/Licencje_075_03_001_0001.djvu

			. . 


... ..c-.. 


II ( ) \ \ T ( ) II ') 
 


\ \ T ') 
 II ( ) II ') 


,. 
 


I 
 I 
  
 I I 
 ,\ l I 


. . .- . 


. 


-. -.. ..
 


. .. -.. . -. ... 


...
... ..-... .- 
... .T - T ... 


" .1. 
iM. ,t;:! ,I<'
 


",
i;:riM " ;;{,:;' ,':' .' ':;:<

\:
 
/ :: ';- ,:-- t :I,'
;
 ,
' '-'1 ' '}- 
.." ". i' > 
.--' ;
 r< : ..... ;4 '.... "_ '. .frr"'; f }.  .J 

 
'\.
 
i('. 

 
łf', 
I .
 
'-- -.1 


. .L 


'''1 III 


':i 
it.I',. ,;:'i ':<, 

 lJł :" /, 

V" ..'1' I I ' 
ł . . l ;;
. 
. , 
 / I . . ' 

I 1);' 
l 


';.:.::: 


" . 
--, . ..'1.'" 


.
 


. \ . , ". 
, ' 
 I": . " ' . -'\ I 
.- .. , 
, t.. .', i 'I[ '.._,' \" .. 
.... 
.' , I I . ..... . I. '-.". 
:-. .'
 -lłJ
I. POk'.;'ft>.w.ni.'_ Zy;.z", 
I \ 1\" WP, ,"': .I..,', Ń" .!r. 

/. .. ." i I . . . 1:
bClł 7.1. ...}<- K
 _ ' , 
Irl. ...
..i .. III.Clz ,.izocJdnl "'''dnt.
' 
; ' . f ,' . .',' .. "..Iu ,Ii ' " 
 
: ; j ! 
 , "i}
i l ' , 
' t- . ";.
: 
!., I. I '. ł II L 
 .) " 


l.tJ"I.' 


f'[I 'tło 


mcbc,Kca 
rupa, Małgorzatc 


i 


w 


1 


His. 


... e. . 


. 


-. 


T . . . . 
... . 
. . . . . 


'..J/'o' 


. .-! 
, - , 

",.
. 
_::.. , ..... .c'; -:--_':" -, 

 on o." 
;: -:;:.r. 
",>;' j.-r ", " ;', '. \ ' 
. '
 '
 
 ' . . '.. . 
 .. - ... i, . . -. 'W... .' . o", l'''i-.. 
'lo. 
 ..

... _ ."_ . 
.1, ,
j. " 
,{",!,
.;,.,' :' 

.l.- ,,
".:...., 
, 4;'" .' 
\-J. o1f "'\ (..- 

.
"rT'!,";.'-" 
. 
 
 . L . .,... 


( --' 1 
,: "'! 
 
I'j 
,,::' ,h ' 
I:"

 
 '
 , 
, , "' ) 
.. , 


:" < r " . 
'ł, 
;'I' . i9 
;: 
! 


"...-: . 
..
		

/Licencje_075_03_002_0001.djvu

			l 


-
		

/Licencje_075_03_003_0001.djvu

			&() 00 o ;t 


Małgorzata Grupa 
Ryszard Każmierczak 


DOWODY 
WYDOBYTE 
Z Z][EM][ 


Nazwiska oficerów Wojska Polskiego odczytane 
na dokumentach i przedmiotach wydobytych 
podczas prac archeologiczno-ekshumacyjnych 
w Charkowie w latach 1995-1996  


Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 


-
		

/Licencje_075_03_004_0001.djvu

			Projekt okładki: Grażyna Klechniowska 


Fotografie pochodzą ze zbiorów Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 


Biblioteka "Przeszłości i Pamięci" 


@ Copyright by Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
Warszawa 200 l 


ISBN 83-916663-1-X 


f6f16j

 


Na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
wykonała Agencja Wydawnicza MakPrint 
Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, tel. 813 0536 
e-mail: info(ivmakprint.pl 


l 


£.12,+P/02- 


-
		

/Licencje_075_03_005_0001.djvu

			czasie badań archeologiczno-ekshumacyjnych prowadzonych 
na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w VI 
kwartale Parku Leśnego w Charkowie w latach 1995-1996 
wydobyto dużą liczbę przedmiotów codziennego użytku, 
elementów wyposażenia wojskowego, zwitków papieru i róż- 
nych dokumentów, należących do ofiar, W trakcie wstępnego 
oczyszczania zauważono, iż wiele przedmiotów ma wydrapa- 
ne lub wyryte napisy, a niektóre karteczki czy bibułki są 
zapisane drobniutkim, przeważnie mało czytelnym pismem. 
Konserwatorzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, którzy wchodzili w skład ekipy specjalistów 
wykonujących w Charkowie badania sondażowo-ekshuma- 
cyjne, starali się w miarę możliwości odczytać zapiski na 
miejscu. Na ich podstawie opracowano listę nazwisk podaną 
do wiadomości w październiku 1996 r. w Biuletynie Stowa- 
rzyszenia Rodzina Katyńska w Gdyni "Rodowód", Wykaz 
obecnie publikowany jest uzupełnieniem tego pierwszego. 
Powstał w wyniku czterech lat pracy grupy konserwatorów i 
dokumentalistów toruńskiego ośrodka, którzy wykonywali 
- również na zlecenie Rady OPWiM - konserwację wydoby- 
tych w Charkowie przedmiotów. Przedmioty te zostały 
następnie przekazane do Muzeum Katyńskiego. 
Odczytanie nazwiska nie oznacza oczywiście rozpoznania 
osoby, ponieważ przedmioty i papiery były wymieszane ze 
szczątkami ludzkimi znajdującymi się w dołach śmierci 
i oblepione masą woskowo-tłuszczową z rozkładu ciał, która 
wypełniała całą przestrzeń dołu. W tej sytuacji identyfikacja 
poszczególnych osób była całkowicie niemożliwa. 
W przypadku każdego odczytanego nazwiska starano się 
sporządzić dokładną notatkę na jakim przedmiocie figurowa- 
ło (podany numer inwentarza i nazwa przedmiotu), W wielu 
przypadkach brak jest jednak numerów inwentarza. Gdy 
obiekt był zachowany jedynie fragmentarycznie i nie było 
możliwości wykonania jego prawidłowej konserwacji, umiesz- 
czany był z powrotem w dole śmierci, Nie mają też numeru 
inwentarza bibułki, które zostały oczyszczone już w pracow- 
ni, Większość z nich była pusta, ale w kilku przypadkach 
nasza praca przyniosła pozytywne efekty, Stąd np. bibułka 
z nazwiskami podpułkowników, wydobyta ze zwitka dwustu 
czystych bibułek. Po liście podstawowej podajemy wszystkie 
napisy i inicjały odczytane z różnych przedmiotów, takich 
jak: obrączki, ryngrafy, drewniane papierośnice, manierki, 
menażki. Niektóre napisy odczytane są tylko fragmentarycz- 
nie, ponieważ pozostałe ich części są zatarte lub wyrwane 
(dziury w menażkach), 


-
		

/Licencje_075_03_006_0001.djvu

			Dla każdego odczytanego nazwiska lub inicjałów, które po- 
zw
lały na identyfikację osoby, przyjęto następujący schemat 
OpISU: 


Numer porządkowy. 
l. Odczytane na przedmiocie dane identyfikacyjne: na- 
zwisko, imię, inicjały, stopień wojskowy, imię ojca, adres lub 
fragmenty tych danych oraz identyfikacja osób na podsta- 
wie herbów na sygnetach i papierośnicach. 
2, Pełne brzmienie nazwiska i imienia oraz podstawowe 
dane personalne, Przyjęty tu został zapis inskrypcji figuru- 
jących na tabliczkach epitafijnych cmentarza w Charkowie, 
opracowanych na zlecenie Rady OPWiM przez zespół spe- 
cjalistów kierowany przez mgr, inż. Jędrzeja Tucholskiego i 
zweryfikowanych dodatkowo w 2001 r. (cyt,: Inskrypcje 
imienne), uzupełniony imieniem ojca jeńca Starobielska 
(poszerzony zapis znajdzie się w Księdze Cmentarnej Charko- 
wa), 
3, Przedmiot z którego odczytano dane, 
4. Numer grobu i numer inwentarza zabytku. W nawiasie 
kwadratowym podana została aktualna numeracja mogił 
nadana po ukończeniu budowy cmentarza oraz numer 
polowy, którym oznaczano poszczególne mogiły w trakcie 
prac ekshumacyjnych, 
5, Numer pod którym figuruje jeniec w Wykazie akt 
ewidencyjnych jeńców wojennych wywiezionych ze staro- 
bielskiego obozu NKWD ZSRR (cyt,: UYkaz akt NKWD 
wywiezionych ze Starobielska), 
6. Numer strony, na której znajduje się nazwisko jeńca na 
liście polskich jeńców wojennych obozu w Starobielsku 
opracowanej przez charkowskie KGB na podstawie posia- 
danych danych, uzyskanej w 1991 r, (cyt.: Lista jeńców), 
7, W przypadku, gdy nazwisko jeńca nie figurowało 
w inskrypcjach imiennych cmentarza w Charkowie oraz na 
obu wykazach, w punkcie 7 podawano informację o jego 
braku oraz ew. zamieszczano dane zawarte w opracowaniu 
Jędrzeja Tucholskiego Mord w Katyniu, Kozielsk Ostaszków 
Starobielsk. Lista ofiar, Warszawa 1991 (cyt,: J, Tucholski) 
oraz Rozstrzelani w Charkowie, Indeks Represjonowanych, 
t, II, Ośrodek "Karta", Warszawa 1996 (cyt.: Rozstrzelani 
w Charkowie), lub informację o braku nazwiska również 
w tych pozycjach. Należy zaznaczyć, że oba te opracowania 
mogą być traktowane jedynie jako materiał dodatkowy, nie 
zaś jako oficjalna lista jeńców polskich z obozu NKWD 
w Starobielsku zamordowanych wiosną 1940 r. w Charkowie, 


4
		

/Licencje_075_03_007_0001.djvu

			Lista nazwisk odczytanych z przedmiotów wydobytych 
z dołów śmierci w Charkowie powstała dzięki zaangażowa- 
niu wielu osób, które uczestniczyły w pracach konserwator- 
skich i dokumentacyjnych, za co autorzy składają wszyst- 
kim serdeczne podziękowania. 
Szczególne wyrazy uznania i podziękowania kierujemy pod 
adresem Pani mgr Jolanty Adamskiej za twórczy wkład 
i cierpliwość przy konstruowaniu niniejszego opracowania 
oraz Pana mgr. inż. Jędrzeja Tucholskiego za korektę mery- 
toryczną tekstu, 


Małgorzata Grupa 

yszard }(aźmierczak 


5 


-
		

/Licencje_075_03_008_0001.djvu

			il 


l. PPŁK ADAMUS 
2. Ppłk dypl. Władysław ADAMUS s. Antoniego, ur. 23 
VII 1895 Bulowice, z-ca dowódcy ośr. zapasowego 9. DP 
t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie bibułki z nazwiskami ppłk. 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1861/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 19 
6. Lista jeńców: s, 13. 


2 


l. KS. MJR ALEKSANDROWICZ 
2. Mjr Antoni ALEKSANDROWICZ s. Leopolda, ur. 11 
VII 1893, st. kapelan t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków Babińskiego (in- 
formacja o mszy św. odprawionej przez księdza Aleksan- 
drowicza) 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1861/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Listajeńców: s. 7, 14. Informacja o wywiezieniu z obozu 
2,03.1940 r. do Moskwy (NKWD ZSRR), a stąd do 
Smoleńska. Rozstrzelany w Katyniu. 
7. Inskrypcje imienne Katyń. 


3 


l. ANCZYC - KRAKÓW 
2, Kpt, Władysław ANCZYC s. Wacława, ur. 17 X 1894 
Kraków, dr muzykolog, OK V t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu na manierce - wzór 
z 1914 r., 0,5 litra 
4, Grób [6], 7/94 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 17 
6. Listajeńców: s, 14. 


4 


l. ANLAUF STEFAN 
2, KpI. Stefan ANLAUF s, Alojzego, ur, 30 VI 1899 
Wiatowice, adiutant 40 pal rez. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie okładki legitymacji służbo- 
wej z nazwiskiem 
4. Grób [10],40/95; nr inw. 1678/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 18 
6. Lista jeńców: s, 14. 


6
		

/Licencje_075_03_009_0001.djvu

			5 


l. ANTONIEWICZ ZYGMUNT 
2, Kpt. Zygmunt ANTONIEWICZ s. Ludwika, ur. 15 VI 
1898 Petersburg, dowódca komp. most" G, "Dubno" 
t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 15 
6, Lista jeńców: s. 14. 


6 


l. ARTKE 
2. Ppor. Kazimierz ARTKE s. Bolesława, ur. l I 1907 
Warszawa, mgr praw, l pp Leg, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 6 
6. Lista jeńców: s, 15. 


7 


l. ALEKS, AZIUKIEWICZ 
KOSTOPOL 
2, Por. Aleksander AZIUKIEWICZ s. Jana, ur. 26 VIII 
190 l Kowel, mierniczy 20 pal t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie kartki z notatnika 
4. Grób [10],40/95; nr inw. 1832/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 47 
6. Lista jeńców: s, 13. 


8 


l. BABIŃSKI ALOJZY PORUCZNIK 73 P.P. KATO- 
WICE 
2, Por, Alojzy BABIŃSKI s. Józefa, ur, 19 VI 1908 Andry- 
chów, oficer łącz., 73 pp t1940 
3, Identyfikacja na podstawie pakietu dokumentów (ksią- 
żeczka PKO, karta wizytowa) i kalendarzyka kieszonko- 
wego z nazwiskiem 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1861/96,1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 280 
6. Lista jeńców: s, 20, 


7
		

/Licencje_075_03_010_0001.djvu

			9 


10 


11 


12 


, 
8 


l. BACZYŃSKI KPT. 
2. Kpt, Zdzisław BACZYŃSKI s. Karola, ur. 12 X 1902 
Mikołajów n. Dniestrem, ośr. zap. 9 DP t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku oraz zapisów w 
notatniku komendanta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94, [13], 5/94; nr inw, 1718/96,1811196 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 120 
6. Lista jeńców: s. 19. 


l. BAK 
2. Kpt. Kazimierz BAK s, Józefa, ur. 5 XI 190 l Szamotuły, 
szeflnt, DOK I t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 84 
6, Lista jeńców: s. 15, 


l, BARANOWSKI ZYGMUNT 
2, Rtm. Zygmunt BARANOWSKI s. Zygmunta, ur. 22 III 
1894 Dobrzyń n. Wisłą, referent oplot., DOK II t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 83 
6. Lista jeńców: s, 16. 


l. BARGIEŁ 
2. Ppor. Stanisław BARGIEŁ s. Pawła, ur. 10 XI 1908, ośr. 
zap. 11 DP t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie napisu wydrapanego na me- 
talowej papierośnicy 
4, Grób [4],19/95; nr, inw, 1131196 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńtów: s. 17. 


--
		

/Licencje_075_03_011_0001.djvu

			13 


14 


15 


16 


l. BARAŃSKI S, jULIĄNA 
2. Kpt. Czesław BARANSKI s. Juliana, ur. 5 V 1904 
Chełm, dowódca komp. ckm plot., 30 DP t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów komendanta bloku (?) 
obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 179 
[Baronski] 
6. Lista jeńców: s. 17, 


l. BARSKI KAZIMIERZ S. LUDWIKA 
2. Kpt, Kazimierz BARSKI s, Ludwika, ur. 3 II 1905 
Warszawa, komendant ośr. PWLot. Lublinek t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr. inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 181 
6. Lista jeńców: s. 17, 


l. BARTECKI KB 
2, Kpt. Kazimierz BARTECKI s. Józefa, ur, 10 I 1894 
Mogilno, nauczyciel, ośr. zap. Wielkop. B. Kaw. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu na manierce wz. 1938 
4. Grób [6], 7/94; nr inw, 1812/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 296 
6. Lista jeńców: s. 18. 


l. BART... 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 


może to być: 
2. Ppor. Franciszek BARTCZAK s. Jana, ur. 9 I 1912 
Magierowa Wola, tech. mech., 15 pp t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 283 
6, Lista jeńców: s. 18. 


9
		

/Licencje_075_03_012_0001.djvu

			lub 
2, Ppor. Feliks BARTECKI s, Józefa, ur, 27 X 1908 
Wrąbczynek, rolnik, 29 pp t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 96 
6. Listajeńców: s. 18. 
lub 
2. Kpt. Kazimierz BARTECKI, zob. nr 15 
lub 
2. Ppor, Teodor BARTECKI s, Franciszka, ur. 23 III 1910 
Chabsko, mgr praw, 59 pp t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 101 
6. Lista jeńców: s. 18. 
lub 
2. Mjr Alfred BARTEL s, Alfreda, ur. l I 1884 Szczawin 
Borowy, dr med., l szp, okr. t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 104 
6. Lista jeńców: s. 18. 
lub 
2. Por. Józef BARTIK s, Józefa, ur. 2 IX 1900 Tarnów, 
kwatermistrz 165 pp rez. t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 291 
6. Lista jeńców: s, 18. 
lub 
2. Ppor. Zenon BARTKOWIAK s, Romana, ur. 2 XII 1914 
Kozielaski, 56 pp t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 300 
6. Lista jeńców: s. 18. 
lub 
2, Witold BARTLET s, Wacława, ur. 1917 t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 316 
6, Lista jeńców: s, 20. 
lub 
2. Mjr Edmund BARTLITZ s. Franciszka, ur, 7 XI 1891 
Gruszczyn, dr med., l p. radiotlgr. t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 178 
6, Lista jeńców: s. 18. 
lub 
2, Por. Zygmunt BARTNICKI s. Józefa, ur. 6 X 1902 
Piotrków Tryb., agronom, 74 pp t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 186 
6, Lista jeńców: s, 18, 


10
		

/Licencje_075_03_013_0001.djvu

			17 


lub 
2. Rtm. Adam BARTOSIEWICZ s. Franciszka, ur. 30 I 
1900 Rostkowo, dowódca szw., l p, kaw. KOP t 1940 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 100 
6, Listajeńców: s. 18. 
lub 
2, Ppor. Jerzy BARTOSIEWICZ s. Wacława, ur, 19 XI 
1915 Lublin, 2 pac t 1940 
S. Wykaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 185 
6. Listajeńców: s. 18. 
lub 
2. Ppor, Bronisław BARTOSIK s. Michała, ur. 7 II 1914 
Łódź, kreślarz, 4 pac t 1940 
S, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 325 
6. Listajeńców: s. 18, 
lub 
2. Ppor. Bolesław BARTOSZEWICZ s, Bronisława, ur. 28 
X 1912 Krasnojarsk, oficer zwiad., 9 dak t 1940 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 105 
6. Lista jeńców: s, 18. 
lub 
2. Rtm. Henryk BARTOSZEWICZ s. Juliana, ur. 27 III 
1899 Augustów, zca oficera mob., 4 psk t 1940 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 91 
6. Lista jeńców: s. 18. 
lub 
2, KpI. Bronisław BARTYŃSKI s, Władysława, ur. 17 IX 
1901 Zaborów, dowódca komp" baon KOP "Delatyn" 
t 1940 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 107 
6, Lista jeńców: s, 19. 


l. BED...K 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4, Grób [6],7/94; nr inw, 1718/96 


może to być: 
2, Ppor. Feliks BEDNAREK s, Józefa, ur. 22 XI 1910 
Czekaj, mgr praw, 29 pp t 1940 
S, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 171 
6. Lista jeńców: s, 23. 


11
		

/Licencje_075_03_014_0001.djvu

			- 
18 


19 


o 


12 


I 
L 


lub 
2. Ppor. Henryk BEDNAREK s. Józefa, ur. 14 VI 1911 
Łódź, techn. mech., 37 pp t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 149 
6. Lista jeńców: s. 22. 


lub 
2, Ppor. Władysław BEDNAREK, ur. 9 11909 Michalczo- 
wa, nauczyciel, l pspodh, 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 


l. DAWID 
BERENCWAJG 
M 
1908 
SKIERNIEWICE 
2. Ppor. Dawid BERENCWAJG s. Lejby, Uf. 25 II 1908 
Warszawa, lekarz baonu 71 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [4], 19/95; nr inw, 1376/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 147 
6. Lista jeńców: s. 22. 


l. BERENT 
WA.. 
2. Ppor. Zygmunt BERENT s. Franciszka, ur. 25 XI 1909 
Warszawa, poligraf, 77 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [8],26/95; nr inw, 1262/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 269 
6. Lista jeńców: s, 22. 


l. BIEŃKOWSKI HENRYK 
2. Mjr Henryk BIEŃKOWSKI s, Stanisława, ur. 25 X 
1900 Dąbrowa, ośr. zap. sap. nr l t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 144 
6, Lista jeńców: s, 21, 


---
		

/Licencje_075_03_015_0001.djvu

			. 


21 


22 


23 


24 


--- 


l. POR. BLAN... 
3. Identyfikacja na podstawie bibułki z czterema nazwiskami 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1861/96 
może to być: 
2. Por. Stefan Władysław BLANK-WEISSBERG s. Fran- 
ciszka, ur, 23 III 1900 Warszawa, dr filoz" RKU Warsza- 
wa t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 56 
6. Lista jeńców: s, 26, 
lub 
2, Por. Sawafej BLANKSTEIN-SA WICKI s. Chaima, ur. 
15 III 1904 Białystok, inż., 3 baon sap, t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 199 
6. Lista jeńców: brak. 


l. BLASZKOWSKI 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie występuje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


l. DR. PRAW BLATT 
2. Por, Aleksander BLA TT s. Henryka, ur. 29 XI 1897 
Przemyśl, dr praw, 5 dyon tab. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 117 
6. Lista jeńców: s, 26. 


l. BOBER JÓZEF 
3. Identyfikacja na podstawie pojedynczej kartki, na której 
zapisano 4 nazwiska oraz liczby (przypuszczalnie jakieś 
kwoty pieniędzy) 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1861/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 


13
		

/Licencje_075_03_016_0001.djvu

			6, Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie występuje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


25 


l. BOŃCZAK BOLESŁAW 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 
Uwaga: W Inskrypcjach figuruje Bończak Bronisław, ale w 
tym przypadku identyfikacja imienia jest popraw- 
na. 


26 


l. BORAS 
2. Kpt. Alojzy BORA S s. Leonarda, ur, 19 VI 1900 Skoki, 
dowódca komp., baon KOP "Skałat" t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 226 
6. Lista jeńców: s, 30. 


27 


l. BOREK MARCIN 
2. Kpt, Marcin BOREK s. Jana, ur. 25 X 1898 Podlipie, 
dowódca komp., baon KOP "Suwałki" t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 53 
6. Lista jeńców: s. 30. 


28 


l. PAKOWSKI-BOSAK ZENON 
2. Ppłk Zenon BOSAK-PAKOWSKI s. Władysława, ur. 
22 I 1890 Radom, szt. obrony Lublina t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie dokumentów: świadectwo 
ukończenia szkoły siedmioletniej w językach rosyjskim, 
niemieckim, francuskim i polskim wystawione 24 czerw- 


14 


----- 


.....
		

/Licencje_075_03_017_0001.djvu

			29 


30 


31 


2 


ca 1911 r. w Będzinie; dyplom ukończenia kursu inten- 
dentury (?) wystawiony przez Ministerstwo Wojny Re- 
publiki Francji, data 25 (?) 1924 
4, Grób [6],7/94; nr inw, 1744/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: s. 28, 


l. MAURYCY BROCH 
M F/l/16 SAMBOR 
POR 
31, 1.1888 
2. Por. Maurycy BROCH s. Samuela, ur. 31 I 1888 Nakło, 
dr praw, 10 dyon tab. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści (litery wydrapane) 
4, Grób [5],6/94; nr inw. 315/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 287 
6. Lista jeńców: s. 31, 


l. BRODNICKI ANTONI 
2. Kpt, Antoni BRODNICKI s. Walentego, ur. 2 VI 1903 
Kijów, dowódca komp" 44 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 207 
6. Lista jeńców: s, 33. 


l. BRODZIKOWSKI JAN 
2. Por, Jan BRODZIKOWSKI s. Włodzimierza, ur. 7 VII 
1901 Kąty Węgierskie, adiutant, l pan t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 201 
6, Lista jeńców: brak. 


l, BRONOWSKI BOLESŁAW 
2, Kpt. Bolesław BRONOWSKI s, Łukasza, ur. 10 II 1897 
Pawłówka Aleksandrowska, oficer gosp" 32 pal t 1940 


IS
		

/Licencje_075_03_018_0001.djvu

			3 


34 


35 


36 


16 


3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 202 
6. Lista jenców: s. 31. 


l, BRUSZ... KPT. 
2. Kpt. Zdzisław BRUSZEWSKI s. Jana, ur. 14 I 1905 
Rzekuń, CW Lot. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4, Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 250 
6. Lista jeńców: s, 32. 


l. MIECZYSŁAW 
BRZOZOWSKI 
RZYM-KAT 
1903 
2. Rtm. Mieczysław BRZOZOWSKI s. Henryka, ur. 25 I 
1903 Pajde Weyssenstandt w Estonii, dowódca szw., 81 
dyon panc, Pom. BKaw. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [5],6/94; nr inw. 272/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 252 
6, Lista jeńców: s. 32, 


l. BRZÓZKOWSKI 
2, Ppor. Juliusz LODWICH-BRZÓSKOWSKI s. Marci- 
na, ur. 22 XII 1910 Mościce, instruktor LOPp, 82 pp 
t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 128 
6, Lista jeńców: s, 45. 


l. H BUDNY 
2. Ppor. Henryk BUDNY s. Aleksandra, ur. 20 IV 1912 
Warszawa, lekarz wet., 24 pp t 1940
		

/Licencje_075_03_019_0001.djvu

			37 


38 


39 


3, Identyfikacja na podstawie wydrapanego podpisu na pa- 
pierośnicy 
4. Grób [4], 19/9S; nr inw, 1131/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 209 
6. Lista jeńców: s. 36, 


1. PPOR. BUGAjEWSKI 
3, Identyfikacja na podstawie bibułki z czterema nazwi- 
skami 
4, Grób [14], 28/9S; nr inw, 1861/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie występuje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


1. JERZY BUjALSKI RTM. 
2, Rtm. Jerzy BUJALSKI s. Stanisława, ur. 17 II 1899 
Mień, dowódca szw., 8 p.ul. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94; nr inw. 1718/96 
S, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 78 
6. Lista jeńców: s, 34. 


1. TADEUSZ 
BUKOWSKI 
KAT 
PŁOCK 
1911 
2, Por, Tadeusz BUKOWSKI s. Antoniego, ur. 27 VIII 
1911 Miłobędzyn, dowódca pl. ppanc., 4 psk t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [S], 6/94; nr inw, 316/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 21S 
6, Lista jeńców: s, 34. 


17
		

/Licencje_075_03_020_0001.djvu

			40 


41 


42 


43 


18 


, 
.. 


l, BUŁAT JÓZEF 
W, RZ.KAT, 
KRU 
KRAKÓW 
2. Mjr Józef BUŁAT s. Tomasza, ur. 4 III 1895 Kraków, dr 
med" nacz. lekarz 6 pp Leg. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [3], 36/95; nr inw. 1275/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 231 
6, Listajeńców: s, 34. 


l. ROMUALD CHACIEj 
BIAŁYSTOK UL, SITASKA ... (LUB STACJA KOL,) 
2, Ppor. Romuald CHACIEJ s. Wiktora, ur. 25 I 1908 
Czarna Wieś, tech., 2 baon most. kolej. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie kartki z notatnika 
4. Grób [10],40/95; nr inw. 1832/95 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3519 
6. Lista jeńców: s. 250, 


l, BOLESŁAW CHEŁCHOWSKI 
KAT. 
POR, LEK. 
10.11. 1910 
2. Por. Bolesław CHEŁCHOWSKI s, Fortunata, ur, 11 X 
1910 Kolonia Fortuna, lekarz 111/3 dyonu myśl. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [4], 19195; nr inw. 1205/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3557 
6. Listajeńców: s. 251. 


l. CHORĄZY 
LUDWIK . 
2. Por. Ludwik CHORĄZY s, Alojzego, ur. 13 VII 1892 
Kraków, tech. masz., OK V t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [8] 26/95; nr inw. 1263/95 


....
		

/Licencje_075_03_021_0001.djvu

			5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3559 
6, Listajeńców: s, 253. 


44 


l, PPŁK CHYLEWSKI 
2. Ppłk Jan CHYLEWSKI s. Adama, ur. 27 VI 1891 Łęki 
Wielkie, kmdt, Szk. Podch. Rez. Art, nr 2 t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie bibułki z nazwiskami ppłk. 
4. Grób[14], 28/95; nr inw. 1861/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak. 


5 


l. WŁOD. CIECHANOWICZ 
MONIUSZKI 32 M 5 
2, Ppor. Włodzimierz CIECHANOWICZ s, Ignacego, ur, 
11 XII 1910 Uwarowicze w Rosji, student, 85 pp t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie kartki z notatnika 
4. Grób [10],40/95; nr inw, 1832/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3615 
6. Lista jeńców: s. 256. 


46 


l. KPT, CIERNIK 
3. Identyfikacja na podstawie ręcznego napisu na metce od 
kurtki mundurowej 
4, Grób [3],36/95; nr inw, 1307/96 
7, W Inskrypcjach imiennych nie figuruje kpt. Ciernik. Jest 
natomiast: kpt. Jan Cierniak, ur, 3 VI 1896 Pojałów, 
kwatermistrz, sanatorium wojsk. Otwock; innych da- 
nych brak. 


47 


1. ZYGMUNT 
CYBULA 
KATPPOR 
WARSZAWA 
1912 
2. Ppor, Zygmunt CYBULA s, Wiktora, ur, 5 XII 1912 
Warszawa, tech. bud., l baon sap. Leg, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4, Grób [11],30/95; nr inw, 1422/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3621 
6. Listajeńców: s, 257. 


19 


.....
		

/Licencje_075_03_022_0001.djvu

			48 


49 


50 


- 
51 


20 


l. CYDZIK FELIKS 
2. Kpt. Feliks CYDZIK s. Napoleona, ur. 18 V 1898 
Warszawa, komendant parku sam., l paplot. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3610 
6, Listajeńców: s. 257. 


l. CYGAN ANDRZEJ 
NISKO 
1908 
3, Identyfikacja na podstawie połowy znaku tożsamości 
4, Grób [5],6/94; nr inw. 337/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, Przyp. chodzi o żołnierza 
poległego, 


l, CZERWIŃSK. KPT. 
2, Kpt, Stanisław Wiktor CZERWIŃSKI s, Wiktora, ur. 
23 III 1899 Snów, wykładowca, Szk. Podof. Lot. dla 
Małolet. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr. inw, 1718/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3697 
6. Lista jeńców: s, 260. 


l. L... GODY... 
2, Kpt. Ludwik ĆWIRKO-GODYCKI s. Tadeusza, ur, 
8 VI 1896 Mińsk Lit., szt, G "Kielce" t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie podpisu na wieczku drew- 
nianej papierośnicy 
4. Grób [4], 19/95; nr inw. 946/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3597 
6. Lista jeńców: s. 255.
		

/Licencje_075_03_023_0001.djvu

			52 


53 


54 


1. DASZEWSKI TADEUSZ 
2. Kpt. Tadeusz DASZEWSKI s. Wacława, ur. 13 VI 1896 
Radom, 4 baon panc. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 968 
6. Lista jeńców: s. 77, 


l. KPT. DAWIDOWSKI HENRYK 
2. Mjr dypl. Henryk DA WIDOWSKI s. Mariana, ur, 19 
VIII 1899 Lwów, dtwo obrony Lwowa t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie odznaki Sztabu Głównego 
Wojska Polskiego z wygrawerowanym nazwiskiem 
4. Odznaka pozyskana od mieszkańców Piatichatek; nr 
inw, 1851/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 970 
6. Lista jeńców: s, 77, 


l, STA... .ĄBROWSKI KPT, 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 


może to być: 
2. Kpt. Stanisław DĄBROWSKI s, Floriana, ur. 8 XI 
1901, dowódca bat, 5 dak t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1059 
6, Lista jeńców: brak. 


lub 
2, Kpt. Stanisław Franciszek DĄBROWSKI s, Francisz- 
ka, ur. 8 IV 1897 Warszawa, fotogrametra, WIG t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 996 
6. Lista jeńców: brak. 


l
		

/Licencje_075_03_024_0001.djvu

			55 


56 


57 


58 


22 


1. PPOR 
KAROL 
DOKUCZVC 
EWG 
TORUŃ 
2. Ppor. Karol DOKUCZYC s, Teodora, ur, 13 I 1910 
Błędowo, nauczyciel, 65 pp t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [8] 26/95; nr inw, 256/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1053 
6, Listajeńców: s. 82,83. 


1. DOMANOWSKI 
2. Por. Paulin DOMANOWSKI s. Polikarpa, ur. 26 XII 
1906 Jersey City w USA, dowódca komp., ośr. zap. 
16 DP t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wydrapanego na ma- 
nierce wojskowej wz, 1931 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1543/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1035 
6. Lista jeńców: s. 83. 


1. TK DOMAŃSKI W, KONIN, ŻVCHLIN, SOCHA- 
CZEW"MODLIN, MIŃSJ{ M., LUBLIN, CHEŁM, 
KOZŁOWKA, LUBARTOW 
2, Witold DOMAŃSKI s. Jana, ur. 1905 t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wydrapanego na me- 
nażce wz. 1923/31, zidentyfikowano również nazwy 
9 miast 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1540/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1049 
6. Lista jeńców: s. 83, 


1. DRAZBA. . 
2. Ppor. Czesław DRAZBA s. Feliksa, ur. 1913 t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wydrapanego na me- 
nażce wz. 1923/31 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1642/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 985 
6. Lista jeńców: s, 84.
		

/Licencje_075_03_025_0001.djvu

			59 


60 


61 


62 


1. AN... DROZD KPT. 
2. Kpt. Andrzej DROZD s. Józefa, ur, 9 XI 1893 Nadolany, 
10 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4, Grób [6],7/94; nr inw, 1718/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 982 
6. Listajeńców: s, 85. 


1. DRZEW...KPT, 
2. Kpt. Bronisław DRZEWIECKI s. Bronisława, ur. 4 XII 
1900 Wolica, gł. składnica lot. nr l t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1038 
6. Listajeńców: s. 85, 


l. DZIEKOŃSKI STANISŁAW 
2. Kpt, Stanisław DZIEKaŃSKI s. Kazimierza, ur. 2 IV 
1898 Tykocin, leśniczy, DOK II t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13], 5/94; nr inw. 1811/96 
S, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1033 
6. Lista jeńców: s, 81. 


1. DZUS 
MIECZYSLAW 
KAT. 
POR. LEK. 
5 PP LEK 
2. Ppor. Mieczysław DZUŚ s. Eugeniusza, ur. 28 XII 1913 
Biała, lekarz med., S pp Leg. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [4], 19/95; nr inw. 1018/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1030 
6, Lista jeńców: s. 80. 


23
		

/Licencje_075_03_026_0001.djvu

			63 


64 


65 


66 


24 


L 


l. EDWARD FECHTNER 
2, Kpt. Edward FECHTNER s. Jana, ur. 10 XII 1893 
Lwów, dr praw, CW Łącz. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie telegramu i 12 kart poczto- 
wych oraz na podstawie karteczek z zestawieniem na- 
zwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [4], 19/95, [13],5/94; nr inw, 1203/96, 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3418 
6. Lista jeńców: s. 246, 


l. FELSZAK ZYGMUNT 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13], 5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie. 


l, MJR FIEDLER 
2. Mjr dypl. Mieczysław FIEDLER s, Henryka, ur. 15 IV 
1898 Zelów, Dep, Kaw. MSWojsk. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie podpisu na zaświadczeniu 
przynależności do sztabu gen, Skuratowicza wystawio- 
nego na nazwisko mjr, Gorskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1849/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3436 
6. Lista jeńców: s, 247. 


l. FORNALSKI ZYGMUNT 
2. Kpt. Zygmunt FORNALSKI-HALICZ s. Aleksandra, 
ur. 8 IV 1894 Łódź, urzędnik, kmda m, Warszawa t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3470 
6. Lista jeńców: s. 248,
		

/Licencje_075_03_027_0001.djvu

			67 


68 


69 


70 


l. H. FRYSZCZYN KPT. 
2, Kpt. Wincenty FRYSZCZYN s. Juliana, ur. 30 III 1904 
Kołomyja, adiutant 12 pal t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie jednego z podpisów umiesz- 
czonego na odwrocie drewnianej papierośnicy 
4, Grób [4], 19/95; nr inw, 1140/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3448 
6. Listajeńców: s, 249. 


l, G... S. MICHAŁA 
2. Rtm. Konstanty GALIMSKI s. Michała, ur. 14 II 1901 
Łohojsk na Białorusi, dowódca szw., 19 p.ul. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) w obozie w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94; nr inw, 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 796 
6. Lista jeńców: s. 60. 


1. GAUGU.CH PPOR, 
2. Ppor. Jan GAUGUSCH s. Adolfa, ur, 26 11915 Kraków, 
dowódca pl., 19 p.ul. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie jednego z podpisów umiesz- 
czonego na odwrocie drewnianej papierośnicy 
4, Grób [4], 19/95; nr inw, 1140/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak, 


1. GAWRYLUK 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wyciętego na drew- 
nianej papierośnicy 
4, Grób [4], 19/95; nr inw, 1140/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak 
7, Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J, Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


25
		

/Licencje_075_03_028_0001.djvu

			71 


72 


73 


74 


26 


l. PPŁK GĄSIOREK 
2. Ppłk Stanisław GĄSIOREK s, Wincentego, ur. 27 VII 
1896 Łękawica, dowódca baonu, 77 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie bibułki z nazwiskami ppłk. 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1861/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: s. 69. 


l. PAWEŁ M. 
GDUŁA 
1905 
2. Kpt. Paweł GDULA s, Józefa, ur. 25 I 1905 Monaster, 
dowódca komp., 97 pp rez, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści (litery wybite) 
4. Grób [5], 6/94; nr inw. 390/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 668 
6, Lista jeńców: s. 62. 


l. J GIBASIEWICZ 
2, Por. Jan GIBASIEWICZ s, Ludwika, ur, 8 XII 1900 Kroto- 
szyn, mgr praw, burmistrz m, Krotoszyn, 56 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie nazwiska wydrapanego na 
manierce; na manierce wydrapane są również inicjały 
BF 
4. Grób [6], 7/94; nr inw, 1640/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 648 
6. Listajeńców: s, 65, 


l. GŁOWACKI MIKOŁAJ 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13], 5/94 nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J, Tucholski i 
Rozstrzelani w Charkowie, 


........
		

/Licencje_075_03_029_0001.djvu

			7S 


76 


77 


78 


......... 


l, GOLCZ MARIUSZ 
KAT. 
291 WARSZAWA 
M3 1899 
2. Ppor. Mariusz GOLCZ s. Stefana, ur, 23 IV 1899 
Wilczoruda, redaktor PAT, 9 baon panc. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [4], 19/95; nr inw. 1104/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 771 
6, Listajeńców: s. 67, 


l. GOŁĘB... TOMASZ.. HENRYKA 
2. Kpt. Tomasz GOŁĘBIOWSKI s. Henryka, ur. 27 XII 
1905 Płoskie, wykładowca, CW Lot. nr l t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 663 
6, Listajeńców: s, 67,69. 


l. GORCZYŃSKI KPT. 
2, Kpt. Szymon GORCZYŃSKI s, Ludwika, ur, 18 VII 
1894, 72 pp t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie napisu wyrytego na odwro- 
cie drewnianej papierośnicy 
4, Grób [4], 19/95; nr inw. 1140/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 621 
[Gurczyński] 
6. Listajeńców: s, 75, 


l. TADEUSZ 
GORCZYŃSKI 
RZ, KATO. 
PŁOCK 
UR. 1901. 
2, Por. Tadeusz GORCZYŃSKI-JASTRZĘBIEC s. Floria- 
na, ur. 10 XI 190 10gorzelice, inż, rolnik, oficer broni, 
4 psk t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4, Grób [6], 7/94; nr inw. 1691/96 


27
		

/Licencje_075_03_030_0001.djvu

			79 


80 


81 


82 


28 


5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 756 
6. Lista jeńców: s, 70. 


1. GORSK! JÓZEF 
2. Mjr dypl. Józef GORS KI s, Konrada, ur. 12 II 1897, szt. 
gen. Skuratowicza t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zaświadczenia przynależno- 
ści do sztabu gen. Skuratowicza wystawionego na nazwi- 
sko mjr, Gorskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1849196 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 677 
6. Listajeńców: s. 70, 


l. GOSTYŃSKI 
2. Kpt. Stefan GOSTYŃSKI s, Henryka, ur. 14 II 1904 
Warszawa, inż. geod" WIG t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie jednego z podpisów umiesz- 
czonych na odwrocie drewnianej papierośnicy 
4. Grób [4], 19195; nr inw, 1140/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 667 
6, Lista jeńców: s. 66, 


1. GÓR.CK! E.. KPT, 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4, Grób [6],7/94; nr inw, 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brjłk. Figuruje w: J. Tucholski, s, 411 
[Kpt. Franciszek GORECKI s, Piotra, ur. 21 II 1892, 
Ośr. Zap. 13 DP]. 


1. GÓRNIE WIC Z ANTONI 
2, Kpt. Antoni GÓRNIEWICZ s. Aleksandra, ur. 29 I 
1897 Wilno, 27 pp t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 933 
6, Listajeńców: s. 75, 76.
		

/Licencje_075_03_031_0001.djvu

			83 


84 


85 


86 


........ 


1. GRO DAŃ WŁADYSŁAW 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw, 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie. 


l. GRODZKI WŁADYSŁAW 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 


może to być: 
2. Kpt. Władysław Prosper GRODZKI s, Stanisława, ur. 
25 VI 1888 Warszawa, MSWojsk. t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 743 
6, Lista jeńców: brak. 


lub 
2, Ppor. Władysław GRODZKI s, Kaspra, ur. 20 VI 1908 
Podzamcze, student, 23 pp t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 739 
6, Lista jeńców: s, 74. 


l. GRUDNIEWICZ KAZIMIERZ 
2. Kpt. Kazimierz GRUDNIEWICZ s, Ludwika, ur, 24 
VIII 1894 Zabierzów, km da m. Kraków t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13], 5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 706 
6. Listajeńców: s. 71, 74. 


I.JG 
2. Por, Julian GRUNER s, Lucjana, ur. 13 X 1898 Wiszty- 
niec, dr med" olimpijczyk, 2 baon san. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zegarka i sygnetu rozpozna- 


29
		

/Licencje_075_03_032_0001.djvu

			87 


88 


30  


nego przez córkę, dr Ewę Gruner-Zarnoch oraz bratani- 
cę Marię Gruner 
4. Grób [15],52/95; nr inw. 1677/95, 1679/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 627 
6. Lista jeńców: s. 74, 


l. GUTOWSKI 
3. Identyfikacja na podstawie nazwiska wydrapanego na 
manierce wz. 1938 (?) 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1672/96 


może to być: 
2, Por. Bronisław GUTOWSKI s, Bronisława, ur. 12 II 
1883 Warszawa, dowódca 744 kolumny tab. Wielkop. 
B Kaw. t 1940 
5, WYkaz akt wywiezionych ze Starobielska: nr 622 
6. Lista jeńców: brak. 


lub 
2. Por. Mieczysław GUTOWSKI s. Ignaca, ur. 25 VII 1895 
Dobrzyń, RKU Warszawa t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 620 
6. Listajeńców: s. 76. 


lub 
2. Por: Tadeusz GUTOWSKI s. Józefa, ur, 2 IX 1892 Nowy 
Sącz, urzędnik, RKU Nowy Sącz t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 617 
6. Listajeńców: s. 76, 


l. KPT. HERHOLD JAN 
ZAUŁEK PORTOWY 5 
WILNO 
2, KpI. Franciszek HERHOLD s, Romana, ur. 28 I 1900 
Czeladź, CIWF t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4, Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 600 
6, Lista jeńców: s. 63, 


.......
		

/Licencje_075_03_033_0001.djvu

			89 


90 


91 


92 


1. HOFMAN HENRYK 
2, Kpt, Henryk HOFMAN s. Józefa, ur, 30 VI 1901 
Końskie, Kier. Zaop, Uzbr, t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3504 
6, Listajeńców: s, 253. 
Uwaga: może też chodzić o: ppor. Henryka Hoffmana 
s. Emila, ur. 6 IV 1901 Konin, urzędnika, 29 pp t 1940, 


1. W dniu imienin panu por. A
BERTOWI HOLAN- 
DOWI maiż. EM. RUSZCZYNSCY 17 XI 34 
2, Kpt. Albert HOLAN s. Jakuba, ur. 28 III 1898 Marklo- 
wice, oficer poligon, CWPiech, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wygrawerowanego na 
papierośnicy 
4. Grób [10],40/95; nr inw. 1537/95 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 775 
6. Listajeńców: s, 250. 


1. KPT 
HOPFEN 
CZESŁAW 
KAT 
1899 
2. Kpt. Czesław HOPFEN s, Stanisława, ur. 20 IV 1899 
Lwów, wojsk. sąd rej. Lida t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4, Grób [4], 19/95; nr inw, 870/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3527 
6, Listajeńców: s. 253. 


1. HOROWITZ MIECZYSŁAW 
2, Kpt. Mieczysław HOROWITZ s, Maksa, ur, 7 XII 1890 
Kraków, dr praw, RKU Warszawa t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 


31
		

/Licencje_075_03_034_0001.djvu

			93 


94 


95 


96 


32 


'-- 


4. Grób [13], 5/94; nr inw, 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3505 
6. Lista jeńców: brak. 


1. HRAB JAN 
KAT 
POR, ZŁOCZÓW 2926 
1906 
2. Por. Jan HRAB s. Stefana, ur. 13 VIII 1906 Lwów, 
nauczyciel, 52 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4, Grób [3], 36/95; nr inw. 1260/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 757 
6. Listajeńców: s, 72. 


1. DONAT IGNATOWICZ KPT, 
2. Kpt. Donat IGNATOWICZ s. Kazimierza, ur, 2 III 
1905, oficer szt. 14 DP t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4, Grób [6], 7/94; nr inw, 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1269 
6, Lista jeńców: s. 99. 


l. IMIELA STANISŁAW 
OSTRÓW MAZOWIECKI 
J?OPIELOWO POCZTA SUCHOPOL POW. PRU- 
ZANY 
3. Identyfikacja na podstawie kartki adresowej z kalenda- 
rzyka Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1864/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7, Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


l, JACEWICZ STANISŁAW 
2. Kpt. Stanisław JACEWICZ s, Teofila, ur. 8 XI 1899 
Augustów, Szk. Pchor. Piech, t 1940 


.......
		

/Licencje_075_03_035_0001.djvu

			3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3998 
6. Lista jeńców: s. 281. 


97 


1. JA...ŃSKI KPT, 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku oraz na podstawie 
zapisów w notatniku komendanta bloku (?) obozu 
w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94, [13], 5/94; nr inw. 1718/96, 1811/96 


może to być: , 
2, Kpt. Józef JABŁONSKI s. Michała, ur. 28 XII 1896 
Biłka Szlachecka, komendant wojsk. ośr. sport., Grodno 
t 1940 
5. Wykaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3963 
6. Lista jeńców: s. 275. 


lub 
2. Kpt. Czesław JAGODZIŃSKI s, Antoniego, ur. 5 III 
1905 Biała Cerkiew, oficer inf., baza lotno nr l t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3953 
6, Lista jeńców: s, 276. 


lub 
2, Kpt. Witold JAGODZIŃSKI S. Jana, ur. 6 VI 1898 
Inowrocław, lekarz baonu KOP "Kopyczyńce" t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3913 
6. Lista jeńców: s, 276. 


lub 
2, Kpt. Walenty JARMIŃSKI s, Edwarda, ur. 10 II 1897 
Koźmin, adm, 4 szp, okr, t 1940 
5, wykaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3917 
6. Lista jeńców: s, 279, 


lub 
2, Kpt. Mirosław JAROCIŃSKI S. Stanisława, ur. 12 V 
1904 Łódź, dowódca szw., 11 dyon panc. t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3906 
6, Lista jeńców: S. 280, 


33
		

/Licencje_075_03_036_0001.djvu

			98 


99 


100 


101 


34 


lub 
2. Kpt, Antoni JASIEŃSKI s. Aleksandra, ur, 10 II 1896, 
RKU Ostrów Wielkop. t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3912 
6, Lista jeńców: s. 280. 


l. POZDROWIENIA OD MĘŻA DLA E JACKOW- 
SKIEJ , , 
GOROD KRAKOW, WIES SUCHOWOLA, POCZ- 
TA WEZ,.., POCZTA RADZYMIN, 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1668/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak 
7, Inskrypcje imienne: brak. Figuruje w: J. Tucholski, s, 419 
[ppor. Jackowski, ur. 1908], 


l. CZESŁAW JAGODZIŃ
KI 
2, Kpt, