, 1977 s.274-317, il.
839.	JANTA A.: Kupa mięci (fragm.) - Wiad. 1974 nr 16 s.J, il.
840.	JASIENICA P.: "Na wielkim morzu zabłąkany" - Sł.Powsz.
1951 nr 130 s.J
841.	JASIENICA P.: Zmora zaścianka - Dziś i Jutro 1949 nr 5
s.1-2; przedr. w: Ślady potyczek/ P.Jasienica - Wwa, 1957
s.26-37; polem.: Z.Jakimiak: Obrona zaścianka - Dziś i
Jutro 1949 nr 9 s.8; A.Kaczyński: Szanowny Panie Redaktorze
-	nr 11 s.JO; P.Jasienica: Zmora i ciemnogród - nr 13 s.3-
4; Z.Jakimiak: Moja odpowiedź - nr 15/16 s.12
842.	JASIŃSKI Z.: Od Conrada do cyrkla - Wiad. 1950 nr 4 7 s.4
(list do red.)
843.	JEAN-AUBRY G.: Po dwudziestu pięciu latach. Przekł.
J.Bogucka - Wiad. 1949 nr 33/34 s.l
844.	JEAN-AUBRY G. : Stosunek J.Conrada do muzyki. Przekł. M.G
-	Muzyka 1926 nr 5 s.206-9.
845.	JĘDRZEJKIEWICZ Z.: Conradowy jubileusz - Wod.Pol. 1958
nr 1 s.1-2
846.	JOSEPH Conrad - Tyg.Powsz. 1957 nr 48 a.l
847.	JOSEPH Conrad Korzeniowski - Prz.Warsz. 1924 tom III■
roczn. 4 nr 36 s.399
848.	JOSEPH Conrad Korzeniowski - Ogniwo Przyj. 1941 nr 8
s.4-5
Teknt także w jęz. ang.
849.	JOSEPH Conrad Korzeniowski - Nowe Książ. 1960 nr 18 s.3
okł., portr.
156
		

/Licencje_069_02_165_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
850.	JÓZEF Kulztiniuwaki (Conrad) - Sl.Pom. 1924 nr 185 s.5
851.	JÓZEF Teodor Konrad Korzeniowski - Życie 1949 nr 32 s.5
852.	KISIELEWSKI Z.: J.Conrad-Korzeniowski. Styl i człowiek -
Robotnik I 1924 nr 238
853.	KLUŻ S.s O cierpieniu i współczuciu - Tyg.Powsz. 1984 nr
24 s. 7
854.	KLUZ S.: Rekolekcje z Conradem - Tyg.Powsz. 1984 nr 3 s.4
855.	KOŁACZKOWSKI S.s Józef Conrad (Korzeniowski) I - II -
Przegl.Wsp. 1925 nr 33 s.45-66; nr 34 s.243-68; przedr. w:
Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa, 1963 s.185-245;
toż w: Pisma wybrane/ S.Kołaczkowski - Wwa, 1968 Tom 1:
Portrety literackie - s.232-02; fragm. pt. Romantyczne
poczucie rzeczywistości u Conrada - w: Joseph Conrad
Korzeniowski - Wwa, 1964 s.210-17
856.	KOMAR M.: Samochody Josepha Conrada - Twórczość 1970 nr 4
s.116-8
857.	KOPROWSKI J.: Pisarz, życie, dzieło (fragm.) - Tyg.Kult.
1971 nr 19 s.ll (odpowiedź na ankietę)
858.	KOPROWSKI J.s Przygoda z Conradem - Lit.1972 nr 15 s.15
Poczytność J.C., zainteresowanie poetów jego postacią
859.	KOPROWSKI J.: Romana z Conradem - Arg. 1977 nr 45 3.11
860.	KORBUT G.: Literatura polska od początków do wojny
światowej - wyd.2 - Wwa, 1931 t.IV a.314-6, bibliogr.
861.	(KORZENNY J. ) (jk): Ostatni z wielkich romantyków - Głos
Ludu 1982 nr 144 s.5
062. KOSTANECKI S.s 0 Józefie Conradzie-Korzeniowskim - Not.
Płoc. 1972 nr 4 s.55-6, il.
863.	KOWALIK Z.: Gawęda o Conradzie - Ster 1958 nr 7 3.7
864.	KOWALIK Z.: Joseph Conrad - wielki pisarz marynista -
Ster 1958 nr 1 s.7
865.	KOZARYNOWA Z.: Dwa portrety Conrada - Tydz.Pol.L 1971 nr
7 s.4
Langloisa z 1888 r. i H.G.Wellsa z 1898 r.
866.	KOZŁOWSKI W.M.: Z literatury amerykańskiej (sict) - Prz.
Tyg. 1897 nr 7 s.80
Fragm. - nota o J.C. - bardzo bałamutna
21 — Polska bibliografia
157
		

/Licencje_069_02_166_0001.djvu

			Wanda Perczak
867.	(KRASZEWSKI P.) P.K.: Joseph Conrad... - w: Polacy w
historii i kulturze krajów Europy Zachodniej . Słownik
biograficzny - Poznań, 1981 s.80-82, bibliogr.
868.	KRIDL M.s Nowe studium o Conradzie - Prz.Współcz. 1930 nr
96 s.151-4
Obszerne omówienie książki M.Dawida: Joseph Conrad 1'homme
et l'oeuvre - Paris (1929)
869.	KRZYMIŃSKI J. : Nad Conradem - Głos Szczec. 1976 nr 297
(dod. Spojrzenia) s.4
870.	KRZYŻANOWSKI A.: Conrada horoskop polityczny - Za i
Przeciw 1956 nr (1) 42 s.l, 3
871.	KRZYŻANOWSKI J.: Konrad czy Conrad - Dziś i Jutro 1953 nr
27 s.5, 11
O recepcji Conrada w Polsce po wojnie
872.	KRZYŻANOWSKI J.: Niezwykła droga Conrada - Orka 1957 nr 3
s. 3
873.	KRZYŻANOWSKI J.: Z głosów o Conradzie - Ziemia Lub. 1928
nr 22 s.4
874.	KRZYŻANOWSKI J.R.: Powrót Conrada - Dziś i Jutro 1955
nr 24 s.4-5, portr., facsim. listu J.C. do Żeromskiego z
1923
075. (KRZYŻANOWSKI L.) Krzyżanowski Ludwik: Conrad - NY Times
Book 1958 nr 2 s.31
876.	KRZYŻANOWSKI L.: Current problems in English philology -
Q.Bull.of Pol.Inst. 1943 vol.l nr 4 s.942-4
Streszcz. wykładu z 27.III.1943 nt. Conrada w Polskim
Instytucie Naukowym w Nowym Jorku
877.	KRZYŻAŃSKI M.P.: Conrad dla współczesnych - Gw.Polar.
1978 nr 20 s.9
878.	KUCHARCZYK J. s Joseph Conrad (Teodor Józef Konrad
Korzeniowski) 1857-1924 - w: Polacy, których poznać warto -
Wwa: WSiP, 1986 - s.262-266, portr.
879.	KUNCEWICZ P.: Joseph Conrad - polski pisarz angielskiego
języka - Radni 1978 ni 9 a. 26-7, fot.
880.	KUNCEWICZOWA M. : Odkrycie Patusanu - w: Conrad żywy -
Londyn, 1957 s.50-57; przedr. w; Odkrycie Patusanu/
M.Kuncewiczowa - Wwa, 1958 s.285-95; fragm. - Sł.Powsz.
1958 nr 147 s.1-2
158
		

/Licencje_069_02_167_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
881.	KUNCEWICZOWA M.: Odkrycie Patusanu - w: Odkrycie
Patusanu/ M.Kuncewiczowa - Wwa, 1983 s.178-83
882.	KWIECIŃSKI Z.J.: Joseph Conrad - Astroa 1924 nr 2 s.153-6
883.	KYDRYŃSKI J.: Józef Teodor Konrad Korzeniowski - Przekrój
1957 nr 662/664 s.23
884.	LACHOWICZ J. ; Józef Conrad Korzeniowski - Katolik 1958
nr 2 s.6, portr.
885.	LEDNICKI W.: Poland and the world - Q.Bull.of Pol.Inst.
1943 nr 1-4 s.32-33
886.	LENKOWSKI S.; Jeszcze o Conradzie - Warszaw. 1924 nr 49
s.4-5
Na podsL. p.Gaudelli: A gallery - rozdz. pt. Mr Joseph
Conrad
887.	LEŚNIAKIEWICZ I.t Conrad. W 50 rocznicę śmierci - Wieści
1974 nr 28 s.5, portr.
888.	LEWIS J.s Joseph Conrad in Texas - 0.Rev.NY 1980 nr 2
s.5,7
889.	LICHAŃSKI S.: Conrad i my - Orka 1957 nr 29/30 s.3
890.	LICHNEROWicz j.5 Joseph Conrad - Chron.des Lett. 1925 nr
3 s.49-55
891.	LICHNIAK Z.s Glossa nie-conradysty - Kierunki 1957 nr 1
s.6; toż w: Raptularz literacki/ Z.Lichniak - Wwa, 1957
s.20-21
892.	LIGOCKI E.: Conrad - Kur.Pozn. 1924 nr 181 s.6
893.	LUBICZ K.: Conrad - Filip. 1974 nr 22 s.13
894.	LUDWIG S.: ABC o Conradzie - Morze G 1974 nr 8 s.7-9, il.
Tamże nota o opublikowanym w Naut. (1972 nr 1) Kongijskim
dzienniku Conrada w oprać. kpt. J.Miłobędzkiego, 8 fot.
J.C. i fot. "Otago"
895.	M.: Conrad czy Konrad - Polska Zbr.Ł 1948 nr 59 s.4
896.	(MATYSIK St.) St.M.: Notatki literackie. Józef Conrad
Korzeniowski - Głos Demokr. 1946 nr 22 s.6
897.	MAUROIS A.: Joseph Conrad - w: Magicy i logicy. Szkice o
pisarzach angielskich/ A.Maurois, przekł. z jęz.franc.
E.Bykowska - Wwa, 1959 s.169-203
159
		

/Licencje_069_02_168_0001.djvu

			Wanda Perczak
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907 .
908.
909.
910.
911.
912.
MAYOUX J.J.: Joseph Conrad. Przekł. A.Iwaszkiewiczowa -
Twórczość 1961 nr 4 s.73-100
Omów.s J.Iwaszkiewicz - s.136-7
(MENCKEN H.L.): Mencken o Conradzie - Wiad. 1960 nr 9 s.6
Streszcz. szkicu H.L.Menckena z lat 20-tych
MENCWEL A. : Przedwiośnie czy potop ? - Potop 1992 nr 1
s. 1,4-7
Dotyczy S.Żeromskiego i J.Conrada
(MĘŻNICKI W.) Marek Dulęba: Marzyciel morza. Jak Wybrzeże
uczci Jego pamięć? - Dz.Bałt. 1957 nr 292 s.7, il.
MIAZGOWSKI B.: Wzorem Conrada... - Prz.Pol.1973 nr 8
s.1,3
MICHAEL G.: The big five - London: The Library of
Fighting Poland , 1944 s.18-23
MICHAEL G. : Józef Conrad Korzeniowski - w: Wielka piątka/
G.Michael - Londyn, 1945 s.20-24, il.
Przekład wydania angielskiego z 1944 r.
MICHNIK A.: Szlak Conrada - w: Z dziejów honoru w Polsce/
A.Michnik - Wwa: NOWA, 1985 s.85-127
MICIŃSKI B. i (lict do Wacławowctwa CrzybowGkich nt.
Conrada) - w: Pisma. Eseje, artykuły, listy/ B.Miciński -
Kraków, 1970 s.474-5
list z września 1941
MILLER J.N.: Bliski człowiek z dalekich mórz - Glos Pracy
1958 nr 191, s.3
MILLER J.N.:Conrad i socjalizm - Głos Pracy 1958 nr 12
s. 4
MISCELLANEA: Conrad w Rosji, "Wiad.Lit." Conradowi,
Conrad w rodzinie, Anegdoty o Conradzie, Klub Miłośników
Conrada, Pisarze angielscy o Conradzie - Wiad. 1949 nr
33/34 s.5
MLECZKO S.: "Ojczyzna" Conrada - Nowy Kur.Pol. 1926 (?)
nr 207, 209
MOLSKI Z.: Conrad Korzeniowski w oczach Anglików - Odnowa
W 1946 nr 37 s.4
MORF G.: Aktualność Conrada - Polska 19 72 nr 2 s.17
Wywiad. - rozm. R.Wasita
160
		

/Licencje_069_02_169_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
913.	MORZE nie lubi dyletantów - Dz.Bait. 1984 nr 182 a.5, il.
914.	MROCZEK W.: Śladem Conrada - Świat Młod. 1980 nr 43 s.l,
5, il.
Wywiad z kpt. Z.Ziółkowskim o pamiątkach po J.C. w Singa¬
purze
915.	MROCZKOWSKI P.s Joseph Conrad - ws Historia literatury
angielskiej. Zarys/ P.Mroczkowski - Wrocław, 1981 s.506-
511
916.	MROCZKOWSKI P.: Joseph Conrad - w: Historia literatury
angielskiej/ P.Mroczkowski - wyd.2 uzup. - Wrocław...:
Ossolin., 1986 s.506-509
917.	MROCZKOWSKI P.: Joseph Conrad the European - Pol.Rev.
1975 nr 2/3 s.87-96
918.	MROCZKOWSKI P.: Powieść XX wieku. Conrad - w: Zarys
historii literatury angielskiej/ P.Mroczkowski - Katowice,
1978 s.245-8
919.	NAJDER Z.: Conrad - Życie Warsz. 1957 nr 287 s.3, portr.
920.	NAJDER Z.: Conrad - Encykl.Wspólcz. 1957 nr 12 a.13-14
(ogólnej numeracji 533-4), portr., bibliogr.
921.	NAJDER Z.t Conrad nieznany - Polityka 1974 nr 37 s.8;
nawiętz. P.Mroczkowski - nr 46 s.10
922.	NAJDER Z.: Conrad po stu latach - Więź 1992 nr 2 s.57-66
923.	NAJDER Z.: Korzeniowski Józef Teodor Konrad pseud. Conrad
(1857-1924) - w: Polski Słownik Biograficzny - Wrocław,
1968 t.14, ogólnego zbioru CO s.173-6, bibliogr.
924.	NAJDER Z.; Na tropach Conrada - Tyg.Powsz. 1957 nr 48
s.l, 4, il.", przedr. w: Nad Conradem/ Z.Najder - Wwa, 1965
s.213-22
925.	NAJDER Z.* O Conradzie - dzisiaj. Oprać. T.Lubieński -
Res Publ. 1988 nr 4 s.92-95
926.	NAJDER Z.: W sprawie Conrada - Życie Warsz. 1974 nr 228
s. 7
Dotyczy wersji nazwiska J.C.
927.	NAJDER Z.: W stulecie urodzin Josepha Conrada
Korzeniowskiego - Polska 1957 nr 12 s.28-29, portr.
928.	NAPIERSKI S.: Z uwag o Josephie Conradzie - Wiad.Lit.
1926 nr 32 s.l
161
		

/Licencje_069_02_170_0001.djvu

			Wanda Perczak
929.	NATANSON W.? Nieznany list Saint-John Perse'a do Josepha
Conrada - Lit.na Świecie 1974 nr 7 3.82-5
Omów. listu z 1921 r.opublikowanego w dodatku literackim
"Figaro" z 18.XI. 1972
930.	NONEZ W.: Joseph Conrad w stulocie. urodzin - Głos Pol.
sekcja II 1957 nr 31/32 a,l
931.	NOWACZYŃSKI A.i Kronika literatury zagranicznej. II
Angielska - Sfinks 1916 nr 94/95 s.82-105; przedr.
Kalend.Lit. 1917 s.55-104; toż pt.:Joseph Conrad - w: Góry
z piasku. Szkice literackie/ A.Nowaczyński - Wwa, 1922
s.238-78
932.	NOWACZYŃSKI A.: Natus est Conradus - Wiad.Lit. nr 37
s.1-2
933.	O CONRADZIE i obchodach. W 100 rocznicę urodzin. Rozmowa
z prof.Helsztyńskim - Sł.Powsz. 1957 nr 287 s.3
934.	ORŁOWSKI B.: Polacy w nauce i literaturze światowej -
Id.i Polit. 1980 nr 3 s.108-118
935.	(ORTWIN 0.): Przypisek wydawcy - ws Głosy wśród nocy/
S.Brzozowski - Lwów, 1912 s.374-377
Życiorys J.C. oraz fragm. pamiętnika Brzozowskiego z
14.11.1911 dotyczęcy "Lorda Jima"
936.	OSSOWSKA M.: Gentleman (fragm.) - w: Ethos rycerski i
jego odmiany/ M.Ossowska - Wwa, 1973 s.191-192
0	więzi łączącej B.Russella i J.C.
937.	(OSTROMĘCKI B. ) B.O.: Ze wspomnień Conrada - Radio i
Świat 1956 nr 11 s.5
938.	OSTROWSKI W.s Problem Josepha Conrada (1857-1924) - Kult.
1	Społ. 195 7 nr 4 s. 48-78, bibliogr.
939.	PADEREWSKI, Conrad, Rosja - Miad. 1960 nr 41 s.6
940.	rARANDOWSKI J.: Joseph Conrad - Tyg.Powsz. 1948 nr 48
s.1, 3-4, portr.
941.	PASZKOWSKI L.: Lata 1864-1914. Wybitniejsze jednostki
(fragm. rozdz. IV dotyczący Conrada) - ws Polacy w
Australii i Oceanii 1790-1940/ L.Paszkowski - Londyn, 1962
s . 57
942.	PęDZIŃSKI Z.i Kilka słów o autorze "Lorda Jima". W setną
rocznicę urodzin - Głos Wielkop. 1957 nr 262 s.3
162
		

/Licencje_069_02_171_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
943.
944.
945.
946.
947.
940.
949.
950.
951.
952 .
953.
954.
955.
956.
957 .
958.
959.
PFABE T. : Bertrand Russell o Conradzie - Kult.i Społ.
1957 nr 4 s.46-47
Na podst. książki B.Russella: Portrait from memory and
other essays. Rozdział: Joseph Conrad
piechal M.: zwierciadło duszy Conrada - Gaz.Pol.I 1935
nr 145
P0DU0RSKA-0K0ŁÓW S.: Kilka myśli o Conradzie
Gaz.Warsz. 1924 nr 202
POKORA L.tSyn dwóch narodów Conrad-Korzeniowski (1857—
1924) - Ziel.Sztan. 1957 nr 103/104 3.6
POLAK piszący po angielsku - Kur.Pol.I 1903 nr 277
POŁOM S.: Powołania Conrada - Gaz.Olszt. 1901 nr 162 3.4
POTOCKI A.: Joseph Conrad (Józef Conrad Korzeniowski) -
Nowy Prz.Lit. 1920 t.l nr 2 s.176-196
POTOCKI A.: Józef Konrad Korzeniowski (Joseph Conrad).
Próba syntezy przeżyć i powołania - Prz.Współcz. 1922 t.l
nr 2 s.196-208
POTOCKI A.: Le cas de Joseph Conrad - Transatl.Rev. 1924
nr 3 s.348-50
W.J.C.: Skąd kult Conrada? - Myśl Warod. 1925 nr 37
s.9-12
PRITCHETT V.S.: Egzotyczny pisarz angielski - Głos Anglii
1946 nr 6 s.9, il.
PROROK L.: Conrad w sercach marynistów i marynarzy -
Litery 1972 nr 7 s.20-22; przedr. - Morze G 1974 nr 6 s.14
PROROK L.: Drogi fascynacji. W 50 rocznicę zgonu Conrada
- Więź 1974 ni 7/8 a.141-53
PROROK L.: Odszedł przed 60 laty - Tyg.Powsz. 1984 nr 34
3.4
PROROK L.: Polski bard żaglowców - Gaz.Pozn. 1973 nr 244
s. 5, portr.
PROROK L.: Wachta z Conradem - Pulonistyka 1985 ni 1
s.3-20, il.
PRZEDPEŁSKA-TRZECIAKOWSKA A.i Joseph Conrad (1857-1924) -
w: Opowiadania pisarzy angielskich XIX w./ wybór i oprać.
A.Przedpełska-Trzeciakowska - Wwa, 1971 s.111-114
163
		

/Licencje_069_02_172_0001.djvu

			Wanda Perczak
960.	RAKOWSKA M.: Józef Conrad - Bibl.Warsz. 1908 nr 3 s.558-
68; przedr. w: Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa, 1963
s.149-62
961.	REMBEK S.j Conrad odbręzowiony - Sł.Powsz. 1957 nr 298
s.4
Życie J.C. - wiele nieścisłości i uproszczeń
962.	RESINK G.J.: J.C. i C.D. (Jos«ph Conrad i Claude
Debussy). Przekł. M.Ziębina - Lit.na Świecie 1974 nr 7
s.132-7
Powinowactwo duchowe obydwu twórców
963.	RETINGER J.H.s Z notatek o Conradzie - Kult.P 1957 nr 7/8
s.175-178; uzup. K.Mycielski: List do Red. o prototypie
bohatera noweli II Conde, Zygmuncie Szembeku; toż - Głos
Pol. 1957 5.IX. s.6
Zwięzki Conrada z Polskę i Polakami
964.	ROZPRAWY Polaków w pismach obcych. Józef Conrad
Prz.Lit. 1896 nr 11 a.20
Notka o wydaniu angielskim "Szaleństwa Almayera” i
"Wygnańca z wysp" oraz o samym Conradzie
965.	RUSSELL B.: Portrety z pamięci. Przekł. Z.Broncel - Wiad.
1954 nr 7 s.l, portr.; przedr. - Ziemia i Morze 195 7 nr 11
s.5
966.	RUSZCZYC M.: Czytając Conrada - Kur.Pol. 1979 nr 166 s.4;
toż w jęz. ang. - Gw.Polar. 1979 nr 49 s.5
967.	RZEPLIŃSKA Z.: Conrad-Korzeniowski. W 100 lecie urodzin -
C.az. Białos t. nr 288 s.6, portr.; Gaz. Zielonog. nr 292 s.6,
portr.; Głos Koszal. nr 293 s.4, portr.; Kult.i Życie nr 45
s.2; Now.Tyg. nr 46/4 7 s.l, portr. i reprod. autogratu;
Nowy Tor nr 4 7 s.1-2
Wszystkie czasopisma z 1957 r., tekst identyczny
968.	(SAKOWSKI J.) Collector: Conrad czyli odwaga własnej
złudy - Wiad. 1955 nr 4 s.5
969.	(SAKOWSKI J. ) Collector: Jak pisał Conrad? - Wiad. 1954
nr 1 s.4
Rubryka "W oczach Zachodu"
970.	(SAKOWSKI J. ) Collectur: O wielkim pisarzu - Wiad. 1954
nr 26 s.5
Hammond Innes o Conradzie
971.	SALK J.: In tribute to Jacob Bronowski and Joseph Conrad
- Pol.Rftv. 1975 nr 2/3 s.11-12
164
		

/Licencje_069_02_173_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
972. SAPAŁO S.: Krzyk morskich i ludzkich głębin. W setną
rocznicę urodzin Conrada-Korzeniowskiego - Tyg.Dem. 1957
nr 51 s.5, fot.
97 3. SIERADZKA Z.: Joseph Conrad czyli Konrad Korzeniowski -
Arg. 1989 nr 11 s. 9
974.	SIERŻOWA K.: Brytyjczyk polskiego pochodzenia - Myśl Pol.
1972	nr 16/17 s.6
975.	SKUTNIK T.: Conrad i biografowie - Tyg.Mor. 1972 nr 36
s.17
976.	SKUTNIK T.: Conrad w polskiej poezji - Głos Wybrz. 1975
nr 283 s.6, portr.
977.	SŁABCZYŃSKI T., SŁABCZYŃSKI W.: Korzeniowski Józef
Konrad Teodor - w: Słownik podróżników polskich/ W. i
T.Słabczyńscy - Wwa: Wiedza Powsz., 1992 - a.175-177
97 8. (SŁOJEWSKI J.Z.) Hamilton: Kwadrans z Conradem - Kult.W
II 1971 nr 43 s.12; sprost.: A.Tatarkiewicz - nr 45 3.11;
przedr. w: Drzwi na lewo, drzwi na prawo/ Hamilton - Wwa,
1979 s.5-8
979.	SŁONIMSKI A.: Alfabet wspomnień - J.Conrad - Polityka
1973	nr 34 s.8
980.	SMAGŁY E.s Joseph Conrad Korzeniowski (1857-1924)
Chłop. Droga 1974 nr 65 a.9, portr.
981.	SOBIERAJSKI L.: Józef Conrad Korzeniowski - Grom. 1974 nr
96 g.ll, portr., il.
982.	SOKOŁOWSKA-CZERSKA J.: Conrad - żeglarz, pisarz. Jego
życie było wielką przygodą - Wroc.Tyg.Katol. 1974 nr 42
s.l, 4, il.
983.	STAŁA M.: Czytając Conrada. Literatura i okolice
Student 1978 nr 20 s.20
984.	STEC T. s Żeglarz epoki kliprów. Pisarz wszechczasów -
Gaz.Krak. 1974 nr 177 s.3, il.; toż Zw. 1974 nr 73 s.6, 8
985.	STOIŃSKA C.s Józef Conrad - Gaz.Warsz. 1914 dod. do nr 99
986.	SUŁKOWSKI T.: Notatki (m.in. o Conradzie). Przygot. do
druku Cz.Bednarczyk i T.Terlecki - Niad. 1960 nr 38 s.l
987.	ŚWIADEK epoki żagla - Tyg.Mor. 1970
Ludwig S.: Kariera marynarska Conrada - nr 36 s.14, portr.
Konopacka J.: O marynistyce Conrada - nr 3 7 s.14, il.
id.: Conrad w Polsce - nr 38 s.l5, il.
22 — Polska bibliografia
165
		

/Licencje_069_02_174_0001.djvu

			Wanda Perczak
id.: Zaihtérésow&nie Conradem na świecie - nr 39 s.14, il.
988.	SYGA T.: Gawędy o książkach. 0 Conradzie - Stolica 1978
nr 19 3.12
Nt. książek B.Koc: Polskość Conrada, A.Janty: Nic własnego
nikomu i w.woolf: Pochyła wieża
989.	(SYGA T.) T.S.: Rocznica conradowska - Stolica 1957 nr 48
s.22
990.	(SYGA T.) T.S.: W czterdziestą rocznicę śmierci Conrada -
Stolica 1964 nr 39 s. 7
991.	SZCZAWIŃSKA E.: Joseph Conrad (Józef Konrad Korzeniowski)
(1857-1924) - Por.Bibl. 1958 nr 5 s,138-41
992.	SZCZEPAŃSKI J.J.: Conrad mojego pokolenia - Życie Lit.K
1957 nr 49 s.3, portr.
993.	SZCZEPAŃSKI J.J.s Nagroda i spokój - Tyg.Powsz. 1982 nr
48 s.3
esej o książce Z.Najdera: Życie Conrada-Korzeniowskiego
polem.: J.Lew - Żołn.Wol. 1883 nr 37 3.5
994.	SZUKALSKI, Szymanowski, Conrad - Wiad. 1954 nr 23 s.6
Rubryka "Silva rerum"
995.	T.K.: Kronika włoska: powrót popularności i znaczenia
Conrada - Tyg.Powsz. 1949 nr 31 s.ll
996.	TABORSKI R.: Przypominam Conrada - Kam. 1955 nr 3/4
s.37-9
997.	TARNAWSKI W.: Conrad-człowiek, pisarz, Polak - Wiad. 1972
Conrad od strony domu - nr 15 s.2
Conrad w roku 1920 - nr 24 s.2
Conradowskie drobiazgi - nr 31 s.l
998.	TARNAWSKI W.: J..Conrad-Korzeniowski - 100 lecie urodzin
- Dz.Pol.i Dz.Ż. 1957 nr 288 s.2, portr.
999.	TARNAWSKI W.: O Conradzie - Myśl Polska 1948 nr 1 s.13-14
1000.	TARNAWSKI W.: O książce "Mój ojciec" oraz o Freudzie i
Conradzie. Wywiad, rozm. J.Kowalewski - Tydz.Pol.L 1966 nr
40 a.5, 8
1001.	TARNAWSKI W.: (O książce Ujejskiego “O Konradzie
Korzeniowskim") - Orzeł Biały 1981 nr 206 s.36-38
1002.	TARNAWSKI W.: 0 szerokie podejście do Conrada - Wiad.
1950 nr 1 a.4 (list do red.)
166
		

/Licencje_069_02_175_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1003.	TELEGA S.: Conrad Korzeniowski. Pisarz w Polsce nieznany
- Ziemia i Morze 1957 nr 4 s.4
1004.	TERLECKI O. s Przygoda z Conradem - w: Kuzynek diabła/
O.Terlecki - Kraków: KAW, 1988 - s.13-17
1005.	TESLAR J.A.; Joseph Conrad - Syrena 1957 nr 9 a.1-2
1006.	THEATES: Conrad dzisiaj - Wiad. 1949 nr 38 s.3
1007.	THEATES: Wierność Conrada - Wiad. 1948 nr 21 s.3
Omów. artykułu J.Atkinsa w Tribune z 16.IV.1948
1008.	(TOEPLITZ K.T.) KTT: Conrad - Teatr II 1975 nr 23 3.24
1009.	T0P0R0WSKI W.: Biografia Josepha Conrada - Dz.Pol.i
Dz.Ż. 1977 nr 152 s.3
1010.	TOPOROWSKI W.: Conrad i Giełgud w Krakowie - Dz.Pol. i
Dz.Ż. 1982 nr 50 s.2
1011.	UJEJSKI J. : W 10-tą rocznicę śmierci Conrada - Tyg.il.
1934 nr 31 s.609-10, portr,
1012.	UMIŃSKI Z.: Powroty. Pod urokiem Conrada - Kierunki 19 74
nr 36 s. 7, il.
1013.	URN0V D.: Joseph Conrad - jak go widz^ Rosjanie -
Lit.Radz. 1979 nr 7 s.168-173
1014.	URNOV D.: Wachta Josepha Conrada. Przekł. z jęz.ros. -
Tyg.Mor. 1972 nr 20 i 21 3.16
szkic ze skrótami z cza3po. Vokrug Sveta 1972 nr 2
1015.	VIDAN I.: Conrad in Jugoslavia - Kwart .Neof Hol. 1958 nr
1/2 s. 79-82
1016.	VOGEL Z.: Konrad Korzeniowski (Joseph Conrad) - Pr.Bibi.
1958 nr 5 s.141-3, bibliogr.
1017.	W.Gr.: O Conrada - Kur.Warsz, 1928 nr 204 (wyd.wiecz.)
s. 10
1018.	WACHOWICZ B.: W drodze do Patusanu - Świat W II 1965
Żegluga na kotwicy - nr 33 s.4-5, il.
Jego dom w hrabstwie Kent - nr 34 3.6-7, il.
Album "Olindy” - nr 35 s.6-7, il.
Walcząc z wiatrakami - nr 36 s.10-11, il.
167
		

/Licencje_069_02_176_0001.djvu

			Wanda Perczak
1019.	WACHOWICZ B.: Wędrówka do Patusanu - w: Mcilwy na
lewadach/ B.Wachowicz - Wwa, 1972 s.33-77
zawiera podrozdz.s Profile Jima, Ryby na piasku, Żegluga na
kotwicy, Jago dom w lirabetwie Kant, Album "Olindy", Walcząc
z wiatrakami; toż, z dodatkiem podrozdz. Ostatni rejs
shipmastera Conrada
- wyd.2 - Wwa, 1983 s.55-97, oraz wyd.3 - Wwa, 1985
1020.	WALIGÓRSKI W. s Budujemy wielkość morską Polski - Pol.na
Morzach 1942 nr 3 s.14
1021.	WALISZEWSKI K.: Un cas de naturalisation littéraire.
Joseph Conrad - Rev.des Rev. 1903 nr 47 s.734-48
1022.	WALISZEWSKI K.s Polski powieściopisarz w angielskiej
literaturze - Kraj 1904 nr 3-5, 7 (dod.lit.art.)
1023.	WARNEŃSKA M.: Pisarz wielkiej przygody - Tryb.Rob. 1960
nr 252 s.5, 10
1024.	(WARSZEWSKA St.) St.W.s David Maurice: Joseph
Conrad...Prz.Hum. 1930 nr 3 s.335-9
Rec. j.w.
1025.	WIENGIER0WA Z.: Najnowsza literatura angielska
Twórczość 1971 nr 5 s.153-5
Çrzedr. z czasopisma Apołłon 1917 nr 4/5, fragm.: Zinaida
Wiengierowa o Joscphie Conradzie. Przekł. (I.Bajkowska)
1026.	wierOŃSki m.: Conradowska hossa - Ekran 1974 nr 31 s.2
O aktualności dzieł J.C. na marginesie audycji TV "Pegaz”
poświęconej Conradowi
1027.	WOJTOWICZ z.s Conrad - London Prawda 1927 nr 7
1028.	WOLSKI S.2 Słowo o Józefie Conradzie-Korzeniowskim -
pisarzu - Zdrój 1947 nr 4 3.2-3, il.
1029.	WOOLP W.: Joseph Conrad. Przekł. A.Dębnicki - Prz.Hum.W
1953 nr 1 s.139-44
1030.	WOOLF W;s Pochyła wieża. Eseje literackie. Przekł.
E.Życińska - Wwa, 1977 s.213-28
w treści: Joseph Conrad; Pan Conrad - rozmowa
1031.	WSPÓŁCZEŚNI i potomni o Słowackim - Kult.i Życie I 194 9
nr 16 s.3
Sędy o Juliuszu Słowackim, m.in. J.Conrada
1032.	WSPOMNIENIE o Conradzie - Dz.Pol.i Dz.Ż. 1957 nr 27 s.3
Not. o artykule H.J.Osborne'a w See Breezes
168
		

/Licencje_069_02_177_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
1(^3. WYZEWA T., de: Un conteur anglais: M.Joseph Conrad -
Rev.des Deux Mond. 1914 tom 20 s.935-46
1034.	Z DALEKA i z bliska. Polak autorem angielskim - Kraj
1896 nr^ii (dod.lit.artyst.) 3.154
1035.	Z.I.: Conrad wśród nas - Dz.Balt. 1945 nr 134 s.3
1036.	Z.S.: I Conradiana - Poland 1026 nr 8 s.468-71, 512, il.
(rysunki Conrada);
II	Conradiana: Joseph Conrad and his father - nr 9 s.542-
3, 5 73-4, il.;
III	Conradiana: Conrad's marvellous mastery of English - nr
10 s.615-6, 637, 640, portr.
IV	Conradiana: Conrad's best friend (T.Bobrowski) - nr 11
s.675-7, 700-2, 704, il.;
V	Conradiana: The tragedy of child "Number 23" - 1927 nr
1 s.22-4, 45-8, 50, il.;
VI	Conradiana: Conrad's first literary efforts - 1927 nr
8 s.471-2, 490
1037.	ZABIEROWSKI S.: Autor "Lorda Jima”- Dz.Zach.1974 nr 264
s. 4
1038.	ZABIEROWSKI S.: Joseph Conrad Korzeniowski (1057-1924) -
Poglądy 1974 nr 24 s.7-8, portr. (rys. J.Moskal)
1039.	ZABIEROWSKI S,: Powrót Conrada - Tyg.Mor, 1973 nr 5
S.15, il.; nr 13 s.16
1040.	ZAGÓRSKA A.: Souvenirs sur Conrad - Mess.Pol. 1928 nr
10,11,13
1041.	ZAGÓRSKA K.: Ze wspomnień o Conradzie. Oprać. Z.Najder -
Twórczość 1969 nr 8 s.108-11
1042.	ZAWODZIŃSKI K.W.: Pierwszy czar Conrada - Skamander 1938
nr XC-XCII s.8-19
1043.	ZBIERSKI H.: Literatura angielska. Joseph Conrad
(fragm.) - w: Dzieje literatur europejskich - 2 - Wwa, 1982
s.527-35, il.
1044.	ŻEROMSKI o Conradzie - Tryb.Lit. 1958 nr 35 s.3
Fragm. wypowiedzi Żeromskiego z 1925 r.
1045.	ŻEROMSKI S.: Joseph Conrad - przedm. w: J.C. Pisma
wybrane 1: Fantazja Almayera - Wwa, 1923 s.VII-XXXIII;
przedr. - Wiad.Lit. 1924 nr 33 s.l, portr.; toż, wraz z
pracę: Autor-Rodak w: Elegie - Kraków, Wwa, 1928 s.321-48;
toż w czas. z 1957 r. - Kamena i Glos Rob. nr 298 s.3; w
wyd. zwartych: Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa,
169
		

/Licencje_069_02_178_0001.djvu

			Wanda Perczak
1963 s.163-84; Dzieła. Pisma różne/ S.Żeromski - Wwa, 1964
s.200-11; toż w jęz. ang.: - The Nineteenth Century and
After nr 101 s. 406-16
1046.	ŻEROMSKI S.: (Joseph Conrad) Korzeniowski - Morze W 1925
nr 10 s.2-3, portr.
1047.	ŻEROMSKI S.j wielki pisarz angielski polskiego pocho¬
dzenia - Ogniwo Przyj. 1941 nr 43; nr 51; 1942 nr 3 a.67
Przedmowa do zbiorowego wydania "Dzieł" J.C., tekst także
w jęz. ang.
1048.	ZIELIŃSKI S.s Korzeniowski Józef (Conrad Joseph) - wt
Mały słownik pionierów polskich kolonialnych i morskich/
S.Zieliński - Wwa, 1933 s.227-8, bibliogr.
1049.	ŻYCIE i dzieła Conrada - Tyg.Fowsz. 1957 nr 48 s.5
		

/Licencje_069_02_179_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
c. opracowania twórczości
1050.	A.B.; Wśród książek. Książki Conrada - Por. Bibl. 1958
nr 5 s. 144-149, omów. nast. powieści; Szaleństwo Almayera,
Wykolejeniec, Ocalenie, Lord Jim, Zwycięstwo, Smuga cienia,
złota strzała
1051.	ABŁAMOWICZ T.( oprać.): Twórczość niezmiennie aktualna
(w 120 rocznicę urodzin Józefa Conrada Korzeniowskiego -
ankieta - SŁ.Powsz. 1977 nr 278 s.1,2, portr.
wypowiedzi: A.Brauna, W. Ostrowskiego, L.Proroka, B.Koc,
S. Zabierowskiego
1052.	ANDERSON J.A.: Conrad and Baroja: Two spirituals exiles -
Kwart.Neofilol. 1973 nr 4 a.363-71
1053.	ANKIETA Wiadomości i Pisarze amerykańscy o Conradzie -
Wiad. 1958 nr 35 s.l wstęp A.Janta - z notami biograf, o
uczestnikach ankiety
1054.	ARES A.s Conrad po polsku - Morze w 1928 nr 8 s.5-6
1055.	(BAGIŃSKI P.) P.B.: Powieści Conrada - Polonistyka 1957
nr 2 s.60-62
1056.	BAINES J. : Joseph Conrad - Raw material into art
Kwart. Neofilol. 1958 nr 1/2 s. 11-18
1057.	BAŁUTOWA B.: Spatial complex. A study of spatial
problems in fiction illustrated with examples from
representative works of English short fiction 1900-1925 -
Rozpr.UW nr 152 - Wwa, 1979
Fragmenty na różnych stronach dotyczące "Tajfunu",
"Opowieści niepokojących", "Młodości" i innych nowel C.
1058.	BAŁUTOWA B.: 1.wielka przygoda. Rozdz.I. H.James,
H.G.Wells, J.Conrad, F,Madox, A.Bennet, J.Galsworthy - w:
Powieść angielska XX wieku - Wwa: PWN, 1983, s.24-54,
portr.
Tamże wzmianki o Conradzie na wielu stronach
1059.	BEETON D.R.: Joseph Conrad and George Eliot. An
indication of the possibilities - Pol.Rev. 1975 nr 2/3
s. 78-86
1060.	BENDER T.K.: Computer analysis of Conrad - Pol.Rev. 1975
nr 2/3 s.123-32
171
		

/Licencje_069_02_180_0001.djvu

			Wanda Perczak
1061.	BEREZA H. : Conrad Marii Dąbrowskiej - Twórczość 1960
nr 2 s.114-118} polem.; B.Kocówna: Conradowskie
wątpliwości; H.Bereza: Odpowiedź grzesznika - nr 5
s.171-173
Dotyczy Szkiców o Conradzie Marii Dąbrowskiej
1062.	BLUTH R.M.: Conrad et Dostoievski - Vie Intell. 1931
19.V.
1063.	BLUTH R.M.s Ewolucja heroizmu u Conrada. Rzut chara¬
kterologiczny - Ruch Lit.W 1932 nr 8 s.230-236
1064.	BOBKOWSKI A.: Biografia wielkiego Kosmopolaka - Kult.P
1960 nr 9 s .19-32} przedr. w: Coco de Oro. Szkice i
opowiadania/A. Bobkowski - Paryż, 1970
Dotyczy: J.Baines: Joseph Conrad. A critical biography 1960
1065.	BOGDAŃSKI J. : Z dziejów Conrada -	Gaz.Lud. 1946 nr 220
s. 4
1066.	BOJARSKI E.A.: Beerbohm and Conrad	- Conr. 1972 (vol.IV)
nr 1 s.60-62, il.
1067.	BOJARSKI E.A.: Conrad studies in American graduate
school - Pol.Am.Stud. 1965 nr 2 s.117-18
1068.	BOJARSKI E.A.: Conradian currents - CEA Critic XXXIV (IX
1971) s.30-35
Rec. monografii Conrada opublikowanych w latach 1969-71
1069.	bo.tarski E.A.s Joseph Conrads original ugliness
Pol.Am.Stud. 1966 nr 1 s.8-11
1070.	BOJARSKI E.A.: Knopf on Conrad - J.C.Soc.Newsl. 1974
nr 5 s.8
1071.	BOJARSKI E.A.: One man's Conrad - Engl.Lit. 1966 nr 3
s.169-71
1072.	BOJARSKI E.A.: Poland looks at Conrad - Books Abr. 1965
XXXIX:1 s.29-32
Omówienie polskich prac nt. Conrada
1073.	BOJARSKI E.A.: Recent Conrad studies - Pol.Am.Stud. 1970
XXVII s.105-12
1074.	BOJARSKI E.A.: Wells on Conrad - Times Lit.Suppl. 1970
28.05. s.587
1075.	BOROWY W.: Przekłady. Literatura angielska - Rocz.Lit.
1932 (r.wyd. 1933) - fragm. nt. Conrada s.112-13
172
		

/Licencje_069_02_181_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1076.	BOROWY W.: Studia i szkice literackie - Wwa, 1983 - 2 t.
Zawiera: w t.l - fragm. dotyczące Conrada na różnych
stronach; w t.2: Conrad krytykiem polskiego przekładu
swojej noweli "II Conde" (z 1945 r.) - s.398-4-5;
"Szaleństwo Almayera" (czy "tragedia małości”?) - s.494-
500; O "Lordzie Jimie" (z 1942 r.) - s.501-504; O Conrada
"W oczach Zachodu" (z 1942 r.) - s.505; O "Zwycięstwie"
Conrada (z 1942 r.) - s.506-5-9; ponadto fragm. dotyczące
Conrada na różnych stronach
1077.	BORYSOW W.: Conrad w Rosji. Przekł. z jęz. ros. B.Reszke
- Lit.na Świacie 1976 nr 5 s. nr 5 s.336-43
Recepcja twórczości w Rosji
1078.	BOSSIÉRE C.R.Las "La vida es sueńo" and the "Coinci-
dentia oppositorum": A comparative prolegomenon to the
fiction of Joseph Conrad - Pol.Rev 1978 nr 3 s.9-25
"Życie snem" Calderona a proza Conrada
1079.	BOSSIÉRE C.R.La: "A marvelous thing of darkness and
glimmers". The Conradian play-house of world
Kwart.Neofilol. 1978 nr 2 s.167-77
1080.	BRADBROOK M.C.: Conrad i tragiczna wyobraźnia
Prz.Kult. 1957 nr 49 s.1,3, il.; toż w jęz. ang. : Conrad
and the tragic imagination - Kwart.Neofilol. 1958 nr 1/2
s.7-10; przedr. w: Joseph Conrad Korzeniowski. Essays and
studies - Wwa, 1958 s.7-10
1081.	bkaun a. : Ciemne morze, niewidzialny cel (o filozofii
pisarskiej Conrada) - Lit. 1991
Cz.l: nr 3 s.57-58
Cz.2t nr 4 3.58-60
1082.	BRAUN A.: The myth like kingdom of Conrad - Conr. 1978
nr 1 s.3-16
1083.	BROCKI Z.s Jeszcze o nowej edycji Conrada - życie Lit.K
1972 nr 42 s. 13
Krytyka niewłaściwej terminologii morskiej
1084.	BROCKI Z.: Na marginesie nowego wydania dzieł Conrada -
Prz. Mor. 1972 z.9 s.79-81
Nt. terminologii morskiej
1085.	brocki Z.: O spuszczaniu kotwicy słów kilkoro - Tyg.Mor.
1961 nr 51/52 s.14, il.: tekst znacznie rozszerzony pt.:
Zarzucić zarzucanie czy zarzucić rzucanie - w: Michałki z
kambuza/ Z. Brocki - Gdań3k, 1978 s. 40-51
polem.: T.Borysiewicz: Po-rzućmy kotwicę - Tyg. Mor. 1962
nr 6 s.3 (list do red.)
23 — Polska bibliografia
173
		

/Licencje_069_02_182_0001.djvu

			Wanda Perczak
1086.	BROCKI Z.: Po conradowskiej rocznicy - Dz.Bałt. 1964
nr 188 s. 3-4 przegląd artykułów o J.C. w prasie polskiej,
problemy edycji i tłumaczeń
1087.	BROCKI Z.: Polscy marynarze w terminologicznym
konflikcie z Conradem - Por.Jęz. 1961 nr 4 s.148-155
Sprawa zwrotu "rzucić kotwicę"
1088.	BRONIAREK Zt: Scenariusz filmowy Josepha Conrada - Ekran
1983 nr 16 s.8
Scenariusz kinematograficzny zamieszczony w V tomie "Dzieł
różnych" J.C. w jęz.włoskim w wyd, Mursia
1089.	BRZESKA W.: Francja anektuje K.Korzeniowskiego - Lit.i
Szt. 1928 nr 15 (dod. do Dz.Pozn.)
Dotyczy artykułu A.Levinsona: J.C. est-il un écrivain
français? w Nouv.Lit. 1928 nr 301
1090.	BRZEZIŃSKI R. : Graham Greene o Conradzie - Życie 1951
nr 18 s.3
1091.	BRZOZOWSKI S.: 0 Józefie Conradzie - w: Głosy wśród
nocy/ S.Brzozowski - Lwów, 1912 s.369-74
niedokończone studium o twórczości J.C.; tamże - przypisek
wydawcy, obejmujący życiorys Conrada oraz fragment
pamiętnika Brzozowskiego - s.374-77
1092.	BUKOLT A. s Twórczość Conrada a film - Ekran 1958 nr 5
s.15, il.
1093.	BUSZA A.s Gruntowna biografia Conrada -
s.151-56
Obszerna recenzja książki Z.Najdera:
Korzeniowskiego - Wwa, 1980
1094.	CHWALEWIK W.: Byron - Mickiewicz - Conrad - Rocz.Hum.
1976 nr 1 s.261-67, rés.
1095.	CHWALEWIK W.: Conrad a tradycja literacka - Spraw. Wydz.
Nauk Społ. PAN 1958 z.l s. 74-77; przedr. w: Wspomnienia i
studia o Conradzie - Wwa, 1963 s. 439 - 456; oraz w: Z
literatury angielskiej/ W. Chwalewik - Wwa, 1969 s. 300-
317; toż w jęz. ang. - Conrad and the literary tradition -
Kwart. Neofilol. 1958 nr 1/2 s. 29-37; oraz w: Joseph
Conrad Korzeniowski. Essays and studies - Wwa, 1958 s.29-37
1096.	CHWALEWIK W. s Literatura angielska (fragm.) - Rocz.Lit.
1962 s. 310-312
0 przekładach J.C. na język polski, również porównanie
"Trądu" Grahama Greena z "Jądrem ciemności"
Kult.P 1983 nr 6
Życie Conrada-
174
		

/Licencje_069_02_183_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1097.	CHWALEWIK W.: O głównym motywie wczesnej twórczości
Conrada - Spr. z Prac Nauk. Wydz. Nauk Społ. PAN 1959 Z. 3/4
s. 62-70; przedr. w: Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa,
1963 s.427-38
1098.	CHWALEWIK W.J.: Conrad i Stevenson jako pisarze
katoliccy - Ruch lit.W 1927 nr 6 s. 169-74
1099.	CHWALEWIK W. J. : Joseph Conrad (1857-1924) - w» Z
literatury angielskiej. Studia i wrażenia/ W.Chwalewik Wwa,
1969 s.201-339
zawiera: "Siostry" Josepha Conrada; "Romance" twOr
wyobraźni Conrada; Conrad a tradycja literacka; O głównym
motywie wczesnej twórczości Conrada; "Ze wspomnień;
"Zwierciadło morza"	»
1100.	CHYLICKA W.i Kobieta proponowana - Więź 1965 nr 10
s.34-46
koncepcja kobiecości w literaturze, m.in. u Conrada
1101.	CONRAD Joseph - ws Pisarze polscy i obcy w programie
szkół średnich - Kielce, 1982 s.20
1102.	CONRAD - nasz współczesny - Polska 1972 nr 12 s.3-4, 34-
35, fot. Wypowiedzi udzielilis E.Bojarski, R.Brown,
A.Busza, M.Currelli, E.(Knapp)Hay, R.Jabłkowska, B.Kocówna,
H.v.Merle,	B.Miazgowski, G.Morf, T.Moser, E.Said, N.Sherry,
I.Watt,	C.T.Watts - oprać. R.Wasita; toż w mutacjach, fot.
Borysa Conrada
1103.	CONRAD nie znosił Dostojewskiego - Dz.Pol.i Dz.Ż. 1972
nr 183 s.3 (not.)
1104.	CONRAD o Prouście - Wiad.Lit. 1927 nr 48 s.2
fragm.dzieła zbiorowego: Hommage â Marcel Proust
1105.	CONRAD zdemaskowany (Upton Sinclair o Conradzie)
Merk.Pol.Ord. 1933 nr 1
1106.	CRESSWELL J., SKOWROŃSKI Z.: Co mówiąi scenarzyści filmu
o Conradzie. Rozm. przepr. J.A.Pilecki - Ekran 1958 nr 3
s.15
1107.	CURRELLT M., WATTS C. : Conrad and Zangwill: A note on
"The Premier and the Painter" - Kwart.Neofilol. 1975 nr 2
s.240-42
Omów. utworu wydanego pod pseudonimem J.Freeman Bell,
właśc. I.Zangwell i L.Cowen, London 1888 i jego wpływu na
twórczość Conrada
1108.	CZACHOWSKI K.: Conrad po polsku - Czas K 1928 nr 20 s.4
175
		

/Licencje_069_02_184_0001.djvu

			Wanda Perczak
1109.	CZACHOWSKI K.: Pod piórem. Wybór artykułów z lat 1927-
1939 - Kraków, 1947 s. 123-36
w treści: 0 Josephie Conradzie-Korzeniowskim, Polska
książka o Conradzie (J.Ujejski: 0 Konradzie Korzeniowskim -
Wwa, 1936)
1110.	DĄBROWSKA M.: Conrad skandaliczny - Współcz. 1961 nr I
s.l; przedr. w: Pisma rozproszone/ M.Dąbrowska - Kraków,
1964 t.II s. 455-461
1111.	DĄBROWSKA M. : Conradowskie pojęcie wierności - Warsz.
1946 nr 2 s.2-4; przedr. w: Szkice o Conradzie/ M.Dąbrowska
-	Wwa, 1959 s. 148-63; toż w: Conrad w oczach krytyki
światowej - Wwa, 1974 s.9-24
polem, z art. Kotta 0 laickim tragizmie w Twórczości 1945
1112.	DĄBROWSKA M. : Kula w płot - Głos prawdy 1926 nr 161
s.604-6; przedr. w: Szkice o Conradzie/ M.Dąbrowska - Wwa,
1959 s.138-44
Dotyczy książki U.Sinclaira Mammonart...Pasadena, 1926
1113.	DĄBROWSKA M. : Społeczne i religijne pierwiastki u
Conrada - Wiad.Lit. 1932 nr 7 s.1-2; przedr.'w: Szkice o
Conradzie/ M.Dąbrowska - Wwa, 1959 s. 78-101
1114.	DĄBROWSKA M.: Spotkanie z Conradem w podróży I-V - Pion
1934 nr 50 s.7, fot.; przedr. w: Szkice o Conradzie/
M.Dąbrowska - Wwa, 1959 s.102-10
1115.	DĄBROWSKA M.: Tragizm Conrada - Wiad.Lit. 1925 nr 11
s.2; toż - Kam. 1957 nr 23 /24 s.l, 4, facsim. tekstu z
Wiad.Lit.; przedr. w książkach: Smuga cienia/ J.Conrad -
Rzym, 1945 s.5-12; oraz w: Szkice o Conradzie/ M.Dąbrowska
-	Wwa, 1959 s.123-37
1116.	DĄBROWSKA M.: W sprawie "demaskowania Conrada"
Wiad.Lit. 1934 nr 3 s.3; przedr. w: Szkice o Conradzie/
M.Dąbrowska - Wwa, 1959 s.145-47
Mikołaj Rej w obronie Conrada - Tyg.il. 1933 nr 51 s.1000;
Toporowski J.M.: Czy zdemaskowanie Conrada? - Pion 1934 nr
2 s.12; Ulatowski J. : W sprawie "zdemaskowania Conrada -
Pion 1934 ńr 7 s.7 (polemika z Merkuryuszem, Millerem i
Toporowskim)
odpowiedzi Merkuryusza:
W obronie Conrada. Fakty i epitety. Wskopeczny (sic!)
Merk.Pol.Ord. 1933 (właśc. 1934) nr 1 s.19-20 (polem, z
Tyg.il.); oraz: Szturm na Sinclaira - Merk.Pol.Ord. 1934 nr
3; (J.Babiński) J.B.: Mobilizacja cierpiętników - nr 4
1117.	DĄBROWSKI J.P.: Conrad na raty? - Głos Prawdy 1927 nr 78
s. 5
0 wydaniu dzieł wszystkich Conrada
176
		

/Licencje_069_02_185_0001.djvu

			PolBka bibliografia conradowska
1118.	DĄBROWSKI J.P.: Rycerski pióropusz - Wiad. 1956 nr 30
s. 3
1119.	(damborsky J.) (dad): Recepcja dzieła Josepha Conrada -
Głos Ludu 19 78 nr 22 s.3
Recepcja J.C. w Czechosłowacji
1120.	DANILEWICZOWA M. s Trwała wielkość Conrada - Wiad. 1962
nr 28 9.4, omów. publikacji o J.C.
1121.	(DANILEWICZOWA M.) Szperacz: Józef Conrad Korzeniowski,
historyk czułych sumień - Droga L 1954 nr 10 s.8,15,portr.
1122.	DOBRACZYŃSKI J. : Conrad, Przybyszewski i Morze - Dziś i
Jutro 1946 nr 27 s.4-5; nr 31 s.4-5
1123.	DOBRACZYŃSKI J.: Wina i morze - Wiatr od Morza 1946 nr 1
s. 9
1124.	DOLECKI z.: Conradowskie tragedie losu - Kierunki 1958
nr 1 s.5
1125.	DOMAŃSKI M.: Wyznania adaptatora - Dialog 1977 nr 8
s.147-48
rozważania o trudności przetłumaczenia Conrada na język
radia, filmu i TV
1126.	DOWNAROWICZ J.: Romantyzm Conrada - Dziś i Jutro 1954 nr
32 9.3-4
1127.	DROZDOWSKI B.s Conrad i inni - w: Gry ludzkie. Szkice o
literaturze, Polsce i wojnie 1957-1965/ B.Drozdowski -
Łódź, 1971 s.63-67
1128.	DUDZIŃSKI B.: Znów czytamy Conrada - Odgłosy 1958 nr 29
s. 7
1129.	DYBOSKI R.: Some aspects of contemporary England -
Prague, 1928 s.70-71 (fragm. rozdz. III: Literatura)
1130.	DYBOSKI R. : Tajemniczość Conrada. Józef Ujejski: O
Konradzie Korzeniowskim - Prz.Współcz. 1936 nr 4 s.126-35
1131.	DYBOSKI R.: Tragizm życia i bohaterstwo człowieka w
twórczości Josepha Conrada - Pion 1934 nr 50 s.l, 2,
portr.; przedr. w: Między literaturą a życiem/ R.Dyboski -
Wwa, 1936 s.173-80
1132.	DYBOSKI R.: Żeromski and Reymont - Slavon.Rev. 1926 nr
12 s.556; toż - Poland 1926 nr 8 s.470-71
177
		

