/Czasopisma_162_01_109_0001.djvu

			Cena egzemplarza 30 gr.
Rok XV.	Ciechocinek, dnia 10 sierpnia 1928 r.	Nr. 13
DNI ZDROWIA W CIECHOCINKU D. 12.VIII.
Dni Zdrowia są urządzane przez Polskie
T-wo Przeciwgruźlicze i Polskie T-wo Zwalcza¬
nia Raka we wszystkich zdrojowiskach Polski
celem propagandy hygieny i zdrowia oraz celem
zdobycia środków dla walki z temi chorobami.
Na czele Komitetu Ciechocińskiego stanęli:
Protektorat objął p. o. Wojewody inż.
Twardo, Komitet: Starosta Wasiak, lekarz po¬
wiatowy Dr. Szerzeniewski, dyrektor inż. Ko¬
złowski, burmistrz Koperkiewicz, ks. Dr. Brylik,
Dr. Dembicki, Dr. Ciągliński, Dr. Hurwicz, Doc.
Dr. Lorentowicz, Prof. Dr. Loth, Dr. Radwan,
Dr. Sawicz, p. Niklewicz. Panie: Dembicka,
Lorentowiczowa, Lothowa, Ziembińska, Dr. Za-
ligsonowa.
Program „Dnia Zdrowia"
Godz. 9ł Pochód po uli?ach Ciechocinka sym¬
bolizujący tryumf zdrowia nad chorobą
lOł Zakończenie pochodu w parku tężnio-
wym z przemówieniami i wysłaniem
dobrej wróżki do nieba,
11	Nabożeństwo w kościele z okolicz¬
nościowym kazaniem,
12	Odczyt w teatrze:
Dr. Szerzeniewski: Jak ^ię uchronić
od gruźlicy,
Dr. Radwan: O gruźlicy kostnej,
14	Bieg kolarski: Ciechocinek—Nieszawa-
Ciechocinek; nagrody puchar wędro¬
wny i 3 żetony, start przed Magistra¬
tem u wylotu ul. Nieszawskiej.
15	Bieg okrężny przez Ciechocinek, start
w Parku, nagrody puchar wędrowny
i 3 żetony.
16	Pokazowa lekcja gimnastyki w Parku.
16	i Piramidy i pokazy sportowe „
17	Partja siatkówki (nagrody)
17—19 Koncert — w przerwie koncertowej
przemówienie z estrady D-ra Doc.
Lorentowicza „Walczymy z rakiem,
gdyż rak jest uleczalny".
Przez cały dzień zbiórka na rzecz „Dni
Zdrowia “.
Uprasza się amatorów fotografów o sporzą¬
dzenie możliwie licznych zdjęć i o doręczenie
ich komitetowi (prof. Dr. Loth—Ortos) celem
wysyłki do Ligi Narodów.
BAL IDROJOWy U CIECHOCINKU.
Dorocznym zwyczajem w dniu 1 i sierpnia odbędzie
się w sali Czytelni Zakładowej BAL ZDROJOWY —
(clou sezonu) pod protektoratem p. Dyrektora Zakładu
inż. St. Kozłowskiego. Bal poprzedzony będzie pięknym
koncertem. Dochód osiągnięty z balu, przeznaczony bę¬
dzie na instytucje akademickie.
O przyjęcie obowiązków gospodyń i gospodarzy
uproszone zostały panie:
J. W. P. P.
Stefanowa Adamowa
Anna Boye
D-wa Jadwiga Bukowska
D-wa Arturowa Benisławska
Stanisławowa Bruhlowa
Bronisfawowa Chwatowa
Irena Chlewińska
Aleksandra Chwatowa
D-wa Ludwikowa Ćwiklińska
Antoniowa Czechowska
D-wa Marjanowa Czernowa
Dyr. Tad. Dawidowiczowa
Starościna Konstant. Drecka
Janowa Dworakowska
D-wa Ignacowa Dembicka
Marja Fiszerowa
Wacławowa Gębczyńska
Janina Geygo
Marja Gierlicka
Józefowa Glazerowa
Marta Grabińska
Generałowa Kazimierzowa
Jacynikowa
D-wa Władysł. Jastrzębska
Inż. Antoniowa Justatowa
Zofja Jacuńska
Prof. Antoniowa Kostanecka
Andrzejowa Koperkiewiczowa
Stefanowa Kriegerowa
D-wa Klara Kruppik
Marja Laskowska
Leonardowa Lorentowiczowa
Zula Lorentowiczówna
Prof. Edwardowa Lothowa
Pułkownikowa D-wa Dawbor-
Markiewiczowa
Kap. Helena Łozińska
Jadwiga Mitraszewska
Marja Mikułowska
Pawłowa Nieniewska
Janina Ostaszewska
D-wa Marja Oczesalska
Dyr. Wanda Piestrzyńska
D-wa Stanisławowa Radwanowa
Teodorowa Rolandowa
Antoniowa Rogińska
Janina Roubianka
Jadwiga Rostkowska
D-wa Aleksandra Sawicka
Marja Śniechowska
Lucja ^niechowska
D-wa Wojciech. Stankiewiczowa
Halina Sawicka
Wanda Szymańska
Bronisławowa Sulimierska
		

/Czasopisma_162_01_110_0001.djvu

			ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
Marja Szatkowska
D-wa Rena Szerzeniewska
Zofja Szcześniewska
Profes. Marja Szmurłowa
Stefanowa Thomasowa
Aleksandrowa Taffowa
Irena Tomaszewska
Zuzanna Turczyńska
J. Tarnowska
Rejentowa Kazimiera Walicka
Pułkownikowa A. Va!enta
Starościna Stanisł. Wasiakowa
Wyszkowska Janina
Zofja Wilimowska
Kaziinierzowa Wiłkomirska
Stefanowa Ziembińska
Stanisławowa Żurkowska
Halina Zakrzewska
PANOWIE:
J. W. P. P.
Stefan Adam
Dr. Artur Benisławski
Aleksander Chwat
Bronisław Chwat
Dr. Kazimierz Ciągliński
Dr. Ludwik Ćwikliński
Marjan Czerny
Antoni Czechowski
Dr. Ignacy Dembicki
Dyr. por. Tadeusz Dawidowicz
Pułk. Dr. Juljan Drac
Wicestarosta Konst. Drecki
Prof. Jan Dworakowski
Kap. L. Emisarski
Dr. Tadeusz Fafius
Wacław Gębczyński
Dyr. Józef Glazer
Gen. Kazimierz Jacynnik
Dr. Władysław Jastrzębski
Inż. Antoni Justat
Inż. Henryk Kukurewicz
Rektor Dr. Antoni Kostanecki
Burmistrz Andrz. Koperkiewicz
Mieczysław Kosiński
Zbigniew Juraszyński
Maj. Dr. Jan Kulesza
Doc. Dr. Leonard Lorentowicz
Dr. Adrjan Laskowski
Burmistrz Teodor Laskowski
Mag. Piotr Laskowski
Prof. Dr. Edward Loth
Płk. Dr. Dawbor Markiewicz
Dr. Stefan Mączyński
Aleksander Muszyński
Leon Nadolski
Paweł Niekraszewicz
Stanisław Miklewicz
Paweł Nieniewski
Red. Konrad Olchowicz
Witold Odrzywolski
Zygmunt Odrzywolski
Witold Ostaszewski
Dr. Władysław Piotrowski
Inż. Stanisław Pędracki
Dr. Stanisław Radwan
Kpt. Dr. Jan Raszkę
Prof. Antoni Rogiński
Teodor Roland
T. Rostkowski
Mjr. Dr. Rudkę
Dr. Przemysław Rudzki
Mjr. S. G. T. Rudnicki
Płk. Edward Saski
Dr. Konstanty Sawicz
Wiceminister Śniechowski
Inż. Strokowski
Bronisław Sulimierski
Leonard Sulimierski
Prezes Leon Supiński
Prof. Dr. Jan Szmurło
Zbigniew Skotnicki
Dyrektor Władysław Stoma
Aleksander Taff
Stefan Thomas
Pułk. Dr. A. Valenta
Rejent Walicki A.
Lubomir Walicki
Tadeusz Wilanowicz
Dyr. Kazimierz Wiłkomirski
Stefan Ziembiński
Zdzisław Żebrowski
Stanisław Żurkowski
Starosta Stanisław Wasiak
W. D. Paszkowski
Godziny urzędowe
Dyrektor Państwowego Zakładu Zdrojoweg > p. inż.
Stanisław Kozłowski przyjmuje interesantów od
godz. 10 — 12.
Biuro Państwowego Zakładu Zdrojowego czynne
jest w dni powszednie od godz. 8 — 15, w niedzie¬
le i święta od godz. 8— 10. Bilety b zpłatne i na
rachunek Kas Ch rych wydaje sekretarz od godziny
9 — 12. Informacji udziela Kasa (okienko Ns 5)
i sekretarjat.
Lekarz zakładowy dr. Ignacy Dembicki przyjmuje in¬
teresantów od godz. i 2-ej do godz. 13-ej. „Stary
Dworek1'.
Kierownik Oddziału Elektroleczniczego dr. Kazi¬
mierz Ciągliński obecny w oddziale od g. 9—1 O-ej.
Kierownik Oddziału Wodoleczniczego dr. med.
Przemysław Rudzki obecny w oddziale od godz.
9-ej do godz. 1 O-ej.
Kierown k Oddziału Wziewalnianego (inhalatorjum)
prof. dr. med. Jan Szmurło obecny w oddziale od
godz. 10 do godz. 11-ej.
Komisja Zdrojowa: biuro komisji w dworku „Zachęta"
czynne w dnie powszednie od 8—15, w niedziele
i święta od 9— 12. Interesantów przyjmuje się od
godz. 10 — 12-ej
Kasy kąpielowe czynne: w dnie powszednie od 8— I 5
w niedzielę i święta od godz. 8 — 10-ej.
Picie solanki odbywa sie przy źródle Nr. 8 i Nr. 10
w parku Zdrojowym; Nr. 12 w parku Sosnowym
od 7 — 13 i od 16 — 20.
Zwiedzanie Warzelni Soli: wtorki, czwartki i soboty
od 15 — 18; wejście 50 gr od osoby, dochód na
bibljotekę robotników zakładowych.
Zwiedzanie 1 tężni cały dzień. Oprowadza tężnik.
Wejście pr ez środkową wieżę.—Cera biletu 50 gr.
Dochód na bibljotekę pracowników zakładowych.,
Magistrat: Biuro czynne codziennie od 9 — 15-ej
W soboty od 8 — 13.30; w niedzielę od 9—II-ej,
ra’0 specjalnie tylko do wydawania zaświadczeń na
ulgowe przejazdy kolejowe.
Policja: Posterunek Policji Państ\owej w Ciechocinku:
dworek przy hotelu Milera obok Magistratu, czynny
bez przerwy w dzień i w nocy.
Poczta i telegraf, ul. Toruńska i filja — Dworek „Za¬
chęta". Dział pocztowy czynny 2 razy dziennie od
8	— 12 i od 15 — 18. Telegraf i telefony co¬
dziennie od 7 — 24. W niedzielę i święta od
9	— 11. Niedoręczone przesyłki pocztowe w nie¬
dziele i święta podejmować inożna w urzędzie od
9 - II i 16 - 17.
Czytelnia pism i dzienników w parku czynna od
8 — 22 ej.
Czytelnia Nowości, Tow. Przyjaciół Ciechocinka dwo¬
rek „Ormuzd" otwarła codziennie od g. 10— 12-ej
i od 15 — 18-ej prócz niedziel i świąt. Czytelnia
posiada 6.000 tomów, nowości w 5-ciu językach.
Czytelni» im. Gen. J. Hallera, sklep pod filarami
czynna codziennie od 14 — 19.
Gimnastyka szwedzka i lecznicza; Zakład leczniczo
gimnastyczny „Ortos” ul. ks. Józefa.
Kąpiele słoneczne; Zakład leczniczo gimnastyczny
„Ortos” ul. ks. Józefa.
Zakład Zanderowski „Ortos” ul. ks. Józefa.
Koncerty: Orkiestra Filharmonji Warszawskiej pod dy¬
rekcją Kazimierza Wiłkomirskiego grywa codziennie
(prócz piątków) w parku głównym od godz. 16 — 20,
w piątki od godz. 20— 22.30. Orkiestra 61 p.p.
pod dyrekcją por. Dawidowicza grywa codziennie
od godz 8 — 9.30 w parku głównym; od godziny
16.30 — 19.30: w niedziele, poniedziałki i wtorki
w parku sosnowym, w środy, czwartki i soboty w par¬
ku tężniowym; w piątki w parku głównym.
Solankę, sól, szlam, borowinę, ług leczniczy nabywać
można w biurze Państwowego Zakładu Zdrojowego
od godz. 8 do 15.
ŁAZIENKI są czynne:
JNf» 1. od godz. 6 do godz. 15.
Oddział wodoleczniczy od godz. 8—12.
N° II. od godz. 6 do godz. 13.
N» III. od godz. 6 do godz. 12.
Ns IV. od godz. 6 do godz. 14.
Liita P.P. Lekarzy,
ordynujących w Ciechocinku:
Dr. med. J. Atlas. Choroby wewnętrzne, dziecięce
i kobiece Przyjmuje 'd 9—13-ej i od 15 — 18-ej.
Dworek ,,Irena", ul. Nieszawska.
Dr. med. Berliner Jan. Choroby wewnętrzne. Przyj¬
muje: od 10— 12-ej i od 16—19. Dwcrek p. Szkól-
nik, ul Zdrojowa.
Dr. med. Berman Rachela. Choroby kobiece, akuszerja
i wewnętrzne. Przyjmuje: od 10 — 12-ej i do
17 — 19-ej. Dworek „Felicjanka".
Dr. med. Bornstein Roman. Choroby wewnętrzne
i nerwowe.. Przyjmuje: od 10 — 12-ej i od
15 — 17-ej. Dworek „Ormuzd“.
I
J
		

