/Czasopisma_162_01_077_0001.djvu

			Cena egzemplarza 30 gr.
Rok XV.	Ciechocinek, dnia 21 lipca 1928 r.	Nr. 10.
Przyjazd córki Traugutta do Ciechocinka
Niedawno byliśmy świadkami miłej i podniosłej uro¬
czystości, jaka miała miejsce na dworcu w Ciechocinku.
Zebrane na stacji grono osób
złożone z dyrektora za¬
kładu zdrojowego, przed¬
stawicieli miejscowych oby¬
wateli, lekarzy, kuracjuszów
i pracowników uzdrowiska,
witało, przybywającą na ku¬
rację do Ciechocinka, córkę
bohaterskiego Wodza Po¬
wstania Styczniowego, p.
Annę z Trauguttów Jusz-
kiewiczową.
Do czcigodnego gościa
w podniosłych, serdecz¬
nych słowach przemówił
pierwszy dyrektor inż. St.
Kozłowski, na którego za¬
proszenie p. Juszkiewiczo-
wa do Ciechocinka przy¬
była, wręczając jednocze- Zdjęcie przedstawia chwilę powitania
śnie piękną wiązankę róż. czowej przed dworcem w Ciechocinku
z lewej strony'dyrektor Kozłowski, z
W imieniu lekarzy uzdro¬
wiska wygłosił powitanie dr. K. Ciągliński, który w
słowach gorących, nacechowanych miłością i uznaniem
dla zasług Dyktatora ś. p. Romualda Traugutta, wyraził
radość z przybycia córki bohatera narodowego.
Władze samorządowe
reprezentował p. Koper-
kiewicz, burmistrz Ciecho¬
cinka, który w przemówie¬
niu powitalnem podkreślił
radość mieszkańców z po¬
wodu przyjazdu Niezwy¬
kłego Gościa Po powita¬
niu przez Doc. U. W. Dr.
L. Lorentowicza imieniem
Towarzystwa Przyjaciół
Ciechocinka, pani Juszkie-
wiczowa, wzruszona obja¬
wami serdecznego przyję¬
cia, wyraziła wdzięczność
i podziękowanie dyrekto¬
rowi Kozłowskiemu za za¬
proszenie i umożliwienie jej
korzystania z nieocenionych
_ ... , f. . dla zdrowia zabiegów w
p. nnny z Trauguttów Juszkiewi- „.	. .	e
. Cbok Czcigodnego Gościa stoją: ^ ę0111*11
prawej burmistrz‘Koperkiewicz. Czcigodnego gościa dy¬
rektor Kozłowski odwiózł
do przygotowanego uprzednio w gnachu zarządu uzdro¬
wiska apartamentu.
Wiadomości bieżące
—	Napływ gości w lipcu zwiększył się tak zna¬
cznie, że nie łatwo jest już znaleźć w śródmieściu ładny
pokój.
Ilość zabiegów, wydawanych przez Państw. Zakład
Zdrojowy, także wzrosła i osiągnęła zeszłoroczne maximum
lipcowe. Obecnie wydaje się do 5 tys. zabiegów dziennie.
—	Kilkudniowy brak prądu elektrycznego, jak infor¬
mują, spowodowany został przez uszkodzenie przewod¬
ników i transformatorów na linji Toruń Ciechocinek.
Przypuszczamy, że to nie będzie już miało więcej miej¬
sca, gdyż w przeciwnym razie należałoby zająć się spra¬
wą rewizji umowy, zawartej w lutym 1927 roku z elek¬
trownią — Toruń.
—	W sierpniu zacznie kursować w Ciechocinku ele¬
gancki autobus, przeznaczony dla komunikacji wewnętrz¬
nej uzdrów ska. Ostatnie kilka dni upalnych wywołało
zwiększony ruch na drogach, wiodących ku Wiśle tak na
ul. Słdńskiej i Warzelnianej, jak i na drodze polnej koło
Plebanji (ul. Sucha róg ul. Ks. Józefa) i szosie Nieszaw-
skiej (Wartoby pomyśleć nad utworzeniem stałej komu¬
nikacji autobusowej Ciechocinek — Plaża nad Wisłą).
—	Wydane zostało zarządzenie, normujące szybkość
pojazdów na terenie Ciechocinka. Największą dozwoloną
szybkość określono na 10 kltn./godz. Nie będziemy
więc już mieli ani sposobności podziwiania wyścigów
p. p. kierowców na ulicach Ciechocinka, ani wdychania
tumanów kurzu, który prawdopodobnie zniknie dzięki po¬
lewaniu naszych dróg i alei.
		

/Czasopisma_162_01_078_0001.djvu

			2
ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
m
m
m
#
*
*
m
m
&
*
&
$
$
$
*
*
*
s
&
$
OSTRZEŻENIE
Uznanie i wielki popyt, jakim sie cieszą od lot wielu
jajeczka do kąpieli
44
Sihr-Ozon ..Motor
skłania coraz więcej firm, nie liczących sie z etyka handlowa,
do naładowania naszej nazwy i opakowań (na 100 sztuk,
6 sztuk i na pojedyncze gałki), a to w celu wprowadzenia
w błąd kupującej publiczności.
Falsyfikaty te znacznie tańsze od SILtl-OZOH’11 „MOTOR”,
po za łudząco podobnym wyglądem, opakowaniem i podobna
nazwa—nie maja nic wspólnego z oryginalnemi jajeczkami
SILV-0ZGN-„K0T0R“ przyrzadzanemi ze świeżej kosodrzewiny.
Ażeby uchronić sie przed falsyfikatami, należy zwracać
baczna uwagę na opakowanie i nazwę: SIL!J-0Z0H-„M0T0R“,
gdyż tylko te jajeczka posiadają wybitne własności lecznicze
i zapewniają otrzymanie idealnej kąpieli balsamicznej - koso-
drzewinowej.
L I0». .11108", S. 1.
*
$
$
m
*
m
&
m
$
m
m
m
		

/Czasopisma_162_01_079_0001.djvu

			✓
ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
Godziny urzędowe
Dyrektor Państwowego Zakładu Zdrojowego p. inż.
Stanisław Kozłowski przyjmuje interesantów od
godz. 10 — 12.
Biuro Państwowego Zkładu Zdrojowego czynne
jest w dni powszednie od godz. 8— 15, w niedzie¬
le i święta od godz. 8— 10. Bilety b zpłatne i na
rachunek Kas Ch rych wydaje sekretarz od godziny
9— 12. Informacji udziela Kasa (okienko Ns 5)
i sekretarjat.
Lekarz zakładowy dr. Ignacy Dembicki przyjmuje in¬
teresantów od godz. 12-ej do godz. 13-ej. ,,Stary
Dworek1'.
Kierownik Oddziału Elektroleczniczego dr. Kazi¬
mierz Ciągi ński obecny w oddziale od g. 9—1 O-ej.
Kierownik Oddziału Wodoleczniczego dr. med.
Przemysław Rudzki obecny w oddziale od godz-
9-ej do godz 1 O-ej.
Kierownik Oddziału Wziewalnianego (inhalatorjum)
prof. clr. med. Jan Szmurło obecny w oddziale od
godz. 10 do godz. 11-ej.
Komisja Zdrojowa: biuro komisji w dworku „Zachęta"
czynne w dnie powszednie od 8—15, w niedziele
i święta od 9— 12. Interesantów przyjmuje się od
godz. 10 — 12-ej
Kasy kąpielowe czynne: w dnie powszednie od 8—15,
w niedzielę i święta od godz 8 — 10-ej.
Picie solanki odbywa sie przy źródle Nr. 8 i Nr. 10
w parku Zdrojowym; Nr. 12 w parku Sosnowym
od 7 — 13 i od 16 — 20.
Zwiedzanie Warzelni Sol:: wtorki, czwartki i soboty
od 15 — 18; wejście 50 gr. od osoby, dochód na
bibljotekę robotników zakładowych.
Zwiedzanie 1 tężni cały dzień. Oprowadza tężnik.
Wejście pr.ez środkową wieżę.—Cena biletu 50 gr.
Dochód na bibljotekę pracowników zakładowych.
Magistrat-. Biuro czynne codziennie od 9 — 15-ej
W soboty od 8 — 13.30; w niedzielę od 9—11-ej
rano specjalnie tylko do wydawania zaświadczeń na
ulgowe przejazdy kolejowe.
Policja: Posterunek Policji Państwowej w Ciechocinku:
dworek przy hotelu Milera obok Magistratu, czynny
bez przerwy w dzień i w nocy.
Poczta i telegraf, ul. Toruńska i filja — Dworek „Za¬
chęta". Dział pocztowy czynny 2 razy dziennie od
8	— 12 i od 15 — 18. Telegraf i telefony co¬
dziennie od 7 — 24. W niedzielę i święta od
9	— II. Niedoręczone przesyłki pocztowe w nie¬
dziele i święta podajmować można w urzędzie od
9 — I I i 16 — 17.
Czytelnia pism i dzienników w parku czynna od
8 — 22-ej.
Czytelnia Nowości, Tow. Przyjaciół Ciechocinka dwo¬
rek „Ormuzd" otwarta codziennie od g. 10— 12-ej
i od 15«— 18-ej prócz niedziel i świąt. Czytelnia
posiada 6.000 tomów, nowości w 5-ciu językach.
Czytelnia im. Gen. J. Hallera, sklep pod filarami,
czynna codziennie od 14 — 19.
Gimnastyka szwedzka i lecznicza; Zakład leczniczo
gimnastyczny „Ortos” ul. ks. Józefa.
Kąpiele słoneczne; Zakład leczniczo gimnastyczny
„Ortos” ul. ks. Józefa.
Zakład Zanderowski „Ortos” ul. ks. Józefa.
TARYFY
ŁAZIENKI są czynne:
N° I. od godz. 6 do godz. 15.
Oddział wodoleczniczy od godz. 8—12.
N« II. od godz. 6 do godz. 13.
N° III. od godz. 6 do godz. 12.
Nś IV. od godz. 6 do godz. 13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Karty sezonowe
Pojedyńcza osoba oraz głowa rodziny .	25.00
Następny członek rodziny	15.00
Dzieci do lat 10-ciu i służba domowa . .	10.00
Urzędn. państwowi, oficerowie i ich rodziny	10.00
Stali mieszkańcy Ciechocinka	6.00
Od przyjezdnych, bawiących nie dłużej jak
3 dni, dziennie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
KĄPIELE v
Łazienki Nr. 1
Kąpiel solankowa dla osoby dorosłej .
Kąpiel solankowa dla dziecka do lat 10-ciu
Kąpiel solankowa dla dziecka Kol. letniej
Bilet dla dziecka do lat 6-ciu w razie kąpieli
z dorosłą osobą w jednej wannie .
Kąpiel kwasowęglowa
Natrysk w oddziale wodoleczniczym .
Szafka parowa w oddziale wodoleczniczym
Łazienki Nr. 2
Kąpiel solankowa dla osoby dorosłej
Kąpiel solankowa dla dziecka do lat 10-ciu
Kąpiel borowinowa całkowita ....
Nasiadówka borowinowa
Kąpiel borowinowa na rękę lub nogę.
Okład borowinowy w łazience ....
Szafka mała elektryczna, lub kąpiel cztero
komorowa
Lampa kwarcowa
Kąpiel hydroelektryczna i szafka duża elek
tryczna
Zabieg djatermiczny
Lampa fioletowa „Minina" lub „Sollux“ .
Kąpiel w łaźni ogólnej
3.00
3.00
1.50
0.50
0.50
6.50
2.50
5.00
2.00
1.00
6.00
4.50
3.00
2.00
3.50
5.00
5.00
6.00
1.50
1.50
Łazienki Nr. 3
Kąpiel borowinowa	7.00
Nasiadówka borowinowa	5.00
Kąpiel borowinowa na rękę lub nogę. . .	4.00
Okład borowinowy w łazience	2.50
Okład borowinowy do domu bez wynagro¬
dzenia posłańca	2.50
Wziewalnia specjalna		1.50
Wziewalnia aromatyczna	1.00
Wziewalnia ogólna		0.50
Łazienki Nr. 4.
Kąpiel solankowa dla osoby dorosłej . . .	4.00
Podwójna kąpiel solankowa dla dwóch osób
dorosłych	7.00
Kąpiel solankowa dla dziecka do lat 10 .	2.00
Kąpiel kwasowęglowa	7 50
Bilety na szlam do kąpieli	0.30
Bilety na ług do kąpieli	0.20
CENY MIESZKAŃ W HOTELU MILERA.
w nowym gmachu
przy tygodniowym odnaj. dziennie
dziennem
w starym gmachu
Pokó
poj.
Pokój podw.
zł.
gr.
zł.
gr-
5
50
8 l
50
6
00
9 !
00
przy tygodniowem odnaj. dziennie
„ dziennem „
1 osob. pok.
2 osob. pok.
zł.
gr-
zł.
gr-
4
50
7
50
5
00
8
00
		

/Czasopisma_162_01_080_0001.djvu

			4
ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
CENNIK ŚWIADCZEŃ DOMOWYCH.
Za obsługę:
zamiatanie, obkurzanie, szorowanie podłogi, zaścielanie,
podawanie wody do mycia i picia,' czyszczenie ubrania
i dostarczenie 2 litrów dziennie wody gorącej do mycia:
tygodniowo od pokoju 1 osobowego 5.00 zł.: tygodniowo
od 2 osobowego 6.00 zł.
Za korzystanie ze wspólnej kuchni;
w godzinach 8-10, 12-14 i 19-20 tygodniowo 4.—zł.
Za pościel i bieliznę pościelową:
na jedno łóżko tygodniowo ...... 3.50 zł.
Za dodatkowe łóżko z materacem:
dziennie	1.25 zł.
Światło elektryczne:
1 lampka 25-cio świecowa, dziennie . .0.25 zł.
Za przewiezienie i odwiezienie rzeczy od 1 kg.
w obrębie danego miasta i Aleksandrówki . 0.05 zł.
w innych przyłączonych dzielnicach . . . 0.07 zł.
Za wynającie kuchni w oddziel, pomieszczeniu
20-25% ceny dwuosobowego pokoju w dworku.
W pensjonatach i hotelach do dziennych cen wolno
doliczać tylko 10% od rachunku na służbę (oprócz portjera)
Za kurs jazdy w wózku ręcznym . 1.50 zł.
ZA OBSŁUGĘ W ŁAZIENKACH od ceny bi¬
letu każdorazowego.
ZA MASAŻ W MIESZKANIU CHOREGO:
za 1 godzinę 5.00 zł. za */» godziny 3.00 zł. za 15
minut 2 00 zł. w mieszkaniu masażysty 20% taniej.
ZA ZABIEGI W ZAKŁADACH FRYZJERSKICH:
za ostrzyżenie i uczesanie z wodą kolońską . 1.50 zł.
za gole le z wodą kolońską	0.80 zł.
za manicure			2.00 zł.
TAKSA DOROŻEK SAMOCHODOWYCH.
I.	Zajechanie przed dom ....	50 gr.
II.	Kurs na mieście ...... 1 zł. 50 „
III.	Kurs do przystani parostatków na
Wiśle i z powrotem	5 „
IV. Kurs do Aleksandrowa i z powrotem 10 „
V.	Kurs do Nieszawy i z powrotem 12 „
VI.	Kurs do Torunia przez Otłoczyn
i z powrotem z jednogodzinnymi po¬
stojem w Toruniu	30 „
VII.	W czasie od g. 23 do 6, 30% drożej
VIII.	Samochody sześcioosob. 30% drożej
Przy wyjazdach pozamiejscowych
TAKSA DOROŻEK KONNYCH.
1.	Kurs jazdy w Ciechocinku (dawnym) i
Aleksandrówce dla parokonnej dorożki . zł. 2.00
do innych dzielnic		 3.00
2.	Godzina jazdy	6.00
za bagaż ponad 10 do 50 kg. po 2 gr. od kg.
3.	W nocy od godz. 0 do 5 - ej 30% drożej
4.	Jednokonna dorożka o 30% taniej ....
TAKSA DLA POSŁAŃCÓW MIEJSKICH.
1.	Za odniesienie listu iub paczki do 10 kilogramów
w centrum miasta 50 groszy.
2.	Za odniesienie listu lub paczki do 10 kg. dodzielnicPia-
ski, Stary-Ciechocinek, Słońsk, Wołszewo, Mała Wola zł. 1.
3.	Za odniesienie paczki wagi powyżej 10 kg. opłata
według umowy.
4.	Za skierowanie kuracjusza lub letnika do dworku
od właściciela w razie wynajęcia pojedyńczych mieszkań
5% sumy komornego. W razie zaś zbiorowego wynajmu
na pensjonat, lub inne przedsiębiorstwo za pośrednictwem
posłańca H% sumy komornego.
5.	Za skierowanie kuracjusza lub letnika do pensjonatu.
a)	o ile kuracjusz zamieszka do 5 dni zł. 1,50.
b)	o ile kuracjusz zamieszka 14 dni £ opłaty dzien¬
nej w pensjonacie.
c)	o ile kuracjusz zamieszka czas dłuższy niż 14
dni —r wynagrodzenie w kwocie całodziennej
opłaty do pensjonatu.
CENNIK PRACOWNI ANALITYCZNEJ
dla celów lekarsk. Komisji Zdrojow. w Ciechocinku.
ŁAZIENKI MI.
Badanie moczu jakościowe	zł.	5.00
Badanie moczu ilościowe	zł.	10.00
Badanie tylko na obecność cukru lub białka .	zł.	3.00
Badanie kału	zł.	5.00
Badanie treści żołądkowej — nadesłanej . .	zł.	7.00
Badanie treści żołądkowej z pobraniem . .	zł.	15.00
Badanie plwociny	zł.	7 00
Badanie krwi morfologiczne	zł.	7.00
Badanie krwi chem. lub na wskazany składn.	zł.	7.00
Badanie krwi serologiczne i bakterjologiczne .	zł.	12.00
Badanie bakterjologiczne nalotów wysięko¬
wych nadesłanych	zł.	10.00
Badanie bakterjologiczne nalotów wysięko¬
wych z pobraniem	i	zł.	15.00
Inne badania według każdorazowej umowy.
Rozkład jazdy parostatków
Odchodzą z Ciechocinka:
do Warszawy: . . godz. 9.20, 19
do Torunia ... „ 6.50, 15.40
(przychodzą do Torunia „ 8 50, 17.20)
Cena biletu do Torunia:
I kl. — 3 zł.; II kl. — 2.10 zł.; III kl. — 1.40 zł.
Rozkład jazdy pociągów
Z Ciechocinka do Aleksandrowa
odchodzą o godzinie 0.05, 2 00, 3.20, 4,45,
6.25, 7.33,9.02, 10.15, 11.20, 12.20, 13.22, 14.22,
16.15, 18.00, 19.55, 21.00, 22.15.
Do Ciechocinka przychodzą:
105,3.00, 4.34, 5 51,7.18, 8.50, 10.01, 11.05,
12.03, 13.06, 14.08, 15.21, 17.16. 19.10,20.47,22.00.
do sprzedania
po 1250 mir. na Piaskach
ul. Ks. Józefa, dom Borzęckiego.
Szczegółowe informacje
u BORZĘCKIEGO v. „HOME“.
Lista P.P. Lekarzy,
ordynujących w Ciechocinku:
Dr. med. J. Atlas. Choroby wewnętrzne, dziecięce
i kobiece. Przyjmuje (d 9— 13-ej i od 15—18-ej.
Dworek „Irena“, ul. Nieszawska.
Dr. med. Berliner Jan. Choroby wewnętrzne. Przyj¬
muje: od 10—12-ej i od 16—19. Dwcrek p. Szkól-
nik, ul. Zdrojowa.
Dr. med. Berman Rachela. Choroby kobiece, akuszerja
i wewnętrzne. Przyjmuje: od 10 — 12-ej i od
17 — 19-ej. Dworek „Felicjanka".
		

