/Czasopisma_157_08_073_0001.djvu

			DOKIATEK TVQODIUOW¥ DO MI»£H5!MNnKA BVDQO§KIEQO
»	nimnrnnm
NR. li)
BYDGOSZCZ, CZWARTEK DNIA 12-UO MAJA 1927 KOKU.
ROK III.
Spori wodny.
KomunMl««al 81. IV.
Pomorskiego Okręgowego Związku
Pływackiego z dnia 10. V. 1927 r.
I.	Zebranie .Zarządu Pomorskiego Okręgowego Zv> itt-
isku Pływackiego odbędzie się w sobotę, dnia li bm. o go-
izinie 20-tej w hotelu Leńgninga.
Program obrad: J) Odczytanie protokółu, 5i) sprawozda¬
nia członków Zarządu, 3) uzupełnienie zarządu, 4) prsy*
j.cu! nowych klubów, 5) zawieszenie w prawach tych ktu-
oów, które jeszcze nie uregulowały należności do okręgu
,y wysokości 25 groszy od członka, Cj ułożenie programu
na zawody o mistrzostwa Pomorza, 7) sprawy, bieżące,
8) wolne glosy.
II.	Lista członków sekcji pływackiej K. S< Kopernik,
zgłoszonych do Polskiego Związku Pływackiego.
Turynowski Mieczysław, Krzyżanowski Bohdan, Mai;
& czewski Edmund, Filipowicz Piotr,. Grochowski Edmund,
Gliszczyński Zdzisław, IIołyiiski Wincenty, Grochowski
Paweł, Reno Ryszard, Gtintzel Jerzy, lłołyński Kdmund.
Tatarkowski Janusz, Platę Wiktor, .Dymfecki Janusz,
Miotaczy k Bolesjaw, Weiman Edwin, Młynarczyk Fuurci-
fezek, Torn -Henryk,- prof. Monowid Ludwik, prof. Albrycht
.Wojciech. Razem i!0 członków. .
Kierownikiem sekcji jest Grochowski Paw. ł, Bydgo.~»r7k
K. S. ,,Kopernik';, gimnazjum -im. M. Kopernika.
Lista Członkiń, Bydgoskiego Klubu Wioślarek, zgSfaszo-
jiyeli do P. Z. p. Adamska Sabina, Bronikowska Maria,
Drowkówna -^Franciszka* DudkoWŚka Helena, Czarnecka
róiiola, Kanaba-jównn- Łućja', Kónoplankft Ćecylja-,''Ko-
u|:kii Irena, Masojadówna. Janina, Mólska Irmina, Pio¬
trowska Janina, luulwatjska Kazimierą, Romańska Cze¬
sława, P>Uxó\vna Gertruda,, SommeróWria Wanda, Sydo-
;uwną ..KJpmentyna, Szczepeeka. Marla, -WyrlaiWka Stc*
ianjii, Pfitzcnreuterówna . Onmpja-. Kieio\vniczki.i sekcji
:jest Pfitzcnrcutcrówna Olimpia, Bvdgosz.cz, u}. Pomorska
nń 17. ■ • -	‘
Cuglarska. Bronisława, Giosańska Ludwika, liial.^-.\.i\vna
.Janina, Janiszewska Stefan ja, Gierszewska Wańmt. Ka\i-
łiówna Felicja, Matiiey. Lćokadja, .Wojcieclun ska Zofja,
Ziemska Kazimiera, Żu-ralska Ella. Rafcems3ó.
Lista członków sekcji pływackiej Bydgoskiego Towa¬
rzystwa Wioślarskiego.
Gaca Bolesław/Pilarczyk Alojzy, Kuhskf S; G. i.-dt
''■'■ uind, Kordecki Władysław, Kamiński (.a*;,,-: Di uż-
. kowśki Władysław, Fornalik Józef, Śuijyow^u Alfons,
larczewski Pawef, Poniatowski Stanisław, Stankiewicz
Geonard, Banach Stonislfiw Płocki -StailisfciWi Kotlarek
•Henryk,Grobelny Stefan, Mazut Zygmunt, Mazur Ernest,
Borysiafc Zygmunt, Bukowski Piotr, Broiniraki NVłady-;
sław, Wiśniewski Franciszek, Ormanowski Bernard, Sko¬
pek Geriiart;- Kwasek Jan, Wrycz-lletcówskt Karol, Por-
iiński Jan, Walczyk Łucjan, Drewek Bolesław, .ltadzikow-
•ski Tfidóusz, Jakubowski, Kraski' Stanisłąw, Dudkowski
• Marjah, Brzeziński Franciszek, Gtiłcz Boleslawf Gaca Wa-,
claw:, Szpringer Karol, Kwi ram Paweł, Jartkiewicfe Alfons,
StanekJerzy, Waszkiewicz Józef, Graezkowiak Feliks,
Skręty Franciszek, Ciesielski Edmund, Krause Feliks,-
Splitt Wojciech, Jankowski Edmund, Krause, ma jor Szczę¬
śniak Kazimierz-, Dr Siemiątkowski Stefan, Sokołowski
Kazimierz, Sokołowski Kdmund, Lewicki Władysław, Ma¬
ciejewski Władysław, Malicki Zygmunt, Palejewski Ed¬
mund, Sumka Gerhard. Bazom 56 członków.