/Czasopisma_162_01_111_0001.djvu

			ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
3
Dr. m^d. Bukowska Jadwiga. Choroby dzieci. Przyj¬
muje: od 10 — 12-ej i od 16 — 19-ej. Dworek
„Romana Mała".
Dr. med. Ciągliński Kazimie z, kierowni oddziału
elektro-leczniczego. Choroby wewnętrzne, nerwowe
i przemiany materji. Przyjmuje: od 10 — 12-ej
i od 17 — 19. Dworek „Jedynaczka".
Dr. m<-*d. Czerny Marjan. Choroby wewnętrzne i ko¬
bieca. Przyjmuje: od 9 — 12-ej i od 16 18-ej.
Dworek „Zachęta".
Dr. med. Dembicki Ignacy, lekarz zakładowy. Spe¬
cjalność: choroby wewnętrzne i kobiece. Przyjmuje:
od ló — 19-ej. „Stary Dworek".
Dr. med. Drac Juljan. Choroby wewnętrzne i ner¬
wowe. Przyjmuj : od 16— 18-ej. Dworek „Mała
Romana".
Dr med. Fafius Tadeusz. Choroby wewnętrze i ko¬
biece. Przyjmuje: od 10 — 12-ej i od 16—18-ej.
Hotel Millera.
Dr. med Fiszman J. Choroby wewnętrzne i dzieci.
Przyjmuje: od 9 — 12-ej i od 16 — 19-ej. Dwo¬
rek „Kościuszko".
Dr. med. Garfinkiel J. Choroby wewnętrzne i kobiece.
Przyjmuje: od 9 — 12-ej i od 16 — 19. Dwo¬
rek „Szmidta", ul. Zdrojowa Nr. 9.
Dr. med. Holz Maur, cy. Choroby wewnętrze i dzieci.
Przyjmuje: od 9 — 12 i od 15 — 18-ej. Dworek
„Zacisze", ul. Nicszawska.
Dr. med. J. Hurwicz. Choroby wewnętrzne i dzieci.
Przyjmuje: od 9 — 13-ej i od 17 — 19-ej. Dwo¬
rek „Pomorzanka".
Dr. med. Knobel Norbert. Choroby wewnętrzne.
Przyjmuje: od 10 — 12-ej i od 16 — 17-ej. Dwo¬
rek przy hotelu Milera.
Dr. med. Kraushar M. Choroby wewnętrzne i dzieci.
Przyjmuje: od 10 — 13-ej i od 16 — 19. Dwo¬
rek „Mentone".
Dr. med. Kr ppik. Okulista. Przyjmuje: śłody i nie¬
dziele od godz. 10 — 12-ej. Dworek „Romana
Mała".
Dr. med. M. Leński. Choroby wewnętrzne i dzięci.
Przyjmuje od 10—12-ej i od 16 — 18-ej. Dwo¬
rek „Nadwiślanka", ul. Staszica.
Doc. Dr. med. Lorentowicz Leonard. Choroby ko¬
biece. Przyjmuje: od 10 — 12-ej. Dworek
„Ormuz".
Prof Dr. Edward Loth. Ortopedja i terapja fizykalna.
Przyjmuje od godz. 15 — 17. Zakład leczniczo-
gimnastyczny „Ortos", ul. Ks. Józefa.
Dr. med Wincenty Łaski. Choroby wewnętrzne
i dzieci. Przyjmuje: od 9 — 12-ej i od 16—18-ej.
Dwor k „Wiktorja“, ul. Zdrojowa.
Dr. med. Praszkier Feliks. Choroby wewnętrzne
(przemiana materji) i kobiece. Przyjmuje: od 10—13
i od 16 — 19-ej. Willa ,,Versal“.
Dr. med. Przyrembel Michał. Cnirurgja. Przyjmuje:
od 10 — 12-ej i od 17 — 19-ej. Dworek
„Orion" II.
Dr. med. Radwan Stanisław. Choroby chirurgiczne
i kobiece. Przyjmuje: od 10 — 12-ej i od 17— 19-ej.
Dworek „Romana Mała“.
Dr. med. Rubinsztein J. Choroby wewnętrzne. Przyj¬
muje: od 10 — 12-ej i od 16 — 18-ej. Dworek
Eilenberga, ul. Zdrojowa.
Dr. med. Rudzki Przemysław, kierownik oddziału
wodoleczniczego. Choroby wewnętrzne, kobiece
i nerwowe. Przyjmuje: od 10—12-ej i od 17—19-ej.
Dworek „Be!le-vue“.
Dr. med. K. Sawicz. Choroby uszu, gardła i nosa.
Przyjmuje: od 17 —18. Wieża ciśnień. Park Sosnowy.
Dr. W. Stankiewicz. Choroby wewnętrzne i dziecinne.
Godz. przyjęć: 4 — 6, Dworek „Mała Romana“.
Prof. Dr. Szmurło Jan, Dyrektor kliniki otolaryngolo¬
gicznej Uniwersytetu Stafina Batorego w Wilnie.
Przyjmuje: od 1 I — 12-ej i od 16 18. Dwo¬
rek „Mała Romana”.
Dr med. W. Talko. Choroby oczu. Przyjmuje od go¬
dziny 15—16. Dworek „Sienkiewiczówka".
Dr. med. Tannenbaum Leon. Choroby wewnętrzne
i kobiece. Przyjmuje: od 9—13-ej i od 16— 19-ej.
Dworek jirzy hotelu Milera.
Dr. med Teligsonowa 1 ugenja. Choroby kobiecej
akuszerja i wewnętrzne Przyjmuje: od 10— 12-e,
i od 17 — 19-ej. Dworek „Hygea“, p. Wolmana.
W	godzinach nocnych udzielają pomocy nastę¬
pujący P.P. lekarze:
Dr.	Berliner Jan — Dworek Szkólnika, ul. Zdrojowa.
Dr.	Czerny Marjan — Dworek Zachęta.
Dr.	Garfinkiel J. — Dworek „Szmidta”, ul. Zdrojowa 9.
Dr.	Leńaki M. Dworek „Nadwiślanka*1, ul. Staszica
Dr.	Rubinstein J. — Dwcrek Eilenberga, ul. Zdrojowa.
P. Aaron Eilenberg z Ameryki ofiarował na rzecz
( iechocińskiego Tow. Dobroczynności 50 dolarów ró¬
wnych 441.— zł.
Zarząd Tow. składa serdeczne podziękowanie.
i
4
4
4
4
4
4
4
*
♦
4
4
4
4
4
4
BS223 RUDZIŃSCY
WE WŁOCŁAWKU
ul. Piekarska 15.	Telefon Nr. 5.
SKŁAD ŻELAZA
Pol ecają:
ŁÓŻKA ŻELAZNE
NACZYNIA KUCHENNE
KONSERWATORY WECK’A
oraz wszelkie towary wchodzące w zakres
branży żelaznej.
Towar pierwszorzędny! Ceny najniższe.
ł
(►
*
ł
(*
*
ł
♦
>
ł
*
*
ł
*
(b
[3)V^ * T t y T *r * «r
TARYFY
i.
2.
3.
4.
5.
6.
Karty sezonowe
Pojedyncza osoba oraz głowa rodziny
Następny członek rodziny
Dzieci do lat 10-ciu i służba domowa . .
Urzędn. państwowi, oficerowie i ich rodziny
Stali mieszkańcy Ciechocinka
Od przyjezdnych, bawiących nie dłużej jak
3 dni, dziennie
25.00
15.00
10.00
10.00
6.00
3.00
1.
2.
3.
4.
KĄPIELE
Łazienki Nr. 1
Kąpiel solankowa dla osoby dorosłej. . .•	3.00
Kąpiel solankowa dla dziecka do lat 10-ciu	1.50
Kąpiel solankowa dla dziecka Kol. letniej .	0.50
Bilet dla dziecka do lat 6-ciu w razie kąpieli
z dorosłą osobą w jednej wannie • • ■ j	0.50
		