/Czasopisma_162_01_081_0001.djvu

			ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
l
5
Dr. med. Bornstein Roman. Choroby wewnętrzne
i nerwowe. Przyjmuje: od 10 — 12-ej i od
15 — 17-ej. Dworek „Ormuzd".
Dr. med. Bukowska Jadwiga. Choroby dzieci. Przyj¬
muje: od 10 — 12-ej i od 16 — 19-ej. Dworek
„Romana Mała".
Dr. med. Ciągliński Kazimierz, kierownik oddziału
elektro-leczniczego. Choroby wewnętrzne, nerwowe
i przemiany materji. Przyjmuje: od 10 — 12-ej
i od 17 — 19. Dworek „Jedynaczka".
Dr. med. Czerny Marjan. Choroby wewnętrzne i ko¬
biece. Przyjmuje: od 9 — 12-ej i od 16 — 18-ej.
Dworek „Zachęta".
Dr. med. Dembicki Ignacy, lekarz zakładowy. Spe¬
cjalność: choroby wewnętrzne i kobiece. Przyjmuje:
od 16 — 19-ej. „Stary Dworek".
Dr. med. JDrac Juljan. Choroby wewnętrzne i ner¬
wowe. Przyjmuje: od 16 — 18-ej. Dworek „Mała
Romana".
Dr med. Fafius Tadeusz. Choroby we wnętrze i ko¬
biece. Przyjmuje: od 10 — 12-ej i od 16—18-ej.
Hotel Millera.
Dr. med. Fiszman J. Choroby wewnętrzne i dzieci.
Przyjmuje: od 9 — 12-ej i od 16 — 19-ej. Dwo¬
rek „Kościuszko".
Dr. med. Garfinkiel J. Choroby wewnętrzne i kobiece.
Przyjmuje: od 9 — 12-ej i ód 16—19. Dwo¬
rek „Szmidta", ul. Zdrojowa Nr. 9.
Dr. med. Holz Maurjcy. Choroby wewnętrze i dzieci.
Przyjmuje: od 9 — 12 i od 15 — 18-ej. Dworek
„Zacisze", ul. Nieszawska.
Dr. med. J. Hurwicz. Choroby wewnętrzne i dzieci.
Przyjmuje: od 9 — 13-ej i od 17 — 19-ej. Dwo¬
rek „Pomorzanka".
Dr. med. Knobel Norbert. Choroby wewnętrzne.
Przyjmuje: od 10—12-ej i od !6 — 17-ej. Dwo¬
rek przy hotelu Milera.
Dr. med. Kraushar M. Choroby wewnętrzne i dzieci.
Przyjmuje: od 10 — 13-ej i od 16 — 19. Dwo¬
rek „Mentone".
Dr. med. Kruppik. Okulista. Przyjmuje: środy i nie¬
dziele od godz. 10 — 12-ej. Dworek „Romana
Mała".
Dr. med. M. Leński. Choroby wewnętrzne i dzięci.
Przyjmuje od 10 — 12-ej i od 16 — 18-ej. Dwo¬
rek „Nadwiślanka", ul. Staszica.
Doc. Dr. med Lorentowicz Leonard. Choroby ko¬
biece. Przyjmuje: od 10 — 12-ej. Dworek
„Ormuz".
Prot. Dr. Edward Loth. Ortopedja i terapja fizykalna.
Przyjmuje od godz. 15 — 17. Zakład leczniczo-
gimnastyczny „Ortos", ul. Ks. Józefa.
Dr. med Wincenty Łaski. Choroby wewnętrzne
i dzieci. Przyjmuje: od 9 — 12-ej i od 16—18-ej.
Dworek „Wiktorja“, ul. Zdrojowa.
Dr. med. Łagunowski. Walerjan Choroby skórne, we¬
neryczne i moczopłciowe. Przyjmuje: od 12 — 13
od 15— 16-ej Dworek „Zofjówka”.
Dr. med. Praszkier Feliks. Choroby wewnętrzne
(przemiana materji) i kobiece. Przyjmuje: od 10—13
i od 16 — 19-ej. Willa ,,Versal“.
Dr. med. Przyrembel Michał. Chirurgja. Przyjmuje:
od 10 — 12-ej i od 17 — 19-ej Dworek
„Orion" II.
Dr. med. Radwan Stanisław. Choroby chirurgiczne
i kobiece. Przyjmuje: od 10— 12-ej i od 17 — 19-ej.
Dworek „Romana Mała“.
Dr. med. Rubinsztein J. Choroby wewnętrzne. Przyj¬
muje: od 10 — 12-ej i od 16 — 18-ej. Dworek
Eilenberga, ul. Zdrojowa.
Dr. med. Rudzki Przemysław, kierownik oddziału
wodoleczniczego. Choroby wewnętrzne, kobiece
i nerwowe. Przyjmuje: od 10—12-ej i od 17—19-ej.
Dworek „Belle-vue“.
Dr. W. Stankiewicz. Choroby wewnętr ne i dziecinne.
Godz. przyjęć: 4 — 6. Dworek „Mała Romana".
Prof. Dr. Szmurło Jan, Dyrektor	kliniki otolaryngolo¬
gicznej Uniwersytetu Stefana	Batorego w Wilnie.
Przyjmuje: od II — 12-ej i	od 16 — 18. Dwo¬
rek „Mała Romana".
Dr. med. W. Talko. Choroby oczu. Przyjmuje od go¬
dziny 15— 16. Dworek „Sienkiewiczówka".
Dr. med. Tannenbaum Leon. Choroby wewnętrzne
i kobiece. Przyjmuje: od 9—13-ej i od 16— 19-ej.
Dworek przy hotelu Milera.
Dr. med. Zeligsonowa Fugenja. Choroby kobiece,
akuszerja i wewnętrzne. Przyjmuje: od 10—12-ej
i od 17 — 19-ej. Dworek „Hygea“, p. Wolmana.
W godzinach nocnych udzielają pomocy nastę¬
pujący P.P. lekarze:
Dr. Berliner Jan — Dworek Szkólnika, ul. Zdrojowa.
Dr. Czerny Marjan — Dworek Zachęta.
Dr. Garfinkiel J. — Dworek „Szmidta”, ul. Zdrojowa 9.
Dr. Leński M. Dworek „Nadwiślanka", ul. Staszica.
Dr. Rubinstein J. — Dworek Eilenberga, ul. Zdrojowa-
Program Koncertów ork. Filharm. (Dorsz.
pod dyrekcją Kazimierza Wiłkomirskiego.
w Parku Zdrojowym.
Sobota 21 lipca
1.	I. Lewak.—Marsz
2.	Mendelssohn.—Uwertura „Hebrydy
3.	Strauss. — Walc „Odgłosy wiosny“
4.	Cbapni.—Ke-sa-ko
5.	Wallace. — Uwertura „Maritana"
6.	Waldteufel.— Walc „Barcarolla"
7.	Tobias.—„Katinka" (shimmy)
8-	Wesele Rumuńskie (na żądanie)
9.	Mendelsofrn „W różanym ogrodzie"
10.	Moszkowski.- Taniec hiszpański
11.	*Eili-Eili” (na żądanie)
12.	Rubinstein.—Muzyka baletowe z op. „Demon"
13 A
ją I	Wiązanka żydowskich pieśni i tańców narodowych
15.	Petersburski.—Rafałek (fox-trot)
16.	Meyerbeer.— Marsz z op. „Prorok"
Niedziela 22 lipca
WIELKI KONCERT-HONSTRE
na benefis ORK. FILHARMONJI WARSZAWSKIEJ.
Od godz. 4 po pot. do 7 i pół wiecz.
KONCERT POPOŁUDNIOM POPULARNV
(połączony z zabawą)
Od godz. 8.15 do godz. 10.45 wiecz.
Koncert Symfoniczny
Udział biorą liczni soliści i balet.
Szczegóły w afiszach i programach-
		

/Czasopisma_162_01_082_0001.djvu

			6
ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
Poniedziałek, 23 lipca
1.	Fali.—Marsz „Kawalerski"
2.	Mozart.—Uwertura z op. „Uprowadzenie z Seraju"
3.	Lacombe.— „Aubade printaniere"
4.	Strauss.— Walc „Boże Narodzenie"
5.	Schumann. — Fantazja na tematy z różnych
utworów
6.	Waldteufel.— Walc „Pocałunek"
7.	Lewak.—Gawot
8.	Wagner. — Taniec marynarzy z op. „Latający
Holender”
9.	Weber.— Uwertura z op. „Oberon"
10.	Dworzak.—Tańce słowiańskie
11.	Canaro.—Tango „Sufra"
12.	Liszt.—Rapsodja I-sza
13.	Puccini.—Fantazja z op. „Madame Butterfly”
14.	Wagner. - „Marzenia” z tow. ork. wykona
prof. Jan Dworakowski
15.	VoIlstaedt.—„Defilada Japońska"
16.	Fucik.—Marsz „Naprzód"
Wtorek, 24 lipca
1.	Ivanovici.—Marsz „Karol Ludwik"
2.	Keler-Bela.— Uwertura „Włoska"
3.	Heinecke.— „Valse romantiąue"
4.	Lewak — Polonez
5.	Urbacfy.—Fantazja „Chopiniana"
6.	Paderewski. — Menuet
7.	Trosze!. — „Mój kwiatek” (solo trąbka —
p. Kaszowski)
8-	Puccini.—Fantazja z op. „Manon Lescaut'
9.	Rossini.—Uwertura z op. „Wilhelm Tell"
10.	Monti.—Czardasz (solo skrzypce) p. Dworakowski
11.	Chopin-Noskowski.—Mazurek D-dur
12.	Smetana. Poemat symfoniczny „Wełtawa"
13.	Massenet.—Fantazja z op. „Werther"
14.	Youmans.—„ Ha Helu ja t)” (shimmy)
15.	Lewandowski.—Przedświt {Mazur)
16.	Eilenberg.—Marsz „Bez trwogi"
Środa, 25 lipca
].	Komzak.—Marsz „Praga—Berlin“
2.	Weber. — Uwertura „Preciosa“
3.	Pierne. Serenada na ork. smyczkową
4.	Kolio.—Potpourri „Baron Kimel“
5.	Moniuszko.— Uwertura „Bajka"
6.	Armandola. - Serenada „Lisonia“
7.	Czajkowski. - Romans f-moll
8.	Moniuszko.— Tańce cygańskie z op. „Jawnuta“
9.	Godard.—Fantazja na tematy z różnych utworów
10.	Strauss.— Walc „Kwiaty Mirtu“
11.	Chopin.—2 preludja a) D-dur
b) c-moll
12.	Wagner.—„Cwałowanie Walkirji“
13.	Grieg.—Suita II „Peer Gynt“
14.	Petersburski „Brawo bis“ (shimmy)
15.	Lewandowski. -Mazur „Był i będzie"
16.	Mendelssohn.—Marsz weselny ze „Snu nocy letniej“
Czwartek, 26 lipca
1.	Schrammel. - Marsz „Cywilny i Wojskowy“
2.	Berlioz.—Uwertura „Karnawał Rzymski“
3.	Ivanovici.— Walc „Królowa balu“
4.	Gounod-Noskowski.—Hymn do św. Cecylji
5.	Souppe.—Uwertura „Lekka kawalerja“
6.	Gall. „Dziewczę z buzią jak malina“
(solo trąbka—p. Kaszowski)
7.	Gounod.—„Noc Walpurgi“
(muz. baletowa z op. „Faust“)
8.	Delibes. Fantazja na tematy z różnych utworów
19. Mascagni—Fantazja z op. „Cavaleria Rusticana“
0. Waldteufel.— Walc „Dolores“
11.	Youmans. — „Sometimes Tm Happy“ (shimmy)
12.	Czajkowski. — 2 fragmenty z baletu „Dziadek
do orzechów“
a)	Walc kwiatów
b)	Taniec rosyjski
13.	Wagner. - Uwertura z op. „Rienzi“
14.	Moretti —Shimmy „Oh, Mademoise1le“
15.	Lewandowski.—Mazur „Strzemienny“
16.	Snieckowski —Marsz „ Wspomnienia z Ciechocinka"
Piątek, 27 lipca
V-ty WIELKI KONCERT S9MF0niCZH9
pod dyrekcją Kazimierza Wiłkomirskiego.
W programie m. innemi: SY M FON JA G-MOLL
KALINNIKOWA.
Niedziela, 29-go lipca od godz. 4-ej po poł.
na budowę POMNIKA TRAUGUTTA
KONCERT MUZ9KI POLSKIEJ
z udziałem solistów
W programie: Poemat symf. „Step" Noskow¬
skiego, Suita ,,Moniuszkiana" Rybickiego, kon¬
cert skrzypcowy d-moll Wieniawskiego, arje
operowe, deklamacja etc.
Szczegóły w afiszach-
LISTA GOŚCI
przybyłych do Ciechocinka do 19,Vil. 1928 r.
Altminc Józef — Warszawa — dw. „Zagłoba1'
Ansztain Bela — Lublin — dw. „Anna“
Alperin Frida — Lublin dw. „Stefanja"
Arltowa Stanisława — Poznań — dw. „Pod Orłem"
Agińska Zofja — Łódź — dw. „Jedynaczka"
Amsel Pola — Warszawa — dw. „Anna"
Alenberg Józef — Łódź — dw. „Różana"
Aleksandrowska Gołda — Warszawa
Antoniewska Br. — Nieśwież — Wojsk. Szp. Sez.
Apt Szarna — Warszawa — dw. „Konstancja"
Albrecht Adela — Płock
Akerman Lola — Warszawa — dw. „Felicjanka"
Adler Bluma — Warszawa — Aleksandrów
Adamek Józef kpt. — Suwałki — Wojsk. Szp. Sez.
Apfelgrin Marja — Stryj — dw. „Djana"
Adamska Stefa — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Adamsbaum Szyfra — Warszawa — dw. „Anna"
Austerlitz Józef — Warszawa
Alterwain Izrael — Warszawa — dw. „Niekrasza"
Aronowicz Wolf — Warszawa — dw. „Własna"
Asz Curtla — Warszawa
Blaufuk Ewelina — Warszawa — dw. „Ukrainka"
Blumel Józef — Lublin
Berliner Salomea — Warszawa
Borensztain Helena — Warszawa — dw. „Nadwiślanka“
Borensztain Ida — Warszawa — dw. „Ejlenberga"
Białostocka Zofja — Łódź — dw. „Polonja"
Bursztyn Łaja — Warszawa — dw. „Arkadja"
Birenbaum Cecylja — Łomża
Baśkowska Pesa — Łódź
Białosukniowa Zofja — Warszawa — h. Milera
Baumkoler Sala — Warszawa
Bihun Marja — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
		

/Czasopisma_162_01_083_0001.djvu

			ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
7
Błażejewska Helena —	— dw. Malutka
Bock Anna — Warszawa — h. Milera
Bagińska M. — Gostynin — dw. „Romana"
Blumensztain Perlą — Warszawa
Borowska Gitla — Warszawa — dw. „Niekrasza"
Bartman Bela — Warszawa — dw. ,,Eugenja“
Białoker Janina — Lwów — Wojsk. Szp. Sez.
Bobrownicki M. por. — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Bogomolnik Iza — Łódź — dw. „Janina"
Baranowska Bolesława — Poznań - dw „Wiedeńska"
Bagration Barbara — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Blum Mania — Kalisz — dw. „Henryka"
Bluman Henryk — Radom — dw. „Zacisze"
Bogdański St. — Warszawa — dw. „Sienkiewiczówka"
Birencwejg Stefa — Łódź — dw. „Raciążanka"
Balwirczakowa Marja — Bydgoszcz — Wojsk. Szp. Sez.
Bermańska Irena — Warszawa — dw. „Malutka"
Borensztein Izak — Prużany — dw. „Warszawska"
Baranowa Marja — Tarnopol — Wojsk. Szp. Sez.
Brykman Chaja — Warszawa — dw. „Raciążanka"
Bluberg Estera — Warszawa — dw. „Niekrasza"
Bachrach Marja — Warszawa — dw. „Sienkiewiczówka"
Bojarska Dina — Zduńska Wola — dw. „Irena"
Botkier Helena — Warszawa
Birgier Doba — Białystok — dw. „Eugenja"
Baumriter Józef — Warszawa — dw. „Djana"
Boguszewicz R. — Łomża — dw. „Dębowa"
Breitbort Helena — Kobryn — dw. „Belle-Vue“
Brykman Chana — Krzemieniec — dw. „Cukra"
Borensztain Joch. — Warszawa — dw. „Kujawianka"
Bortniańska Estera — Włocławek — dw. „Kasztelanka"
Baranek Marja — Warszawa — dw. „Mentona"
Biberkrant Mosiek — Warszawa — dw. „Mentona"
Bombel Herman — Starogard dw. „Bagatela"
Brandes Minda — Warszawa — dw. „Zofijówka"
Bekierman Dawid — Warszawa
Brainsztain Szoel — Kutno — dw. „Mentona"
Bialer Chaja — Warszawa — dw. „Krakowianka"
Baru Marja — Dubno — dw. „Casino"
Brzeziński Juljan — Łódź — dw. „Irena"
Barcewicz Stanisław Warszawa — dw. „Home"
Bracówna L. — Tuchola w. Pom. — dw. „Juljanówka"
Bruhl Stanisław — Warszawa — dw. „Zachęta"
Boguszewicz H. — Łomża — dw. „Dębowa"
Bińkowska Wiera —- Warszawa
Cierkas Chana — Brześć n/B. — dw. „Niekrasza"
Czerwiński Seweryn — Warszawa — San. Św. Tad.
Czerniak Dwojra — Łódź
Czaki Saturnia ks. dziekan — Lubanie w. Warsz.
Ćwiliah Chil — Łódź — dw. „Stefanówka"
Czarna Szyfra — Warszawa
Czerniawski Antoni ks. — Wilno — dw. „Plebanja"
Czamański Daniel — Włocławek — dw. „Poraj"
Czach Wł. por. — Warszawa Wojsk. Szp. Sez.
Con Cecylja — Bydgoszcz — dw. „Arabella"
Czarkowska Szajndla — Warszawa — h. Milera
Cukierwar Joel — Warszawa — dw. „Kasztelanka"
Cukier Chaskiel — Stoczek dw. „Felicjanka"
Ciecimirska Wiktorja — Grudziądz — Wojsk. Szp. Sez.
Curyło Józefa — Łowicz — dw. „Gdańsk"
Czerwiński Franciizek — Warszawa
Cymerowa Helena — Poznań — Wojsk. Szp. Sez.
Czyrko Wł. kpt.— Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Contant Martle — Warszawa — dw. „Belweder"
Ciesielska Helena Łódź — dw. „Wersal"
Ciechanowiczowa W. — Grudziądz — Wojsk. Szp. Sez.
Cichocka Helena — Mława
Czerkies Róża — Warszawa — dw. „Orjon"
Czarnecka Kamilla — Lublin
Dąbrowski Kazimierz — Wojna—Pogonel w. Biał. —
Dworkowicz Sonia — Łapy w. Białost.
Donattowa Helena — Warszawa — dw. „Poraj"
Drutman Jakób — Warszawa — dw. „Hygea"
Drachtman Małka — Warszawa
Domaszewska Walerja — Nieborów w. Warsz. —
dw. „Gdańsk"
Denys Józefa — Łódź — dw. „Jedynaczka"
Dembiner Stanisław — Warszawa — dw. „Wiedeńska"
Datyner Mordka — Warszawa — h. Milera
Dzierżawska Krystyna — Żychlin
Drozd Feliks płk. — Lwów — Wojsk. Szp. Sez.
Dostalowa Antonina — Śrem. w Pozn. —
dw. „Pod Orłem"
Dowbor Stefan mjr. — Toruń — Wojsk. Szp. Sez.
Dobrzańska Rozalja — Puławy — Wojsk. Szp. Sez.
Dmowska Eugenja — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Dąbrowska Marja — Częstochowa — Wojsk. Szp. Sez.
Dajcz M. — Częstochowa
Dobrejcer Monas — Warszawa — dw. „Kresówka"
Dziewiszek St. kpt. — Lwów — Wojsk. Szp. Sez.
Danciger Ita — Golin — dw. „Kornbluma"
Djamentowa Rozalja — Łódź — dw. „Milkiego"
Dąbrowska Marja — Toruń — dw. „Pomorzanka"
Engiel Fajwel — Warszawa — dw. „Anna"
Epsztain Tauba — Warszawa — dw. „Szczęśliwa"
Erlich Basia — Lublin
Edelsztein Boruch — Mława
Engelka Pola — Łódź — dw. „Stefanja"
Engiel Fajwel — Łódź — dw. „Pod Lipami"
Eustachiewiez St. — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Emisarska Marja — Łódź — Wojsk. Szp. Sez.
Ejsman Sara — Sochaczew — dw. „Nina"
Engel Gucia — Łódź — dw. „Kościuszko"
Endler Ewadja — Warszawa
Ejzenberg Chil — Warszawa — dw. „Kościuszko"
Ejzenberg Małka — Szydłowiec
■ Etelbaum Ala — Warszawa
Elbert Liza — Białystok
•
Filipowska Alina — Poznań — Wojsk. Szp. Sez.
Farbsztain Adela — Łódź — dw. „Transwal"
Fajner Chana — Warszawa
Fide Anna — Łódź — dw. „Raciążanka"
Freider Mieczysław — Warszawa — dw. „Malutka"
Ferfetowa Kazimiera —	— Wojsk. Szp. Sez.
Fridman Estera — Warszawa — dw. „Anna"
Flaiszer Sala — Warszawa
Firsztenbergowa Br. — Płock — dw. ,, Oleńka"
Fogel Chaim — Płock — dw. „Kujawianka"
Fabrycy Jadwiga — Hrubieszów w. Lubel. —
Wojsk. Szp. Sez
Fastak Łaja — Warszawa — dw. „Raciążanka"
Futerman Fiszel — Łóeź
Finkiel Ruchla — Warszawa — dw. „Ukrainka"
Fride Janina — Warszawawa — dw. „Juljanówka"
Frymer Łaja — Łódź — dw. „Wiedeńska"
Frajdenraich Perlą — Łoclź — dw. „Sabinówka"
Figa Chana — Warszawa
Fridman Pinkus — Warszawa — dw. „Anna"
Frankiental Hela — Łęczyca — dw. „Mentona"
Frid Cypra — Łódź
Fridman M. — Pińsk — dw. „Irena"
Fajans Jan — Warszawa — h. Milera
Flambaum Samuel — Warszawa — dw. „Sabinówka"
Fogel Marja — Łódź — dw. „Milkiego"
Fabisiak Józefa — Dziarnowo w. Warsz.
Frajdsztern Szlama — Warszawa — dw. „Arabella"
Fiszlówna Bela — Częstochowa — dw. „Bagatela"
Fajgenbaum Dziunia — Warszawa — dw. „Kruszyna"
Fikus Helena — Łódź — Wojsk. Szp. Sez.
Fedorko Adam kpt. — Baranowicze — Wojsk. Szp. Sez.
Flancrajek Raszka — Warszawa
Fabjanowicz Marja — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Fainsznajder Chaja — Warszawa
Frenkiel Józef — Łódź — dw. „Belle-Vue“
		