111.	Składki Toczne do Pom. O. Z. P. uregulowały w
myśl komunikatu 1. II następujące kluby: K. S. „Koper¬
nik", Bydgoski Klub Wioślarek, Iv. S. „Polonja", K. W.
„Gryf", W. K. S. „Pleszezenica , przy (it pp.
Inne kluby, które .jeszcze nie uiegnlowaly składek, zo¬
staną zawieszone w prawach członkowskich na najbliż-
szem zebraniu zarządu Pom. O. Z P. w sobotę, ii bm.
Wojsko dla sportu pływackiego.
Pomorski Okręgowy Zwląfcek Pływacki, otrzymał na¬
stępująco pismo:
Komenda Garnizonu Bydgoszcz.
1.. dz. 1332/27.
Bydgoszcs, dnia 7 maja 1927 r.
Zgadzam się.na. używanie garnizonowej łaźni letniej
przez Pomorski Okręgowy Związek Pływacki z dniem 15
-maja 1927 r.„ w poniedziałki, środy, czwartki i soboty,
od godz. 16-—20, oraz w niedzielę i -święta w czasie prze¬
prowadzania, zawodów pływackich.
Komendant Garnizonu i D-ca 15 Dyw. Piechoty:
(—) Thommeó,'gen. bryg.
Otwarcie sezonu wioślarskiego.
Klubu Wioślarskiego „Gryf w Bydgoszczy nastąpi vt
niedzielę, dnia 15. maja. •• -
Program: Godz. 8.*Zbiórka członków w szałasie, godz. 9,
nifjza św. w kościele Serca Jezusowego, godż. 10. 15/ przy¬
walanie delegatów i podniesienie flagi, godz. 10/-30. poświę¬
cenie lodzi, godz, 11. 30. defilada łodzi, goda 21. wieczorek
taneczny w salach Kasyna Cy wilnego, _uL Gdańska 161 a.
... *
Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie otworzyło, id), nie¬
dzieli tegoroczny sezon wioślarski. W pochodzie z kościo¬
ła], wzięło udziel 150 umundurowanych, wioślarzy. Przed
licznie zebraną publicznością defilowały 38 łodzi, repro*
zentUjących wszystkie czynni? kluby; bydgoskie.,
Uchwały II Kongresu Sportowego
Kongres uważa sport .pływacki :'>i ieden-z najbard/.iej
odpowiednich dlą.-kobiet, na którego propagandę fclaść~»ha-
Ićży jaknaj większy nacisk.
Kongres >nvaża za koniecvne' wybudowanie w Police,
dostatecznej ilości basenów pływackich, zarówno krytych,'
jak i -otwartych; tak, aby w miastach jęden Jwsen
padł przynajmniej na *100.000' mioszkaiiććftt.
Nowe sekcje pływackie.
Dowiadujemy, się, że Gimnazjalne Towarzystwo Wio.
śtarskio „Wisła" organizuje sekcję, pływacką. To samo-
doniesiono nam o Gimnazjalnym Klubie Wioślarskim
..Brda . Będą to niewąpljwie dJwle najsilniejsze sekcje.
Regaty w Bydgoszczy.
Niedziela 3-go Ifpca br.: Regaty między klubowe i.
międzyszkolne. /	.
Robota 30 i niedziela 31. lipca br.: Regaty międzynaro¬
dowe o mistrzostwo Poiski pod protektoratem Pana Pro^
zyrdenta Bzeczypospolitej. Dr: Ignacego Mościckiego,
1
		

/Czasopisma_157_08_074_0001.djvu

			Str. >.
SPORT POMORSKI.
Nr. 19.
OdaAiif.
K S. Sopot Ł — K. S. „Gedanja* L 3:1* (3:3.)
Dnia 8. bm. stanęła „Gedanja" I. po ras ostatni w ron¬
dzie wiosennej do meczu w pillaj nożną. Z początku grała
pod słońce i uzyskała w 1. minucie 1 bramkę. Po drugiej
Niemcy wyrównuj.** 2:2. Z wystrzału jedenastki S. C. traci
2:3. Nic trwało długo i uzyskują Niemcy % tej samej pozy.
cji 3:3. Po przerwie „Gedanja" bierze górę. Mimo obrony
Niemców, gra, w której „Gedanja" nic lekceważyła sobie
jwseciwniku, zakończyła aię zwycięstwem Polaków.
K. S. „Gedanja** IŁ — ,.Ostmark" 14:8 (8:0.)
Tego samego dnia, grała druga drużyna Gcdanji, o ile
mi się wolno tak wyrazić, z niedorosłym do sportu klu¬
bem. Niemcy wciąż piszą, że nie trzeba się oburzać na
przeciwnika. ,Oby się do tych wspomnień zastosowali.
Niema się co nad tym meczem rozpisywać, bo zwycięstwo
Polaków bez wątpienia zasłużone. Od początku do końca
wyróżniał się pólprawy St. Kozłowski, który połowę bra¬
mek sam wbił. Spodziewajmy się, że jeszcze dwa ostatnie
mecze zakończą się zwycięstwem niepokonanej drużyny
„Gedanji".
Warszawa.
Liga łprzyno* swoim /zwolennikom lużo pociechy.
Publiczności daje sensacyjne wyniki, prawie totałizatoro-
wą atmosfoł1?, i piękne mecze.
Graczom pole do wielu popisów, czas i możność doj¬
ęcia do formy i wykorzystania tego, zmusza ich na¬
stępnie do nieustannej walki o punkty, do szanowania ka¬
żdego przeciwnika i gry. Nakoniec, zarządom klubów na¬
pełnia kasę, wieńcząc w ten sposób wszystko, łącząc pię¬
kne z pożyteczncm.
W Warszawie, mieliśmy możność oglądania meczu
.Warszawianka — Ł. K. S.
Leader Ligi, — wobec dochodzącej do formy młodej i
Ambitnej drużyny stołecznej, wygląilal bardzo blado i nie-
pokaźnie. Warezawianka opierała się na pomocy, gdzie
Zwiera II, Kempa i Braun, dzielnie powstrzymywali atak
L. K .S-u, nie zaniedbując przytem własnej ofenzywy.
Gm han bu) ciekawa, prowadzona była przez Warszawiankę
2:0 2 wielkiem zaciekawieniem publiczności. Honorowa
bramka L K. S-u padła chwilę przed końcem meczu.
Wynik 2:1 zupełnie sprawiedliwy, zasłużony rzetelnie przez
Warszawiankę.
Z innych wyników- podajemy: Skra — Bark och ba 6:0.
Korona — Makkabi 4:1, Ruch — Ascola 7:1, Gwiazda —
Varsovia 3:2.
W tą również niedzielę odbyło się dokończenie między¬
uczelnianych zawodów lekkoatletycznych. W ogólnej pun¬
ktacji zwyciężyła Politechnika, przed Uniwersytetem i W.
S. H. Poszczególne wyniki są: 100 mtr. Kasperkiewicz
•(11.6). 110 przez płotki Bramie (20,4), 5 km.: Łukaszewicz
16,16, skok w dal i wwyż Maciaszczyk 5,97 i 162. Sztab¬
ie ty 10X100 i olimpijska + 1500 m. wygrała Politechni¬
ka w czasach 1,58.4 i 7,27.
Tymczasem na szosach pod Warszawą, odbyła się 1-
nauguracja sezonu kolarskiego. Startujących moc, dużo pu¬
bliczności, piękna pogoda ł mały nieporządek, oto wraże-
J)ia, wyniesione z tej sympatycznej imprezy. Bieg 50 km.
wygrał Kalinowski, w czasie 1:36,23. Lango dziewiąty.
Pierwszy krok kolarski Stad jonu na przestrzeni 25 km.
wygraj Małecki, w czasie 48,17. Bieg kolarski Stad jonu
wygraj Podgórski. Czas 1:40.58.
Tory* Caesław.
osięga powyżej 4 mtr. Goraej jest w skokach w wyż i rzu¬
tach.
Klub aportowy „Zuch“ również trenuje, ma.ąc okoli;
10 panów i 15 pań w sekcji lekkoatletycznej.
U Sokołów — spokój.
Bardzo dobrze się zapowiada Roleweki, nie mają,
cy jeszcze skończonych 16 lat życia Będzie to kiedyś do.
bry wielobojowiec. Takie wyniki jak kula 10,08 m., (na
treningu 11,30 m.), skok w dal 5,03 m., skok o tyczce 2-56
m., 100 m. 11.8 sek., są to — jak na młodzika — wcale
dobre wyniki .
Brak sędziów.
Wielką trudność sprawia nam tu brak sędziów leK-
koatl ty< »• v *i N‘jy ich i mar. % a >.1nak, gdy zajdzie
I oti\?.i>a to nie można ich uprosić. Jeden chory, drugi
ma ćwiczenia Sokoła, trzeci wyjechał i L p. Na sędziów 8
Sokoła nie można wiele liczyć Na ostatnich zawodach Gę.
dziorowska pobiła rekord Polski na 00 m., lecz z braku sę¬
dziów, rekord ten nie może być uznany. Tak samo usta¬
nowiła rekord pomorski w skoku w dal 4,60, m., i ten wy¬
nik nio może być uznany.
(Toruń jest tak dułem środowiskiem sportowem, iż
powinien posiadać przynajmniej 12 sędziów lekkoatletycz¬
nych. T.IC S. powinien wnieść do om. OZLA. wniosek o
przeprowadzenie egzaminu sędziowskiego dla Torunia,
lub mianowanie sędziami — kandydatami oficerów mają¬
cych ukończony roczny kurs gimnastyki i sportów w Po¬
znaniu.
Z drugiej strony, TKS. żle się urządza. Organizując za¬
wody, należy wnieść pismo do Kollegium Sędziów Pom.
OZLA. z prośbą o wydelegowanie sędziów na zawody
(podró<ż pokrywa T.K.S.) Sekretarz K. S. zawiadamia sę¬
dziów, że w ten dzień mają sędziować tam i tara. Wten¬
czas, o ile sędzia nie stawi się na boisko, nie zawiada¬
miając o tem na 24 godziny sekretarjat K. S., zostaje
jako sędzia w prawach zawieszony aż do walnego zebrania
K. S, które, albo go skreśli z listy, albo nakłada na niego C
karę pieniężną. Chodzenie po domach i proszenie sędziów
niema celu. Trzeba pamiętać, że nie wszyscy sędziowie są
sportowcami. — Red.)
Wyniki dnia 3. maja 1927 r.
Sztaleta 4X188 mtr.: 1) T.K.S. — 47,2. 2) 66 p.p. — 54,2.
3) 4 p. lotu. — 55.8.
Blefl 3.588 mir.: 1) Dondoleweki (Pepege Grudziądz) 10.31
2)	Srocki (63 p.p.) 11.50. 3) Niechwiadowicz (Baon bał.) 11.51,
Bieg 488 mtr. 1) Dąbrowski (60 p.p.) 55 ». (Należy do
A. Z. S. Warszawa). 2) Sokulski (A. . S. Poznań) <50 s.
3)	Bałecki (4 p. lotn.) 61 sek.
Stogowski prowadzi, jednakże a powodu defektu «!*'-
denek, musi bieg przerwać.
Bied 188 mtr. 1) Stogowski (T.K.S.) 12.2, 2) Saeranc.
(Ofic. Szkoła Art.) 12,8, 3) Podowski (Ofic. Szkoła Art.) 13.2.
Bieg pań 88 mtr. 1) Steinbrunówna (T.K.S.) 0 8.
Bieg 1588 mer. 1) Hennig (TKS.) 4.18,2 (czas le)««y od
rekordu Gulila).
Bies mtr. l) Hajec (Olympja) 2,15.
Rzut dyskiem: 1) Jasiński (8 p.a.c.) 31.09.
Itzut oszczepem: 1) Bukowski (Baon bal.) 4220.
Pchnięcie knlą: 1) Rolewski (G. K. S.) 10.00.
Skok o tyczce: 1) Semitoweki (8 p. sap.) 2,61
Skok w dal: 1) Rolewski (G. K. S.) 5,03.
Skaka w dal pad: 1) Gędziorowska (T.K.S.) 4,60 lep*
gzy od rekordu.)
Skok w wyi: 1) Szeranc (Ofic. Szkoła Alt.) 151.
Skok w wyi pad: 1) Antonicwiezówna (Sem.) 110.
Bieg pad 88 mtr. poza konkursem: 1) Gędziorowska
(T.K.S.) 8,2, (lepszy od Polskiego).
Punktacja klubowa: 1) Tor. Klub Sportowy, 2) Ginu..
Klub Sport., 3) Ofic. Słkola Art, 4) Seminarium Żeń¬
skie, 5) 66. p.p.
!'	LLLU.IUA iMlJJ'!'." ILLi.MLJJJ	J LMJJUL1J.SL1ii1!"!1.?.JL
Toruń.
Lekkoatletyka naszyła całą parą. Po dwóch urządzo¬
nych w tym roku zawodach, okazało się żc mamy w Toru¬
niu 5 sprinterów, pokrywających 100 mtr. poniżej 12 sek.,
dobrych średniodystansowców, (1500 mtr. 4,18 eek.). do¬
brych oszczepistów (42 mtr.) Z pań, mamy 3 dobre sprin-
terki (60 m. 8.2, 8.6, 8.0 sek.) a gdy wyrobimy czwartą, to
wystawimy dobrą sztafetę 4X60 mtr. W skoku w dal, kilka
		

/Czasopisma_157_08_075_0001.djvu

			Nr. 19.
SPORT POMORSKI.
Str. 8.
Qrudz£qd%.
Wjmik biega sztairtowefl© 1IL Okręgu Dłiłlaiey Pomorskie]
Tow. Gimn. Sokół.
Zarząd III. Okręgu Dzielnicy Pomorskiej Związku To¬
warzystw Gimnastycznych „Sokół" podaje niniejszem do
wiadomości, że sztafeta sokola Puck — Toruń, odbyta w
dniu a maja rł>., została wykończona z nadzwyczajną aku-
ratnością. Trasa biegu, wynosząca zgórą 300 km, podzielo¬
ną była na cztery odcinki, obstawione przez Sokołów da¬
nego okręgu. Pierwszy odcinek, wynoszący 138 km., po¬
cząwszy od Pucka do Skarszew, wykonał Okręg I. Ka¬
szubski, w czasie 9 godz. 38 minut; drugi odcinek od Skar¬
szew przez Starogard, Pelplin, Gniew do Bochlina, (57 km.)
wykonał okręg VII. Tczewski w czasie 3 godz. i 52 min.
Następny od Bochlina, przez Nowe, Warlubie, Grudziądz,
Chełmno do Nawry, wynoszący 80 km. wykonał okręg Gru¬
dziądzki w czasie 4 godz. i 50 min. Następny i ostatni odci¬
nek, prowadzący od Nawry, przez Chełmżę, do Torunia,
27 km. wykona! okręg Toruński, w czasie około 2 go¬
dzin.
Przeciętnie osięgnięty czas wynosił na każdym kilome¬
trze: na odcinku kaszubskim — 4 min. 1 ,’/je sekundy, na
odcinku grudziądzkim 3 min. 37°/i« Bek., i na odcinku
toruńskim około 4 minuty, czyli że najlepszy przeciętny
czas osiągnął okręg grudziądzki.
Przy tej sposobności składamy wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili fdę do zorganizowania i
wykonania tej wielkiej sportowa-' imprezy, jak niemniej
tym wszystkim, którzy udzielili to pomocy mater¬
ialnej, a szczególnie Magistratowi miasta Grudziądza., za
wypożyczenie autobusów, Wydziałowi Powiatowemu Gru¬
dziądzkiemu, m wypożyczenie samochodu, p. Jurkiewi¬
czowi motocykliście za pomoc w rozstawieniu biegaczy,
ftarostwu Chełmińskiemu za wypożyczenie samochodu,
Magistratowi w Nowem za wypożyczenie autobusu, dru
hoiwi Mącekowskiemu ze Świecia, i Frydrychowskiemu a
Grudziądza, za wypożyczenie samochodów — nasze staro¬
polskie „Bóg zapła" Czołem!
Zarząd UL Okr. Dzleln. Pom. Zw. Tow. Glma. „Sokół".
OstfromecHa
W niedzielą dnia 1-go maja br. odbyło eię w sali p.
Mąki nadzwyczajne walne zebranie Klubu Sportowego
Ostromecko, przy udziale 27 członków. Z sprawozdania
rocznego zarządu Świadczy rozwój sportu w naszej miej¬
scowości: rozegrano 27 zawodów w piłkę nożną w miejscu
i w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu i Chełmży ora*
w okolicy, wzięto także udział w zawodach lekkoatletycz¬
nych Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego w Fordonie 1 Bydgoszczy, uzyskując tam kil¬
ka nagród. Klub posiada własno boisko oraz przybary
€ portowe dla 2 drużyn. Głównem inicjatorem i założy¬
cielem klubu, który powstał 16 maja 1926 r. jest znany
sportowiec p. hrabia Alvenslcbcn. Zarząd na rok 1927
składa się z następujących osób: prezes p. hrabia Alvens-
leben (senjor), zastępca prezesa p. Skrzypiec, sekretarz p.
L. Wiernchaczewski, skarbnik p. hr. L. Alvensleben (junj.),
kierownik sportowy St. Olejniczak. Zarząd powyfeszy do¬
łoży wszelkich starań, żeby tycie sportowe w nasiej miej¬
scowości doprowadzić do dalszego rozwoju.
Nakło.
Dnia 3. maja rb. na boisku w Strzelnicy rozegrano
zawody w piłkę nożną pomiędzy miejscowymi klubami
1. di-. Nakielskiego Klubu Sportowego „Czarni1*, a I. dr.
K. S. „oteć“, które przyniosły zwycięstwo N. K. S. w sto¬
sunku 4:1. Gra była bardzo ostra Atak N. K. S. niezde¬
cydowany, zwłaszcza przed bramką „Noteci* przez co
wynik się osłabił. Mógłby być wyższy. Sędzia p. Specka —
sędzi owa nie bez zarzutu.
Dnia 1 .maja rb. w Więcborku I dr. N.K.S. „Czarni"
I I. dr. K. S. „Polonja" 4:0 na korzyść N.K.S. Czarni.
Ciekawy był mecz w dniu 8. maja rb. w Bydgoszczy,
rbaegrany na boisku 62 p.p. pomiędzy I. dr. N.K.S. Czarni
a I. dr. O.P.N. Sokół V. Bydgoszcz. Zaraz na początki*
gry zauważyć się dało żywe tempo u obu stron; w 5 minu*
tach gry, uzyskał N.K.S. 1 goala dla swych barw. Wpraw,
dzie, Sokół energicznie się przeciwstawił, lecz przewyższa,
jąc swą techniką N K S. wziął zupełnie górę nad przeciwni,
kiem, zdobywając dalsze 3 goale. Krótko przed końcem
pierwszej połowy gry, przedarł się lewy skrzydłowiec
Sokola 1 zdobył 1 goala dla swych barw. Po przerwie NKS.
rozpoczyna w dziewiątkę, wskutek czego gra przeniosła
się na stronę NKS, i Sokół korzystając z nieobecności 2
graczy, zdobywa 2 goale. Gm przybrała znowu żywe tem¬
po, gdy drużyna N.K.S. Czarni się skompletowała. Dla
NKS. pada 5-ta bramka i wynik pozostaje 5:3 na korzyść
NKS. Stosunek komerów 8:1 dla NKS.
Niedziela 1. mą:a była dniem sportu Towarzystwa K«.
łowników. Już wczesnym rankiem zgromadziła się dru¬
żyna kolarska, oraz sympatycy sportu. O godz. 5. rano od¬
była się pobudka, wykonana przez miejscową orkiestrę,
p. Czajki na rynku przed ratuszem, o godz. 5.50 stanęli za¬
wodnicy do 56 km. szosowego biegu, przez rynek do Mo-
gilna, Barcina i z powrotem. W czasie biegu, orkiestro
grała przed ratuszem, to też rynek przepełniony był pu.
blicznością niecierpliwie wyczekującą mistrza miasta Pa»
kości. Nareszcie dojeżdża do mety p. Franciszek Heinich,
na drugiem miejscu brat jego Leon Heinich, na trzecietu
Teodor Wichert a na czwartem P- Henryk Heinich.
O godz. 1 popoł. zgromadziła się gremjalnie drużyna
z rowerami na wycieczkę do Bielaw. Tam odbyły się
biegi piesze 2 000 mtr. Pierwszy przybył do mety p. Henry li
Heinich. Następnie odbyły się gry ruchowe.
Gniezno.
Wiktorka (Jarocin) — Stella (Gniezno) w Jarocinie 8:3.
Stella wyjechała na powyższe zawody w 9-kę i trzema re¬
zerwowymi.	|!
Święto W. F. 1 P. W. w dnia 3 maja. Dla uświetnień
nia obchodu 3. maja urządzon w ub. wtorek na dziedzińcu
koszarowym 69 p.p. igrzyska sportowe, które normalnie od¬
bywają się w późniejszym terminie. Rezultaty zawodów*
były następujące:
W strzelaniu na strzelnicy garnizonowej zdobył I. na¬
grodę Jul an Czerniak (Zw. Podof. rez.) Bieg 100 mtr.: I
nagr. Kołaczkowski (gimn.) 12.3 sek. I-kok w dal: I. Kołacz-
kowski 5,57 mtr. Skok w wyż: I. por. Kiesewetter (17 pa p,}
1,56 mtr. Pchnięcie kulą: 7V» kg.: I. Wróblewski (gimn.)
7.85 mtr. Pchnięcie kulą 5 kg.: I. Borys 9,18 mtr.
SprawnoM wojskowa, Rozbieranie i składanie ka-
raMnu: I. nagr. Walczak, (druż. harc. Lech) w 27 sek.
Rozbieranie i składanie ciężk. karab. masz.: I nagr.
kapral Stryszak w 1 min. 9*/i« sek.
Nakładanie maski: I. nagr. Maciejak w 6.9 sek.
Hzut granatem: I nagr. kapr. Stasiński (69 p.p.)
Bieg szturmwy: I miejsce 69 p.p. w 2 min. 25 sek.
Bieg rozstawny 4X400 mtr.: I. nagr. Gimn. w 4 m. 10,4 s.
W ciągnięciu liny zwyciężył zespól 12 ludzi 69 p.p.
Organizacja zawodów dobra. Nagrody wręczy! p. sta¬
rosta ŁyskowskL
Kolarstwo.
Wspaniały d*ień sportu kolarskiego. — Dobie wyniki, —
Udział wybitnych ctŁ
Bydgoski Klub Kolarzy wychodzi zapewnne s tego zało¬
żenia, że jeżeli coś robić, to robić na wielką skalę, — albo
nic. Jeżeli zawody, to zawody nie na 10, 20, albo 30 kim.
ale zaraz na 100 km. Nie robi on te* zawodów tylko dla
klubów miejscowych, lecz urządza zawody dla klubow<
całej Polski. Jednem słowem: „Poznaj pana po cholewach”.
Tegoroczne zawody o puhar przechodni za bieg szoso
wy 100 km., zgromadziły przy strzale 13 zawodników z Lo»
dzi, Bydgoszczy, Inowrocławia, Gniezna, Torunia i Pakości.
Nagrodę zdobył Heinich Franciszek z Pakości, pokrywają*’
100 kro. w 3 godzinach 2-4 minutach i 40 sek. Drugie miej-
		

/Czasopisma_157_08_076_0001.djvu

			r Sir. -i.
SPORT POMORSKI.
:.acG zajął Sierpiński (Łódź,) 3 godz. 27 min. 48 sck., trzosie
iPydda (Gniezno) 3 godz. 28 min. 50 Bek., czwarto Ceglar-
ski (Inowrocław r „Sokół") 3 godz. 29 min. 2 sok.
Jeżeli zważymy, iż mistrzostwo szosowe Woje w. War¬
szawskiego na 100 km. w roku 1926 zdobył we Włocławku
p. Duszyński (W. T. C.) w czasie 3 godz. 54 sck., źe nil
strzostwo Woj. Górnośląskiego zdobyło w 3 godz. 32 sck.,
mistrzostwo Woj. Krakowskiego w 4 godz. 18 min. i 5 sck.,
inu.irzos.two Woj. Łódzki--go w 3 godz. 20 m. 28 sck., to
jMv;>/.nać musimy,; że czas niedzielny 3 g. 24 m. 40, sek.
tiż\skany przez Heinicha jest dobry.
W biegu 40 km, startowało 7.1) Wicher (Pakość) 70 rn.
10 sek., 2) Przedwojsld (Inowrocław’’ - Goplauja) 73:55 sck.,
,;) Gawroński (Grudziądz) 74:30 sck.
W biegu 20 lim. (turystycznym) startowało 15. 1) Jordan
Bydgoskie Tow. Cyklistów) 38,30 sek., 2) Jaczewski (U. T.
(.;.) 38:50 selŁ, 3) Rubassewski (B. T. C.) 30.40 sek.
W biegu żółwim (200 m.) ' startowało ,9. Pierwszy
iGierhard z Gniezna.
siftraMefiecStl.
Ślesin, dnia 3. 5. 27. Odbyło się strzelanie konkursowa
Tow. Powstańców i Wojaków na odległość z wolnej ręki.
i. nagrody (baran) zdobył Wrzeszcz Władysław 51 pkt.,
2-gą	(indyk i kogut) Wolnlk Leopótd, 54 pkt. 3-c.ią (ówiprz-
ka) Kubera Lucjan 53 pkt.
Potullce, dn. 3. 5. 27. Odbyło się strzelanie konkursowe
Tow. Powst i Woj. na. odległość 100 mtr. z wolnej ręki.
d. nagr. |fccgarek) zdobył Ta mb or.sk i Teofil CÓ jpkt.
3-gą.	(budzik) Stanisławowski Stanisław' 48 pkt. 3-eją
[(etui srebrne) Rosenland Leon 48 pkt.
Gogolin, 3. 5. 27. Odbyło sir; strzelanie Tow. Powst. i
ŁWbj. na odległość 100 ni. leżąć z podparciem. Najlepsze
/wyniki uzyskali: jj Zak Bolesław 53 pkt, 2) Migdalski
'Franciszek 51 pkt,, 3) Grusz Franciszek 48 pkt.
Dnia 3. 5. 27. Tow. Powst. i Woj. w Samoeiążku: Koj-
lepszo wyniki uzyskali: 1) Frdmann Franciszek 45 pkt.,
S) Kacsorek Franciszek -11 pkt, i 3} Klejbor Anastazy 44 p.
Popisy gimnastyczno-sportowc Szkoły Óliccrskiej
w Bydgoszczy.
Z okazji świętu. Patroifa Oficerskioj Szkoły dla Pod-
oficerów w Bydgoszczy, odbyły Sit} doroczne popisy , któ¬
rych wyniki są następująco:
Bieg 100 nu: pód< li. Dąbrowski, 12,1 sck.; asp. La-
'akowski 12,3 sek.; asp. Kaja 12,3 sok.. 800 im: podcli. Dą¬
browski 2,21 sek.; asp. Konkol 222 syki? podcli. l.isow-.
,ski 2:22,8 sck. 110 mtr. 7. płotkami: podeb. Dąbrowski 22
•sok.;; podch. Zwolori -22)5 sek. 1500 hłł podeb. Stefaniak
4,|1 sok.; asp. Kwitowski 4:52 sek. Dysk: podeb. Lisowski
:28.02 mtr.; podcli. Dąbrowski 25,70 mtr., asp; Tłustocho-
wicz 2355 mtr. Oszczep: podclu Urban 30,00 intr., podch.
■Dziewulski 34,05 mtr., asp. K Witowski 30,45 mtr; Kula:
podch. Dziewulski 8,85 rntr., asp. Pacak:8,53 mtr., asp. Ce¬
bulski 8,45 mtr. Skok w dal', podclu Dąbrowski 5,90 mtr.,
.asp .Łosiński 4.95 mfc‘, asp. Swilalak 4,8(1 mtr. Skok. w-wyż:
podilj. Urban 1,55 mtr., pach, Pi zy by łowicz 1,50 mtr., asp.
MaJ^Uhieńko 1,50 inti;. Skok. o tyczce: podch: Urban 2,3i
iutr.; asp. Śtopnicki 2*JS mir,,.OSP..•■Moiciukowski 2,05 mtr.
Piłka roczna: Iiomp. I, ~ Komp. II. 0:0. Piłka, koszykowa:
Komp.-I. — Komp. 11. 1:1.1. 4X100 m.: 1)’ 2.'kompanja 49,4 s.
Szermierka na szable: lj podcli. Góra, 2) podeb. Marcbclł,-
Florety; 1) podchor.,Dąbrowski,,jj) ppdch. Matuszek. Szpa-.
dy: 1) podchor. DąBł^wgld, ~Y podch.' Matuszek. W zawo¬
dach konny cii w konkursiehippicznym^ pierwsze miej¬
sce zajął podchor. Walter, na 'likzorcit*; drugie podclior.
Szendzielarz na Jurcie, trzecie asp. KajdcroWiez na Gu-
dze, czwarte asp. .Szempliuski na Łomnicy, piątó łisp. ■
Poborowaki na Łabędziu. W -konkursio parami, "piftrwSztk
miejsce zajęli: podcli. Wroczyliski na Fidze i podch. Bo-'
Jiiowicz na Normie. Drugie miejsce podchor. Łopianowski
na Giandcc, i podcli. John na Litwie. Trzecie miejsce
podeb. Zdzicszyliski na Limanie, i podch. Zubicki na Mą¬
drym. W biegu myśliwskim za mastfem (około' 6000 m.)
pierwsze miejsce zajął asp. Kotłiński na Lapiguzic, dru¬
gie asp. Frankiewicz na Okręgu, trzecie asp, Woś na Marji.
W ogólnej punktacji zwyciężył kurs starszy 71.30 pkt.
B»lłlcarstfiiro.
Bydgoszcz, dnia 10. 5. 27. II. dr. O.P.N. Naprzód — 1. dr.
O.P.N. Białych Orląt 5:0. III. dr. OPN. Naprzód — 1J, dr.
OPN. Białych Orląt 7:0.
1. 5. 27. K, S. Ostromecko — I dr. Korona (Bydg.) 2:3.
3. 5. 27. K. S. Ostromecko — I dr. Iron 6:0.
Wszelką korespondencję do Klubu Sportowego i,Ostro-
mecko" należy wysyłać do sfkretarjatu klubu: L. Wierz-
chaczewski w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 26. Klub po¬
szukuje przeciwników' do rozgrywek piłkarskich w Byd¬
goszczy i dalszych miejscowościach.
Poznań, 8. 5. (Pak) Zawody o mistrzostwo Ligi: Warta
— Jutrzenka (Kraków) 4:0 (1:0).	, •
Warszawa, 8- 5. (Pat.) W rozgrywkach o mistrzostwo
Ligi pomiędzy Warszawianką a Ł. K. S. mcci zakończył
Się zwycięstwem Warszawianki w stosunku 2:1 (2:0) bra¬
mek. Gra. o niskim poziomie i'mało interesującA. Bramki
dla Warszawianki śtrSclit Jung, dla LKS-u Sowiak. Pu¬
bliczności około 3.000 osób.
Kraków, 8. 5. (Pat) Zawody piłki nożnej: Czarni — Wi¬
sła, mecz 0 mistrzostwo I.igl, 4:0 na korzyść Wisty. Do
pauzy 1:0, rogów 3:3. Podczas meczu ogólna przewaga
Wisły, która grała bardzo ofiarnie. Gra Czarnych chaoty¬
czna. Jeden karny Wisły niewykorzystany, publiczności
około 3.000 osób.	,
Wiedeń, 5. 5. (Pat.) Zawody piłki nożnej: Rnpid —*
Penarol, mistrz urugwajski 5:0 (3:0).
Śpori w szkole;.
Gimnazjum im. M. Kopernika.
W ub. poniedziałek,* w czasie iK»ł>ytu w gimnazjum im.
ko|rernika, naczelnego inspektora wy c lift w anta fizycznego
Min. W. 11. 1,0. P. pułk. Sikorskiego, odbyły się u Ko¬
perników zawody, które dały następujące wyniki:
Palant. Klasa Ilia -r-r Illb 2:5. Siatkówka. Klasa V —•
IV. 1:2; Koszykówka. Klasa VI 7— VII. 14:22.
'	- T-	Jl,	-'UJ!-..	.LI— ' -
Mraifcn.
Towaizyst>vo Uiniiia^tyczno Sokół Bydgoszcz III.
Ćwiczenia dla druhen odbywać się Lędą aż do odwo¬
łania. w poniedziałki i czwartki od godz. 7 do 9 wieczorem,
W czwartek dnia 12; bm. odbędzio sic dla druhów wy¬
cieczka nocna • połączona 7. ćwiczeniami P. W. Wymarsz
o godz. 8. wiecż. 7. boiska Paticra'. Stawienie się -wszy¬
stkich druhów obowiązkowe;	' >
W niedzielę 15. ban. .wycieczka' do Ostroinecka, dla. ca¬
łego gniazda. -Zbiórka wszystkich członków o godz" 3.45
rano na No^ym Bynku.	• -
Uprasza się wszystkich druhów i druhny o regularno
uczęszczanie'na ćwiczenia z pwcklu zbliżającego się zlotu,
oraz wyciecżl4 do SamostrzcKi 26.' bm.
Komuiiikat Miejskiego Komitetu W. F. i P. W.
in. Bydgoszczy.
Z dniem 9 bni. nastąpiła, zmiana lokalu .‘■ekrctarj.it u
Komitetu, a mianowicie*- Magistrat, parter.-.— oficyna, (\vo.i;-
.ście od ul. Farnej), teł. (iOO. Hekretrjat Komitetu czynny
codzienne, od godz. 9r—I-i.
Zebranie, wyda. Wykon. Komitetu odbędzie.się 13 bm.
o godz. 20-tej w Magistracie, pokój 26.
Sprostowanie. Czas przebycia sztafety kolarskiej w
dniu li .maja Bydgoszcz—Toruń—Bydgoszcz 110 km. jest
3 godz, 42 min. i 4 ąek;, a nie 4 godz.: 10 mfn. 1'5 sek;,
jak 1o mylnie nam' podano.' ,
Cena: 20 groszy za egzemplarz. — . Ilcdaktori W Albryclit, Bydgoszcz, ulica Toznauska nr. 12.