/Czasopisma_162_01_112_0001.djvu

			4
ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Kąpiel kwasowęglowa
Natrysk w oddziale wodoleczniczym .
Szafka parowa w oddziale wodoleczniczym .
Łazienki Nr. 2
Kąpiel solankowa dla osoby dorosłej
Kąpiel solankowa dla dziecka do lat 10-ciu
Kąpiel borowinowa całkowita .
Nasiadówka borowinowa .
Kąpiel borowinowa na rękę lub nogę
Okład borowinowy w łazience .
Szafka mała elektryczna, lub kąpiel
komorowa
Lampa kwarcowa
Kąpiel hydroelektryczna i szafka duża elek
tryczna
Zabieg djatermiczny ....
Lampa fioletowa „Minina" lub „Sollux“
Kąpiel w łaźni ogólnej
cztero
6.50
2.50
5.00
2.00
1.00
6.00
4.50
3 00
2.00
3.50
5.00
5.00
6.00
1.50
1.50
Łazienki Nr. 3
Kąpiel borowinowa
Nasiadówka borowinowa
Kąpiel borowinowa na rękę lub ncgę.
Okład borowinowy w łazience
Okład borowinowy do domu bez wynagro¬
dzenia pos'ańca
Wziewalnia specjalna
Wziewalnia aromatyczna
Wziewalnia ogólna
7.00
5.00
4.00
2.50
2.50
1.50
I 00
0.50
Łazienki Nr. 4.
Kąpiel solankowa dla osoby dorosłej .
Kąpiel solankowa dla dziecka do lat 10
Kąpiel kwasowęglowa
Bilety na szlam do kąpieli
Bilety na ług do kąpieli
4.00
2.00
7 50
0.30
0.20
CENY MIESZKAŃ W HOTELU MILERA.
w nowym gmachu
przy tygodniowym odnaj. dziennie
,, dziennem „	.
w starym gmachu
Pokó
poj.
Pokój podw.
zł.
gr
zł.
gr-
5
50
8
50
6
00
9
00
1 osob. pok.
2 osob. pok.-
zł.
gr-
zł.
gr-
4
50
7
50
5
00
8
00
przy tygodniowem odnaj. dziennie
„ dziennem ,,
CENNIK ŚWIADCZEŃ DOMOWYCH.
Za obsługę:
zamiatanie, obkurzanie, szorowanie podłogi, zaścielanie,
podawanie wody do mycia i picia, czyszczenie ubrania
i dostarczenie 2 litrów dzjennie wody gorącej do mycia:
tygodniowo od pokoju 1 osobowego 5.00 zł.: tygodniowo
od 2 osobowego 6.00 zł.
Za korzystanie ze wspólnej kuchni;
w godzinach 8-10, 12-14 i 19-20 tygodniowo 4.— zł.
Za pościel i bieliznę pościelową:
na jedno łóżko tygodniowo ...... 3.50 zł.
Za dodatkowe łóżko z materacem:
dziennie	1.25 zł.
Światło elektryczne:
1 lampka 25-cio świecowa, dziennie . . . 0.25 zł.
Za przewiezienie i odwiezienie rzeczy od 1 kg.
w obrębie danego miasta i Aleksandrówki . 0.05 zł.
w inąych przyłączonych dzielnicach . . 0.07 zł.
Za wynającie kuchni w oddziel, pomieszczeniu
20-25% ceny dwuosobowego pokoju w dworku.
W pensjonatach i hotelach do dziennych cen wolno
doliczać tylko 10% od rachunku na służbę (oprócz portjera)
Za kurs jazdy w wózku ręcznym . 1.50 zł.
ZA OBSŁUGĘ W ŁAZIENKACH 10$ od ceny bi¬
letu każdorazowego.
ZA MASAŻ W MIESZKANIU CHOREGO:
za 1 godzinę 5.00 zł. za ł/s godziny 3.00 zł. za 15
minut 2 00 zł. w mieszkaniu masażysty 20% taniej.
ZA ZABIEGI W ZAKŁADACH FRYZJERSKICH:
za ostrzyżenie i uczesanie z wodą kolońską . 1.50 zł.
za gole ie z wodą kolońską	0.80 zł.
za manicure	2.00 zł.
TAKSA DOROŻEK SAMOCHODOWYCH.
I.
Zajechanie przed dom ....
50
II.
Kurs na mieście ... . .
1 zł.
50
III.
Kurs do przystani parostatków na
Wiśle i z powrotem
5 „
IV.
Kurs do Aleksandrowa i z powrotem
10 ..
V.
Kurs do Nieazawy i z powrotem
12 „
VI.
Kurs do Torunia przez Otłoczyn
i z powrotem z jednogodzinnym po¬
stojem w Toruniu
30 „
VII.
W czasie od g. 23 do 6, 30% drożej
VIII.
bamochody sześcioosob. 30% drożej
Przy wyjazdach pozamiejscowych
gr-
2.
3.
TAKSA DOROŻEK KONNYCH.
Kurs jazdy w Ciechocinku (dawnym) i
Aleksandrówce dla parokonnej dorożki.
do innych dzielnic
Godzina jazdy
za bagaż ponad 10 do 50 kg. po 2 gr. od kg.
W nocy od godz. 0 do 5 - ej 30% drożej
zł. 2.00
3.00
„ 6.00
4. jednokonna dorożka o 30% taniej .
TAKSA DLA POSŁAŃCÓW MIEJSKICH.
1.	Za odniesienie listu lub paczki do 10 kilogramów
w centrum miasta 50 groszy.
2.	Zaodniesienie listu lub paczki do i Okg. dodzielnicPia-
ski, Stary-Ciechocinek, Słońsk, Wołszewo, Mała Wola zł. 1.
3.	Za odniesienie paczki wagi powyżej 10 kg. opłata
według umowy.
4.	Za skierowanie kuracjusza lub letnika do dworku
od właściciela w razie wynajęcia pojedyńczych mieszkań
5% sumy komornego. W razie zaś zbiorowego wynajmu
na pensjonat, lub inne przedsiębiorstwo za pośrednictwem
posłańca 2£% sumy komornego.
5.	Za skierowanie kuracjusza lub letnika do pensjonatu.
a)	o ile kuracjusz zamieszka do 5 dni zł. 1,50.
b)	o ile kuracjusz zamieszka 14 dni j opłaty dzien¬
nej w pensjonacie.
c)	o ile kuracjusz zamieszka czas dłuższy niż 14
dni — wynagrodzenie w kwocie całodziennej
opłaty do pensjonatu.
CENNIK PRACOWNI ANALITYCZNEJ
dla celów lekarsk. Komisji Zdrojow. w Ciechocinku.
ŁAZIENKI NI I.
Badanie	moczu jakościowe ......
Badanie	moczu ilościowe ......
Badanie	tylko na obecność cukru lub białka
Badanie	kału	'
Badanie	treści żołądkowej — nadesłanej .
Badanie	treści żołądkowej z pobraniem
Badanie	plwociny
Badanie	krwi morfologiczne. .....
zł.
5.00
zł.
10.00
zł.
3.00
zł.
5.00
zł.
7.00
zł.
15.00
zł.
7.00
zł.
7.00
		