/Czasopisma_162_01_084_0001.djvu

			8	ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
Frenkiel Tadeusz — Łódź — dw. „Różana"
Finkelsztein Cypra — Łódź
Grzegołowski Karol — Warszawa — dw. „Wenecja"
Gilewicz Juljusz — Toruń — Wojsk. Szp. Sez.
Głoszkowski Zdzisław — Kalisz — dw. „Zachęta"
Granat Misa — Tomaszów Maz.
Gordon Ber — Otwock — dw. „Felicjanka"
Gryckiewicz Eleonora — Warszawa
Grzymisławska W. — Gostyń w. Pozn. —
dw. „Pod Orłem"
Gousewa Eudokia —	— dw. „Juljanówka"
Góttowa Stanisława —- Lwów — Wojsk. Szp. Sez.
Galperin Mord uch — Lwów
Guman Sara — Warszawa — dw. „Pomorzanka"
Gierasiewicz Eleonora — Łowicz — dw. „Zachęta"
Grosowa Anm — Pabjanice — dw. „Wzgórze"
Granek Dina — Łódź — dw. „Ejlenberga"
Grinszpan Benek — Łódź — dw. „Zacisze"
Goldfinger Helena — Warszawa — dw. „Krajewskiego"
Golda Emilja — Łódź — dw. „Milkiego"
Górman Dora — Łódź — dw. „Belweder"
Grinblat Lucyna — Warszawa
Gliksberg -Chuma — Łódź — dw. „Ejlenberga"
Goldberg Frania — Łódź — dw. „Niekia*za"
Gierszt Rojza — Łódź — dw. „Piasenka"
Granowska Helena — Warszawa — dw. „Plebanja"
Goldsztain Br. — Częstochowa — dw. „Kujawiak"
Giefen Mania — Warszawa — dw. „Cukra"
Goldberg Zofja — Koło — „Obywatelska"
Grany Szaja — Częstochowa — dw. „Mentona"
Gąsowska St. — Międzyrzec — dw. „Kasztelanka"
Glajchgewicht Frania — Warszawa — dw. „Zacisze"
Gruszczyński Stanisław — Kutno — dw. „Odoljon"
Grinberg Hinda — Włocławek
Gołd Siła — Wasilków w. Biał. — dw. „Różana"
Gietel Leizor — Brześć n/B.
Goldsznit Bluma — Łódź
Gałuszczyńska Adela —f Brześć n/B. — Wojłk. Szp. Sez.
Godzewski Zdzisław Warszawa dw. „Kasztelanka"
Gilewiczowa Paula — Toruń — Wojsk Szp. Sez.
Goldring Jenta — Łódź — dw. „Wiedeńjka"
Grycman Abram — Łódź — dw. „Koleżeńska"
Gros Abram — Łódź — dw. „Niekrasza"
Grzebień Szlama — Warszawa — dw. ..Trentino"
Gurbska Stefanja — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Gielbfisz Aidla — Warszawa — dw. „Arkadja"
Gwiazda Henoch — Warszawa
Goldwaser Br. — Warszawa — dw. „Hygea"
Grynszpan Maksymiljan — Warszawa — dw. „Casino"
Goldberg Bluma — Łódź — dw. „Transwal"
Goldszmid Małas — Warszawa — dw. „Kasztelanka"
Golding Leja — Warszawa — dw. „Cukra"
Gierzyński Wacław — Szwejki w. Warsz. —
dw. „Zachęta"
Grabiańska Marta — Sokołów — h. Milera
Goldberg Mira — Antopol — dw. „Cukra"
Grotowski Feliks — Antopol — dw. „Cukra"
Gumiński Jan hr. — Starogard w. Pom. —
dw. „Juljanówka"
Goldsztain Hersz — Łódź — dw. „Eugenja"
Goldberg Fruma — Antopol
Grinholc Idei — Łódź
Gryc Cyla — Białystok — dw. „Belle-Vue"
Golde Selim — Warszawa — dw. „Konstancja"
Grosfeld Matla — Radom — dw. „Zakątek"
Goldkorn Ewa — Łódź — dw. „Belweder"
Galas Hinda — Łódź — dw. „Ejlenberga"
Gelbtrunk Edzio — Warszawa — dw. „Polonja"
Gilwaks Abram — Warszawa — dw. „Kujawianka"
Goldring Fiszel — Warszawa — dw. „Ukrainka"
Gutowska Elżbieta — Brześć n/B. — dw. „Gdańsk"
Goldberg Henriet — Łódź
Grabińska Helena — Łódź — dw. „Zielony"
Guzik Bluma — Białystok — dw. „Paryżanka"
Goldszryft P. — Warszawa — dw. „Własna"
Gniazdowski St. — Nowa Wieś w. Warsz. —
dw. „Poraj"
Grzywacz Wolf — Gostynin — dw. „Eugenja"
Hecht Maks — Łódź — dw. „Pod Lipami"
Herman Leokadja — Włocławek — dw. „Szczęśliwa"
Hildebrand Marja — Sarocin — dw. „Ormuzd"
Chyrcowa Emilja — Pułtusk — Wojsk. Szp. Sez.
Hamersztajn Marja — Radom — dw. Milkiego
Herszenberg Regina — Łódź
Harski Ignacy Kpt. — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Herman Estera	„
Hrycan Jadwiga	„	„
Hajze Piotr — Łódź
Huss Janina — Warszawa — dw. „Janina"
Herszman Chana — Radom — dw. „Mazowsze"
Hetlingerowa Sabina — Warszawa — dw. „Pęmorzanka"
Hendeles Rachla — Łódź — dw. „Paryżanka"
Hamburger Lola	„	„ „Zielony"
Hecht Jura — Łódź — dw. „Zielony"
Hertz Rachela „	„ „Irena"
Hochberg Jakób — Warszawa — dw. „Pod Lipami"
Hazenberg Liii	„	„ „Belle-Vue“
Chakryn Balbina — Włocławek — dw. „Wózka"
Hecht Zofja — Łódź — dw. „Pod Lipami"
Heszelis Antoni — Lwów — dw. „Wiedeńska"
Hejlerówna Helena — Warszawa — dw. „Konstancja"
Hamburger Emma — Włocławek — dw. „Gdańsk"
Haze Antoni ks. — Warszawa — dw. „Op. św. Józefa"
Herszberg Estera — Bydgoszcz — dw. „Pod Lipami"
Heller Nessa — Warszawa — dw. „Krakowianka"
Harkawi Regina — Łódź — dw. „Djana"
Herszkowicz Eliś — Warszawa
Chomiczówna Jadwiga — Radomsk — dw. „Arkadja"
Herelich Justyna — Warszawa — dw. „Niekrasza"
Hendel Lejb	„	„ „Transwal"
Horska Janina — Lublin — Wojsk. Szp. Sez.
Horowicz Szlama — Łódź — dw. „Swoboda"
Halpern Szymon — Warszawa — dw. „Warszawska"
Chmielewski Konrad „	„ „Juljanówka"
Heilmanowa Irena — Wilno Wojsk Szp. Sez.
Horończyk Idesa — Częstochowa — dw. Baitnickiego
Ickowicz Estera — Baranowicze — dw. „Obywatelski"-
Izbicka Ito — Gostynin — dw. „Eugenja"
Izbicki Abram — Łódź — dw. „Wózka"
Iwanowski Tadeusz — Radom — Nieszawa
Imbryczek Helena — Warszawa — dw. „Stefanja"
Imielska Bronisława	Wojsk. Szp. Sez.
Ingster Helena — Katowice — dw. „Djana"
Ingberg Ita — Łódź — dw. „Kujawianka"
Jedwabny Leon — Płock
Joskowicz Chil — Łódź — dw. „Andrzejówka"
Jeszurgu Chaim — Warszawa — dw; „Szwalbego"
Jasińska Jadwiga — Międzyrzec — dw. „Kasztelanka"
Józwicki Antoni — Sulgostów w. Kieł. — dw. „Gdańsk4"
Jodko Aleksander — Warszawa — dw. „Home"
Jacynik K. Gen.	„	Wojsk. Szp. Sez.
Janicka Hanna	„	„
Jungsztein Szyja — Dąbrowice
Janowska Gołda — Warszawa — h. Milera
Janower Dina — Włocławek — dw. „Kujawianka"
Jaskulska Stanisława — Radom — Wojsk. Szp. Sez.
Jawiazowa Aleks. — Warszawa —	„	•
Jadłowkier Rocha — Wilno
Jaroszewska Zofja — Wars awa — dw. „Janina"
Joskowicz Chil — Łódź
Jakubowicz Gustawa — Warszawa
Kapłan Małka — Siedlce — dw. „Szkólnika"
Kozakiewicz Marja — Lublin — dw. „Ejlenberga"
Kotlarska Sura	„	>>	»
		

/Czasopisma_162_01_085_0001.djvu

			ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
9
%
Karlsztadt Anna — Warszawa — dw. „Szarotka"
Kantor Rywka	dw. „Wiktorja"
Karlsprun Estera — Warszawa — dw. „Obywatelska"
Kasprzak Bolesław — Bydgoszcz — dw. „Malutka"
Klikar janina — Warszawa — h. Milera
Krauze Wincenty — Łódź — dw. „Nadwiślanka“
Komarnicka Julja — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Księźopolska Anatolja — Łuck — dw. „Szczęśliwa"
Kozłowski Romuald kpt. — Modlin — Wojsk. Szp. Sez.
Kozanowski Adam — New-Jork — dw. „Goplana"
Kac Josek — Warszawa — dw. „Casino"
Kleinstein Bronisł. — Warszawa — dw. „Andrzejówka"
Kaczorowski Antoni — Pleszew — dw. „Pod Orłem"
Klainberg Fr. — Lublin
Kutner Helena — Poznań
Kwiatkowska W. — Suwałki — Wojsk. Szp. Sez.
Karbowska Józefa — Bydgoszcz: t—	„
Korentijer Chuna — Warszawa — dw. „Sabinówka"
Kajewska Zofja	„	„ Wojsk. Szp. Sez.
Kaczmarek Marja — Bydgoszcz	„
Klajzinger Liba — Warszawa — dw. Ejlenberga
Kac Szprnica — Łódź — dw. „Sabinówka"
Korman Rachela „	„ „Paryżanka"
Koskowska Marja — Lublin — Wojsk. Szp. Sez.
Kossowski Jerzy Płk. — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Kleid Złata — Izbica
Kleszewska Liba — Warszawa
Kacinkiewiczowa Marja — Czortków —
Wojsk. Szpital Sez.
Kałmanowicz M. — Sierpc
Kaltenberg Marja — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez?
Kokcsińska St. — Toruń — Wojsk. Szp. Sez.
Kryłowiecka Leonia — Łódź — dw. „Djana"
Klanzinger Szyja — Warszawa
Krakowska Anna	„ dw. „Belle-Vue“
Kacówna Rebeka — Prużany — dw. Ejlenberga
Kirchofowa Zofja — Warszawa —• dw. „Ormuzd"
Kurowska Stanisława — Poznań — dw. „Arkadja"
Kaufman Helena — Gdańsk — dw. „Zacisze"
Kirszbaum Ewa — Kutno — dw. „Jutrzenka"
Kiwała Jan Dr. — Warszawa — dw. „Ormuzd"
Karniszyn Marjem — Włocławek — dw. „Jedynaczka"
Kowalewski Karol — Piotrków — dw. „Kasztelanka"
Kosak Marja — Warszawa — dw. „Belweder"
Kurcbard Regina — Końsk — dw. „Włocławska"
Kiedrowska Zofja — Kalisz — Wojsk. Szp. Sez.
Kaimowicz Sziama — Łódź — dw. „Arkadja,,
Kłecka Jenta	„	h. Milera
Krupowa Helena	„	Wojsk. Szp. Sez.
Kurczowa Jadwiga — Wilno	„
Kaufman Chawa	„	dw. „Wózka"
Kupferblum Józef — Warszawa
Kon Jakób — Łódź — dw. „Belle-Vue“
Kafemann Emilja — Łódź — dw. „Szwalbego"
Kryształ Kalcia	„	„ „Casino"
Kalwari Irena — Warszawa — h. Milera
Korsak Jan — Sosnowiec —	„
Kac Józef — Warszawa — dw. „Pomorzanka"
Kac Cezary — Poznań
Klain Wigdor — Warszawa — dw. „Andrzejówka"
Kac Soma — Łódź — dw. „Dębowa"
Kossakowska Marja — Łomża — dw. „Continental"
Kossowicz Wolf — Warszawa — dw. „Hygea"
Klemczyńska Adela „	„ „Orjon"
Knotte Otton — Włocławek — dw. „Pomorzanka"
Kołłątaj Edmund — Sielce woj. Wileńskie —
dw. Milkiego
Kamiński Henryk — Warszawa — dw. „Poraj"
Kilbert Lewek — Płock — dw. „Anna"
Klaman Bella — Łódź — dw. „Eugenja"
Kruszewska Marja — Toruń — Wojsk. Szp. Sez.
Karolicka Cyla — Warszawa — dw. „Trentino"
Kadysz Harry — Łódź — dw. „Aleksandra"
Kosiński Józef kpt. — Lwów — Wojsk. Szp. Sez.
Klajnbajcz Gołda — Warszawa — dw. „Arkadja"
Karwiński Józef Ks. — Sandomierz — dw. „Ormuzd"
Kolska Joanna Berlin — dw. Gębczyńskiego
Kazubiński Marjan Ks. — Nieszawa — Nieszawa
Kostanecki Antoni prof. — Warszawa — dw. „Home"
Kirszbaum Tauba — Łódź — dw. „Kościuszko"
Kleiner Celina	„	„ „Szczęśliwa"
Konecka Eda — Włocławek
Krulikowski Leopold — Zduńska Wola—dw. „Gdańsk"
Kaper Samuel — Warszawa — dw. „Gdańsk"
Kutkowska Ludwika — Michołów woj. Nowogr. —
dw. „Jedynaczka"
Kapusti Maks — Warszawa
Kiecki M. — Łódź — h. Milera
Kofman Chaja „ dw. „Pomorzanka"
Koprowska Felicja — Łódź — dw. „Polonja"
Kamienomostka Necha — Słonim — dw. „Izabella"
Kaczor Fela — Warszawa — dw. „Własna"
Kopciowska Gustawa — Łódź — dw. „Kruszyna"
Kacenelenbogen Rózia „	„ „Wózka"
Kudłowicz Jenta — Ostrowiec
Kosowski Lew — Warszawa — dw. Gębczyńskiego
Kowalik Ignacy — Częstochowa
Karpensztein Frania — Warszawa — dw. „Kujawianka"
Korman Chana — Łódź
Leligdowicz Leon Ppłk. — Warszawa—Wojsk. Szp. Sez.
Lacher — Warszawa — dw. „Aleksandra"
Lauferowa Hela — Łódź — dw. „Ukrainka"
Lacki Antoni — Warszawa
Langleben Józef „ dw. „Kościuszko"
Lejzerowicz Chana „	„ „Szczęśliwa"
Lebeysold Estera „	„ „Włocławska"
Literman Hela — Łódź — dw. „Stefanja"
Lasman Szlama — Wieluń — dw. „Różana"
Lubińska Gołda „
Latawiec Pelagja — Skierniewice — Wojsk. Szp. Sez.
Lesz Eugenja Łódź — dw. Milkiego
Laszer Julja — Warszawa
Laskowska Antonina — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Lajb Regina — Łódź — dw. „Warszawska"
Lichtensztein Marja — Warszawa — dw. „Jutrzenka"
Landau Anna — Łódź — dw. „Zielony"
Landau Fajga — Brześć n/B. — dw. „Oleńka"
Lewin Majer — Sarny — dw. „Pod Koroną"
Linka Władysława — Łódź — dw. „Wzgórze"
Lewcant Mais — Warszawa — dw. „Pomorzanka"
Leslau Hersz — Łódź — dw. „Felicjanka"
Ladner Hela — Będzin — dw. „Mentona"
Lanenb rg Szyfra — Łódź
Lasocki Br. — Sierakowo w. Warsz — dw. „Arkadja"
Lisak Szymon — Turek
Liprozen Adela — Warszawa — dw. , Raciążanka"
Lipszyc Sara	„	„ „Mickiewicza"
Lewentalowa Zofja „	„ „Home"
Liberman Rywka	„	„ Miklewskiego
Lipszyc Natan — Łódz — dw. „Szwalbego"
Landau Tola — Łódź — dw. „Nina"
Libek Chana — Warszawa — dw. „Ukrainka"
Lipszyc Marja	„	„ „Kościuszko"
•<’ 'Lewin Helena — Łódź — dw. „Jutrzenka"
Lantenberg Józef — Warszawa — dw. „Polonja"
Literman Priwa — Łódź — dw. „Stefanja"
Lubkind-Lubodziecki St. płk. — Warszawa —
Wojsk. Szp. Sez.
Lutenbergowa Helena — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Hepek Liba — Włocławek — dw. „Wiktorja"
Łopuska Marja — Warszawa — dw. :,Pod Orłem"
Lagunowa Janina — Brześć n/B. — dw. „Jedynaczka"
Łaska Brana — Sierpc — dw. „Włocławska"
Łęczycki Abram — Łódź — dw. „Kujawianka‘J
Łakiński Jan — Poznań — dw. „Sienkiewiczówkk"
		

/Czasopisma_162_01_086_0001.djvu

			10
ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
Marszał janina — Łódź — dw. „Kujawianka"
Mendelson Edzia „	,, „Kruszyna"
Matlakowski Jan — Warszawa — dw. „Plebanja"
Markus Sara	„	dw. „Krakowianka"
Mieszkowska R.	„
Moronowicz Rena „	„ „Hygea"
Milrad Leonia — Łódź — „Krakowianka"
Mader Karol — Warszawa — „Zachęta"
Matyka Wład. ks. — Przemyśl — dw. „Op. św. Józefa*,
Moese Henryk — Szrem w. Pozn. — dw. „Romana"
Morgentaler Aron — Włocławek — dw. „Celestyna"
Majzelsowa Rywka — Konin — dw. „Pod Lipami"
Magilaner Chaja — Warszawa — dw. Kellera
Michaniewska Helena — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Moszkowicz Fr. ■— Łódź — dw. „Hygea"
Maliszewska Wanda — Poznań — dw. „Wiedeńska"
Mitelsbach Mordka — Warszawa — dw, „Anna"
Malinowski Józef	„	„ „Gdańsk"
Minkiewicz Jan	„	,, „Home"
Mazurkówna Br.	„ , Samotna"
Miljanowa Zofja — Łódź — Wojsk. Szp. Sez.
Mareszowa Janina — Warszawa — ,,
Markus Fanny — Łódź — dw. „Kresówka"
Małek Michał Dr. — Warszawa — dw. „Janina"
Matczyński Wiktor Mjr. — Grudziądz —
Wojsk. Szp. Sez.
Modzelewski Adolf Ks. — Płock — dw. „Pod Orłem"
Manijonek Henryk — Bydgoszcz — Wojsk. Szp. Sez.
Michelson Estera — Płońsk — dw. „Włocławska"
Meszke Wincenty — Kutno — Aleksandrów
Migocka Marja — Przemyśl — Wojsk. Szp. Sez.
Martin Stanisława — Warszawa
Muszkatel Małka	„	dw. „Lucyna"
Migdałowa Leokadja— Dobrzyń n/W.— dw. „Wenecja"
Michajłow K. —- Aleksandrów — Aleksandrów
Masłowska Rudolfa — Kutno — dw. „Marja"
Metze Władysława — Warszawa — dw. „Zofjówka"
Miłodrowska Helena	„	„ „Ortos"
Mazelsza Meri — Łódź — dw. „Nina"
Męcińska Aleksandra — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Mitlag Fajga	„ dw. „Andrzejówka"
Musiałkiewicz Marja — Płowce
Markus Hanka — Wars awa — dw. „Arkadja"
Michałowski Stefan — Poznań — dw. „Malutka"
Matuszewic Zofja—Szyszowa w. Polesk.- dw. „Gdańsk"
Miklewicz Małka — Tomaszów Mazowiecki
Majzler Jakób — Łask — dw. „Anna"
Majtnan Mordka — Łódź — dw „Niekrasza"
Moszkowicz Helena — Zduńska Wola
Macek Emilja	dw. „Casino"
Małachowska K. — Warszawa — dw. Op. św. Józefa
Minich Stanisława	,,	„ „Celestynn"
Małczyńska Helena — Lublin
Muller Natan — Warszawa — dw. „Nina"
Miaznik Chana — Lidy
Napiórkowska Jadwiga — Włocławek
Neuman Stanisław — Konin — dw. „Wołynianka"
Najmark Sura Sokołów
Najlubelska Frania — Warszawa — dw. „Poraj"
Najman Natan — Będzin — dw. „Mentona"
Niemirowicz-Szczyttowa M. — Warszawa — h. Milera
Nowak Szyja — Częstochoowa — dw. „Eugenja"
Najman Tosia	„
Nadolski Czesław — Warszawa — dw. „Wzgórze"
Nowakowska Julja	„	„ Milkiego
Nechamkis Marja	„
Najburg Szejna	„	„ „Felicjanka"
Niedźwiedź Tauba — Płock — dw. „Amaljanka"
Niewiarowska Radzisława — Toruń — Wojsk. Szp. Sez.
Niewęgłowski Br. — Kutno — dw. „Orjon“
Nowicka Eugenja — Baranowicze — Wojsk. Szp. Sez.
Nojman Rozalja — Warszawa — dw. „Trentino"
Nowakowski Mikołaj — Lwów
Nusenowicz H. — Łódź — dw. „Stefanja"
Nest Pesa — Warszawa — dw. „Anna"
Orensztain Rywka — Warszawa
Opęchowski Feliks	„ dw. „Zofiówka"
Orłowska Marja — Lublin — dw. „Kasztelanka"
Orner Izrael — Łódź — dw. „Lucyna"
Otmianowski St. — Szczawin w. Warsz. — dw. „Zachęta"
Osiński Zenon — Warszawa — h. Milera
Orzarzewska Natalja — Czernikowo
Orłowski Zygmunt — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Oksenberg Adolf — Łódź
Orłowska Jadwiga — Warszawa — dw. „Plebanja"
Ozder Genia — Białystok
Orensztajn Mojżesz — Wilno
Orensztain Ałta — Łódź — dw. „Amaljanka"
Olszewska Balbina — Osięciny w. Warsz.
Peliść Monarz — Kamieniec
Pregel Ai. — Konstantynopol — dw. „Pomorzanka"
Poddębski Tadeusz — Warszawa
Pomorski Wł. — Łódź
Piwnic Ruchla — Warszawa — dw. Miklewskiego
Podciechowska Marja — Kalisz — „Continental"
Pruszenowska Leja — Łódź — „Zdrowotna"
Piotrkowska Marjem	„ dw. Kornbluma
Poznańska Frania	„	„ „Anna"
Pendzel Tola — Bydgoszcz - dw. „Felicjanka"
Pinakiewicz Antoni — Płock
Pawłowski Stanisław — Warszawa — dw. „Casino*
P^jecki Benjamin — Łódź
Pawłowski Roman Ks. — Brzeziny w. Łódzkie
dw. „Pod Orłem"
Plewińska K. — Święciny w. Warsz. — dw. „Zachęta
Płońska Janina — Kolno — dw. „Konstancja"
Pisarska Emilja — VA arszawa — dw. „Goplana"
Pokorna Tauba	„ dw. „Mentona"
Pieńkowska Ludm. — Warszawa — ^ ojsk. Szp. Sez.
Paszkę Gustaw — Aleksandrów woj. Łódzkie
dw. „Nadwiślanka"
Piasecka Marja — Wilno — Wojsk. Szp. Sez.
Praport Jadwiga — Częstochowa — dw. „Hygea"
Perelmuter Dawid — Łódź — dw. „Arkadja"
Patorkowa Jul]a — Warszawa — Aleksandrów
Przedrzymirska Regina — Warszawa— V\ ojsk. Szp. Sez.
Prusak Rudolf — Łódź — h. Milera
Patron Rózia	„ dw. „Wołynianka1
Perdel Maryla	Wojsk. Szp. Sez.
Pinkusowa Sara — Kalisz — dw. „Ukrainka"
Partowicz Rajzla — ' arszawa — h. Milera
Płaskowicka Helena — Gniezno — W ojsk. Szp. Sez.
Plisowski Wł. — Żychlin	.1
Poznerowa Regina — Warszawa — dw. Szmidta
Padarewski Karol Kpt. — Brodnica — W ojsk. Szp. Sez.
Pikielna Ruchla — Słonim
Pająk Józefa — W'arszawa — dw. „Mickiewicza"
Polewko Janina	„	Aleksandrów
Pogorzelska Lucyna — Łódź
Przejemska Helena — Poznań — dw. „Home
Przedborska Rozalja — Łódź — dw. „Ukrainka
Plackowski Wacław — Wilno — W ojsk. Szp. Sez.
Potruch Renia — Warszawa — dw. „Własna"
Perzyńska Jadwiga „
Płoński Arnold	„ dw. „Zofijówka
Porczyńska Julja — Łódź
Percelina Gucia — Warszawa — dw. „Cukra"
Potażmk Łaja — Łódź — dw. „Parterowa
Rutenberg Leon — Poznań — dw. „Zacisze"
Rawicka Róża — Włocławek — dw. „W ózka"
Rue Chaim — Łódź — dw. „Leśna"
Rowiński Leon — Warszawa — dw. „Dębowa"
Rozenberg Jakób — Łódź — dw. „Arkadja"
Ruszkowski Wł. por. — Toruń
Rajzenbach Gabryel — Łódź
		

/Czasopisma_162_01_087_0001.djvu

			ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
11
Rożen Ewa — Warszawa — dw. „Konstancja"
Rozensztrauch Dora — Łódź — dw. ,,lrena“
Rajzensztad Cyrla — Warszawa — dw. „Anna"
Rowińska Brandla — Warszawa — dw. „Sabinówka"
Russ Ewa — Łódź — dw. „Izabella"
Rozenblat Leon — Łódź — dw. „Janina"
Ryzman Anna — Warszawa — dw. „Gdańsk"
Rotsztain Sara	„	„ „Cukra"
Rudnicki Tadeusz Mjr. — Kielce — Wojsk. Szp. Sez.
Rudnicki Moniek — Warszawa — dw. „Aleksandra"
Rajchman Rywka	„	„ „Włocławska"
Ruschowa Eugenja — Skierniewice - Wojsk. Szp. Sez.
Rudka Irena — Brześć n/B.	„
Rawska Marja — Łódź — dw. „Ko'eźeńska“
Rotsztain Pola — Warszawa — dw. „Zofijówka"
Rybicka Anna	„	Wojsk. Szp. Sez.
Rajchbert Sura — Pabjanice - dw. „Mentona"
Rozenberg Necha — Warszawa — dw. „Kościuszko"
Ryglewicz Jan Ks. — Lipno — dw. „Pod Orłem"
Rode Maurycy — Warszawa — dw. „Hygea"
Rogalska Ludmiła — Złoczów w. Tarnowskie —
Wojsk. Szp. Sez.
Rozenzaft Sala — Łódź — dw. „Anna"
Rozenzaft Dora — Zelów — dw. „Wiktorja"
Rozenberg Stanisław — Warszawa — dw. „Odoljon"
Pubinszta n Fela	„ dw. „Wiedeńska"
Rozencwejg Helena — Zawiercie — dw „Mickiewicza"
Raciążka Luba — Warszawa — dw. „Własna"
Rabinowicz Małka — Antopol — dw „Cukra"
Rakowski Jakób — Łódź — dw. „Milkiego"
Rotblit Zelda — Warszawa dw. Hildesheim
Rubinsztein Filip „
Rzewski Antoni — Michałów woj. Nowogr. —
dw. „Jedynaczka"
Rzepkiewicz Rozalja Warszawa — dw. Gębczyńskiego
Raychan Leszek — Berlin
Robak Bronisław — Pabjanice
Rybacka Helena	dw. „Pomorzanka"
Rożen Marja — Warszawa — dw. „Trentino"
Rondon Hersz	„
Rudzka Debora — Łódź — dw. „Raciążanka"
Rozenberg Roman Warszawa — dw. „Belweder"
Rogozińska Helena — Berlin — dw. „Pomorzanka"
Rozińska Petronela — Warszawa
Rozensztain Anna — Częstochowa — dw. „Belle-Vue“
Rozenfrid Jakób — Warszawa — dw. „Wózka"
Radlińska Emilja — Równe — dw. „Jedynaczka"
Radwan Antoni Dubno w. Woł. — dw. „Romana"
Rozenberg Marek — Katowice — dw. „Własna"
Rojzman Dwojra — Białystok
Rytwińska Cecylja — Skierniewice — dw. „Pod Orłem"
Szychter Szyfra — Warszawa — dw. „Hygea"
Sztrumpfeld Maurycy — Warszawa — dw. „Felicjanka"
Szternbaum Guta — Warszawa
Safjan Józef —■ Łódź — dw. „Belweder"
Sawicki Tadeusz — Lublin — dw. „Arkadja"
Skrzynecka Magdalena — Mińsk. Maz. —
Wojsk. Szp. Sez.
Schiff Ludwika — Łódź — h. Milera
Świderska Wład. — Toruń — Wojsk. Szp. Sez.
Strawczyńska Małka — Łódź
Szulczewska Honorata — Łódź
Sał Aleksander — Stuczyn — dw. „Anna"
Siemiawicz Leja — Łomża — dw. „Transwal"
Sender Szmul — Łódź — dw. „Wiedeńska"
Srebnik Salomea — Zgierz — dw. „Cukra"
Stradecki Antoni — Warszawa — „Wenecja11
Szejnwald Hinda — Łódź
Skorubko Edward — Siedlce — dw. „Sienkiewiczówka“
Sztyler Hela — Łódź — dw. „Szwalbego"
Śpiewakowa Zofja — Jabłonna — Wojsk. Szp. Sez.
Szaferman Juljan —	— dw. „Gdańsk"
Szulc Adolf — Gostynin
Sender Bernard — Berlin — dw. Szmidta"
Supiński Leon — Warszawa — dw. „Szmidta"
Szarowa Zofja — Warszawa — dw. „Goplana"
Skosowska Rózia — Łódź
Śpiewak Fajga — Tomaszów Maz. — dw. „Oleńka"
Sztokfisz Rozalja — Warszawa — dw. „Wiedeńska"
Sandyk Sala — Warszawa — dw. „Obywatelska"
Szefrankowska Zofja — Warszawa — dw. „Samotna"
Silbersztain Justyna — Warszawa — dw. „Belweder"
Schlaffenberg Eugenia — Lwów — Wojsk. Szp. Sez.
Suwalski Abel — Warszawa — dw. „Szmidta"
Sztarkman Sana — Łódź — dw. „Transwal"
Sędziejewska R. — Włocławek — dw. . Warszawska'*
Szpirt Ryhla — Łódź dw. „Niezapominajka"
Szczepańska Marja — Lwów — Wojsk. Szp. Sez.
Starzyńska Walentyna — Białystok
Szejn Cypa — Brześć n/B. — dw. „Milkiego"
Sulimierska Irena — Koneck w. Warsz. — dw. „Ormuzd"
Simonówna Helena — Piaskowo w. Warsz. —
Aleksandrów
Solikowa Wanda — Katowice — dw. „Wzgórze"
Szajówna Rena — Częstochowa — dw. „Gębczyńskiego"
Sikorska Marta — Bydgoszcz — dw. „Nadwiślanka"
Starkowska Zofja — Bydgoszcz — dw. „Kruszyna"
Szturner Leon — Poznań — dw. „Julianówka"
Szejnberg Cesia — Warszawa — dw. „Kruszyna"
Silberman Małka — Warszawa — „Nadwiślanka"
Strubiński Kazimierz — Siedlce — Aleksandrów
Senderowa Guta — Łódź — dw. ,,Ostoja"
Szczygłowski Fr. ks. — Słupce w. Łódzkie -—
dw. „Op. Ś w, Józefa"
Szlagowski A. ks. Dr. — Warszawa —
dw. „Op, Św. Józefa"
Śniechowski Józef — Warszawa — dw. „Ormuzd"
Szochur Sara — Warszawa — dw. „Zacisze"
Saski Edward płk. — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Sztajner Rywka — Warszawa — dw. „Jedynaczka"
Szybowa Helena — Lwów — Wojsk. Szp. Sez.
Staniewska Wł. — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Światło Rajzla — Warszawa — dw. „Włocławska"
Sukmańska Cywja — Warszawa — dw. „Kujawianka"
Szpakowska Zofja — Radom — Wojsk. Szp. Sez.
Szestakowski M. — Warszawa — dw. „Arkadja"
Sztainberg Marja — Warszawa — dw. „Hygea"
Szmulewicz Sura — Wieluń — dw. „Jutrzenka"
Szychman Mosiek — Warszawa — dw. „Lucyna"
Salomonowicz Paulina — Tomaszów Maz. — dw. „Irena"
Szmalczewski Piotr — Warszawa
Sapirsztain Helena Białystok — dw. „Hygea"
Szperling Róża — Łódź — dw. „Wersal"
Sztern Dora — Toruń — dw. „Felicjanka"
Szwareman Szaja — Warszawa — dw. „Szmidta"
Szmulko Marja — Warszawa — h. Milera
Szynarewska Br. — Antwerpja (Belgja) — h. Milera
Sułkowicz Dawid — Brzeziny Łódzkie
Słodki Rubin — Ostrów Maz. — dw. „Kornbluma"
Szlak Ajzyk — Warszawa — dw. „Arkadja"
Schultz Stanisława — Warszawa — dw. „Juljanówka"
Stefański Alfons — Chojnice w. Pom.
Szpilman Br. — Siedlce
Szulman Chaja — Warszawa — dw. „Szarotka"
Szampanier Jenta — Łódź
Strebejko Michał — Koło — dw. „Zachęta"
Stasikowska St. — Żychlin — dw. „Gdańsk"
Szyf Sala — Warszawa — dw. „Milkiego"
Sztajnhardt B — Będzin — dw. „Poraj"
Srubsztain Maks — Włocławek — dw. „Andrzejówka"
Tom Ignacy — Warszawa — dw. „Continental"
Taube Jenta — Włocławek — dw. „Szmidta"
Tabańska Irena — Warszawa — dw. ,,Djana“
Tułaczówna — Fr. — Skierniewice
Turczyn Marjan mjr. — Włodzimierz — Wojsk. Szp. Sez.
Tenenbaum Marjem — Warszawa — dw. „Polonja"
		

/Czasopisma_162_01_088_0001.djvu

			12
ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
Tabak Bronisława — Warszawa — dw. „Bartnickiego"
Tucholska St. — Brodnica w. Pom. — „Sienkiewiczówka"
Teliczkowa St. — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Tryburcy Marja — Sosnowiec — Aleksandrów
Tymińska Janina — Warszawa — dw. „Sienkiewiczówka"
Talińska Masia — Białystok
Temkin Lea — Warszawa
Tarnogórska Helena — Biedrusko — Aleksandrów
llrzędowski Rafał mjr.'— Lwów — Wojsk. Szp. Sez.
Urbach G. —	— dw. „Różana"
Wołkowicka Sydonja — Kowel — Wojsk. Szp. Sez.
Wawnikiewicz Marta — Łódź — dw. „Quo-Vadis“
Wajnsztok Chaskiel —	— dw. „Ejlenberga“
Wachowicz Paulina — Warszawa — dw. „Orjon"
Wróblewska Marja — Warszawa — dw. „Plebanja"
Wittigowa Izabella — arem w. Pozn. —
dw. „Sienkiewiczówka"
Wajnsztok Lejb dr. — Wilno
Wajnsztajn Szejndla — Wilno
Valenta Adolf płk. dr.1 — Warszawa —
Wojsk. Szp. Sez.
Wójcikowa Janina — Równe — Wojsk. Szp. Sez.
Włodawer Leja — Warszawa — h. Milera
Wróblewska Zofja — Warszawa — dw. „Juljanówka"
Wajsman Fajbuś — Łódź — dw. „Niek'asza“	*
Wajshoff Rozaija — Piotrków — dw. „Transwal"
Wi tosiński Antoni — Sosnowiec — Aleksandrów
Wajnberg Gitla — Warszawa — dw. „Warszawska"
Węcławowicz Otton rtm. — Grudziądz —
Wojsk. Szp. Sez.
Wasielewska Anna — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Winawer Józef — Warszawa — dw. „Kościuszko"
Wilczyński Józef por. — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Wojciechowska Zofja — Radom — rfw. „Goplana"
Wylinger Dora — Łódź — dw. „Anna"
Wieczyńska Stefanja — Radomsk — dw. „Gdańsk"
Więchowski Wł. — Stawiszyn — dw. „Goplana"
Wiśniewska Br. — Kraków — Wojsk. Szp. Sez.
Wilkowa St. — Toruń — Wojsk. Szp. Sez.
Więchowski Stefan — Koluszki
Wojtowicz Otton kpt. — Toruń — Wojsk. Szp. Sez.
Wytrzyc Ludwik — Warszawa — h. Milera
Wainberg Grina — Łódź — dw. „Nina"
Wagner Feliks — Warszawa — dw. „Własna"
Wierzykowski Stefan — Warszawa — dw. „Gdańsk"
Woźnicki Jan — Warszawa — h. Milera
Weldfraid E. — Łódź — dw. „Pod Lipami"
Wafel Szlama — Warszawa — dw. „Kujawianka"
Wrotkowska Ag. —	— dw. „Pod Orłem"
Warchałowski St. — Lipno — dw. „Zofijówka"
Widerkiewicz Emilja — Bydgoszcz
Woremklein Chana — Warszawa — dw. „Mentona"
Wekselman Adela — Będzin
Winawer Helena — Warszawa — dw. „Kościuszko"
Wilk Marja — Łódź — dw. „Wersal"
Wagner Małka — Warszawa — dw. „Irena"
Wajsman Izak — Pabjanice
Wichtek Bionisław — Warszawa — dw. „Dębowa"
Wesołowska Zofja — Błaszki — Łódzkie —
dw. „Samotna"
Wajnapel Sura — Warszawa
Wajntrop Frymeta — Radomsk
Weyland Chaim — Łódź — dw. „Arkadja"
Warszawski Dawid — Włocławek —^h. Milera
Wojnowa Zofja — Rawicz w. Pozn. — Wojsk. Szp. Sez.
Wigdorowicz Dębowa — Łódź — dw. „Jedynaczka"
Waserayper Zosia — Łódź
Wajnsztain Fr. — Włocławek — dw. „Wersal *
Zylbertrest — Natan — Warszawa — dw. Felicjanka"
Zilber Jakób — Łódź — dw. „Transwal"
Zylberberg Pesa — Międzyrzec — dw. „Dębowa"
Zabner Zofja — Warszawa — dw. Milkiego
Zajdenberg B.	„	„ „Odoljon"
Zeldin Berta	„	„ „Stefanówka"
Zelcer Symcha	„	„ „Felicjanka"
Zakim Tema — Różany w. Pol. — dw. „Kornbluma"
Zilberszac Pesa — Łódź — dw. „Niekrasza"
Zajdenros Helena — Warszawa — dw. „Cukra"
Zaprutkiewicz Marja — Lublin
Zylberberg Kauman — Warszawa
Zaleska Kazimiera — Toruń — Wojsk. Szp. Sez.
Zaniewski Zbigniew — Warszawa — Aleksandrów
Zawadzki Michał Mjr. — Chełm woj. Lubelskie —
Wojsk. Szp. Sez.
Żukowski Józef — Warszawa
Zielke St. Mjr. — Włodzimierz — „Wojsk. Szp. Sez.
Zielińska Helena — Toruń — dw. „Zachęta"
Zdzienicki Kazimierz — Poznań
Zawistowska Ksenia — Lublin — Wojsk. Szp. Sez.
Zarnowska Kazimiera — Poznań - dw. „Pod Orłem"
Zygman Szajndla — Radom — dw. Milkiego
Zajdeman Br. — Częstochowa — dw. „Hyg;a“
Zajfe Regina — Warszawa — dw. „Cukra"
Zerman Syma — Warszawa
Zaksowa Jadwiga — Łódź — dw. „Raciążanka"
Zeligman Tema — Warszawa — dw. „Ukrainka"
Znaniecka Zofja — Toruń
Żukowska Stanisława — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Zakrzewski Eugenjusz — K werce w. Wołyńsk. —
dw. „Op. Św. Józefa"
Zuchowski Leon mjr. — Grudziądz — Wojsk. Sszp. Sez.
Zaborska Ksawera — Warszawa — dw. „Plebanja"
Zygelzoim Szmul — Warszawa
Zacherewicz Gitla Łomża — dw. „Anna"
Zabłocka Marja — Warszawa — dw. „Ukrainka"
********* BOK**#!*** i*#**#*** ******* *******
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
GABINET KOSMETYCZNY
„JEUNESSE"
WILLA „ORMUZ“, POKÓJ Nr. 2.
Godziny przyjęć: 9 — 12 i od 4 — 6 wiecz.
Racjonalne pielęgnowanie urody, twarzy i włosów
Usuwanie zmarszczek, plam, podbródków i wągrów.
PARÓWKA T W.A R Z Y.
Masaże: ręczny, elektro - masaż, wibracyjny.
Usuwanie włosów z twarzy i ciała.
Stosowanie prądu d’Arsonval’a, galwanicznego,
faradycznego.
USUWANIE BRODAWEK.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
m
***************************************
********** ********** ******** ***********
1 ŚWIEŻY MIÓD 1
LIPCOWY
* POLECA Z WŁASNEJ PASIEKI:	*
I	M. DAASE	|
w SŁOŃSKU NAD WISŁĄ. *
********* *********** ********* **********
Wydawca Komisja Zdrojowa.
Redak. Zbigniew Juraszyński
Adres redakcji i administracji: Ciechocinek, Komisja Zdrojowa DworeK „Zachęta .
Drukiem Zakładów Graficznych p. f. „Bracia Piotrowscy” Włocławek, Przedmiejska 20. Tel. Nr. 100.