/Czasopisma_173_01_061_0001.djvu

			Rok I.
Toruń, dnia 17 września 1925 r.
Nr. 16.
SPORTOWIEC POMORSKI
Dodatek tygodniowy „Słowa Pomorskiego"
Organ oficjalny Sekcji Tennisowej T. K. S.
KOMUNIKATY
TZOPN. WYDZIAŁ GIER I DYSCYPLINY.
Komunikat Nr. 30 z dn. 10. 0. 1925 r.
Na skutek umotywowanej prośby K. S. Sokół w
Bydgoszczy, wyznaczone zawody komunikatem nr. 27
z dn. 13 września, przenosi się na 4 października rb.
na godz. 15.30.
Kince.	Zieliński.
TZOPN. WYDZIAŁ OIER I DYSCYPLINY.
Komunikat Nr. 31 z d. 15 września 25 r.
1)Zmienia	się miejsce rozgrywki w d. 20 września
Goplanja — Sokół zamiast w Inowrocławiu odbędzie
się w Bydgoszczy.
2)	Powołując się na komunikat nr. 23, wylosowano
następujące rozgrywki o puhar PZPN.: TKS. — Bał¬
tyk i Polonja — Sokół, Gryf rozgrywa z jednym z
klubów TKS lub Bałtyk.
Wobec powyższego wyznacza się termin rozgry¬
wek:
Dnia 11 października TKS — Bałtyk w Toruniu na
godz. 15.
Dnia 25 paźdyiernika Gryf — zwycięzca z d. 11. 10.
w Toruniu na godz. 15.
Dnia 1 listopada Polonja — Sokół w Bydgoszczy
na godz. 15.
Gospodarzami zawodów wyznaczono kluby posta¬
wione na pierwszem miejscu.
Dnia 15 listopada finał między zwycięzcami.
3)	Zezwolono K. S. Korona na zawody towarzyskie
z K. S. Sokół w Strzelnie.
4)	Zezwolono K. S. Wisła na zawody towarzyski*
z K. S. Astorja w Chełmnie.
5)	Za niewręczenie sędziemu blankietów do spra¬
wozdań i taksy sędziowskiej w d. 23. 8. rb. podczaa
zawodów Neufarwasser — TKS., karze się TKS. po¬
trójna taksą sędziowską w wysokości 36 zł. płatne do
d. 1 października do kasy O.K.S.
6)	Za niepodanie imion sędziemu do sprawozdania;
podczas zawodów Gedanja — Olimpja w d. 13. 9. 25.
i Union — Polonja w d. 6. 9. 25. karze się kłuby Olim¬
pja i Polonja grzywną po 5 zł. każdy, płatne do dnia 1
października rb. na ręce skarbnika TZOPN.
7)	Pisma jednego z klubów z d. 10. 9. 25 r. L. d*.
73/25 nie rozpatruje się ze względów formalnych (brak
nazwy klubu przesyłającego pismo i pieczątki).
8)	Przypomina się klubom, że wszelką korespon¬
dencję do W. G. i D. wyłącznie należy kierować pod
adresem: Stanisław Kince, Toruń, Bydgoska 48.
Kince.	Zieliński.
Komunikat Sekcji TennisoweJ TKS.
Nr. 8 z dn. 16. 9. 25.
1)	W dniu 20. 9. nastąpi wyjazd drużyny reprezen¬
tacyjnej do Grudziądza na turniej z K. S. Grudziądz.
Wyjazd 20. 9. o godz. 5 rano z miejskiego dworca. —
Skład drużyny: pp. Maltze, Zaremba, Zolendowski,
Mroczkowski, Jacewicz, Gronkiewicz.
2)	Wobec możliwego wyjazdu w dniu 27. 9. do Po¬
znania na turniej z AZS. — zaleca się wszystkim gra¬
czom reprezentacyjnej drużyny pilny trening. Kort
Nr. 1 będzie stale zarezerwowany dla powyższych gra¬
czy od 4—6 codziennie.
Sekretarz	Kierownik Sekcji
(—) Szarafiński.	(—) Maltze.
DZIAŁ SPRAWOZDAWCZY
€
„ŚWipTO WISŁY" W WARSZAWIE.
Wyniki.