/Czasopisma_162_01_113_0001.djvu

			ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
Badanie krwi chem. lub na wskazany składn. zł. 7.00
Badanie krwi serologiczne i bakterjologiczne . zł. 12.00
Badanie bakterjologiczne nalotów wysięko¬
wych nadesłanych	zł. 10.00
Badanie bakterjologiczne nalotów wysięko¬
wych z pobraniem	zł. 1 5.00
Inne badania według każdorazowej umowy.
REGULAMIN
>bowlązujący w Oddziale Wodoleczniczym Pańatwc
waga Zakładu Zdrojowego w Ciechocinku.
Publiczność i ałużbę kąpielową bezwarunkowo
obowiązuje wzajemne grzeczne względem siebie
zachowanie.
1.	Bez przepisu lekarskiego nie wydaje się żadne¬
go zabiegu wodoleczniczego.
2.	Każdorazowo należy przedstawić personelowi
lekarskiemu, kontrolerce oraz służbie kąpielowej lekarski
przepis leczenia.
3.	Zabiegi wodolecznicze wydaje się jedynie zgo¬
dnie z przepisem lekarskim.
4.	Z zabiegów wodoleczniczych korzystać mogą tyl¬
ko osoby, posiadające czystą osobistą i kąpielową bieliznę
5.	Bielizny kąpielowej nie wolno zostawiać w od¬
dziale wodoleczniczym.
6.	Oddział wodoleczniczy nie wynajmuje bielizny
kąpielowej.
7.	Po oznaczonej godzinie nie wydaje się zabie¬
gów wodoleczniczych.
8.	Po zabiegu wodoleczniczym obowiązkowy spa¬
cer od 5 do 30 minut zgodnie z zaleceniem lekarza.
9.	Niedopuszczalne jest (nie wolno):
a)	używanie mydła podczas stosowania zabie¬
gów wodoleczniczych,
b)	dodawanie do wody zapachów, płynów le¬
czniczych i kosmetycznych,
c)	przynoszenie ze sobą posiłków, napojów,
przyrządów do manicure, pedicure, punktrolle-
rów i t. p.
d)	palenie papierosów, cygar, fajek,
e)	wprowadzanie do kabin dzieci lub osób nie
posiadających na zabieg wodoleczniczy przepi¬
sów lekarskich i biletów,
f)	wprowadzanie na teren oddziału wodoleczni¬
czego zwierząt (psów, kotów),
g)	trzaskanie drzwiami,
h)	prowadzenie rozmów w kabinach do rozbie¬
rania i podczas kocowania.
10.	Do kabiny może wejść tylko jedna osoba, po¬
siadająca przepis lekarski na zabiegi wodolecznicze.
11.	Nieprzestrzegający przepiaów aanitarnych
zachowujący aię niechlujnie na terenie oddziału
wodoleczniczego, wreazcie nieatosujący aię do ni¬
niejszego i eguaminu po za odpowiedzialnością
osobistą karną, pozbawieni zostają możności ko-
rzyatania z zabiegów wodoleczniczych.
12.	W czasie nieobecności kierownika oddziału
wodoleczniczego zastępują go asystenci oddziału.
Zgubiono w kasie biletowej
LEGITYMACJĘ URZĘDNICZĄ,
wydaną przez Karnlorjum Okręgu Szkolnego Łódzkiego
nn imię Kazimierzo Bema, naaczjeieln G mnazjum
Państwowego » Pabjonieach
Łaskawy znalazca zechce zwrócić takową do
Posteranka Policji » Ciechocinku.
Rozkład jazdy parostatków
Odchodzą z Ciechocinka:
do Warszawy: . . godz. 9.20, 19
do Torunia ... „ 6.50, 15.40
(przychodzą do Torunia » 8.50, 17.20)
Cena biletu do Torunia:
I kl. — 3 zł.; II kl. — 2.10 zł.; III kl. — 1.40 zł.
CZY JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA?
Rozkład jazdy pociągów
Z Ciechocinka do Aleksandrowa
odchodzą o godzinie 0.05, 2.00, 3.20, 4,45,
6.25, 7.33,9.02, 10.15, 11.20, 12.20, 13.22, 14.22,
16.15, 18.00, 19.55, 21.00.
Do Ciechocinka przychodzą:
105, 3.00, 4.34, 5.51, 7.18, 8.50, 10.01, 1105,
12.03, 13.06, 14.08,15.21, 17.16, 19.10, 20.47, 22.00.
LISTA GOŚCI
przybyłych od d. 2.VIII. do°d. 9.VIII. 1928 r.
P. P. flszerman Anna — Warszawa — h. Milera
Andrzejewska Flo — Zgierz — dw. „Ormuzd"
Amsterdam Stefanja — Łódź — dw. „Irena"
Altsziler Boruch — Warszawa
Arlt Wacław — Poznań — dw. „Pod Orłem"
Adamkowska Br. — Płock — dw. „Wenecja"
Akerman Dora Warszawa — dw. Cukra
Arendarz Dina	„ — dw. „Transwal“
Ajzenglik Mina	„ — dw. „Obywatelska"
Adamska Marja — Płock -- dw. „Ormuzd"
Ader Estera — Zgierz — dw. „Irena"
Ajzensztadt Leja — Opole dw. „Orjon"
Abramowiczowa Marja — Wilno
Borensztein Izak — Warszawa — dw. „Stefanówka"
Baszkiewicz Micha'ina „	dw. „Kasztelanka"
Borak Róża	„	dw. „Mentona“
Bronowska Etka	„	Jw. ,.Hygea“
Bem Kazimierz -- Pabjanice — dw. „Djana"
Baszkin Ida — Łódź
Bądźzdrów Bela — Włocławek
Braun Regina — Pabjanice — dw. „Mentcna"
Bierzyńska Stefanja — Warszawa — dw. „Pomorzanka"
Bocheńska Michalina — Łódź — dw. „Ormuzd“
Berliner Łaja — Tomaszów^Maz.
Boye Anna — Sierzchowo w. Warsz.
Boruchowicz Basia — Mława
Berensztain Basia — Równe w. Woł. — dw. „Stefanja*,
Bajcz Gisia — Warszawa - dw. „Własna"
Bortkiewiczowa Lidja — Miekiany w. Wileńskie —
dw. „Plebanja"
Bentman Balbina — Warszawa — dw. „Obywatelska"
Buchman Marja — Warszawa — dw. „Paryżanka"
Bromberg Róża — Łódź — dw. „Wołynianka"
Benduski Telesfor Inż. — Warszawa — dw. „Janina"
Boczmak Salomon	„ dw. „Jedynaczka"
Brande Adela — Łódź — dw. „Arabella"
Blumin Rywka — Warszawa — dw. „Konstancja"
Bormiński Piotr ks. — Płock — dw. „Pod Orłem"
Brzeziński Stanisław — Lublin — dw. „Juljanówka"
Brojtman Chaja — Płock
Binensztok Dawid — Warszawa — dw. „Wenecja"
Berlewi Estera — Warszawa
Berkowicz Mania — Ostrów. Maz. — dw. „Wózka"
Braun Mala — Kalisz — dw. „Kornbluma"
Borowik Natan — - Warszawa — dw. „Jedynaczka"
Borejko Olga — Łódź
		

/Czasopisma_162_01_114_0001.djvu

			p
Z D R O J~ c;i E C|H O C 1 rt S K 1
Braunówna Fr. — Warszawa — dw. „Wzgórze"
Bibersztein Leja — Siedlce
Bartusikowa Zofja — Piotrków — dw. „Wzgórze"
Brzustowski Nuchem — Krośniewice
Bimbaum Chaja — Łódź — dw. „Kornbluma"
Baum Helena — Częstochowa - dw. „Mentona"
Blum Chana — Płońsk — dw. „Niekrasza"
Burdowska Chana — Koło — dw. „Anna“
Babska Honorata — Wilno — dw. „Samotna:4
Bom Luiza — Łódź — „Wzgórze"
Baranowicz Jadwiga — Warszawa — dw. „Home"
Berhoer Cecylja — Warszawa — dw. „Konstancja"
Berger Leja — Grudziądz
Barszczewska Marja — Częstochowa — Aleksandrów
Berghoer Józef — Warszawa — dw. „Konstancja"
Bez Gołda — Lublin — dw. Ejlenberga
Blumsztain Dawid — Warszawa — dw. „Hygea“
Bochenek Szyfr i — Częstochowa — dw. „Anna"
Blass Icek — Warszawa
Bursztein Sura — Warszawa — dw. „Anna"
Blumental'Helena — ■ Warszawa — dw. „Orjon"
Braumowa Pelagja — Poznań
Blitman Dwojra — Lublin — dw. „Ejlenberga"
Bernsztain Izrael — Łódź — dw. „Wersal"
Baum Abram — Częstochowa
Brzoza Regina — Warszawa — dw. „Amaljanka"
Berliner Róża — Równe — dw. „Różana"
Berliner Estera — Złoczew
Birenbaum Chana — Warszawa
Bonacka Józefa — Kowel — dw. „Wzgórze"
Chrzanowska Helena — Unja w Pozn. — dw. „Home"
Cwiler Łaja — Tomaszów
Czerkawska Marja — Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Czajęwicz Stanisława —Raciąż w Warsz.—dw. ,,Dębowa"
Chimowicz Hilel — Łódź
Cymberknopf Fajga „ dw. „Izabella"
Ciecierzyńska H. — Warszawa — dw. „Continental"
Chyczewski Jan — Raciąż woj. Warsz.
Chrzanowska Helena — Warszawa — dw. „Kujawiak"
Cieśliński Franciszek — Płock
Celmajster Rywka — Warszawa
Cukierman Chil — Łódź — dw. „Zielony"
Cejtlin Leopold — Warszawa — dw. „Janina"
Czernołubowski Boruch „ — dw. „Wiktorja"
Czekaj Antonina	„ — dw. Bartnickiego
Celiński Jan	„ — Aleksandrów
Czerniaków Bernard „
Ćwikliński Ludwik — Poznań — dw. „Home"
Ćwiklińska Stefanja — Poznań — dw. „Home"
Dubowski Fajwel — Pińsk — dw. „Warszawska"
Dabiński Izrael — Włocławek — dw. „Pomorzanka"
Dojlicka Itto — Białystok — dw. „Stefanja"
Dawny Sala — Bydgoszcz
Derowska Stefanja — Płock
Denis Luiza — Warszawa — dw. „Belle-Vue“
Danciger M. — Kalisz — dw. „Belle-Vue“
Dudziński Antoni — kpt. Warszawa — Wojsk. Szp. Sez.
Danini Wiktor — Sochaczew — San. Św. Tad.
Daszkiewicz-Bortnowska Wanda— Warszawa—Aleksandrów
Drejerowa Sabina	. „ — dw. „Bagatela"
Dawidowicz Anna — Łódź — dw. „Belweder"
Ducin Stefan — Głodowo
Działoszyńska Chana — Łódź — dw. „Anna“
Dawidowicz Pinkus	„ — dw. „Anna"
Drejer Rozalja — Warszawa — dw. „Włocławska"
Danciger Rywka — Gostynin — dw. „Nina"
Dziedzic Dwojra
Djament Rózia — Łódź — dw. Ejlenberga
Danciger Estera — Warszawa
Dutkowski Stefan ■— Lublin — dw. „Wenecja"
Dawidowicz Gitla „ — dw. „Amaljanka"
Dąbrowska Halina Dr. —Warszawa— d.„Sienkiewiczówka"
Ellinger Maks — Poznań
Epelbaum Chaja — Suwałki — dw. „Mentona"
Engiel Anna — Warszawa — dw. „Własna"
Erenraich Róża — Łódź
Efraim Kalman — Kalisz — dw. „Niekrasza"
Ejbel Aleksander — Warszawa
Etman Marja — Łódź
Efron Zofja — Warszawa — dw. „Konstancja"
Edelbaum Bala — Międz>rzec — dw. „Eugenja"
Ejerwersowa Anna -— Warszawa
Erlich Zofja Dr. — Włodawa — dw. „Gdańsk"
Frosz Cypa — Warszawa
Fla szbein Chana „ dw. „Eugenja"
Fistel Chaja	„ dw. „Stefanja"
Faintuch Bela	„ dw. „Mentona"
Frankowa Helena „ dw. „Poraj"
Feld Rajzla	„ dw. „Eugenja"
Frenkel Estera	„
Fajgenbaum Janin „ dw. „Wenecja“
Faterson Edward „ dw. Gębczyńskiego
Fels Juljan — Warszawa — dw. „Irena"
Fiszbain Stefanja — Łódź —’ dw. „Arabella"
Foglówna Leonja — Warszawa — dw. Milkiego
Frenkel Ruchla — Łódź
Prom Dwojra — Warszawa — dw. „Szmidta"
Frumesowa Dora „ dw. „Konstanaja"
Fuks Jankiew — Kutno — dw. „Dębowa"
Frajnbaum Sura — Warszawa — dw. „Anna"
Fryde Helena	„ dw. „Sienkiewiczówka"
Frenkiel Oana — Łódź — dw „Transwal"
Frydrych Antonina — Warszawa — dw. „Pod Orłem"
Fromer Estera — Łódź — dw. „Anna"
Frydland Marja — Warszawa — dw. „Casino"
Fajersztajn Ewa	dw. „Transwal"
Fiszał Małka — Radomsk
Fersztenberg Estera — Warszawa
Flancer Chaim	„
Fiszel Hela — Częstochowa — dw. „Transwal”
Fliderbaum Ignacy Warszawa — h. Milera
Ferszt Moszek	„ dw. „Andrzejówka"
Fajersztain Leon — Warszawa — dw. „Andrzejówka"
Finkelsztein Fajga	„ dw. „Eugenja"
Fuks Chaim — Białystok
Goldman Minka — Warszawa — dw. „Arabella"
Goldberg Gitla	„
Gordon Bajla	dw. „Jutrzenka"
Gielbard Maks — Warszawa — dw. Bojarskiego
Grinsztain Touba „	dw. „Ejlenberga"
Gutmacher Fajga — Lublin
Głowiczower Szaja — Warszawa — dw. „Bagatela"
Gutszechter Rajzla	„	dw. „Felicjanka"
Gąsecka Marja — Płock dw. „Sienkiewiczówka"
Griinsztain Felicja — Warszawa — h. Milera
Gutwerg Chawa	„
Ganc Henia — Międzyrzec — dw. „Eugenja"
Guter Mendel — Wieluń — dw. „Włocławska"
Grandę Ita — Warszawa
Golańska Ludwika — Warszawa — dw. „Belweder"
Gwircman Chaja	„
Graff Jakób	„
Grinbaum Chena	„
Grinbaum Markus	„	dw. „Poraj"
Grużewska Janina	„	dw. „Samotna"
Gabor Zofja	„	dw. „Jedynaczka"
Głodkowski M.	„	dw. „Celestyna"
Granas Bronisława — Łódź — dw. „Balbinka"
Goldman Chaja — Łódź — dw. „Swoboda"
Górska Wacława — Łowicz
Glas Sara — Warszawa — dw. Kornbluma
Gotlib Dwojra — Nowy Dwór — dw. „Kornbluma"
Grinbaum Chana	dw. „Wózka"
Gorensztein Małka — Równe w. Woł. — dw. „Różana"
		

/Czasopisma_162_01_115_0001.djvu

			ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
7
Gawurin Tyla — Białystok
Górt Bronia — Łowicz — dw. Kornbluma
Goldblum Matla
Glicensztain Chaim — Łódź — dw. „Aleksandra"
Goldberg Liba — Raciąż — dw. Ejlenberga
Gielberg Hinda — Łódź — dw. „Andrzejówka"
Gingold Gucia — Warszawa
Górkiel Abram — Kutno — dw. „Stefanja"
Głaz Estera — Lublin — dw. „Warszawska"
Górnicka Laokadja — Warszawa — dw. Milkiego
Górnicka Janina	,,	„
Granek Priwa — Łódź — dw. „Transwal"
Grzyb Łaja — Łódź — dw. „Kujawianka"
Gonczańska Fela — Warszawa — dw. „Różana"
Gierzyński Stefan	„	h. Milera
Goldsztein Henryk	„	dw. „Lucyna"
Graf Rywka	„	dw. „Transwal"
Gotajner Regina — Częstochowa
Gromyko Zofja — Żychlin — dw. „Amaljanka"
Grosberg Lonia — Łódź
Godszal Łaja — Łódź — dw. „Stefanja"
Gajdziński Antoni Dr. — Zawiercie — dw. „Pomorzanka"
Gajzlerowa Stefanja — Brześć n/B. — dw. „Oleńka"
Hajdamak Chana — Pruźany
Holcbeig Artur — Warszawa — dw. „Gdańsk"
Horn Szyfra — Warszawa — dw. „Eugenja"
Hasilew Genia — Łódź
Herszberg Teresa — Warszawa — „Zacisze"
Hecht Sala — Łódź — dw. „Wenecja"
Hajpel Karol — Łódź — dw. „Krajewskiego"
Halberg Szyfra — Warszawa — dw. „Pomorzanka"
Handszer Alojzę — Warszawa — dw. „Różana"
Huberman Estera — Włocławek — dw. „Nina‘,
Hodalina Zofja — Wojsk. Szp. Sez.
Horbatowski Lucjan — Piotrków
Humnicka Felicja — Warszawa — dw. „Wzgórze"
Hoffman Mieczysław -- Częstochowa —
dw. „Pomorzanka"
Hejzenburd Chana — Warszawa — dw. Szmidta
Hirsz Romana — Golub — dw. „Wersal"
Halpern Ałta — Zgierz — dw. „Stefanja"
Hirszbain Zofja — Warszawa — dw. „Oleńka"
Hercberg Asna — Równe — dw. „Różna“
Hein Edward — Warszawa — dw. „Niezapominajka"
Hauw Ruda —- Płońsk — dw. „Włocławska"
Hegeman Adolfina Łowicz — dw. Milkiego
Hoffnung Blima — Warszawa
Herszkowicz Bernard — Łódź — dw. „Wiedeńska"
Heinrich Anna — Warszawa — dw. ,,Orjon“
Hercenberg Natan — Warszawa — dw. „Henryka"
Herszberg Sura — Łuków
Hajlerowa Hanna — Łódź — dw. „Wersal*
Iberal Helena — Kutno
Iserlis Frajda — Warszawa — dw. „Casino"
Janiszewska Amelja — Warszawa — dw. „Samotna"
Jura Adela — Kielce — dw. „Wiktorja"
Jurman Marjem — dw. „Transwal"
Januszkiewicz Wacław — Warszawa
jaworska Sala — Łódź — dw. „Paryżanka"
Janowski Srul — Pabjanice
Jeleń Sława — Zambrowo — dw. „Niekrasza"
Jangrodzka Zofja — Krzemieniec — dw. , Ormuzd"
Jakubowicz Chawa — Brzeziny Łódzkie —
dw. „Kirszbluma"
Jesion Lejb — Płock
Jęcka Aleksander — Mińsk. Maz.
Jagiełło Marja — Warszawa — dw. „Kasztelanka"
Junhe t Marja — Warszawa — dw. „Wołynianka"
Jawie Helena — dw. „Kruszyna"
Jeleń Cesia — Warszawa — „Polonja"
Jeleń Blima — Warszawa — dw. „Ćukra"
_ oskowicz Chaja — Warszawa — dw. „Wózka"
, udman Froim -- Radom
, esion Gitla — Gostynin — dw. „Trentino"
, oszpe Ewa — Warszawa — „Ukrainka"
akubowska Janina — Łódź — dw. „Casino"
ankielewicz Helena — Łódź — dw. „Różana"
. aroszyński Karol — Suwałki — dw. „Kasztelanka"
_ ózefowicz Nadzia — Łódź
. eleńska Marja — Warszawa — dw. „Bartnickiego"
. esionowska Elka — Łódź — dw. „Ukrainka"
, asińska Michalina — Soczewka w. Warsz.
. arosowa Eugenja.— Skierniewice — Aleksandrów
, oel Stefan — Bydgoszcz — dw. „Felicjanka"
_ ędrzejewski Mieczysław — Warszawa —
dw. „Stefanja”
Jochimowicz Szajadla — Łódź — dw. „Pod Koroną"
Józefacka Michalina — Warszawa — „Op. Sw. Józefa"
Jarczun Rywka — Warszawa
Janiak Adam Warszawa — dw. , Zofijówka"
Jeziorowski Wacław — Warszawa — dw. „Ormuzd"
Justman Bajla
Kagan Szlama	dw. „Wózka"
Krakowski Natan — Warszawa — dw. „Zofijówka"
Krzyżanowska Leokadja „ — dw. Op. św. Józefa
Kalb Leja	— „ — dw. „Eugenja"
Kirszensztein Fela — „ — dw. „Nadwiślanka"
Kamińska Leonja — Sosnowiec— Aleksandrów
Kaufman Dobrysza — Koło — dw. „Obywatelska"
Kiełbasiński Tadeusz—Warszawa — h. Milera
Kowalski Mieczysław — „	h. Milera
Kwejtman Regina — Łódź — dw. „Stefanówka"
Kondracka Stanisława — Warszawa — Aleksandrów
Korycka Marja	„
Karo Mieczysław	„ — dw. „Gdańsk"
Kewes Bendet — Wilno — h. Milera
Kopel Helena — Łódź — dw. „Juljanówka"
Kuperwant Abram
Kołodziański Zelko	— dw. „Zacisze"
Kaczorowska Wanda — Poznań — dw. „Juljanówka"
Kisiel Stanisław — Lwów — Wojsk. Szp. Sez.
Kanarska Józefa — Łódź — dw. , Romana"
Kaczyńska Stanisława — Warszawa — dw. „Zachęta"
Kalisz Jerzy — Łódź — dw. Romana"
Kapłan Szejna — Warszawa
Kraushar Anna — Warszawa — dw. „Mentona"
Kaufman Czarna	„ — dw. „Eugenja"
Kamiński Józef — Ozorków — dw. Celestyna"
Kupfer Chana — Łódź — dw. „Stefanja"
Karcowicz Gołda — Łódź
Kremer Idesa — Warszawa
Korn Rozalja	,,	— dw. „Nadwiślanka"
Klein Władysław „	— dw. „Wiślica"
Kolniczańska Marja „	— dw. „Anna"
Kurcowa Halina — Łódź — h. Milera
Kamieniecka Gustawa — Warszawa — dw. „Belweder"
Kaciak Zelda	„
Kałużewska Marja—Zduńska Wola—dw. „Pomorzanka"
Kon Natan — Włocławek — dw. „Orjon"
Kałowska Matla — Łódź
Kulik Mojżesz — Warszawa — dw. „Pomorzanka"
Kronholc Czesława „ — dw. „Konstancja"
Kucharska Marta — Poznań — dw. „Samotna"
Kryształ Regina — Warszawa — dw. „Obywatelska"
Kalecka Rachela — Białystok — dw. „Oleńka”
Kajzer Naftal — Warszawa — dw. „Zielony"
Krajewska Marja — Poznań — dw. „Sienkiewiczówka"
Kosmaczewski Stanisław — Borowiczki woj. Warsz. —
dw. „Ormuzd"
Kaczyńska Zofja — Łódź — dw. „Juljanówka"
Knobel Rachela — Zduńska Wola
Kowalska Marja — Warszawa
Kirenberg Szymon „
Kaczmarek Marja — Łódź — dw. Kirszbluma
		

/Czasopisma_162_01_116_0001.djvu

			8
ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
Kotowicz Menachem — Warszawa — dw. „Aleksandra"
Kohler Natalja — Łódź — dw. „Wenecja"
Klarecka Anna — Warszawa — dw. Bartnickiego
Krauze Maks — Gdańsk — dw. „Dębowa"
Kartoska Łaja — Łódź
Kamień Rajzla — Warszawa — dw. Szmidta
Konarkowa Marja „	„ „Juljanówka"
Kac Chaim — Łódź — dw. „Dębowa"
Kochman Chaim — Lublin
Kossowska Zofja — Warszawa — San. Św. Tad.
Kaliszkówna Marja — Włocławek
Kilberg Mania — Łódź — dw. „Felicjanka"
Kozioł Sejna	,,	„ „Polonja"
Kazimierska Helena — Lublin dw. „Stefanja"
Kenigsberg Henryka — Warszawa — dw. „Janina"
Kozłowska Zofja	„ — dw. „Ormuzd"
Kupferszmidt Izaak — Lwów — dw. „Irena"
Klubska Sala — Sompolno dw. „Eugenja"
Kalecka Klara — Warszawa
Kurjańska Nina — Warszawa — h. Milera
Kornberżanka Balbina — Warszawa — dw. .Jutrzenka**
Kowalski Mieczysław — Kielce — dw. „Samotna"
Kowalska Hinda — Zambrów
Kapłan Tauba — Białystok — dw. , Ejlenberga"
Kac Małka — Białystok
Kawałkowa Władysława — Łódź
Knauerhaze Emil Piotrków
Kuszet Rudolf — Warszawa — dw. Milkiego
Krasuska Jadwiga — Warszawa — dw. „Juljanówka"
Komarewicz Marja — Lublin — dw. „Wenecja"
Konkolewski Zygmunt — Chełmża — dw. „Pod Orłem"
Kanimer Bluma Słonim
Krotoszyńska Marja — Włocławek — dw. „Balbinka"
Kałuży Marja — Skierniewice — dw. „Kryta"
Kiejnigheit Luba — Warszawa — dw. „Transwal"
Kinrus Rubin — Łódź — dw „Niekrasza"
Kuliński Stefan ks. — Brześć Kujawski —
dw. „Plebanja"
Krubska Zofja — Wiedeń — dw. „Home"
Kon Mordka — Łódź
Kempińska Eika — Łódź — dw. „Amaljanka"
Kotlicka Gustawa — Częstochowa — dw. „Anna"
Kempińska Ruda — Złoczew — dw. „Eugenja"
Klingier Abram — Ciechanów — dw. „Aleksandra"
Kowalska Sala Łowicz — dw. „Parterowa"
Kirsztain Pinkus — Łódź — dw. „Jutrzenka"
Krochin Aleksander dr. — Ozorków' — dw. „Poraj"
Kobrzyńska Irena
Lipczyński Szlama — Mińsk Maz — dw. „Cukra"
Lipczyn Estera — Łódź dw. „Zacisze"
Lazarus Aleksander — Sompolno
Lewińska Ruchla — Włocławek — dw. „Hygea"
Lubnicka Sura	„	dw. „Cukra"
Lederman Aron — Brześć n/B.
Licht Ajzyk — Warszawa — dw. ,,Wiktorja“
Laks Sura — Łódź — dw. „Trentino"
Lewitin Marja — Łódź — dw. „Stefanja"
Lewkowicz Sura — Warszawa — dw. „Stefanja"
Lew Chana	„	dw. „Wiedeńska"
Lasocka Helena	dw. „Zachęta"
Lewinson Abram — Warszawa — dw. „Polonja"
Lipszy Paulina — Łódź — dw. „Lucyna"
Langman Dawid — Włocławek — dw. „Djana"
Leszczyńska Genia — Łódź — dw. „Jutrzenka"
Lewit Józef	dw. „Konstancja"
Lejderman Chuma — Kałuszyn
Lewkowicz Jakób — Łódź
Lamch Mercin — Piotrków — dw. „Pod Orłem"
Landau Sura — Nasielsk — dw. „Anna"
Leszczyńska Gustawa — Łowicz — dw. „Izabella"
Litauerowa Dorota — Łódź — dw. „Janina"
Liniewicz Władysław — Warszawa—dw. „Juljanówka"
Lange Marja	„ dw. „Polonja*
Lipszyc Perlą — Grójec
Lewkowicz Abram	dw. „Warszawska"
Lewin Róża — Warszawa — dw. „Irena1
Leszczyńska Marja — Warszawa — dw. „Casino"
Landau Mendel — P.otrków
Lauer Teofila — Warszawa
Lajzerowicz Róża — Łódź — dw. „Hygea"
Lidwin Ludwik — Włocławek — dw. „Kujawiak"
Lórincz-MillerowaJadwiga — Warszawa dw. „Samolna"
Lubran ecki Gabryel — Warszawa—dw. „Hildesheima"
Lewkowicz Dobra — Częstochowa — dw. „Włocławska"
Lurje Bhma — Izbica — dw. „Cukra"
Lerman Helena — Płońsk — dw. „Amaljanka"
Lew Liba	„	„
Liliental Roża —■- Warszawa dw. „Orjon"
Lipman Gołda	„	„ „Nina"
Lewkowicz Sara — Łódź — dw. „Mentona"
Lenków Jochweta — Warszawa — dw. „Aleksandra"
Loth August	„ dw. „Juljanówka"
Łubocka Brajna	dw. „Kościuszko"
Łepkowski Filip — Łodź
Łapińska Marja — Płock — dw. „Sienkiewiczówka"
Łonka Nikodem — Warszawa
Markowski Juljusz — Koło — dw. Kornbluma
Moszkowicz Fajga — Łódź
Malersztein Icek — Warszawa dw. Izabella"
Moszczyński Stanisław — Warszawa — dw. „Paryżanka"
Mayzlowa Bronisława — Święte woj. Pozn. —
dw. „Sienkiewiczówka"
Maliniak Blima — Lublin
Melowa Rozalja — Warszawa — dw. „Arkadja"
Makowska Cywja — Włocławek — dw. „Eugenja"
Mierzwińska Eugenja — Częstochowa — dw. „Samotna**
Margules Rachela — Łódź — dw. „Cukra"
Mroczkowska Stanisława — Bydgoszcz — dw. „Home**
Motty Mieczysława Poznań —- dw. „Juljanówka"
Majteles Marja — Będzin — dw. „Wołynianka"
Muszkatenblit Jakób — Warszawa — dw. „Pomorzanka"
Migdał Liba	„ dw. „Paryżanka *
Mucznikowa Adela — Kutno — dw. Milkiego
Młynek Berta — Warszawa — dw. .Dębowa"
Masugowa Teofila — Sosnowiec
Morańska Seweryna — Poznań
Melzacki Stefan — Włocławek — dw. „Bagatela"
Marder Bina — Kowel
Matuszyńska Leonarda M. — Warszawa —
dw. „Jedynaczka"
Margules Rozalja — Łódź — dw. „Kruszyna"
Malinowska Atitonina
Menkes Pepita — Lublin — dw. „Kasztelanka"
Mławski Abram — Warszawa /— dw. „Sosnowy'*
Mujew Włodzimierz — Włocławek
Medyńska Maija — Płock — dw. „Ormuzd"
Milsztain Tauba — Piotrków
Mordkowicz Rajzla — Brzeziny Łódzkie
Monicz Rajzla — Pabjanice — dw. „Mentona"
Mazur Paw.ł Katowice
Minces Estera — Warszawa	 dw. Ejlenberga
Montarg Helena	,, dw. „Cukra"
Muszkat Adolf — Warszawa — dw. „Irena"
Michalska Aleksandra — Lublin — dw. „Wenecja"
Majorczyk Frania — Częstochowa
Mendelzon Józef — Sosnowiec
Mazurek Necha — Warszawa
Melamed Ruchla	„	dw. „Eugenja"
Mrozowicz Josek — Konin — dw. „Pod Lipami**
Mozelman Sura — Warszawa — dw. „Ejlenberga"
Majerowicz Pessa — Złoczew
Mokrska Felicja — Grodno
Mielecka Marja — Skierniewice — Aleksandrów
Mederski Kazimierz — Warszawa — Aleksandrów
Mundlak Leon Dr. — Grodzisk M. —Aleksandrówka 60
		

/Czasopisma_162_01_117_0001.djvu

			«
ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
Nojfeld Felicja — Warszawa — dw. „Hygea“
Niklewicz Róża — Katowice — dw. „Jedynaczka1*
Nurowska Zofja — Warszawa
Nowicki Chaim — Warszawa
Nossowicz Anna — Lida
Nazarenko Aleksandra — Konin
Naparstek Sabina — Warszawa — dw. „Irena"
Nasberg Zygmunt — Warszawa — dw. „Belle-Vue"
Nisencwejg Sabina — Pruszków — dw. „Wiktorja“
Nejman Szmul — Ostrów Maz. — dw. „Zielony"
Nelkenbaum Pesa — Łódź — dw. „Anna"
Nowicki Józef — Warszawa — dw. „Piasenka"
Nirensztein Majer — Pińsk
Nowicka Zofja — Radomsk — dw. Krajewskiego
Nordenberg jakób — Warszawa — dw. Milkiego
Nachowicz Szyja — Mława — dw. „Warszawska"
Norymberska Sala — Łódź — dw. „Krakowianka"
Napiórkowska Br. — Brześć Kuj.
Ogórek Lejzor — Łódź — dw. „Transwal"
Orda Janina Pińsk — dw. „Samotna"
Opaliński Wł. ks. - - dw. ,,Op. 5w. Józefa"
Owczyński Michał — Warszawa
Openheim Bronia — Będ/.in dw. „Felicjanka"
Oskierka Edmund — Teresdwór w. Wileńsk. —
dw. „Pod Orłem"
Okuniew Salomon — Warszawa — dw. „Zdrowotna"
Obretenna Anna — Warszawa — dw. Milkiego
Orzech Blema — Warszawa — dw. „Kujawianka"
Orłowski Stanisław — Warszawa — dw. „Ormuzd"
Praszkier Szyfra — Piotrków — dw. „Lucy.na"
Płużnik Dora — Będzin — dw. „Eugenja“
Pliszka Zelda — Płock
Potocka Władysława — Poznań — dw. „Quo-Vadis“
Perelmuter Fania — Równe w. Woł. —
dw. „Nadwiślanka"
Pawłowski Franciszek — Warszawa — dw. „Orjon"
Paprocka Aniela — Warszawa — San. Św. Tadeusza
Poczter Fajga — dw. „Stefanja"
Poznański Moszek — Warszawa
Pomrck Estera — Lublin
Poznańska Liba — Łódź — dw. „Transwal"
Procel Szulem — Złoczew
Pieprz Rywka
Płackowska Kazimiera — Toruń — h. Milera
Polakowa Ella dr. — Łódź — dw. „Zagłoba"
Poznański Eljasz Włocławek — dw. „Trentino"
Podolski Konstanty — Warszawa — dw. „Home"
Prużański Abel — Warszawa
Pojzman Frajda — Warszawa — dw. „Paryżanka"
Politur Dora — Warszawa — dw. „Janina"
Puszet Helena — Warszawa — dw. „Quo-Vadis“
Pawłowski Feliks — Warszawa — dw. „Home"
Perl Chaja — Wilno — dw. „Trentino"
Przybylska Marja — Płock — dw. „Wenecja"
Pinkwaser Rojza — Warszawa — dw. „Lucyna"
Pilecka Rebeka — Łódź — dw. „Dębowa"
Puszet Paul — Warszawa
Pasztein Ruchla — Warszawa -— dw. „Kresówka"
Przedborski Jakób — Łódź — dw. „Ukrainka"
Pomerski Stanisław — Warszawa — dw. „Bojarskiego"
Praszkiewicz F. — Łódź — dw. ,Anna“
Pomeranc Leja	„
Pęski Emil Warszawa — dw. „Home"
Poznańska Estera — Łódź — dw. „Irena"
Pabianowski Fr. — Żychlin — dw. „Kujawianka"
Pejsachowicz Jakób Nowogród dw. „Wózka"
Pajzert Berta — Leszno — - dw. „Zachęta ‘
Rozencwejg Mendel — Częstochowa — dw. „Eugenja"
Rzechte Rachela — Łódź — dw. ,.Hygea“
Rozenbaum Marja — Warszawa — dw. „Belle-Vue“
Reder Estera — Łódź — dw. „Arabella"
Rabinowicz Amalja Warszawa — dw. „Różana"
Rotenberg Kiejla — Suwałki — dw. „Mentona"
Rudzińska Marja — Warszawa — dw. „Continental"
Rogozik Jakób — Włocławek — dw. Bartnickiego
Rogowska Zofja — Warszawa — dw. „Home"
Rylówna Zofja — Warszawa — dw. „Pod Orłem"
Rempowa Stanisława — S czewka w Warsz.
Rotmanowa Stefanja — Warszawa — dw. „Kasztelanka"
Ryfenholc Edward	„ dw. „Zagłoba"
Rubin Kalman — Łódź
Rotman Moszek — ^ arszawa
Rotblit Mania	„	dw. „Anna"
Rogalski Józef — Głowno
Rozental Izak — V* arszawa dw. „Gdańsk"
Radziejewska Rózia — Włocławek — dw. „Mentona"
Radzanower Hersz — Gostynin — dw. „Anifa"
Ruda Regina — Dobrzyń n/Drwęcą — dw. „Sabinówka"
Rozenryb Fajga — Równe
Rozenberg Tema	dw „Amaljanka"
Rubinsztein Frydeiyka — Warszawa — dw. Ejlenberga
Rogoska Jadwiga	„	„ „Ormuzd"
Rozenbaum Marja — Lublin — dw. „Wiktorja"
Rozenzumen Josef — Siedlce — dw. „Belweder"
Retmanowa Kajla — Częstochowa — dw. „Mentona"
Romejko Stanisława — Warszawa — dw. „Jedynaczka"
Rotman Frania — Włocławek — dw. „Izabella"
Rozenblit Eleonora — Tomaszów — dw. „Lucyna"
Rubinsztain Rubin — Warszawa — dw. „Włocławska"
Reszal Fajga	„	dw. „Hygea"
Rejnin Dora	„*	dw. „Casina"
Rajchert Cela	„	dw. Bartnickiego
Ruszkowska Irena	„	dw. „Goplana"
Rozenfeld Karola — Łódź — dw. „Różana"
Rotblit Laca — Warszawa — dw. „Swoboda"
Rzeszotarski Antoni Dr. — Góra Kalwarja—dw. „Home"
Rożen Samuel Dr. — Lublin — dw. „Sienkiewiczówka"
Rubinsteinowa Ludwika
Richler Dawid — Lwów
Rozenblum Helena — Tomaszów Maz. — dw. „Irena"
Szefner Ruwen — Łódź — dw. „Anna"
Strycher Szprińca — Białystok
Sobczyński Jan Ks. prał. — Kalisz—dw. „Pod Orłem"
Szpize Naftal Warszawa
Srebrnik Marja — Łódź — dw. „Hygea"
Siwek Gitla — Lipno
Szumowski Mikołaj — W rszawa — dw. Op. św. Józefa
Senior Szymon — Częstochowa - dw. „Aleksandra"
Skarnik Erce - Warszawa
Stolar Friima — Białystok
Szejn Chana —■ Brześć n/Bugiem — dw. „Anna"
Sierakowska Br. — Warszawa — dw. „Polonja"
Sułowska M^rja	„	dw. „Home"
Strzyżewski Wojciech „	dw. „Marja."
Selecki Henryk	„	dw. „Janina"
Stanowski Stefan	„	dw. „Juljanówka"
Szlamowa Berta Łódź — dw. „Juljanówka"
Sztykgold Aleksander — Warszawa dw. „Eugenja"
Sender Chana	„
Skórzewski Stanisław -— Włocławek
Stierer Izydor Poznań dw. „Raciążanka"
Sołc \ iejczyk Salomea Warszawa
Skwierczyński Michał	„ Aleksandrów
Szpigel Hencch Łódź -- dw. „Nina*
Spektor Majer -- Włocławek
Sandzer Gucia — Warszawa — dw. „ Wrzos"
Sulimierska Jadwiga — Straszewo w Warszawske —
dw. „Home"
Srebrnik Dina — Ostrów
Skotnicka Regina — Malina w. Warsz. — dw. „Janina"
Stamieszkin Chaja — Warszawa — dw. „Wenecja"
Szuwał Dorota	„	h. Milera
Staniszewski Marceli — Góra Kalwarja—dw. „Karolówka"
Szwedowski Jan — Warszawa Aleksandrów
Sygrycówna Stefanja „
		

/Czasopisma_162_01_118_0001.djvu

			10
ZDRÓJ CIECHOCIŃSKI
Sztein Leon — Warszawa — dw. „Bellę-Vue‘‘
Sowa Artur	„	dw. „Zagłoba"
Sztern Fela — Toruń — dw. „Anna"
Stążewski Franciszek — Wilno — dw. „Mickiewicza"
Szwarc Henryk — Łódź
Stefanowa Anna — Lublin — Aleksandrów
Senior Abram — Warszawa
Sztencer Rachela „ dw. „Mentona*'
Stpiczyńska Marja „ dw. „Malutka"
Strosberg Marja	„
Szternis Estera	„
Sołowiej Mania	„ dw. „Polonja"
Szczurowska Józefa — Warszawa — dw. „Orjon"
Skorubka Klara — Leszno — dw. „Zachęta"
Scharmach Stanisław — Warszawa —
dw. Gębczyńskiego
Śpiewak Klara — Warszawa — dw. „Gdańsk"
Skrzyńska-Kmicicowa Marja—Sarny—dw. „Zachęta"
Sieroiatycki Majer — Warszawa — dw. „Konstancja"
Staniszewski Czesław ,,
Szejnman Jochweta	„ dw. „Wiktorja"
Szlajfer Markus — Kutno — dw. „Janina"
Szreter Róża — Łódź — dw. „Ormuzd"
Salomonowicz Szulem — Łódź — dw. „Wiedeński"
Szmigielska Basia — Łuck — dw. „Raciąźanka"
Szyc Władysław — Poznań — dw. „Poraj"
Silnicka Balbina — Warszawa — dw. „Henryka"
Świątkowski Aleksander — Warszawa —
• dw. „San. św. Tadeusza"
Switek Stanisława — Częstochowa — Aleksandrów
Świtkiewicz Mieczysław — Włocławek —
dw. „Wiktorja"
Szymczyk Elżbieta — Warszawa — Aleksandrów
Szulc Rojzla	„ dw. Milkiego
Szwalbe Sylwester	„ dw. Szwałbego
Samsonowicz Roża — Łódź — dw. „Pomorzanka**
Sakwa Anna — Płock — dw. „Włocławska"
Serafinowski Adam — Sieraków — dw. „Kasztelanka"
Szyffer Irma — Łódź — dw. „Malutka"
Skrzyńska K. Warszawa — dw. „Arkadja"
Skotnicka Natalja — Warszawa
Sztarkman Adela — Warszawa
Szwarcsztajn Marja — Warszawa — dw. „Balbinka"
Sieradzka Ruchla — Pabjanice
Szapirowa Róża — Łódź - dw. „Belweder"
Szajman Rywka — Łódź — dw. „Warszawska"
Szenberg Gabryel — Warszawa — dw. „Zagłoba"
Turkeltaub Sala — Lubfin — dw. Szmidta
Taranek Brygida — Radomsk — dw. „Jutrzenka"
Trysk Ancie — Warszawa — dw. „Polonja"
Trębackie wieżowa Rozalja — Poznań —
dw. „Pod Orłem"
Tencer Marja — Warszawa — dw. „Szczęśliwa"
Topaz Justyna — Warszawa
Tejtel Rachela — Warszawa
Tyktinowa Zofja — Katowice — dw. „Irena"
Twerska Fr. — Warszawa — dw. „Gdańsk"
Transman Czarna — Płońsk — dw. „Włocławska"
Turkiewicz Bazyli — Warszawa
Tenenbaum Chaja — Warszawa — dw. „Pomorzanka"
Trajstman Bronia — Warszawa — dw. „Nadwiślanka"
Tabaksman Lejb — Warszawa
Tajchman Izrael — Bielsk Podl. — dw. „Sosnowy"
Tabaczyńska Jadwiga — Piotrków Kuj. — dw. „Home"
Tubjasz Wanda — Łódź — dw. „Sienkiewiczówka"
(Jlanowska Amelja — Włocławek ”
Urbach Rucha — Łódź — dw. „Pod Koroną"
Wajnsztok Jadwiga — Łódź — dw.„Continental"
Wołkowicz Abram — Łódź — dw. „Kujawianka"
Wafel Bajla — Warszawa dw. „Mentona**
Węgier Marja — Warszawa — dw. Szmidta
Wimberg Cesia
Wysoki Nusym — Siedlce
Wyrobek Rojza — Łódź — dw.?„Mentona‘*
Wajnryb Josek — Częstochowa
Windlandt Ruchla — Warszawa — dw. „Kornbluma"
Wełnicka Helena — Łęczyca — dw. „Pod Orłem"
Wasersztand Josek — Warszawa — dw. „Kornbluma"
Wasilewska Wanda — Wilno — dw. „Samotna*1
Wajsman Józef
Wieczórkówna Wł. — Zgleczew —. Biał. —
dw. „Wzgórze**
Wójcicka Anna — Warszawa — dw. „Sienkiewiczówka"
Więckowska Władysława — dw. „Zachęta“
Wałłach Zofja — Białystok — dw. „Amaljanka**
Waintraub Izrael — Łódź — dw. „Andrzejówka*’
Wajskopf Sala — Częstochowa — dw. „Mentona**
Wołkowicz Sura — Koło — dw. „Anna“
Wajnapel Zelman — Warszawa — dw. „Własna**
Wajs Chaja — Częstochowa
Wyszogród Icek — Warszawa — dw. „Djana**
Wapiński Izaak dr. — Warszawa — dw. „Ormuzd“
Wędyńska Bolesława — Warszawa
Wajs Rozalja — Warszawa — dw. „Irena**
Wagner Franciszek — Łódź — dw. Milkiego"
Węgier Bronia — Łódź — dw. „Trentino"
Wójcicka Marja — Warszawa — Aleksandrów
Wiernik Eugenja — Warszawa — dw. „Hygea"
Waszczyński Henryk - Poznań — dw. „Pomorzanka"
Waintraub Perlą — Warszawa
Wolfówna Anna — Pabjanice — dw. „Karolówka"
Wailówna Lola — Łódź — dw. „Koleżeńska"
t Wrześniowska Marja — Warszawa
Wilcher Estera — Równe
Wiland Stanisława — Warszawa — dw. „Bagatela"
Wójcicki Czesław — Warszawa
Wolf Fajga Łódź — dw. „Kujawianka"
Wąsowska Wanda — Warszawa — dw. „Home"
Wawrzyniak Wojciech — Poznań — dw. „Ormuzd"
Wonko Jadwiga — Warszawa
Waserman Dwojra — Lublin
Wejner Ida — Łapy woj. Biał. — dw. „Zacisze"
Wein Gustawa — Warszawa
Wainblat Genia — Warszawa
Widawska Rebeka
Zalcberg Fajga — Łódź
Zajler Liba — Turek — dw. „Zygmuntówka**
Zalberg Abram — Warszawa
Zysman Zanetta — Warszawa — dw. „Pomorzanka"
Zilbersztain Gitla — Warszawa — dw. „Kruszyna**
Zilbersztain Symka — Łódź — dw. „Paryżanka**
Zyto Jakób — Łódź
Zajdenweber Regina — Radom — dw. „Kruszyna**
Zacherowa Zofja — Warszawa — dw. „Plebanja**
Zygmunt Chaja — Kowel
Zarzycka Irena — Tomaszów w. Lub. — dw. „Poraj"
Zilbersztain Sala — Łódź — dw. „Mickiewicza**
Znamirowski Szlama — Kalisz — dw. „Krajewskiego"
Zajdę Liba — Włocławek
Zilberszac Jenta — Łódź
Zaklikoska Frymeta — Gostynin — dw. „Nina"
Zaleciński Teodor — Poznań
Zakrzewska Marja — Gołyń w. Warsz. — dw. „Wzgórze"
Zybert Ruchla — Warszawa
Zinth Zofja — Kołki w. Polesk. — dw. „Irena"
Wydawca Komisja Zdrojow .	Redak. Zbigniew Juraszyński.
— — — — — .— fldres redakcji i administracji: Ciechocinek Komisja Zdrojowa Tworek „Zachęta”. — — — — — —
Drukiem Zakładów Graficznych 'p.M' „Bracia Piotrowscy” Włocławek, Przedmiejska 20. Tel. Nr. 100.