/Licencje_069_02_186_0001.djvu

			Wanda Perczak
1133.	DYBOSKT R.: żywioł morski w twórczości Józefa Conrada -
Światop.Mor, 1932 nr 3; wyd. samoistnej Toruń, Wyd. Inst.
Bałt. 1932 s.5-25; przedr.w: Światopogląd Morski - Toruń,
wyd. J.Borowik 1934 a.177-92
Rec. P.Grzegorczyk - Ruch Lit.W 1932 nr 8 s.252-53
1134.	DZIANISZ P.: Conrad i Żeromski - Głos Wybrz. 1973 nr 298
3.5
1135.	(DZIANISZ P.) (dzian)s Pożegnanie ze "Smugą cienia"? -
Głos Wybrz. 19 71 nr 250 s.3
Nt. zmian tytułów tłumaczeń na jęz.pol. utworów J.C. w
planowanej edycji dzieł wszystkich
1136.	FAGAN R.s Conrad: Voices and books - Pol.Rev. 1980 nr 3-
4 s.58-69
1137.	FERNANDEZ R.: Balzac i Conrad. Artyzm Conrada
Prz.Hum.H 1959 nr 3 s.114-119; przedr. pt.: Impresjonizm
Conrada - w: Joseph Conrad Korzeniowski - Wwa, 1964 a. 297-
3 04; oraz w: Conrad w oczach krytyki światowej - Wwa, 1974
s. 65-91
1138.	FILIP T.: Polskie przekłady utworów Conrada Za i
Przeciw 1958 nr 9 s. 18
0 brakach przekładów w zakresie słownictwa marynistycznego
1139.	FORD MADOX F.s Conrad i technika powieści. Fragm.
książki. Przekł. M.Żurowski - Prz.Hum.W 1970 nr 1 s.55-68
1140.	fornat.czyk F.s "Polski szlachcic maczany w angielskiej
smole". Książki o Conradzie - Życie Lit.K 1973 nr 51/52
3.10-11, il.
przegląd publikacji poświęconych J.C. w ostatnich latach
1141.	FRYDE L.: Conrad i kryzys powieści psychologicznej
Tyg. II. 1935 nr 30 s. 587-88, portr.; przedr. w: Wybór
pism krytycznych/ L.Fryde - Wwa, 1966 s.307-13
polem. (J.Babiński) T.B.S.: Obiady czwartkowe - Merk.Pol.
Ord. 1935 nr 28 s.14-17
1142.	FRYDE L.: Problem noweli (fragmenty) - w: Problemy
teorii literatury w Polsce międzywojennej - Wrocław, 1982
3.169, 172-4
1143.	FRYDE L.: Realizm w twórczości Conrada - Pion 1935 nr 52
s.9-10; przedr. w: Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa,
19G3 s. 308-78; oraz w; Wybór pism krytycznych/ L.Fryde -
Wwa, 1966 s.314-22
178
		

/Licencje_069_02_187_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1144.	FUSCO A., TOMMASONI R.: Garść refleksji do analizy
psychologicznej dzieł Josepha Conrada. Przekł. z jęz. ang.
J.Suchecki - Prz..Psychol. 1988 nr 3 s. 737-744, summ, rez.
1145.	GałczYŃSKA-FOLKIERSKA A.: O moralności conradowskiej -
wiatr od Morza 1946 nr 1 s.8
na marginesie art. Kotta
1146.	GALSWORTHY J.: Przedmowa do sztuk Conrada (Jutro, Anna
Śmieszka i Tajny agent) - Dialog 1958 nr 7 s. 71-73,
napisana w 1924 r, przedr. ze zbioru: Castles in Spain -
London, 1928
1147.	GASTON p.: The gospel of work according to Joseph Conrad
- Pol.Rev. 1975 nr 2/3 s.203-10
1148.	GEROULD D.: Conrad, Witkacy a szaleństwo tropikalne.
Przekł. S.Kumor - Prz.Hum.W 1977 nr 10 s.47-61
wpływ "Lorda Jima", "Szaleństwa Almayera" i "Wyrzutka" na
twórczość S.Witkiewicza
1149.	GILLOn a. s The absurd and "Les valeurs ideales" in
Conrad, Kafka and Camus - Pol.Rev. 1961 nr 3 s.3-10
1150.	GILLON A.: Betrayal and redemption in Joseph Conrad -
Pol.Rev. 1960 nr 2 s. 18-35
1151.	GILLON A.: Conrad and James. A world of things beyond
the range of commonplace definitions. - Conr. 1983 nr 1
s.53-64
1152.	GILLON A.: Conrad in Poland - Pol.Rev. 1974 nr 3/4
s.3-28
1153.	GILLON A.: Joseph Conrad and Shakespeare Conr. 1969
part I nr 1 s.19-?; part II - nr 2 s.15-22; part III - nr
3 s.7-27; part IV - ?; part V - zob. Pol.Rev. 1975
1154.	GILLON A.: Joseph Conrad in Poland - Pol.Rev. 1959 nr
1/2 s.25-32
1155.	GILLON A.: Polish and Russian literary elements in
Joseph Conrad - w: Proceedings of the VI th Congress of
International Comparative Literature Association
Amsterdam, 1969 s.689 ?; toż na V kongresie, tytuł j.w.,
s.685-94, toż w jęz. franc.
1156.	GOŁĘBIOWSKI S.: Romantyzm Conrada - Pięć Rzek 1958 nr 1
s.8-9
1157.	GOŁUBIEW A.: Katolickość Conrada - w: Poszukiwania/ A.
Cołubiew - Kraków, 1960 b.204-229
179
		

/Licencje_069_02_188_0001.djvu

			Wanda Perczak
1158.	GOŁUBIEW A.: Nad Conradem - Tyg.Powsz. 1969 nr 24 s.2-
3; nr 25 s.4
1159.	(GOŁUBIEW A.) Goa : Pisarz wielkiej ciszy. Spotkanie
literackie - Tyg.Powsz. 1950 nr 36 9.11
1160.	(GOŁUBIEW A.) GOA: "Szeroki świat" i Conrad - Tyg.Powsz.
1946 nr 22 s.7
1161.	G0ND0WICZ J.: Morze, sumienie i los - Kob.i Życie 1974
nr 33 s.9
1162.	GONSKI C.: Joseph Conrad's works and how to read them.
Adress delivered at Marquette University - Poland 1926 nr
6 s.356-57, 378, 380, 11.
1163.	GÓRSKI K. : Literatura a prędy umysłowe - Wwa, 1938
s.268-315 zawiera omówienia nast. dzieł Conrada: Murzyn z
załogi "Narcyza", Fantazja Almayera, Sześć opowieści.
Między lędem a morzem, W oczach Zachodu i Lord Jim
1164.	GÓRSKI K.: Piewca bohaterstwa ludzi prostych
II.Kur.Pol. 195 7 nr 292 s.5, fot.
1165.	GRABOWSKI W.: Domek z ogródkiem - Wiad. 1961 nr 38/39
s.7', polem.: A. Goertz: Kurt i Heyst - nr 48 s.6
1166.	CRABOWSKI Z.: Dlaczego Conrad pisał po angielsku?
Kur.Pozn. 1925 nr 287 s.2
1167.	Grabowski z,: Nowe spojrzenie na Conrada - Tyg.Powsz.
1957 nr 48 s.4,5
1168.	GREŃ Z.: Czytajcie Conrada - Dz.Pol.K 1957 nr 152 s.3;
Ziemia i Morze 1957 nr 24/25 s.7
1169.	GRUBIŃSKI W.: Współczucie w literaturze - Kur.Warsz.
1930 nr 138 s.6-7
1170.	GRZEGORCZYK P.: Joseph Conrad w Polsce. Materiały
bibliograficzne - Kuch Lit.W 1932 nr 8 s. 255-56, nr 9
s.276-84; jako nadbitka.../ wyd. J.Rajski - Wwa, 1933 - 14
s. (z adnotacją: uzupełniona odbitka z Ruchu Literackiego
1932 nr 8 i 9)
1171.	GRZEGORCZYK P.: Z dziejów J.Conrada-Korzeniowskiego w
Polsce - Ruch lit.W 1927 nr 5 s. 136-38; przedr. wi
Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa, 1963 s.43-47; oraz
w; Joseph Conrad-Korzeniowski - Wwa, 1964 s.217-20
180
		

/Licencje_069_02_189_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1172.	GRZENIEWSKI L.B.: Wokół Conrada - Nowa Kult. 1960 nr 35
s.7, uwagi o eseju Z.Najdera w książce "Conrad żywy",
uzupełnione odpowiedzią Z. Najdera
1173.	GRZENIEWSKI L.B.s Zmierzch Conrada - Współcz. 1961 nr 24
s.ll, polem.: B.Kocówna: Weź książeczkę do ręki - Współcz.
1962 nr 3 s. 11; J.Konarski: Czy zmierzch Conrada - s.10;
M.Piechal: Granit i hubka z krzesiwem czyli kto pichci -
Odgłosy 1962 nr 4 s.6-7, Współcz. nr 3 s.10
117 4. HAWKINS H.: Similarities between Mark Twain and Joseph
Conrad - Pol.Rev. 1984 nr 3 s.43-51
117 5. HEMINGWAY E.: Conrad, optymista i moralista. Przekł. B.
Zieliński - Kult,W. 1973 nr 29 s,ß
przedr. z Transatl.Rev. - październik 1924 ze wstępem
tłumacza i fot. Hemingwaya
toż, oprać, i koment. (w.m.) - Wiad. 1980 nr 3 s.4
117 6. HENIG S., TALAMANTES F.: Conrad and Balzac: A trio of
Balzacian interrelationships "The sisters", "The Tremolino"
and "The arrow of gold" - Pol.Rev. 1975 nr 2/3 s.58-70
1177.	HERLING-GRUDZIŃSKI G.: 0 ankiecie conradowskiej - Wiad.
1949 nr 19 s.4
List do redakcji w sprawie ankiety wśród pisarzy
angielskich
1178.	HORZYCA W. Książka prawego człowieka - Epoka 1927 nr 22
Porównanie Conrada i Grąbczewskiego; not. pt. Grąbczewski
a Conrad - Wiad.Lit. 1927 nr 5 s.4
1179.	IWANIUK W.: Uwagi i noty - Kult.P 1959 nr 10 s.141-142
Nt. publikacji poświęconych Conradowi w kraju i za granicą
1180.	IWASZKIEWICZ A.: Conrad i Trouat. - Twórczość 1984 nr 12
s.50-55
1181.	IWASZKIEWICZ A.: Conrad i Proust. Sztuka Conrada - w:
Szkice i wspomnienia/ A.Iwaszkiewiczowa - Wwa: PIW, 1987
s.65-101
1182.	IWASZKIEWICZ A.: Sztuka Conrada. Oprać. M.Iwaszkiewicz -
Odra 1986 nr 12 s.35-40
1183.	IWASZKIEWICZ J. : Conrad a Europa. "Słowiańskość"
wielkiego pisarza interesuje Zachód. Bałamuctwa krytyki
francuskiej - Wiad.Lit. 1925 nr 5 s.3, il. (fot. rzeźby
J.Epsteina)
24 — Polska bibliografia
181
		

/Licencje_069_02_190_0001.djvu

			Wanda Perczak
1184.	IWASZKIEWICZ J.: Książka moich wspomnień - Kraków, 1957
-	wzmianki o Conradzie na różnych stronach; toż w wyd,
następnych: - wyd.2 - Kraków, 1968; (b.o.w.) - Wwa, 1975 i
wyd.4 - Kraków, 1983
1185.	IWASZKIEWICZ J. : O Conradzie - ws Ludzie i książki/ J.
Iwaszkiewicz - Wwa, 1971 s. 153-54; toż w wyd. z 1983 r.
s.143-45
0	eseju J.J.Mayoux w Twórczości 1961 nr 4
1186.	J.Ł.: Conrad-Korzeniowski po polsku - Życie L 1955 nr 26
s.3
1187.	J.M.s Pisarz rejsów niepokojących Józef Conrad
Korzeniowski - Dz.Pawsz. 1946 nr 345 s.3
1188.	JABŁKOWSKA R. : The accent of heroic truth. A fragment
from a study of Joseph Conrad language - Jęz.obce 1974 nr
1	3.1-5
1189.	JABŁKOWSKA R.: Conrad w oczach nowszej krytyki
angielskiej - Kwart.Neofilol. 1957 nr 1 s.47-56, bibliogr.
1190.	JABŁKOWSKA R. : Polska conradystyka za granicą - Kwart.
Neofilol. 1958 nr 1/2 s.101-114; toż ws Joseph Conrad
Korzeniowski. Essays and studies - Wwa, 1958 s.101-104
1191.	JACYNA F.M.: Dlaczego Conrad pisał po angielsku? -
Tyg.Warsz. 1946 nr 9 s.7
1192.	JAK pracują pisarze angielscy. Conrad -	Wiad.Lit. 1925
nr 1 s.3
1193.	JAKUBOWSKI J.Z.: Powrót Conrada. Lektura	dla wszystkich
-	Tryb.Ludu 1974 nr 6 s.3-8
1194.	JAKUBOWSKI J.Z.: Trwałe przymierze - Wwa: PWN, 1988
Zawiera: Trwałe przymierze - Adolf Dygasiński i Stefan
Żeromski (fragm.) - s.325-327
Humanizm, który jednoczy. "Czytałem tylko Conrada" (Józef
Ujejski) - ś.541-548
1195.	JANTA A.: Conrad in Japan - Pol.Rev. 1960 nr 4 8.64-67;
toż pt.« O Conradzie w Japonii - wt Lo3y i ludzie/ A. Janta
-	Londyn, 1961 s. 335-339
1196.	JANTA A.: Lustra i reflektory - Wwa, 1982
Fragmenty dotyczące Conrada na licznych stronach książki,
il.
182
		

/Licencje_069_02_191_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1197.	JANTA A.: Nic własnego nikomu - Wwa, 1977 s.274-327
w treści: Conrad w literaturze amerykańskiej; Rękopisy
Conrada w zbiorach amerykańskich; Rysunki Conrada; "Kilka
kartek, które odłożyłem"
1198.	JANTA A.: Pierwszy szkic "Lorda Jima" i polskie listy
Conrada w zbiorach amerykańskich - w: Conrad żywy - Londyn,
1957 s.208-28; przedr. w: Joseph Conrad. Centennial essays
- New York 1960 s.85-110
Rec. W.N.: Na sztambuchu polskich wierszy - Twórczość 1959
nr 10 s.150-52
1199.	JANTA A.: Pisarze amerykańscy o Conradzie - Niad. 1958
nr 35 s.l (wstęp do ankiety)
1200.	JAP: W imię Conrada - Poględy 1978 nr 4 s.18
felieton na marginesie antologii wierszy o Conradzie pt.
j .w.
1201.	JASIENICA P.: W sprawie Conrada - Prz.Kult. 1956 nr 11
s.2-3
'Brak naukowych opracowań o J.C. wśród polskiej emigracji,
polemika ze szkicem Cz.Miłosza o ojcu Conrada (Kult.P 1956)
1202.	(JASIENICA P.) jas.: Znowu Conrad! - Nowa Kult. 1956 nr
13 s.8
0	polityce wydawniczej dzieł J.C.
1203.	JELLENTA C: Poezja J.Conrada-Korzeniowskiego - Lwow.
Wiad.Muzycz. 1929 nr 11 s.2
1204.	JELLENTA C.: Szkice o Conradzie-Korzeniowskim - Epoka
1929 nr 272, 273, 277
1205.	JOSEPH Conrad. A commemoration. Papers from the 1974
International Conference on Conrad - London 197 6; reprint:
1979
zawiera prace nast. autorów: Z.Najder: Conrad and Rousseau.
Cpncept of man i society - s.77-90; A.Busza: Rhetoric and
ideology in Conrad's "Under Western eyes"; B.Koc: The
problem of language - s.194-94; A.Gillon: Conrad's
reception in Poland for the last sixty years - s.206 - 18
Rec. B.Koc - Mies.Lit. 1978 nr 4 s.134-36; W.Krajka - Pam.
Lit. 1978 z. 4 s.402-11
1206.	KACZANOWSKA B.: The narrative technique in Joseph
Conrad’s early works - Acta Univ.L Nauki Hum.-Społ. seria
1	nr 66 Folia Anglica 1980 s.153-72, streszcz. w jęz.pol.
183
		

/Licencje_069_02_192_0001.djvu

			Wanda Perczak
1207.	KAŁUŻYŃSKI Z.s Absurdy szlachetne - Polityka 1978 nr 24
s.8, portr.} polem. Z.Najder - nr 29 s.ll
Nt. filmowości prozy Conrada - rozważania o filmie
angielskim "Pojedynek"
1208.	KARWACKI R.: Temat morski - Gdańsk, 1975 (fragmenty
dotyczące Conrada na różnych stronach)
1209.	KIEŁKOWSKI R.: Conrad a Hemingway - Życie i Myśl 1967 nr
11/12 3.137-50
1210.	KNOTHE M.i Powieści Conrada na lekcja języka polskiego -
Polonistyka 1957 nr 4 s.17-25
1211.	KNOWLES 0.: "To make you hear". Some aspects of Conrad's
dialogue - Pol.Rev. 1975 nr 2/3 s.164-80
1212.	K0CÓWNA B.: Bohater conradowski. W 50-lecie śmierci -
Polonistyka 1974 nr 6 s.3-8
1213.	KOCÓWNA B. : Conrad. The problem of language - Kwart.
Neofilol. 1980 nr 2 s.155-164
1214.	KOCÓWNA B. : Żywa tradycja conradowska - Prz.Hum.W 1961
ni' 1 s.165-178
1215.	KOŁACZKOWSKI S.: Conrad po polsku - Wiad.Lit. 1928 nr 30
e.2, fot. J.C. z synom
1216.	KOMAK M.: O Conradzie - Misa.Lit. 1974 nr 12 s. 76-92
poglądy J.Conrada
1217.	KOMAR M.: Piekło Conrada - Kult.W II 1976 nr 49 s.4,
fot.; nr 50 s.4
fręgm. księżki przygotowywanej przez "Czytelnik"
1218.	KONOPACKA J. s "Na obojętnych mi nie zależy" - Głos
Wybrz. 1969 nr 122 s.6
Nt. polskiej conradystyki
1219.	KONOPACKA J.: Nowa edycja Conrada - Litery 1971 nr 11
s.10-11
Omów. przygotowywanej przez PIW jubileuszowej edycji dzieł
wszystkich Conrada
1220.	KONOPACKA J.: Polska conradologia - Rocz.Kult.Ziemi
Cdań. R.6: 1973 s.106-15
1221.	KOPROWSKI J.s Conrad w Polsce - ws Ludzie i książki/
J.Koprowski - Łódź, 1965 s.39-43
184
		

/Licencje_069_02_193_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1222.	KOPROWSKI J. : Nie tylko o Conradzie - Lit. 1978 nr 32
3.16
0 szkicach nt. J.C. w "Pochyłej wieży” W.Woolf
1223.	KOSSAK J. : Mauriac czy Conrad. Przyczynek do sprawy
katolickiej interpretacji w literaturze - w: Humanizm
skrępowany? J.Kossak - Wwa, 1963 s.69-99
1224.	KOTT J.: Mitologia i realizm - Wwa, 1946 s.115-66;
-	wyd. 2 - Wwa, 1956
W treści: O laickim tragizmie: Conrad i Malraux, Tragizm i
maski tragizmu. Podróż do kresów doświadczenia, Tragiczne
widowisko, Przeciwko heroizmowi, Historia miaręi człowieka
Polemiki i rec.: J.Chałasiński: Recenzje - Myśl Współcz.
s.5 s.96-104 ; J.Gerard: W poszukiwaniu pewności -Tyg.
Warsz. nr 25 s.6, nr 26 s.4-5, nr 27 s.6; S.Kisielewski:
"Mitologia" zwycięża - Tyg.Powsz. nr 29 s.3-4; H.Malewska:
Dwa widnokręgi - Tyg. Powsz. nr 29 s.3; (Redakcja) rkm:
Realizm i mitologia - Kuźnica nr 9 s.12; J.J.Szczepański
Droga wyjścia z chaosu - Dz.Pol.K. nr 115 s.6; tenże: Od
Rzymian do futuryzmu - Przekrój nr 55 s.20; D.Szustrówna -
Książ.i Kult. nr 12 s.18; H.Vogler: O mitologii i realizmie
-	Odrodź, nr 19 s.12, nr 26 s.9 (wszystkie czasopisma z
1946 r)
1225.	KOTT J.: 0 laickim tragizmie. Tragizm i maski tragizmu.
Tragiczne widowisko. Przeciwko heroizmowi - Twórczość 1945
nr 2 s.137-60; przedr. w.: Mitologia i realizm/ J.Kott -
Wwa, 1946 s.117-66, oraz w wyd. 2 - Wwa, 1956
polem. A.Gołubiew: Poprawiam Kotta - Dziś i Jutro 1945 nr
3 s.5; zob. też poz. 1111 i poz. 1145
1226.	KOTT J.: Tragizm i maski tragizmu. Przeciwko heroizmowi
-	w: Pisma wybrane/ J.Kott - T.I.: Wokół literatury - Wwa:
Wyd. "Kręg", 1991 - s.40-56
W całym tomie wzmianki o Conradzie na różnych stronach
1227.	KOWALCZYK B.: Gide jako tłumacz Conrada - Lit.na Świecie
1975 nr 8 s. 371-72
Omów. artykułu Mailleta w czasop.Babel - 1974 nr 2
1228.	KOWALKOWSKI A.: Pojęcie	morskości u Conrada - Arkona
194 7 nr 1/2 s.10-11, rys.
Omów.: (J.Babiński) J.B.:	Józef Conrad w ujęciu Alfreda
Kowalkowskiego - Głos Pom.	1948 nr 176 s.8, il.
1229.	KOWALSKA Aniela: Conrad - moralista - Kult. i Spoi. 1959
nr 2 s.147-162; przedr. w: Joseph Conrad Korzeniowski -
Wwa, 1964 s.325-331
1230.	KOWALSKA A.: Conrad - poeta - Pr.Polon 1961 seria 17
s.165-179
185
		

/Licencje_069_02_194_0001.djvu

			Wanda Perczak
1231.	KOWALSKA A.: Człowiek i morze w twórczości Conrada-
Korzeniowskiego - Pr.Polon. 1940-1946 r.wyd. 1946 seria 4
s.117-137
1232.	KOWALSKA A.: Problem polskości i realizmu bohaterów
Conrada - Pr.Polon, seria 21 1965 s.103-25
1233.	KOWALSKA A.: W kręgu zagadnień rzemiosła pisarskiego
Josepha Conrada - Pr.Polon. 1949 seria 7 s.247-65, oraz
nadbitka - Łódź, 1950; przedr. w: Joseph Conrad
Korzeniowski - Wwa, 1964 s.325-31
1234.	KOWALSKA A.: Wokół "Emigracji zdolności" i "Gry losu" -
Pr.Polon. 1978 s.5-19
1235.	KOWALSKA A.: Wśród bohaterów Conrada - Pr.Polon. 1963
seria 19 s. 185-210
1236.	KOWALSKA Anna: Marek Aureliusz i jego "Rozmyślania" w
literaturze polskiej (m.in. u Conrada-Korzeniowskisgo) -
Pr.Polon. 194 7 s.233-54
1237.	(KOŹNIEWSKI K.)(K): Conrad i Ameryka - Polityka 1958
nr 39 s.7
Omówienie ankiety "Wiadomości" przeprowadzonej przez
A.Jantę-Połczyńskiego wśród pisarzy amerykańskich
1238.	KRAJEWSKA W.: Recepcja powieści angielskiej (fragm.) -
w: Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie
modernizmu (1887-1918) - Wrocław...1972 s.156-58; tamże
bibliografia pierwodruków Conrada w jęz.pol. - s.235 (7
pozycji)
1239.	KRAJKA W.: Kipling and Conrads Two versions of "the
white man's burden" - Kwart. Neofilol. 1991 nr 3/4 s.341-
362
1240.	KRAJKA W.: Między natury a psychiką. W kręgu izolacji
conradowskich bohaterów - w: Literatura a wyobcowanie -
Lublin: LTN, 1990 - s.237-250
1241.	(KRASIŃSKI A.) A.K.: The compleat Conrad - Pol.Persp. (i
mutacje,) 1972 nr 11 s. 77-78
1242.	KRIDL M.: Kilka uwag o literaturze conradowskiej - Pion
1934 nr 50 s.ll
1243.	KRÓL M.: Pesymizm, konserwatyzm, chrześcijaństwo - w:
Ład utajony/ M.Król, Kraków: Znak, 1983 s.56-62
186
		

/Licencje_069_02_195_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1244.	KRZYŻANOWSKI L.: Joseph Conrad. Some Polish documents -
Pol. Rev. 1958 nr 1-2 s. 59-85; przedr. w: Joseph Conrad.
Centennial essays - New York, 1960 s. 111-143
1245.	KRZYŻANOWSKI L.s Joseph Conrad: A bibliographical note -
Pol.Rev. 1957 nr 2-3 s.133-40; przedr. ws Joseph Conrad.
Centennial essays - New York, 1960 s.161-74
1246.	KRZYŻANOWSKI U.: Przy czytaniu Conrada - Prosto z Mostu
1937 nr 2 s.3
1247.	KUCIEWICZ P.: Conradystyka na świecie i w Polsce - Głos
Wybrz. 19 72 nr 221 s.5
1248.	KUNCEWICZ P. : Symbolista, który czytał Conrada
Twórczość 1962 nr 10 s.304-314
wpływ Conrada na prozę S.M.Salińskiego
1249.	KUROWSKA E. s Recepcja literatury angielskiej w Polsce
(1932-1939) - Wrocław...Ossolin., 1987 - 322 s., bibliogr.
s.239-322, summ.
Recepcja - m.in. Conrada
1250.	KUROWSKA E.s The modern English novel in Polish and
English literary criticism in the 1930s - w: Literatura
angielska i amerykańska. Problemy recepcji - Lublin: UMCS,
1989 - s.136-149, bibliogr. s.149-152
1251.	KUŹMA E.: Perspektywa germańska (fragm.) - w: Mit
Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX w./
E.Kuźma - Szczecin, 1980 s.155
1252.	KWIATKOWSKI W.; Echa ankiety "wiadomości" - Wiad. 1954
nr 7 s.6
Sprawozdanie z omówienia przez G.Herlinga-Grudzińskiego w
pogadance radiowej ankiety nt. miejsca J.C. w literaturze
angielskiej
1253.	ŁANN J.: Joseph Conrad. Przekł. z ros. B.Kocówna -
Prz.Hum.W 1962 nr 5 s.53-69; przedr. w: Joseph Conrad
Korzeniowski - Wwa, 1964 s. 304-314
1254.	LICHNIAK Z.: Conradiana osobiste - Kierunki 1957 nr 39
s.1-2, portr.j przedr. w: Monologi kibica literackiego/
Z.Lichniak - Wwa, 1958 s.135-52
1255.	LIGOCKI E.: Nieznany autograf Conrada - Kur.Pozn. 1927
nr 434 s.8
187
		

/Licencje_069_02_196_0001.djvu

			Wanda Perczak
1256.	LUBICZ F. : "Arcydzieła ale nie pieniądze" (W pięćdzie¬
siątą rocznicę śmierci Conrada) - Dz.Pol.i Dz.Ż. 1974 nr
192 s.3
streszez. artykułu F.Kermode z Daily Telegraph
1257.	(Luc.Wł.): Nad stronicami Conrada r- Jestem Pol. 1940 nr
5 s.4
1258.	LUDWIG S.: Przed conradowsKą rocznicy - Dz.Bałt. 1964
nr 182 (dod. niedz. Rejsy nr 31) s.3
n.t. trudności tłumaczeń polskich
1259.	MALEWSKA H.: Jeszcze o heroizmie - Tyg.Powsz. 1945 nr 15
s.6 (Na marginesie odczytu Kotta)
1260.	MASSEY BWAs Conrad i Melville jako piewcy morza
Kur.Pozn. 1931 nr 51-52
1261.	MAYOUX J.J.: Absurd i groteska w dziele Conrada. Przekł.
A.Iwaszkiewiczowa - Twórczość 1974 nr 8 s.46-64
1262.	MAYOUX J.J.: Zachód w dziele Conrada. Przekł. A.Iwasz-
kiewiczowa - Lit.na Świecie 1974 nr 7 s.88-107
1263.	MIAZGOWSKI B.: Morze w literaturze polskiej - Gdynia,
1964
Fragm. dotyczące Conrada na s.40-41, 128-134, 206-208
1264.	MICHAŁOWICZ M.: Ambasador po śmierci - Kur.Codz. 1945 nr
72 s.6
1265.	(MIEROSZEWSKI J.) Londyńczyks Gwiazda Conrada? - Kult.P
1957 nr 10 s.62-63
O nowych wydaniach Conrada na Zachodzie
1266.	MILEWSKI Sz.s Czyżby Conrad nie miał do rodaków
szczęścia? - Tyg.Mor. 1963 nr 19 s.7, il.
0 skorygowaniu terminów morskich w polskich przekładach
dzieł Conrada
1267.	MILEWSKI Sz.: Sk^d Len wokabularz? - Tyg.Mor. 1964 nr 31
s. 7
Dotyczy polskich przekładów dzieł Conrada
1268.	MILLER J.N.s Malarz prawdziwych ludzi - Głos Pracy 1961
nr 19 s.6
1269.	MILLER J.N.: Nowe wydanie dzieł Josepha Conrada
Korzeniowskiego - Głos Naucz. 1958 nr 41 s.3
188
		

/Licencje_069_02_197_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1270.	MILLER J.N.: Upton Sinclair o Józefie Conradzie
Robotnik I 1933 nr 471
nawiązanie i omówienie artykułu z Merkuryusza
polemika z Merkuryuszem:
1271.	MIŁOBĘDZKI J. s Rekwizyty pisarstwa Conrada - Morze G
1968 nr 4 a.10-11
Dotyczy utworów: Lord Jim, Ukryty sojusznik, Korsarz i
Fre ja
1272.	M0LL0Y S.s Conrad, Joyce and the English reader
Kwart.Neofilol. 1990 z.4 s.315-325
1273.	MOLLOY S.: Conrad, Joyce and the English reader - Studia
Angl.Pos. 1992 vol.24 s.79-89
1274.	MONDSCHEIN J.: J.K.K. - Wiarus Pol. 1940 nr 198 3.2
1275.	MORF G. : Conrad did not know Russian - J.C.Tod. 1977
nr 4 s.61
127 6. MROCZKOWSKI P.: The gnomie element in Conrad - Kwart.
Neof ilol. 1959 nr 3 s. 193-209; toż w jęz. poi. pt. t 0
conradowskiej gnomice - w: Wspomnienia i studia o Conradzie
- Wwa, 1963 s. 472-494
1277.	MROCZKOWSKI P.: Joseph Conrad's international world of
man - Kwart.Neofilol. 1974 z.2 3.171-91, streszcz. w
jęz.pol.
1278.	MROCZKOWSKI P.: Międzynarodowy świat Conrada
Polonistyka 1975 nr 2 s.12-21; toż w: Dżentelmeni i poeci.
Eseje z literatury angielskiej/ P.Mroczkowski - Kraków,
1975 s.226-53
1279.	MROCZKOWSKI P.: A polish view of Joseph Conrad
Listener 1957 nr 58 s.979-80
1280.	MROCZKOWSKI P.: Studies in Joseph Conrad - L'Ep.Conr.
1977 nr 3 s.107-32
1281.	NAJDER Z.: Conrad - Twórczość 1955 nr 10 s.143-55
1282.	NAJDER Z. : Conrad a Idea Honoru - Twórczość 1974 nr 8
s.36-45; toż w jęz. ang.: Conrad and the Idea of Honor - w:
Joseph Conrad: Theory and World Fiction - Lubbock, 1974
s.103-14
1283.	NAJDER Z.: Conrad czy France - Życie Warsz. 1958 nr 56
s.3
25 — Polska bibliografia
189
		

/Licencje_069_02_198_0001.djvu

			Wanda Perczak
1284.	NAJDER Z.: Conrad i Rousseau. Koncepcja człowieka i
społeczeństwa - Libertas 1985 nr 2/3 s. 104-24
1285.	NAJDER Z.: Conrad i Teatr - Dialog 1958 nr 7 g. 74-77;
przedr. w: Nad Conradem/ Z. Najder - Wwa 1965 s. 204-212,
o dramatach J.C. i jego stosunku do teatru
1286.	NAJDER Z.s Conrad under Polish eyes - Pol. Persp. 1958
nr 1 s. 37-42
1287.	NAJDER Z.: Conrad w przekładach Anieli Zagórskiej - w:
Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga/
red. S.Pollak - Wrocław, 1975 s.197-210
1288.	NAJDER Z.s Conradowskie spory i sprostowania - Twórczość
1956	nr 4 s.223-224
1289.	NAJDER Z.: Człowiek - walka - ucieczka - Dziś i Jutro
1950 nr 39/40 s.8-9
1290.	NAJDER Z.: Literatura angielska (fragm.) - Rocz.Lit.
1957	s.324-325
Rec.: Młodość i inne opowiadania, Ocalenie, Tajfun i inne
opowiadania, Zwycięstwo - Wwa, PIW 1957, orazs Wybór nowel
-	Wrocław...Ossol. 1957
1291.	NAJDER Z.: Malajska trylogia Conrada - Morze G 1957
nr 12 s. 4-5, fot.; przedr. w: Nad Conradem/ Z. Najdar -
Wwa, 1965 s.70-98 (Szaleństwo Almayera, Wykolejeniec,
Ocalenie)
1292.	NAJDER Z.: More on Joseph Conrad’s knowledge of Russian
-	J.C.Tod 1978 nr 4 s.94
Nawiąż, do G.Morf: Conrad did not know Russian w J.C.Tod
1978 nr 4 s.61
1293.	NAJDER Z.: O filozofii Conrada (Andrzejowi Walickiemu) -
Prz. Kult. 1957 nr 49 s.5, fot.; przedr. w: Nad Conradem/
Z.Najder - Wwa, 1965 s. 185-203
1294.	NAJDER Z.: O pełnym wydaniu Conrada - Tyg.Powsz. 1972
nr 6 s.?
1295.	NAJDER Z.: Polityka w pismach Conrada - Nowa Kult. 1957
nr 49 s.2; przedr. w: Nad Conradem/ Z. Najder - Wwa, 1965
s. 128-149
1296.	NAJDER Z.: Próby, poszukiwania, rozterki - Lit.na
Świecie 1974 nr 7 s.4-66, il.
190
		

/Licencje_069_02_199_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1297.	NAJDER Z. : Szkic dokumentu Conrada - Tyg.Powsz. 1972 nr
38 s.6, fot.
fot. rękopisu załącznika do listu J.C. do J.B.Pinkera z
1921 r. w sprawie przekazania wszystkich praw do przekładów
i wydań na terenie Polski i Rosji kuzynkom Anieli i Karoli
zagórskim - z komentarzem
1298.	NAJDER Z.: Trzy pory życia - Twórczość 1957 nr 12 s.63-
69; przedr. w: Nad Conradem/ Z. Najder - Wwa, 1965 s. 112-
127
Omów. trzech opowiadań: Młodość, Jądro ciemności i U kresu
sił
1299.	(NAJDER Z.) Bogusław Grodzicki: Nad Conradem
Tyg.Powsz. 1952 nr 18 9.1-2; sprost. nr 19 a.5
1300.	NAJDER Z., CECIL D., Lord: Joseph Conrad (dyskusja) -
Gemini 1960 nr (1)? Jan. s.3-9
1301.	NATANSON W.: Wokół 50 rocznicy śmierci Josepha Conrada -
Sł. Powsz. 1974 nr 223 s.l, 3
oddziaływanie J.C. na literaturę francuską, stosunek do
Polski
1302.	NOWACZYŃSKI A.: Jasnowidz Conrad-Korzeniowski
Gaz.Marsz. 1929 nr 133 s.4; przedr. w: Plewy i perły/
A.Nowaczyński -Wwa, 1934 s. 169-70
1303.	OKOPIEŃ J.: Conrad i subskrypcje. Książki i czytelnicy -
Kult.W II 1975 nr 10 s.5
1304.	(OSTACHOWSKA-GŁOGOWSKA H.)(H.0.G.): 0 conradowskim
poczuciu wierności - Pionier (dod.) 1946 nr 9 s.2 nt.
prelekcji M.Dąbrowskiej
1305.	OSTROWSKI W.: Problemy conradologii - w: O literaturze
angielskiej / W. Ostrowski - Wwa, 1958 s. 253-299; wyjątki
pt.: Dlaczego Conrad pisał po angielsku - w: Joseph Conrad
Korzeniowski - Wwa, 1964 S. 320-324
1306.	PAŁĘCKI S.: 0 katolickości Conrada - Życie 1950 nr 8
s .4-5
1307.	PAROWSKI M. s 27 granatowych tomów - Walka Mł. 1976 nr 26
s.9, il.
Dotyczy "Dzieł" J.C.
1308.	PAROWSKI M.: Pojedynek pisarza z kinem - Razem 1978 nr
35 s. 32-33, portr.
Nt. filmowych adaptacji prozy J.C. i jej filmowości
191
		

/Licencje_069_02_200_0001.djvu

			Wanda Perczak
1309.	(PĘDZIŃSKI Z.) Z.P.s Obecni czy nieobecni? - Więź 1965
nr 1 s.109-12
Nt. braku wydań dzieł, m.in. Conrada
1310.	PĘDZIŃSKI Z.: Sto lat - Expr. Pozn. 1957 nr 122 s.3,
Omów. powieści J.C.
1311.	PĘDZIŃSKI Z.: Wykreślić Conrada z Klubu Marynistów -
Litery 1964 nr 9 s.l
współczesna recepcja Conrada w Polsce
1312.	PĘGIEL J.s Lot do granicy czasu - w: Białe plamy - Wwa:
Oficyna Literatów "Rój", 1989 s.28-30
Dotyczy ocenzurowania "Dzieł"
1313.	PĘKALA B.: Uwagi i propozycje dotyczące szkolnych
dyskusji nad twórczością Josepha Conrada - Polonistyka 1966
nr 6 s.35-39
1314.	PERETIATKOWTCZ H.s Powrót do Conrada - Wiad, 1949 nr 11
s. 1
1315.	PERŁOWSKI J.: 0 Conradzie i Kiplingu - Prz.Współcz. 1937
nr 4 s.16-39} przedr. ws Wspomnienia i studia o Conradzie -
Wwa, 1963 s.110-31; toż pt. Wspomnienia o Conradzie - w:
Joseph Conrad Korzeniowski - Wwa, 1964 s.107-20
1316.	PIECHAL M. : Dialog o samotności - Odgłosy 1958 nr 23
s. 6-7
0 samotności w nawiązaniu do Lorda Jima i Jądra ciemności
1317.	PIECHAL M.: Wyspiański i wartości ogólne. Wyspiańskiego
twórczości istota liryczna - ws Żywe źródła/ M.Piechal -
wyd.2 - Wwa: LSW, 1985 s.149-166
Porównanie Wyspiańskiego, Norwida i Conrada
1318.	(PIECHOCKI J.) I.M.P.: Łatwiej o akademię - II. Kur.
Pol. 1957 nr 250 s.5 (nt. pełnego wydania dzieł J.C.).
1319.	PIERZCHAŁA J. : Conrad po niemiecku - Poglądy 1977 nr 16
a.18, portr.. rys. J.Moskal
1320.	PILECKI G.A., MASAMICHI MIZUSHIMA: Joseph Conrad in
Japan - Conr. 1969 nr 3 s.127-28
1321.	PIÓRKOWSKI J.: Z notatnika redaktora - Polska 1966 nr 6
s.2
Polskie spory o Conrada
1322.	PISARZE angielscy o Conradzie - Wiad, 1949 nr 33/34
192
		

/Licencje_069_02_201_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1323.	PODKOWIŃSKI A.: Conrad i Proust - Pam.Warsz. 1931 nr 6
s.37-45
1324.	PODKOWIŃSKI A.« Sztuka Conrada - Życie Lit.P 1946 nr 1-2
s.1-7
1325.	POLESKA A.: Conrad i Dostojewski - Myśl Pol. 1948 nr I
s.10-11
1326.	POLLAK R.: Uroda morza w polskim słowie - Poznań, 1947 -
fragm. o Conradzie s.24-25
1327.	POMIROWSKI L.: Ojczyzna i obczyzna w życiu bohaterów
Conrada - Tyg.il. 1931 nr 51-52 s.972
1328.	POTOCKI A.: Conrad-Korzeniowski w literaturze angiel¬
skiej - Kur.Por. 1927 dod. brytyjski do nr 42 s.28, 11.
1329.	PRATT L.: The sources of Conrad's "philosophy" - ws
Litterae et lingua. In honorem Premislavi Mroczkowski
Wrocław, Kraków; Ossol., 1984 s.161-69
1330.	PREGER J. s Nad powieściami Conrada - Dziew. Fala (dod.
Głosu Wybrz.) 1957 nr 24 s.1-2, portr.; Glos Tyg. (dod.
Głosu Koszal.) 195 7 nr 18, s.2; Głos Pracy 195 7 nr 4 3.4
1331.	PROROK L.; Inicjacje conradowskie - Więź 1976 nr 4 s.81-
93
zwięzki autora z pisarstwem J.C.
1332.	PROROK L. : Conrad nowy - Nowe Księż. 1975 nr 9 s.1-4,
portr.
Omów. "Dzieł" J.C. wyd. przez PIW w latach 1972-1974
1333.	PROROK L.: Conrad po 50 latach - Tryb.Maz. 1974 nr 106
s. 6
Recepcja na świecie i w Polsce
1334.	PROROK L.: Conrad współczesny - Głos Wybrz. 1977 nr 17
s.6, portr.
1335.	PROROK L.: Conradowskie niespodzianki - Lit.na świecie
1974 nr 7 s.138-51
Recepcja J.C. w Polsce
1336.	PROROK L.: Głębie i mielizny (fragm.) - ws Szkice
bałtyckie i inne/ L.Prorok - Wrocław, 1972 s.75-106;
przedr. w: Przyboje/ L.Prorok - Wwa, 1980 s.655-63
1337.	PROROK L.: Poeci o Conradzie - Nowe Księż. 1978 nr 11
s.67-69,
Nt. antologii poezji "W imię Conrada"
193
		

/Licencje_069_02_202_0001.djvu

			Wanda Perczak
1338.	prOrOk l.: wachta z Conradem - w: Szkice bałtyckie i
inne/ L.Prorok - Wrocław, 1972 s.143-78, toż (fragm.) -
Życie Lit.K 1972 nr 3 s.9, 12-13; Polonistyka 1985 nr 1
s.3-20, 11.
1339.	PROROK L.: Wokół polskiej recepcji Conrada - Prz.Zach.
1971 z.4 8.129-50
1340.	PROTOTYPY bohaterów powieści Conrada - Życie Lit.K 1967
nr 52 a.15
wg. N.Sherry: Conrad's Eastern world
1341.	PRZYPKOWSKI A.: Conrad w Polsce - Barwy 1975 nr 1 s.6
na marginesie książki Zabierowskiego: Conrad w Polsce
1342.	PULC-PŁASZKIEWICZ I.s Ujejski and Conrad - Conr. 1976 nr
1 s.88-90
Omów. książki J.Ujejskiego: o Konradzie Korzeniowskim z
1936
1343.	ROGALSKI A.: Posłannictwo literatury (fragm.) - Życie i
Myśl 1976 nr 11 s.94-97
Nt. stosunku J.C. do religii
1344.	RUDIS J. : Byron - Mickiewicz - Conrad - Wiad. 1976 nr
39/40 s.4
1345.	SADKOWSKI W.: Conrad Joseph (1857-1924) - w: Wśród
książek z literatury angielskiej i amerykańskiej. Poradnik
bibliograficzny/ W.Sadkowski - Wwa, 1971 s.46-49
1346.	SADKOWSKI W.: Joseph Conrad. Perspektywy odrębności
kulturowej i językowej - w: Od Conrada do Becketta/
W.Sadkowski - Wwa: Kiw, 1989 s.9-(17)
1347.	(SAKOWSKI J.) Collector: Dusola w naszej flocie.
Dzisiejsze znaczenie Conrada. Prekursor. Religia Conrada.
Conrad i polskość. Za małol - wiad. 1958 nr 1 s.4, rubryka
"W oczach Zachodu"
1348.	(SAKOWSKI j.) Collector: Jeszcze o Conradzie - wiad.
1958 nr 5 s.5
Streszcz. art. o J.C. w prasie zachodniej - rubryka "W
oczach Zachodu"
1349.	(SAKOWSKI J.) Collector: Joseph Conrad, jego sztuka,
wielkość i tajemnica - Wiad. 1957 nr 47 a.3
Artykuły o Conradzie na Zachodzie
1350.	(SAKOWSKI J.) Collector: wielostronny geniusz - Wiad.
1958 nr 4 s.5, rubryka "W oczach Zachodu"
194
		

/Licencje_069_02_203_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1351.	SAKOWSKI J. - Żyje się tylko raz - w: Conrad żywy -
Londyn, 1957 s. 79-83; przedr. w: Asy i damy. Portrety z
pamięci/ J. Sakowski - Paryż, 1962 s. 251-256; tamżes
Epilog - s. 323-324
1352.	SIERŻOWA K.: Conrad i podróże. . U źródeł natchnień
Conrada - Dz.Pol.i Dz.Ż. 1966 nr 261 s.3
1353.	SINCLAIR U.: Nieubłagana Nemezis - Sygnały 1936 nr 22
3.9,10
1354.	SKUTNIK T.s Conradi W kręgu biografii. W kręgu
autobiografii. W kręgu recepcji - w: Morze i myśl/
T.Skutnik - Gdańsk, 1982 s.87-162 oraz fragm. na różnych
stronach
1355.	SŁOJEWSKI J.Z.: Proste prawdy i otchłań (notatki o
Conradzie) - Kult.W II 1966 nr 16 s.l, 4, il.
1356.	SŁONIMSKI A.: Conrad i Wells - Now.Lit. 1948 nr 24 s.2
1357.	SŁONIMSKI A.: Rozmowy o Conradzie - Nowa Kult. 1957
nr 49 s.3,11
1358.	STANIEWSKI M. : Angielskość Conrada - Miad.Lit. 1929 nr
14 s.l, portr.; przedr. ws Wspomnienia i studia o Conradzie
- Wwa, 1963 s.48-60
1359.	STANIEWSKI M.: Mixed loyalty Conrada - Wiad.Lit. 1929 nr
25 s.l
1360.	STAWARSKI A.: Myśli o sztuce - Tryb.Liter.i Art. 1938 nr
2-3 s.l
1361.	STĘPIEŃ M.: Antynomie historyzmu (na marginesie dyskusji
literackich lat 1945-1948) fragm. - Ruch Lit.K 1970 nr 1 s.
10-18
1362.	STERN A.: Droga do potęgi: Joseph Conrad, Jack London i
Stefan Żeromski: Poeci morza i profesorowie energii
narodowej - Wiad.Lit. 1924 nr 2 s.l
1363.	(STILLER R.) Rzep: Kgzotyka cokolwiek rozmamłana
Współcz. 1958 nr 26/16 s.4
Krytyka spolszczonych form nazwisk u Conrada. Dotyczy
Ocalenia, Szaleństwa Almayera i Zwycięstwa
1364.	STUDENCKI W.: Problem osobowości w prozie Conrada -
Zesz.Nauk. WSP Opole Hist.Lit. 1962 (wluść.1963) zesz.2
s.123-130, bibliogr.; przedr. w: Szkice literackie (wielcy
i mali) W.Studencki - Opole, 1967 s.75-83, portr.
195
		

/Licencje_069_02_204_0001.djvu

			Wanda Perczak
1365.	SWASTEK J.: Joseph Conrad at Mid-Century (oraz) Conrad
żywy - Pol. Am. Stud. 1957 nr 1/2 s. 59-60
Omówienie dwu wymienionych książek
1366.	SYGA T.: Bibliografia już jest - Tyg. Powsz. 1958 nr 2
s.7
0 polskiej bibliografii conradowskiej
1367.	SYGA T.i Conrad w oczach współczesności - Tyg. Zach.
1958 nr 3 s.5-6
1368.	SZARUGA L. s Conrad 1983 - Szkoła polska/ L.Szaruga -
Wwa, Wyd."Przedświt" 1984 s.58-69
1369.	SZARUGA L.: Conrad 1983 - Znak 1989 nr 10/12 s.96-114
1370.	SZARUGA L.: Czas powrotu (fragm.) - Tyg.Poważ. 1984 nr 2
s. 4
1371.	SZCZEPAŃSKI J.J.j w służbie wielkiego Armatora - Odra
1974 nr 9 s. 56-64; Pol.Persp. 1975 nr 1 s. 36-50 (i w
mutacjach); przedr. w: Przed nieznanym trybunałem/
J.J.Szczepański - Wwa, 1975 s.5-30; toż w wyd.2 - 1980 i
następnym - 1982
1372.	SZPOTAŃSKI Z.: Nad Conradem i Huxleyem - Więź 1958 nr 3
s.86-95
1373.	TARNAWSKI W.: Conrad a...(Żeromski, Fredro, Malczewski)
- Kult. P. 1957 nr 1/2 s. 165-169; przedr. ws Conrad.
Człowiek - pisarz - Polak/ w. Tarnawski - Londyn, 1972 s.
210-217
1374.	TARNAWSKI W. s Conrad did not know Russian - J.C.Tod.
1977 nr 2 s.61
1375.	TARNAWSKI W.: Dokoła (1) Conrada. Na marginesie artykułu
Poleskiej - Myśl.Pol. 1948 nr 3 s.13-14; przedr. pt. 0
Conradzie, Dostojewskim i innych sprawach - wi Conrad.
Człowiek - pisarz - Polak/ W.Tarnawski - Londyn, 1972
□.167-72
1376.	TARNAWSKI W.: Echa mickiewiczowskie w twórczości
Conrada-Korzeniowskiego - ws Mickiewicz żywy - Londyn, 1955
s. 166-75; przedr. pt.Echa mickiewiczowskie u Conrada - ws
Conrad. Człowiek - pisarz. - Polak/ w.Tarnawski - Londyn,
1972 s.203-10
1377.	TARNAWSKI W.s From achievement to decline
J.C.Soc.Newsl. 1974 nr 4 s,2-3
196
		

/Licencje_069_02_205_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1378.	TARNAWSKI W. s Gdziâ jest prawda Conrada? - Przemiany
1968 nr 4 s.349-54; przedr. pt. Zwierciadło Conrada - w:
Conrad. Człowiek - pisarz - Polak/ W.Tarnawski - Londyn,
1972 s.43-46
1379.	TARNAWSKI W.: Gérard Jean-Aubry i Conrad - Wiad. 1950
nr 4 7 s.3
1380.	TARNAWSKI W. i The Hamlet element in Conrad's life and
art - J.of J.C.Soc. 1976 vol.2 nr 4 s.2-3
1381.	TARNAWSKI w. : O artystyczej osobowości i formie Conrada
- Kwart. Neofilol. 1959 nr 1/2 s. 61-78
1382.	TARNAWSKI W.: Sprawy conradowskie - Kult.P 1974 nr 4
s.123-26
0 wzrastającej popularności Conrada
1383.	TARNAWSKI W.; Uwagi o formie artystycznej Conrada
Kult.P 1949 nr 12 s. 74-86; toż w: Joseph Conrad
Korzeniowski. Essays and studies - Wwa, 1958 s.61-78; oraz
w: Conrad. Człowiek - pisarz - Polak/ W.Tarnawski - Londyn,
1972 s.22-39
1384.	TARNAWSKI W. : Uwagi o nowych conradianach - Kult.P 1968
nr 1/2 s.204-11
Omówienie opracowań o J.C.
1385.	(TARNAWSKI W.) Witold Tarwid: Conrad przeciwko
Sartre'owi - Wiad. 1947 nr 14/15 s.3; przedr.w książce:
Conrad. Człowiek - pisarz - Polak/ W.Tarnawski - Londyn,
1972	s.16-21; w czasop.: Tyg.Poważ. 1947 nr 45 s.1-2, Wiad.
1973	nr 22 s.2; toż w jęz. ang.: Conrad versus Sartre - wi
The pen in exile, an anthology of exile writers - London,
1954 s.215-218
1386.	(TARNAWSKI W.) W.Turno: W co Conrad wierzył? - Skamander
1932 s.488-93; przedr. pt. Pierwsze spotkanie z Conradem -
w: Conrad, człowiek - pisarz - Polak/ W.Tarnawski - Londyn,
1972 s.13-15
1387.	(TARNAWSKI W.) Witold Turnos Egzegeza Conrada - Prosto z
Mostu 1937 nr 13 s.7
1388.	TATARKIEWICZ A.: Czytanie Conrada - w: W labiryncie.
Szkice literackie/ A.Tatarkiewicz - Wwa, 1974 s.49-65
1389.	TATARKIEWICZ A.: Powrót do Conrada - Więź 1969 nr 6
s.132-41
próba nowego odczytania J.C. na podstawie powieści Murzyn
z załogi "Narcyza", Lord Jim i W oczach Zachodu
26 — Polska bibliografia
197
		

/Licencje_069_02_206_0001.djvu

			Wanda Perczak
1390.	TEETS B.E.t Realism and romaneé in Conrad criticism -
Pol.Rev. 1975 nr 2/3 s.133-39
1391.	TERLECKI O.: Bez komplementów - Życie Lit.K 1975 nr 2
s .16
krytyka szaty graficznej "Dzieł" Conrada
1392.	TERLECKI 0.: Conrad spartolony - Życie Lit.K 1972 nr 40
s. 20
krytyka oprać.graf. 4 pierwszych tomów "Dzieł" J.C.;
wyjaśnienie S.Tasiemski: "Conrad spartolony" - nr 51 s.13
1393.	TERLECKI O.: Nic nie wiadomo - Życie Lit.K 1971 nr 52
S.16
w sprawie wydania Dzieł Wszystkich Conrada; nawiąż.
A.Wasilewski: W sprawie "Dzieł" Conrada - Życie Lit.K 1972
nr 4 3.13
1394.	TERLECKI O.: W związku z rocznicą Conrada - Dz.Pol.K
1974 nr 22 7 s.3
M.in. krytyka wydania "Dzieł" J.C.
1395.	TERLECKI T.: Conrad w kulturze polskiej - w: Szukanie
równowagi. Szkice literackie i publicystyczne/ T.Terlecki -
Londyn, 1985 s.236-49
Związki J.C. z literaturą Młodej Polski. Tamże o związkach
A.Bobkowskiego z pisarstwem Conrada w rozdz. Andrzej
Bobkowski - na różnych stronach
1396.	TERLECKI T.: Wyspiański i my (fragm.) - w: Wyspiański
żywy - Londyn, 1957 s, 13-14,
1397.	THEATES: Koestler i Conrad - Wiad. 1949 nr 35/36 s.3
1398.	TOPOROWSKI W.: O katolicyzmie J.K. - Prz.Powsz.L 1975 nr
7/8 s.16
1399.	TRĘBISZ M.: The novella in England at the turn o£ the
XIX and XX centuries. H.James, J.Conrad, D.H.Lawrence -
Wrocław: Wyd.U.Wr., 1992 - 75 s., streszcz., bibliogr.
s.71-73 - Acta Univ.Wratisl. nr 1278, Anglica Wratisl. 22
Omów. "The Secret Sharer", "The Planter of Malata" i "Heart
of Darkness"
1400.	TROCZYŃSKI K.; Romantyzm etyki honoru - Dz.Pozn. 1933
nr 264
1401.	TRZEBUCHOWSKI P.: A młodość nam ulata - Kierunki 1975 nr
27 s.l, 3
dialektyka moralna w twórczości J.C.
198
		

/Licencje_069_02_207_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1402.	TUCZYŃSKI J. : Sieroszewski i Conrad - w: Motywy
indyjskie w literaturze polskiej/ J.Tuczyński - Wwa, 1981
s.170-72
1403.	TUMIALIS A.: Conrad polityczny - Dook.Świata 1974 nr 42
s.16, portr.
1404.	TUMIŁOWICZ B.: Korzeniowski, Przybyszewski, Sieroszewski
(fenomen lingwistyczny). - Arg. 1982 nr 25 s.9-10, portr.
J.C.
Fenomen twórczości w jęz. poznanym w wieku ok. 20 lat
1405.	TUTKOWSKA M.: Nowy portret Conrada I - Pręd, dod. polit.
społ. Głos Pol. 1961 nr 5 s.12; Nowy portret Conrada II -
nr 6 s.14
Na podst. J.Baines: Joseph Conrad - London, 1960
1406.	UJEJSKI J.: Conrad i świat - Skamander 1935 nr 65 s.596-
613; toż z drobnymi zmianami jako rozdz. II i IV w: O
Konradzie Korzeniowskim/ J.Ujejski - Wwa, 1936 s.87-94 i
110-20; przedr. w: Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa,
1963 s.338-67
1407.	UJEJSKI J.: Conrad i świat jego powieści - Prz.Hum. 1958
nr 1 s.125-138
Fragm. książki "0 Konradzie Korzeniowskim" z 1936 r. z
notatką redakcyjny
1408.	UJEJSKI J. : Conrad i sztuka - Pion 1935 nr 52 s.6-8,
il.; toż z drobnymi zmianami jako rozdz. I w: 0 Konradzie
Korzeniowskim/ J.Ujejski - Wwa, 1936 s.174-88; przedr. pt.
Conradowski realizm w:Joseph Conrad - Wwa, 1964 s.238-50
1409.	UJEJSKI J. : Konserwatyzm Conrada - Wiad.Lit. 1935 nr 45
s.2; toż z drobnymi zmianami jako cz. I rozdz. "Conrad i
świat" w: O Konradzie Korzeniowskim/ J.Ujejski - Wwa, 1936
s.67-86
1410.	UJEJSKI J.: Ze studiów nad Żeromskim i Conradem. Conrad
i świat. Conrad i sztuka - w: Romantycy/ J.Ujejski - Wwa,
1963 s.311-385, portr., bibliogr.
Jest to II i III rozdział pracy Ujejskiego: O Konradzie
Korzeniowskim z 1936 r.
1411.	UMIŃSKI Z.: Być wiernym sobie - Kierunki 1977 nr 51 s.9
1412.	URBANKOWSKI B.; Navigare necesse est - Mies.Lit. 1974 nr
11 s.72-79
świat bohaterów Conrada
1413.	URBISZ K. : The theme of isolation in Joseph Conrad -
Zesz. Nauk.UJ Pr.Hist.Lit. 1974 z.29 s.291-305, streazcz.
199
		

/Licencje_069_02_208_0001.djvu

			Wanda Perczak
1414.	VIDAN I.s Some aspects of structure in the works of
Conrad - Kwart. Neofilolog. 1958 nr 1/2 s. 19-28; toż w:
Joseph Conrad Korzeniowski. Essays and studies - Wwa, 1958
s. 19-28
1415.	VINCENZ S.s Czy Conrad jest antyrosyjski? - ws Po
stronie pamięci. Wybór esejów/ S.Vincenz - Paryż, 1965
s.185-204
Częściowy przedruk z Kultury P 1957 nr 4 s.19-34
1416.	W CZTERDZIESTĄ rocznicę śmierci Conrada. Zebrał (T.Syga)
T.S. - Stolica 1964 nr 39 s.7, portr.
1417.	W KRęGU Conrada - Ekspr.Pozn. 1969 nr 45 s.6
0 nowych publikacjach dotyczących Conrada
1418.	WARNEŃSKA M.: Conradiana stare i nowe - Dz.Bałt. 1972 nr
222 s.5
1419.	WATT I.: Solidarność u Conrada. Przekł. A.K. (A.Komo¬
rowski) Zdanie 1982 nr 1 s.38-39
Ze wstępem tłuinac2a: Ian Watt o Conradzie - s.37
1420.	WELLISZ L.: Echa ankiety conradowskiej w Ameryce - Wiad.
1950 nr 44 s.4
list - opinia H.T.Webstera
1421.	WHEELER M. : Turgenev and Joseph Conrad (Literary and
philosophical links) - Slavon.and East Eur.Rev. 1983 nr 1
s.118-124
1422.	WHIBLEY Ch.: A vagabound poet - w: Conrad 1896-1900.
Strategia wrażeń i refleksji w narracjach Marlowa/
A.Kowalska - Łódź, 1973 s.120-26
Esej z Blackwood Magazine (luty 1899 s.402-12) dotyczący
Artura Rimbauda a pośrednio i Conrada
1423.	WIERZYŃSKI K. : Wielka cisza Conrada - Wiad.Lit. 1924 nr
33 s.2; fragm. w: Studia i rozprawy/ M.Dłuska - Kraków,
1972 - T.3: Kazimierz Wierzyński 1894-1969 - s.43;
toż w: Szkice i portrety literackie/ K.Wierzyński - Wwa:
Bibl. "Więzi", 1990 - s.87-88
1424.	WILCZEWSKI H.: Od Conrada do Vossa - Litory 1968 nr 3
s.12-13, portr.
Porównanie z twórczością Tage Vossa
1425.	WILHELMI J.: Słabość ale i siła stoicyzmu - Nowa Kult.
1960 nr 17 s.3, 6-7
analiza literacka dzieł Conrada i jego postawa etyczno-
moralna
200
		

/Licencje_069_02_209_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1426.	WITTLIN J.: Etapy. Zamiast przedmowy - w: Pisma poś¬
miertne i inne eseje/ J.Wittlin - Wwa: Bibl. "Więzi", 1991
-	s.102-104
Tamże wzmianka o relacji między Sułkowskim a Conradem -
s.377-378
1427.	WYKA K.: Czas jako element konstrukcyjny powieści - Myśl
Współcz. 1946 nr 6/7 s.220-45; przedr. pt. Czas powieściowy
-	w: Inter Arma. Zbiór prac ofiarowanych K.Nitchowi w 70
rocznicę urodzin - Kraków, 1946 3.119-29; toż w: O
potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat
1944 - 1967/ K.Wyka - Wwa, 1969 s.53-98
1428.	ZABIEROWSKI S.s Conrad i Żeromski - Prz.Hum. (W) 1985
nr 9/10 s.1-23
1429.	ZABIEROWSKI S.: Conrad skamandrytów - w: Skamander -
Katowice, 1982 t.2 s.98-117 - Pr.Nauk,UŚ nr 508
1430.	ZABIEROWSKI S.: Conrad's Polish career 1896-1968 - Conr.
1974 nr 3 s.197-213
1431.	ZABIEROWSKI S.: Czytanie Conrada - Odra 1986 nr 12
s.41-47
1432.	ZABIEROWSKI S.: Między totalizmem a personalizmem (z
polskich dyskusji o Conradzie w latach 1932-1939) - Pra.ce
nauk.UŚ nr 162 Pr.Hi3t.Lit. t.5 1977 s.183-201; przedr. w:
Conrad w perspektywie odbioru/ S.Zabierowski - Gdańsk, 1979
s.9-29
1433.	ZABIEROWSKI S.s O Conradzie i Sienkiewiczu - Mies.Lit.
1967 nr 12 s.65-69
1434.	ZABIEROWSKI S.: Polska kariera Conrada 1896-1968 -
Rocz.Kom. Hint.Lit. tom 8 1970 s.96-113, summ.
1435.	ZABIEROWSKI S.: Polskie spory o Conrada w latach 1945-
1949 - Rocz .Kom.Hist.Lit. 1974 tom 12 a. 177-203; przedr. w:
Conrad w perspektywie odbioru/ S.Zabierowski - Gdańsk, 1979
s.44-75
1436.	ZABIEROWSKI S.s Popularność Conrada wśród twórców
pokolenia wojennego - Prace Nauk.U.Śl. nr 1012 W kręgu
literatury popularnej. Slavica 1990 s.88-111
1437.	ZABIEROWSKI S.! Spór o romantyzm Conrada - Pr.Nauk.UŚ
nr 17 1971 s.87-94, rśs.
201
		

/Licencje_069_02_210_0001.djvu

			Wanda Perczak
1438.	ZABŁOCKI S.: Józef Conrad Korzeniowski - w: Autorzy
naszych lektur. Szkice o pisarzach współczesnych - Wrocław,
1965 s.335-54, portr., bibliogr.; toż w wyd.2, 1967 s.439-
60 i wyd.3, 1973 s.337-52
1439.	ZABŁOCKI S.; Ludzie i świat Conrada - Nowe Sygn. 1957
nr 49 s. 2
1440.	ZAHORSKA S.: Romantyzm Południa - Wiad. 1955 nr 12 s.2
Literatura południa Ameryki: E.Hemingway, W.Faulkner,
J.Steinbeck - analogie z twórczością Conrada
1441.	ZAWORSKA H.: Czym jest prawo moralne? - Twórczość 1976
nr 4 s.77-82
Rec. J.J.Szczepańskiego: Przed nieznanym trybunałem - m.in.
o systemie etycznym Conrada
1442.	ŻELEŃSKI T. (Boy): Dusza Conrada - w: Szkice literackie/
T.Boy-Żeleński - Wwa, 1956 s.61-68
1443.	(ŻEROMSKI S.): Stefan Żeromski o Conradzie. Polskie
wydanie zbiorowe dzieł Conrada - Wiad.Lit. 1924 nr 33 s.6,
portr.
1444.	ZGORZELSKI A.: Organizacja przestrzeni w powieściach
Goldinga (fragm.) - w: Kreacje świata sensów. Szkice o
współczesnej powieści angielskiej/ A.Zgorzelski - Łódź,
1975 s.23-26
porównanie w/w tematyki u Conrada i Goldinga
1445.	ZIELIŃSKI S.: Życie Conrada - w: Wycieczki balonem.
Gawędy z pretekstem/ S.Zieliński - Wwa, 1962 s.7-13
Omów. G.Jean-Aubry: Życie Conrada - Wwa, 1958
1446.	ZRĘBOWICZ R. : Conrad a proza angielska - Wiad.Lit. 1924
nr 33 s.3
1447.	ŻUREK J.z Conrad - moralista - Dz.Lud. 1974 nr 215 s.6
1448.	ŻYCKI L.: Piewcy ląidu i morza. Reymont i Conrad -
Tyg.Mor. 1967 nr 21 a.8
1449.	ŻYWIOŁ Conrada i Dostojewskiego - Tyg.il. 1931 nr 24
s.464
1450.	ŻYWIOŁ morski w twórczości Józefa Conrada - Dz.Pom. 1931
nr 301 s.2
202
		

/Licencje_069_02_211_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
d. polskość Conrada
1451.	ANDERSON-BETLEY C.: Some Polish influences on Joseph
Conrad - Ante/n. 1978 a. 149-78
1452.	BAJDOR J.: Pisarz dwóch ojc2yzn - Sł.IJ 1991 nr 15 s.14
1453.	BARTELSKI L.M.: Szaleństwo Pana Konrada - Widnokręgi W
1974 nr 8 s.97-99
1454.	BŁAŻEK Z.: Jeszcze o polskości Conrada - Tyg.Powsz. 1953
nr 21 s.6-7, fot.
1455.	BLÜTH R.M.s 0 tragicznej decyzji krakowskiej Konrada
Korzeniowskiego - Verbum 1936 nr 2 s.296-337; przedr. w:
Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa, 1963 s.379-405
polskie źródła osobowości Conrada
1456.	BOJARSKI E.A.s Joseph Conrad, alias "Polish Joe"
Engl.Stud. 1962 nr 5 s.59-60
1457.	BOJARSKI E.A.i Joseph Conrad's Polish soul - Theoria
1961 nr 16 s.41-46; Engl.Stud. 1963 nr 44 s.431-37
1458.	BORKO B.: Joseph Conrad and the Polos - Jutro 1933 nr 45
1459.	BURGESS A.s Wieczne pytanie. Przekl. D.Jaruzelska -
Kultura W II 1979 nr 26 s.5, portr.
Nt. księżki F.Karla: Joseph Conrad. Three lives
1460.	BUSZA A.: Conrad's Polish literary background and some
illustrations of the influence of Polish literature on his
work - Antem. 1966 nr 10 s. 109-255; nadbitka: -Romes
Institutum Historicum Polonicum 1966
Rec. s Z.Folejewski - Comp. Lit. 1968 nr 4 s. 368-70; T.Ha-
likowska - Mod.Lang.Rev. 1970 nr 1 s.159-60; P.Hultberg -
Slavon.and East Eur.Rev. 1969 nr XXLVII: 109 (lipiec) 3.542;
P.Kirschner - Conr. 1969 nr 1 s.75; B.Koc - Pam.Lit. 1969
nr 1 s.405-408; G.Morgans "Patriotic plunder" - Can.Lit.
1967 nr 34 s.101-2; Mod.Fict.Stud. 1967 nr 2 s.267-69
1461.	CAT-MACKIEWICZ S.: Temat dla L.H.Morstina (fragm.) -
Sł.Powsz. 1962 nr 25 s.1-2
zarzut zdrady Polski
1462.	CHWALEWIK W.: G.Morf: The Polish heritage of Joseph
Conrad. A new interpretation - London, 1931 (rec.) - Ruch
lit.W 1932 nr 8 s.250-52
203
		

/Licencje_069_02_212_0001.djvu

			Wanda Perczak
1463.	CHWALEWIK W. J. : Conrad a Polska i Anglia - Myśl Nar.
1926 nr 10 s.149-51; nr 11 s.164-66
1464.	CHWALEWIK W.J.s Czy Conrad jest pisarzem polskim? - Myśl
Nar. 1926 nr 39 s.189-90; nr 40 s.208-209; nr 41 s.226-28
1465.	Conrad, Polska i Francja - Tyg.Pol. 1973 nr 52/1 a.38
O wpływie kultury polskiej i francuskiej na twórczość J.C.
1466.	CONRAD czyli propaganda - Wiad. 1953 nr 37 s.4
O wartości Conrada jako pisarza angielskiego na marginesie
oskarżeń Orzeszkowej
1467.	CZERMIŃSKI A.: "Nad Niemnem" i Orzeszkowa - Amer.Echo
1970 19.VII. s.3
Nt. ataku Orzeszkowej na Conrada
1468.	(DANILEWICZOWA M.) Szperacz: Conrad deklaruje swoję
polskość w roku 1901 - Wiad. 1959 nr 31 s.6
1469.	DANILEWICZ-ZIELIŃSKA M. s Polska młodość Conrada - w:
Próby przywołań/ M.Danilewicz-Zielińska - Wwas wydawca?
1992 - s.335-350
1470.	DĘBICKI Z.: "Dziedzictwo polskie Conrada" - Kur.Warsz.
1930 nr 159 s.5 wyd.wiecz.
0 księżce G.Morfa: The Polish heritage of Joseph Conrad -
London, 193 0
1471.	DÜRR J.: Józef Conrad w drodze do Polski - Ruch Lit.W
1932	nr 8 s.236-43
1472.	DYBOSKI R.: Pierwiastki angielskie a pierwiastki polskie
w umysłowości Conrada - Prace Pol.Tow. 1933 nr 11; toż w:
Księga pamiątkowa ku czci Mariana Zdziechowskiego - Kraków,
1933	e.253-54
1473.	(EHRENBERG K.) K.E.: Sprawa "polskości" Konrada
Korzeniowskiego - Kur.Por. 1924 nr 230 s.2-3
147 4. (EMIGRACJA zdolności)
I: W.Lutosławski (bez tytułu); II: T.Żuk-Skarszewski:
Amicus Plato...- Kraj 1899 nr 12 s.3-6; polem.: W.Luto¬
sławski: Emigracja zdolności - nr 14 3.7; polem, z Luto¬
sławskim: E.Orzeszkowa: Emigracja zdolności - nr 16 3.7-11;
przedr. dyskusji bez wypowiedzi T.Żuka-Skarszewskiego - w:
Iskierki warszawskie/ W.Lutosławski - Wwa, 1911 3.60-110
(dodany rozdz.: Odpowiedź Orzeszkowej napisana 14 lipca
1910 r. w Kosowie)
tekst E.Orzeszkowej - przedr. 'w: Pisma krytyczno-lite¬
rackie/ E.Orzeszkowa - Wrocław, 1959 s.369-79; przedr.
wypowiedzi Lutosławskiego z Kraju nr 12 i E.Orzeszkowej z
204
		

/Licencje_069_02_213_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
nr 16 1899 r. - wi Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa,
1963 s.11-30
1475.	arnos Cytaty z Conrada. - Kur.Wil. 1939 nr 305 3.10
1476.	(F1LOCHOWSKI W.) Gustaw Łada: U źródeł polskości Conrada
-	Gaz.Warsz. 1932 nr 265 s.4
1477.	GILLON A.: Joseph Conrads Polsh cosmopolitan - w: Joseph
Conrad. Theory and world fiction - 1974 s.41-69
1478.	GOMULICKI W.: Polak czy anglik? (J) - Życie i Sztuka
(dod. do Kraju) 1905 nr 1 s.7-8
1479.	GRABOWSKI Z.: Co Conrad z Polski był wywiózł?
Kur.Pozn. 1930 nr 583; Lwów.Kur.Por. 1930 nr 379
1480.	GRZEGORCZYK P.: Do problemu "zdrady" Conrada - Gaz.
Warsz. 1932 nr 247 s.4
1481.	HERLING-GRUDZIŃSKI G.: Homo duplex. Lo sfondo polacco di
Conrad - Tempo Pies. 1964 nr 9/10 s.72-74 (w jęz. włoskim)
1482.	(IWASZKIEWICZ J. ) Eleuters Polskość Conrada - Wiad.Lit.
1930 nr 22 s.2, portr.
O książce G.Morfas The Polish heritage...
1483.	j.s.: Co powiedziałby Conrad? - Dz.Pol.L 1942 nr 481 s.3
Rubryka z dnia na dzień
1484.	JANION M. : Conrad wobec dylematu polskiego romantyzmu -
Twórczość 1978 nr 3 s.61-80
1485.	JANKOWSKI E.: Emigracja zdolności - w: Pisma krytyczno¬
literackie/ E.Orzeszkowa - Wrocław 1959 s.367-69
zawiera również tokst E.Orzeszkowej Emigracja zdolności
druk. w Kraju 1899 nr 16 s.369-79
1486.	JANTA A.: Konrad i Conrad - Wiad. 1958 nr 51/52 s.16,
il.
1487.	JANTA A.s Skąd "fatalne dziedzictwo" Conrada? - Wiad.
1959 nr 22 s.2; przedr. ws Losy i ludzie/ A.Janta - Londyn,
1961 s.340-51
1488.	JEAN-AUBRY G. : Józef Conrad a Polska - Tyg.il. 1925 nr
41 s.814, fot.; nr 42 s.836; nr 43 3.854; nr 44 a.876
Rec. (W.Filochowski) W.F.s O polskość Conrada - Gaz.Warsz.
1925 nr 318
1489.	JEAN-AUBRY G.s Polska w życiu i dziełach Josepha Conrada
-	Droga W 1927 nr 12 s.18-29
27 — Polska bibliografia
205
		

/Licencje_069_02_214_0001.djvu

			Wanda Perczak
1490.	KADEN-BANDROWSKI J.: Conrad a literatura polska
Wiad.Lit. 1924 nr 33 s.4
1491.	KLECZKOWSKI P.: La vie intellectuelles Une traduction
polonaise des oeuvres de Joseph Conrad - La Pologne 1923 nr
5 s.256-61
1492.	KLECZKOWSKI S.: Polskość Konrada (1) - Il.Kur.Codz. 1928
nr 18 s.2
1493.	KOC B. : O szlacheckim pochodzeniu Conrada - Dz.Pol. i
Dz.Ż. 1981 nr 268 s.3
1494.	KORNACKA A.: W Nowym Jorku - książka dr. Morfa o
Conradzie. Śladami polskiego dziedzictwa wielkiego pisarza
-	Expr.Miecz. 1976 nr 292 s.4, il.
Notatka o G.Morfie oraz omów.jego książki "The Polish
shades and ghosts of Joseph Conrad" - NY, 1976
1495.	K0RNIŁ0WICZÓWNA M. : Kazimierówka i Sambir
Tyg.Powsz.1959 nr 13 s.4
1496.	KOSEK K.: Wpływ polskiej szkoły galicyjskiej (1868-1974)
na umysłowość i kulturę literacką Josepha Conrada
R0CZ.K0m.Hist.Lit. 1988 (t.) 15 s.49-82
1497.	KOSEK K.: Wpływ prasy galicyjskiej (publicystyki i
beletrystyki) na życia i twórczość Apolla i Konrada
Korzeniowskich - Kwart.Hist.Prasy 1987 nr 3 s.55-78
1498.	KRZYŻANOWSKI J. : Obcy o Polsce - Przegl.Uspółcz. 1930 nr
97 s.314-17
fragm. - o książce G.Morfa: The Polish heritage...
1499.	KRZYŻANOWSKI L.: Conrad's Poland - NY Times 1949
4.IX.s.46
1500.	KRZYŻAŃSK1 M.P.s Polskość Josepha Conrada-
Korzeniowskiego - Gw.Polar. 1978 nr 32 s.14
1501.	(LEGEŻYŃSKI S.) L.S.: Angielska książka o polskości
Conrada - Droga W 1930 nr 5 s.419-22
0 książce G.Morfa: The Polish heritage...
1502.	LUTOSŁAWSKI W.: Odpowiedź Orzeszkowej napisana 14 lipca
1910 r. w Kosowie - w: Iskierki warszawskie/ W.Lutosławski
-	Wwa, 1911 s.104-105
Dotyczy dyskusji o emigracji zdolności z.1899 r.
1503.	MILLER J.N.: Kilka słów o Josephie Conradzie i o
godności narodowej tu i tam - Kur.Pol. 1924 nr 232
206
		

/Licencje_069_02_215_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
1504.	MIŁOSZ Cz.: Joseph Conrad in Polish eyes - At 1.Mon. 1957
nr 200 s.219-28; przedr. w: The art of Joseph Conrad. A
critical symposium - Michigan, 1960 s.35-45
1505.	MORAWIEC E.: Conrada ucieczka od geniusza - Życie Lit.K
1974 nr 31 s.1,7, fot.; uzup. W.J.Dobrowolski: Jeszcze o
Conradzie - Dialog 1974 nr 36 s.13
Conrad wobec zagadnienia polskości
1506.	NOWAKOWSKI Z.: Josephus obiit - natus est Conrad - Wiad.
1948 nr 17 s.2
1507.	ORZESZKOWA contra Conrad - Głos Szczec. 1974 nr 200 s.3;
Dz.Pol.K 19 74 nr 200 s.6, portr.
1508.	PERETIATKOWICZ H.s Szlacheckie dziedzictwo Conrada -
Wiad. 1949 nr 33/34 s.3
1509.	PIETRKIEWICZ J.: Conrad and Poland. For the Centenary.
Patriotic irritability - IV.Cent. 1957 nr 12 s.545-47; toż
pt. Conrad i Polska. Na setnę rocznicę. Patriotyczna
drażliwość. Przekł. H.cieplińska-Bojarska - Twórczość 1974
nr 1 s. 71-81; toż w: Conrad w oczach krytyki światowej -
Wwa,1974 s.25-43
1510.	PULC-PŁASZKIEWICZ I.s Ślady polskie w prozie Conrada -
Liter, na Świecie 1978 nr 2 s.236-51
skrót referatu wygłoszonego na Symp.Conr. w Texasie
1511.	ROGOWICZ W.: O dziedzictwo polskie w twórczości Conrada
- Pion 1935 nr 52 s.8-9
1512.	RZYMOWSKI J.: Ten pan co po angielsku pisuje...
Odgłosy 1974 nr 32 s.3
1513.	SADKOWSKI W.: Joseph Conrads Perspektywy odrębności -
Argumenty 1988 nr 51 s.8-9
1514.	SAPIEHA L.: Istota polskości Conrada - Wiad. 1949 nr 40
s.3; polem.: A. Baranowicki - nr 43 s.4; W.Tarnawski: Do
redaktora "Wiadomości" - 1950 nr 1 s.4
1515.	SIEROSŁAWSKI S.i Egzotyzm i polskość. Na marginesie
dzieł Conrada-Korzeniowskiego - Rzeczposp.I 1924 nr 229
wyd.por. s.4-5
1516.	(STEMPOWSKI J.) Paweł Hostowiec: Bagaż z Kalinówki -
Więź 1982 nr 7 s.67-70
Fragm. książki "Conrad żywy" - Londyn, 1957
207
		

/Licencje_069_02_216_0001.djvu

			Wanda Perczak
1517.	ŚWIDERSKA A.: Sprawa polskości Conrada - Spraw.z Czynn.i
Pos. PAU 1948 nr 10 a.521-22
1518.	ŚWięCKA T.: Nieznany świat Conrada - Kult.i Spoi. 1973
nr 2 s.205-10
zagadnienia świadomości narodowej J.C.
1519.	TARNAWSKI W.: Conrad a Polska - Wiad. 1949 nr 33/34 s.l;
przedr. w: Conrad. Człowiek - pisarz - Polak/ W.Tarnawski -
Londyn, 1972 s.223-30
1520.	TARNAWSKI w. s List do redaktora w sprawie Cata - i
Conrada - Dz.Pol.i Dz.Ż. 1962 nr 194 s.3
sprawa wynarodowienia Conrada
1521.	TARNAWSKI W.: Polskość Conrada - Wiad. 1948 nr 29 s.4
listy do redaktorów wiadomości i Środy Literackiej
nawiąż, do Z.Nowakowskiego: Josephus obiit...
toż. pt. 0 polską wierność Conrada - w: Conrad. Człowiek -
pisarz - Polak/ W.Tarnawski - Londyn, 1972 s.231-34
1522.	tarnawski w.: Tam skąd Conrad odszedł - Wiad. 1948 nr
13/14 s.4, il.
1523.	UJEJSKI J.: Patriotyzm Conrada - Pion 1934 nr 50 s.2-4;
nr 51 s.2-3; nr 52 s.6; toż z drobnymi zmianami pt. Conrad
i Polska w: O Konradzie Korzeniowskim/ J.Ujejski - Wwa,
1936 s.11-63
1524.	WORONIECKI e.j Conrad a polska - wiad.Lit. 1927 nr 19
s.l, portr. ojca i watki Conrada
0 odczycie G.Jean-Aubry'ego w kwietniu 1927 r. w Paryżu
1525.	(WYKA K.) KJW: O polskość Conrada - Tyg.Powsz. 1948 nr 5
s. 6
1526.	ZABIEROWSKI S.: "Pali się we mnie jednak Wasz śmiertelny
ogień". O "Rozmowie z Conradem" Mariana Dąbrowskiego z roku
1914 - Pam.Lit. 1985 z.l s.121-144
1527.	ZAGÓRSKA A.: Conrad a Polska - Wiad.Lit. 1924 nr 36 s.4
(list do redakcji)
1528.	ŻELEŃSKI T. (Boy): Dusza Conrada r Kur.Por. 1927 nr 163;
toż w: Plotki, plotki.../ T.Boy-Żeleński - Wwa, (1927)
S. 109-13; prżedr. w: Szkice literackie/ T.Boy-Żeleński -
t.4 Wwa, 1956 s.61-62
0 odczycie G.Jean-Aubry'ego nt. polskości Conrada
208
		

/Licencje_069_02_217_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
1529.	ŻEROMSKI S.: Autor Rodak - Naok.Świata 1925 nr 10 azp.5-
12, il.f przedruki w: Elegie/ S.Żeromski - Kraków, Wwa,
1928 s.321-48 (wraz z prac^: Joseph Conrad); Dzieła/
S.Żeromski - Pisma różne t.2 - Wwa, 1963 s.151-67; w
czasop.: Morze G 1957 nr 12 a.2-3
1530.	ZRĘBOWICZ R.; Conrad a Polska - Kur.Czerw. 1932 nr 18
1531.	ŻUKROWSKI W.: Nad Conradem - w: Karambole/ W.Żukrowski -
Wwa, 1973 s.71-76
		

/Licencje_069_02_218_0001.djvu

			Wanda Perczak
e. Opracowania poszczególnych dzieł
Almayera folly [ 18951 - Szaleństwo Almayera
1532.	BEDNORZ Z.: Klęska Almayera - Odra K 1946 nr 5 s.4-5
1533.	BOROWY W.: Szaleństwo Almayera (czy "traqedia małości")
- Tyg.Powsz. 194 7 nr 5 3.4; przedr. w: Wspomnienia i studia
o Conradzie - Wwa, 1963 s.406-13
1534.	DĄBROWSKA M.: Wśród książek. "Fantazja Almayera",
"Murzyn z załogi Narcyza" - Bluszcz 1924 nr 35 8.310;
przedr. w:Pisma rozproszone/ M.Dąbrowska - Kraków, 1964 t.2
s.443-47
1535.	GŁOGOWSKI S.: Pierwowzór conradowskiego Almayera
Litery 1970 nr 5 s.30-32
O A.Mierosławskim, prototypie bohaterów powieściowych J.C.
1536.	GNOIŃSKI S.: Szaleństwo Almayera - Książ.dla Ciebie 1956
nr 4 s.10
1537.	GÓRSKI K.: "Fantazja Almayera" - Gaz.Adm. 1924 nr 24
s.24
1538.	GRABOWSKI Z.: (rec. Fantazji Almayera - Wwa, 1923) -
Akad. 1923 nr 12
1539.	JANKOWSKI Cz.j O powieści J.Conrada - Sł. 1924 nr 99/100
1540.	JEAN-AUBRY G. s Spotkanie z Almayerem. Fragm. książki
"Vie de Conrad". Przekł. z franc. (S.Brucz) W.Z. - Kron.Ł
1957 nr 17 3.3,8, fot.rękop. J.C.
1541.	KISIELEWSKI Z.s (rec. Fantazji Almayera - Wwa, 1923) -
Robotnik I 1923 nr 1 s.29
1542.	(KŁOSOWSKI J.N.) jnk: Przegląd nowych wydawnictw
Kamena 1956 nr 3 s.47
Rec. Szaleństwa Almayera - Wwa, 1956
1543.	KSIĄŻKI, księżki - Echo Tyg.K 1956 nr 8 3.2
Rec. Szaleństwa Almayera - Wwa, 1956
1544.	Mc GAHAN E.Ch.: Three examples of the exotic novels in
English - Zesz.Nauk. UJ 1965 nr 112 s.47-74, streszcz. w
jęz.pol.
210
		

/Licencje_069_02_219_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1545.	(MIEROSZEWSKI J.) Londyńczyk: 0 książkach, które sęi... -
Kult.W II 1956 nr 1 s.118-119
1546.	(NASTULANKA K.) K.Nast.: Joseph Conrad. "Szaleństwo
Almayera" Przekł. A.Zagórska PIW 1956 - Nowa Kult. 1956 nr
14 s. 7
1547 . OLEKSY K.: The house motif and the execution of the
motto in Joseph Conrad's "Almayer's Folly" - Journ. of the
JCS (UK) 1979 czerwiec s.8-9
1548.	PIWIŃSKI L.: Przekłady i studia z literatur obcych -
Prz.Warsz. 1923 nr 18 s.412-14
Fragin. - rec. Fantazji Almayera - Wwa, 1923
1549.	ROGALSKI A.: 0 książkach i ludziach. Pierwsza powieść
Conrada - Sł.Powsz. 1956 nr 240 (dod.) s.II
1550.	ROGALSKI A.: Pierwsza powieść Conrada - w: Profile i
preteksty/ A. Rogalski - Wwa, 1956 s. 385-390
1551.	SIEDLECKI A.: (rec. Fantazji Almayera - Wwa, 1923) -
Rzcczpo3p.I 1923 nr 1 3.26
1552.	SKWARCZYŃSKI A.: Powieść J.Conrada - Droga W 1923 nr 1
S.52-55
1553.	TARNAWSKI W.: Pierwszy utwór Conrada - Horyzonty 1960 nr
49 s.8-13
1554.	zagórska A.! (rec.Fantazji Almayera - Wwa, 1923)
Kur.Pol,i 1923 nr 3 s.l
1555.	ZWOLIŃSKI P.: "Szaleństwo Almayera" i ... oszałamiające
posłowie - Expr.Wiecz. 1956 nr 140 s.4; polem.s Z.Najder -
nr 169 s.4; P.Zwoliński - tamże
An Outcast of the Islands f18961 - Banita: Wygnaniec z wysp;
Wykolejeniec: Wyrzutek
1556.	(DAGIŃSKI P.) P.D.: Powieści Conrada - Polonistyka 1957
nr 3 s.60-62
Rec. powieści Lord Jim i Wykolejeniec - Wwa, 1956
1557.	CHWALEWIK W.: Literatura angielska i angloamerykańska -
Rocz.Lit. 1936 s.112-113
Fragm. rec. Wykolejeńca - Wwa, 1936
211
		

/Licencje_069_02_220_0001.djvu

			Wanda Perczak
1558.	GNOIŃSKI s.: Wykolejeniec - Księż. dla ciebie 1956 nr 18
Sr 11
1559.	MIKUŁOWSKI A.: Tragizm samotności - Prosto z Most u 1936
nr 40 s.3r rys.
1560.	(NASTULANKA K.) K.Nast.: Joseph Conrad: Wykolejeniec.
Przekł. A.Zagórska. PIW 1956 (rec.) - Nowa Kult. 1956 nr 43
s. 8
1561.	POLSAKIEWICZ Z.: Próba trudnego optymizmu - Nowy Tor
1956	nr 46 3.2
Rec. Wykolejeńca - Wwa, 1956
1562.	PREGER J. : Ucieczka po wymarzoną przygodę - Głos Pracy
1957	nr 4 s.4
Rec. powieści Lord Jim i Wykolejeniec - Wwa, 1956
1563.	(SPANDOWSKA A.) A.S.: Kto przeczyta jedną książkę
Conrada... - Pr.Świetl. 1956 nr 9 s.5 7
Rec. Wykolejeńca - Wwa, 1956
1564.	TARNAWSKI W.: Niedoceniona powieść Conrada - w: Conrad
żywy. Oprać. W.Tarnawski - Londyn, 1957 s. 181-192; toż pt.
"Wykolejeniec", powieść niedoceniona - w: Conrad. Człowiek
-	pisarz - Polak/ W.Tarnawski - Londyn, 1972 s. 91-102
The Nigger of the "Narcissus". A tale of the forecastle f18971
-	Murzyn z załogi "Narcyza"
1565.	BILES.J.J.s "Its proper title". Some observations on
"The Nigger of the "Narcissus"" - Pol.Rev. 1975 nr 2/3
s.181-188
1566.	(CHWAŁEWIK w.) W.J.C.: Pierwsza morska powieść Conrada -
Gaz. Wars z. 1928 nr 287 s.4
Rec. Murzyna z załogi "Narcyza" - Wwa, 1928
1567.	DĄBROWSKA M.: wśród książek - Bluszcz 1923 nr 35 s.310
Rec. Fantazji Almayera i Murzyna z załogi "Narcyza" - Wwa,
1923
1568.	DALESKI H.M.: Hanging on and letting go* Conrad's "The
Nigger of the "Narcissus"" - HUSL 1974 vol.2 nr 2 s.171-196
1569.	GÓRSKI K.: "Murzyn z załogi "Narcyza"" - Gaz.Adm. 1924
nr 22 s.19-20
212
		

/Licencje_069_02_221_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1570.	HAMMES K.W.jr.: Melville, Dana and Ames. Sources for
Conrad's "The Nigger of the "Narcissus”" - Pol.Rev, 1974 nr
3/4 s.29-33
1571.	KISIELEWSKI Z.s (rec. Murzyna z załogi "Narcyza” druk. w
odcinkach w Nowym Prz.Lit, i Sztuki 1920 i 1921 r.) -
Robotnik I 1923 nr 7 s.24
1572.	NAJDER Z.: Wspólnota ludzi w "Murzynie" - Litery 1971
nr 11 s.19-20, il.
1573.	(NOSKOWSKI W.) T.W.: Murzyn z załogi "Narcyza"
Kur.Pozn. 1928 nr 506 s.17
1574.	ZAGRODZKI W. t Dwa tłumaczenia Conrada - Kult.W II 1974
nr 13 s.11
List do red. - krytyka przekł. b.Zielińskiego w porównaniu
z przekładem J.Lemańskiego z 1922 r.
odpowiedź: Z.Najder - JCult.W II 1974 nr 15 s.ll
Tales of Unrest f18981 - Opowieści niepokojące
1575.	D'ELIA G.s "The Return" and Conrad's umbrella - Pol.Rev.
1984 nr 3 a.35-41
1576.	DĄBROWSKA M.: Głębiej niż dno - Tyg.il. 1926 nr 34
s.556; przedr. w: Szkice o Conradzie/ M.Dąbrowska - Wwa,
1959 s.30-35
1577.	G1LL0N A.: Shakespearan and Polish tonalities in
Conrad's "The Lagoon" - Conr. 1976 nr 2 s.127-136
1578.	KLEINER J. : Oddźwięk ballady mickiewiczowskiej w
opowieści Conrada - Dz.Lit. 1949 nr 23 s.4
"Czaty" A.Mickiewicza i "Karain" J.Conrada
1579.	KOŁACZKOWSKI S.: Opowieści niepokojące - Hiad.Lit. 1925
nr 46 s.5, portr.rys. M.Bone'a (rec.)
1580.	MROCZKOWSKI P.: A glance back at the romantic Conrad.
"The Laqoon" A study in the technique of the short story -
Pol.Rev. 1959 nr 1/2 s.15-23; przedr. w: Joseph Conrad
Centennial essays/ Oprac. L.Krzyżanowski - NY, 1960 s. 73-
83; toż w jęz.pol.; Rzut oka na Conrada - romantyka.
Laguna. Szkice z zakresu techniki powieści poetyckiej prozę
- w: Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa, 1963 s, 457-
471
28 — Polska bibliografia
213
		

/Licencje_069_02_222_0001.djvu

			Wanda Perczak
1581.	PIECHAL M.: Jądro światłości - Odgłosy 1958 nr 22 s.2,7;
przedr. w: Pelaqia, uczennica diabła czyli sedno rzeczy/
M.Piechal - Łódź, 1969 s. 157-161
Dotyczy "Jądra ciemności" i "Placówki postępu"
1582.	TARNAWSKI W.: "Powrót" Conrada - Wiad. 1958 nr 1 3.2;
toż pt.: "Powrót - w: Conrad. Człowiek-pisarz-Polak/
W.Tarnawski - Londyn, 1972 s.142-147
1583.	ZGORZELSKI A.: Funkcjonalność struktur w "Lagunie"
Conrada - Kwart.Neofilol. 1969 nr 4 s.401-409; toż pt.
J,Conrad "The Lagoon" - ws O analizie tekstu literackiego/
A.Zgorzelski, W.Krajka - Lublin: UMCS, 1974 s.133-164; toż
w jęz. ang. pt. J.Conrad "The Lagoon" - sample analysis -
w: On the analysis of the literary text/ W.Krajka,
A.Zgorzelski - Wwa: rWN, 1984 s.131-142
Lord Jim, a tale f19001 - Lord Jim
1584.	ANDRZEJEWSKI J.: Trzykrotnie nad "Lordem Jimem"
Twórczość 1956 nr 2 s. 14 7-159; toż jako "Posłowie" -ws Lord
Jim/ J.Conrad - Wwa, 1956 s. 459-475; przedr. w: Joseph
Conrad Korzeniowski/ oprać. R.Jabłkowska - Wwa, 1964 s.331-
342
1585.	(BAGIŃSKI P.) P.B.: Powieść Conrada - Polonistyka 57
nr 3 s.60-62
Rec. powieści Lord Jim i Wykolejeniec - Wwa, 1956
1586.	BERNSTEIN E,: Lord Jim - Tyg.Zach. 1957 nr 5 s.6; Warm.
i Mazury 1957 nr 22 s.4
1587.	BIEŃKOWSKA E.: Joseph Conrad: "Lord Jim", Kanon lektury
- Tyg.Powsz. 1973 nr 6 s.5
1588.	BILLIP W.: Realizm i intelektualizm (Z.Najderowi)
współcz. 1966 nr 11 s.10
Rec. Lorda Jima - Wwa, 1965
1589.	BLÜTH R.M.: Joseph Conrad and Dostoievski: le problème
du crime et du châtiment. Vie Intell. 1931 nr 12 s.320-339;
toż skróć, w jęz.poi.: Żywioł Conrada i Dostojewskiego -
Tyg.Ill. 1931 nr 24 s.464 (porówn. Lorda Jima i Zbrodni i
kary)
1590.	BREITER E.: Studium o bohaterstwie - Wiad.Lit, 1934 nr
10 s.3
214
		

/Licencje_069_02_223_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1591.	BRZOZOWSKI S.: Znaczenie Lorda Jima - w: Pamiętnik -
Lwów, 1913 s.157-159 (pod datą 14.11.1911)
1592.	CHWALEWIK W.: Literatura angielskia i angloamerykańska
(fragm.) - Rocz.Lit. 1933 s.137-141
Rec. Lorda Jima - Wwa, 1933
1593.	CZASAK D.: Joseph Conrad, "Lord Jim" - Zarzewie 1976
S.15
1594.	DĄBROWSKA M.: La vaisseau embrasé de Lord Jim. Joseph
Conrad et la Pologne - Polog.Litt. 1926 nr 3 s.1
1595.	DOBRACZYŃSKI J. : Tragedia Lorda Jima - Tyg.Powsz. 1945
nr 24 s.3
1596.	GNOIŃSKI S.: Romantyk - Księż. dla Ciebie 1956 nr 17
s.3-4
Rec. Lorda Jima - Wwa, 1956
1597.	GOŁUBIEW A.: Zwycięstwo Lorda Jima - Tyg.Warsz. 1946 nr
14 s.6-7
1598.	GÓRSKI K.: "Lord Jim” Conrada - Verbum 1934 nr 1 s.98-
107; przcdr. w: Literatura a prądy umysłowe/ K.Górski -
Wwa, 1938 s,304-315; toż w: Verbum (1934-1939): Pismo i
Środowisko - Lublin, 1976 t.2: Wybór artykułów s. 161-169
1599.	HARTWIG J.: Zapotrzebowanie na Vercorsa - Nowa Kult.
1956 nr 34 s.1-2
Porównanie nowel Vercorsa ze zbiorów "Milczenie morza" i
"Oręż nocy" z "Lordem Jimem"
1600.	IWASZKIEWICZ J.î Lord Jim - Życie Warsz. 1979 nr 44 s.7
1601.	JANTA A.: "Kilka kartek, które odłożyłem" - w! Losy i
ludzie/ A.Janta - Londyn, 1961 s. 318-327, il.; przedr. w:
Nic własnego nikomu/ A.Janta - Wwa, 1977 s. 320-331
O pierwszym szkicu "Lorda Jima"
1602.	JANTA A.: Tuan Jim. A sketch - w: Lord Jim/ J.Conrad, an
authorized text, backgrounds and sources ed. by N.Sherry,
essays in criticism ed. by T.Moser - NY, 1968
1603.	KACZYŃSKA J. : Oddziaływanie wychowawcze "Lorda Jima" J.
Conrada w kl.XI - Polonistyka 1966 nr 5 s. 47-50
1604.	KALENKIEWICZ I.s "Lord Jim" Josepha Conrada (próba
opracowania szkolnego) - Polonistyka 1963 nr 2 s.30-36
1605.	KOCÓWNA B. : Jaka jesteś klasyko? Lord Jim - Nowe Księż.
1975 nr 9 s.26-27, portr.
215
		

/Licencje_069_02_224_0001.djvu

			Wanda Perczak
1606.	(KOMORNICKA M.) Włast: Powieści. "Lord Jim” przez
Conrada (K. Korzeniowskiego) - Chimera 1905 t.IX 8. 333-334
(rec. )
1607.	KOTT J.s Theatre Notebook 1947-1967. Przekł. B.Taborski
- London, NY, 1968s. ?
Porównanie Lorda Jima i Edypa
1608.	KOWALSKA A. s The tragedy of moral reality (man vs the
world) in "Lord Jim" by Joseph Conrad/ przekł. I.Granicka -
Bull, de la Soc. 1970 vol. XX, 2-8 s.
1609.	KRAJKA W.: "Lord Jim". A impressionistic novel?
Biul.Lub.Tow.Nauk. (Humanistyka) 1984 nr 1 s.55-62, rez.,
streszcz.
1610.	KRIDL M. : "Lord Jim" Conrada - Prz.Hspółcz. 1929 nr 81
s. 113-125; nr 82 s.249-269; toż pt.: Komentarz do "Lorda
Jima”	w: w różnych przekrojach. Studia i szkice
literackie/ M.Kridl - Wwa, 1939 s.241-286; dalsze przedr.:
Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa, 1963 s. 290-328;
R.Jabłkowska: Joseph Conrad Korzeniowski - Wwa, 1964 s.221-
237
1611.	"LORD JIM" na drugim miejscul Wyniki ankiety "ABC” pt.
Najciekawsza książka roku 1933 - Kur.Księg. 1934 nr 5 s.l
1612.	MATUSZEWSKI R. (oprać.): W oczach młodzieży - Conrad
1957. Ankieta Nowej Kultury - Nowa Kult. 1957 nr 49 s.1-2;
nr 50 s.3,6, fot. popiersia J.C. dłuta A.Karnego
Omów. ankiety nt. Lorda Jima
1613.	MORF G.: "Lord Jim" - spowiedź autora - Polska 1974 nr
10 s. 31-33, il.j toż w mut. obcojęzycznych
1614.	MROCZKOWSKI P.: Tajemnica "Lorda Jima” - Kwart.Noofilol.
1964 z.l s.31-49} przedr. w: Dżentelmeni o poeci. Eseje z
literatury angielskiej/ P.Mroczkowski - Kraków, 1975 s.203-
225
1615.	MROCZKOWSKI P.: The mystery ot Lord Jim - Spraw.
Pozn.Tow. Przyj.Nauk 1961 nr 1 s. 29-31
1616.	NAJDER Z., TATARKIEWICZ A., GŁOWACKI J. : Sprawa Lorda
Jima - Polityka 1969 nr 25 s.6
dyskusja nt. powieści w redakcji Polityki
1617.	NAJDER Z.: Lord Jim - Nowa Lit. i Wyd. 1957 nr 18 s.3,
portr.} przedr. w: Nad Conradem/ Z.Najder - Wwa, 1965,
s. 99-111
216
		

/Licencje_069_02_225_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1618.	NAJDER Z.: Lord Jim: A romantic tragedy of honor - Conr.
1969	nr 1 s.l
1619.	NAJDER Z.: Wędrówka po smutnej równinie - Kult.W II 1976
nr 4 s. 3, il.
etyka Conrada na podst. Lorda Jima
1620.	(NASTULANKA K.) K.Nast.: Joseph Conrad. Przekł.
A.Zagórska PIW 1956 - Nowa Kult. 1956 nr 35 s.7
Rec. Lorda Jima - wwa, 1956
1621.	(NATANSON W.) W.N.s Na sztambuchu polskich wierszy -
Twórczość 1959 nr 10 s.150-152
O rękopisie pierwszego szkicu "Lorda Jima"
1622.	0 LORDZIE Jimie - Kur.Pozn. 1933 nr 259 s.8
1623.	ORPYCH H.: Dramat sumienia - Niedz. 1982 nr 18 s.4,
portr.
1624.	ORSKI M. : Lord Jim czyli marzenie o czynie - Tyg.Kult.
1970	nr 7 s.4,11', przedr. w: Lektury i problemy - Wwa, 1976
s. 231-238
1625.	PILOT M.: Lord Jim czyli odpowiedzialność - Nasz Klub
1974 nr 6 s.21-22; nawiąż.: W.Czerucki: Do redaktora "KdC"
- nr 10 s.28
1626.	PIWIŃSKA M.: Jak w powieści (fragm. ) - w: Złe
wychowanie/ M.Piwińska - Wwa, 1981 s.122-126
1627.	POMIROWSKI L. i Lord Jim Conrada - Pion 1933 nr 3 s.8,
portr.
1628.	PRAWDZIWA historia lorda Jima - Wiad.Lit. 1928 nr 28 s.2
1629.	PREGER J.: Ucieczka po wymarzoną przygodę - Glos Pracy
195 7 nr 4 s.4
Rec. powieści Wykolejeniec i Lord Jim - Wwa, 1956
1630.	R.T.: Z twórczości Conrada (Lord Jim) - Myśli Pol. 1942
nr z XI s.27-32
1631.	(RACZEK T.) T.R.: Joseph Conrad - Lord Jim. PIW -
Polityka 1983 nr.49 s.9
1632.	ROJEK T. - Gw. Polar. 1980 nr 1 s.10
Dot. "Lorda Jima"
1633.	(RYBCZYŃSKA I.)(I.R.): Lord Jim. Rozmowy o książkach -
Grom. 1970 nr 70 s.l2
217
		

/Licencje_069_02_226_0001.djvu

			Wanda Perczak
1634.	RZYMOWSKI J. s "Lord Jim" Josepha Conrada - Odgłosy 1974
nr 42 s.6, portr.; sprost.- nr 43 3.11
1635.	SCIIULTHEISS T.s Conrad's Steins Bide light on a source -
Pol.Rev. 1974 nr 3/4 s. 35-37
T.Bobrowski jako pierwowzór bohatera, powieści - Steina
1636.	SCHULTHEISS T.: Lord Hamlet and Lord Jim - Pol.Rev. 1966
nr 4 s.101-133
1637.	SIERŻOWA K.: Lord Jim in Polish disguise
J.C.Soc.Newsl. 1974 nr 3 s. 5-7
1638.	TARNAWSKI W.: Przypowieść o Polaku - Życie 1950 nr 1
s.2,8} przedr. w« Conrad. Człowiek-pisarz-Polak/
W.Tarnawski - Londyn 1972 s.239-243
1639.	TARNAWSKI W.: Wstęp: I - Życiorys Conrada, II - Twór¬
czość Conrada, III - Rozbiór Lorda Jima, IV - Myśl Lorda
Jima, V - Polskie związki - w: Lord Jim/ J. Conrad -
Jerozolima, 1946 s.V-XLVII; toż pt.: Wprowadzenie do "Lorda
Jima" - w: Conrad. Człowiek - pisarz - Polak/ W.Tarnawski -
Londyn, 1972 a.57-90
1640.	(TARNAWSKI W.) Witold Turnos Polski bohater Conrada - w
Drodze 1946 nr 2 s.5
1641.	TATARKIEWICZ A.: Tuan Kuba - Polityka 19B3 nr 31 s.9,
portr.
1642.	TRETIAK A.: Z powodu "Lorda Jima" - Pion 1934 nr 50 s.8
1643.	węSLAWSKA E.: Przedmowa - ws Lord Jim - Wwa, 1904 , s.3-
6; przedr. w: Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa, 1963
s.31-34; toż w jęz. ang.s Introduction to the first Polish
tranolation of "Lord Jim", 1904. Frzekł. z jęz. pol.
L.Krzyżanowski - Pol.Rev. 1984 nr 3 s.7-9
1644.	WOJEŃSKA Cz.s Klęska instynktu - Praca Świetl. 1957 nr 1
s.60-61
1645.	WYKA K.s "Lord Jim", "Zwycięstwo" i wnioski - w:
Literatura współczesnas Antologia wypowiedzi programowych
i opracowań naukowych - wyd.l - Kraków, 1975 s. 347-370;
toż - wyd.2 - Kraków, 1980 s.400-421, bibliogr.
1646.	(WYRZYKOWSKI S.) Jerzy Łoziński: Lord Jim i ksiądz Robak
- Wiad. 1949 nr 33/34 s.3
218
		

/Licencje_069_02_227_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1647.	ZABIEROWSKI S.: Pięć interpretacji "Lorda Jima"
Prz.Hum. 1974 nr 12 s.1-24; przedr, w: Conrad w
perspektywie odbioru. Szkice/ S.Zabierowski - Gdańsk, 1979
s. 97-130
1648.	ZABIEROWSKI S.: Recepcja "Lorda Jima" w Polsce w latach
1939-1961 (Zarys problematyki) R ocz. Kom. Ffist, Lit, 1968
(t.6) s. 115-140, rśs.
1649.	ZABIEROWSKI S.: Recepcja "Lorda Jima" w Polsce (1904-
1939) - Zesz.Nauk. UJ nr 168, Pr.Hist.Lit. z. 14 1968
3.192-209, summ.
The Inheritors H9011 - Spadkobiercy
1650.	BEREZA H.: Zwycięstwo Wymiarowców - Nowa Kult. 1960 nr
19 3.2; przedr. w: Doświadczenia z lektur prozy obcej/
H.Bereza - Wwa, 1967 s.35-38
Rec.: J.C., Ford Madox: Spadkobiercy - Wwa, 1959
1651.	(GREŃ Z.) (strum.): Sceptykom i entuzjastom - Życie
Lit.K 1960 nr 11 s.10
Rec. Spadkobierców - Wwa, 1959
1652.	JADŁKOWSKA R. : "Spadkobiercy" - Nowe Książ. 1960 nr 1
s. 18-21 (rec. )
Youth, a Narrative and Two Other Stories f 1902 1 - Młodość i
inne opowiadania
1653.	BYKOWSKI A.: Wybrać między koszmarami. Cztery interpre
tacje "Jądra ciemności” Josepha Conrada - Nurt 1984 nr 12
s.27-29
1654.	BALIŃSKI I.: Do redaktora "Wiadomości" - Wiad. 1949 nr
38 s. 4
list w sprawie pierwodr. noweli "Młodość" w czasop. Wie¬
czory Rodzinne w 1902 lub 1903 r. przekł. A.Morzkowska
1655.	BRONCEL Z.: Jędro faszyzmu - Nowa Kult. 1958 nr 1
s. 3, 6-7
1656.	BROOKS C.: T.S.Eliot - Myśliciel i artysta (fragm.) - w:
Nowa Krytyka - Wwa, 1983 s.215-216
219
		

/Licencje_069_02_228_0001.djvu

			Wanda Perczak
1657 . BURSKA E.: "Jądro ciemności" po hiszpańsku - Lit. na
Świecie 1975 nr 9 s. 381
Not. inf. o wydaniu hiszpańskim w 1974 r.
1658.	CZACHOWSKI K.: Z literatury angielskiej - Czas K 1930
nr 254 s.4
Rec. Młodość. Jądro ciemności - Wwa, 1930
1659.	FOLEJEWSKI z.s "u kresu sił" ( ze studiów nad technikę
artystyczną Conrada) - Rocz.Hum. 1957 z.6 s.127-135
1660.	GILLON A.: Joseph Conrad and Shakespeare part. V: "King
Lear" and "Heart of Darkness" - Pol.Rev. 1975 nr 2/3 s. 13-
30
1661.	"HORRORl Most horror" - Wiad.1980 nr 30/31 s.8
O rozważaniach J.Pietrkiewicza nt. "Jądra ciemności"
wygłoszonych przez BBC Radio 3
1662.	HORZYCA W.s (rac.: Młodość. Jądro ciemności - Wwa, 1930)
-	Gaz.Pol.II 1930 nr 311; Sł.Pol. 1931 nr 252-255
1663.	KOC B.: Zdobywca w "Jądrze ciemności" - Polonistyka 1985
nr 1 s.21-27
1664.	KOMAR M.: Jądro ciemności - Mies.Lit. 1977 nr 5 s. 65-76
1665.	KOWALSKA A.: "Jądro ciemności" - "Noc piekielna" Kurtza
(fragm. książki) - Miea.Lit. 1972 nr 10 s.36-49
"Sezon w piekle" Rimbauda inspiracją twórczą opow. J.C.
1666.	KRENN H.: Joseph Conrad Polish heritage of hopefulness
in "Youth" - Books in Polish oi Relating to Poland 1983 nr
7/9 s.90 (nadb. z Fu Jen Studies 1982 nr 15 s.37-54)
1667.	LENCZNAROWICZ M.: Dniom odchodzącym w zapomnienie
Tyg.Powsz. 1953 nr 16 s.4
Nt. "Jądra ciemności"
1668.	McLAUCHLAN J. s Conrad's "three ages of man". The
"Youth" volume - Pol.Rev. 19 75 nr 2/3 a.189-202
1669.	McLAUCHLAN J.: "Młodość” Conrada - promienna złuda i
ponura rzeczywistość. Przekł. M.Boduszyńska-Borowikowa -
Naut. 1976 nr 4 s. 57-68; toż w jęz. ang.s Conrad's "Youth"
-	bright illusion versus dark reality - s. 69-79
referat wygłoszony na Międzynar. Zjeździe Międzynar. Inst.
Kult. Morskiej
1670.	MROCZKOWSKI P.: Heart of Darkness revisited. An analysis
after half a century. Rocz.Hum. 1957 nr 6 s.53-93
220
		

/Licencje_069_02_229_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
1671.	(NITCH K.) K.N.: Uwagi językowe o książkach - Jęz.Pol.
1930 nr 5 s.149-150
Dot. przekł. A.Zagórskiej książki: Młodość. Jądro ciemności
1672.	OSTASZEWSKI J.: "Jądro ciemności współczesnego świata" -
Dziś i Jutro 1953 nr 9 s. 1-2
1673.	PIECHAL M.s Jądro światłości - Odgłosy 1958 nr 22
s. 2, 7; przedr. w: Pelagia, uczennica diabła czyli sedno
rzeczy/ M.Piechal - Łódź, 1969 s.157-161
Dotyczy Jądra ciemności i Placówki postępu
1674.	PRZYLIPIAK M.s "Apokalipsa" przed progiem wielkości -
Kino 1981 nr 3 s.33-37, il.
Związki z "Jądrem ciemności" filmu Coppoli "Apokalipsa"
1675.	ROSZEWSKI w.: Jądro ciemności. Literatura na planie -
Ekran 1976 nr 45 s.3-4, il.
"Jądro ciemności" jako materiał do scen. film.
1676.	SAMSONOWSKA H.: Apokalipsa teraz - Więź 1983 nr 6
s.155-159
porównanie "Jądra ciemności" z filmem F.F.Coppoli "Czas
Apokalipsy"
1677.	SKVORECKY J.: Dlaczego Arlekin. Przekł. z ang.
A.Kołakowska - Zesz.Lit. 1983 nr 3 s.103-109
postać Arlekina w "Jądrze ciemności"
1678.	SŁOJEWSKI J.Z.: Od Cuszimy do Hiroszimy - Persp. 1980
nr 3 s.26
porównanie "Jądra ciemności" z pow. A.Novikova-Priboja
"Cuszima"
1679.	STANISŁAWSKI K.: Podróż w mroki duszy - Ład 1983 nr 7
a. Ci
0 postaci Kurtza w utworach innych pisarzy (T.S.Eliota) i
filmie F.F.Coppoli "Czas Apokalipsy"
1680.	TATARKIEWICZ A.: Sprawa Kurtza - Polityka 1984 nr 21
s. 9, il.
Polem.: Marchołt - Rzeczyw. 1984 nr 29 s.15
1681.	TRĘBISZ M.s "For good or evil mine is the speech that
cannot be silenced" - the inconclusive experience of
Conrad’s "Heart of Darkness" - Acta Univ.Wratisl. Aug. 1991
t. 19 s.5-11
1682.	TRETIAK A.: Przekłady. Literatura angielska i anglo-
amerykańska - Rocz.Lít. 1938 s. 125-127
Fragm. - dotyczy przekł. A.Zagórskiej noweli: U kresu sił
29 — Polska bibliografia
221
		

/Licencje_069_02_230_0001.djvu

			Wanda Perczak
1683.	turSChmid S.: Kompozycja "Jądra ciemności" Josepha
Conrada - Pr.Filol. 1970 maj nr 1 s. 39-45
1684.	URBISZ K.: Heart of Darkness. External forms and inner
truth - ws Studies - Analyses - Interpretations: 20th
century Anglo-American literature - Katowice, 1984 s. 29-
38, streszcz. w jęz. poi. i ros.
1685.	WILCZYŃSKI E.: A look at Polonian literature - Post
Eagle 1969 8.X. s,9
1686.	ZAHORSKA A.: Przegląd piśmiennictwa - Prz.Poważ. K 1930
t. 187 s.180-181
Fragm.- rec.: Młodość. Jądro ciemności - Wwa, 1930
1687.	ZINS H.: Dwa spojrzenia na Afrykę - Polityka 1979 nr 30
3.10, il.
Dot. "Listów z Afryki" H.Sienkiewicza i "Jądra ciemności"
J.C.
1688.	ŻUROWSKI M.: Rimbaud w "Jądrze ciemności" - Kierunki
1972 nr 44 s.6-7
1689.	ŻYCKI L.s Kongo w oczach Conrada - Morze G 1960 nr 10
3.4-7
Typhoon and Other Stories r19031 - Tajfun i inne opowiadania
1690.	DOROWY W.: Czy Conrad przedstawił polskiego górala? -
Wiad.Lit. 1934 nr 34 s.8 (list do redakcji)
1691.	BOROWY W.: Literatura angielska (fragm.) - Rocz.Lit.
1932 s. 112-113
Rec.: Falk, Amy Foster, Jutro - Wwa 1932
1692.	BREITER E.: Nowy tom nowel Conrada - Wiad.Lit. 1932 nr
14 s. 3
Rec.: Falk, Amy Foster, Jutro - Wwa 1932
1693.	BUDRECKI L.: Nad Conradem - Kuźnica 1940 nr 16 a. 10,
portr.
Rec.: Korsarz, Tajfun - Wwa, 1947
1694.	CHWALEWIK W.: Literatura angielska i anglo-amerykańska
(fragm.) - Rocz.Lit. 1937 s. 126-129
Rec.: Pojedynek, Gaspar Ruiz, Amy Foster - Wwa, 1937
222
		

/Licencje_069_02_231_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1695.	CZACHOWSKI K.s "Falk" Conrada - Kult.w I 1932 nr 15 s.3
Falk, Amy Foster, Jutro - Wwa 1932
1696.	JOSEPH Conrad - Tajfun - Kulisy 1979 nr 23 s.5, il.
(rec.)
1697.	KARWACKI R. t Przestrzeń morza w "Tajfunie" Conrada -
Zesz.Nauk.Wyd.Hum.UG, Pr.Hist.Lit. z.4 1976 s. 27-43,
streszcz. w jęz. ang. i ros.
1698.	KRAJKA W.: The dialogue of cultures in Conrad's "Amy
Foster" - w: Polish-Anglosaxon Studies vol.3-4, The Papers
of the Conference on Polish Themes in English and American
Literature, Katowice June 12-14, 1989 - Poznań: UAM, 1992
s.115-121; toż - Nqw Comparison. A Journal of Comparative
and General Literary Studies 1990, Spring s.149-157
1699.	KRAJKA W., ZGORZELSKI A.s Rola punktów widzenia w
"Tomorrow" J.Conrada - w: 0 analizie tekstu literackiego/
A.Zgorzelski, W.Krajka - Lublin: UMCS, 1974 - s.92-104; toż
w jęz. ang. pt. The function of points of view in
J.Conrad's "Tomorrow" - sample analysis/ A.Zgorzelski,
W.Krajka - w: On the analysis of the literary text - Wwa:
PWN, 1984 - s.92-104
1700.	KRYDA B.: "Tajfun" Conrada czyli "lekcja powinności" -
Polonistyka 1968 nr 2 s. 32-37
1701.	McLAUCHLAN J. : "Amy Foster" - echoes from Conrad's own
experience? - Pol.Rev. 1978 nr 3 s.3-8
1702.	SŁONIMSKI A.: "Tajfun" Conrada - Wiad.Lit. 1926 nr 8
s.5, il.
Rec. Tajfunu - Wwa, 1925
1703.	(SPRUSIŃSKI M.): Joseph Conrad (1857-1924). "Proste
prawdy” Conrada. Tajfun - w: Lektury obowiązkowe. Szkice,
eseje, felietony nt. lektur szkolnych - Wrocław, 1973
s. 348-352
1704.	SPRUSIŃSKI M.: "Proste prawdy” Conrada. Lektury
obowiązkowe - Życie Lit.K 1969 nr 12 s.5
Dotyczy opow.: Tajfun, Amy Foster, Falk, Jutro
1705.	TARNAWSKI W.: Autobiografia czy nie? - Dz.Pol. i Dz.Ż.
1978 nr 109 s.2
Dot. "Amy Foster"
1706.	TARNAWSKI W.: Conrad a Janko Góral - Wiad.Lit. 1934 nr
47 S. 1
223
		

/Licencje_069_02_232_0001.djvu

			Wanda Perczak
1707.	WASIOLEK E.s Yanko Goorall, a note on name symbolism in
Conrad's "Amy Foster" - Mod.Lang,Not, 1956 nr 71 s.418-419
1708.	WILHELMI J.: Tragizm laicyzmu - Kult.H II 1967 nr 3 s.3
Rec.: Tajfun i inne opowiadania - Wwa, 1966
1709.	ZŁY: Obywatelstwo dla kapitana Mac Whirra - Now.Lit. i
Myd. 1957 nr 18 s.3
Romance r19031 - Przygoda
1710.	JABŁKOWSKA R. : Conrad dla wszystkich - Nowe Książ. 1960
nr 17 3. 1028-1029
Rec.: J.C., Ford Madox Ford: Przygoda - Wwa, 1960
1711.	ROWIŃSKI C.: Przygoda - Nowa Kult. 1960 nr 14 s.9
(rec.)
1712.	TARNAWSKI W.: Nieznane dzieło Conrada - Kult.P. 1969 nr
5 s. 132-137; przedr. pt.: Interludium - w: Conrad.
Człowiek - pisarz - Polak - Londyn, 1972 s. 151-158
Nostromo f19041
1713.	BAGIŃSKI P.: "Nostromo" Józefa Conrada - Polonistyka
1959 nr 4 s. 67-68
1714.	BLUTH R. : "Nostromo" Conrada - Głos Prawdy 1929 nr 289;
Polska Zbr. 1929 nr 47 s.6
Rec.: Nostromo - Wwa, 1928
1715.	BROWN R.C.: "Plunged in that abortive gulf”: Milton in
"Nostromo" - Pol.Rev. 1975 nr 2/3 s. 31-57
1716.	CURRELLI M. : Conrad and Dickens: a minor source. -
Kwart.NeOfilol. 1976 z.4 s.449-453
podobieństwo epizodu z "Nostromo" do "Nicholas Nickleby"
Ch.Dickensa
1717.	CZACHOWSKI K.: "Nostromo" - Czas K 1929 nr 94 s. 4
(rec.)
224
		

/Licencje_069_02_233_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1718.	DĄBROWSKA M.: Prawdziwa rzeczywistość Conrada
Wiad.Lit. 1929 nr 24 s. 3-4, portr.} toż - fragm. i
Kur.Księg. 1929 nr 38 s. 1; przedr. całości ws Szkice o
Conradzie - Wwa, 1959 s. 55-77; Wspomnienia i studia o
Conradzie - Wwa, 1963 s. 270-289
1719.	GILLON A.: The merchant of Esmeralda - Conrad's
archetypal Jew - Pol.Rev. 1964 nr 4 s. 3-20
1720.	GOŁUBIEW A.s Dokęd nas pędzi - Więź 1971 nr 12 s. 51-62
1721.	IWASZKIEWICZ J.s Nostromo - Życie Warsz. 1964 nr 308/309
s. 4
1722.	KAHAN A.: Egzotyzm w twórczości Conrada (Na marginesie
"Nostromo") - Droga W 1931 nr 10 3. 805-817
1723.	KETTLE A. s Joseph Conrad "Nostromo". Przekł. T.Rybkow-
ski, wstęp i nota (Z.Najder) ZN. - Nowa Kult. 1957 nr 49
s. 4,11} przedr. w.: Sztuka interpretacji - Wrocław, 1973
t.2 s. 97-108 rozdz. z księżki: An introduction to the
English novel - London 1951 i 1953 t.2 s. 67-81
1724.	KRAJKA W.: Kapitalizm, rewolucja, tyrania. Studium o
"Nostromo" Josepha Conrada - Ann.UMCS Fhilol. 1983 vol.I
s, 1-16, rez., sum.
1725.	(LEŚNIAKIEWICZ I.): Joseph Conrad "Nostromo" - Wieści
1971 nr 11 s.S
1726.	LIBRACH J. t Mechanizm rewolucji wg. Josepha Conrada -
Tematy 1969 nr 31/32 s. 439-451
1727.	MILLER J.N.: Nostromo tu, Nostromo tam. - Głos Pracy
1959 nr 207 s. 4
1728.	PITOL S.: Conrad w Costaguanie - Lit. na Świecie 1974
nr 7 s. 152-163
1729.	RAY M.: Conrad and Decoud - Pol.Rev 1984 nr 3 s. 53-64
1730.	STYCZYŃSKA A.: Powieść polityczna Conrada "Nostromo" -
Spraw.z Czynn.i Pos.ŁTN 1990 nr 1 s.1-20
1731.	TREUGUTT S.: Nostromo - Prz.Kult. 1959 nr 39 s.5
Rec.: Z pism J.C. Nostromo - Wwa, 1959
1732.	WARREN R.Penn: Nad "Nostromo". Przekł. E.Krasnowolska -
Kult.W II 1974 nr 50 s.1,6, portr.} toż ws Conrad w oczach
krytyki światowej - Wwa, 1974 s. 203-234
225
		

/Licencje_069_02_234_0001.djvu

			Wanda Perczak
The Mirror of the Sea f19061 - Zwierciadło morza
1733.	BREITER E.: Ostatni romantyk żeglarstwa - Wiad.Lit. 1935
nr 32 s.4, il.
obszerna rec. Zwierciadła morza - Wwa, 1935
1734.	CHWALEWIK W.: Literatura angielska i angloamerykańska
(fragm.) - Rocz.Lit. 1935 s. 121-127
Rec. Zwierciadła morza - wwa, 1935
1735.	DYBOSKI R. : 0 "Zwierciadle morza" - Młoda Rzeczp. 1932
ni 11;	Wiad.LiL. 1937 nr 27 ¡3.4, portr.; Młoda
Rzeczp. 1946 nr 11 s. 3-4, il.
1736.	(GOŁUBIEW A.) Goa: Zwierciadło morza - Tyg.Powsz. 1959
nr 26 s.ll
Rec. Zwierciadła morza - Wwa, 1949
1737.	NAJDER Z.: Conradowe "Zwierciadło morza” - Na Głos 1990
nr 2 s.58-64, il.
1738.	ZWIERCIADŁO duszy Conrada - Gaz.Marsz. 1935
Rec. "Zwierciadła morza" - Wwa, 1935
The Secret agent r1907 1 - Tainv agent
1739.	GUILHAMET L.: Conrad's "The Secret Agent" as the
imitation of an action - Pol.Rev. 1975 nr 2/3 s. 145-153
17 40. HEVITT D.: O "Tajnym agencie". Przekł. H.Carroll-Najder
- Człow. i Światop. 1973 nr 1 s.102-105
1741.	HOFF P.S.: "The Secret Agent". A typical Conrad novel? -
Pol.Rev. 1975 nr 2/3 s. 154-163
1742.	IWASZKIEWICZ J. : Niebezpieczny prowokator. Mniemany hr.
Albert Potocki - Il.Kur.Codz. 1928 nr. 356
Przypuszczalny prototyp "Tajnego agenta"
1743.	MANN T.: Joseph Conrad i jego "Tajny agent". Przekł. z
niem. W.Horzyca - Wiad.Lit. 1927 nr 11 s.2
1744.	MONOD S.: Some Dickensian echoes in Joseph Conrad's "The
Secret Agent" - w: Litterae et lingua. In honorem
Premislavi Mroczkowski - Wrocław, 1984 b. 153-160
226
		

/Licencje_069_02_235_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
1745.	MOORE H.T.: Leitmotif symbolism in "The Secret Agent” -
Pol.Rev. 1975 nr 2/3 s.141-144
1746.	NAJDER Z.: Conrad na nowo poznawany - Człow. i Światop.
1973 nr 1 3.98-101
Dotyczy m.in. "Tajnego agenta"
1747.	OSTROWSKI W.: "Tajny agent" Conrada jako powieść
kryminalna - Pr.Polon. 1964 ser.XX wyd. 1965 s.209-219} toż
w jęz. ang.- w; Joseph Conrad Conference in Poland -
Wrocław, 1979 s. 137-148
1748.	WALTON J. : Conrad and "The Secret Agent". The genealogy
of Mr. Vladimir - Pol.Rev. 1967 nr 3 s.28-42
A Set of Six r19081 - Sześć opowieści
1749.	BOROWY W.: Conrad sędzią polskiego przekładu swojej
noweli "II Conde". [przekł. L.Piwiński] - Spraw, z Czynn.
i Pos. PAU 1947 nr 7 s. 289-290; przedr.: Zesz.Wrocł. 1950
nr 3/4 s.36-47, il. (Conrad krytykiem...); toż w: Studia i
rozprawy/ W.Borowy - Wwa, 1952 - t.2 s.61-72; oraz w:
Joseph Conrad Korzeniowski - Wwa, 1964 s.250-263
toż w: Studia i szkice literackie/ W.Borowy - Wwa, PIW,
1983 - T.2 s.398-409
1750.	CHWALEWTK W.: Literatura angielska i angloamerykańska
(fragm.) - Rocz.Lit. 1937 s.126-129
Rec.: Pojedynek, Gaspar Ruiz, Amy Foster - wyd.2 - Wwa,
1937
1751.	GÓRSKI K.: "Sześć opowieści" Josepha Conrada - Gaz.Adm.
1924 nr 25 s.520 (20)
Rec.: Sześć opowieści - Wwa, 1924
1752.	KISIELEWSKI Z.: (rec.: Sześć opowieści - Wwa, 1924) -
Robotnik I 1924 nr 1 s.20
1753.	KRASKOWSKA E. : Dwujęzyczność a problemy przekładu
(fragm.)	w: Miojeca wspólne. Szkice o komunikacji
literackiej i artystycznej - Wwa, 1985 s.191-193
17 54. MYCIELSKI Z.: List wnuka Conrada. Oprać. A.Biernacki -
Teksty Drugie 1990 nr 3 s.158, il.
O "Il Conde"
227
		

/Licencje_069_02_236_0001.djvu

			Wanda Perczak
1755.	SAUCEY FERGUSON J. de: U źródeł twórczości Conrada -
Prosto z Mostu 1935 nr 25 s.l, fot.
Przekład artykułu z Modern Language Notes z czerwca 1935 -
źródła noweli "Pojedynek"
1756.	TRETIAK A.s A note on Joseph Conrad - Rev.Anglo-Am. 1934
nr 12 s.46-47
"La table du Nuit" Musseta i "A Set of Six" Conrada
1757.	WIERZBICKA H.: Przegląd piśmiennictwa - Prz.Powsz.K 1938
t.220 s.231-232
Rec.: Opowieści zasłyszane i Sześć opowieści - Wwa, 1938
Under Western Eves f19111 - W oczach Zachodu
1758.	BREITER E.: Rosja w oczach Europejczyka - Wiad.Lit. 1925
nr 23 s.3, portr.
Rec.: W oczach Zachodu - Wwa, 1925
1759.	BUSZA A.: Rhotoric and ideology in Conrad's "Under
Western Eyes" - w: Joseph Conrad. A commemoration papers
from the 1974 International Conference on Conrad - London,
1976 i 1979 s.105-118
17 60. CHWALEWIK w.i Literatura angielska i angloamerykańska
(fragm.) - Rocz.Lit. 1934 s.138-140
Rec.s W oczach Zachodu - Wwa, 1934
1761.	GONDOWICZ J. : W oczach Zachodu - Prz.Katol. 1985 nr 38
s. 1-2
1762.	GÓRSKI K. : Rosja w opowieści Josepha Conrada - Gaz.Adm.
1925 nr 24 S.21-22
1763.	GRAHAM K.: "Like a traveller in a strange country":
Narrative dynamics in "Under Western Eyes" - w: Studies in
English and American literature - Wwa, Łódź, 1984 s.63-70
1764.	IIERLING-GRUDZIŃSKI G. : W oczach Conrada (w setnę
rocznicę urodzin pisarza) - Kult.P 1957 nr 10 s.16-32;
polem.: W.Tarnawski - 1958 nr 1/2 s.220-222; przedr. w:
Drugie przyjście oraz inne opowiadania i szkice/ G.Herling-
Grudziński - Paryż: Bibl.Kult. t. XCIII, 1963; sprost:
Kultura 1964 nr 1/2 s.235; toż w: Conrad. Człowiek - pisarz
- Polak/ W.Tarnawski - Londyn, 1972 s.277-295; oraz w:
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-
1985 - Lublin, 1992 s.273-292; w jęz. ang.: Under Conrad’s
228
		

/Licencje_069_02_237_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
eyes - w: Kultura essays - NY, 1970 s. 177-191; oraz w:
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-
1985 - Lublin: KUL, 1992 - s.274-292
17 65. JACKSON W.H.; The betrayer as intellectual Conrad's
"Under Western Eyes" - Pol.Rev. 1967 nr 4 s.57-68
17 66. KADEN-BANDROWSKI J. i W oczach Zachodu - Gaz.Pol. 1934
4.II.; Kur.Księg. 1934 nr 6 s.l
1767.	KOMAR M.: Krąg ostatni - Twórczość 1978 nr 3 s. 81-94;
toż pt.: Razumow, czyli krąg ostatni - w: Piekło Conrada/
M.Komar - Wwa, 1978
1768.	LASKOWSKY H.J.: Conrad's "Under Western Eyes". A Marxian
View - Minnesota Rev. 1978 (11) s.90-104
1769.	M?TRAK K.: Racje Conrada - Kulisy 1974 nr 39 s.4
porówn. "W oczach Zachodu" z "Płomieniami" S.Brzozowskiego
1770.	NAGLEROWA H. : "W oczach Zachodu" - Ost.Wiad. 1956 nr 9
s. 3
1771.	NAJDER Z.: Conrad a Dostojewski - Życie Lit.K 1963 nr 8
s.6-7 przedr. ws Nad Conradem/ Z.Najder - Wwa, 1965 s.150-
170
1772.	NOWE książki: Józef Conrad-Korzeniowski. W oczach
Zachodu. Londyn 1955 Veritas s.288 - Por.Kult.-Ośw. 1955 nr
184 a.10
1773.	(PAJZDERSKA H.) HJP: Autor naszej nowej powieści - Świat
W I 1917 nr 1 s.6
druk powieści w odcinkach w nr. 1-43
1774.	PIĄTKIEWTCZ M.: Conrad Józef (Korzeniowski) "W oczach
Zachodu" - Kur.Księg. 1934 nr 12 s.l
Rec. wyd.2 z 1934 r.
1775.	PRZEGLĄD wydawniczy. Józef Conrad: Ze wspomnień. W
oczach Zachodu. Wwa, Dom Książki Polskiej - Tęcza 1934 nr
8 s. 73
1776.	SANDSTROM G.: The roots of anguish in Conrad and
Dostoevsky - Pol.Rev. 1975 nr 2/3 s.71-77; toż w: Joseph
Conrad. Commorative essays - NY 1975
1777.	SOBOLEWSKI T. : Skarga Razumowa - Tyg.Powsz. 1982 nr 43
s.6;
nawiąż.: H.Bortnowska: Skarga pana T. - nr 4 7 s.8
30 — Polska bibliografia
229
		

/Licencje_069_02_238_0001.djvu

			Wanda Perczak
1778.	STURGESS P.i Duplicity and design in "Under Western
Eyes" - w: Studies in English and American literature -
Wwa, Łódź, 1984 s.159-164
1779.	(TARNAWSKI W. ) W.Turno: Najbardziej kolonialna z
powieści Conrada - Orzeł Biały 1945 nr 6 s.5
1780.	TARNAWSKI W., VINCENZ S., DOŁĘGA W. s Czy Conrad był
antyrosyjski? - Kult.P 1957 nr 4 s.19-34; przedr. w:
Conrad. Człowiek - pisarz - Polak/ W.Tarnawski - Londyn,
1972 s.181-200
dyskusja nt. powieści "W oczach Zachodu”
1781.	TATARKIEWICZ A. s W oczach Conrada - Polityka 1987 nr 9
s.7
Dotyczy powieści "W oczach Zachodu"
1782.	TRZEBUCIIOWSKI P.: Korzenie zła (II). Nadzieja i ocalenie
-	Novum 1979 nr 4/5 s.245-251
Problem zła w twórczości J.C.
1783.	UZIEMBŁO A.: Człowiek w społeczeństwie - Czł. w Pol.
1934 nr 2 s.9-11
1784.	W.W.: Conrad zawsze świeży - Myśl Pol. 1955 nr 23 8.4
Rec.: W oczach Zachodu - Londyn, 1955
1785.	WYKA M.: W kręgu "Płomieni" (fragm.) - w: Brzozowski i
jego powieści/ M.Wyka - Kraków, 1981 s. 73-75
1786.	ZGORZELSKI A.: Widzenie conradowskie - Nowe Księż. 1986
nr 4 s.90-91
Rec. W oczach Zachodu - wyd.2 - Wwa, 1985
Some Reminiscences f19121 - Ze wspomnień
17 87. BOROWY W.: Conradiann - Warszaw. 1925 nr 45 a.4-5
1788.	BOROWY W.: Fredro i Conrad. Z tajników sztuki pisarskiej
-	Tyg.Wil. 1925 nr 16 s.1-2; przedr. w: Wspomnienia i
studia o Conradzie - Wwa, 1963 s.246-252
1789.	CHWALEWIK W. s Literatura angielska i angloamerykańska
(fragm.) - Rocz.Lit. 1934 s. 137-138
Rec.s Ze wspomnień - Wwa, 1934
		

/Licencje_069_02_239_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1790.	FRYDE L.: Autobiografia Conrada - Pion 1934 nr 50
s.10,11
Rec.: Ze wspomnień - Wwa, 1934
1791.	KORZENIEWSKA E.: Nad wspomnieniami J.Conrada
Pamiętnikarstwo Pol. 1972 nr. 2 s.15-39
1792.	McLAUGHLAN J. s "Piety" in Joseph Conrad's "A Personal
Record" - Pol.Rev. 1984 nr 3 s.11-13
1793.	NALEPIŃSKI T.: "Wspomnienia" Conrada - Kur.Warsz. 1912
nr 84 s.7-8
"Some Reminiscences” - London, 1912
1794.	PARANDOWSKI J. : Joseph Conrad: Ze wspomnień. Przekł.
A.Zagórska - Nowa Książ. 1934 nr 4 s.171-172 (rec.)
17 95. PRZEGLĄD Wydawniczy. Józef Conrad: Ze wspomnień. W
oczach Zachodu. Warszawa Dom Książki Polskiej - Tęcza 1934
nr 8 s.73 (rec.)
1796.	(RATAJCZYK J.) J.R.: Credo artysty - Nurt 1966 nr 6 s.47
Rec.: Zr wspomnień - Wwa, 1965
1797.	SZPAKOWSKA M.: Semper fidelis - Współcz. 1966 nr 2 s.10
Rec.: Ze wspomnień - Wwa, 1965
1798.	TARNAWSKI W.: Apologia Conrada Korzeniowskiego - Wiad.
1968	nr 24; przedr. pt.: Apologia Conrada - w: Conrad.
Czlowiek-pisarz-Polak/ W.Tarnawski - Londyn, 1972 s.110-
114; toż w jęz. ang.: Conrad's "A Personal Record" - Conr.
1969	nr 2 s. 55-58
1799.	TROCZYŃSKI K.-: Ze wspomnień. - Życie Lit.(dod.) 1934
nr 6 (rec.)
1800.	WEINTRAUB W.: Alexander Fredro and his anti-romantic
momoirs - Am.Slav, and East Eur.Rev. 1953 nr 4 s.535-548
M.in. nt. "Zapisków osobistych" Conrada
Twix Land and Sea f19131 - Miedzy ładem a morzem
1801.	ANKIETA konkurs dla czytelników "Frei z siedmiu wysp" -
Dz.Bałt. 1946 nr 281 s.6;
Wyniki ankiety: - nr 298 s.6
1802.	BRAUN A.: Siedem wysp Frei (w scenerii Josepha Conrada)
- Morze 1971 nr 21 s.25
231
		

/Licencje_069_02_240_0001.djvu

			Wanda Perczak
1803.	DREITER E.: Poeta siły i natchnienia - Wiad.Lit. 1924 nr
33 s. 3
Rec.: Między lądem a morzem - Wwa, 1924
1804.	DĄBROWSKA M.: Z powodu ostatnich przekładów Conrada -
ttluszcz 1924 nr 4 7 s. 865-866; przedr.pt.: Nowe przekłady
Conrada - w: Szkice o Conradzie/ M.Dąbrowska - Wwa, 1959
s.27-28
1805.	jęDRZEJEWICZ J.: Książka Conrada - Droga W 1924 nr 8
s.53-56
Rec.: Między lędem a morzem - Wwa, 1924
1906. KISIELEWSKI 2.5 Między lądem a morzem (rec.) - Robotnik
I 1924 nr 299
1807.	KOWALSKA A. i Dwie powieści autobiograficzne Conrada -
Pr.Polon. 1981 seria XXXVII s.5-31
1808.	ZIELIŃSKI S.: Ucieczka z oceanu - Nowe Księż. 1962 nr 11
s.664-667; przedr. w: Wycieczki balonem nr 2: Gawędy z
pretekstem/ S.Zieliński - Wwa, 1984 s.125-132
Chance r1913 1 - Los
1809.	DZIANISZ P.: Nowe spotkanie z Marlowem - II.Kur.Pol.
1955 nr 127 s.5
1810.	GRUSZECKA A.s o powieści (fragm.) - w: Problemy teorii
literatury w Polsce międzywojennej/ A.Gruszecka - Wrocław,
1982 s.149-151
1811.	K0CÓWNA B.: 0 "Chance" Conrada - Kwart.Neofilol. 1961
■z.l a.45-51
1812.	MIĘDZYRZECKI A.: Siła pisarza - Świat W II 1956 nr 1
3.15
1813.	MILLER J.N.s Klasowe oblicze "Losu” Józefa Conrada -
Kamena 1958 nr 10/12 s. 7,9
1814.	NAJDER Z.: "Los" - Twórczość 1955 nr 12 s. 15B-161;
przedr. w: Nad Conradem/ Z.Najder - Wwa, 1965 s.171-184
1815.	TABORSKI R.s Sprawa Conrada - Kron.Ł 1955 nr 10 3.6
Rec.: Los - Wwa, 1955
232
		

/Licencje_069_02_241_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1816.	VOGLER H. i Ostrożnie z butami - Życie Lit.K 1955 nr 14
s.4; przedr. w: z notatek przemytnika. Szkice krytyczne/
H.Vogler - Wwa, 1957 s.246-251
Victory r19151 - Zwycięstwo
1817.	BIEŃKOWSKA E.: Literatura i los. "Zwycięstwo" Conrada i
filozofia F.Nietzschego - Znak 1975 nr 8 s.1025-1030
1818.	BOROWY w.: O "Zwycięstwie" Conrada - Lit.na Świecie
1980 nr 11 s.374-376 [z 1942 r,]
1819.	BLUTH R. : Samburański Hamlet - Droga W 1937 nr 6
s.436-444
1820.	(BLUTH R.M.): Tragizm romantyzmu w "Zvfycięstwie" Konrada
Korzeniowskiego - Polska Zbr.H 1928 nr 64 s.5
1821.	DĄBROWSKA M.: "Zwycięstwo" Conrada - Świat Książ. 1928
nr 1/2/3 s.50-51; przedr. w; Szkice o Conradzie/
M.Dąbrowska - Wwa, 1959 s.47-51; toż w: Joseph Conrad
Korzeniowski - Wwa, 1964 s. 277-280; toż w: Dwudziestolecie
1919-1939/ L.Eustachiewicz - Wwa: WSiP, 1983 s.265-268;
Wyd.2 - 1990 - s.225-228
1822.	DOLECKI Z.: Conradowskie tragedie losu - w: Poszukiwacze
kluczy/ Z.Dolecki - (Wwa), 1981 s.48-55
1823.	GAMSKA J.: Nowa książka Conrada - SI.Pol. 1927 nr 342
Rec.i Zwycięstwo - Lwów, 1927
1824.	GILLON A.: Conrad's "Victory" and Nabokov's "Lolita":
Imitations of imitations - Conr. 1980 (vol.12) nr 2 s. 51-
71
1825.	GILLON A.: Joseph Conrad and Shakespeare, part four (A
reinterpretation of Victory) - Conr. 1976 nr 1 s.61-76
1826.	GILLON A.: Joseph Conrad and Shakespeare Cz. 4. A new
reading of Victory. - Conr. 1975 t.7 nr 3 s.263-281; toż -
odb.: Lubbock; Texas Techn.Univ., 1975 s.263-282
1827.	KACZANOWSKA B.: Narracja w "Zwycięstwie" J.Conrada -
Zesz. Nauk. UŁ seria 1 1978 z.46 s.79-93, sunrn.
1828.	KOŁACZKOWSKI S.: "Zwycięstwo" Conrada - Wiad.Lit. 1927
nr 49 s. 3, ii. (rzeźba 0.J.W.Hansena "Joseph Conrad")
(rac.)
233
		

/Licencje_069_02_242_0001.djvu

			Manda Perczak
1829.	KRZYŻANOWSKI J.: O tragedii na Samburanie - Plon 1934 nr
50 s.8,9; przedr. w: Wspomnienia i studia o Conradzie -
Wwa, 1963 s.333-337
1830.	LASKOWSKY H.: Esse est percipis Epistemology and
narrative method in "Victory" - Conr. 1977 (vol.9) nr 3
s.275-286
1831.	PIĘKNA powieść - Prz.Tyg. 1928 nr 17 s.3-4
Rec.s Zwycięstwo - Lwów, 1927
1832.	PILECKI G.A.: Conrad's Victory - Expl. 1964 nr 23, 26;
1965 nr 23, 36
1833.	POMiROWSKj L.: "Zwycięstwo" Joseph'a Conrad'a (sic)
Korzeniowskiego. Nieśmiertelne dzieje duszy - Głos Prawdy
192 7 nr 319 3.6 (rec.)
1834.	PRZEGLĄD książek. Joseph Conrad-Korzeniowski. Zwycięstwo
- Droga W 1928 nr 1 s.94-95 (rec.)
1835.	RESINK G.J.s Axel (sic) Conrad i Martin Rimbaud. Przekł.
A.Iwaszkiewiczowa - Twórczość 1972 nr 6 a.85-89, nota od
tłum. - s.89-90
1836.	SILVA rerum (fragm. IV) - Wiad. 1949 nr 10 s.4
Nt. zakończenia "Dziejów grzechu" S.Żeromskiego i
"Zwycięstwa" J.C.
1837.	TARNAWSKI W.: U polskich źródeł "Zwycięstwa" Conrada -
Wiad. 1971 nr 4 s.4; nr 6 s.2
1838.	VIDAN I.s "Zwycięstwo" Conrada (szkic o strukturze
powieści) przekł. Z.Najder - Twórczość 1958 nr 7 s.105-115
1839.	WYKA K.: "Lord Jim", "Zwycięstwo" i wnioski - w:
Literatura współczesna: Antologia wypowiedzi programowych
i opracowań naukowych - Kraków, 1975 s. 347-370, przypisy;
wyd. z 1980 - s.400-421, bibliogr.
Within the Tides r19151 - Wśród prądów
1840.	CZACHOWSKI K.: Opowieści Conrada - Czas K 1928 nr 109
s. 2
Rec.s "Wśród prędów" i "Opowieści zasłyszane" - Wwa, 1928
1841.	JĘDRKIEWICZ E.: (rec. Wśród prędów - Wwa, 1928) -
Gaz.Lwów. 1928 nr 12
234
		

/Licencje_069_02_243_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1842.	(JODŁOWSKI J. ): Opowieści Josepha Conrada - Głos Lit.
1928 nr 12
Rec.: Wśród prądów i Opowieści zasłyszane - Wwa, 1928
1843.	KOŁACZKOWSKI S.: Conrad po polsku - Wiad.Lit. 1928 nr 30
s.3, portr. Conrada z synem z 1914 r..
Rec.: Wśród prądów i opowieści zasłyszane - Wwa, 1928
1844.	KOWALSKA A.: Dwie powieści autobiograficzne Conrada -
Pr. Polon. 1981 seria 37 s.5-31
Tajemny wspólnik i Smuga cienia
1845.	KRAJKA W., ZGORZELSKI A.: J.Conrad "The Secret Sharer" -
ws O analizie tekstu literackiego/ A. Zgorzelski, W.Krajka -
Lublin: UMCS, 1974 s.147-160; toż w jęz. ang. pt. J.Conrad
"The Secret Sharer" - sample analysis - w: On the analysis
of the literary text/ W.Krajka, A.Zgorzelski - Wwa: PWN,
1984 s.143-154
1846.	MODRZEWSKI S.: The consciousness of cultural models in
"The planter of Malata" by Joseph Conrad - Zesz.Nauk.UG
Filol.Ang. 1989 nr 9 s.187-201, streszcz.
1847.	PARANDOWSKI J.: (rec. Wśród prądów - Wwa, 1928) -
SI.Pol. 1928 nr 158
1848.	WŚRÓD książek. Joseph Conrad Korzeniowski. Pisma zbio¬
rowe... Wśród prądów - Droga W 1928 nr 4 s.407-410 (rec.)
1849.	ZAHORSKA A.: Przegląd piśmiennictwa - Prz.Powsz.K 1928
t.178 s.370-371
Fragm. - rec.: Wśród prądów i opowieści zasłyszane - Wwa,
1928
The Shadow Line r19171 - Smuga cienia
1850.	DĄBROWSKA M.: 0 "Smudze cienia" - Glos Prawdy 1926 nr 94
s.6; przedr. w: Szkice o Conradzie/ M.Dąbrowska - Wwa, 1959
s.36-40; toż w: Joseph Conrad Korzeniowski - Wwa, 1964
s. 274-277
1851.	(GOŁUBIEW A.) Goa: Kryzys młodości - Tyg.Powsz. 1950 nr
32 s. 7
Rec.: Smuga cienia - Wwa, 1950
1852.	HERBST J.: Smuga cienia? - Tryb.Lit. 1958 nr 25 s.3;
Świat W II 1958 nr 25 s.22
krytyka przekładu J.Korniłowiczowej
235
		

/Licencje_069_02_244_0001.djvu

			Wanda Perczak
1853.	KOWALSKA A. Dwie powieści autobiograficzne Conrada -
Pr.Polon. 1981 seria XXXVII 1981 s.5-31
Tajemny wspólnik i smuga cienia
1854.	KOWALSKA A.: "Smuga cienia. Wyznanie" - Polonistyka 1988
nr 1 s.35-45, il.
1855.	STRUMPH-WOJTKIEWICZ S.: w zatoce Syjamu - 1lzeczposp.II
1950 nr 159 3.5
Rec.s Smuga cienia - Wwa, 1950
1856.	SZCZEPAŃSKI J.J.: Rozterki tłumacza - Litery 1971 nr 11
s.22
Dotyczy zmiany tytułu na: "Granica cienia"
1857.	WIRPSZA W.: "Smuga cienia" - Nowa Kult. 1957 nr 49 s.9-
10; przedr. w: Wspomnienia i studia o Conradzie - Wwa, 1963
s.70-75; toż w: Gra znaczeń. Szkice literackie/ W.Wirpsza -
Wwa, 1965 s. 16-23
The Arrow of Gold f19191 - Złota strzała
1858.	(ELEKTOROWICZ L. ) elektor: "Zagadka Conrada" rozwiązana
- Życie Lit. 1959 nr 7 s.ll
na podst.: J.Allen: The thunder and the sunshine - NY 1958
1859.	GOŁUBIEW A.: Złota strzała - Tyg.Powsz. 1949 nr 4 s.8
Rec.: Złota strzała - Kraków, 1948
1860.	KOWALSKA A.: Wokół tajemnicy marsylskiej Conrada
Pr.Polon. 1975 seria 31 s.117-128
M.in. o odkryciu prototypu Rity ze Złotej strzały przez
dziennikarkę amer. J.Allen
1861.	MEYER B.C.: Conrad's duel - Pol.Rev. 1963 nr 3 s.46-60
elementy autobiograficzne w twórczości J.C.
1862.	O TYTUŁ powieści Conrada - Hiad.Lit. 1927 nr 27 s.2,
portr.
1863.	OSTROWSKI W.: Tajemnica złotej strzały - Kierunki 1959
nr 3 s.3
na podst.: J.Allen: The thunder and the sunshine - NY 1958
1864.	RUDE D.W.: Conrad’s revision of the first American
edition of "The Arrow of Gold" - Pol.Rev. 1975 nr 2/3
s.106-122
236
		

/Licencje_069_02_245_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1865.	WEINTRAUB W.s "Złota strzała" - Wlad. 1949 nr 33/34 s.4
Rec.: Złota atrzała - Kraków, 1948
1866.	WŚRÓD książek: Złota atrzała - Głos Anglii 1949 nr 10
s.8 (rec.)
The Rescue (19201 - Ocalenie
1867.	BRAUN A.: Wybrzeże zbiegów. Fragm. książki "Śladami
Conrada" - Odra W 1972 nr 12 s.41-50, il.
Przygot. przez "Czyt." księżka jest reportażem z podróży
"śladami" J.C., fragm. dot. zatoki Sukkadana - miejsca
akcji "Ocalenia"
1868.	BRETTER E.; Lingard i Edyta - Wiad.Lit. 1929 nr 49 s.l,
portr.
Rec.: Ocalenie - Wwa, 1929
1869.	CZACHOWSKI K.: Opowieść o wzniosłym człowieku - Tyg.il.
1929 nr 35 s.682
Rec.: Ocalenie - Wwa, 1929
1870.	DOLECKI Z.: Conradowskie tragedie losu - w: Poszukiwacze
kluczy/ Z.Dolecki - (Wwa), 1981 s.48-55
Dotyczy Zwycięstwa i Ocalenia
1871.	FURMANIK S.: "Ocalenie" Conrada - Polska Zbr.W 1929
nr 288 s .6 (rec.)
1872.	GIEROWSKI St.: Joseph Conrad i jego "Ocalenie"
Now.Tyg. 1957 nr J9 (4U) s.3
Rec.: Ocalenie - Wwa, 1957
1873.	(GOŁUBIEW A.) COA: O sześciu tytułach "Ocalenia”
Tyq.Powsz. 1957 nr 33 s.6-7 (rec.)
1874.	KADEN-BANDROWSKI J.i (roc.: Ocalenie - Wwa, 1929) - Głos
Prawdy 1929 nr 313
1875.	(KOŁTUNIAK J.) jot-ka: Tragizm wyboru - Gaz.Pozn. 1957
nr 219 s.3, il.
Rec.: Ocalenie - Wwa, 1957; tamże fragm. powieści
1876.	MADDEJ A.: Nad "Ocaleniem" Conrada - Głos Lit. 1929 nr
22 s.3 (rec.)
1877.	MORF G.: "The Rescue" as an expression of Conrad's duel
personality - Pol.Rev. 1975 nr 2/3 s.211-216
31 — Polska bibliografia
237
		

/Licencje_069_02_246_0001.djvu

			Wanda Perczak
1878.	PĘDZIŃSKI Z.: Ocalenie człowieka - Za i Przeciw 1957
nr 22 s.14
Rec.: Ocalenie - Wwa, 1957
1879.	PIOTROWICZOWA J. s (rec.: Ocalenie - Wwa, 1929) - Sł.
1929 nr 283-284
1880.	PODHORSKA-OKOŁÓW S.s Pomruk nieskończoności - Bluszcz
1929	nr 36 s.10-11 (rec.)
1881.	POMIROWSKI L.: "Ocalenie” Conrada. Przekład Anieli
Zagórskiej - JCur.Por. 1929 nr 273 s.5 (rec.)
1882.	TARNAWSKI w.: (rec.: Ocalenie - Wwa, 1929) - Kur.Pozn.
1930	nr 24
1883.	TRETIAK A.: J.Conrad:	Ocalenie. Opowieść z płytkiego
morza. Tłum. A. Zagórska	Wwa 1929 - Pam.Warsz. 1929 nr 3
s.180-184 (rec.)
Notes of Life and Letters f19211 - O życiu i literaturze
1884.	HIGDON D.L.: The text and context of Conrad's first
critical essay - Pol.Rev. 1975 nr 2/3 8.97-105
1885.	(KOSSOWSKA S.) (sk): Wiadomości i komentarze (fragm.) -
Wiad. 1976 nr 18 s.3
0	dodatkowym, 28 tomie Pism Conrada wydanym w Londynie pt.:
Szkice polityczne
1886.	KRZYŻANOWSKI J.: U źródeł publicystyki Józefa Conrada -
Ruch Lit.W 1932 nr 8 s,243-248
1887.	LEŚNODORSKI B. : Conrad i sprawa niepodległości Polski -
w: Polska-Niemcy-Europa. Studia z dziejów myśli politycznej
1	stosunków międzynarodowych - Poznań, 1977 s.351-357
1888.	MIŁOBĘDZKI J.: Uzupełnienie "Zwierciadła morza” - Litery
1971 nr 11 s.15-17, il.
		

/Licencje_069_02_247_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
The Rover f19231 - Korsarz
1889.	ANDRÉ L.: (rec.: Korsarz - Wwa, 1929) - Echo Tyg.I 1929
nr 31
1890.	BLÜTH R. : Powrót żeglarza. Zagadnienia narodowe w
"Korsarzu" J.Conrada - Ateneum 1938 nr 3 s.378-397
1891.	breiter E.: "Korsarz" Conrada - Wiad.Lit. 1925 nr 13
s.3, il.
Rec.: Korsarz - Wwa, 1925
1892.	BUDECKI L.: Nad Conradem - Ku źnica 1948 nr 16 s.10,
portr.
Rec.: Korsarz i Tajfun - Łódź, 1947
1893.	DĄBROWSKA M. : Na drodze^iAynków - Wiad.Lit. 1926 nr
28/29 s.l, il.; przedr. w: Szkice o Conradzie/ M.Dąbrowska
- Wwa, 1959 s.41-46
1894.	JĘDRZEJEWICZ J. : O "Korsarzu" Conrada - Droga W 1925 nr
4 s.64-65
1895.	KNOTHE M.: "Korsarz" Conrada w lekturze uzupełniającej -
Polonistyka 1958 nr 6 s.29-34
1896.	KOŁACZKOWSKI S.: O "Korsarzu" Conrada - Tyg.Wil. 1925 nr
8 a.7-8
1897.	MILEWSKI Sz: Korsarz pod piracką flagą - Tyg.Mor. 1964
nr 13 s.7
Korsarz - Wwa, 1963 - krytyka przekładu J.B.Rychlińskiego
1898.	RYCHLIŃSKI J.B.: Ostatnia powieść Conrada (Korsarz) -
Wiad.Lit. 1924 nr 33 s.3
1899.	SADZIK H.: Kotwica - Szpilki 1976 nr 47 s.2
List do red. nt. zwrotu "zarzucić kotwicę" - dotyczy
"Korsarza"
1900.	TARNAWSKI W.: Ostatnia powieść Conrada - Wiad. 1968 nr 1
s. 1
1901.	TAR5KA A.: Rucje, klóie więdną - Echu Kiak. 1966 nr 136
s .4
Rec.: Korsarz - Wwa, 1966
1902.	WINAWER B.: Nowa powieść Conrada - Wiad.Lit. 1924 nr 11
s. 2
239
		

/Licencje_069_02_248_0001.djvu

			Wanda Perczak
1903.	ZRJgBOWICZ R. : Tragedia Józefa Conrada-Korzeniowskiego -
Rzeczposp.I 1925 nr 69 wyd. poranne s.6
Suspense r1925 1 - w zawieszeniu
1904.	DĄBROWSKA M.: Pisane z przykrością - życie Lit.K 1961
nr 10 s.3
Oczekiwanie - Wwa, 1960 - krytyka przekładu
J. B.Kychlińskiego
1905.	(GRABOWSKI Z.) Zb.Gr.: z literatury angielskiej
Tyg.il. 1926 nr 15 s.259
Rec. ang. wyd. "Suspence"
1906.	(GRODZICKI A.) A.G.; Za granicy piszę powieści o Polsce,
(ostatnia powieść Conrada) - Dz.Zach. 1946 nr 233 s.4
Not. o ukazaniu się powieści w czasop. franc. Climats i
ogłoszeniu konkursu na jej zakończenie
1907.	NIEDOKOŃCZONA powieść Conrada "Suspense" - Wiad.Lit.
1925 nr 21 3.2, portr.
1908.	ROWIŃSKI C.s Ostatnia powieść Conrada - Nowa Kult. 1960
nr 41 a.2
Rec.: Oczekiwanie - Wwa, 1960
1909.	WHEELER M. : Polonisms in Conrad’s English - Suspense -
Antem. 1981 t.XXV s.151-159
Tales of Hearsay f19251 - Opowiftści zasłyszane
1910.	BIELAŃSKA K.: Conrad o ks. Romanie Sanguszce - Bluszcz
1925 nr 30 s.837-8; nr 31 s.869-870
1911.	BIERNACKI J.Poray: "Księże Roman" i Sanguszko histo¬
ryczny - Wiad. 1978 nr 19 s.l; nr 27 s.2; nr 34 s.l
fragm. pracy: Roman Sagnuszko w oczach Conrada i historii
1912.	CENTNERSZWEROWA R. : "Księże Roman" Conrada. Wielki
pisarz o patriotyźmie" - Wiad.Lit. 1925 nr 27 s.2, portr.
1913.	CHRZANOWSKI F. : Prawdziwy księżę Roman - Wiad. 1980
nr 30/31 s.3
240
		

/Licencje_069_02_249_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1914.	CZACHOWSKI K.: Opowieści Conrada - Czas K 1928 nr 109
s. 2
Rec.: Wśród prądów i Opowieści zasłyszane - Wwa, 1928
1915.	(JODŁOWSKI J.)s Opowieści Conrada - Głoa Lit. 1928 nr 12
Rec.: wśród prądów i Opowieści zasłyszane - Wwa, 1928
1916.	KOŁACZKOWSKI S.s Conrad po Polaku - Miad.Lit. 1928 nr 30
s.3, fot. J.C. z synem Borysem z 1914 r.
Rec.: Wśród prądów i Opowieści zasłyszane - Wwa, 1928
1917.	KOWALSKA A.: Niedoceniona czy zapomniana napoleońska
powieść Conrada - Prace Polon. Seria 29 1973 s.213-226
Dotyczy "Duszy wojownika"
1918.	KOWALSKA A.: One of the shortest masterpieces of Joseph
Conrad. The problem of Conrad's autobiographical works -
Bull, de la Soc. 1960 vol.11 nr 5-9
1919.	KRZYŻANOWSKI L.: Joseph Conrad's "Prince Roman". Fact
and fiction -Pol.Rev. 1956 nr 4 s.22-62; przedr. w: Joseph
Conrad Centennial essays - NY, 1960 3.29-72
1920.	ŁANN E.: Roman ks. Sanguszko a J.Conrad - Prz.Warsz.
1925 nr 47 s.140-145
1921.	ROGOWICZ W.: Bohater noweli Conrada. Wspomnienie o
księciu Romanie Sanguszce - Wiad.Lit. 1925 nr 36 3.1, 2
portr.
1922.	TARNAWSKI W.: "Czarny mat" - Horyzonty 1960 nr 49 s.8-
13; przedr. pt.: Pierwsza próba - w: Conrad. Człowiek -
pisarz - Polak/ W.Tarnawski - Londyn 1972 s.52-56
1923.	TARNAWSKI W.: “Prince Roman". A meeting and a gift. - J.
of J.C.Sac. 1978 tom 4
1924.	WIENIAWSKI I.: Sybirak, romantyk, pozytywista
Głos.Pol.BA 1980 nr 11 s.12
0 prototypie postaci - Romanie Sanguszko
1925.	WIERZBICKA H.: Przegląd piśmiennictwa - Prz.Powsz. 1938
t.220 s.231-232
Rec.: Wśród prądów i Opowieści zasłyszane - Wwa, 1928
1926.	ZAHORSKA A.: Przegląd piśmiennictwa (fragm.)
Prz.Powsz. K 1928 t.178 s.370-371
Rec.: Wśród prądów i Opowieści zasłyszane - Wwa, 1928
241
		

/Licencje_069_02_250_0001.djvu

			Wanda Perczak
Last Easaya f19261 - Ostatnie szkice
1927.	BERBELICKI W.s Telegram Conrada do Paderewskiego - Rocz.
Bibl. 1961 z.1/4 s.54-63
1928.	DYBOSKI R.: A Conrad memorial (in Cracow) - Times
Lit.Suppl. 1926 25.Ill.(7) s. 236; toż: Poland 1926 nr 8
s.469-470
1929.	JANTA A.: Conrad's "Famous cablegram" in support of a
Polish loan - Pol.Rev. 1972 nr 2 s.69-77; nadb.: - NY, 11
s., tabl. facsim. w tekście; toż w jęz. pol.s Zapomniany
"sławny telegram Conrada" do komitetu pożyczki polskiej w
Waszyngtonie - w: Przyjemnie zapoznać/ A.Janta - Londyn,
1972 s.281-287
Rec. tekstu ang.: J.McLauchlan - Conr. 1973 nr 2 s.85-86
1930.	JANTA A.: Telegram Conrada - Mięź 1973 nr 1 s.105-111
komunikat na iniędzynar. spotkanie conradystów 5-12.IX. 1972
zorganizowane przez Komitet Neofilol. PAN
1931.	KOSCH T.: Memoriał Conrada (Korzeniowskiego) o sprawie
polskiej w okresie wielkiej wojny. W 20-letnię rocznicę
pobytu Conrada w Polsce - Czas K 1934 nr 89 s.7-8
The Sisters - Siostry
1932.	(ŁASTAWIECKI K.) Łast.: Niedokończona powieść Conrada -
Litery 1968 nr 3 3.13
Rer,: Sinatry - Wwa, 1967
1933.	NAJDER Z.: "SioBtry" Conrada - Teksty 1972 nr 4 s.67-81
1934.	NAJDER Z.: Conrad's "The Sisters". Przekł. z jęz.poi.
H.Sikorski - Pol.Rev. 1984 nr 3 s.25-34
1935.	TARNAWSKI W.: From the translator - Conr. 1969-70 nr 1
s.80-81; przedr. noty z wiad. 1949 nr 33/34 i Twórczości
1964 nr 6
1936.	TARNAWSKI W.: The sisters - Conr. 1980 nr 2 s.129-134
242
		

/Licencje_069_02_251_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1937.	WYKA K.i Wyspa na polskiej zatoce - Twórczość 1964 nr 10
s.90-102; polem.: Z.Najder: Wycieczki integracyjne
Twórczość 1965 nr 2 s. 79-87; przedr. jako posłowie w:
Siostry/ J.Conrad - Wwa, 1967 s.57-77; toż w: Wędrując po
tematach/ K.Wyka - Kraków, 1971 t.2s Puścizna s.51-75
(tamże fragmenty o M.Dąbrowskiej jako conradystce; toż w
jęz. ang.: An island on the polish gulf - Conr. 1969-70
(vol.II) nr 1 s.75-84
1938.	ŻUKROWSKI W. : Nad Conradem - Nowe Książ. 1968 nr 7 s.2
okł., 447-448
Rec.: Siostry - Wwa, 1967
Szkice polityczne
1939. GREY H_: Proroctwo Conrada - Dz.Pol.T, 1943 nr 899 s.2-3
Analiza szkicu "Autokracja i wojna"
zob.też.poz. 228
Letters - Listy
1940.	ADAMCZYK Z.: Korespondencja Conrada - Polonistyka 1969
nr 5 s. 70-71
Rec.: Listy - Wwa, 1968
1941.	(BALIŃSKI S.) sb.: (omów. książki: Joseph Conrad's
letters to Cunninghame Graham) - Dz.Pol. i Dz.i. 1969 nr
223 s. 3
1942.	BRAUN A.: Z Conradem - Twórczość 1969 nr 5 s.119-123
Rec.: Listy - Wwa, 1968
1943.	CZEKALSKI E.: Conrad w świetle listów pisanych do
Kazimierza Waliszewskiego - Świat 1927 nr 12 s.16, portr.
1944.	FRENKEL M.R.: Kto zrobił z Conrada pisarza francuskiego?
Do redaktora "Odrodzenia" - Odrodź. 1948 nr 50 s.8
w sprawie francuskich listów J.C.
1945.	GOŁUBIEW A.: Nad Conradem (2) - Tyg.Powsz. 1969 nr 25
s .4
Rec.: Listy - Wwa, 1968
243
		

/Licencje_069_02_252_0001.djvu

			Wanda Perczak
1946.	(GRODZICKI A.)(g.): Nieznany list Conrada - Życie Warsz.
1958	nr 20 s.5
Not. o liście z 1908 r. pokazanym na wystawie Uniwersytetu
w Yale
1947.	llJjG J.: "Dusza polska w ciemności żyjąca". Listy
Josepha Conrada-Korzeniowskiego do W.Lutosławskiego
Pam.Lit. 1981 nr 4 s.261-275
3 listy J.C. do W.L. z lat 1897 i 1911, facs. listów s.275-
288
1948.	ILLG J. (oprać.): Nieznany list Conrada-Korzeniowskiego
do Wincentego Lutosławskiego (z 1897 r.) - Przekrój 1981 nr
1867 s.8-9, il.
1949.	JANKOWSKI E.: Listy Conrada - Nowe Książ. 1969 nr 9
s.568-570, portr. (rec.)
1950.	JOSEPH Conrad Korzeniowski, Polish master of English
letters - Pol. Rev. 1942 nr 5 s. 6-8; toż - Slavon .Month.
1942 nr 5 s.10-11
Fot. J.C. i matki J.C., fotokopia listu J.C. do
S.Żeromskiego
1951.	KOCÓWNA B.: The correspondence exchange between C. and
hi3 family and the Polish Legation in London (1919-1931) -
Kwart.Neofilol. 1982 nr 3/4 s.245-251
1952.	KOCÓWNA B.: Nieznany list Conrada do Józefa Korze¬
niowskiego (z 1901 r.) - Kwart.Neofilol. 1959 nr 1 s.37-43,
facsim. listu, summ; toż.: Nowa Kult. 1959 nr 26 s.l;
sprost. - nr 27 s.6
1953.	KOCÓWNA B.: Poczucie obowiązku i świadomość narodowa -
Litery 1971 nr 11 s.18-19, il.
0 korespondencji Conrada z Ambasadą polską w Londynie
1954.	KONOPACKA J.: Listy - Mies.Lit. 1969 nr 7 s.143-145
(rec.)
1955.	(KOPROWSKI J. ) Dik: Listy Conrada - Odgłosy 1969 nr 4
a. 7 (rcc.)
1956.	KOSSOWSKA S.: Joseph Conrad - John Galsworthy - Na Ant.
1967 nr 53/54 s.6
O korespondencji między obu pisarzami
1957.	KOWALSKI W.: "Trochę smutna radość" - Za i Przeciw 1969
nr 27 s.12-13, il; uzup.: nr 28 s.13 (rec.)
1958.	KRZYŻANOWSKI J.R.: Odnalezione listy Conrada - Twórczość
1959	nr 6 s.183-184
244
		

/Licencje_069_02_253_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1959.	KYDRYŃSKI J.: Rejestr udręk Conrada - Dz.Pol.K 1969 nr
10 s.4 (rec.)
1960.	(LEGEŻYŃSKI Stefan) L.S.s Jak Conrad borykał się z
życiem? Nieznany list wielkiego pisarza (do malarza ang.
w.Rothensteina z 3.XX.1904 r.) - I1.Kur.Codz. 1932 nr 111
s. 2
1961.	LEŚNODORSKI D. (oprać., komentarze i przypisy): List
Conrada w sprawie Polski z .1916 (do J.H.Retingera) -
Twórczość 1957 nr 12 s.47-53; polem: J.H.Retinger
B.Leśnodorski (zawiera list J.H.Retingera do B.Leśno-
dorskiego oraz odpowiedź tegoż) - Twórczość 1958 nr 6
s.189-191
1962.	LOSY korespondencji Conrada - Wiad. 1948 nr 2 s.3
1963.	LUDWIG S.s Listy Conrada - Gł.Wybrz. 1974 nr 28 s.5
Nt. przygotowywanej w USA 10-tomowej edycji listów J.C. pod
red. Z.Najdera i F.R.Karla
1964.	MĘTRAK K. s Conrad in light ot his letters - Conr. 1969
nr 3 s.166-170, toż w jęz. poi.s Conrad w świetle listów -
Kult.P. 1969 nr 4 s.3, 10
1965.	MUCHA M. 0 listach Josepha Conrada - Współcz. 1969 nr 12
s.5, 10, portr. (rec.)
1966.	NAJDER Z.: Conrad romansowy - Twórczość 1972 nr 7 s.59-
77; toż w jęz. ang.: Conrad in Love - Pol.Persp. 1972 nr 11
s.26-42
W tekście listy z 1895-1896 do Emilie Briquel i jej matki
oraz do Marguerite Poradowokiej
1967.	PIERZCHAŁA J. : Znowu Conrad - Poglądy 1969 nr 8 s.ll
(rec.)
1968.	SADKOWSKI W.: Listy Conrada - Nowa Szk. 1969 nr 5 s.54
(rec.)
1969.	(SAKOWSKI J.) Collector: Ciężkie życie Conrada - Wiad.
1961 nr 21 s.5
0 listach J.C. do J.Quinna
1970.	SMOGORZEWSKI M. : Autoportret Conrada-Korzeniowskiego -
Probl. 1969 nr 5 s.318 (rec.)
1971.	SOWIŃSKA B.: Conrad z bliska - Życie Warsz. 1969 nr 33
s.5 (rec.)
1972.	(SYGA T.) T.S.: Listy Conrada - Stolica 1969 nr 23
s.12-13 (rec.)
32 — Polska bibliografia
245
		

/Licencje_069_02_254_0001.djvu

			Wanda Ferczak
1973.	TRETIAK A.: Życie i listy Josepha Conrada - Tęcza 1928
nr 9 s.3-4; nr 10 s.5-6
obszerne omówienie: G.Jean-Aubry: Joseph Conrad. Life and
Letters - London, 1927 2 tomy.
1974.	ŻÓŁCIŃSKI T.J.s Niezamierzona aytobiografia Conrada -
Morze G 1969 nr 3 s.ll (rec.)
1975.	ZWIĄZKI Conrada z Polską - Polska 1964 nr 9 s.47
Informacja o korespondencji J.C. wydanej w Anglii
Rysunki Conrada
1976.	CIECHOCKI J. : Własnoręczne rysunki Conrada - Pax 1935
nr 8 s. 3, 3 rys. Conrada
1977.	GILLON A.: Conrad as a painter - Conr. 1978 nr 3
s.253-266
1978.	(GOŁUBIEW A.) GOA: Rysunki Conrada - Tyg.Powsz. 1957
nr 48 a.3, 3 rys. Conrada
1979.	JANTA A.: Nieznana pasja ilustratorska Conrada. O
rysunkach pisarza w zbiorach amerykańskich - Wiad. 1957 nr
51/52 s.6, il.
1980.	KYDRYŃSKI J.: Rysunki Conrada - Dz.Pol.K 1965 nr 169 s. 5
na marginesie studium o rysunkach J.C. w książce A.Janty-
Połnzyńskiegn "Lnny i lnd7. i o”
1981.	SZERMENTOWSKI E.: Rysunki Józefa Conrada - Kierunki 1958
nr 21 s.5, 4 rys.; sprost. aut.s nr 23 s.ll
Różne
1982.	(as): J^dro morza - Dz.Bałt. 1982 nr 242 s.4
0 aforyzmach Conrada
1983.	BROCKI Z.: Żagle znikają z oceanów. Żegluga w oczach
Josepha Conrada. Gdynia Wyd.Morekio 1965 - Kwart. Neofilol.
1966 nr 1/2 s.134-135 (rec.)
1984.	CZESZKO B.: Wielka tęsknota - w: Marginałki/ B.Czeszko -
Wwa: PIW, 1979 T.2 s.298-303
Dotyczy książki "Conrad w żeglarskiej kurcie"
246
		

/Licencje_069_02_255_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1985.	DZIANISZ P.: Conrad o morzu - Głos Wybrz. 1974 nr 182
s. 6
Fragm. słowa wstępnego w: J.Conrad: O morzu. Wybór myśli -
Gdańsk 1974
1986.	GOŁUBIEW A.: Nowele Conrada - Tyg.Powsz. 1953 nr 5 s.1-2
Przedm. do "Opowieści wybranych" - Wwa, 1952
1987.	GONDOWICZ J. j Morskość Conrada - Nowe Księż. 1975 nr 9
s.5-6, portr.
Rec.: J.Conrad: O morzu
1988.	GRUN A.: Nad Conradem - Odgłosy 1974 nr 51/52 a.15
Nt. J.Conrad: O morzu
1989.	ŁASTAWIECKI K.: Mała książeczka - Dz.Bałt. 1974 nr 275
s. 5
Rec.: J.Conrad: O morzu
1990.	MAZURCZYK J.: Nie dzielmy Conrada - Nowy Wyraz 1975 nr 6
s.119-120
Rec.: J.Conrad: 0 morzu
1991.	OSTROWSKI W.: Podróż Conrada do jądra ciemności - Dziś i
jutro 1953 nr 20 3.3-4; nawieź.: W.Szadurski: Do redakcji
"Dziś i Jutro” - nr 26 s.10
Rec.: Opowieści wybrane - Wwa, 1952
1992.	(SŁOJEWSKI J.Z.) Hamilton: Conrad zadeptywany.
Perswazje - Kult. W IX 1974 nr 40 s.16; przedr. w: Drzwi na
prawo, drzwi na lewo) Hamilton - Wwa, 1979 s.254-258
Rec. J.Conrad: 0 morzu
1993.	SMUGA cienia - Szpilki 1974 nr 36 s.4
Not. satyr, nt.: J.Conrad: 0 morzu
1994.	SZCZYPKA J.: Opowieści wybrane - Wroc.Tyg.Katol. 1954
nr 7 s.6 (rec.)
		

/Licencje_069_02_256_0001.djvu

			Wanda Perczak
f. Recenzje zagranicznych książek o Conradzie
1995.	B.P.: Nowa książka o Conradzie - Życie 1955 nr 42 s.3
Rec.: E.H.visiaks The mirror of conrsd - London, 19SS, ny,
1956
1996.	BALIŃSKI S.: Podwójne życie Conrada - Tydz.Pol.L 1961 nr
3 s. 4
Rec.: J.Baines: Joseph Conrad.
1997.	BENSE R.: Bruce Johnson: Conrad's Models of Mind.
Minneapolis 1971; Bruce E.Teets, Helmut E.Gerber: Joseph
Conrad. An Annotated Bibliography of Writings About Him. De
Kalb 1971; Borys Conrad: My Father Joseph Conrad. NY 1970 -
Pol.Rev. 1974 nr 1 s.98-100 (rec.)
1998.	BIBLIOGRAFIA pism J.Conrada - Ruch Lit.W 1926 nr 1 s.31
Nota o bibliogr.: Th.J.Wise: A bibliography of writing of
Joseph Conrad - London, 1921
1999.	BOBKOWSKI A.: Biografia wielkiego Kosmopolaka - w: Coco
de Oro/ A.Bobkowski: Oficyna Liberałów, 1989 - s.245-259
Dotyczy księżki: J.Baines: Joseph Conrad. A critical
biography - London, 1960
2000.	BODUSZYŃSKA-BOROWIKOWA M.: Morskie lata Conrada - Litery
1967 nr 3 s.26-27
Rec.: J.Allen: The sea years of Joseph Conrad - NY, 1965
2001.	BOJARSKI E.A.: Conrad remembered: A son looks back -
Gw.Polar. 1971 3 lipca
Rec.: B.Conrad: My father Joseph Conrad - London 1970
2002.	BOROWIK J.: Joseph Conrad i morze - 7 Gl.Tyg. 1967 nr 9
s. 8
Rec.: J.Allen: The sea years of Joseph Conrad
2003.	(BRZEZIŃSKI R.) R.B.: O Conradzie - Tydz.Pol.NY 1974 nr
182 3.3, il
Rec.: F.B.Egyedi: Joseph Conrad, his verbal mental photo¬
kinetics - Budapest 1973
2004.	BURGESS A.: Wieczne pyLanie. Przekł. A.Jaruzelska -
Kult.M 1979 nr 26 s.5, portr.
Rec.: F.R.Karl: Joseph Conrad. The three lives - London,
1979
248
		

/Licencje_069_02_257_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2005.	BUSZA A. s A trip into the Polish interior: A reviev -
Engl. Lit. 1968 nr 4 s.222-226
Rec.: R.Hodges: the dual heritage of Joseph Conrad
2006.	BUSZA A.: Conrad Borysi My father Joseph Conrad - Books
Abr. 1972 nr 46 s.147-161 (rec.)
2007.	DANILEWICZOWA M.: Biografia godna Conrada - Wiad. 1960
nr 18 s.l, il./fot/ rzeźby X.Dunikowskiego - Conrad
Rec.: J.Baines: Joseph Conrad. A critical biography -
London, 1960
2008.	FRAJLICH A.: Conrad w XIX wieku - Wiad. 1980 nr 27 s.2
Rec.: I.watt: Conrad in the nineteenth century - Berkeley,
1980
2009.	GILLON A.: Morf G.: The Polish Shades and Ghosts of
Joseph Conrad. NY Astra Book 1976 - J.C.Tod. 1976 vol.2 nr
1 s.36-37 (rec.)
2010.	GRABOWSKI Z.: Wśród książek. 0 Conradzie - Wiad.Pol.
(Lond.) 1941 nr 42 3.4
Rec. M.C.Bradbrook: Joseph Conrad. Józef Teodor Konrad
Nałęcz Korzeniowski. Poland's English genius. Cambridge:
Univ. Press 1941, 79 s., bibliogr.
2011.	GRIFFITH-JONES K.: Archeologia dusz - Gaz.Wyb. 1992 nr
10 s.16
M.in. rec.: J.Meyers: Joseph Conrad. A biography - London,
1991 oraz G.Joung: In search of Conrad - London, 1991
2012.	(j): Trzy żywoty Josepha Conrada. Na podstawie nigdy nie
publikowanych listów. Dzieło liczące 1008 s. - Kur.Pol.II
1979 nr 35 s.l, il.
Rec.: F.R.Karl: Joseph Conrad. Three lives. A Biography -
NY 1979
2013.	JABŁKOWSKA R. : Jerry Allen: The thunder and the sun¬
shine. New York, 1958; Albert J.Guerard: Conrad the
novelist. Cambridge Mass. 1958 (recenzje) - Kwart.
Ncofilol. 1960 z.4 3.359-369 (rcc.)
2014.	JABŁKOWSKA R.i Z angielskich i amerykańskich studiów nad
Conradem - Kwart. Neofilol. 1958 nr 1/2 s.83-100; toż w:
Joseph Conrad-Korzeniowskis Essays and studies - Wwa, 1958
s.83-100
Rec. książek: R.Curie: Joseph Conrad and his characters -
London, 1957; D.Hevitt: Conrad. A reassessment - Phila¬
delphia, 1952; G.Jean-Aubry: Sea dreamer. A definitive
biography of J.C. - NY, 1957; K.A.Lohf, E.P.Sheehy: Joseph
Conrad at Midcentury - Minneapolis, 1957; T.Moser: Joseph
Conrad achievement and decline - Cambridge, 1957;
249
		

/Licencje_069_02_258_0001.djvu

			Wanda Perczak
B.Russell: Portraits from memory - 1956; W.F.Wright:
Romance and tragedy: Joseph Conrad - Lincoln, 1949; rec.
artykułu: Joseph Conrad to day - The London Magazine 1957
nr z listopada
2015.	KAŚKA A.: (oprać.): Przegląd czasopiśmiennictwa - Kult,
i Społ. 1960 nr 1/2 s.372
Fragm. - rec.: Jocelyn Baines: Joseph Conrad - omów.
recenzji w Times Lit.Suppl.
2016.	KIENIEWICZ J.: Robert F.Lee: Conrad's colonialism.
Mouton, 1969 - Prz.Orient. 1971 nr 1 s.86-89 (rec.)
2017.	KÖC B.: Anglosaskie polonica - Mies.Lit. 1978 nr 4
s.134-136
Rec.: Joseph Conrad: A commemoration - London, 1976;
A.Gillon: Conrad and Shakespeare - NY, 1976; G.Morf: Polish
shades and ghosts - NY, 1976
2018.	KOC B. : C.Watts: A preface to Conrad - London, 1982;
A.Gillon: Joseph Conrad - Boston, 1982 - Kwart.Neofilol.
1993 z.4 s.407-411 (rec.)
2019.	K0CÓWNA B.: Conrad w Anglii - Prz.Hum.W 1974 nr 7
s.156-159
Rec.: N.Sherry: Conrad: The critical heritage - London,
1973 oraz - tegoż: Conrad and his world - Cambridge, 1971
2020.	KOPROWSKI J.: Cholerny cudzoziemiec - Lit. 1974 nr 10
s.12
Rec.: N,Sherry: The critical heritage - London, 1973
2021.	KOPROWSKI J.: Tajemnice Conrada - Lit. 1980 nr 26 3.16
Rec.: H.Wieland: Joseph Conrad, Werk und Lieben
Düsseldorf 1980
2022.	KOPROWSKI J.: Trzy życia Conrada. Tu i Teraz 1983 nr 45
s. 15
Przegl.wydanych ostatnio za granicą książek o Conradzie
2023.	KOPROWSKI J.: Wszystko o Conradzie - Tu i Teraz 1982
nr 15 s. 9
Rec.: R.Tennant: Joseph Conrad. A Biography - NY: Atheneum,
1981, 276 s.
2024.	KRAJKA W.: Ian Watt: Conrad in the nineteenth century.
Berkeley, Los Angeles: California University Press 1979
ss.XVIII, 376 - Pam.Lit. 1984 z.2 s.384-391 (rec.)
2025.	KRAJKA W.: R.Batchelor, Lord Jim (London, ... 1988) -
Zag.Rodz.Liter. 1992 nr 1/2 s.119-126 (rec.)
250
		

/Licencje_069_02_259_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2026.	KRAJKA W.: Joseph Conrad. A Commemoration. Papers from
the 74 International Conference on Conrad ... (London,
1976) - Pam.Lit. 1978 nr 4 s.402-411 (rec.)
2027.	KRAJKA W.: Steve Ressler. Joseph Conrad: Consciousness
and integrity. NY and London (1988), - Pam.Lit. 1990 z.4
s,3 75-382,(rec.)
2028.	LIBRACH J. : Fiction and politics - Pol.Rev. 1964 nr 4
s.90-94
Rec.: E.Knapp Hay: The political novels of Joseph Conrad -
Chicago and London 1963
2029.	MOLNAR I.: Recenzje i przeglądy - Ruch Lit.K 1976 nr 3
s.201-204
Rec.: A.Sarbu: Joseph Conrad vil&ga - Budapest, 1974 (Świat
Josepha Conrada)
2030.	NAGURSKI I.: W.T.Zyla and W.M.Aycock eds.: Joseph
Conrad: Theory and World fiction. Lubbock 1974 - Pol.Rev.
1975 nr 2/3 s.237-238 (rec.)
2031.	(NAJDER Z.) zn.: Conradiana angielskie i amerykańskie -
Twórczość 1957 nr 12 s.182-183
Omów. książek o Conradzie wyd. w Anglii i Ameryce
2032.	P.: Książka angielska o Conradzie - Korzeniowskim - Myśl
Pol. 1941 nr 14/15 s.266
Nota o książce M.C.Bradbrooka: Joseph Conrad ... Cambridge,
1941
2033.	PARANDOWSKI J.: (rec.: G.Jean-Aubry: Joseph Conrad. Life
and letters) - Sł.Pol. 1929 nr 89
2034.	PASZKOWSKI L.: Conrad i daleki wschód - Wiad. 1967 nr 8
s.3; nawiąż. - list do red.: P.A.Szudek - nr 19 s.4
Rec.: N.Sherry: Conrad's Eastern world - Cambridge, 1966
2035.	PROROK L.: Wielka księga o Conradzie - Głos Wybrz. 1980
nr 15 s.6; toż w jęz. ang. - Conr.J. 1981 nr 4 s.23-25
Rec. F.R.Karl: The three lives. A biography - NY, 1979
2036.	(SAKOWSKI J.) Collector: Conradiana - Wiad. 1957 nr
51/52 s.29
O rec. w Times Lit.Suppl. z 29.XI.1957 książek K.A.Lohfa i
E.P.Sheehy oraz T.Mosera i R.Curie
2037.	(SAKOWSKI J. ) Collector: Moralista na wygnaniu - Wiad.
1960 nr 8 s.5
O rec. V.S.Pritchett w New Statesman z 30.1.1960 książki
J.Baines: Joseph Conrad.
251
		

/Licencje_069_02_260_0001.djvu

			Wanda Perczak
2038.	SCHMUDE K. : Biografia bestseller - II.Kur.Pol. 1960 nr
271 s.4
Rec.: J.Baines: Joseph Conrad
2039.	STEIN M. : Reviewer reviewed; Najder on Meyer. - Conr.
1970/71 nr 1 a.122
Dot.rec. Najdera; B.C.Meyer; Joseph Conrad; A psycho¬
analytical biography
2040.	SZALA A.; J.Darras: Joseph Conrad and the West - London,
1982 i D.R.Schwarz: Conrad - London 1982 - Kwart.Neofilol.
1984 z.2 s.247-250 (rec.)
2041.	TARNAWSKI W.: Nowa biografia Conrada - Tyg.Powsz. 1960
nr 20 s.6; przedr. pt.: Podstawowa biografia Conrada - w:
Conrad. Człowiek - pisarz - Polak/ W.Tarnawski - Londyn,
1972 s.235-239
Rec.: J.Baines: Joseph Conrad
2042.	ŻEROMSKI S.: Joseph Conrad (Korzeniowski) - Głoa Rob.
1957 nr 298 s.3
Rec.: R.Curie: Joseph Conrad atudy - London 1914
		

/Licencje_069_02_261_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
CONRAD W SZTUCE
a. poezja
2043.	BAKUŁA L.: Conrad w Obrzydłówku - w: Połów horyzontu -
Łódź, 1972 s.6; przedr. w: W imię Conrada - Gdańsk 1977
s.100
2044.	BOBROWSKI J.: Joseph Conrad. Przekł. z niem. W.Szewczyk
- Poglądy 1963 nr 19 s.7; toż - przekł. J.Koprowski - w:
Swoje i bliskie/ J.Bobrowski - Łódź, 1968 s. 35; nast.
przedr.: Lit.na Świecie 1974 nr 7 s.87; w przekł.
E.Wachowiak - w: Wiersze/ J.Bobrowski - Wwa, 1976; w
przekł. J.Koprowskiego - w: W imię Conrada - Gdańsk, 1977;
tamże oryginał w jęz.niem. - s.122-124
2045.	BOJARSKI E.A.: Conrad's "Wild Woman" - CEA Critic 1971
nr 1; Pol.Am. 1971 nr 5/ Quetzal 1971 nr 3 s.53; toż w
jęz.pol. przekł. autora - w: W imię Conrada - Gdańsk, 1977
s.108-109; oraz w jęz, ang. - s.110-111
Not. Abil.Rep.News. 1971 7.III. s.3B
2046.	BORGES J.L.: Rękopis znaleziony w jednej z książek
Josepha Conrada - Poezja 1970 nr 2 s,50-51, przekł, K,R,
Jeżewski; przedr. w: W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.121,
tamże oryginał w jęz. hiszp. - s.120
2047.	BOROWSKA M.: Conrad - Wiara i Odpow. 1988 nr 3 s.95
2048.	BRZĘKOWSKI J.: Murzyn z załogi Narcyza na pokładzie
Paris-Soir - w: Na katodzie/ J.Brzękowski - Paryż, 1928
s.ll; Poezje (tegoż, aut.) - Wwa, 1973 s.48; wersja nieco
zmieniona - w (tegoż)s Poezje wybrane - Londyn, 1960 s.12;
Wybór poezji - Wwa, 1966 s.132; toż w: W imię Conrada -
Gdańsk, 1977 s.42
2049.	BURSEWICZ J.: Conrad - w: Kroki we mgle/ J.Bursewicz -
Poznań, 1959 s.25; przedruki w: Księga morza/ E.Kochanowska
(oprać.) - 1963; Poeci i morze/ L.Prorok (oprać.) - Gdańsk,
1969 a.168; W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.85
2050.	CHAŁKO Z.: Ziemia: Powrót. Requiem. Testament - w:
Conrad żywy - Londyn, 1957 s.36-38; fragm. pt. Testament -
w: W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.72
2051.	CZECHOWICZ J.: Pamięci zniknionego - Droga W 1930 nr 1;
Morze G 1974 nr 6 3.15, il.; przedruki w: (tegoż aut.):
Ballada z tamtej strony - Wwa, 1932 s. 20-21; Wiersze -
33 — Polska bibliografia
253
		

/Licencje_069_02_262_0001.djvu

			Wanda Ferczak
Lublin, 1963; Wybór poezji - Wrocław, 1970; w antologiach:
Morze w poezji polskiej - Wwa, 1937 a.226-227; W imię
Conrada - Gdańsk, 1977 s.44-45
2052.	CZUCHNOWSKI M. : Joseph Conrad - Kult. 1960 nr 5 s.59;
przedr. ws w imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.89-90
2053.	ELIOT T.S.: Próżni ludzie - w; Poezje wybrane/ T.S.Eliot
-	Wwa, 1960 s.127-133; w imię Conrada. Przekł. A.Piotrowski
-	Gdańsk, 1977 s. 113, 115, 117, 119, tamże oryginał w jęz.
ang. - s.112, 114, 116, 118
2054.	FABER W.: Z Conrada - w: Rzeczowniki/ W.Faber - Kraków,
1968	s. 9; Dz.Pol.K 1968 nr 18 s.4; przedr. w: W imię
Conrada - Gdańsk, 1977 s.95
2055.	FENIKOWSKI F.: Conrad - Dz.Bałt. 1959 nr 177 s.5; toż W:
(tegoż aut.): Statek błaznów - Gdynia, 1959 s.19; Gramatyka
morza - Gdańsk, 1972 s.49; przedr. w: W imię Conrada -
Gdańsk, 1977 s.85; Nasze morze - Wwa, 1980 s.124; Nowy
Wyraz 1980 nr 109 s.5; oraz w: Przylędki lepszych nadziei -
Wwa: Wyd. "Sport i Turystyka", 1987 s.80
2056.	FENIKOWSKI F.: Prawo morza (pamięci Conrada) - w: (tegoż
aut.): Ziemia - gwiazda zielona - Wwa, 1956 s.120;
Gramatyka morza - Gdańsk, 1972 s.33; przedr.: Ziemia Gdań.
1969	nr 3 s.6; W imię Conrada - Gdańsk 1977 s.57
2057.	FERENC T.: Conrad mówi - Węzły (jednodn.) Szczecin 1972
s.6; Głos Wybrz. 1975 nr 283 s.6; przedr. w: W imię Conrada
-	Gdańsk, 1977 s.101
2058.	FERENC T.j Conrada powrót do ojczyzny - Kron.Lit, 1971
nr 3/4 s.3; przedr. w: W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.97
2059.	GRUSZKA F.: Conrad - Kuźnia Młod. 1935 nr 11 s.ll;
przedr. w: W imię Conrada - Gdańsk 1977 s.50
2060.	HOLZER R.: Joseph Conrad - w: Życiorys/ R.Holzer -
Kraków: W.L., 1982 s.46
-	Wwa: Czytelnik, 1982 0.26-27
2061.	IWAS2KIEWICZ J. : Conrad - Skamander 1921 z.2/3 s.133;
Morze G. 19 74 nr 6 s.15; przedr. w: (tegoż autora): Księga
dnia i księga nocy - Wwa, 1929 s.31; Wiersze wybrane -
Wwa, 1938 s.56; Wiersze z różnych epok 1912-1952 - Wwa,
1952 s.23; Dzieła t.l - Wwa, 1958 s.69; Wiersze zebrane -
Wwa, 1968 s. 75; Liryki/ J.Iwaszkiewicz - Wwai PIW, 1959
s.15, toż w wyd.2 - 1980 i w wyd.3 - 1988; w antologii: W
imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.31
2062.	J.M.: Conrad - Kur.Pol. 1924 nr 225
254
		

/Licencje_069_02_263_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2063.	JANKOWSKI Z.: Dialog z Conradem - Kron.Lit. 1971 nr 3/4
s.3; cz.III wiersza: Transmisja z Ziemi i Księżyca - Fakty
i Myśli 1970 nr 10; cz.I i II: Pierwsze morze, Morze drugie
i dalszo - w: I gdybym wszystkie żagle/ Z.Jankowski -
Kraków, 1973 (pod wspólnym tytułem: Dalsze morze), tamże
cz.III pt. j.w.; przedr. w całości - w: w imię Conrada -
Gdańsk, 1977 s.98-99
2064.	JANKOWSKI Z.: Lord Jim - w: W imię Conrada - Gdańsk,
1977 s.107; przedr. w: Żywioł wszelki/ Z.Jankowski -
Gdańsk, 1978 s.311-313
wiersz z cyklu "Listy do Lorda Jima"
2065.	JEŻEWSKI K.: Joseph Conrad opuszcza Polskę - w: w imię
Conrada - Gdańsk, 1977 s.106
wiersz opublikowany tylko w w/w antologii
2066.	KAWIŃSKI W.: Milczenie Conrada - Fakty i Myśli 1979 nr 6
s. 7
2067.	KOBRZYŃSKI B.: Lord Jim - Wiad. 1949 nr 33/34 s.l;
przedr. w: W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.69
2068.	KOŁONIECKI R. : Ostatnia podróż Conrada / pani Anieli
Zagórskiej - Tyg.il. 1932 nr 22; przedruki w: Solo fletowe/
R.Kołoniecki - Wwa, 1934 s. 27-28; Morze w poezji polskiej.
Antologia - Wwa, 1937 s. 222; W imię Conrada - Gdańsk, 1977
s.48-49; (fragm.) - w: Przylądki lepszych nadziei - Wwa:
Wyd. "Sport i Turystyka", 1987 s.81
2069.	KOPROWSKI J. : Conrad - Poezja 1969 nr 1 s.20; Prz.Kult.
1971 nr 19; przedr. w: Nocne rodaków rozmowy/ J.Koprowski -
Łódź, 1975 8.13; W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.96; toż
w jęz. ang., przekł. E.A.Bojarski - Conr. 1972 nr 3 s.52
2070.	KOPROWSKI J.: Własne i cudze. - Wwa: Czyt.., 1983
w treści: Conrad - s.94; Joseph Conrad - s.192
2071.	KORZENIOWSKI A.: Piosenka na dzień chrztu świętego -
Ruch Lit. 1932 nr 8 s.249 (fragm. - bez zwrotek
zdefektowanych); toż (w całości) w: W imię Conrada -
Gdańsk, 1977 s.30
2072.	LECHOŃ J.: Na śmierć Conrada - w czasop.: Wiad.Lit. 1924
nr 33 s.l; Por. Świetl. 1943 nr 2 s.223; Nowa Wieś (dod.)
1956 nr 16 s.2; Od A do Z 1956 nr 25 s.l; Prz.Kult. 1956 nr
24 s.8; Dook.Świata 1957 nr 34 s.15; Tyg.Powsz. 1958 nr 42
s.8; Stolica 1964 nr 39 s.7; Morze G 1974 nr 6 s.15, ii; w
zbiorach poezji J.Lechonia: Lutnia po Bekwarku - Londyn,
1954 s.56; poezje - Wwa, 1957 i 1963; Poeci polscy: Jan
Lechoń - Wwa, 1966 s. 4 6
255
		

/Licencje_069_02_264_0001.djvu

			Wanda Perczak
2073.	przedr. w: M.Kridl; Literatura polska - NY, 1945; Conrad
żywy - Londyn, 1957; Program Państw. Teatru Ludowego w Wwie
wyst. "Komedii" A.Korzeniowskiego - Wwa, 1958;
E.Kochanowskat Księga morza - Gdańsk, 1963; R.Jabłkowekas
Joseph Conrad-Korzeniowski - Wwa, 1964 s.101; Poezja polska
t.2 - Wwa, 1973; w imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.40
2074.	przekłady: A.Gillon, L.Krzyżanowski: Anthology on
fiction an poetry - NY, 1964; E.Ordon: Notes on
translations from two poets (Lechoń i Różewicz) - Pol.Rev.
1966 nr 2 s.47-64 (oryginał wraz z tłum. Peterkiewicza,
Singera i Ordona); Q.Rev. 1972 nr 3 s.5 (przekł.
E.A.Bojarski); toż, oraz oryginał i przekł. A.Gillona-
L.Krzyżanowskiego: Conradiana - Czas 19 72 18.VIII
2075.	LESZCZA J. : Kamienny ster - w: Conrad żywy - Londyn,
1957 s. 39-46; przedr. w: W imię Conrada - Gdańsk, 1977
s . 73
2076.	lipiński F.: Elegia o Conradzie-Korzeniowskim - w: Morze
w poezji polskiej. Antologia - Wwa, 1937 s.219-221
2077.	MAREK Z.: Nad wrakiem Otago - Ofic.Poetów 1966 nr 3
S.31; przedr. w: W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s. 92-94
207 8. MIAZGOWSKI B.: The bitter sea. Selected poems. Przekł.
J.Crompton i K.Sierż - Milan, 1977
2079.	MIŁOSZ Cz.: Traktat moralny - Twórczość 1948 nr 4 s.5-
16; przedr. w: Wiersze/ Cz.Miłosz - Londyn, 1967; W imię
Conrada - Gdańsk, 1977 s. 58-68
2080.	MILOSZ Cz.: Traktat poctycki (fragm.) - wi Traktat
poetycki/ Cz.Miłosz - Paryż, 1957 (cyt. fragm.) - s.10-11;
toż: Ziemia i Morze 1957 nr 1; W imię Conrada - Gdańsk,
1977 s.70-71; toż w: utwory poetyckie. Poems/ Cz.Miłosz -
Ann Arbor: Michigan Slavic Publ., 1976 s.168-169; toż w:
Traktat moralny. Traktat poetycki/ Cz.Miłosz - Wwa:
Czytelnik, 1982 s.26-27
2081.	MŁODOŻENIEC S.i Pieśń o Conradzie-Korzeniowskim -
Kur.Warsz. 1930 nr 46; w zbiorach poezji S.Młodożeńca:
Futuro-gamy i futuro-pejzaże - Wwa, 1934 (właśc. 1933)
s.31; Utwory poetyckie - Wwa, 1973 s.159; w antologii: W
imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.32
2082.	NAGRABIECKI J.: Rwanie fal (fragm. VIII) - w: Rozmowy
horyzontów/ J.Nagrabiecki - Gdańsk, 1972 s.15-16
2083.	PAJEWSKI W.: Joseph Conrad - Głos Lit. 1929 nr 13/14
s.4; przedr w.: W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.43
256
		

/Licencje_069_02_265_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2084.	PASZKIEWICZ M. : Nauka z odwilży (Palnięci Conrada) -
Życie Akad. 1954 nr 51 s.3; przedr. w: Zmiany/
M.Paszkiewicz - Londyn, 1957 s.27; W imię Conrada - Gdańsk,
1977 s.74
2085.	PERKOWSKI W.: w cieniu Conrada - w: Jawę jest morze/
W.Perkowski - Gdańsk, 1976 s.27; W imię Conrada - Gdańsk,
1977 s.105
2086.	PIECHAL M.: Itaka Conrada (z przypisem autora) - w:
Elegie całopalne/ M.Piechal - Łódź, 1958 s.99-101; toż w:
W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s. 46-47 (przypis w
objaśnieniach - s.131-132)
2087.	PODSIAD A.; Bekowisko (korsarzom Conradom...) - Dziś i
Jutro 1955 nr 21 s.4; przedr. w: Ucieczka na księżyc/
A.Podsiad - Wwa, 1957 s.79; W imię Conrada - Gdańsk, 1977
3.75
2088.	POECI w hołdzie Conradowi - Morze G. 1974 nr 6 a.15, il.
wiersze: J.Czechowicz: Pamięci zniknionego, J.Lechoń: Na
śmierć Conrada, A.Słonimski: Conrad, J.Iwaszkiewicz: Conrad
2089.	P0ŚWIAT0WSKA H.: (pośrodku morza...) - w: Dzień
dzisiejszy/ H.Poświatowska - Kraków, 1963 3.63; Wiersze
wybrane/ H.Poświatowska - Kraków, 1975; W imię Conrada -
Gdańsk, 1977 s.91
2090.	RUSIN S.: Do Conrada - w: Spadkobiercy raju/ S.Rusin -
Poznań, 1984 s.92-93
2091.	RUSTECKI W.: Conrad - Odnowa L 1958 nr 23 s.4; przedr,
w: Podróż cisz. Wiersze z lat 1957-1959/ W.Rustccki - Wwa,
1959 s.44; W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.84
2092.	RYMKIEWICZ A.: Spadkobiercy Conrada - Kierunki 1957 nr
39; w zbiorach poezji A.Rymkiewicza: Himalajskie namioty -
Wwa, 1958 (właśc. 1957) s.63-70; Bruzdy boskich pługów -
Wwa, 1958 s. 67-74; Poematy i wiersze - Wwa, 1959; Wybór
poezji - Wwa, 1970 s.160-167; w antologii: W imię Conrada -
Gdańsk, 1977 s.76-83
2093.	RYMKIEWICZ J.M.: Conrad - Kron.Ł 1955 nr 2 s.3
2094.	RZECZYCA A.: O Josephie Conradzie - Rewia 1935 6.1;
przedr. w: Morze w poezji polskiej. Antologia - Wwa, 1937
s.225-226
2095.	SŁONIMSKI A.: Conrad - Nowa Kult. 1958 nr 47 s.l; Morze
G. 1974 nr 6 s.15; w zbiorach poezji A. Słonimskiegos Nowe
wiersze - Wwa, 1959 s.29-31; Rozmowa z gwiazdę. Poezje
1916-1961 - Wwa, 1961 s. 202-203; Wiersze 1958-1963 - Wwa,
257
		

/Licencje_069_02_266_0001.djvu

			Wanda Perczak
1963 s.29-31; 138 wierszy -Wwa, 1979 s. 208-109, wyd.2 -
1984; toż W! Joseph Conrad-Korzeniowski/ R.Jabłkowska
(oprac.) - Wwa, 1964 s.343-344; Program Teatru Nowego -
Łódź - z 21.X.1976; Morze u poetów - Gdańsk, 1977 s.25-25;
W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.87-88; w jęz. ang. przekł.
A.Gillon - Pol.Rev. 1975 nr 2/3 s.5-6
2096.	SŁONIMSKI A.: Dialog o miłości ojczyzny między Josephem
a Stefanem - Skamander 1923 z.28 s.15-21; toż jako zwarte -
Wwa, 1923; w zbiorach poezji A.Słonimskiego: Z dalekiej
podróży - Wwa, 1926; Wiersze zebrane - Wwa, 1929; wiersze
wybrane - Wwa, 193 3; Poezje - Wwa, 1951; wyd.2 - 1954;
wyd.3 - 1955; Rozmowa z gwiazdę. Poezje 1916-1961 - Wwa,
1961; Poezje zebrane - Wwa, 1964; wyd.2 - 1970; Młodość
górna - wiek klęski - wiek męski.Poezje - Wwa, 1965; w
antologii: W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.33-39
2097.	SŁONIMSKI A.: Na śmierć Conrada - Wiad.Lit. 1924 nr 33
s.2; Por.Świetl. 1943 nr 8 s.223; Młoda Rzeczp. K 1946 nr
11 s.4; Morze G. 1957 nr 12 3.4; Nowa Kult. 1958 nr 47;
Szczecin 1961 nr 1/2 s.96-97; w zbiorach poezji A.Słonim¬
skiego - patrz. poz. poprz. - z wyjątkiem tomów: Rozmowa z
qwiazdę i Młodość qórna...; toż w: Morze w poezji polskiej
- Wwa, 1937 s.222; Księga morza/ E.Kochanowska (oprac.) -
Gdańsk, 1963; Poeci i morze/ L.Prorok (oprac.) - Gdańsk,
1969 s.99; W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.41; w jęz. ang.:
Death of Joseph Conrad. Przekł. E.A.Symanski - w: From the
fourth province - Florence, 1952; Q.Rev. 1970 t.20
2098.	SŁONIMSKI A.: Droga na Wschód - Wwa: WM, 1985
W treści: Na śmierć Conrada - s.78; Dialog o miłości
ojczyzny - s.79-85; Conrad - s.124-125
2099.	STABRO S.: Conrad - Nowy Wyraz 1972 nr 2 s.30; przedr.
w: W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.102
2100.	STACHURA E.: Posępnie słynna smuga cienia - Mies.Lit.
1974 ni 9 a. 75 ( w eseju: Wszystko jest poezję); przndr. wi
Wszystko jest poezją/ E.Stachura - Wwa, 1975 s.192; W imię
Conrada - Gdańsk, 1977 s.103
2101.	STRUMIŁŁO A.: 7. Conrada - W: Jak [wiersze] - Kraków: WL,
1983 3.48
2102.	TARNAWSKI W.: Conrad - Wiad. 1949 nr 33/34 (cz.I); Wiad.
1962 nr 6 a.3 (vz.II); toż pt.s Do Conrada (cz I i II),
zmień. - w: Wyznania i aforyzmy/ W.Tarnawski - Londyn, 1974
s.31; W imię Conrada - Gdańsk, 1977 s.104
258
		

/Licencje_069_02_267_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2103.	WIERZYŃSKI K.: Lord Jim - W: zbiorach poezji K.Wierzyń¬
skiego: Kurhany - Wwa, 1938; Poezje zebrane — Londyn, NY,
1964 s.257-259; w antologii; W imię Conrada - Gdańsk, 1977
s. 52-55
2104.	WIERZYŃSKI K.: Róża wiatrów - w zbiorach poezji
K.Wierzyńskiego: Róża wiatrów - NY, (1941) s.7; wyd.2 -
Jerozolima, 1944; Poezje zebrane - Londyn, NY 1964 s.311;
w antologii: W imię Conrada - Gdańsk, 1977 9.56; w jęz.
ang.: The compass rose. Przekł. M.Phelps - w: Selected
poems/ K.Wierzyński - NY, 1959
2105.	Y0PII-ŻABIŃSKI M.: Conrad - Morze i Ziemia 1978 nr (1)
s.39
z wierszy nagrodzonych II nagrodę na Ogólnopolskim
Konkursie Literackim "0 laur Gryfa Słupskiego"
2106.	ŻYWINA J.: Śpiewy o oceanie Conrada - w: Conrad żywy -
Londyn, 1957 s.47-49; przedr. w: Wilcze zioła/ J.Żywina -
Londyn, 1958 s.36-38
		

/Licencje_069_02_268_0001.djvu

			Wanda Perczak
b. proza
2107.	BEERBOHM M. s Feast. Przekł. M.Danilewicz - Wiad. 1963
nr 3 s. 4
parodia prozy J.C.
2108.	FIJAS Z.: "Smuga cygara". Przedmowa wg. Josepha Conrada
- Osnowa 1970 wiosna s. 150-153; toż ws Twarzą do tyłu.
Satyry/ Z.Fijas - Łódź, 1970 s.181-182
Pastisz
2109.	GALSWORTHY J.: Pas ciszy. Przekł. L.Sapieha - wiad. 1975
nr 4 s.l
Tamże omów. noweli: L.Sapieha: Nieznany portret Conrada
pióra Galsworthego
nowela: The doldrums - napisana w 1896 r.
2110.	HERLING-GRUDZIŃSKI G. : Wywiad imaginacyjny z bohaterem
"Tajfuna" - w: Żywi i umarli. Szkice literackie/ G.Herling-
Grudziński - Rzym, 1945 s.68-74
2111.	(JOKEL E.): Rozmowa z Józefem Conradem-Korzeniowskim -
Opole 1983 nr 1 s.28, 26
Wywiad fantastyczny
2112.	KADEN-BANDROWSKI J.: Kiedy wrócisz? - ws Europa zbiera
siano/ J.Kaden-Bandrowaki - Lwów, (1927) a.211-216
2113.	KOPROWSKI J.: Ocalony rękopis - w: Monolog w starej
gospodzie (Opowiadania) - Kraków: WL, 1987 s.5-11
2114.	PAPUGA J. : Spotkanie z Conradem - Tyg.Kult. 1966 nr 39
8,5,9
2115.	PARANDOWSKI J. : Godzina śródziemnomorska - Tyg.Powsz.
1945 nr 40 s.7; przedr. w: Złota nić/ J.Parandowski -
Kraków: WL, 1988 s.200-212
Dialog fantastyczny Conrada z Peyrolem
2116.	PARANDOWSKI J. : Przymierze z morzem - w: Trzy znaki
zodiaku/ J.Parandowski - Wwa, 1938 s.208-215; toż w
kolejnych wydaniach: 1939, 1945, 1956 i 1972 r.
Opowiadanie dla młodzieży o pierwszych miesiącach życia
Conrada na morzu
2117.	PROROK L.: Goście na "Otago" - Odra M 1981 nr 9 s.59-63
Fragm. powieści "Smuga blasku"
260
		

/Licencje_069_02_269_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2118.	RYTARD J.M.: Dalekie spojrzenie - w: Dalekie spojrzenie/
J.Rytard - Wwa, 1934 s.9-74
Imagin. opowieść o wizycie Conrada w Krakowie w 1914 r.
2119.	SHECKLEY R.: Planeta śmierci - Wwa: Science Action, 1989
- Fragm. na s.151-162
2120.	SZCZEPAŃSKI J.J.: List do Juliana Stryjkowskiego - w:
Przed nieznanym trybunałem/ J.J.Szczepański - Wwa, 1975
s.119-136; przedr. w: wyd.2 - 1980 i następnym - 1982 r.
2121.	(TARNAWSKI W.) T.w.: Szkic do portretu Conrada - Pz.Pol.
i Dz.Ż. 1970 nr 305 s.3
2122.	ZAKRZEWSKI A.: Odlot. Scenariusz telewizyjny na motywach
nowel J.Conrada i K.Pruszyńskiego - Teatr Pol.TV 1973 nr 1
s,5-25 res., rez., su/run., zsfg.; Tydz .Pol .NY 1973 nr 1 3.5-
25
2123.	ZAWIEYSKI J, : Requiem dla nich obu - w: Romans z
ojczyzną/ J.Zawieyski - Wwa, 1963 s.59-97; dalsze wydania:
1964, 1966, 1971
2124.	ZIMECKI T.: Książe - Conradzista z łajby - w: Nie samym
chlebem. Reportaże/ T.Zimecki - Poznań, 1980 s. 141-165
c. muzyka i plastyka
2125i BAIRD T. (muzyka)i Jutro. Dramat muzyczny w 1 akcie.
Wyciąg fortepianowy - Kraków: PWN, 1967 - 152 s.
2126.	toż - wyd. w jęz. niem. - Wwa: Agencja Autorska, 1966 -
19 s.
2127.	toż - w jęz. poi. - partytura - Kraków: PWM, 1983 -151 s
2128.	BAIRD T. (muzyka): Jutro. Dramat muzyczny w 1 akcie.
Libretto J.S.Sito wg noweli J.Conrada. Orkiestra Symfo¬
niczna Państwowej Filharmonii Poznańskiej. Dyryguje
R.Czajkowski
flpera - Płyta Muza SXL (stereo) 19757 nr 1057
2129.	(BOROWY W.?) W.B.: Kronika kulturalna - Tyg.Warsz. 1948
nr 14 s.8
Tablica ku czci J.C. w Bishopsburne
2130.	CZECZOT A. (rys.): (Karykatura S.Żeromskiego i J.Conrada
w Zakopanem w 1914 r.) - Tu i Teraz 1982 nr 2 3.10
34 — Polska bibliografia
261
		

/Licencje_069_02_270_0001.djvu

			Wanda Perczak
2131.	(CZERSKA St.:) (sta)i W hołdzie ludziom morza.
Odsłonięcie pomnika Józefa Conrada-Korzeniowskiego i
tablicy pamiątkowej ku czci Eugeniusza Kwiatkowskiego -
Dz.Bałt. 1976 nr 140 s.l il.
2132.	DZIANISZ P.: Conrad w Gdyni - Głop Wybrz. 1973 nr 220
s. 3-4
Nt. pomnika J.C.
2133.	DZIANISZ P.: Gdyńskie pomniki i tablice pamiątkowe (1) -
Rocz.Gdań. 1982 nr 3 s.123-136, il.
M.in. o pomnikach J.C.
2134.	FENIKOWSKI F. (słowa), Piechota K. (muzyka)s Conrad - w:
Śpiewnik żeglarski. Przeboje 10 lat Shanties - Kraków: KMK
"Szkwał", (1991) - s.108-109
2135.	(FOTOGRAFIA pomnika J.C w Gdyni dłuta D. i Z. Kosedów) -
w: Dzieje Gdyni - Wrocław: Ossol., 1980 s.(po 305 -[10])
2136.	KARNY A.: Józef Conrad Korzeniowski - w: Sztuka
marynistyczna/ E.Różańska - Wrocław...:0ssol., 1986 s.142,
fot. rzeźby - głowa Conrada
2137.	KARYKATURZYSTA polski w Anglii. Tom Titt (wł. Jan
Junosza Rościszewski) - Świat W I 1912 nr 7 - m.in.
karykatura Conrada wykonana przez Titta
2138.	KISIELEWSKI K.: Conrad-Korzeniowski Teodor Józef Konrad
(1857-1924) - w: Tablice pamiątkowe o sławnych ludziach w
Krakowie/ K.Kisielewski - Kraków, 1984 s.9
2139.	(KRASKOWSKA-NITCHOWA L.): Joseph Conrad-Korzeniowski -
w: Ludwika Kraskowska-Nitchowa: Rzeźba/ oprać. Z.Tymowa -
Wwa, 1985 34-ta k.
Katalog wystawy - Fot. rzeźby głowy J.C.
2140.	KU CZCI Conrada - Wiad. 1949 nr 43 s.4
wmurowanie tablicy pamiątkowej w Campel
2141.	(O TLANACH wzniesienia pomnika J.C. w San Francisco
przez Polonię kalifornijską) - Kai.Dz.Pol. 1981 3.82
2142.	NAGRODY za twórczość marynistyczną - Dz.Bałt. 1976 nr
212 s.l
Inf. o nagrodzie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki
Morskiej przyznanej m.in. twórcom pomnika Josepha Conrada -
D. i Z.Kosedom
2143.	(Nota o pracach nad budową pomnika J.C. w Kalifornii z
inicjatywy członków Pol.Fund.Kult.) - Tryb.Ludu 1980 nr
84 s.9
262
		

/Licencje_069_02_271_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2144.	OCZKOWSKA Z.: ul.Poselska 12 (gmach prezydium Rady
Narodowej miasta Krakowa - w: Tablice pamiątkowe w obrębie
starego Krakowa) Z.Oczkowsk» - Kraków, 1980 s.21
2145.	ODSŁONIĘCIE pomnika Josepha Conrada - Głos. Wybrz. 1973
nr 217 s.1-2 (program na 17.VII.1974)
2146.	(SAMP J.) Bałtosław: Pomnik Conrada - Tyg.Mor. 1974 nr 4
s. 18
2147.	SITO J.S.: (wypowiedź - fragm.) - w: Tadeusz Baird.
Sztuka dźwięku, sztuka słowa. Materiały sympozjum Wwa, 12
grudnia 1982 r. - Wwa, 1984 s.91-94
Dotyczy opery Bairda: Jutro
2148.	SKALSKA G., SKALSKI H.: Pomnik Conrada w San Francisco -
Sł.Powsz. 1974 nr 271 3.4
Wywiad nt. nagrodzonego projektu pomnika J.C. dla San
Francisco - rozm. W.Zakrzewska
2149.	(STANISŁAWSKA T. ) (t): Pomnik Josepha Conrada stanie w
San Francisco - Echo Krak. 1972 nr 287 s.3, fot. popiersia
dłuta J.Epsteina
2150.	ŚWIERCZ T.: Eugeniusz Głowski - "Myśli zasłyszane" na
chór męski a capella do tekstów Józefa Conrada - w:
Marynistyka w muzyce. Prace specjalne Państwowej Wyższej
Szkoły Muzycznej 15 - Gdańsk 1978 s. 137-152, nuty i tekst:
s.147-151
2151.	(t.z.): W Gdyni roztrzygnięcie konkursu na pomnik
Conrada - Życie Wars z. 19 74 nr 7 s.l
2152.	TWARDOWSKI R. : (libretto i muzyka): Lord Jim. Dramat
muzyczny w 3 aktach. Prolog I i Interludium II. Partytura -
Kraków PWM, 1976 - 48 s.w obwol. (nuty)
2153.	TWARDOWSKI R. : Lord Jim. Dramat muzyczny w 3 aktach.
Interludium II -nagranie magnetofonowe: Krakowska
Orkiestra Symfoniczna PRiTV pod dyr. M.Nowakowskiego
2154.	TWARDOWSKI R. : Lord Jim. Dramat muzyczny w 3 aktach.
Wystawienie: 10.IX.1972, Bydgoszcz, Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Pomorskiej. Tenor: P.Trella i chór "Arion” pod
dyr. J.Radwana (Prolog I)
18 i 19.1.1974, Gdańsk, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Bałtyckiej pod dyr. Z.Chwedczuka (Interludium II)
2155.	WMUROWANIE aktu erekcyjnego pod pomnik Conrada w Gdyni -
Głos Wybrz. 1974 nr 172 s.2
263
		

/Licencje_069_02_272_0001.djvu

			Wanda Perczak
2156.	(WYHOWSKA K.) (K.W.): Pomnik Conrada (w Kalifornii) -
Życie warsz. 1980 nr 127 s.9
2157.	WYSTAWA projektów konkursowych pomnika Josepha Conrada -
Głos Wybrz. 1973 nr 303 s.l
2158.	(ZNACZEK pocztowy) 1857-1957 Józef Korzeniowski-Conrad.
100 rocznica urodzin/ S.Łukaszewski (proj. i ryt.) - Seria
898-899 - dwa znaczki o jednakowym rys. w 2 kolorach:
portr. J.Conrada w owalnej ramce, w tle żaglowiec Torrens -
r.wyd. 1957 nom. 60 gr. i 2,50 zł.
		

/Licencje_069_02_273_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
d. realizacje dzieł
teatralne
"Falk" zob.poz. 2169
“Freja z Siedmiu Wysp”
2159.	FREJA z Siedmiu Wysp. Adapt. i reż. O.Żeromska - Zespół
Teatralny Młodych "Pro Arte" , 1955(?)
zob.też poz. 2169
"Jutro”
2160.	GAWLIK J.P.: "Jutro" Conrada i dziś przedstawienia - w:
(program przedstawienia pt. "Jutro" w Teatrze im.
J.Słowackiego w Krakowie w 1989 r.) - s.4-7; tamże nota:
Joseph Conrad (1857-1924) b.aut.
2161.	JUTRO. Przekł. Z.Herbert, reż. M.Pasieczny. Teatr im.
J.Słowackiego w Krakowie
Premiera 20.VIII.1989
2162.	JUTRO - Wwa, Teatr Ludowy, 195R
Rec.: K.Beylin - Expr.wiecz. nr 287 s.4; (J.Czuliński) CEL
-	Żoln.Woln. nr 276 s.3; J.Frühling - Gaz .Krak. nr 259 s.3;
L.Jabłonkówna - Teatr II nr 22 s.9-11; (id.) Amicus -
Tyg.Powsz. nr 45 9.6', A.Jarecki - Szt.Mlod. nr 254 s.2;
Z.Karczewska-Markiewicz - Życie Warsz. nr 25 7 s.8;
A.Rowiński - Expr.wiecz. nr 257 s.2', Z.Sieradzka - Głos
Pracy nr 254 9.8; T.Strzem. - Expr.wiecz. nr 44; T.Syga -
Stolica nr 45 a.20-21; R.Szydłowski - Tryh.Ludu nr 301 a.6;
J. Zagórski - Kur.Pol.II nr 249 s.4 - wszystkie czasop. z
1958 r.
ponadto: T.Syga - Program Teatru Ludowego - Wwa, 1958,
portr.
2163.	JUTRO. Adapt. scen. I.Żurowska - Sopot, Teatr
Dramatyczny, 194 5
Rec.: K.Bernaś: "Jutro" Conrada - Dz.Bałt. 1945 nr 160 s.3;
Z.Wojtowicz: Pierwszy teatr polski w Gdańsku - Kur.Codz.
1945 nr 134 s.5
2164.	JUTRO. Dramat muzyczny. Muzyka T.Baird, adapt. J.S.Sito
-	Wwa, Teatr Wielki, 1966
Rec.: W.Malinowski - Współcz. 1966 nr 22 s.8
265
		

/Licencje_069_02_274_0001.djvu

			Wanda Perczak
2165.	JUTRO. Oprać. Z . Ipohorski-Lenkiewicz, reż. S.Daniłłowicz
-	Wwa, Teatr Rozmaitości "Jar"
Wystawione 27.VIII.1943 (?) w programie rewii "Przez góry
i morza"
2166.	JUTRO. Przekł. W.Gniatczyriski, reż.. O.Żeromska - Londyn,
Zespół Teatralny Młodych "Pro Arte”, 1955
Rec.s (J.Bielatowicz) J.B. - Życie nr 16 s.5, nawieź.:
J.Kisielewski - nr 20 s.4; (J.Poray Biernacki) J.Jasieńczyk
-	nr 25 s.4; S.B.Nowodworski - nr 25 s.4; (S.Legeżyński)
L.S.: Na próbie - Gaz.Niedz. nr 13 s.8, nr 17 s.6;
(J.Ostrowski) (n) - Orzeł Biały nr 49 s.3; Z.K. - Dz.Pol.
i Dz.Ż. nr 79 s.3; 0.Żeromska - Wiad. nr 23 s.5 - wszystkie
czas. z 1955 r.
2167.	JUTRO. Reż. J.Byrska - Gorzów, Teatr Osterwy, 1966
Rec.: L.S.Rudnicki - Odgłosy 1966 nr 25 s.8;
(B.Soliński)(AMI) - Nadodrze 1966 nr 14 s.10, il.; tenże -
Gaz.Zielonog. 1966 nr 147 s.3-4
2168.	JUTRO. Reż. L.Schiller - Lwów, Teatr Rozmaitości 1934
2169.	JUTRO. Wieczór złożony z jednoaktówek - adaptacje nowel;
Jutro, Falk, Freya. Reż. O.Koszutska, scenogr. L.Jankowski
i A.Tośta - Kielce, Radom, Teatr im. S.Żeromskiego 1958
Rec.s J.P.Gawlik - Sł.Tyg. nr 36 s.l; Z.Najder - Program
Teatru im. S.Żeromskiego, fot., rzeźby J.C. dłuta
J.Epsteina; J.Szymkowicz-Gombrowicz - Życie Rad. nr 2 57
s.6; Życie Lit.K nr 39 s.8 - wszystkie publikacje z 1958 r.
"Korsarz"
2170.	KORSARZ. Przekł. i adapt. M.Domański, teksty ballad
M.Markowski, reż. M.Domański, M.Walczewski - Wwa, Teatr
Ateneum, scena "Atelier", premiera 10.XI.1976
Reo.: (E.S.Bury) Polanica - Sł.Powsz. 1976 nr 269 s.4;
K.K.Pysiak - Zwierc. 1977 nr 2 s.20; M.Raszewska - Teatr
19 77 nr 1 s.11-13, il.; J.Zagórski - Kur. Pol. II 1976 nr 254
s. 4
"Lord Jim”
2171.	LORD JIM. Oprać. M.Kotlarczyk - Kraków, Teatr Rapso¬
dyczny, 1948
Rec. z 1948 r.: A.P.- Życie Warsz. nr 277 s.3; J.Braun -
Tyg.Marsz, nr 30 s.4; j.d. - Sł.Powsz. nr 278 s.4;
Z.Karczewska-Markiewicz - Rzeczposp. II nr 277 s.7;
J.Kierst - Prz.Powsz. nr 10 s.274-278; W.Kragen - Robotnik
II (dod.tyg.) nr 173 s.3; T.Kudliński - Tyg. Powsz. nr 20
s.10; K.Piotrowski - Dz.Pol.K nr 170 s.4; A.Świderska -
Now.Lit. nr 31 s. 5; z r.1949: (J.Poray Biernacki)
.T.Jasieńnzyk - Wiad. nr 33/34 s.4
266
		

/Licencje_069_02_275_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
"Patna"
2172.	DEJMEK K. s Przeciw pogardzie dla człowieka (fragm.) -
Polska 1977 nr 3 3.39, 48, fot.
Wywiad - rozm. J.Biernacki - m.in. o wystawieniu "Patny”
wg. i cz. Lorda Jima w Teatrze Nowym w Łodzi
2173.	PATNA. (I cz. Lorda Jima) Przekł. A.Zagórska, adapt. i
reż. K.Dejmek -Łódź, Teatr Nowy, prem. 12.X.1976; Wwa -
Warsz. Spotkania Teatralne, grudzień 1976
Rec.: J.Bąbol - Dz.Pop. 1976 nr 243 s.6; J.Bajdor - Tryb.
Ludu 1977 nr 1 s.11-13; (E.S.Bury) S.Polanica - Sł.Powsz.
1976 nr 289 s.6; M.Fik - Theatre en Pol. 1977 nr 5/6 s.14-
17, 8 fot.; W.Filier - Exp.Wiecz. 1976 nr 287 s.2; Jaszcz -
Persp.W 1976 nr 47 s.27
2174.	A.Kowalska - Inf.Pol.Kl.C 1980 /nr 4 s.16-18;
K.Łastawiecki - Dz.Bałt. 1977 nr 11 s.5; W.Natanson - Życie
Warsz. 1976 nr 304 s.7; H.Pawlak - Głos Rob. 1976 nr 243
s.5; H.Przedborska - Dz.Lud. 1976 nr 292 s.3; K.K.Pysiak -
Zwierc. 1977 nr 8 s.20; M.Raszewska - Teatr 1977 nr 1 s.ll-
12; nr 3 s.8, fot.; M.Sienkiewicz - Przekrój 1976 nr 1648
s.8-9; Teatr 1976 nr 26 s.27, fot; Polskie Radio: Spektakle
roku - omów. spektaklu w Łodzi - pr. III 3.1.1977 - 20 min
"Między lądem a morzem"
2175.	MięDZY lądem a morzem - Ukryty sojusznik. Jeszcze jeden
dzień - Tarnów, Teatr Ziemi Krakowskiej, 1961
Rec.: J.Bober - Gaz.Krak. 1961 nr 52 s.3; O.Jędrzejczyk -
Orka 1961 nr 16 s.8; T.Kudliński - Dz .Pol .K 1961 nr 67 s.4,
8
"Opowieści zasłyszane"
2176.	OPOWIEŚCI zasłyszane - Teatr propozycji "Dialog”
(amatorski) 1976
Rec.: Scena 1976 ni 12 s.36
"Pojedynek"
2177.	ILLG J.: Conrad Gombrowiczem podszyty - Odra 1986 nr 2
s.102-103; toż - Inf.Pol.KI.Conr. 1986 (nr 7) s. 80-82
Rec. wystawienia "Pojedynku” wg. J.Conrada przez Jordi-
circus w Sztokholmie 5.III.1985
"Szaleństwo Almayera"
2178.	SZALEŃSTWO Almayera: Trzy akty, cztery obrazy/ adapt.
scen. T.Żeromskiego, uwagi scenograficzne M.Kochanowicz
Teatr Lud. 1969 nr 9 s.502-30 (przeróbka sceniczna
powieści)
267
		

/Licencje_069_02_276_0001.djvu

			Wanda Perczak
"Tajny agent"
2179.	TAJNY agent. Przekł. B.Winawer, reż. A.Węgierko
Kraków, Teatr "Bagatela" premiera 23.III.1923
Rec. (przed premiery): Il.Kur.Codz. 1923 nr 60, nr 63; (po
premierze): M.B.: Czas K 1923 nr 71; A.Gruszecka
Prz,Wars z. 1923 nr 23
"W oczach Zachodu"
2180.	SPISKOWCY. Adapt. scen. Z.Hübner, M.Komar, reż. Z.Hübner
-	Warsz., Teatr Powszechny, 1980
Program zawiera: Fragmenty listów J.C. do J.Galsworthy'ego
i Basila Macdonalda Hastingsa, W oczach krytyki, Z.Najder:
"Spiskowcy" a "W oczach zachodu"
Wywiad przed prem.: Z.Hübner, rozm. (E.Zielińska) (zew) -
Kur.Pol.II 1980 nr 9 s.1-2
Rec. z 1980 r.: P.Chynowski - Życie Warsz. nr 51 s.7;
I.Kellner - Teatr nr 11 s.9-10; J.Koniecpolski - Polityka
nr 11 s.9; L.Kydryński - Przekrój nr 1846 s.9; E.Morawiec -
Życie Lit. nr 19 s.5,15 (sprost.) nr 20 s.17; Z.Najder -
Persp. nr 10 s.62-66 (oraz w wersjach ang. i niem.);
A.Schiller - Kult.W II nr 13 s.12; M.Sienkiewicz - Przekrój
nr 1821 s.8-9; E.Wysińska - Théâtre en Pol. nr 9 s.3-6,
fot., Teatr nr 19 s.6, fot.
"Zwycięstwo"
2181.	BALIŃSKI S.: (omów.: Zwycięstwo. Adapt. scen. Libretto
operowe J.Consuel, muz. R.Bennet) - Tydz.Pol.L 1970 nr 21
s.12
2182.	SCHILLER L.i "Zwycięstwo” Conrada w kształcie eccnicznym
-	w: Program Teatrów Miejskich we Lwowie, 1930 nr 1;
przedr. w: J.Got: Zapomniane publikacje Schillera
Pam.Teatr. 1979 nr 2 s.311-313; oraz w: Droga przez teatr
1924-1939/ L.Schiller - Wwa: PIW, 1983 s.75-76
2183.	NOWOSAD W.: Inscenizacja "Zwycięstwa" (we Lwowie w 1928
(właśc. 1930 r. ) w Teatrze Rozmaitości, reż. Leon Schiller)
-	wiad. 1949 nr 40 s.4
2184.	ZWYCIĘSTWO. Adapt. Scen. A.Milanowska - Bielsko,
Cieszyn, Teatr Polski, 1961
Omów. przed premierę: J.Kydryński - Dz.Pol.K. 1960 nr 124
s.4; A.Milanowska - Głos Ziemi Ciesz. 1961 nr 3 s.5 (wywiad
-	rozm. (J.Polaczek) J.P.); rec.: z.Greń. - życie Lit.K
1961 nr 5 s.3; A.Milanowska - Program Teatru Polskiego 1961
2185.	ZWYCIĘSTWO. Reż. L.Schiller - Lwów, Teatr Miejski 1930
Rec.: A.Ćwikowski - Dz.hud. nr 202; W.Grubiński -
Kur.Warsz.14 IX; [id.] Świat W I nr 37; H.Helscheles -
268
		

/Licencje_069_02_277_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
Chwila nr 4111; J. Jedlicz - Lwow. Wind.Muz. nr 10;
Piszczkowski - Lwow.Kur.Pol. nr 266; W.Tarnawski
Lwow.Kur.Pol. nr 263; T.Terlecki - Sł.Pol. nr 151; Zastępca
- Gaz.Lwow. nr 203; 204; Sł.Pol. nr 241-242; Wiad.Lit. nr
42 - wszystkie czasop. z 1930 r. W.Moraczewski - Gaz.Lwow.
1932 nr 217;
adaptacje filmowe
SCENARIUSZ filmowy Josepha Conrada - zob.poz. 1088
2186.	BRZOSTOWIECKA M.s Spotkanie z Conradem - Ekran 1975
nr 45 3.11
O serialu filmowym włosko-franc. wg. nowel J.C.
2187.	CONRADOWSKIE ekranizacje - Głos Wybrz. 1979 nr 29 s.5
Problemy związane z adaptacją filmową prozy Conrada
2188.	(GOLIŃSKI L.) (lg)s wielkie zamierzenia kinomatografii
angielskiej i polskiej - Tryb.Ludu 1957 nr 324 3.2
projekt filmu o J.Conradzie
2189.	MAZIERSKA E.: Joseph Conrad i kino - Twórczość; 1991
nr 11/12 s.175-176
2190.	SKWARA J.s Conrad i film - Ekran 1974 nr 37 a.3-5,
portr.
Dzieje ekranizacji dzieł Conrada
2191.	ŚLADAMI Conrada. Film dokumentalny, sc. i real. A.Braun,
1975
Rec.; M.Brzostowiecka - Ekran 1975 nr 46 s.ll
Reportaż z podróży do Indionezji
"Gaspar Ruiz"
2192.	BRONIAREK Z.: Kulisy ekranu. Scenariusz filmowy Josepha
Conrada - Ekran 1983 nr 16 s.8
O pierwodruku scenariusza filmu J.C. pt. "Gaspar Ruiz -
człowiek silny" w V tomie dzieł Conrada, wyd. Mursia
(Włochy)
"Jądro ciemności" - zob.poz. 1674, 1675, 1676, 1679
35 — Polska bibliografia
269
		

/Licencje_069_02_278_0001.djvu

			Wanda Perczak
~VFF^V
2193.	KRASICKI M.: Lorda Jima przypadki - Polityka 1965 nr 12
s.12
Rec. ang. filmu pt. Jutro, adapt. R.Brooks
2194.	JACKIEWICZ A.: Conrad na sprzedaż - w: Moja filmoteka/
A.Jackiewicz - wwa: WAiF, 1989 s.175-176
O filmie "Lord Jim" R.Brooksa
"Ocalenie"
2195.	LOSY statku conradowskiego - Hiad. 1949 nr 24 9.4
Notka nt. "Błyskawicy" - statku występującego w filmie
"Ocalenie"
"Pojedynek" zob. też poz. 1207
2196.	(SZCZEPAŃSKI J.J.) JJS: "Pojedynek" - Tyg.Powsz. 1978
nr 2 7 s.6
Rec. filmu ang.s Pojedynek. Adapt. Ridley Scott
"Smuga cienia"
2197.	SMUGA CIENIA. Film pełnometr. fabularny. Sc. na podst.
powieści B.Sulik i A.Wajda. Reż. A.Wajda, realiz. "Zespoły
Filmowe", "Zespół X" oraz Thames Television (Wielka Bryt.)
1976
wypow. i wywiady o realizacji: D.Olbrychski - Film nr 27
s.2 (wypow. z fotogr.); A.Starski - Film nr 42 s.2 (wyw.
nt. scenografii - rozm. E.Smoleń-Wasilewska); wypow.
A.Wajdys Panor.Półn. nr 51 s.6 (wyw. - rozm. A.Mokrzycki);
Pol.Wochensch. nr 45 s.4,8 (wyw.-rozm. M.Dipont); -
Wiecz.L nr 256 s.6; - Tydz.Pol .L nr 235 s.9; - Życie Warsz.
nr 133 s.7 (wyw. - rozm. M.Dipont); - życie Waraz. nr 204
s.2 (not. o umowie) - wszystkie czasop. z 1975 r.
2198.	report, z realizacji: (Magdoń A.) (AM) - Gaz .Połudn. nr
277 s.7; W.Orfin - Tryb.Rob. nr 286 s.7; E.Smoleń-Wasi-
lewska - Film nr 23 s.2, il.,nr 47 s.6-7, 22; Ekran nr 44
s.12-13, il. z filmu, nr 51 s.12-13, rys. A.Perzyka; Głos
Rob. nr 260 s.2 - wszystkie czasop. z 1975 r.
2199.	wypow. o filmie: L.Bukowiecki - Sł.Powsz. nr 213 s.2
(nt. przyjęcia przez A.Wajdę nagrody za film na III
Festiwalu Filmów Pol. w Gdańsku); K.Gałczyńska - Tryb. Ludu
nr 216 s.5 (sprawozd. z dyskusji z ZDK w Ursusie z udziałem
A.Wajdy); M.Kondrat - Świat Młod. nr 129 s.6 (wyw. - rozm.
E.Gostkowska); (id.)- Za i Przeciw nr 17 s.19 (wyw. - rozm.
K.Sobolewski); E.Smoleń-Wasilewska- Film nr 9 s.19-20 (rep.
z realiz.); wypow. A.Wajdy: - Czas G nr 36 s.3,6; - Kult.W
270
		

/Licencje_069_02_279_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
II nr 24 s.1,14; - Tydz.Pol. nr 281 s.10-11 (wyw. - rozm.
A.Markowski); - Gaz.Pom.nr 201 s.7; - Kino nr 6 s. 13-17
(wyw. rozm. W.Wertenstein); - Morze Gnr 11 s.17, 36 (wyw. -
rozm. H.Stefanowska); - Przekrój nr 1604 s.10 (wyw. -
rozm. M.Malatyńska); (B.Zagroba) (bz) - Film nr 38 s.2
(sprawozd. z dyskusji w ZDK w Ursusie z wypow. A.Wajdy) -
wszystkie czasop. z 1976 r.
2200.	Rec.s L.Bugajski - Nowy Wyraz nr 12 3.106-109; W.Cybul
ski - Dz.Pol.K nr 219 s.6; M.Dipont - Życie Warsz. nr 226
s.7; Dwugłos o "Smudze cienia" - Morze G nr 11 s. 16-17
(rozmowa dziennikarki z marynarzem); G.Franci - Zśbśr nr 10
s.5; S.Grzelecki - Życie Warsz. nr 250 s.3; A.Hoffmanowa -
Dz.Pol. i Dz.Ż nrl66 s.3; A.Jackiewicz - Kino nr 9 s.18-21;
P.Kajewski - Odra nr 11 a.92-93; Z.Kałużyński - Polityka nr
38 s.8; K.Kłopotowski - Walka Mi. nr 23 (właśc. 41) s.9,
il.; M.Komar - Kino nr 9 3.23-24; R.Koniczek - Razem nr 6
s.36-37 - wszystkie czasop. z 1976 r.
2201.	(L.Kydryński) Aleksandra - Przekrój nr 1641 s.20;
A.Lechicka - Szpilki nr 39 s.18; Z.Lichniak - Sł.Powsz. nr
211 s.4; W.Łuka - Walka Ml. nr 23 (właśc. 41) 3.8 il.}
M.Malatyńska - Życie.Lit.K nr 40 s.7; A.Małachowski -
Kult.W II nr 38 s.16; A.Markowski. Przekł. a jęz. niem.
W.Jóhling Bcg.mit roi. nr 3 3.24-31 (fragm. przygot.
książki); J.McLauchlan. Przekł. (T.Zalewski) T.Z. - Lit. nr
6 s.6-7; K.Mętrak - Kult.W II nr 38 s.14; Cz.Michalski -
Persp.W nr 39 s.29; (K.Młynarz) (KM) - Nurt nr 9 s.36;
J.Olszewski - Film nr 38 s.6-8 - wszystkie czasop. z 1976
2202.	W.Roszewski - Fakty nr 42 s.9; (M.Skęipski) Kinoman -
Tydz. nr 37 s.14-15; .7.Z .Słojawski - Persp.W nr 40 s.28;
(J.J.Szczepański) JJS - Tyg.Powsz. nr 40 s.7;
A.Tatarkiewicz - Ekran nr 39 s.21; (Teliga S.) SET - Żagle
nr 11 s.15; H.Tronowicz - Ekran nr 39 s.20-21; W.Z. -
Kult.W II nr 42 s.15 (listy marynarza do red.);
W.Wierzewski - Tryb.Ludu nr 241 s.8; E.Wróblewska - Film nr
43 s.16; A.Zalewski - Lit. nr 40 s.15; J.Zatorski -
Kierunki nr 38 s.10; Sz.Żaryn - Ekran nr 38 s.17 -
WBzyatkie czasop. z 1976 r.
2203.	Rec. i noty o filmie z 1977 r.s A.Czermiński
Panor.Pol. nr 1 s.34; A.Markowski - Mies.Lit. nr 7 s.109-
120 (fragm. - not. o realizacji); I.Rubanova - Inostr.Lit.
nr 1 s.201-204; Dialog nr 10 s.183 (not. o nadaniu filmu w
TV RFN)
271
		

/Licencje_069_02_280_0001.djvu

			Wanda Perczak
2204.	"SREBRNA KARAWELA" dla Andrzeja Wajdy - Film 1980 nr 2
s.2
Inf. o przyznaniu głównej najigrody "Srebrna Karawela" na
Międzyn. Tygodniu Filmów Morskich w Cartagenie (Kolumbia)
filmowi "Smuga cienia"
2205.	JACKIEWICZ A.: Adaptacje - w: Moja filmoteka. Kino
polskie/ A.Jackiewicz - Wwa, 1983 s. 468-469
0 filmie A.Wajdy Smuga Cienia
2206.	KWIATKOWSKI P.j Smuga cienia - Nowa Wieś 1976 nr 41 s.6-
7, il.
0	filmowości prozy Conrada i realizacji filmu Wajdy
2207.	MARKOWSKI A.: Operacja "Regina Maris" - Mies.Lit. 1977
nr 7 s.109-120
reportaż z produkcji filmu Wajdy "Smuga cienia", fragm.
przygotowywanej do druku książki tegoż aut.: W stronę
Wajdy, w stronę Conrada
2208.	WIERZEWSKI W.: (nota nt. filmu "Smuga cienia") - w: Film
1	literatura/ W.Wierzewski - Wwa, 1983 s.250
"Smuga cienia" - zob.poz.351
adaptacje telewizyjne
[0 Conradzie]
2209.	BRAUN A. (zdjęcia i koment.): Śladami Conrada. Film
dokumentalny z cyklu "Gdzie są taśmy z tamtych lat" -
Program I TV 16.VII.1989 godz. 1730 - 1805
2210.	BURSKI J., WODECKI W.: Scena, która powstała z ubóstwa
środków - Ekran 1968 nr 4 3.15
Wywiad nt. adaptacji tv powieści Conrada w TV Szczecin
rozm. J.Szymańska
2211.	CONRAD P., KRAJKA W.: (Wywiad w TV Lublin - Panorama
Lubelska - 17.IX.1991
pobyt wnuka Conrada w Polsce na Międzyn.Konferencji
Conradowskiej w Baranowie
2212.	KRAJKA W.: (Wywiad w TV Lublin - Panorama Lubelska -
5.IX.1991 oraz w TV ogólnopolskiej - Panorama - 7.IX.1991
Nt. Międzynarodowej Konferencji Conradowskiej w Baranowie
Sandomierskim
272
		

/Licencje_069_02_281_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowBka
2213.	JA, który mam podwójne życie" czyli dylemat Josepha
Conrada. Reż. L.Smolińska i M.Sroka, konsultacja B.Koc, w
roli Conrada H.Bista - cykl "Portrety" - TV pr I
cz.I: 10.11.1989 godz. 1750 - 18s°
cz.II; 11.11.1989 godz. 1730 - 1830
cz 111: 12.11.1989 godz. I7i0 - 1830 .
2214.	"JA, który mam podwójne życie" czyli dylemat Josepha
Conrada. Reż. L.Smolińska i M.Sroka, konsultacja B.Koc, w
roli Conrada H.Bista - cykl "Portrety" - TV pr I
cz.I: 12.III.1991 godz. 18lu - 19ui
cz.II: 19.III.1991 godz. 1810 - 1910
cz III: 26.III.1991 godz. 1810 - 19‘°
2215.	SPOTKANIE z Conradem. Sc. W.Wojciechowski, reż. J.Rud¬
nicki - Wwa, Teatr TV. Estrada literacka emisja: pr.II
27.VII.1973, 45 min.
Rec.: (M.Kosińska) (k) - Życie Warsz. 1973 nr 179 s.6
2216.	SZYMAŃSKA J.: Conrad. Serial TV - Ekran 1975 nr 35 s.16,
17, il.
2217.	WIELKA gra - temat: Joseph Conrad - TV pr.II 20.1.1990
godz. 1910 - 1930
2218.	WIECZORY z Conradem: I Tajemny wspólnik, II Freya z
Siedmiu Wysp, III Falk, IV Wspomnienia i listy Conrada -
Szczecin, Teatr TV
Rec. całości: B.Kaźmierczak - Kur.Pol.II 1968 nr 62 s.2;
Ekran 1968 nr 13 3.15
[Adaptacjo]
2219.	AMY FOSTER. Przekł. A.Zagórska, reż. A.Hanuszkiewicz -
Wwa, Przegląd Twórczości Telewizyjnej Adama Hanuszkiewicza
emisja: pr. II 11.1.1976, 50 min.
2220.	FALK. Przekł. A.Zagórska, sc. J.Burski, W.Wodecki, reż.
J.Burski - Szczecin, Teatr TV emisja: 7.VI.19G8, 60 min.
Rec.: Zrzędzian - Wieści 1968 nr 24 s.8
2221.	FREJA z Siedmiu Wysp. Przekł. A.Zagórska, sc. J.Burski,
W.Wodecki, reż.J.Burski - Szczecin, Teatr TV emisja:
8.III.1968, 60 min.
Rec.: J.Szymańska - Ekran 1968 nr 13 s.15
273
		

/Licencje_069_02_282_0001.djvu

			Wanda Perczak
2222.	JUTRO - Wwa, Teatr Telewizji, 1961
Rec. : W.Czapińska - Ekran nr 6 a.15; K.Kuliczkowska - Radio
i TV nr 5 s.3; (A.Wróblewski) (ibis) - Życie Marsz, nr 19
s.10; M.Wrzeszcz - Kierunki nr 5 s.10 - wszystkie czasop.
z 1961 r.
2223.	JUTRO. Przekł. Z.Herbert, reż. J.Gruza - Wwa, Teatr
wspomnień TV emisja: pr.II 18.11.1978, 48 min.
2224.	JUTRO. Reż. J.Szczęh, słowo wstęp. K.Puzyna - Wwa, red.
progr. szkolnych TV emisja: 28.IV.1970, 40 min.
2225.	JUTRO. Reż. J.Szczęh - Wwa, Teatr TV, red. progr.
szkolnych, emisja 13.V.1969, 60 min.
2226.	JUTRO. Sc.B.Hussakowski i J.S.Sito, reż. B.Hussakowski -
Wwa, TV 197 4
wypow. o filmie: I.Biernacka - Sł.Powsz. 1975 nr 35 s.4
(wyw. - rozm. A.Korupczyńska) ; Z.Tobiasz - Sł.Powsz. 1974
nr 311 s.4 (wyw.- rozm. (A.Korupczyńska) A.Kor.)
Rec.: (Jas) - Ekran 1975 nr 31 s.4-5, fot.; M.Wieroński -
Ekran 1974 nr 18 s.ll
2227.	KORSARZ. Adapt. E.Szuster, reż. A.Strokoński - Łódź,
Teatr TV, emisja: 15.XII.1967, 90 min.
Rec.: W.Czapińska - Ekran 1968 nr 2 s.14; W.Orłowski -
Odgłosy 1968 nr 2 s.8
2228.	LORD JIM. Sc. i reż. L. Zamków - Katowice - Teatr TV
emisja: pr. I 29.V.1972, 120 min.
Rec.: I.Bołtuć - Scena nr 6 s.33 (art. przedpremierowy);
A.Braun	- Lit. nr 17 s.14; K.Choiński - Scena nr 8 s.20;
B.Garlxcki	- Dz.Pol.K. nr 139 s.3; A.Gołubiew - Tyg.Powsz.
nr 24 a.2; B.Kaźmierczak - Ekran nr 24 s.20;
(M.Kosińska)(x) - Życie Warsz. nr 129 s.4; W.Orłowski -
Odgłosy nr 24 s.10 - wszystkie czasop. z 1972 r.
2229.	MURZYN z załogi "Narcyza". Przekł. B.Zieliński, adapt. i
reż. J.Burski - Szczecin, Teatr TV emisja: 25.X.1968, 64
min.
Rec.: J.Milewski - Kierunki 1968 nr 45 a.12; M.Piotrowski -
Kulisy 1968 nr 47 s.3; A.Tatarkiewicz - Ekran 1968 nr 46
s.14
2230.	NIGDY NIE BĘDĘ WIEDZIAŁ (opowieści). Przekł. S.Wyrzy¬
kowski, adapt. W.Wojciechowski, reż. Cz.Staszewski
Szczecin, Teatr TV emisja: pr.I 10.III.1972, 60 min.
274
		

/Licencje_069_02_283_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2231.PRUSZYŃSKI K.,CONRAD J.: Odlot. Sc. i reż. A.Zakrzewski -
Wwa, Studio Współczesne TV emisja; pr.Il 19.XI.1972, 65
min., powt. pr.II 22.VIII.1973, 55 min.
Rec.: M.Wojciechowski - Ekran 1973 nr 35 s.10
2232.	PLACÓWKA POSTĘPU - Wwa, Teatr Telewizji, 1961
Rec.: B.Kaźmierczak - Ekran 1961 nr 43 s.14; R.Szydłowski -
Radio i TV 1961 nr 42 s.24
2233.	POJEDYNEK. Film TV prod. ang. reż R.Scott
TV pr.I 10.III.1989 godz. 2010 - 2100
2234.	JEJ POWRÓT. Film TV. Sc. na podst. noweli Conrada
"Powrót" i reż. W.Orzechowski - 1974
wypow. o filmie: W.Orzechowski - Ekran 197 nr 34 s.13;
tenże - Film 1974 nr 36 a.15-16 (wyw. - rozm. O.Sobański);
tenże - Kulisy 1975 nr 7 s.4 (wyw. - rozm. (L.Wojcie¬
chowska) L.W.); Ekranizacja opowiadania Conrada - Film 1974
nr 32 s.3; uzup. - list do red.: T.Paliński - nr 35 s.2
Rec.: Cz.Dondziłło - Film nr 8 s.17; M.Janion - Film nr 14
s.9; A.Ochalski - Ekran ni' 18 s.8; T.Szczepański - Odgłosy
nr 8 s.7 - wszystkie czasop. z 1975 r.
2235.	SMUGA CIENIA. Adapt. i reż. K.Łastawiecki - Gdańsk,
Teatr młodego widza TV emisja: 21.XI.1970, 40 min.
2236.	SMUGA CIENIA. Adapt. i reż. K.Łastawiecki - Gdańsk,
Teatr młodego widza TV emisja: 21.XI.1970, 40 min.
zapowiedź: S.Hebanowski - Głos Wybrz. 1970 nr 276 s.3;
Rec.: B.Kocówna - Litery 1971 nr 2 s.38
2237.	SMUGA CIENIA. Przekł. J.J.Szczepański, adapt. E.Mora¬
wiec, reż. I.Wollen - Kraków, Tsatr TV emisja: pr.I
22.III.1976, 75 min.
Hec.: L.Borski - Arg. nr 15 s.ll; M.Brzostowiecka - Ekran
nr 15 s.10; T.Hellen - Fakty nr 38 s.ll; (B.Lubosz)
Stańczyk - Poglądy nr 8 s.19; (R.Szydłowski) R.S. -
Tryb.Ludu nr 72 s.8
275
		

/Licencje_069_02_284_0001.djvu

			Wanda Perczak
2238.	TAJNY AGENT. Przekł. A.Glinczanka, sc. i reż. A.
Zakrzewski - Wwa, Teatr sensacji TV emisja pr.I 14.XI.1974,
65 min., powt. 5.VIII.1975, 65 min.
Rac.i Ulg J. -Sł.Powsz. nr 282 a.4; (M.Kosińska) (K) -
Życie Warsz. nr 273 s.6; (P.Kajewski) (pik) - Gaz.Rob. nr
274 s.ll; (B.Lubosz) Stańczyk - Poględy nr 24 a.19 -
wszystkie czasop. z 1974 r.
2239.	UKRYTY SOJUSZNIK. Przekł. J.B.Rychliński - Film TV
prod. franc. z 1989 r., w roli głównej P.Condraier - TV pr
I 17.XII.1991 godz. 2 2 00 - 2 3 00
2240.	UKRYTY SOJUSZNIK. Adapt. i reż. J.Burski - Szczecin,
Teatr TV, emisja: 29.XII.1967, 45 min.
Rec.: K.Gawęcka - Ekran 1968 nr 4 s.15, fot.
"W oczach Zachodu"
2241.	(B)s Spiskowcy - Ekran 1983 S.ll
Zapowiedź emisji TV 28.XI.1983 spektaklu z Teatru Powsz. w
reż. Z.Hubnera
2242.	Spiskowcy (na podat. "W oczach Zachodu"). Przekł. W.Tar
nawski, adapt. i reż. Z.Hiibner, M.Komar - Teatr Powsz. Wwa
I emisja w TV - 1987 r.
TT emisja tv - 1,^,1989 godz.13
2243.	ZWYCIĘSTWO. Reż. B.Sałacka, A.Zakrzewski - Wwa, Teatr
TV, emisja pr.I, 1991, 95 min.
		

/Licencje_069_02_285_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
adaptacje radiowe
[0 Conradzie]
2244.	AUDYCJE o J.C. w DDC - Dz.Pol.Dz.Ż. 1944 nr 108 s.4
2245.	CONRAD P., KRAJKA w.: (Wywiad w lubelskim radiu -
audycja "Poranek z radiem") 17.IX.1991
Dotyczy pobytu Philipa Conrada na Międzynarodowej
Konferencji Conradowskiej w Baranowie Sandomierskim
2246.	KRAJKA W.s (Wywiad w audycji "Poranek z radiem")
21.IX.1991
Dotyczy międzyn. Konf. Conradowskiej w Baranowie Sandom. 8-
18.IX.1991
2247.	PLEBISCYT "wybieramy premierę roku 1966", ogłoszony
przez Polskie Radio - Expr.Wiecz. 1967 nr 5s.6; Kult.W II
1967 nr 1 s.ll; Życie Warsz, 1967 nr 4 s.4 (ogłoszenie) ;
W.Krzemińska - Zwierc. 1967 nr 19 s.ll (pokłosie)
brało udział m.in. słuchowisko "Freya z Siedmiu Wysp"
2248.	RZECZYWISTOŚĆ i zmyślenia Josepha Conrada - "Złota
strzała". Oprać. J.uśpieński - Portret słowom malowany -
edycja pr.III 19.XII.1982, 30 min.
[Adaptacje]
2249.	FREYA z Siedmiu Wysp. Adapt. W.Reyzz, reż. Z.Nardelli -
Teatr PR - emisja 8.11.1966/ 70 min.
Rec. (M.Kosińska) (k) - Zycie Warsz. 1966 nr 36 s.6;
(K.Kuliczkowska) Krk - Radio i TV 1966 nr B s.5
2250.	FREYA z Siedmiu Wysp. Przekł. A.Zagórska, adapt.
W.Reyzz, reż. Z.Nardelli - Teatr PR - emisja: pr.II
20.V.1970, 72 min.
2251.	FREYA z Siedmiu Wysp. Przekł. A.Zagórska, adapt.
W.Reyzz, reż. Z.Nardelli - Teatr PR: Studio Klasyczne -
emisja: pi. IV 29.1.1976, 71 min.
2252.	GOSPODA pod dwiema wiedźmami. Przekł. T.Tatarkiewiczowa,
adapt. Z.Zawadzka, reż. Z.Rakowiecka - Teatr PR - emisja:
pr.II 19.X.1970, 35 min.; toż - pr. II 20.VIII.1973
36 — Polska bibliografia
277
		

/Licencje_069_02_286_0001.djvu

			Wanda Perczak
2253.	JĄDRO CIEMNOŚCI. Adapt. W.Reyzz, reż. Z.Kopalko -
emisja: pr.I 10.X.1967, 70 min.
Rec.: (J.Weisa) (J.W.S.) - Sł.Powsz. 1967 nr 243 s.4
2254.	JĄDRO CIEMNOŚCI. Przekł. A.Zagórska, adapt. W.Reyzz,
reż. Z.Kopalko - Teatr PR Studio klasyczne - emisja: pr.I
5.VIII.1969 , 70 min.
2255.	JĄDRO CIEMNOŚCI. Przekł. A.Zagórska, adapt. W.Reyzz,
reż. Z.Kopalko - Teatr klasyki dla młodzieży PR - emisja:
pr.IV 21.V.1978, 70 min.
2256.	JUTRO. Przekł. A.Zagórska, reż. J.Rakowiecki, adapt.
radiowa M.Tonficki - Teatr Pol.Radia 1957
Rec.: K. Kuliczkowska - Antena 1957 nr 10 s.25 ;
Cz.Michalski - Expr.Wiecz. 1957 nr 186 s.3
2251. JUTRO. Program szkolny PR - emisja: 9.IV.1968, 30 min.
2258.	CZŁOWIEK z głuchej nocy. Przekł. W.Tarnawski, adapt.
M.Komar, reż. J.Markuazewski. Teatr PR, Studio Teatralne
pr.III, 6.XII.1981, 65 min
2259.	LORD JIM. Adapt. radiowa J.Mietkowski
Rec.: K.Kuliczkowska - Antena 1957 nr 7 s.25-26;
Cz.Michalski - Expr.Wiecz. 1957 nr 157 s.3
2260.	LORD JIM. Przekł. A.Zagórska, adapt. Z.Zawadzka - Teatr
PR: Studio klasyczne - emisja: pr.I cz.l - 29.IV.1973, 60
min., cz.2 - 2.V.1973, 70 min.
2261.	LORD JIM. Przekł. A.Zagórska, adapt. Z.Zawadzka, reż.
A.Zakrzewski - Teatr PR: Teatr klasyki dla młodzieży -
emisja: pr.IV cz.l - 18.IV.1976, 60 min., cz.2
10.IV.1976, 70 min.
2262.	LORD JIM. Cz.1-2. Przekł. A.Zagórska. Adapt. Z.Zawadzka.
Reż. A.Zakrzewski. Pr. IV 20.III.1983, 65 min.;
27.ttt.1983, 60 min - Teatr Klasyki dla Młodzieży
2263.	OCALENIE. Przekł. A.Zagórska, adapt. 7, .Orn7.nl nka, reż.
R.Balczyk - emisja: pr.III 15.II.-20.III.1971, powt.:
pr.III 24.IV.-28.V.1974 - Co wieczór powieść w wyd.
dźwiękowym
2264.	OPOWIEŚĆ. Przekł. S.Wyrzykowski, adapt. i reż. A.
Zakrzewski - Teatr PR - emisja: pr.I 24.III.1972, 30 min;
toż. pr.II 30.III.1974
278
		

/Licencje_069_02_287_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2265.	PLACÓWKA POSTĘPU. Przekł. A.Zagórska, reż. A.Boh¬
dziewicz, real. akust. A.Nosarzewska - Teatr. Pol.Radia
Rac.: W.Billip - Antena 19S7 nr 4 s.29-30
2266.	PLACÓWKA POSTĘPU. Przekł. A.zagórska, adapt. i reż.
A.Bohdziewicz - Teatr PR - emisjas pr.I 3.XII.1977, 42 min.
2267.	PLANTATOR z Malakki (1). Adapt. i reż. Z.Kopalko - Teatr
Polskiego Radia - emisja pr.II 20.11.1980, 65 min.
2268.	pojedynek. Przekł. w.Horzyca, adapt. K.Nowicka, reż.
J.Owidzki - emisja: pr.I 15.IX.1968, 65 min.
2269.	PRZYGODA. Przekł. A.Glinczanka, adapt. Z.Orszulska, reż.
R.Bobrowska - Co wieczór powieść w wyd. dźwięk. - emisja:
pr.IIT 21.1.-25.II.1977
wypow. o słuchowisku: Z.Orszulska - Radio i TV 1977 nr 4
s.5,9 (wyw. - rozm. G.Michałowska)
2270.	SMUGA CIENIA. Przekł. J.Sienkiewiczówna, adapt.
Z.Orszulska, reż. H.Kajzar - Teatr PR - emisja: pr.II
4.VIII.1974, 75 min.
2271.	TAJFUN. Adapt. A.Jasińska. - Słuchowisko dla szkół:
liceów i techników pt. "Kapitan MacWhirr" - emisja: pr.I
6.XII.1969, 30 min.; toż - pr.II 28.V.1973
2272.	TAJFUN - Teatr PR: Teatr klasyki dla młodzieży. Adapt.
pt. "Kapitan MacWhirr" - emisja: pr.IV 28.III.1976, 30 min.
2273.	TAJNY AGENT. Adapt. J.Laskowski - Polskie Radio Londyn -
emisja: pr.IV 2.1.1984
Rec.: B.Taborski - Londyn, audycja dla Polski 3.1.1984
2274.	ZŁOTA STRZAŁA. Przekł. A.Zagórska, adapt. Z.Orszulska,
reż. R.Balczyk - Teatr PR: Co wieczór powieść w wyd.
dźwiękowym (16 ode.) - emisja: pr.III 21.VIII. -16.IX.1972
2275.	ZŁOTA STRZAŁA. Adapt. A.Lisowska-Niepokólczycka, reż.
Z.Dąbrowski - Teatr Klasyki dla Młodzieży - emisja pr.IV,
2.XI.1980, 65 min.
279
		

/Licencje_069_02_288_0001.djvu

			Wanda Perczak
2210. ZŁOTA STRZAŁA. Przekł. A.Zagórska, adapk. Z.Orszulaka,
reż. R.Bobrowska - "Codziennie powieść w wydaniu
dźwiękowym" PR pr.III 00.VI - 04.VII.1979 (12 odcinków)
2277.	W OCZACH ZACHODU. Przekł. W.Tarnawski. Adapt. A.Nabel-
ski. Reż. A.Zakrzewski. Pr.I, 6.III.1983, 60 min. - Teatr
Polskiego Radia
Rec. W.Tkaczuk - Antena 1983 nr 12 3.3
2278.	ZWYCIĘSTWO. Przekł. A.Zagórska, adapt. Z.Orszulaka, reż.
Z.Jeżewski - Teatr PR: Co wieczór powieść w wyd. dźwiękowym
(15 odcinków) emisja: pr.III 13.XII.1968-16.I.1969; toż w
reż. R.Belczyka - pr.III 20.11-26.III.1970; pr.II 2.XI-
28.XIII.1970 (9 ode.) i 4.I.-8.II.1971 (ode. 10-15)
2279.	ZWYCIĘSTWO. Przekł. A.Zagórska, adapt. Z.Orszulska, reż.
R.Bobrowska - Codziennie Powieść w Wydaniu Dźwiękowym -
emisja 14.III. - 10.IV.1980 (15 odcinków)
		

/Licencje_069_02_289_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
KULT
a. Conradyści
2280.	(asch): Conradyści w Baranowie - A-Z 1991 nr 173 s.1,2
2281.	BRAUN A.: Conrad i conradyści dziś - Odra 1975 nr 4
s. 77-82
2282.	ŻUROWSKI M.: Conrad i conradyści. Rozmowę przeprowadziła
B.Kazimierczyk - Kierunki 1972 nr 44 s.6, il.
[Bojarski Edmund A.]
2283.	CONRADYSTA - Morza C 1971 nr 4 a. 12-14, portr. E.A.
Bojarskiego
O E.A.Bojarskim - wydawcy Conradianów
2284.	WILCZEWSKI H.: Prof. dr Edmund Bojarski - zasłużony
conradolog - Naut. 1974 nr 1/2 s.55-56
2285.	WITTELS M.: Mazowszanin z Teksasu o Conradzie-Korze-
niowskiin - Tyg.Pł. 1971 nr 21 s.6
[Braun Andrzej]
2286.	BRAUN A.: "My - w smudze czasu" - ws Nam idzie o życie/
H.Zaworska - Wwa: Wiedza Powsz., 1991 - s.194-210
Wywiad z pisarzem przepr. H.Zaworska
2287.	MACUŻANKA Z.: "Kolumb" na Conradowskich szlakach - Nowe
Książ. 1976 nr 21 s.15-17
Dotyczy A.Brauna i jego książki Bunt - Wwa, 1976
2288.	WARNEŃSKA M. : Na tropach Conrada - Prz.Ks. i Wyrd. 1972
nr 6 s.4
Wywiad z A.Braunem
2289.	ZIELIŃSKA E.: Zafascynowany twórczością Conrada
Kur.Pol.II 1973 nr 76 s.6, fot. A.Brauna
281
		

/Licencje_069_02_290_0001.djvu

			Wanda Perczak
[Dąbrowska Maria]
2290.	BEREZA H.: Światło nocy - w: Sztuka czytania/ H.Bereza -
Wwa, 1966 s.73-81
Nt. Szkiców o Conradzie M.Dąbrowskiej
2291.	CHAŁASIŃSKI J, s w drodze do panamerykanizmu i w
poszukiwaniu tożsamości - Kult. i Społ. 1977 nr 4 s.17-21
M.in. o stosunku M.Dąbrowskiej do W.Faulknera i J.C.
2292.	DREWNOWSKI T.: U źródeł etyki: Abramowski - Conrad - w:
Rzecz Russowska: O pisarstwie Marii Dąbrowskiej/ W.Drew¬
nowski - Kraków, 1981 s.220-224
Nt. związków M.Dąbrowskiej z pisarstwem Conrada
2293.	FOLEJEWSKI Z.: Maria Dąbrowska (w jęz. ang.) - NY, 1967
123 3.
Rec.: E.Majewska-Thompson - Curr.Lit. 1969 nr 3 s.286-287
Związki M.Dąbrowskiej z pisarstwem Conrada - fragmenty
2294.	LICHAŃSKI S.: Przygoda duszy - Wspólcz. 1960 nr 9 3.3;
przedr. w: Wśród mówiących prozą. Szkice literackie/
S.Lichański - Wwa, 1971 s.242-248
0	M.Dąbrowskiej jako conradystce
2295.	PREGER J.s Dąbrowska, Conrad i nowocześni - Polityka
1960 nr 1 s.7; polem.: M.Orzelski: 0 conradowskim pojęciu
wierności i wierności...cytatom - nr 3 s. 6 ; odpowiedź:
J.Preger: O nieuczciwych chwytach - nr 7 s.7
Nt. Szkiców o Conradzie Dąbrowskiej
2296.	WYKA K.: Krytyka literacka Marii Dąbrowskiej (fragm.) -
w: Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej. Referaty
1	materiały sesji naukowej - Wwa, 1963 s. 175
2297.	ZABIEROWSKI S.: Maria Dąbrowska - krytyk Conrada
Pr.Nauk UŚ Pr.Hist.Lit. nr 8 1978 s.5-21', przedr. w: Conrad
w perspektywie odbioru/ S.Zabierowski - Gdańsk, 1979 s.76-
96
Gillon Adam - zob.poz. 4 95
[Gołubiew Antoni]
2298.	GOŁUBIEW A.: Pożegnanie z Conradem. Wyznanie autorskie -
Litery 1973 nr 6 s.18-20; nr 7 s.21-23
esej autobiograficzny o wpływie J.C. na twórczość A.Gołu-
biewa
282
		

/Licencje_069_02_291_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
[Grzegorczyk Piotr]
2299.	PINI-SUCHODOLSKA J. s Piotr Grzegorczyk - Wiad. 1968
nr 42 s.3
Art. w związku ze śmiercią w maju 1968 r. Piotra
Grzegorczyka - pierwszego bibliografa Conrada
[Janta Aleksander]
2300.	TARNAWSKI w.: Janta - Conradysta - w: Janta. Człowiek i
pisarz/ red. J.R.Krzyżanowski - Londyn: Pol.Fund.Kult.,
1982 s.149-261
M.in. 17 listów A.Janty do w.Tarnawskiego z 1957 r. w
związku z red. książki "Conrad żywy", tamże, na s.200 List
dotyczący śmierci Karoli Zagórskiej i pamiątek po Conradzie
[Jean-Aubry Gérard]
2301.	BRIESEN K.: Rewindykator Conrada - Głos Prawdy 1927 nr
159 s.5
Wywiad z G.Jean-Aubrym
2302.	IWASZKIEWICZ J.: Jean-Aubry w Polsce - Wiad.Lit. 1927 nr
29 s.6, fot.
2303.	JEAN-AUBRY w Polsce - Głos Prawdy 1927 nr 159
[Lemański Jan]
2304.	IIENDZEL W.s Krytyk literacki - publicysta - tłumacz
(fragm.) - w: Ironista i marzyciel: 0 życiu i twórczości
Jana Lemańskiego/ W.Hendzel - Opole, 19U4 s.152-153
J.Lemański jako tłumacz Conrada
[Mayoux Jean-Jacques]
2305.	NATANSON W.t Nowe opojrzenia na Conrada - Twórczość 1974
nr 3 a.118-122
O wizycie w Polsce i odczytach J.J.Mayoux
[MLłobędzki Józef]
2306.	STEC T.: I odżyje świat Conrada - Gaz.Krak. 1974 nr 49
(dod.) s.3, il.
wyw. z autorem książki: Conrad w żeglarskiej kurcie - kpt.
J.Miłobędzkim
283
		

/Licencje_069_02_292_0001.djvu

			Wanda Perczak
[Morf Gustav]
2307.	KORNACKA A.: Polskie odkrycia dr. Gustava Morfa
Expr.Wiecz. 1974 nr 224 s.4, portr. G.Morfa
wyw. - rozm. A.Kornacka
2308.	POŻEGNANIE: Polska fi mutacje) 1978 nr 6 s.70-71
wspomn. pośmiertne o lekarzu, pisarzu i badaczu dzieł J.C.
-	Gustavie Morfie
2309.	PROROK L.: Gustav Morf - conradysta nietypowy - Odra W
1972 nr 11 s.120-123, il.
[Najder Zdzisław]
2310.	SZCZEPUŁA B.: "Szpieg amerykański" - Tyg.Gdań. 1990 nr 5
s.3, fot. Z.Najdera
[Prorok Leszek]
2311.	ZABIEROWSKI S.i Leszka Proroka spotkania z Conradem -
Ruch Lit. 1991 z.6 s.698-708
[Retinger Józef]
2312.	POMIAN J. : Józef Retinger - życie i pamiętniki "szarej
eminencji - Wwa: Wyd. "Pelikan", 1990 - 332 s.
Na s.56 - fragm. dotyczące Jean Anderson, ameryk. dzien¬
nikarki spotykającej się z Conradem w 1916 r.; s.31-40 - o
kontaktach Retingera z Conradem na podst. jego książki
"Conrad and his contemporaries"; podobnie - s.61-64
[Słonimski Antoni]
2313.	KOWALCZYK A.: Podróże i konfrontacje poetyckie (cz.) II
-	fragm. -w: Liryki Słonimskiego 1918-1935/ A.Kowalezykowa
-	Wwa, 1967 s.167-173
Conrad w poezji Słonimskiego
[Szczepański Jan Józef]
2314.	BŁAŻEJEWSKI T.: Moralizować skutecznie - w: Literatura
jak literatura/ T.Błażejewski - Łódź: WŁ, 1987 s.47-50
284
		

/Licencje_069_02_293_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
[Tarnawski Wit]
2315.	DYBAŁA J.: Wit Tarnawski - Tyg.Powsz. 1982 nr 24 s.5
2316.	TARNAWSKI W.: Moja droga do Conrada - Wiad. 1975 nr 9
s.2, portr. rys. o.Maciąg
2317.	ZABIEROWSKI S.: Łucznik między dawnymi a nowymi laty. O
Wicie Tarnawskim - krytyku Conrada - Więź 1983 nr 7 s.64-
73
[Ujejski Józef]
2318.	BERENT W.: Do Józefa Ujejskiego - w: Pisma rozproszone.
Listy - (Kraków): WL, 1992 - s.579-580
List do J.Ujejskiego z 28 lutego 1936. Tamże obszerna Nota
o	J.Ujejskim oraz o samym liście
2319.	JAKUBOWSKI J.Z.s Wielcy polskiej humanistyki,
czytałem tylko Conrada" - Kult.w li 1972 nr 15 s.3
Fot. Ujejskiego
2320.	LIBERA Z.: Profesor i uczony (fragm.) - w: Romantycy/
J.Ujejski - Wwa, 1963 9.21-22
Związki Ujejskiego z pisarstwem Conrada
[Zagórska Aniela]
2321.	CZAPSKA M.: Wspomnienie o Anieli Zagórskiej - Tyg.Powsz.
1945 nr 29 s.3
2322.	DĄBROWSKA M.: Aniela Zagórska. Wspomnienie o najwybit¬
niejszej tłumaczce Conrada - Kur.Codz. 1949 nr 105 s.3;
Kur.Wielkop. 1949 nr 105 s.3; przedr. w: Myśli o sprawach
i	ludziach/ M.Dąbrowska - Wwa, 1956 s.187-192
2323.	LECHOŃ J.: Aniela Zagórska - w: Straty kultury polskiej
1939-1944 - Glasgow, 1945 - T.2 s.378-383
2324.	POTOCKI G.s Miss Aniela Zagórska - Pol.Litt 1934 nr 94-
95 s.7 (wywiad)
2325.	TATARKIEWICZOWA T.; Rodzina mojej babki: Unrugowa
[fragm.] - w; Wspomnienia/ T.i W.Tatarkiewiczowie - Wwa:
PIW, 1979 - s.60-61
37 — Polska bibliografia
285
		

/Licencje_069_02_294_0001.djvu

			Wanda Perczak
[Zgorzelski Andrzej]
2326. ZIEGENEIIRTE J.: Zafascynowany Conradem - Dz.Bałt. 1976
nr 150 s.4
		

/Licencje_069_02_295_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
b. zagraniczne czasopisma conradowskie - recenzje
2327.	(DZIANISZ P.) (d.z.)i W kręgu Conrąda - Głos Wybrz. 1977
nr 46 s.6
Nota nt. czasopism poświęconych Conradowi
2328.	PROROK L.: Conradyści i ich pisma - Twórczość 1979 nr 11
s.160-162
CONRADIANA
2329.	BODUSZYŃSKA-BOROWIKOWA M.: Conradiana - Litery 1971 nr
11 s.23-24
Nt. czasop. "Conradiana”, bibliogr. za lata 1968-1970,
portr. Conrada i jego rysunki
2330.	BOJARSKI fcl.A.: Conradiana. Ad astra per aspera via
Polonia - Persp. 1971 nr 4 s.5-6
2331.	BOJARSKI - Konradysta (1) - Dz.Pol.D 1971 6.VII. s.6
2332.	BOSWELL J.K.: Conradiana in New York - Gw.Pol. 1971
17.VII.
2333.	CONRADIANA in Texas - Gw.Pol. 1970 13.VI.
2334.	CONRADIANA prepares Conrad display - Am-Pol.Eagle 1970
6.VIII. s.6
2335.	"CONRADIANA" - Int.Buli 1968 nr 8 s.4
2336.	CZASOPISMO poświęcone Conradowi - Exp.Pozn. 1968 nr 65
s.16-17
2337 . DENVER Club hosts Conradiana unit - Pol.Am.J. 1970
28.II.
2338.	ERDMANN M. : Pod banderę Conrada - Amer. 1971 nr 114
s.51-52
O działalności E.A.Bojarskiego jako wydawcy "Conradianów"
2339.	(J.W.)s Conradysta - Morze G 1971 nr 4 s.14, portr.
E.Bojarskiego; Quetzal 1971 nr 3 s.6
Nt. E.Bojarskiego i czasop. "Conradiana"
2340.	KONIEC lata - Czas G 1970 4.IX. s.4, także 24.IV. s.9
287
		

/Licencje_069_02_296_0001.djvu

			Wanda Perczak
2341.	KONOPACKA J.: "Conradiana" - Litery 1969 nr 2 s.33-34
2342.	KONOPACKA J.: "Conradiana" pismo poświęcone całkowicie
Conradowi - Gw.Pol. 1970 10.1
2343.	MiAZGOWSKi b. : Morska kultura (fragm.) - Polityka 1970
nr 39 s,3
2344.	MULTI-MEDIA Conrad exhibit at alliance - Gw.Pol. 1970
15.VIII.; toż (?) Naród Pol. 1970 4.VI. s.15
2345.	NAGÓRKA H.: Conradiana vol.l no 1... - Q.Rev. 1969 nr 1
s. 8
Omów. 1 nr czasop. Conradiana
2346.	(NAJDER Z.) n.: "Conradiana" - Twórczość 1969 nr 4
3.160-161
Omów. nr 1-2
2347.	SOBOLEWSKA A.: Conradiana vol.III 1971-72 nr 2 i vol.IV
1971-72 nr 1-3 - Naut. 1974 nr 3/4 s. 55-56 (recenzja)
2348.	STAŃCZAK A.: Conradiana vol.II 1969-70 nr 3 - Naut.1971
nr 1 s.40-43 (rec.)
2349.	TARNAWSKI W.: Conrad ma własną bazę - Kult.P 1970 nr 4
s.138-141
Omów. czasop. "Conradiana"
THE CONRADITE
2350.	YARBOOK of Joseph Conrad. Literary Club of Buffalo -
Poland 1926 nr 5 s.308-309
0 pierwszym Conradowskim Klubie Literackim założonym tuż
przed śmiercią J.C. i o pierwszym roczniku czasop. "The
Conradite" wydanym w 1926 r.
JOSEPH CONRAD JOURNAL - zob.poz. 2327
JOSEPH CONRAD TODAY - zob.poz. 2327
		

/Licencje_069_02_297_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
c. organizacje conradowskie
2351.	(ADAMOWICZ M. ) Wi Ad. s W Gdańsku powstała Sekcja
Conradowska - Dz.Bałt. 1968 nr 281 3.6
(przy Tow.Przyjaciół Muzeum Morskiego dla gromadzenia
pamiątek J.C. )
2352.	BALIŃSKA A.: Conradowskie fascynacje. W ojczyźnie
wielkiego pisarza - Głos.Wybrz. 1976 nr 125 s.3
Nt. Polskiego Klubu Conradowskiego
2353.	CONRADIANA w Anglii - Lud 1977 nr 6 s.5
Not. o pracach nad organizacją Ośrodka Conradowskiego w
Canterbury
2354.	CZERSKA S.: Ludzie morza - Conradowi - Dz.Bałt. 1969
nr 99 s.3, fot. rzeźby J.C.
Nt. Sekcji Conradowskiej
2355.	CZERSKA S.: W hołdzie Conradowi - Dz.Bałt. 1970 nr 284
s.5,0
Sprawozd. z posiedzeń Sekcji Conradowskiej
2356.	DZIANISZ P.: Conrad na Wybrzeżu - Głos Wybrz. 1971 nr 49
s.5
M.in. działalność Sekcji Conradowskiej
2357.	DZIANISZ P.: Conrad na Wybrzeżu - Kal.Gdań. 1974
s.165-167
2358.	(DZIANISZ P.) (dzian): W kręgu Conrada - Głos.Wybrz.
1976 nr 211 s.5
Nt. Polskiego Klubu Conradowskiego
2359.	"FUNDUSZ dla uczczenia pamięci Josepha Conrada" - Kult.P
1976 nr 5 s.136
apel o pomoc finansową dla stworzenia Ośrodka J.C. w Anglii
2360.	GREŃ Z.: W sprawie "Towarzystwa Przyjaciół" (Josepha
Conrada) - Dz.Pnl.K 1957 nr 159 a.3
2361.	IWANOWSKA O.K.: Club Activities... Washington, D.C. -
Q.Rev. 1969 nr 2 3.7
0 wykładzie E.Bojarskiego w Polsko-Amerykańskim Klubie w
Waszyngtonie
289
		

/Licencje_069_02_298_0001.djvu

			Wanda Perczak
2362.	JOSEPH Conrad Society: J.Garliński - Dz.Pol.i Dz.Ż. nr
102 s.3; W.Tarnawski - Tydz.Pol.L nr 8 3.12; T.Walczak -
Dz.Pol.i Dz.Ż. nr 284 s.3; (K.Zdziechowski) K.Zdz. -
Dz.Pol. i Dz.Ż. nr 79 s.3; Dz.Pol.i Dz.Ż. nr 253 s.3 -
wszystkie czasop. z 1978 r.
o przejęciu przez Bibl. Polskę w Londynie patronatu nad
Towarzystwem i sprowadzeniu do Polskiego Ośr. Społ.-Kult.
jego zbiorów
2363.	KLUB Miłośników Conrada - Wiad. 1948 nr 38 a. 3; 1949 nr
33-34 s.5
2364.	KOMOROWSKI J. s Conradyści w Gdańsku - Probl. 1969 nr 2
3.118
Nt. powstania Sekcji Conradowskiej
2365.	KON Z.: Wieczór Józefa Conrada - Dz.Pol. i Dz.Ż. 1956 nr
2 70 s.3 (urządzony przez Klub Miłośników Conrada)
2366.	KONOPACKA J.: Sekcja Conradowska - Litery 1969 nr 8 s.36
spotkanie Sekcji Conradowskiej w dniu 30.V.1969
2367.	KONOPACKA J.: Sekcja Conradowska - Litery 1969 nr 6 S.40
Sprawozd. z zebrań Sekcji Conradowskiej Muz. Morskiego w
Gdańsku w dniach 24.11., 28.III. i 25.IV.1969
2368.	(KOTLICA J.) J.K.: Powstanie Sekcji Conradowskiej
" Litery 1969 nr 3 s.39
2369.	KRONIKA (fragm.) - Życie Lit.K 1969 nr 3 s.15
Nt. utworzenia Sekcji Conradowskiej w Gdańsku
2370.	KRONIKA kulturalna - Prz.Orient. 1973 nr 2 3.179-180
Not. o 2 wieczorach poświęconych J.C., zorganizowanych w
Gdańsku przez Sekcję Conradowską z udziałem N.Sherry i
A.Brauna
2371.	LUDWIG 5.: Informacja o Sekcji Conradowskiej przy
Towarzystwie Przyjaciół Muzeum Morskiego w Gdańsku - Ziemia
Gdań. 1971 nr 86 s.61-63
2372.	LUDWIG S.: Klub Conradowski zaprasza - Głos.Wybrz. 1975
nr 25 s.5
2373.	NOTATKI (fragm.) - Tyg.Powsz, 1976 nr 32 3.6; Nowe
Kuięż. 1976 nr 14 3.94
Not. inf. o przyznaniu przez The Joseph Conrad Society
tytułów członków honorowych tłumaczom i badaczom twórczości
Conrada m.in. Polakom: Z.Najderowi, E.Bojarskiemu,
A.Gillonowi, L.Krzyżanowskiemu, J.Pomianowi i
W.Tarnawskiemu
290
		

/Licencje_069_02_299_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2374.	PROROK L.: Honorowe członkowstwo dla Polaków - Przekrój
1976	nr 1635 8.14
Dotyczy - j.w.
2375.	SKUTNIK T.s Polski Klub Conradowski - Głos Wybrz. 1976
nr 160 s.5
2376.	TARNAWSKI W.: (list do red. w sprawie Ośrodka
Conradowskiego w Bibl.Polskiej w Londynie) - Tydz.Pol.L
1977	nr 12 a.7
2377.	tarnawski w.: (o projekcie utworzenia przez Stow. im.
J.C. w Anglii ośrodka badań oraz o powstaniu "Funduszu dla
uczczenia pamięci J.C.” z apelem o poparcie tej akcji) -
Zw, 1976 nr 36 3.2
2378.	TARNAWSKI W.: Ośrodek Conradowski w Kencie - Dz.Pol. i
Dz.Ż. 1976 nr 154 s.3; Tydz.Pol.L 1976 nr 278 (z.29/30.V.)
s.1,4; Wiad. 1976 nr 21 s.6
2379.	tarnawski w.: A short history of the Conrad Polish Club
- J.of J.C.Soc. 1976 vol.2 nr 3 s.2
2380.	(tkn): Gdańsk ośrodkiem "Joseph Conrad Society"
Sł.Powsz. 1977 nr 59 s.4
2381.	Z DZIAŁALNOŚCI gdańskich miłośników Conrada - Życie Lit.
1971 nr 15 s.15
2382.	Z DZIAŁALNOŚCI Klubu Conradowskiego - Kulisy 1976 nr 33
3.5
d. rocznice, konferencje
(układ chronologiczny)
1930
2383.	ŻELEŃSKI T. (Boy): Zjazd PEN-Clubu w Warszawie
Kur.Por. 1930 nr 168
1956
2384.	W WIGILIĘ rocznicy urodzin T.J.Korzeniowskiego Josepha
Conrada - Dz. dla W. 1956 20.X. s.2
291
		

/Licencje_069_02_300_0001.djvu

			Wanda Perczak
1957
2385.	BERBELICKI W.: Konrad Korzeniowski. Wystawa w setn^
rocznicę urodzin pisarza (w Krakowie) - Biul.Bibl.Jag. 1957
nr 2 s.23-26
2386.	CURLE R.; Warszawa pod komunistami (wspomnienia ze
zjazdu conradystów w 1957 r.) Przekł. T.Terlecki
Hiad.1959 nr 4 s.3
obchody stulecia urodzin J.C. w Warszawie
2387.	(Fifty seven) 57 marks Joseph Conrad centennial. A Pole
who mastered the English language to perfection - Zgoda
1957 l.III. s.11
2388.	(GRODZICKI A.) (g): Sesja PAN (3-4.XII.1957 w Warsza¬
wie), zebranie Pen Clubu. Wystawa. - Życie Warsz. 1957 nr
288 s.1,6} zakończenie sesji conradowskiej - nr 189 s.4
2389.	KOLEGIUM Kanizjusza urządza akademię (Sympozjum) na
cześć J.Konrada Nałęcz Korzeniowskiego - Dz.Pol.D 1957
27.III.
Notka: N.Bojarska - Conr. 1971-72 nr 3 s.49
2390.	KOMITET honorowy obchodów 100 rocznicy urodzin Conrada -
Tryb.Ludu 1957 nr 331 s.l; komunikat - Prz.Kult. 1957 nr 44
s.7
2391.	KRONIKA - Kwart.Neofilol. 1958 nr 1/2 s.179-180
uroczystości w Warszawie 3-4.Xii.1957
2392.	(MAŚLIŃSKI J.) M.A.Styks: Pod znakiem Conrada - Życie
Lit.K 1957 nr 50 s.ll
przegląd artykułów o Conradzie w prasie polskiej w 100
rocznicę urodzin
2393.	NA OTWARCIU wystawy conradowskiej - Dz.Pol.K 1957 nr 300
s. 1
2394.	PRZED OBCHODEM... - Głosy znad Odry 1957 nr 41 s.2
2395.	PRZED STULECIEM Conrada - Życie Lit.K 1957 nr 43 s.ll
O powstaniu komitetu obchodów
2396.	PRZYJACIELSKIE spotkanie ludzi, którzy znali Conrada -
Expr.Wiecz. 195 7 nr 289 s.2
2397.	(rk): Sesja naukowa PAN. Zebranie Pen Clubu. Wystawa
conradowska. - Tryb.Ludu 1957 nr 289 s.2
2398.	(rk): Zakończenie sesji naukowej. Wieczór literacki -
Tryb.Ludu 195 7 nr 336 s. 3
292
		

/Licencje_069_02_301_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2399.	UROCZYSTOŚCI conradowskie w Polsce - Nowe Sygn. 1957 nr
43 s. 7
2400.	WYSTAWA Conradowska - Wiad. 1957 nr 44 3.4
w Newark, urządzona przez Polski Klub Artystyczny
2401.	(WYSTAWA w Bibliotece Jagiell.): Gaz.Krak.1957 nr 300
s .4
1958
2402.	(BARNAŚ K.) (b): Z wystawy Conrada - Życie Lit.K 1958 nr
7 s.ll
Wyst.. w Bibl. Jagiell.
2403.	HELSZTYŃSI^I S.: Uroczystości Conradowskie
Spraw.Wydz.Nauk Społ. PAN 1958 nr 4 s.66-73
2404.	.TęDRZEJKIEWICZ Z.t Conradowy jubileusz - Wodami Polski
1958 nr 1 s.1-2
2405.	(KOSSOWSKA S.) Big Ben: Dwie rocznice - Wiad. 1958 nr 1
s.4 rocznica Conrada obchodzona w Anglii przez polską
emigrację i przez Anglików
2406.	UROCZYSTOŚCI Conradowskie w Polsce - Kult. i Społ. 1958
nr 1 s.311-312
2407.	(UROCZYSTOŚCI Conradowskie w Bibl.Publ. w Cleveland) -
Wiad. 1958 nr 8 s.4
1964
2408.	KOPROWSKI J.: Rocznica Conrada - Odgłosy 1964 nr 37 s.9
postulaty wydawnicze
2409.	LUDWIG S.: Przed conradowską rocznicę - Rejsy 1964 nr 31
s. 3
1966
2410.	AFANASJEW J.: W sprawie pamiątek po Conradzie - Przekrój
1966 nr 1115 s.4
list do red. - apel o nadsyłanie pamiątek po J.C. do Muzeum
Morskiego w Gdańsku
2411.	DANIELAK W.: Gdańsk miastem Conrada - Światowid - 1966
nr 38 s. 10-11, portr.
O wystawie poświęconej Conradowi w Muzeum Morskim w Gdyni
38 — Polska bibliografia
293
		

/Licencje_069_02_302_0001.djvu

			Wanda Perczak
2412.	NIEKRASZ L.: National Maritime Museum w Greenwich
zorganizuje Wystawę Conradowską w Gdańsku - Dz.Bałt. 1966
nr 270 s.3,5
1967
2413.	(KOŁPAK A.) (kpk): Już jest zalążek galerii. Kto posiada
pamiątki po Conradzie ? - Kur.Pol. II 1967 nr 200 3.2
projekt utworzenia galerii pamiątek po Conradzie w Muzeum
Morskim w Gdańsku
1968
2414.	DANIELAK W.: Wizytówka Bałtyku - Światowid 1968 nr 26
3.10, il.
fragm. ekspozycji Conrada w Muzeum Morskim
2415.	MĘŻNICKI W.: Sala Conrada w Muzeum Morskim - Pomorze
1968	nr 6 s.9
1969
2416.	ROCZNICE Kulturalne (fragm.) - Życie Lit. 1969 nr 2 s.15
Nota o 45 rocznicy śmierci J.C.
2417.	WIECZÓR Conradowski - Życie Warsz. 1969 nr 83 s.8
obchody 45 rocznicy Śmierci J.C. w Warszawie
1970
2418.	JÓZEF Conrad-Korzeniowski. W rocznicę zgonu wybitnego
pisarza angielskiego - Dz.Chic. 1970 7-8.VIII.} toż : Nowy
Świat 1970 22.VIII.
2419.	MIĘDZYNARODOWY Zjazd Conradologów w Polsce? - Dz.Bałt.
1970	nr 240 s.2
1971
2420.	(DZIANISZ P.) (dz.): Czy w Polsce stanie pomnik Conrada?
- Głos Wybrz. 1971 nr 140 s.3
Omów. wniosków ogólnopolskiej Sekcji Marynistycznej w
Gdańsku
294
		

/Licencje_069_02_303_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2421.	MIAZGOWSKI B. : Refleksje, wiadomości, perpektywy... -
Kron.L 1971 26.VI. s.5
Nt. planowanych spotkań conradowskich w Polsce
2422.	(MILEWSKI E.) (e.m.): "Galeria Conrada" - Litery 1971 nr
11 s.4
Not. o eksponatach conradowskich w Muz. Morskim w Gdańsku,
fot. modelu statku "Torrens"
2423.	PROROK L.: Witaj KapitanieJ - Spojrzenia 1971 nr 11 s.9,
il.
Nt. 50 rocznicy zgonu J.C. - projekt wyGtawienia pomnika
pisarza w Świnoujściu
1972
2424.	MIĘDZYNARODOWA Sesja Conradystów II - Wwa, Gdańsk,
Kraków 5-12.IX.1972, org.: Kom.Neofilol.PAN przy współpracy
ZLP, PEN-Clubu i Sekcji Conradowskiej Tow. Przyj. Muz. Mor¬
skiego w Gdańsku
zapowiedzi: Kult. nr 35 3.11; Lit. nr ¿9 s. 23; Tyg.Powsz.
nr 36 s.3; sprawozd.; A.Braun - Lit. nr 32 s.16; L.Ele-
ktorowicz - Życie Lit.K nr 39 s.13; (H.Jarnuszkiewicz) H.J.
- Nauka Pol. nr 6 s.111-112 (nota); B.Kocówna - Mies.Lit.
nr 12 s.130-132} P.Mroczkowski - Tyg.Powsz. nr 47 s.7;
uzup.: Z.Florczak - nr 50 s.3; L.Prorok - Odra W nr 11
s. 120-123 (również sylwetka szwajc. conradysty G.Morfa)
2425.	J.Samp - Litery nr 12 s.39 (nota); T.Skutnik - Tyg.Mor.
nr 39 s. 24; polem.; B.Miazgowski - nr 45 s.17, odp.:
T.Skutnik - nr 45 s.17; R.Wasita - Polska (i mutacje) nr 12
s.3-4, 34-35, portr.; (bez aut.): Głos Wyhrz. nr 219 s.2;
Echo Krak. nr 212 s.2; Hor. nr 11 s.24-25, il.; Życie
Marsz, nr 212 s.4 (nota o przybyciu Borysa Conrada) -
wszystkie czasop. z 1972 r.
z 1973 r.: R.Jabłkowska - Człow. i Światop. nr 1 s.92-98;
B.Kocówna - Prz.Hum.w nr 1 s.173-174
MIĘDZYNARODOWA Sesja Conradystów II - Wwa, Gdańsk, Kraków
5-12.IX.1972 - zob.poz. 317, 318
2426.	McLAUĆHLAN J.: Polish Colloquy (5-12 September 1972 w
Warszawie, Gdańsku i Krakowie) - Conr. 1974 nr 2 s.145-148
2427.	PKOKOK L.: Conrad w Zakopanem - Życie Lit.K 1972 nr 12
s.13
List do red. - dot. ufundowania tablicy pamiątkowej na
domu, w którym J.C. mieszkał w 1914 r.
295
		

/Licencje_069_02_304_0001.djvu

			Wanda Perczak
1974
2428.	(be); 9 bm - "Dzień Conrada". Odsłonięcie tablicy, Sesja
literacka - Życie Warsz. 1974 nr 214 s.2 (not. inf.)
2429.	BERBELICKI W.: Wystawa "W ojczyźnie Conrada"
Biul.Bibl.Jag. 1974 (R.24) nr 1/2 s.161-166
2430.	BRAUN A.: Wystawa Conradowska (w Warszawie) - Twórczość
1974 nr 10 s.153-154; toż w jęz. ang. - Pol.Persp. 1974 nr
10 s. 56-59 oraz w mutacjach franc, i niem.
2431.	(dor): Pamiątki po Conradzie J.Korzeniowskim w Gdańskim
Muzeum Morskim - Sł.Powsz. 1974 nr 96 s.4, il.j toż pod zm.
tyt.: Dz.Wiecz. 1974 nr 92 s.4, il. ; Grom. 1974 nr 51
s.10, il.
2432.	(DZIANISZ P.) (dzian.): Warszawa Nowy Świat 45. Tu
mieszkał Joseph Conrad - Głos Mybrz. 1974 nr 213 s.1-2
Sprawozd. z "Dnia Conrada" w Warszawie 11.IX.1974
INTERNATIONAL Conference of Conrad Scholars, University of
California, San Diego, August 29. - September 5. 1974 -
zob.poz.319
INTERNATIONAL Conference on Conrad - London 1976
zob.poz.1205
2433.	KONFERENCJA Conradowska w Kazimierzu n/Wisłąt 26-28.IX.
1974, org. Inst.Filoi.Ang. UMCS
zapow. i program.: (D.Gudebska) (JAG) - Szt.Ludu nr 225
s.1-2; Kam. nr 19 s.14; Kur.Lub. nr 223 s.l - wszystkie
czasop. z 1974 r.
2434.	KONFERENCJA Conradowska w Warszawie 9.IX.1974, org.
Oddz.Warsz. ZLP i Stow. Marynistów Pol.
Sprawozd.: Nowe Księż. nr 19 s.94 ; Tryb.Ludu nr 244 s.6,
253 s.9; Tyg.Kult. nr 37 s.2; Życie Warsz. nr 216 s.2 -
wszystkie czasop. z 1974 r.
2435.	KRONIKA - Wiad. 1974 nr 40 s.6, fot.
O złożeniu kwiatów na grobie J.C. w 50 rocznicę śmierci
2436.	KYDRYŃSKI J.: Conradiana? - Dz.Pol.K 1974 nr 17 s.3
Nt. obchodów 50 rocznicy śmierci J.C.
2437.	LUDWIG S.: Po Conradowskiej rocznicy. Pomnikowa edycja
(Dzieł J.C.) - Głos Mybrz. 1974 nr 304 s.6, il;...Obchody
w Polsce - 1975 nr 3 s.4} ... Obchody za granicy - nr 9 s.6
296
		

/Licencje_069_02_305_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2438.	MROCZKOWSKI P.: Do krańców zachodu - Tyg.Poważ. 1974 nr
45 s.2
Wrażenia ze zjazdów conradowskich
2439.	O CONRADZIE w Kazimierzu - Kam. 1974 nr 19 3.14
O obchodach 50 rocznicy śmierci Conrada
2440.	ODROWĄŻ-PIENIĄŻEK Z.: Polskie dziedzictwo Conrada
Polska (i mut.) 1974 nr 10 s.28-29, 11./ Kult.W II 1974 nr
22 s.2
O wystawie w Muz. Literatury im A.Mickiewicza w Warsz. w 50
rocznicę śmierci J.C. - zdjęcia I.Jarosińska
2441.	ROCZNICA Conradowska - Kam. 1974 nr 19; Życie Lit.K 1974
nr 38 s.15
2442.	SALK J.s In tribute Lo Jacob Bronowski and Joseph Conrad
- Poi.Rev. 1975 nr 2/3 s.11-12
Dotyczy konferencji w San Diego 28.VIII.-5.IX.1974
2443.	SESJA^ Conradowska w Sosnowcu 8-9.IX.1974, org. przez
uniw. śląski i Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza
Sprawozd.: J.Illg. - Ruch Lit.K 1975 nr 2 s.133-134;
E.Ogłoza - Biul. Pol. 1975 nr 3 s.55-56; noty: Szt. Młod.
19 74 nr 231-232 s.3; Poglądy 1974 nr 23 s.9
2444.	SYMPOZJUM Conradowskie w Teksasie (w styczniu 1974 w
Lubbock) - Życie Lit.K 1974 nr 7 8.15
2445.	TWÓRCZOŚĆ Josepha Conrada - Wystawa w Wojew. i Miejskiej
Bibl. Publ. w Gdańsku, otwarcie 29.V.1974 r.
Sprawozd.: B.Madajczyk, D.Majda - Hibl.Cdari.1974 nr 3 s .33,
09
2446.	WYSTAWA Conradowska w Warszawie, w Muzeum Literatury,
otwarcie 20.V.1974
Omówienia: T.Chrzanowski - Tyg.Powsz. nr 28 3.8; (T.Jasz¬
czyk) (tj.) - Tryb. Ludu nr 146 s.6; (A.Korupczyńska)
(A.Kor.) - Sł.Powsz. nr 125 s.7; (J.Lilejko) (NIL) -
Zwierc. nr 40 s.14; B.Maciejewski - Tyg.Mor. nr 37 s.18;
Kur.Pol.II nr 118; Mag.Pol. nr 5 s.192; Nowe Książ, nr 19;
Tryb.Ludu nr 141; Tyg.Kult. nr 22 - wszystkie czasop. z
1974	r.
2447.	(zh): Sesja Conradowska w Krakowie (sprawozd.) - Życie
Lit.K 1974 nr 24 3.19; not. - Tyg.Poważ. 1974 nr 22 s.6
1975
2448.	DZIUBOWA M.: Jak obchodziliśmy w szkole 50 rocznicę
śmierci Józefa Conrada-Korzeniowskiego - Jęz.Obce 1975 nr 1
s.43-44
297
		

/Licencje_069_02_306_0001.djvu

			Wanda Perczak
2449.	KOCÓWNA B.: Konferencja conradowska w Canterbury
Prz.Hum.W 1975 nr 6 s.165-167
2450.	KOCÓWNA B.i Obchody w Polsce - Kwart.Neofilol. 1975 z.2
s.266-7
50 rocznica śmierci J.C.
2451.	MROCZKOWSKI P.: 50 rocznica śmierci Josepha Conrada.
Konferencje W krajach anglosaskich - Kwart.Neofilol. 1975
z.2 s.265-6
Sprawozd. z konferencji w Los Angeles i Canterbury w
1974 r.
2452.	PROROK L.: Po roku Conrada - Odra W 1975 nr 3 s. 103-105
przegląd sesji, imprez i wydawnictw w 1974 r.
1976
2453.	NAJDER Z.: Międzynarodówka conradologów - Twórczość 1976
nr 12 s.140-143
pokłosie Roku Conradowskiego - przegląd wydanych publikacji
MIĘDZYNARODOWY Zjazd Międzynarodowego Instytutu Kultury
Morskiej (1976) - zob.poz.1669
1977
2454.	SECOND International Joseph Conrad Conference (17-
19.XI.1977 w American Inst, of Polish Culture - Univ.Miami)
- Conr. 1977 nr 3 s.218
1978
2455.	KRAJKA W.: Konferencja conradowska w Miami - Kwart.
Neofilol. 1978 z.4 s.517-519
2456.	MIĘDZYNARODOWE Spotkanie Conradystów, Londyn 9.VII.1978,
org. J.C.Society i Bibl.Poleka w Londynie
Sprawozd.: Observator - Tydz.Pol.L 19 78 nr 30 s.12;
K.Rowiński - Dz.Pol. i Dz.Ż. 1978 nr 176 s.3; id. - Wiad.
1978	nr 44 s.3
2457.	SYMPOZJUM Conradowskie. Londyn 4.III.1978, org. J.C.
Society i Polska Rada Bibliot.
Sprawozd.: (A.Grodzicki) (g) - Dz.Pol.i Dz.Ż. 1978 nr 61
s.3; (kg) - Gaz.Niedz. 1978 nr 14 s.5
298
		

/Licencje_069_02_307_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
1979
2458.	MIĘDZYNARODOWE spotkanie Conradystów (Londyn, 6-8.VII.
1979, org. J.C. Society; Omów.: J.Garliński - Dz.P.Ż. 1979
nr 175 s.3; nawiąż. W.Tarnawski - nr 187 s.3; K.Rowiński -
Wiad. 1979 ni' 42 s.2; W.Tarnawski - Wiad. 1979 nr 40 s.6
2459.	KRONIKA literacka i wydawnicza - Nowe księż. 19 79 nr 17
s. 110
Not. o 55 rocznicy śmierci
2460.	KRZYŻANOWSKI L.s W 55 rocznicę zgonu - Tydz. Pol. 1979
nr 440 s.9 (dod. do Nowego Dzienn. NY)
1980
2461.	JOSEPH Conrad Conference (London 4-6.VIII.1980, org.
przez J.C. Society w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym)
Sprawozdanie: D.L.Higdon - Conr. 1981 nr 1 3.1-3, fot. s.4-
6; Conr. 1981 nr 3 s.193-194
1981
2462.	(SKUTNIK T.) ts. : Katowicka sesja - Inf.Pol.KI.Conr.
1981	(5) s.42
1982
2463.	DOROCZNY Zjazd Towarzystwa (Conradowskiego) w Londynie
8-11.VII.1982 - Biul.Pol.Ośr.Społ.-Kult. 1982 nr 37 s.4-6
2464.	JOSEPH Conrad Conference (London, 25-27 III. 1982; Org.
J.C. Society w Pol.Ośrodku Społ.-Kult.)
Sprawozd.: s.w. - Tydz.Pol.L 1983 nr 42 s.8
1984
2465.	KRZYŻANOWSKI L. : Florilegium on the sexagenary of the
death of Joseph Conrad - Pol.Rev. 1984 nr 3 s.3-6
1986
2466.	KULTURA. Nauka (fragm.) - Na Przełaj 1986 nr 44 s.17,
portr.
Inf. o muzeum i obchodach w Terechowej 129 rocznicy urodzin
Conrada
299
		

/Licencje_069_02_308_0001.djvu

			Wand» Perczak
1990
2467.	MIĘDZYNARODOWA Konferencja Conradowska w Baranowie San
domierskim 8-18.IX.1991 r.
Artykuły przed Konferencję - J.C.Tod. 1989 nr.3/4 s.353-
354; 1990 nr 1/2 s.366 oraz nr 3/4 s,. 7
2468.	KRAJKA W.: Solidarity - J.C.Tod. 1990 nr 1-2 (spring)
s. 1-2
Dot. planowanej Międzynarodowej Konferencji Conradystów w
Baranowie
2469.	KRAJKA W. s Sprawozdanie z XV Międzynarodowej
Konferencji Conradowskiej w Londynie - Kwart.Neofilol. 1990
z.2 s.237-240
1991
CONRAD'S Polish Footprints: I International Joseph Conrad
Conference at UMCS, Lublin, Baranów Sandomierski 8-10
September 1991 - zob.też poz.:
304, 420, 477, 495, 2211, 2212, 2245, 2246, 2280
2470.	CONRAD'S Polish Footprints. A call for notes. - J.C.Tod.
1991 nr 1-2 s.6
2471.	DOBOSIEWICZ M. : Polskie ślady Conrada. Rozmowa z doc.
Wiesławem Krajkę - Oz.Lub.M 1991 nr 173 a.10
2472.	KARGUL M.: Śladami polskości Conrada - Dz.Lub. 1991
nr 232 s.8-9
2473.	KRAJKA W.: Konferencja Conradowska (8-10 września 1991 w
Baranowie Sandomierskim) - Wiad.Uniw. 1991 nr4 s.8, rys.
2474.	KRAJKA W.: Śladami Józefa Conrada Korzeniowskiego
Siarka 1991 nr 36 s.5
Dot.Międz.Konf.Conradowskiej w Baranowie w 1991 r.
2475.	LUBLIN. An International Joseph Conrad Conference "In
Conrad's Footprints" - Lit.Matt. 1991 nr 7 s.8
2476.	LUBLIN - New York. O Conradzie - Gaz.Wyb.L 1991 nr 217
s. 1
Dot. wydania dwóch tomów materiałów z Konferencji
2477.	(mul)s UMCS rozszerza zagraniczne kontakty - Dz.Lub.M
1991 nr 247 s.2
Dot. wydania dwóch tomów materiałów z Konferencji
2478.	WYWIAD z Philipem Conradem. Rozm. przepr. W.Krajka -
Wiad.Uniw. 1991 nr 5 8.9, fot.
300
		

/Licencje_069_02_309_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2479.	(Temi): Polskie ślady Conrada - Życie Warsz. 1991 nr 211
3.7
2480.	ZAPROSILI nas s do Baranowa ... - Przekrój 1991 nr 2412
3.2 (notka)
1992
2481.	KARGUL M.s Conrad nadal modny - Dz.Lub. 1992 nr 95 s.III
Wywiad z K.Carabine i 0.Knowles nt. przygotowania do druku
dwóch tomów referatów z konferencji w Baranowie
2482.	krajka w.: o Conradzie w baranowskim zamku - Akcent 1992
nr 3/4 s.371-372
(III Międzynarod.Konferencja "Conrad's Polish Footprints",
Baranów Sondom.)
2483.	(Ma-k)s Wizyta amerykańskiego profesora na UMCS
Dz.Lub. 1992 nr 200 s.10
Dot. konferencji w Baranowie
e. odczyty, spotkania
2484.	BACEWICZÓWNA W.: Środa literacka - Dziś i Jutro 1946
nr 5 3.7
Odczyt K.Czachowskiego: Conrad i O'Neil
2485.	BLIŻEJ Conrada - Głos Pom. 1977 nr 100 s.9
Not. nt. seminarium studentów WSP poświęconemu Conradowi
2486.	CONQUEST E.P.jr.: Conrad's evening at the Polish-
American Arts Association - Conr. 1969-70 (vol.2) nr 1
a. 73-74
Wieczór 28.11.1969 z udziałem E.A.Bojarskiego
2487.	CONRAD w oczach syna - Wiad. 1956 nr 51 s,4
Wspomnienia Johna Conrada na wieczorze Związku Pisarzy
Polskich na Obczyźnie
2488.	(Jon): "Rym" i syn Józefa Conrada - Dz.Pol.i Dz.Ż. 1956
nr 20 s.3
Spotkanie grupy literackiej "Rym", utworzonej w 1943 r. w
Palestynie na wieczorze literackim w Londynie
2489.	KOSTANECKI S.: Odczyt prof. E.Bojarskiego w Tow.
Naukowym riockim - Not.rłoc. 1972 nr 4 a.55-56, fot.
39 — Polska bibliografia
301
		

/Licencje_069_02_310_0001.djvu

			Wanda Perczak
2490.	(KREMPF Z.) (eg): Widnokrąg zanotował - Widnokrąg 1973
nr 8 s.4
Wieczór conradowski z prelekcją B.Kocówny w Mielcu
2491.	LEGEŻYŃSKI S.: Spotkanie z synem wielkiego pisarza -
Gaz.Niedz. 1970 nr 29 s. 7
W Londynie z gronem nauczycielskim i byłymi uczniami kursu
maturalnego
2492.	LISTY Conrada - Życie Warsz. 1969 nr 74 s.8
Odczyt Z.Najdera 2.IV.1969 w Warszawie
2493.	mit: Wieczory literackie - Arkona 1947 nr 3/4 s.21
Odczyt A.Kowalkowskiego: Conrad jako pisarz morski
2494.	O ODCZYCIE Conrada - Gaz.Lwow. 1930 nr 74
2495.	ODCZYT polski w Chunkingu - Dz.Pol.Dz.Ż. 1944 nr 307 s.4
0 Conradzie w Chinach - 20.XII.1944
2496.	(OLSZEWSKA M. ) (om): Nadciąga burza conradyzmu
Tryb.Maz. 1972 nr 228 s.6
odczyt E.A.Bojarskiego: "0 Józefie Conradzie i Conrado-
logii" w Płocku
2497.	TARNAWSKI W.: Wieczór (Conrada) - Dz.Pol.i Dz.Ż. 1956
nr 277 s.2
2498.	W RAMACH odczytów. Kalendarz kulturalny - Odrodź. 1945
nr 31 s.8
Not. o odczycie J.Kotta o Conradzie w Krakowie
2499.	Z Kroniki kulturalnej Wybrzeża. O Conradzie - Rejoy 1954
nr 40 s.l
Prelekcja L.Będkowskiego nt. Conrada i współczesnych
marynistów polskich w Inter-Clubie w Gdyni
2500.	ZEBRANIE literackie PEN-Clubu z prelekcję Andrzeja
Brauna "Ciemne morze, niewidzialny cel" (o poglądach
moralnych Conrada)
Not. W.Roszkowskiej-Sykałowej: Diariusz życia literackiego,
luty 1979 - Rocz.Lit. 1979 s.704
2501.	ŻYCIE kulturalne (fragm.) - Koszal.Stud. i Matsr, 19 77
nr 1 s.220
Not. o seminarium poświęconym twórczości J.C. w Słupsku
		

/Licencje_069_02_311_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
£. nagrody, konkursy
2502. MARYNISTYCZNA Nagroda Związku Zawodowego Marynarzy i
Portowców im. Józefa Conrada-Korzeniowskiego (za twórczość
marynistyczną) ustanowiona w 1965 r.
Omów.: L.Milian - Hor. 1969 nr 8 3.29 (art. o ustanowieniu
nagrody)
Otrzymali:
1966	Wł.Machejek za "Płyń łajbo moja"
1967	Z.Ostrołęka za "Kolory mojego morza"
1968	L.Teliga za "Trawlerem do Afryki”
Zb.Flisowski za "Od Gdańska do El Alamein”
1969	E.Wasilewski za "Powrotne szlaki"
1970	W.Milenuszkin za "Kapitanowie na piasku"
J.Mrozowicki za "Konwój w nieznane"
(S.Czerska) (sta) - Dz.Bałt. 1970 nr 134 s.5; Kult.P 1970
nr 7/8 s.233; Kron.L 1970 nr 29 s.4; Polska 1970 nr 11
s.5 2;
W 1970 r. w Londynie dyplom honorowy dla B.Conrada za
"Kronikę rodzinną"
Sprawozd. z wręczenia B.Conradowi: E.Boniecka - Życie
Marsz. 1970 nr 171 s.2; fot. Borysa Conrada Tryb Ludu 19 70
nr 164 s.4;
1971	J.Pachlowski za "Ryba i ełońae"
Komunikaty o przyznaniu: Tryb.Ludu 1971 nr 264 s.4; Życie
Marsz. 1971 nr 226 s.9; omów.: K.Pyszkowska - Hor. 1971 nr
11 s.18-19 (z wykazem dotychczasowych laureatów)
1973 J.Miłobędzki
L.Niekrasz
wyróżnienie: tom wspomnień pt. "Na morze po chleb i
przygodę"
Komunikaty o przyznaniu w 1973 r. : Bibliot. nr 9 s.288;
Głos Wybrz. nr 177 s.l; Hor. nr 10 s.43; Litery nr 9 s.40;
Życie Marsz, nr 178 s.2; omów.: J.Kydryński: Conrad,
szpital i postscriptum - Dz.Pol.K. nr 184 s.5
1976 A.K.Wróblewski za tom reportaży "Na głębokie wody"
nagr. dziennikarska: J.Surdykowski za całokształt pracy
Inf. o przyznaniu: Nowe Księż. 1976 nr 21 s.63
303
		

/Licencje_069_02_312_0001.djvu

			Wanda Perczak
Informacja o ponownym ustanowieniu nagrody - Dz.Bałt. nr
241 s.4, nr 271 s.6, nr 291 s.2, nr 294 s.3; Głos Szczec.
nr 294 s.5; Głos Wybrz. nr 260 s.5; Kur.Szczec. nr 244 s.l-
2; Wiecz.Wybrz. nr 244 s.2, 246 s.3 - wszystkie czasop. z
1984 r.
2503.	NAGRODA im. Ch.Baudelair'a dla J.J.Mayoux za przekład
powieści "Smuga cienia" - Nowe Książ. 1981 nr 16 s.93;
Wiad.N 1981 nr 31 s.2; Życie Lit. 1981 nr 31 s.19; Życie
Warsz. 1981 nr 170 s.7 (not.)
2504.	STYPENDIUM im. Josepha Conrada (dla studentów polskich w
Australii) - Tryb.Ludu 1960 nr 218 s.6
		

/Licencje_069_02_313_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
q. spuścizna
2505.	AUTOGRAF J.Konrada Korzeniowskiego - Wiek Nowy	1924
nr 6951
2506.	AUTOGRAF Konrada Korzeniowskiego (z papierów	St.
Szpotańskietjo) - Echo Tyg.K I 1929 nr 31
2507.	BIBLIOTEKA J.Conrada - Ruch Lit.W 1926 nr 2 s.63
0	książkach z bibl. Conrada sprzedawanych w antykwariatach
ang.
2508.	CONRAD Jessies Czysty przypadek. Rękopisy Conrada -
Wiad.Lit. 1924 nr 23 s.4
Notatka o cenach osiągniętych przy sprzedaży rkp. w 1923 r.
w NY Anderson Galleries
2509.	CZARNOMSKI F.B.: Conrad collected - Times Lit. Suppl.
1947 13.XII. s.645
2510.	(ŻUK-SKARSZEWSKI T.) T.S.s Conradiana (kolekcje
amerykańskie) - Ruch Lit.W 1927 nr 6 a.192
h. miscellanea
2511.	DIBLIOTEKA Józefa Konrada (siei) - Tęcza 1934 nr 8 s.62
Bibl. przy parafialnym kościele w Nowym Jorku
2512.	(an): Conrad w San Francisco - Dz.Pol.D 1974 nr 260 s.7
2513.	CONRADIANA nad Pacyfikiem - Panor.Pol. 1973 nr 3 s.37
Projekt założenia przez Fundację do Spraw Polskiej Sztuki
i	Kultury oraz Muzeum Morskie w San Francisco parku J.C.
nad Pacyfikiem
2514.	(Fot. J.C. z podpisem) - ¿wiat 1957 nr 50 s.2
2515.	(GROBICKI A.) AGRO: Conradiana - Tyg.Mor. 1974 nr 40
s.14, il.
0 żaglowcu "Joseph Conrad” w Mystic Seaport, Connecticut
USA
2516.	(GRUCHAŁA E.) (ega): Młodzi miłośnicy Conrada - Dz.Bałt.
1974 nr 109 s.6
305
		

/Licencje_069_02_314_0001.djvu

			Wanda Perczak
2517.	(ibe)s Marynistyczna księgarnia im. Josepha Conrada w
Warszawie - Życie Warsz. 1968 nr 149 3.8
2518.	(it): Kłopoty z Conradom - Cłoa Wybrz. 1969 nr 21 3.8
Anegdota w związku z ekspozycję w Muzeum Morskim
2519.	(IWASZKIEWICZ J.) es Odwet za Conrada - Twórczość 1959
nr 4 3.168
O poetach-cudzoziemcach piszących w jęz. polskim
2520.	JANTA A.s Kupa mięci (1) - wiad. 1966 nr 8 s.5
O zainteresowaniu Amerykanów twórczością J.C.
2521.	(KOŹNIEWSKI K.) K.K.: Czekanie na Conrada - Polityka
1965 nr 26 s. 7
O akcjach popularyzatorskich tematyki morskiej
2522.	LASKOWSKI J.: Gołąb nie usiadł - Tyg.Pol. NY 1945 nr 15
3.9
Korespondencja z pokładu ORI* "Conrad" z fot. J.C.
2523.	miodek J.i wybrzeże Korzeniowskiego - Conrada - Si.Pol.M
1982 nr 75 s.4
w sprawie nazwiska pisarza
2524.	NA BORCIE "Józef Conrad" - Tyg.Mor. 1962 nr 1 3.3,fot.
Nota o statku pod zdjęciem
2525.	O DOM Conrada - Wiad. 1948 nr 7 3.3
2526.	PODNIESIENIE bandery na m/s "Józef Conrad-Korzeniowski"
- Życie Warsz. 1978 nr 219 s.6
Not. w sprawie uroczystości w Gdyni 14.IX.1978
2527.	STATEK "Joseph Conrad" w historycznym porcie
amerykańskim - Głos Pol. 1957 1.VIII, sect.2 s.l
2528.	(ŚWIĘCKI W.) (wä): "Józef Conrad Korzeniowski" nowym
statkiem PLO - Wiecz.Wybrz. 1977 nr 271 a.2
2529.	T0P0R0WSKI W.: Conradiana: Skwer im. Conrada (w Sun
Francisco), List do Conrada (Saint John Perse'a z 1921 r.),
Popiersie Conrada - Wiad. 1973 nr ls.3
2530.	WARNEŃSKA M.: Rozdział XXX (fragm.) - w: Eliksir papy
Hemingwaya/ M.Warneńska - Warsz., 1983 s.422
O obdarowaniu Sz.Milewskiego przez E.Hemingwaya książkami
J.C.
306
		

/Licencje_069_02_315_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
2531. (zs): PIW gościł wybitnych conradystów - Przekrój 1975
nr 1553 s.13 (Mieszanka firmowa)
Not. sprawozd. ze spotkania edytorów, tłumaczy i drukarzy
z okazji ukończenia wyd. "Dzieł"
		

/Licencje_069_02_316_0001.djvu

			Wanda Perczak
Table of Contents
Preface 		4
Introduction (in English)		 . .	17
List of signifant abbreviations 		30
Abbreviations of periodicals 		32.
Abbreviations of publishing houses 		55
a summary of the life and works				57
Bibliography:
I. The writings
1.	First editions of the writings of Conrad. ......	70
2.	Complete editions
a.	Pisma wybrane		79
b.	Pisma zbiorowe		79
c.	Z pism Josepha Conrada		81
d.	Dzieła				84
e.	Dzieła wybrane	85
3.	Other editions
a.	Novels and memoirs		87
b.	Collections of short stories 		91
c.	Individual short stories, tales and fragments . .	92
d.	Publicistics	96
e.	Essays and reminiscences	98
f.	Miscellanea	99
g.	Letters .......... 		99
308
		

/Licencje_069_02_317_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
II. Critical Analysis
1.	Books
a.	Books printed		102
b.	Unpublished Master's and Doctor's theses ....	115
2.	Periodicals
a.	Periodicals dedicated to Conrad 		118
b.	Special issues dedicated to Conrad 		121
3.	Analysis appearing in periodicals and books
a.	Biography
Family and childhood		126
Marine duty		133
The "Otago" affair		138
Creative period 		141
Death		145
Boris Conrad's visit to Poland 1967 		146
Bosis Conrad's visit to Poland 1972 		148
b.	General analysis 		149
c.	Analysis of works		171
d.	The Polish character of Conrad		203
e.	Analysis on particular writings 		210
Almayers folly - Szaleństwo Almayera 		210
An Outcast of the Islands - Banita; Wygnaniec z
wysp........... ........	211
The Nigger of the "Narcissus". A tale of the
forecastle - Murzyn z załogi "Narcyza" . .	212
Tales of Unrest - Opowieści niepokojące ....	213
Lord Jim, a tale - Lord Jim		214
The Inheritors - Spadkobiercy 		219
Youth, a Narrative and Two Other Stories
Młodość i inne opowiadania		219
Typhoon and Other Stories - Tajfun i inne
opowiadania			222
40 — Polska bibliografia
309
		

/Licencje_069_02_318_0001.djvu

			Wanda Perczak
Romance - Przygoda		224
Nostromo		224
The Mirror of the Sea - Zwierciadło morza . . .	226
The Secret Agent - Tajny agent 		226
A Set of Six - Sześć opowieści		227
under western Eyes - w oczach zachodu		228
Some Reminiscences - Ze wspomnień .......	230
Twix Land and Sea - Między lędem a morzem ...	231
Chance - Los		232
Victory - Zwycięstwo	233
Within the Tides - Wśród prądów 		234
The Shadow Line - Smuga cienia	235
The Arrow of Gold - Złota strzała		236
The Rescue - Ocalenie		237
Notes of Life and Letters - 0 życiu i
literaturze		238
The Rover - Korsarz 			239
Suspense - W zawieszeniu		24 0
Tales of Hearsay - Opowieści zasłyszane ....	240
Last Essays - Ostatnie szkice 		242
The Sisters - Siostry		242
Szkice polityczne 		243
Letters - Listy		243
Rysunki Conrada 		24 6
Różne		24 6
f. Revievs of foreign writings on Conrad 		24 8
4.	Conrad in art
a.	Poetry		253
b.	Prose		260
c.	Music and fine arts		261
d.	Realization of his writings
theatrical		265
film 			269
television		272
radio		277
5.	Cult
a.	Conradieste				281
b.	Foreign "Conrad" periodicals - reviews 		287
310
		

/Licencje_069_02_319_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
c.	Conrad organizations 		289
d.	Anniversaries, conferences ... 		291
e.	Lectures, meetings 		301
f.	Awards, competitions 		303
g.	Remembrances of Conrad		305
h.	Miscellanea		305
Table of contents	308
Index of surnames and pen-names		312
		

/Licencje_069_02_320_0001.djvu

			Wanda Perczak
INDEKS
(A.T.) 720
(ab) 369
(AM) zob. Magdoń A.
(AMI) zob. Soliński Bolesław
(an) 2512
(as) 1982
(asch) 2280, 2469
A.B. 431, 1050
A.G. zob. Grodzicki Antoni
A.K. zob. Komorowski Adam
A.K. zob. Krasiński Andrzej
A.Kor. zob. Korupczyńska A.
A.P. 744, 2171
A.W.Wys. zob. Wysocki Adam Witold
A.Z. zob. Zgorzelski Andrzej
Abe zob. Biernacki Andrzej
Ablamowiez Tomasz 1051
Abramowski Edward Józef 2292
Adamczewski Jan 444
Adamczyk Zdzisław Jerzy 322, 1940
Adamowicz Maria 2351
Adams 7 68
Afanasjew Jerzy 2410
Aleksandra zob. Kydryński Lucjan
Allen Jerry 288, 604, 1858, 1860, 1863, 2000, 2002, 2013
Amicus zob. Jabłonkówna Leonia
Anderson James A. 318, 1052
Anderson Jean 2312
Anderson L. 319
Anderson-Betley Catriona 1451
André Lucjan 1889
Andrzejewski Jerzy 33, 645, 1584
312
		

/Licencje_069_02_321_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Ant.P. zob. Potocki Antoni
Ares Antoni	1054
Arwell 377
Atkins John	1007
Aycock W.M.	428, 2030
(b) zob. Barnaś Kazimierz
(D) 2241
(be) 2428
(BoWer) 4 52
(bst) 361
(bz) zob. Zagroba Bogdan
B. 744
B.M. zob. Madej Bogda
B.O. zob. ostromęcki Bogdan
B.P. 1995
Babiński Jerzy 611
Babiński Julian 1116, 1141, 1228
Bąbol Jerzy 2173
Bacewiczówna Wanda 2484
Bączkowska Irena 521, 694
Będkowski Lech 24 99
Bagiński Paweł 315, 321, 1055, 1556, 1585, 1713
Baines Jocelyn 422, 1056, 1064, 1405, 1996, 1999, 2007,
2015, 2037, 2038, 2041
Baird Tadeusz 2125-2128, 2147, 2164
Bajdor Jerzy 1452, 2173
Bajkowska I. 1025
Bykowska Eligia 897
Bykowski Andrzej 1653
Bakuła Leszek 2043
Balczyk R. 2263, 2274
Balińska A. 2352
Baliński Ignacy 770, 1654
Baliński Stanisław 1941, 1996, 2181
313
		

/Licencje_069_02_322_0001.djvu

			Wand« Perczak
Aałłaban Karolina 289, 413
Bałutowa Bronisława 1057, 1058
Balzac Honoré 428, 1176
Balzac Honoré de 1137
Banasiak Elżbieta 291
Bańkowska Anna 44 5, 745
Bańkowska Barbara 370
Baranowicki Antoni 746, 771, 1514
Barnaś Kazimierz 2402
Baroja y Nessi 1052
Bartelski Lesław Marian 1453
Bartoszewicz Kazimierz 446
Batchelor Rosamond 356, 2025
Baudelair Charles 2503
Bauer Zbigniew 294, 324
Beaupré Barbara 110
Beckett Samuel 1346
Bednarczyk Cz. 986
Bednorz Zbyszko 1532
Beerbohm Max 1066, 2107
Beeton D.Ridley 428, 1059
Belczyk R. 2278
Bender Todd K. 428, 1060
Bennet Arnold 1058
Bennet Patrick 351
Bennet Richard 2181
Bense Robert 1997
Berbelicki Władysław 1927, 2385, 2429
Berent Wacław 2318
Bereza Henryk 1Ü61, 1650, 2290
Bernaś Kazimierz 2163
Bernat Andrzej 326
Bernatt Stanisław 74 7
Bernstein Edward 447,, 1586
Berthoud Erik 748
314
		

/Licencje_069_02_323_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Berthoud J. 412
Besatak Marzena 371
Beylin Karolina 721, 2162
Bielańska Karolina 768, 1910
Bielasiewicz Joseph F. 749
Bielatowicz Jan 2166
Bielawski Jan 750
Bieńkowska Ewa 1587, 1817
Bieńkowska W. 295
Biernacka Iwona 2226
Biernacki Andrzej 301, 1754
Biernacki Jerzy 2172
Biernacki-Poray Janusz 191, 192, 290, 435, 440,
2166, 2171
Biles Jack J. 428, 1565
Biliński Marian 269
Biliński Wacław 291, 339, 435
Dillip Witold 323, 1588, 2265
Birkenmajer Józef 751
Bista Henryk 2213, 2214
Błaszkiewicz A. 344
Błażejewski T. 2314
Błażek Zygmunt 1454
Błoński Jan 752
Bliith Rafał Marceli 434, 448-450, 1062, 1063, 1455,
1714, 1819, 1820, 1890
Bober Jerzy 217 5
Bobkowski Andrzej 1064, 1395, 1999
Bobrowska Romana 2269, 2276, 2279
Bobrowski Johannes 2044
Bobrowski Stefan 469, 473, 500, 525, 527
Bobrowski Tadeusz 292-294, 413, 445, 451, 467, 473
478, 479, 500, 506, 527, 537, 563, 578,
1635
1911,
1589,
474,
1036,
315
		

/Licencje_069_02_324_0001.djvu

			Wanda Perczak
Boduszyńska-Borowikowa Maria 71, 288, 348, 361, 413, 423,
1669, 2000, 2329
Bogdański Jarzy 1065
Bogucka Janina 440, 843
Bohdziewicz Antoni 2265, 2266
Bojanowicz Anna 350
Bojarska Nancy 2389
Bojarski Edmund A. 261, 301, 333, 362, 541-544, 612-614,
646, 647, 753-755, 1066-1074, 1102, 1456, 1457,
2001, 2045, 2069, 2074, 2283, 2284, 2330, 2331,
2338, 2339, 2361, 2373, 2486, 2489, 2496
Bołtuć Irena 2228
Bone M. 1579
Boniecka Ewa 2502
Borges Jorg<î Luis 204 6
Borko Bożydar 1458
Borkowska Ewa 366
Borkowska-Nelkenowa Irena 27 5
Borowik Józef 1133, 2002
Borowska Marta 2047
Borowy Wacław 1075, 1076, 1533, 1690, 1691, 1749, 1787,
1788, 1818, 2129
Borowy Wiesław 707
Borski Lech 2237
Bortnowska Halina 1777
Borysow Wiktor 295, 416, 1077
Bossiére Camille René La 429, 1078, 1079
Boswell J.K. 2332
Bradbrook M.C. 333, 422, 432, 1080, 2010, 2032
Branny Grażyna 372
Bratkowski Stefan 324
Braun Andrzej 294, 296-298, 324, 411-413, 415-419, 453,
545, 546-556, 724, 813, 1051, 1081, 1082, 1802,
1867, 1942, 2191, 2209, 2228, 2281, 2286-2288,
2370, 2424, 2430, 2500
316
		

/Licencje_069_02_325_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Braun Jerzy 2171
Breiter Emil 439, 756, 1590, 1692, 1733, 1758, 1803, 1868,
1891
Bricquel Emilia 270
Briesen K. 2301
Briąuel Emilie 1966
Brocki Zygmunt 414, 419, 423, 557, 607, 757, 758, 1083,
1084, 1085-1087, 1983
Brodzka Anna 324, 364
Brodzki Józef 169, 171, 234, 712
Broncel Zdzisław 965, 1655
Broniarek Zygmunt 1088, 2185, 2192
Bronowski Jacob 428, 971, 2442
Brooks C. 1656
Brooks R. 2193, 2194
Brown Ruth C. 428, 1102, 1715
Brucz S. 1540
Brzękowski Jan 2048
Brzeska Wanda 1089
Brzeziński Roman 759, 1090, 2003
Brzostowiecka Maria 2186, 2191, 2237
Brzozowski Stanisław 760, 935, 1091, 1591, 1769, 1785
Buchner Władysław 269
Budkowska Janina 691
Budrecki Lech 1693, 1892
Budziak Lydia Martha 373
Bugajski Leszek 2200
Bukolt A. 1092
Bukowiecki Leon 2199
Bulikowski Wiesław 461
Bunikiewiczowa Maria 183, 206
Burgess Anthony 1459, 2004
Burgess C.F. 411
Bursewicz Józef 2049
Burska Ewa 1657
41 — Polska bibliografia
317
		

/Licencje_069_02_326_0001.djvu

			Wanda Perczak
Burski Juliusz 2210, 2220, 2221, 2229, 2240
Dury Stanisław Edward 2170, 2173
Burzyńska Joanna 332, 350
Busza Andrzej 259, 333, 339, 454, 1093, 1102, 1205, 1460,
1759, 2005, 2006
Buszczyński Stefan 299, 578
Byron George Gordon 1094, 1344
Byrska J. 2167
CEL zob. Czuliński Jeremi
Camus Albert 382, 1149
Carabine K. 302, 2481
Carroll-Najder Halina 54, 57, 64, 74, 75, 148, 154-156,
158, 261, 271, 278, 285, 333-336, 1740
Casement Roger D. 271, 437, 460
Cat-Mackiewicz Stanisław 1461, 1520
Cecil David 1300
Centnerszwerowa Róża 1912
Ch.Leon 4 55
Chaoińska Elżbieta 374
Chałasiński Józef 761, 762, 1224, 2291
Chałko Zbigniew 2050
Choiński Krzysztof 2228
Chołodowski Waldemar 298
Choromański Michał 300
Chrzanowski Feliks 1913
Chrzanowski Tadeusz 2446
Chwalewik Witold Jan 37, 145, 318, 362, 422, 434, 558,
559, 560, 760, 1094-1099, 1462-1464, 1557, 1566,
1592, 1694, 1734, 1750, 1760, 1789
Chwedczuk Zbigniew 2154
Cliylicka Wanda 1100
Chynowski Paweł 2180
Cichocka Albertyna 265, 648
Cichoń Anna 328
318
		

/Licencje_069_02_327_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Cichowicz W. 277
Ciechocki J. 1976
Ciemiński Ryszard 64 9
Cienkowski Witold Paweł 763
Cieplińska-Bojarska H. 1509
Ciołek Jerzy 764
Collector zob. Sakowski Juliusz
Condraier P. 2239
Conquest Edwin P.jr. 2486
Conrad Borys 301, 412, 436, 457-459, 473, 520, 521, 719,
1102, 1916, 1997, 2001, 2006, 2425, 2502
Conrad Jessie 267, 303, 447, 452, 460-462, 473, 476, 487,
526, 540, 650, 711, 2508
Conrad John 363, 414, 440, 463, 464, 509, 522, 765, 2487
Conrad Philip 464, 495, 2211, 2245, 2478
Consuel J. 2181
Coppola Francis Ford 1674, 1676, 1679
Cowen L. 1107
Crane Stephen 391, 666
Cranshaw E. 818
Crepy Gilberte 268
Cresswell John 1106
Crompton John 309, 355, 2078
Cudak Romuald 350
Cunninghame Graham R. 1941
Cunninghame Graham R.B. 28
Curie Richard 50, 272, 333, 422, 770, 772, 2014, 2036,
2042, 2386
Currelli Mario 318, 1102, 1107, 1716
Curs Yellow 317
Ćwikowski A. 2185
Cybulski Władysław 2200
Czachowski Kazimierz 465, 1108, 1109, 1658, 1695, 1717,
1840, 1869, 1914, 2484
Czajkowska Magdalena 773
319
		

/Licencje_069_02_328_0001.djvu

			Wanda Perczak
Czajkowski Renard 2128
Czapińska Wiesław 2222
Czapińoka Wieaława 2227
Czapska Maria 2321
Czapski J. 774
Czarnecki Antoni 775
Czarnomski F.B. 2509
Czasak Danuta 1593
Czechowicz Józef 2051, 2088
Czeczot A. 2130
Czekalski Eustachy 1943
Czermińska Małgorzata 415, 776
Czermiński Adrian 1467, 2203
Czerska Stanisława 616, 777, 2131, 2354, 2355, 2502
Czerucki Władysław 1625
Czerwiński Marcin 778
Czeszko Bohdan 232, 1984
Czosnowaki Stanisław 466
Czubakowska H. 375
Czuchnowski Marian 2052
Czuliński Jeremi 2162
(dad) zob. Damborsk^ Jiri
(dor) 2431
(dz), (dzian.) zob. Dzianisz Paweł
DAG zob. Dziembay Agnieszka
Dybała Jacek 2315
Dąbrowska Maria 306, 424, 426, 651, 780-785, 1061,
1111, 1112-1116, 1304, 1534, 1567, 1576,
1718, 1804, 1821, 1850, 1893, 1904, 1937,
2291, 2292-2297, 2322
Dąbrowski Jan P. 1117, 1118
Dąbrowski Marian 667, 680, 684, 786, 1526
Dąbrowski Wojciech 712, 787
Dąbrowski Zdzisław 2275
1110,
1594,
2290,
320
		

/Licencje_069_02_329_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Daiches David 7 88
Daleaki Herman M. 307, 1568
Damborskÿ Jiri 566, 1119
Danhofer Bonofacja 652
Danielak Wiesław 2411, 2414
Danilewicz-Zielińska M. 789
Danilewicz-Zielińska Maria 1469
Danilewiczowa Maria 274, 354, 467, 1120, 1121, 1468, 2007,
2107
Daniłłowicz Stanisław 2165
Darras Jacques 2040
Dauksza Stanisław 617-622
Davies Laurence 430
Dawid Maurice 868
Dębicki zdzisław 312, 712, 790, 1470
Dębnicki Antoni 1029
Debussy Claude 962
Dejmek Kazimierz 2172, 2173
D'Elia Gaetano 430, 1575
Dent J.M. 770
Dickens Charles 1716, 1744
Dik zob. Koprowski Jan
Dipont Małgorzata 2197, 2200
Długosz Józef 354
Długoszowski-Wieniawa Bolesław 193
Dłuska Maria 1423
Dmowski Roman 273
Dobosiewicz M. 2471
Dobraczyński Jan 1122, 1123, 1595
Dobrowolski S.W. 653
Dobrowolski Władysław Józef 267, 1505
Dobrzycka Irena 315
Dolecki Zbigniew 316, 1124, 1822, 1870
Dołęga Włodzimierz 1780
Doliński Jerzy 301
321
		

/Licencje_069_02_330_0001.djvu

			Wanda Perczak
Domański Maciej 1125, 2170
Dondziłło Czesław 2234
Dostojewski Fiodor M. 402, 1062, 1103, 1325, 1375, 1449,
1589, 1771, 1776
Downarowicz Januaz 1126
Drewnowski Tadeusz 781, 2292
Drozdowski Bohdan 726, 1127
Dudziński Bolesław 791, 1128
Dumeril Pierre 3 59
Dunikowski Xawery 2007
Diirr Jan 434, 1471
Dużyk Józef 813
Dyboski Roman 426, 434, 468, 561, 708, 712, 792-795, 1129,
1130-1133, 1472, 1735, 1928
Dygasiński Adolf 1194
Dynowska Maria 7 96
Dzianisz Paweł 257, 288, 292, 296, 298, 301, 350, 417,
469, 470, 546, 562, 623, 797-799, 1134, 1135,
1809, 1985, 2132, 2133, 2327, 2356-2358, 2420,
2432
Dziembay Agnieszka 727
Dziewanowski Kazimierz 457
Dziewicki Jerzy 800
Dziubowa Maria 2448
(eg) zob. Krempf Zbigniew
(ega) zob. Gruchała Edmund
(EHM) zob. Moskalówna Ewa
(e.m.) zob. Milewski Edgar
E.B. 801
E.I. zob. Iwanicki Eugeniusz
el, elektor zob. Elektorowicz Leszek
Eberhardt Konrad 316
Egyedi F.B. 2003
Ehrenberg Kazimierz 1473
322
		

/Licencje_069_02_331_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Elektorowiea Leszek 75, 248, 252, 443, 803, 804, 1858,
2424
Eliot George 428, 1059
Eliot Thomas Stearns 1656, 1679, 2053
Epstein Jacob 1183, 2149, 2169
Erdmann Marta 2338
Ergetowski Ryszard 563
erno 1475
Eustachiewicz Lesław 1821
Evert Józef Ludwik 90, 214
Faber Wincenty 2054
Fabianowski Andrzej 368, 369
Fagan Robert 1136
Falska Dorota 805
Faulkner William 372, 1440, 2291
Felsztyn Tadeusz 440
Fenikowski Franciszek 2055, 2056, 2134
Ferenc Teresa 2057, 2058
Fernandez Ramon 1137
Fijas Zygmunt 2108
Fik Marta 2173
Filip Tadeusz 1138
Filier Witold 2173
Filochowski Wacław 699, 712, 1476, 1488
Fitzgerald Francis Scott 405
Flisowski Zbigniew 232, 288, 296, 298, 347
FlisowskiZbigniew 2502
Florczak Zbigniew 296, 298, 301, 305, 332, 345, 350, 2424
Folejewski Zbigniew 433, 1460, 1659, 2293
Ford Madox Huefer 1058
Ford Madox Hueffer 36, 37, 317, 831, 1139, 1650, 1710
Fornalczyk Feliks 303, 306, 323, 353, 1140
Forster 404
Frajlich Anna 2008
323
		

/Licencje_069_02_332_0001.djvu

			Wanda Perczak
France Anatola 1283
Franci Gustav 2200
Fredro Aleksander 1373, 1788, 1800
Freissler Ernst Wofgang von 806
Frenkel Mieczysław R. 1944
Fręś M. 364
Frühling Jacek 2162
Fryde Ludwik 426, 1141-1143, 1790
Fuchsówna Jolanta 460
Furmanik Stanisław 1871
Fusco A. 1144
(g.) zob. Grodzicki August	.
GOA, Goa zob. Gołubiew Antoni
Gałczyńska Kira 2199
Gałczyńska-Folkierska Anna 1145
Galsworthy John 248, 274, 671, 807, 1058, 1146,
2109, 2180
Gamska Jadwiga 1823
Garczyński Tadeusz 472
Gardner Monica 312
Garlicki Bolesław 2228
Garliński Józef 2362, 2458
Gęsiorowska Maria 127, 136
Gastón Paul 428, 1147
Gaudella Philip 346, 886
Gawęcka Kalina 2240
Gawlik Jan Paweł 2160, 2169
Gawliński Stanisław 350
Gay Helena 10, 32, 54, 85, 149
Geisler Halina 376
Gekoski R.A. 308
Genzel Peter 314
Georg Jessie zob. Conrad Jessie
Gerard Jan 1224
1956,
324
		

/Licencje_069_02_333_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Gerber Helmut E. 1997
Gerlicz Ludwik 691
Gorould Daniel 1148
Gierowski Stanisław 1872
Giertych Jędrzej 273
Gillon Adam 309-311, 319, 328, 345, 366, 415, 427, 428,
430, 495, 1149-1155, 1205, 1477, 1577, 1660,
1719, 1824-1826, 1977, 2009, 2017, 2018, 2074,
2095, 2373
Gillon Izabela 495
Gisges Jan Maria 324, 808
Glinczanka Agnieszka 37, 60, 77, 81, 129, 2238, 2269
Głogowski Stefan 423, 473, 1535
Głowacki Janusz 1616
Głowski Eugeniusz 2150
Głuski Jacek 296
GniaŁczyńaki Wojciech 186, 2166
Gnoiński Stanisław 1536, 1558, 1596
Goetel Ferdynand 440, 809
Golding William Garald 1444
Goldknopf D, 319
Goldschlag Fryderyk 354
Gołębiowski Stefan 1156
Goliński Leszek 2188
Gołubiew Antoni 150, 296, 303, 318, 412, 438, 810-813,
822, 1157-1160, 1225, 1597, 1720, 1736, 1851,
1859, 1873, 1945, 1978, 1986, 2228, 2298
Gombrowicz Witold 415, 814
Goinulicki Wiktor 1478
Gonciarek Tadeusz 337
Gondowicz Jan 133, 474, 1161, 1761, 1987
Gonski Casimir 1162
Góraka Halina 725
Górski Jan 294
Górski Kazimierz 654
42 — Polska bibliografia
325
		

/Licencje_069_02_334_0001.djvu

			Wanda Percrak
Górski Konrad 1163, 1164, 1537, 1569, 1598, 1751, 1762
Gostkowska Ewa 2199
Gostkowski Juliusz 564
Got Jerzy 2182
Grabczak-Ryszka Elżbieta 377
Gr^bczewski Bronisław 1178
Grabowski Wojciech 1165
Grabowski Zbigniew 306, 312, 438, 815, 1166, 1167, 1479,
1538, 1905, 2010
Grabowski Zygmunt 39, 41
Graham Kenneth 17 63
Granicka Irena 1608
Greene Graham 407, 1090, 1096
Greenep Francis M. 816
Greń Zygmunt 1168, 1651, 2184, 2360
Grey H. 1939
Griffith-Jones K. 2011
Grobioki Aleksander 2515
Grodzicki Antoni 1906
Grodzicki August 1946, 2388, 2457
Grubiński Wacław 439, 817, 1017, 1169, 2185
Gruchała Edmund 2516
Grun Andrzej 1988
Gruszecka Aniela 1810, 2179
Gruszka Franciszek 2059
Gruza Jerzy 2223
Grydzewski Mieczysław 237, 475, 655, 656, 818-820
Grzebieniowski Tadeusz 821
Grzegorczyk Piotr 266, 279, 434, 657, 822, 1133, 1170,
1171, 1480, 2299
Grzelecki Stanisław 2200
Grzeniewski Ludwik Bohdan 353, 1172, 1173
Gudebska Danuta 658, 2433
Gunrard Albert J. 565, 2013
Guilhamet Leon 428, 1739
326
		

/Licencje_069_02_335_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Gurko Leo 313
Guze Joanna 3 03
H.J. zob. Jarnuszkiewicz Halina
H.J.P. zob. Pajzderska Helena Janina
H.O.G. zob. Ostachowska-Głogowska Hanna
Han.Skar. zob. Skarbek Hanna
Halikowska T. 1460
Halsey 272
Hamerliński Andrzej 294
Hammes Kenneth W.jr 427, 1570
Hangen O.J.W. 1828
Hanuszkiewicz Adam 2219
Hartwig Julia 1599
Hastings Basil Macdonald 2180
Hawkins Hunt 430, 1174
Hebanowski Stanisław 2236
Helman Alicja 411
Helscheies A. 2185
Helsztyński Stanisław 315, 422, 823-826, 933, 2403
Hemingway Ernest 1175, 1209, 1440, 2530
Hendzel Władysław 2304
Ilenig Susanne 318, 428, 1176
Herbert Zbigniew 187, 2161, 2223
Herbst Jerzy 1852
Herling-Grudzifiski Gustaw 827, 1177, 1252, 1481, 1764,
2110
Hertz Paweł 306
HevitL Douglas 333, 1740, 2014
Higdon David Leon 1884, 2461
Hodges Robert 2005
Hoene-Wroński Józef Maria 675
Hoff Peter Sloat 428, 1741
Hoffmanowa Anna 2200
Holzer Ryszard 2060
327
		

/Licencje_069_02_336_0001.djvu

			Wanda Perczak
Hope A.J. 770
Horzyca Wiłam 3, 19, 40, 145, 204, 205, 1178, 1662, 1743,
2268
Hoszowska Lucyna 291
Howard Patsy C. 261
Hrynkiewicz-Moczulski Mariusz 440, 464, 828
Hübner Zygmunt 2180, 2241, 2242
Hultberg P. 1460
Humienny Józef 378
Hussakowski Bogdan 2226
Hutnikiewicz Artur 476
Huxley Aldous 1372
(I.R.) zob. Rybczyńska Irena
(ibe) 2517
(ibis) zob. Wróblewski Andrzej
(it) 2518
I.M.P. zob. Piechocki Jan
Ulg Jerzy 415, 1947, 1948, 2177 , 2238, 2443
Innes Hammond 97 0
Ipohorski-Lenkiewicz Zygmunt 2165
Iwanicki Eugeniusz 301
Iwaniuk Wacław 1179
Iwanowska Olga Kinga 2361
Iwaszkiewicz Jarosław 296, 298, 316, 338, 443, 829, 830,
898, 1183-1185, 1482, 1600, 1721, 1742, 2061,
2088, 2302, 2519
Iwaszkiewicz Maria 1182
Iwaszkiewiczowa Anna 442, 898, 1180-1182, 1261, 1262, 1835
(J.G.) zob. Głuski Jacek
(J.W.) 2339
(J.W.S.) zob. Weisa Janusz
(j) 2012
(Jas) 2226
328
		

/Licencje_069_02_337_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
(Jon) 2488
(jk) zob. Korzenny Jan
(js) 477
J.B. zob. Babiński Julian
J.B. zob. Bielatowicz Jan
J.C. 412, 425, 426, 492
j.k. lub J.K. zob. Koprowski Jan
J.K. zob. Kotlica Jacek
J.Ł. 1186
J.M. 659, 660, 1187, 2062
J.P. zob. Polaczek Jan
J.R. zob. Ratajczyk Józef
j.s. 1483
j.sz. 831
JAG zob Gudebska Danuta
JAP 1200
jao. zob. Jaaicnica Taweł
jas. zob. Jastrzębski Jan
jd zob. Damborsky Jifi
JJS zob. Szczepański Jan Józef
jnk zob. Kłosowski Józef Nikodem
Jot zob. Ślipińska Jadwiga
jot-ka zob. Kołtuniak Jerzy
J.Freeman Bell zob. Zangwell Israel, Cowen L.
Jabłkowska Róża 31, 43, 50, 111, 292, 303, 314, 315, 317,
348, 353, 379, 416, 422, 443, 451, 478, 479, 480,
832, 833, 1102, 1188-1190, 1584, 1610, 1652,
1710, 2013, 2014, 2073, 2095, 2425
Jabłonkówna Leonia 2162
Jackiewicz Aleksander 2194, 2200, 2205
Jackson Heimer W. 17 65
Jacyna Felix M. 034, 1191
Jakimiak Z. 841
Jakubowski Jan Zygmunt 1193, 1194, 2319
James Henry 1058, 1151, 1399
329
		

/Licencje_069_02_338_0001.djvu

			Wanda Perczak
Jamiołkowski 90
Janicki Stanisław 771
Janion Mario 326, 419, 1404, 2234
Jankowska Hilda 835
Jankowski Czesław 1539
Jankowski Edmund 292, 836, 1485, 1949
Jankowski Józef 567
Jankowski L. 2169
Jankowski Zbigniew 2063, 2064
Janota Wojciech 324
Janta Aleksander 481, 837-839, 988, 1053, 1195-1199, 1237,
1486, 1487, 1601, 1602, 1929, 1930, 1979, 1980,
2300, 2520
Jarecki Andrzej 2162
Jarnuszkiewicz Halina 2424
Jarosińska Irena 2440
Jaruzelska A. 2004
Jaruzelska D. 1459
Jasienica Paweł 482, 840, 841, 1201, 1202
Jasieński Jerzy 626-628
Jasieński M. 266, 275
Jasińska A. 2271
Jasińska Barbara 350
Jasiński P. 349
Jasiński Zbigniew 440, 842
Jastrzębski Jan 232
Jaszczyk Tadeusz 2446
Jaworski Roman 439, 709, 712
Jean-Aubry Gérard 13, 316, 440, 488, 768, 830, 843, 844,
1379, 1445, 1488, 1489, 1524, 1528, 1540, 1973,
2014, 2033, 2301-2303
Jedlicz J. 2185
Jędrkiewicz Edwin 1841
Jędrzejczyk Olgierd 2175
Jędrzejewicz Janusz 1805, 1894
330
		

/Licencje_069_02_339_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Jędrzejkiewicz Zygmunt 845, 2404
Jellenta Cezary 1203, 1204
Jeżewski Krzysztof Andrzej 2046, 2065
Jeżewski. Z. 22 7 8
Jezierski B.A. 786
Jodłowski J. 1842, 1915
Jóhling W. 2201
Johnson Bruce 308, 1997
Jokel Edward 2111
Joung G. 2011
Joyce James 1272, 1273
(k), (K) zob. Kosińska Maria
(K) zob. Koźniewski Kazimierz
(kg) 2457
(KM) zob. Młynarz Kazimierz
(kpk) zob. Kołpak Andrzej
K.E. zob. Ehrenberg Kazimierz
KJW zob. Wyka Kazimierz
K.K. zob. Koźniewski Kazimierz
K.N. zob. Nitch Kazimierz
K.Nast. zob. Nastulanka Krystyna
krk zob. Kuliczkowska Krystyna
KTT zob. Toeplitz Krzysztof Teodor
K.Zdz. zob. Zdziechowski Kazimierz
Kaczanowska Bogumiła 1206, 1827
Kaczyńska Jadwiga 1603
Kaczyński Antoni 841
Kaczyński Zbigniew 285
Kaden-Bandrowski Juliusz 439, 654, 712, 1490, 1766, 1874,
2112
Kądziela Jerzy 301
Kafka Franz 114 9
Kahan Aleksander 1722
Kaja 483
331
		

/Licencje_069_02_340_0001.djvu

			Wanda Perczak
Kajewski Piotr 2200, 2238
Kajzar H. 2270
Kalenkiewicz Irena 1604
Kallenbach Józef 518
Kallimach zob. Syski Jacek
Kałuska Jadwiga 468
Kałużyński Zygmunt 1207, 2200
Kamiński Jan 365
Kane W.R. 276
Kański Władysław Jerzy 366
Kar.Beyl. zob. Beylin Karolina
Karczewska-Markiewicz Zofia 2162, 2171
Kargul Małgorzata 2472, 2481
Karl Frederick R. 413, 430, 1459, 1963, 2004, 2012, 2035
Karny Alfons 1612, 2136
Karpiński Maciej 419
(Karrakis) 661
Karwacki Ryszard 1208, 1697
Kaśka Adam 2015
Kasprzycka Alicja 305
Kawiński Wojciech 2066
Kazecka Maria 662
Kazimierczyk B. 2282
Kaźmierczak Barbara 2218, 2228, 2232
Kellner Irena 2180
Kermode F. 1256
Kettle Arnold 424, 1723
Kiełkowski Roman 1209
Kieniewicz Jan 288, 296, 347, 2016
Kieniewicz Stefan 294
Kierst Jerzy 2171
Kinoman zob. Skąpski Mieczysław
Kipling Rudyard 753, 1239, 1315
KirBchnar Paul 1460
Kisiel M. 364
332
		

/Licencje_069_02_341_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Kisielewski Józef 2166
Kisielewski Kazimierz 2138
Kisielewski Stefan 1224
Kisielewski Zygmunt 852, 1541, 1571, 1752, 1806
Kłak Tadeusz 366
Kleczkowski Paul 1491
Kleczkowski Stefan 1492
Kleiner Juliusz 1578
Klimas-Błahutowa Maria 303
Klia2czewski H.Spirydion 440, 663
Kliszczewski Józef 277
Kłopotowski K. 2200
Kłosowski Józef Nikodem 1542
Kluz Stanisław 853, 854
Knapp Hay Eloise 317, 1102, 2028
Knothe Maria 1210, 1895
Knowles Owen 302, 428, 1211, 2481
Kobrzyński Bolesław 440, 2067
Kobus Marek 664
Koc Barbara zob. Kocówna Barbara
Kochanowicz Mieczysław 2178
Kochanowska Eugenia 485, 2049, 2073, 2097
Kocówna Barbara 232, 260, 306, 309, 310, 315, 320-323,
325, 333, 350, 354, 362, 366, 380, 411, 412, 415,
419,
423, 484, 515, 665
, 988,
1051,
1061,
1102
1173,
1205, 1212-1214,
1253,
1460,
1493,
1605
1663,
1811, 1951-1953,
2017,
2018,
2019,
2213
2214,
2236, 2424, 2425,
2449,
2450,
2490
Koestler 1397
Kokot Joanna 415
Kołaczkowski Stefan 539, 855, 1215, 1579, 1828, 1843,
1896, 1916
Kołakowska Agnieszka 1677
Kołoniecki Roman 2068
Kołpak Andrzej 2413
43 — Polska bibliografia
333
		

/Licencje_069_02_342_0001.djvu

			Wanda Perczak
Kołtuniak Jerzy 1875
Komar Michał 301, 324, 413, 415, 418, 419, 856, 1216,
1217, 1664, 1767, 2180, 2200, 2242, 2258
Komornicka Maria 1606
Komorowski A. 1419
Komorowski Jerzy 2364
Kon Zygmunt 2365
Konarski Józef 1173
Kondrat Marek 2199
Koniczek Ryszard 2200
Koniecpolski Jan 2180
Konopacka Joanna 289, 301, 414, 423, 987, 1218-1220, 1954,
2341, 2342, 2366, 2367
Kopalko Zbigniew 2253-2255, 2267
Kopcewicz Andrzej 666
Koprowski Jan 288, 291, 292, 296, 305, 310, 314, 316, 321,
323, 362, 366, 435, 857-859, 1221, 1222, 1955,
2020-2023, 2044, 2069, 2070, 2113, 2408
Korbut Gabriel 860
Kornacka Anna 1494, 2307
Korniłowiczówna Maria 265, 316, 414, 1495
Korupczyńska A. 2226, 2446
Korzeniewska Ewa 667, 1791
Korzeniowska Ewelina 486
Korzeniowska Wanda 4 87
Korzeniowski Apollo 451, 486, 488-490, 493, 494, 500, 501,
503-505, 510, 511, 518, 529-531, 1497, 2071
Korzeniowski Józef 1952
Korzenny Jan 861
Kosch Teodor 668, 1931
Koseda Danuta 2135, 2142
Koseda Zdzisław 2135, 2142
Kosek Karol 494, 1496, 1497
Kosińska Maria 2215, 2228, 2238, 2249
Ko3iń3ki Zdzioław 354
334
		

/Licencje_069_02_343_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Koskowski Józef 316, 491
Kossak Jerzy 1223
Kossowska Stefania 492, 1885, 1956, 2405
Kostanecki Stanisław 862, 24 89
Kosterska M. 493
Koszutska Olga 2169
Kotlarczyk Mieczysław 2171
Kotlica Jacek 2368
Kott Jan 1111, 1145, 1224-1226, 1607, 2498
Kowalczyk Alina 2313
Kowalczyk Barbara 1227
Kowalewski Janusz 1000
Kowalik Zbigniew 863, 864
Kowalkowski Alfred 1228, 2493
Kowalska Aniela 298, 318, 325, 326, 365, 412, 413, 416,
568, 1230-1235, 1422, 1608, 1665, 1807, 1844,
1853, 1854, 1860, 1917, 1918, 2174
Kowalska Anna 1236
Kowalski Piotr 324
Kowalski Wiktor 1957
Knzarynnwa Zofia 290, 354, 569, 865
Kozicki Stanisław 669
Kozioł D. 495, 2297, 2471
Kozłowski Władysław Mieczysław 866
Koźniewski Kazimierz 1237, 2521
Kragen Wanda 2171
Krajewska Wanda 1238
Krajka Wiesław 302, 304, 307, 327, 328, 332, 350, 361,
381, 411, 413, 570, 1205, 1239, 1240, 1583, 1609,
1690, 1699, 1724, 1845, 2024-2027, 2211, 2212,
2245, 2246, 2455, 2468, 2469, 2471, 2473, 2474,
2478, 2482
Krakowska Elizabeth Joanna 382
Krasicki Maciej 2193
Krasiński Andrzej 1241
335
		

/Licencje_069_02_344_0001.djvu

			Wanda Perczak
Kraskowska Ewa 1753
Kraskowska-Nitchowa Ludwika 2139
Krasnowolska Ewa 72, 84, 93, 94, 1732
Krasuski Krzysztof 350, 369, 415, 416, 442
Kraszewski Piotr 867
Krempf Zbigniew 2490
Krenn H. 1666
Kridl Manfred 426, 868, 1242, 1610, 2073
Król Marcin 1243
Kryda Barbara 17 00
Krzeczkowski Henryk 36, 76, 305
Krzemińska Wanda 2247
Krzymiński Janusz 869
Krzywobłocka Bożena 294
Krzyżanowski Adam 870
Krzyżanowski Jerzy R. 871, 872, 874, 1950, 2300
Krzyżanowski Julian 317, 426, 434, 873, 1498, 1829, 1886
Krzyżanowski Ludwik 319, 329, 330, 430, 497, 875, 876,
1244, 1245, 1499, 1580, 1643, 1919, 2074, 2373,
2460, 2465
Krzyżanowski Urban 1246
Krzyżański .Marek Przemysław 877, 1500
Kubiak Zygmunt 419
Kucharczyk J. 078
Kuciewicz Przemysław 629, 1247
Kuczkowski Krzysztof 361
Kuczyński Andrzej 383
Kudliński Tadeusz 2171, 2175
Kuliczkowska Krystyna 2222, 2249, 2256, 2259
Kulikowska M. 691
Kuncewicz Piotr 879, 1248
Kuncewiczowa Maria 333, 358, 880, 881
Kuropatwińska Halina 384
Kurowska Elżbieta 1249, 1250
Kużma Erazm 1251
336
		

/Licencje_069_02_345_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Kwiatkowski Eugeniusz 2131
Kwiatkowski Paweł 2206
Kwiatkowski Walorian 1252
Kwiecińska Zofia 292, 301
Kwieciński Z.J. 882
Kydryński Juliusz 291, 301, 303, 346, 883, 1959, 1980,
2184, 2436, 2502
Kydryński Lucjan 2180, 2201
(L.) 296
(lg) zob. Goliński Leszek
L.C. zob. Onichimowski Leon
L.Ch. 670
L.E. zob. Elektorowicz Leszek
L.P. zob. Prorok Leszek
L.S. zob. Legeżyński Stefan
L.W. zob. Wojciechowska L.
Luc.Wł. 1257
Lachowicz Janusz 884
Łada Gustaw zob. Filochowski Wacław
Lamus 671
Langham Gladys 461
Łann Jevgenij 1253, 1920
Łapiński Zdzisław 338
Łapka Bronisław 385
Laskowska Irmina Teresa 386
Laskowski Jacek 2273, 2522
Laskowsky Henry Julius 387, 1768, 1830
Łastawiecki Kazimierz 232, 1932, 1989, 2174, 2235, 2236
Lawrence David Herbert 404, 1399
Leavis F.R. 819
Lechicka Anna 2201
Lcchoń Jan 439, 2072, 2074, 2088, 2323
Ludnicki WiGBław 885
Lee Robert F. 2016
337
		

/Licencje_069_02_346_0001.djvu

			Wanda Perczak
Legeżyński Stefan 418, 672, 1501, 1960, 2166, 2491
LegowicE Wiktor 298
Lemanowiczowa Michalina 338
Lemański Jan 2, 5, 9, 22, 41, 86, 112, 113, 146,
1574, 2304
Lencznarowicz Mieczysław 1667
Lenkowski Stanisław 886
Leonhard Bolesław 683
Leopold Wanda 316
Lerer A. 176
Leśniakiewicz Ignacy 887, 1725
Leśnodorski Bogusław 436, 1887, 1961
Leszcza Jan 2075
Levinson André 1089
Levis John S. 309, 428, 673
Lew Jan 993
Lewis John 888
Libera Zdzisław 780, 2320
Librach Jan 1726, 2028
Lichański J.Z. 295, 344
Lichański Stefan 306, 889, 2294
Lichnerowicz Jeanne 890
Lichniak Zygmunt 891, 1254, 2201
Lifszycowa Ernestyna 388
Ligocki Edward 712, 892, 1255
Lilejko Janina 2446
Lipiński Franciszek 2076
Lipska-Węgrzecka Janina 389
Lisiecka Alicja 298
Lisowska-Niepokólczycka Anna 2275
Litwiniak Barbara 390
Lohf Kenneth A. 2014, 2036
Łomaczewska Danuta B. 498, 499
London Jack 1362
Lowens P.J. 272
220,
338
		

/Licencje_069_02_347_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Łowiński Jerzy 725
Łoziński Władysław 494
Łozowski Jan 813
Lubicz Feliks 1256
Lubicz Krzysztof 893
Lubicz-Zaleski Zygmunt 359
Lubosz Bolesław 2237, 2238
Ludwig Stanisław 245, 414, 630, 894, 987, 1258, 1963,
2371, 2372, 2409, 2437
Łuka W. 2201
Łukaszewski Stefan 2158
Lutosławski Wincenty 674, 675, 1474, 1502, 1947, 1948
(Ma-k) 2483
(mul) 2477
M. 895
M.A. zob. Maśliński Józef
M.B.
M.G. zob. Gliński M.
M.D. 354
Mat. zob. Matynia Alicja
mit 2493
Machejek Władysław 2502
Macięg Otto 2316
Maciejewski Bohdan 2446
Mackiewicz Kamil 177
Macużanka Zenona 2287
Madajczyk Barbara 2445
Maddej Antoni 187 6
Madej Bogda 347
Magdoń A. 2198
Magner Zygmunt 50
Maillet Jean 1227
Majda Danuta 2445
Majewska-Thompson Ewa 2293
339
		

/Licencje_069_02_348_0001.djvu

			Wanda Perczak
Makowski Jerzy 288, 366
Małachowski Aleksander 2201
Malatyńska Maria 2199, 2201
Malcherek Jerzy 571, 631
Malczewski Antoni 1373
Malewska Hanna 1224, 1259
Malinowski B. 789
Malinowski Władysław 2164
Malraux André 382, 1224
Mamon Bronisław 306
Mann Thomas 1743
Marchołt 1680
Marek Aureliusz 1236
Marek Zdzisław 2077
Markowski Andrzej 2199, 2201, 2203, 2207
Markowski Michał 2170
Markuszewski Jerzy 2258
Masamichi Mizushima 1320
Maśliński Józef 2392
Massey BWA 1260
Matuszewski Ryszard 314, 424, 1612
Matynia Alicja 292
Matysik Stanisław 896
Mauriac François 1223
Maurice David 1024
Maurois André 897
Mayoux Jean-Jacques 437, 898, 1185, 1261, 1262, 2305, 2503
Mazierska Ewa 2189
Mazurczyk Jerzy 296, 1990
Mc Gahan Edward Charles 1544
Mc Lauchlan Juliet 1668, 2453
McDovell Frederick P.W. 333
McLauchlan Juliet 428, 430, 1668, 1669, 1701, 1792, 1929,
2201, 242G
Melville Herman 427, 1260, 1570
340
		

/Licencje_069_02_349_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Mencken Henry Luis 899
Mencwel Andrzej 900
Merle Hans van 318, 1102
Mętrak Krzysztof 301, 324, 1769, 1964, 2201
Meyer Bernard C. 1861, 2039
Meyers J, 2011
Meykiechel P. 270
Mężnicki Witold 901, 2415
Mężyńska Leokadia 575
Miazgowski Bronisław 316, 414, 902, 1102, 1263, 2078,
2343, 2421, 2425
Michael George 903, 904
Michałowicz M. 1264
Michałowska Grażyna 2269
Michalska-Geryk Maria 391
Michalski Czesław 2201, 2256, 2259
Michnik Adam 905
Miciński Bolesław 572, 675, 906
Mickiewicz Adam 1094, 1344, 1376, 1578
Mickiewicz Władysław 500
Międzyrzecki Artur 306, 1812
Mierosławski A. 1535
Mieroszewski Juliusz 1265, 1545
Mietkowski J. 2259
Mikułowski Andrzej 1559
Mikulski Tadeusz 501
Milanowska A. 2184
Milenuszkin Walenty 2502
Milenuszkin Walenty Zygmunt 632
Milewski Edgar 423, 2422
Milewski Jerzy 2229
Milewski Szymon 347, 1266, 1267, 1897, 2530
Milian Lech 2502
Miller Jan Nepomucen 907, 908, 1116, 1268-1270, 1503,
1727, 1813
44 — Polska bibliografia
341
		

/Licencje_069_02_350_0001.djvu

			Wanda Perczak
Miłobędzki Józef 50, 71, 75, 232, 235, 236, 238, 256, 415,
417, 419, 423, 543, 573, 894, 1271, 1888, 2306,
2502
Miłosz Czesław 242, 306, 502-504, 1201, 1504, 2079, 2080
Milton John 428, 1715
Miodek Jan 2523
Mizera T. 392
Mleczko Stanisław 910
Młodożeniec Stanisław 2081
Młynarz Kazimierz 2201
Modrzewski Stanisław 331, 414-416, 1846
Mokrzycki A. 2197
Molloy S. 1272, 1273
Molnär istvan 2029
Molski Zbigniew 911
Mondschein J. 1274
Moniński Józef 574
Monod Sylvere 1744
Moore Harry T. 428, 1745
Moraczewski W. 2185
Morawiec Elżbieta 1505, 2180, 2237
Moren-Skowrońska Hanna 3 93
Morf Gustav 317, 411, 428, 429, 434, 505, 524, 912, 1102,
1275, 1292, 1462, 1470, 1482, 1494, 1498, 1501,
1613, 1877, 2009, 2017, 2307-2309, 2424
Morgan Gerald 1460
Morstin Ludwik Hieronim 1461
Morzkowska Antonina 1654
Moser Thomas 317, 1102, 1602, 2014, 2036
Moskal J. 1038, 1319
Moskalówna Ewa 288
Mroczek Wiesław 914
Mroczkowski Przemysław 345, 350, 428, 433, 441, 915-918,
1276-1280, 1329, 1580, 1614, 1615, 1670, 1744,
2424, 2438, 2451
		

/Licencje_069_02_351_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Mrozowicki Jan 2502
Mucha Michał 1965
Miildner Artur 513
Mursia Ugo 317, 575, 1088, 2192
Musset Alfred de 1756
Mycielska Gabriela 270
Mycielski Kazimierz 963
Mycielski Zygmunt 1754
(n) zob. Ostrowski Jan
(NIL) zob. Lilejko Janina
n. zob. Najder Zdzisław
Nabelski Aleksander 2277
Nabokov Władimir 1824
Naglerowa Herminia 1770
Nagórka Henry 2345
Nagrabiecki Jan 2002
Magurski Ircne 428, 2030
Najder Zdzisław 29, 30, 50, 148, 158, 249, 255, 261, 268,
271, 278, 280, 283-285, 294, 298, 305, 332,
333-339, 342, 344, 350, 353, 412, 417, 419,
422-425, 430, 432, 435-438, 459, 506-508,
576-
584, 676, 677, 919
-927,
993 ,
1041,
1172,
1205
, 1207,
1281-
1300,
1555,
1572,
1574,
1588,
1616
-1619,
1723,
1737,
1746,
1771,
1814,
1838,
1933
, 1934,
1937,
1963,
1966,
2031,
2039,
2169,
2180
, 2346,
2373,
2453,
2492
Nałęcz-Korzeniowska Wanda 303
Nalepiński Tadeusz 1793
Napierski Stefan 928
Nardelli Zdzisław 2249-2251
Nastulanka Krystyna 1546, 1560, 1620
Natanson Wojciech 929, 1301, 1621, 2174, 2305
Nechvatal F. 798
Neufeldówna Bronisława 247, 254
343
		

/Licencje_069_02_352_0001.djvu

			Wanda Perczak
Niecikowski Jerzy 324
Niekrasz Lech 2412, 2502
Nietzsche Friedrich 1817
Niklewicz Anna 150
Nitch Kazimierz 1427, 1671
Noesström Maria 289, 342
Nonez W. 930
Norwid Cyprian Kamil 774, 1317
Nosal Tomir 394
Nosarzewska Alina 2265
Noskowski Witold 678, 679, 1573
Nossig Felicja 117
Novikov-Priboj Aleksej 1678
Nowaczyński Adolf 358, 510, 931, 932, 1302
Nowak Krystyna 340
Nowakowa Jadwiga 341
Nowakowski Marek 2153
Nowakowski Zygmunt 1506, 1521
Nowicka K. 2268
Nowicki Krzysztof 347
Nowodworski S.B. 2166
Nowosad Witołd 2183
Nowosielski Kazimierz 360, 411
(om) zob. Olszewska Maria
Observator 2456
Ochalski Andrzej 2234
Ochnio Irena 728
Oczkowska Zofia 2144
Odrowęż-Pieniężek Janusz 2440
Ogłoza E. 2443
Okęcki Stanisław 512
Okopień Jan 1303
Olbrychski Daniel 2197
Oleksińska Mirosława 536
344
		

/Licencje_069_02_353_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
Oleksy Krzysztof 395, 1547
Olg zob. Terlecki Olgierd
Olgierd St. 170
Olszewska Maria 2496
Olszewski Jan 2201
O'Neil Eugene 2484
Onichimowski Leon 298
Ordon E. 2074
Orfin W. 2198
Orłowski Bolesław 934
Orłowski Władysław 2227, 2228
Orpych Helena 1623
Orski Mieczysław 1624
Orszulska Zofia 2263, 2269, 2270, 2274, 2276, 2278, 2279
Ortwin Ostap 935
Orzechowski Witold 2234
Orzelski Marek 2295
Orzeszkowa Eliza 836, 1466, 1467, 1474, 1485, 1502, 1507
Osborne H.J. 1032
Ossowska Maria 936
Ostachowska-Głogowska Hanna 1304
Ostaszewski Janusz 1672
Ostrołęka Zygmunt 2502
Ostromęcki Bogdan 937
Ostrowski Jan 290, 2166
Ostrowski Witold 318, 421, 586, 938, 1051, 1305, 1747,
1863, 1991
Otwinowski Stefan 729
Owidzki J. 2268
(pik) zob. Kajewski Piotr
P. 2032
P.B. zob. Bagiński Paweł
P.G. zob. Grzegorczyk Piotr
P.K. zob. Kraszewski Piotr
345
		

/Licencje_069_02_354_0001.djvu

			Wanda Perczak
Pachlowski Jerzy 2502
Paderewski Ignacy Jan 644, 939, 1927
Pajewski Wiesław 2083
Pajzderska Helena Janina 4, 20, 130, 1773
Paiczewski Juliusz K. 348
Pałęcki Stanisław 1306
Paliński Tadeusz 2234
Panfield 668
Panów Władymir 523
Pański A. 700
Papuga Jan 2114
Parandowski Jan 47, 138, 940, 1794, 1847, 2033, 2115, 2116
Parowski Maciej 324, 1307, 1308
Pasieczny M. 2161
Paszkiewicz Mieczysław 2084
Paszkowski Lech 343, 587, 941, 2034
Paukszta Eugeniusz 118, 261, 298, 324
Pawlak Henryk 2174
Pawlikowski Jan 680
Pawłowski W. 244
Pędziński Zbigniew 306, 338, 942, 1309-1311, 1878
Pęgiel J. 1312
Pękala Bolesław 1313
Perczak Wanda 290, 414
Peretiatkowicz Hanna 440, 462, 598, 690, 713, 771, 1314,
1508
Perkowski Władysław 2085
Perłowski Jan 754, 1315
Perse Saint-John 804, 929, 2529
Pertek Jerzy 513, 588, 589
Perzyk A. 2198
Peterkiewicz 2074
Peyrol 2115
Pfabe Teresa 421, 943
Phelps M. 2104
346
		

/Licencje_069_02_355_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Pietkiewicz Marian 1774
Piątkowski Bolesław Pomian 681
Piechal Adam 396
Piechal Marian 944, 1173, 1316, 1317, 1581, 1673, 2086
Piechocki Jan 1318
Piechota K. 2134
Piechowiak Alfred 259
Pierzchała Jan 1319, 1967
Pietrkiewicz Jerzy 1509, 1661
Pietrzak Ryszard 33 9
Pilecki Gerard A. 1320, 1832
Pilecki Janusz Andrzej 1106
Pilot Marian 1625
Pini-Suchodolska Jadwiga 2299
Pinker J.B. 278, 1297
Pinkwart Maciej 682, 683
Piórkowski Jerzy 1321
Piotrowiczowa Jadwiga 1879
Piotrowski A. 2053
Piotrowski Kazimierz 2171
Piotrowski Maciej 2229
Pisarek E.J. właśc. Piszek Edward
Pisarek Marian L. 591, 592
Piskorz Franciszek 397
Piszczkowski 2185
Piszek Edward 624
Pitol Sergio 1728
Piwińska Marta 1626
Piwiński Leon 3, 19, 40, 182, 1548, 1749
Płoszewski Leon 714
Podhorska-Okołów Stefania 945, 1880
Podkowiński Adam 1323, 1324
Podsiad Antoni 2087
Pogorzelec Krzysztof 627
Pokora Leon 94 6
347
*
		

/Licencje_069_02_356_0001.djvu

			Wanda Perczak
Polaczek Jan 2184
Polanica zob. Bury Stanisław Eward
Poleska Aleksandra 208, 1325, 1375
Poliak Roman 1326
Pollak Seweryn 1287
Połom Stefan 948
Polsakiewicz Zdzisław 1561
Pomarański Stefan 279, 486
Pomian Andrzej 514
Pomian J. 2312, 2373
Pomirowski Leon 1327, 1627, 1833, 1881
Popławska Krystyna 636
Poradowska Małgorzata 515, 1966
Poświatowska Halina 2089
Potocki Albert 1742
Potocki Antoni 593, 949-951, 1328
Potocki Geoffrey 2324
Potworowski Tomasz 4 40
Pound Ezra 825
Pratt Leighton 1329
Prędski Art.ur 539
Preger Janina 1330, 1562, 1629, 2295
Pritchett V.S. 333, 953, 2037
Prorok Leszek 318, 344, 345, 350, 360, 411, 414, 416, 417,
418, 419, 430, 954-958, 1051, 1331-1339, 2035,
2049, 2097, 2117, 2309, 2311, 2328, 2374, 2423,
2424, 2427, 2452
Proust Marcel 774, 1104, 1180, 1181, 1323
Pruszyński Kgawery 2122, 2231
Przedborska Halina 2174
Przedpełska-Trzeciakowska Anna 73, 199, 219, 959
przewoska Halina 594
Przybyszewski Eugeniusz 439, 516
Przybyszewski Stanisław 1122, 1404
Przylipiak Mirosław 1674, 2192
348
		

/Licencje_069_02_357_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Przypkowski Andrzej 366, 1341
Ptak Czesław 637
Pule Irmina P., Pulc-Płaszkiewicz Irmina 354, 545, 555,
684, 1342, 1510
Pułjanowski Tadeusz 3, 19, 40, 166
Puzyna K. 2224
Pysiak Krzysztof K. 2170, 2174
Pyszhowski Richard John 398
Pyszkowska Kornelia 2502
Quinn John 1969
(r) 730
(rk) 2397, 2398
R.B. zob. Brzeziński Roman
R.G. 595
R.S. zob.Szydłowski Roman
R.T. 1630
Rabiega-Orlicz Ewa 34 6
Raczek Tomasz 1631
Raczyński Edward 440, 715
Radwan Józef 2154
Radzimiński Zygmunt 466
Rajski J. 1170
Rakowiecka Z. 2252
Rakowiecki Jerzy 2256
Rakowska Maria 399, 960
Rakowska-Łuniewska Irena 426, 685
Rapin René 317
Rarnawski Wit 2376
Raszewska Magdalena 2170, 2174
Ratajczyk Józef 1796
Rawita-Gawroński F. 293
Ray Martin 430, 1729
Rej Mikołaj 1116
45 — Polska bibliografia
349
		

/Licencje_069_02_358_0001.djvu

			Wanda Perczak
Reinbek Stanislaw 961
Remet Jan 362
Resink Gertrudes Johann 962, 1835
Rcssler Steve 2027
Retinger Józef 2312
Retinger Józef Hieronim 267, 346, 411, 436, 684, 686, 687,
696, 697, 963, 1961
Reymont Władysław 1132, 1448
Reyzz Wiktor 2249-2251, 2253-2255
Rimbaud Arthur 325, 1422, 1665, 1688, 1835
rkm 1224
Rogalski Aleksander 1343, 1549, 1550
Rogatko Bogdan 34 5
Rogowicz Wacław 1511, 1921
Rojek Tadeusz 1632
Rolle Michał 518
Ronikier Michał 788
Rościszewski Jan Junosza 2137
Rostafińska-Choynowska II. 519
Roazewski Wojciech 1675, 2202
Roszkowskiej-Sykałowa Wanda 2500
Rothenstein William 1960
Rousseau Jean-Jacques 1205, 1284
Rowiński Aleksander 2162
Rowiński Cezary 1711, 1908
Rowiński Krzysztof 2456, 2458
Różańska Ewa Maria 2136
Różewicz Tadeusz 2074
Rubanova Irina 2203
Rude Donald W. 428, 1864
Rudis Jan 1344
Rudnicki J. 2215
Rudnicki Leszek Stanisław 2167
RubbqII Bertrand 280, 421, 688, 936, 943, 965, 2014
Rustecki Wiesław 294, 2091
350
		

/Licencje_069_02_359_0001.djvu

			Polaka bibliografia conradowska
Rusun Stefan 2090
Ruszczyc Marek 294, 966
Rybczyńska Irona 1633
Rybkowski Tadeusz 1723
Rychliński Jerzy Bohdan 5, 14, 22, 27, 35, 41, 49, 50, 85,
86, 89-92, 146, 151-153, 210, 211, 213, 214, 216,
218, 219, 439, 1898, 1904, 2239
Rymkiewicz Aleksander 2092
Rymkiewicz Jarosław Marek 2093
Rytard Jerzy Mieczysław 2118
Rzeczyca Artur 2094
Rzeplińska Zofia 967
Rzymowski Jerzy 325, 1512, 1634
(s.) zob. Sokołowski Jerzy
(sk) zob. Kossowska Stefania
(S.K.) 343
(S.W.) 596
(sta) zob. Czernka Stanisława
sb. zob. Baliński Stanisław
s.w. 2464
S.Z. zob. Zabierowski Stefan
SET zob. Teliga Stanisław
St.M. zob. Matysik Stanisław
St.W. zob. Warszewska St.
Sackville-West E. 819
Sadkowski Wacław 1345, 1346, 1513, 1968
Sadzik Henryk 1899
Sagnuszko Roman 1911
Said E. 1102
Sakowski Juliusz 597, 968-970, 1347-1351, 1969, 2036, 2037
Sałacka Barbara 2243
Saliński Stanisław Maria 1248
Salk Jonas 428, 971, 2442
Samp Jerzy 2146, 24 25
351
		

/Licencje_069_02_360_0001.djvu

			Wanda Psrczak
Samsonowska Hanna 1676
Sandstrom Glenn 1776
Sanguezko Roman 290, 435, 1910, 1920, 1921, 1924
Sapało Stanisław 972
Sapieha Lew 1514, 2109
Sapieżyna Teresa 28, 86, 157, 188-190, 225
Sarbu Aladśr 2029
Sartre Jean Paul 1385
Saucey Ferguson J. de 1755
Schiller Anna 2180
Schiller Leon 2168, 2182, 2183, 2185
Schmude Krzysztof 2038
Schultheiss Thomas 427, 1635, 1636
Schwarz Daniel R. 2040
Scott Ridley 2196, 2233
Scrutator zob. Grydzewski Mieczysław
Shakespeare William 309, 428, 1153, 1577, 1660, 1825,
1826, 2017
Shaw George Bernard 391
Sheckley R. 2119
Sheehy E.P. 2014, 2036
Sherry Norman 333, 347, 348, 1102, 1340, 1602, 2019, 2020,
2034, 2370
Sieczka Maciej 683
Siedlecki A. 1551
Sieniawski K.M. 535
Sienkiewicz Henryk 1433, 1687
Sienkiewicz Marian 2174, 2180
Sienkiewiczówna-Korniłowiczowa Jadwiga 6, 25, 38, 46, 47,
58, 69, 83, 119-121, 124, 138, 139, 245, 1852,
2270
Sienny Marek 716
Sieradzka Zofia 973, 2162
Sierosławski Stanisław 1515
Sieroszewski Wacław 1402, 1404
352
		

/Licencje_069_02_361_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Sierotwiński Stanisław 689
Sierżowa Krystyna 520-522, 974, 1352, 1637, 2078
Sikorski Henry 430, 1934
Sinclair UpLon 1105, 1112, 1270, 1353
Singer 2074
Sito Jerzy Stanisław 2128, 2147, 2164, 2226
Skalska Grażyna 2148
Skalski Henryk 2148
Skępski Mieczysław 2202
Skarbek Hanna, Skarbek-Peretiatkowicz Hanna	zob.
Peretiatkowicz Hanna
Skibniewska Maria 67, 86
Skowroński Zdzisław 1106
Skrzypek T. 400
Skutnik Tadeusz 232, 288, 321, 324, 332, 342, 345, 350,
360, 365, 366, 411-417, 638, 639, 975, 976, 1354,
2375, 2425, 2462
śkvorecky Josef 1677
Skwara Janusz 2190
Skwarczyński Adam 1552
Słabczyński T. 977
Słabczyński Wacław 599, 977
Śląski Bolesław 349
Ślipińska Jadwiga 301
Słojewski Jan Zbigniew 691, 978, 1355, 1678, 1992, 2202
Słonimski Antoni 424, 428, 439, 979, 1356, 1357, 1702,
2088, 2095-2098, 2313
Słowacki Juliusz 1031
Smagły Emil 98 0
Śmiałowska Anna 401
Śmieja Florian 290
Smogorzewski Mieczysław 1970
Smolarek Przemysław 64 0
Smoleń-Wasilewska Elżbieta 2197-2199
Smolińska L. 2213, 2214
353
		

/Licencje_069_02_362_0001.djvu

			Wanda Perczak
Sobański O. 2234
Sobieniewski Florian 184
Sobieraj Jerzy 415
Sobierajski Leonard 981
Sobolewska Anna 2347
Sobolewski Kazimierz 2199
Sobolewski Tadeusz 1777
Sobotkiewicz Gustaw 265
Socha Tadeusz 718
Sokołowska K. 304
Sokołowska Katarzyna 4 02
Sokołowska-Czerska Jadwiga 982
Sokołowski Jerzy 524
Sokulski Justyn 525
Soliński Bolesław 2167
Sowińska Beata 232, 292, 301, 306, 323, 338, 339, 1971
Spandowska Antonina 1563
Sprusiński Michał 296, 300, 314, 338, 1703, 1704
Sroka M. 2213, 2214
Stabro Stanisław 2099
Stachura Edward 2100
Stała Marian 983
Stamirowska Krystyna 692
Stańczak Anna 2348
Stańczyk zob. Lubosz Bolesław
Staniewski Maurycy 1358, 1359
Stanisławska Teresa 214 9
Stanisławski Krzysztof 1679
Staniszewski Andrzej 526
Stanuch Stanisław 298
Stape J.H. 430, 693
Starecki Jan 600
Starecki S. 601
Starski Alan 2197
Staszewski Cz. 2230
354
		

/Licencje_069_02_363_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Stawarski Adam 1360
Stec Tadeusz 984, 2306
Stefanowska Halina 2199
Stein Marian 2039
Steinbeck John 1440
Stempowski Jerzy 1516
Stępień Marian 1361
Stern Anatol 1362
Sterne Laurence 392
Stevens Harold Ray 7 55
Stevenson Robert Louis 813, 1098
Stiller Robert 29, 30, 1363
Stoińska Cecylia 985
Stopyra Beata 4 03
Strokoński A. 2227
(strum.) zob. Greń Zygmunt
Strumiłło Andrzej 296, 2101
Strumph-Wojtkiewicz Stanisław 1855
Stryjkowski Julian 2120
Strzetelski Jerzy 328, 350
Studencki Władysław 13 64
Sturgess Philip 1778
Styczyńska A. 1730
Suchecki J. 1144
Sulik Bolesław 351, 2197, 2207
Sułkowski Tadeusz 986, 1426
Surdykowski Jerzy 2502
Swastek Joseph 353, 1365
Świderska Alina 1517, 2171
Świderski B. 274, 353
Święch Zbigniew 731, 732
Święcka Teresa 1518
Święcki Wojciwch 2528
Świercz Teresa 2150
Świerżowicz Jan 358
355
		

/Licencje_069_02_364_0001.djvu

			Wanda Perczak
Syga Teofil 292, 301, 316, 321, 323, 988-990, 1366, 1367,
1416, 1972, 2162
Sylwestrowicz Janusz 603
Symanski E.A. 2097
Syroczyński Leon 527
Syski Jacek 324
Szadurski W. 1991
Szafrański Tadeusz 316
Szajnocha Karol 488
Szala Alina 404, 2040
Szarski Jan 347
Szaruga Leszek 1368-1370
Szezakowski Zygmunt 528
Szczawińska Elżbieta 431, 991
Szczęh J. 2224, 2225
Szczepański Jan Józef 68, 81, 84, 115, 122, 123, 339, 412,
415, 423, 443, 827, 992, 993, 1224, 1371, 1441,
1856, 2120, 2196, 2202, 2237
Szczepański Tadeusz 2234
Szczepuła B. 2310
Szczypień Jean M. 334, 335, 430
Szczypka Józef 298, 1994
Szembek Zygmunt 963
Szermentowski Eugeniusz 737, 1981
Szewczyk W. 2044
Szonert Ewa 323
Szpakowska Małgorzata 324
Szpakowska Maria 1797
Szperacz zob. Danilewiczowa Maria
Szpotański St. 2506
Szpotański Zenon 1372
Szudek Przemysław A. 2034
Szukalaki Stanisław 994
Szulc Andrzej 324
Szuster E. 2227
356
		

/Licencje_069_02_365_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Szuatrówna Danuta 1224
Szydłowski Roman 2162, 2232, 2237
Szymanowski Karol 994
Szymańska Janina 2210, 2216, 2221
Szymańska Małgorzata 405
Szymborska Wisława 294
Szymkowicz-Gombrowicz Jerzy 2169
(t.) zob. Dzianisz Paweł
(t.) zob. Stanisławska Teresa
(tj.) zob.Jaszczyk Tadeusz
(t.z.) 2151
(tek) 604
(Temi) 2479
(tkn) 2380
T.K. 995
T.S. 419
ts zob. Skutnik Tadeusz
T.S. zob. Syga Teofil
T.S. zob. Żuk-Skarszewski Tadeusz
T.Strzem. 2162
T.Sz. zob. Szafrański Tadeusz
T.W. zob. Noskowski Witold
T.w. zob. Tarnawski Wit
T.Z. zob. Zalewski T.
Taborski Bolesław 1607, 2273
Taborski Roman 352, 529-531, 996, 1815
Taedling Ryszard 738
Talamantes Florence 428, 1176
Tanner Tony 333
Tarłowska I. 301, 458
Tarnawski Wit 62, 74, 80, 96, 118, 131-134, 191, 192, 208,
312, 353-356, 414, 416, 440, 463, 532-534, 694,
812, 997, 998-1002, 1373-1387, 1514, 1519-1522,
1553, 1564, 1582, 1638-1640, 1705, 1706, 1712,
46 — Polska bibliografia
357
		

/Licencje_069_02_366_0001.djvu

			Wanda Perczak
1764, 1779, 1780, 1798, 1837, 1882, 1900, 1922,
1923, 1935, 1936, 2041, 2102, 2121, 2242, 2258,
2277, 2300, 2315-2317, 2349, 2362, 2373, 2376,
2377, 2378, 2379, 2458, 2497
Tarnawski Władysław 8, 2185
Tarnowska Krystyna 61, 86, 148
Tarska Anna 739, 1901
Tarwid zob. Tarnawski Wit
TAS 228
Tasiemski St. 1392
Tatarkiewicz Anna 978, 1388, 1389, 1616, 1641, 1680, 1781,
2202, 2229
Tatarkiewicz Tadeusz 2325
Tatarkiewiczowa Teresa 23, 43, 45, 65, 82, 111, 157, 177,
178, 179, 202, 203, 222, 2252, 2325
Teets Bruce E. 428, 1390, 1997
Telega Stanisław 1003
Teliga Leonid 2502
Teliga Stanisław 2202
Tennant Roger 435, 2023
Terlecki Olgierd 353, 695-697, 1004, 1391-1394
Terlecki Tymon 698, 986, 1395, 1396, 2185, 2386
Terlecki Władysław 145
Termer Janusz 301, 325
Teslar Józef Andrzej 1005
Theates 1006, 1007, 1397
Thoma Barbara 640, 643
Tittle Walter 698
Titt Tom zob. Rościszewski Jan Junosza
Tkaczewski Bogdan 406
Tkaczuk Wacław 2277
Toada Pink 317
Tobiasz Zdzisław 2226
Toeplitz Krzysztof Teodor 1008
Tomala S. 3 57
358
		

/Licencje_069_02_367_0001.djvu

			T
Polska bibliografia conradowska
Tomkowski Jan 133
Tomlison H.M. 819
Tommaeoni R. 1144
Tonecki Michał 2256
Topolski Feliks 233, 346
Toporowski Józef M. 1116
Toporowski Marian J. 358, 605, 606
Toporowski Wiesław 1009, 1010, 1398, 2529
Tośta A. 2169
Trautman Tomasz 407
Trebisz Małgorzata 1399, 1681
Trella Piotr 2154
Tretiak Andrzej 426, 1642, 1682, 1756, 1883, 1973
Treugutt Stefan 1731
Troczyński Konstanty 416, 1400, 1799
Tronowicz Henryk 2202
Trzebuchowski Paweł 1401, 1782
Tuczyński Jan 366, 1402
Tumiałis Andrzej 1403
Tumiłowicz Bronisław 1404
Turgieniew Twan 1421
Tiirk Andrzej 301
Turno Witold zob. Tarnawski Wit
Tiirschmid Stefan 1683
Turska Tekla 684
Tutkowska Maria 1405
Twain Mark 430, 1174
Twardowski Romuald 2152-2154
Tymowa Z. 213 9
Tyszka Zygmunt 742
Tyszkowa M.B. 266
Ujejski Józef 358, 426, 1011, 1109, 1130, 1194,
1406, 1407-1410, 1523, 2318, 2320
Ulatowski Jan 1116
359
1342,
		

/Licencje_069_02_368_0001.djvu

			Wanda Perczak
Umiński Zdzisław 294, 324, 1012, 1411
Unrug 2325
Urbankowski Bogdan 1412
Urbanowicz Halina 408
Urbisz Krystyna 342, 350, 419, 1413, 1684
Urnov D.M. 411, 535, 1013, 1014
Uspienski JuL/.y 2248
Uziembło Adam 1783
Vercors 1599
Vidan Iwo 422, 1015, 1414, 1838
Vincenz Stanisław 1415, 1780
Visiak Edward H. 1995
Vogel Zdzisława 431, 1016
Vogler Henryk 1224, 1816
Voss Tage 1424
(W.L.) zob. Legowicz Wiktor
W.D. 240
W.F. zoh. Filnchowski Wacław
W.Gr, zob, Grubiński Wacław
W.J.C. zob. Chwalewik Witold
W.K. 354
W.N. zob. Natanson Wojciech
W.Ś. zob. Święcki Wojciech
W.Sch. zob. Schaiterowa Wiesława
W.W. 1784
W. Z. zob. Brucz S.
W.Z. 2202
Wi Ad zob. Adamowicz Maria
Wachowiak E. 2044
Wachowicz Barbara 607, 1018, 1019
Wajda Andrzej 2197, 2204-2207
Walas Andrzej 316
Walczak T. 2362
360
		

/Licencje_069_02_369_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Walczewski Marek 2170
Walicki Andrzej 1293
Waligórski W. 1020
Waliszewski Kazimierz 281, 1021, 1022, 1943
Wallace Watson 351
Walton James 1748
Warneńska Monika 1023, 1418, 2288, 2530
Warren Robert Penn 1732
Warszewska St. 1024
Wasilewski Andrzej 1393
Wasilewski Eugeniusz 2502
Wasilewski Zygmunt 358
Wasiolek Edward 1707
Wasita Ryszard 912, 1102, 2425
Waszkiewiczowa Anna 437
Watt łan 317, 361, 413, 1102, 1419, 2024
Watts Cedric T. 318, 1102, 1107, 2018
Webster H.T. 142 0
Wedgwood C.V. 77 0
Węgielek J. 297
Węgierko Alrksander 2179
Wegner Jacek 365
Weintraub Wiktor 440, 537, 1800, 1865
Weiss Janusz 2253
Wellisz Leopold 1420
Wells Herbert George 700, 1058, 1074, 1356
Wertenstein Wanda 2199
Węsławska Emilia 95, 430, 1643
Wheeler Marcus 752, 1421, 1909
Whibley Charles 325, 1422
Wieczerska-Zabłocka Janina 294, 303
Wieland Herman 2021
Wiendlocka Maria 409
Wiengierowa Zinaida 1025
Wieniawski Ignacy 290, 1924
47 — Polska bibliografia
361
		

/Licencje_069_02_370_0001.djvu

			Wanda Perczak
Wieroński Marek 1026, 2226
Wierzbicka Hanna 1757, 1925
Wierzbiński J. 435
Wierzewski Wojciech 2202, 2208
Wierzyński Kazimierz 439, 712, 1423, 2103, 2104
Wilczewski Herbert 541, 1424, 2284
Wilczyński Edward 1685
Wilhelmi Janusz 303, 306, 1425, 1708
William Thomas S. 341, 441
Wilson Reuel K. 502, 504
Winawer Bruno 262, 1902, 2179
Wirpsza Witold 424, 1857
Wise Thomas J. 1998
Wiśniewska-Fisiak Maria 410
Witkowski Czesław 701
Witr zob. Zechenter Witold
Wittels Małgorzata 2285
Wittlin Józef 1426
Włast zob. Komornicka Maria
Wodecki Wiesław 2210, 2220, 2221
Wojakowska Tekla 466
Wójcicki Józef 740
Wojciechowska L. 2234
Wojciechowski Mikołaj 2231
Wojciechowslei W. 2215, 2230
Wojdowski Bogdan 316
Wojeńska Czesława 1644
Wojtowicz Zdzisław 1027, 2163
Wolicki Krzysztof 785
Woilen Irena 2237
Wolniewicz Janusz 644
Wolski Stefan 1028
Woolf Wirginia 318, 819, 988, 1029, 1030, 1222
Woroniecki Edward 1524
Wright W.F. 2014
362
		

/Licencje_069_02_371_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Wróblewska Ewa 2202
Wróblewski Andrzej Krzysztof 2222, 2502
Wróblewski Zdzisław 298
Wrzeszcz Maciej 2222
Wyhowska Krystyna 2156
Wyka Kazimierz 118, 1427, 1525, 1645, 1785, 1839, 1937,
2296
Wyrzykowski Stanisław 16, 28, 86, 114, 172, 199
Wyrzykowski Stefan 440, 1646, 2230, 2264
Wysińska Elżbieta 2180
Wysocki Adam Witold 554
Wyspiański Stanisław 1317, 1396
Wyzewa T. de 1033
(x) zob. Kosińska Maria
Yoph-Żabiński Marian 2105
(zh) 2447
(za) 2531
Z.I. 1035
Z.K. 2166
Z.S. 1036
Z.P. zob. Pędziński Zbigniew
Zn lub ZN zob. Najder Zdzisław
ZAB 323
Zabielska Janina 363
Zabierowski Stefan 305, 314, 318, 323, 338, 344, 350, 362,
364-368, 412-419, 423, 442, 538, 1037, 1038,
1039, 1051, 1341, 1428-1437, 1526, 1647-1649,
2297, 2311, 2317
Zabłocki Stefan 157, 315, 316, 1438, 1439
Zadworna Danuta 318, 413
Zagórska Aniela 1, 2, 5, 7, 8, 10-13, 15, 17, 18, 21, 22,
24, 26, 29, 30, 33-35, 39, 41, 42, 44, 47, 48,
363
		

/Licencje_069_02_372_0001.djvu

			Wanda Perczak
51, 52, 54-57, 59, 63, 64, 66, 69, 70, 79, 80,
82-96, 96-109, 116, 125, 126, 135, 138-144,
146-158, 162-165, 173, 174, 180, 181, 185,
194-196, 198, 201, 207, 217, 224, 246, 264, 266,
282, 283, 285, 426, 702-706, 801, 1040, 1041 ,
1287, 1297, 1527, 1546, 1554, 1560, 1620, 1671,
1682, 1794, 1881, 1883, 2068, 2173, 2219-2221,
2250, 2251, 2254-2256, 2260-2263, 2265, 2266,
2274, 2276, 2278, 2279, 2321, 2322-2324
Zagórska Karola 138, 253, 284, 285, 705,1297, 2300
Zagórski Jerzy 2162, 2170
Zagórski Karol 282, 283, 426
Zagroba Bogdan 2199
Zagrodzki Wacław 1574
Zahorska Anna 1686, 1849, 1926
Zahorska Stefania 353, 1440
Zajączkowski L. 265
Żak Danuta 289
Zakrzewska W. 214 8
Zakrzewski Andrzej 2122, 2231, 2238, 2243, 2261, 2262,
2264, 2277
Zalewski Andrzej 2202
Zalewski T. 2201
Zamków Lidia 2228
Zangwell Israel 1107
Żaryn Szczepan 2202
Zastępca 2185
Zatorski Janusz 2202
Zawadzka Zofia 2252, 2260-2262
Zawieyski Jerzy 822, 2123
Zawistowski W. 712
Zawodzińaki Karol Wiktor 539, 1042
Zaworska Helena 1441, 2286
Zb.Gr. zob. Grabowski Zbigniew
Zbierska Eleonora 303
364
		

/Licencje_069_02_373_0001.djvu

			Polska bibliografia conradowska
Zbieraki Henryk 1043
Zdanowicz Stanisław 743
Zdziechowski Kazimierz 2362
Zdziechowski Marian 1472
Zechenter Witold 712
Żeleński Tadeusz Boy 1442, 1528, 2383
Żeromska Olga 2159, 2166
Żeromski Stefan 1, 6, 8, 147, 286, 287, 415, 424, 439,
657, 665, 699, 797, 874, 900, 1044-1047, 1132,
1134, 1194, 1362, 1373, 1410, 1428, 1443, 1529,
1836, 1950, 2042, 2130
Żeromski Tadeusz 2178
Zgorzelski Andrzej 289, 324, 332, 342, 350, 364, 369, 411,
412, 413, 415, 416, 418, 1444, 1583, 1699, 1786,
1845
Ziębina Maria 962
Ziegenhirte Julia 2326
Ziejka Franciszek 350, 608
Zielińska Ewa 2180, *«^9
Zieliński Bronisław 31, 53, 79, 1175, 1574, 2229
Zieliński Jan 324
Zieliński Stanisław 316, 1048, 1445, 1808
Zieliński Z. 770
Zimecki Tadeusz 2124
Zins Henryk 609, 1687
Ziółkowski Zygmunt 914
ZŁY 1709
Znamierowski Czesław 540
Żółciński Tadeusz Jerzy 280, 291, 292, 298, 323, 324, 338,
345, 362, 1974
zrębowicz Roman 439, 1446, 1530, 1903
Zrzędzian 2220
Zuber-Pogłódkowa Małgorzata 350
Zubrzycka Otolia 706
Zubrzycki Jerzy 343
365
		

/Licencje_069_02_374_0001.djvu

			Wanda Perczak
Żuk-Skarszewski Tadeusz 1474, 2510
Żukrowski Wojciech 1531, 1938
Żuliński Leszek 291
Żurek Jerzy 1447
Żurowska I. 2163
Żurowski Maciej 1139, 1688, 2282
Zwoliński Piotr 1555
Życińska Ewa 1030
Życki Leonard 610, 747, 1448, 1689
Zyla W.T. 428, 2030
Zyndram-Kościałkowska Wilhelmina 87, 88
Żywina Józef 2106
Biblioteka Główna UMK
300000593296
		

/Licencje_069_02_380_0001.djvu

			'
Biblioteka Uniwersytecka UMK
300000593296
662966