W niedzielę 13 bm. odbyły się w Warszawie doro¬
czne wielkie regaty wioślarsko-żeglarskie, zwane
„Świętem Wisły". Udział wzięły wszystkie warszaw¬
skie towarzystwa wioślarskie, Polski Jacht-Klub, Woj
skowy Jacht-Klub, oddziały saperskie jak 1 p. sap. i
szkoła podchorążych saperów, policja rzeczna, prze¬
woźnicy itp.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Jedynki wyścigowe: J. Lisicki z WTW., T. Nau-
mienko z WKW. Czwórki wyścigowe: WTW. sternik
J. Delatkiewicz, osada J. Stefanowicz, J. Kozłowski,
J. Wiśniewski, J. Kowalski. Dwójki półwyścigowe
pań: Klub Wioślarek, ster J. Grabicka, J. Kwaśniew¬
ska, Zawadzka. Dwójki podwójne bez sternika: W.T.
W. (K. Osiecimski-Czapski, W. Okniński). Czwórki
klepkowe cedrowe: WTW. (ster J. Delatkiewicz, —S.
Kowalski, J. Pichelski, J. Marosze, M. Ciepłowski).
Dwójki spacerowe dla pań: Klub Wioślarek (ster Dzie¬
wulska — M. Gaszyńska, S. Błędowska). Kajaki:
WTW. — J. Mroczkowski. Jedynki klepkowe pań:-
WKW De Ramer J.
Łodzie pychowe przemysłu wiślanego: Adam Ma-
traszek, Marceli Sznurowski, w H grupie: Bolesław
Matraszek, Józef Koryciński. Łodzie pychowe wyty¬
czni Zarządu rzeki Wisły: Bernard Kubalski i Ignacy
Jaworski, II grupa: Antoni Chmielewski i Jan Kas¬
przak, III gr.: Zarząd dr. wod. Puławy: Józef Weso¬
łowski i Leonard Pawliński, IV gr.: Stan. Sitnik i Fr.
Pysz. Retmański przemysłu wiślanego: Józef Samo-
cki, Gustaw Urbański, Józef Koryciński. Łopie py¬
chowe wojsk saperskich: 1 p. sap., 1 p. sap., Szkoła
Podch. Saperów.
ósemki wyścigowe: WTW (ster J. Delatkiewicz,
załoga S. Kowalski, E. Ciepłowski, J. Maroszek, J. Pi¬
chelski, J. Stefanowicz, J. Kozłowski, J. Wiśniewski,
J. Kowalski).
Hamburki o jednym żaglu Koła Wioślarzy War¬
szawskich „Radunia“ — L. Siwecki, W. Nowotka, „Po¬
la" W. Szafrański i T. Gizowski. Yole o metrów żagla
		

/Czasopisma_173_01_062_0001.djvu

			Str. 2
SPORTOWIEC POMORSKI.
Nr. 16
W^K.W.: (Jacht-Klubu) „Gdynia" pod sterem mjr. O-
sińskiego — S. Orczykowski i Zb. Osiński, „Tef“ ster
por. Trzepałko-Edyta Wargenau, kpt. KlaczyńskL
„Yolka" ster W. Ostrowski, — inż. W. Ortątowski, w.
Białecki. „Kawka“ ster kpt. Wolski — poi?. Stańczyk,
J. de Romer. Yole wyścigowe o 15 mtr. żagla: Jacht
Klub Polski — inż. Aleksandrowicz i H. Aleksandro¬
wicz. Yole o 20 mtr. żagla: Wojskowy Jacht Klub: W.
Wyga“ ster Zborowski — Szumiłowski i Lewicki.
Jachty o 25 mtr. żagla: Wojsk. Jacht Klub „Doris“
eter L. Szwykowski — A. Szwykowski AZS. Warsza¬
wa „Furkot" ster Wolff, — Jeziorański, Zaborowski,
Ródiger.
Przeprawa przepisowa wojsk saperskich: Kościusz¬
kowski Obóz Saperów, 1 p. saperów. Sokoła Podch.
Saperów. Łodzie żaglowe wytyczni rzeki Wisły: Jan
Kasprzak, Antoni Chmielewski, drugie miejsce Józef
Wituszyński i Jan Piotrowski, trzecie m. Franciszek
Pysz.
Łodzie żaglowe policji wodnej: post. Zawadzki i
Butarski, drugie miejsce post. A. Cwil i L. Cwil. Wiel¬
kie żaglowce przemysłu wiślanego: Bolesław Matra-
szek, Adam Matraszek, Antoni Jezierski, Stanisław
Horwat.
Łodzie motorowe o sile 20 koni: „Wanda“ Pol. Wo¬
dna — S. Szczeniowski, „Balonik" (WTW.) Drewni-
cki, „Wyga“ Golański (WTW.). Łodzie motorowe o
sile 12 koni: „Brda“ (WTW.) J. Wójcik, „Bezimienna14
(WTW.) Staszewski. Łodzie motorowe o sile 10 koni:
„Czajka” Pol. Wodna kom. Szabłowski, „Terenia41 Ko¬
ło Wioślarzy Warsz. — Kaczorowski. Łodzie z moto¬
rami przyczepnemi: „Elto44 (WTW.) Paszkowski, „Ve-
nus“ Koło Wioślarzy Warsz. Sandałowicz. Łodzie Pol.
Wodn. z motorami przyczepnemi: post. Brzozowski,
post. Swat, post. Jerzewski.
lO-CIOLECIE K. S. POLONIA.
W piętek dn. 11 bm. rozpoczął się trzydniowy ju¬
bileusz dziesięciolecia K. S. Polonia. W pierwszym
dniu odbył się o godz. 16.30 mecz piłki nożnej Wisła
(Kraków) — Polonia. W sobotę 12 bm. o godz. 14 mię¬
dzynarodowe zawody lekkoatletyczne i mecz Wisła—
Pogoń (Lwów). W niedzielę (dn. 13 bm) o godz. 14
międzynar. zaw. lekkoatl., o godz. 16 — defilada i u-
roczystości jubileuszowe, o godz. 16.30 mecz Pogoń —
Polonia, wreszcie o godz. 21 bankiet w Resursie Oby¬
watelskiej.
Naczelny Komitet Jubileuszowy tworzę, pp.: A.
Lotli, J Kowalewski, Stroński i marsz. Osiecki.
Najlepsze dzisiaj drużyny polskie Pogoń i Wisła
przyjeżdżają w swych najsilniejszych składach, a
mianowicie:
Pogoń: Górlitz, Olearczyk, Gebartowski, Hanke,
Fiehtel, Gulicz, Słonecki, Bacz, Kuchar, Garbień, Sza-
bakiewicz. Zapasowi: Maurer, Deutchmann, Ulrich.
Wisła: Łukiewicz, Kaczor, Markiewicz, Wójcik,
Gieras, Kotlarczyk, Adame, Czulak, Reyman I, Rey-
man III, Zapasowi: Pychowski, Bajorek, Szpurna.
Skład Polonji będzie ogłoszony w najbliższych
dniach.
Z zagranicznych zawodników przybywają, na pe¬
wno:
Czechosłowacja: Praga: Jandera, Chmelik,
Machan. Żidenice: Vohralik, Striniste. Brno: Vykou-
pil, Jahn, Fleischer, Jira, Schmidt, Skielecky, Krich-
tal.
Węgry: Juhasz i Somfaj, który zdobył na Olim-
pjadzie drugie miejsce w pięcioboju.
Udział zawodników francuskich (Mourlon, Wiri-
ath i Guillemot) nie jest dotychczas pewny. Zarząd
klubu spodziewa się w każdej chwili ostatecznej odpo¬
wiedzi Związku Francuskiego
Z polskich zawodników pozawarszawskich przyby¬
wają: Lwów: Sawaryn, Feyer, Baran II, Rzepka. Po¬
znań: Adamczak. Bydgoszcz: Majtkowski. Kraków:
Nowosielski oraz szereg innych.
Z zawodników stołecznych startują najlepsze siły,
jak: A. Z. S. — Weiss, Dobrowolski, Ołdak, Malanow¬
ski, Kostrzewski, Gruner, Szydłowski, Jaworski i inni.
Warszawianka: Foryś, Szenajch, Wituch, Fijałkow¬
ski i inni. Varsovia: Centkiewicz i inni. Polonia:
Cejzik, Rothert, Łukaszewicz, Szelestowski, Korolkie-
wicz, Wasiak i inni. Zgłoszenia napływają ciągle.
POLONJA POGOŃ (Lwów) 1:0 (1:0).
Polonja wystąpiła do gry bez Czajkowskiego, Po¬
goń zaś bez Garbienia. Warszawiacy mieli wyjątko¬
wo dobry dzień, toteż w pierwszej połowie przebywali
niemal stale na stronie Pogoni i gdyby nie bramkarz
Górlitz, mocz mógłby się skończyć większą klęską
lwowiaków. Jedyną bramkę dla Polonji uzyskuje
Grabowski już w pierwszej połowie. Po przerwie Po¬
goń zwiększa tempo i ma nieznaczną przewagę. Pod
koniec gry nowe ataki Polonji, lecz bez rezultatu i w
ten sposób gra kończy się zupełnie zasłużoną porażką
mistrza Polski w stosunku 1:0. Polonja grała bardzo
dobrze, wyróżniali się Grabowski, Krygier i Bu ła¬
nów II. Gross bronił szczęśliwie. W Pogoni na wy¬
różnienia zasługuje ofiarny Wacek Kuchar oraz Sło¬
necki. Sędziował p. Babirecki. Publiczności około
3000.
Przed meczem odbyła się defilada piłkarzy i lek¬
koatletów biorących udział w zawodach jubileuszo¬
wych. Defilada wypadła wspaniale. Po defiladzie
odbyły się uroczystości jubileuszowe (przemówienia,
wbijanie gwoździ w sztandar pamiątkowy, składa*;
upominków i życzeń itp).
POGOŃ — WISŁA 2:0 (1:0).
Wisła wystąpiła bez Reymana I. i Markiewicza.
Pogoń zaś bez Garbienia. Gra stała na bardzo wyso¬
kim poziomie, przyczem Pogoń miała nieznaczną prze
wagę przez cały prawie przeciąg gry z wyjątkiem o-
statniego kwadransa, gdy krakowianie usiłowali wy¬
równać. Pierwszą bramkę dla Pogoni uzyskuje Wa¬
cek Kuchar w 28 min., po ominięciu obrony Wisły.
W tym okresie gry lwowianie mają stałą przewagę,
wszystkie strzały jednak łapie Łukiewicz. Po przer¬
wie już w 7 minucie Kuchar strzela drugiego goala.
Następują ataki Wisły, inicjowane głównie przez oba
skrzydła, wszystkie piłki grzęzną jednakże w rękach
flegmatycznego Górlitza. Pogoń zademonstrowała grę
szybką — przyziemną; zgranie pomocy z napadem —
doskonałe; na plan pierwszy wybijał się pracowity i
ambitny Wacek Kucliar, oraz zupełnie pewny bram¬
karz Górlitz. W krakowskiej drużynie wyróżnić na¬
leży Kaczora (obrońca), oraz Adamka na skrzydle.
Sędziował p. Bednarski. Widzów do 3000.
Lekkoatl; tyczne zawody międzynarodowe — dzień
drugi.
Wyniki niedzielne były następujące: finał 100 mtr.
1) Szenajch 11.2 sek., 2) Dobrowolski o pół mtr., 3) Ju¬
hasz (Budapeszt), 4) Jahn (Mor. Slavia). Trójslcok
1) Somfaj (Budapeszt) 13.69, 2) Cejzik 13.00. 5) rek.
Wozia), 3) Nowosielski (Ci’acovia) 12.15. Bieg 1500
mtr. — startuje tylko 2 zawodn. i to z jednego klubu,
wskutek czego przychodzą razem do taśmy (Malanow¬
ski i Ołdak) w słabym czasie 4:36.6. Skok o tyczce
startuje jedynie Adamczak (AZS. Poznań) z wyni¬
kiem 3.45. Bieg 110 przez plotki 1) Jandera (Slavia—
Praga) 15.2 (rekord czechosłowacki), 2) Trojanowski
17.4, 3) Bielecki. Rzut oszczepem 1) Chmelik (Slavia
—Praga) 56.95, 2) Jira (Mor. Slavia) 52.54, 3) Szyd¬
łowski 51.84. Sztafeta 4X100 1) Polonia (Korolkie-
4
		

/Czasopisma_173_01_063_0001.djvu

			Nr. 16
SPORTOWIEC POMORSKI
Str. 3
wicz II, Cejzilc, Piątkowski. Rotert) 45.4 (rekord Pol¬
ski), 2) Warszawianka o kilka metrów. Bieg 200 me¬
trów 1) Juhasz (Budapeszt) 22.4, 2) Jahn (Mor. Slavia)
o	4 mtr., 3) Szenajch o 1 mtr., 4) Totert. Rzut dys¬
kiem: 1) Szydłowski 39.66, 2) Somfaj (Budapeszt) 39.15
3) Jira (Mor. Slavia) 37.64. Cejzik i Chmelik — od¬
padli. Bieg 10 kim. 1) Łukaszewicz 34.51, 2) Centkie¬
wicz o 160 mtr., 3) Frejer. Skok wzwyż: 1) Maclian
Slavia — Praga) 180 cm., 2) Jandera (Slavia — Pra¬
ga) 170 cm., 3) Frisztin 170 cm., 4) Cejzik 165. Bieg
400 mtr. 1) Juhasz (Budapeszt) 51.5, 2) Flejszer (Mor.
SI.) 52, 3) Ołdak, 4) Zuber. Sztafeta Olimpijska 100,
200, 400, 800 — 1) Warszawianka (Fijałkowski, Sze¬
najch, Zuber, Foryś) 3:34 (rekord Polski), 2) AZS. II.
Drużyna AZS. I. została zdyskwalifikowana za zabie¬
gnięcie toru.
W niedzielę wieczorem w salonach Resursy Oby¬
watelskiej na zakończenie jubileuszu odbył się wspa¬
niały bankiet.
LEKKOATLETYKA
CATOR (HAITI) ZNÓW SKOCZYŁ PRZESZŁO
SIEDEM i PÓŁ MTR.
Budapeszt (C-S).
Paryski skoczek Cator (rodem z Haiti) osiągnął na
ostatnich zawodach międzynarodowych odległość
755 cm.
FENOMENALNY REKORD PELTZERA.
Duesseldorf, (C. S.)
Słynny lekkoatleta niemiecki dr. Peltzer osiągnął
na miejscowych zawodach w biegu 500 mtr. świetny
czas 1.03, bijąc o 4 mtr. Amerykanina Stevensona. —
Wynik ten jest o 2-5 sek. lepszy od oficjalnego rekor¬
du Lundgreena, a o 0.3 sek lepszy od najlepszego wy¬
niku światowego Amerykanina Browna Wiadomość
wymaga potwierdzenia, gdyż możliwa jest pomyłka
telegraficzna.
BIEG NAFRZEŁAJ W WILNIE.
Wilno, 13. 9. (C. S.)
Ogrodowy bieg naprzełaj na dystansie 2700 mtr.,
który odbył się w niedzielę dn. 13 bm. przyniósł pew¬
ne zwycięstwo Halickiemu (WKS. Pogoń) 7:46.8, 2)
Sadowski (Pogoń) o 40 mtr.
TENNIS
Z KRAJOWYCH KORTÓW TENNISOWYCH.
Łódź, 12. 9. (C. S.)
Trwający już od kilkunastu dni międzynarodowy
turniej tennisowy został wreszcie zakończony. Wyni¬
ki ostatnich finałów były następujące: gra pojedyń-
cza panów z wyrównaniem — I. Stadtlender, 2) Ko¬
narski. Gra podwójna panów z wyrównaniem 1) pa¬
ra Stadtlender i Raschig, 2) Mycielski i Mikołajewski.
Gra pań z wyrównaniem: 1) Ksenia Richterówna
2) Znajdowska. Finał gry pojedyńczej pań wygrała
Wiera Ilichterówna bijąc łatwo Ossorową 6:3, 6:0.
Lwów, 12. 9. (C. S.)
W trwającym od kilku dni turnieju tennisowym
finał o puhar wiedeńskiego W. A. C. wygrał Wł. Ku-
char bijąc Z. Stahla w stosunku 6:8, 6:2, 2:6, 6:3, 7:5.
FINAŁ O PUHAR DAVIS‘A-
Filadelfja, 13. 9. (C. S.)
1-szy dzień meczu tennisowego o puhar Davisa po¬
między Ameryką i Francją przyniósł dwa zwycięstwa
Amerykanów: Johnston pobił Lacoste‘a i Tilden po¬
bił Borotrę
MECZ TENNISOWY FRANCJA BELGJA.
Boulogne s (Mer (C-S).
Tennisowa drużyna francuska, mimo rezerwo¬
wych, z łatwością pokonała Belgję w stos. 21:3.
ZAKOŃCZENIE REGAT WIOŚLARSKICH
O MISTRZ EUROPY.
Praga (C—S).
W dniu 6. IX. zostały ukończone wioslarskie za¬
wody o mistrzostwo Europy Wyniki finałów były
następujące: Bieg „jedynek" — 1) Peters (Holandja)
2) Schneider (Szwajcarja) o 5 długości 3) Osiecimski—
Czapski (Polska) o 1.5 długości 4) Dotton (Francja)
5) Sicofad. Bieg „czwórek"—1) Włochy 2) Węgry 3)
Szwajcarja. Bieg „paivrear“ — 1) Szwajcarja 2) Ho¬
landja. Bieg „czwórek bez sternika" 1) Szwajcarja,
2; Holandja. Bieg „podwójnych skulngów" — 1) para
Stock i Uetton (Francja), 2) Szwajcarja, 3) Czechosło¬
wacja. Bieg „ósemek" — 1) Szwajcarja 5:41, 2) Holan¬
dja o 2 mtr. w tyle, 3) Francja 5:53, 4) Polska 5:57.
Polska osada szła cały czas daleko na końcu, dopiero
po świetnym finiszu doszli Polacy osadę francuską,
trzeciego miejsca jednak nie udało się naszym zdo¬
być, kończąc tuż za Francją. Najważniejszym więc
sukcesem Polski jest zajęcie trzeciego miejsca w bie¬
gu „skiffów" (jedynek) przez Osiecimskiego przy bar¬
dzo silnej konkurencji zagranicznej. Ogólnie regaty
przedstawiały się imponująco, dominowali głównie
Szwajcarzy.
PO WIOŚLARSKICH MISTRZOSTWACH EUROPY.
Przyczyna niezajęcia przez Polskę na praskich re¬
gatach o mistrz. Europy takiego miejsca, jakieby się
naszemu wioślarstwu należało, tkwi przedewszyst-
kiem w tem, że łodzie nasze przybyły do Pragi bardzo
późno i zostały „odnalezione" na stacji dopiero na
dzień przed .regatami. Gdyby nie energiczna inter¬
wencja attache wojskowego ppłk. Durskiego, niewia¬
domo,, czy łodzie znalazłyby się na czas na starcie.
Podczas gdy wszyscy wioślarze zagraniczni przez o-
staoii tydzień pilnie trenowali, zapoznając się z ob-
cemi dla siebie wodami, Polacy wyczekiwali na łodzie
co wytworzyło w nich stan takiego zdenerwowania i
taki upadek wiary we własne siły, żę trudno było li¬
czyć na jakikolwiek sukces. Poza tem łodzie nasze
aczkolwiek doskonałe, są zbyt ciężkie dla naszych
osad. Jedynym dopasowanym do wagi zawodnika
jest skiff Osiecimskiego. Wreszcie parodniowa cho-
roba Kuleją nie mogła przyczynić się do poprawy wy¬
ników. Stąd też „czwórka" widząc na połowie toru,
że nie może wejść do finału, zrezygnowała z walki o
trzecie miejsce z Czechami, oszczędzając swych sił
do „ósemki".
„Ósemka" w finale szła wspaniale, i kto wie, czy
w innych warunkach nie pokonałaby osady francus¬
kiej.
Najlepiej wyszedł Osiecimski. W finale Francuz
Detton nie startował, oszczędzając swych sił do biegu
„double-scuirów". Wszystko jednak przemawiało za
tem, że uległby on naszemu mistrzowi, który dzięki
niezwykłej ambicji zdołał skończyć bieg wprawdzie
jako trzeci i ostatni w finale, ale tylko o półtorej dłu¬
gości za zeszłorocznym mistrzem Europy Schneide¬
rom.
W ogólnej klasyfikacji Polska znalazła się za
Szwajcar ją, Ilolandją, Francją, Włochami, Węgrami
i	Czechosłowacją. Czechom udało się uzyskać taki
wynik tylko dzięki temu, że będąc na miejscu mogli
obsadzić wszystkie biegi.
		

/Czasopisma_173_01_064_0001.djvu

			Str. 4.
SPORTOWIEC POMORSKI
Nr. 10
Prasa czeska uznała, że pod względem stylu Pola¬
cy ustępowali jedynie Węgrom. Jedni i drudzy mają
styl podobny do wzorów angielskich, a w każdym ra¬
zie zdecydowanie lepszy od stylu Szwajcarów i Ho¬
lendrów.
Reasumując to wszystko, można jednak uważać
nasz występ za udany, zważywszy, Ż6 był to bądź co
bądź nasz występ pierwszy.
MISTRZOSTWA WIOŚLARSKIE EUROPY
w ROKU 1S26 i 1927.
Praga 8. IX. (C.S.).
Według ostatniej uchwały Międzynarodowego —
Kongresu wioślarskiego w Pradze Czeskiej mistrzo¬
stwa wioślarskie Europy w roku 1926 odbędą się w
Lucernie (Szwajcarja;, zaś w roku 1927 w Bydgoszczy.
PIŁKA NOŻNA
a a
■ a
rmjri.
GRYF KOMB. — BAŁTYK KOMB. 7:2 (1:1).
Gra w pierwszej połowie równa, lecz za to w dru¬
giej połowie, Gryf kompletnie bombardował bramkę
Bałtyku. Rogów 15:3 dla Gryfu.
ŁÓDŹ BIJE GÓRNY ŚLĄSK 8:2 (5:2).
Łódź, 13. 9. (C. S.)
Międzyokręgowe spotkanie reprezentacji Łodzi 1
Górnego Śląska zakończyło się zupełnem zwycięst¬
wem łodzian w stosunku 8:2. Gra ładna, tempo ostre.
Przewaga Łodzi pod każdym względem ogromna. Gór¬
noślązacy mieli słaby dzień. Bramki dla łodzian uzy¬
skali Herbstreich (2), Lutowski (3), Durka (karby),
Janczyk i jedna własna. Sędzia p. Lustgarcen.
WARSZAWIANKA — MAKKABI 6:0 (1:0).
W niedzielę dn. 13 bm. na boisku HKS. Skra od¬
było się spotkanie towarzyskie pomiędzy Warsza¬
wianką i Makkabi. Zwyciężyła dość łatwo Warsza¬
wianka, mimo kilku rezerwowych i w „dziewiątkę-*.
Bramki dla Warszawianki uzyskali Luksenburg II
(3), Hauptman (2) i Jung. Sędziował p. Michałowicz.
ROŻNE.
NAJSILNIEJSZY CZŁOWIEK ŚWIATA RIGOULOT
ZAWODOWCEM.
Paryż, (C. S).
Francuski Związek Ciężkoatletyczny uznał mistrza
olimpijskiego i rekordzistę światowego w podnosze¬
niu ciężarów, sierżanta Rigoulot‘a za zawodowca z
powodu podpisania umowy meczu z rywalem swoim
Cadine‘m.
NOWY MISTRZ KOLARSKI ŚWIATA MOYER JUŻ
ZAWODOWCEM.
Paryż, (C. S.)
Jak prasa holenderska donosi, mistrz świata w ko¬
larstwie (sprint)Jaap Moyer ledwie zdobył tytuł mi¬
strza już rozstał się ze swojem dość wogóle problema-
tycznem amatorstwem i zgłosił przystąpienie do Zwią¬
zku zawodowców kolarskich.
WALNE ZGROMADZENIE WOZPN.
W dniu 6. 9. odbyło się w lokalu Makkabi Nad¬
zwyczajne Walne Zgromadzenio Warsz. OZ1N. Od¬
czytanie protokółu poprzedniego zebrania oraz spra¬
wozdania zarządu przeszły bez dyskusji, podobno jak
i poprawki statutowe. Zawieszenie K.S. Warszawian¬
ki zostało rniesione. Do zarządu weszli inz. Dudryk
(ze Lwowa) jako wiceprezes oraz p. Strumiłło jako
członek wolny. Inni członkowie Zarządu pozostali:
prezes mjr. Essman, sekretarz p. Gdyk, skarbnik y.
Bursztyn, wydział gier i dyscypliny—p. Antoszkio-
wicz. Afera meczu Hakoah—Warszawa została zała¬
twiona w ten sposób, że p. Piotrowski T. został na 2 la
ta zdyskwalifikowany, a p. Mandl zawieszony w czyn¬
nościach sędziowskich do czasu ukończenia śledztwa.
1.600.COC CZŁONKÓW W NIEMIECKIM ZWIĄZKU
GIMNASTYCZNYM.
ll		■■■ u ■mu—rrm n i«nwiiiiwmiir» rMi
MISTRZOSTWA TENN1SOWE AMERYKI.
(Od wł. koret>pond.)
Jedną z największych imprez sportowych są bez¬
względnie Mistrz/łstwa Tennisowo Stanów Zjedno¬
czonych Północnej Ameryki.
W mistrzostwach tych zwykle uczestniczą naj¬
lepsi tennisiści całego świata.
W tym roku prawie wszystkie „asy" biorą udział
w tych rozgrywkach i świat sportowy zagranicą
śledzi bardzo uważnie za przebiegiem tych wysoce
ciekawych meczy, które rozgrywane są według sy¬
stemu olympijskiego.
W ciągu ubiegłego tygodnia rozegrano zostały
tylko zawody kobiece: gra pojcdyńcza pań i gra
podwójna pań.
Za wyjątkiem królowej teiuiisu panny Suzanne
Lenglen — wszystkie najlepsze tennisistki kuli ziem¬
skiej były reprezentowane.
Do gry pojedynczej stanęły między innemi: przed¬
stawicielki Ameryki: Miss Wills (dwukrotna mi¬
strzyni Stanów Zjednoczonych i mistrzyni olympij-
ska), Miss Ryan (głośna tennisistka. z Kalifomji,
stała partnerka p. Lenglen), Miss Mallory (była mi¬
strzyni Ameryki, jedyna kobieta, która zswyciężyła
trzy lata temu p. Lenglen), Miss Browna, Misa
Bandy, przedstawicielki Anglji: Miss Mao-Kane,
(która w zeszłym roku zwyciężyła w mistrzostwach
Anglji Miss Wills. Miss Fry (17-to letnia tonnlsist-
ka, której się udało zwyciężyć Miss Mac-Kane, Miss
Golyer (świetna partnerka Mac-Kane w grze podwój¬
nej), Australijka Miss Goss i inne.
Turniej obfitował w cały szereg nadzwyczaj cie¬
kawych spotkań.
Młodziutka Joaa Fry pobiła Miss Mary Browne
rutynowaną teunisistkę amerykańską, która trzyma¬
ła tytuł mistrzyni S. Z. od 1912 do 1914 roku, lecz
uległa Miss Hcelu WiUs. Udało się jej jednak wy¬
grać pierwszego seta, lecz drugi wygrała Wills: 6-0,
a trzeci: 6—3.
Miss Gross, która odznacza się fenomenalną siłą
i szybkością uderzenia wyeliminowała Miss Lambert
Chambers, kapitana drużyny angielskiej, przedwo¬
jenną mistrzynię Anglii: 6—2, 11—9.
Miss Mac Eane spotkała się z Miss Ryan. Mecz
zapowiadał się hanzo interesująco ze względu nato,
że Miss Ryan tydzień temu zwyciężyła nadspodzie¬
wanie łatwo Miss Wills (6—3, 6—3). Ryan wygrała
dzięki swojej znakomitej grze u siatki pierwszego
beta 6—3, w drugim gra była zupełnie otwartą i prze¬
ciwniczki walczyły o każdą piłkę. Set ten wygrała
Mac Kane. W trzecim secie górowała nad Amery¬
kanką, grając u siatki i nic dając Misa Ryan możno¬
ści podejść do niej. Wrygrała Mac Kam- tego seta
6—2, tem samem mecz.
W półfinałach Miss Wills spotkała się z Miss Goss
a Miss Mac-Kane z Mallory.
(Dokończenia nastąpi).
Drukiem 1 nakładem Drukarń! Toruńskie) T. A
Za redakcji; odpowiedzialny Msrjan Sydow w Toruniu.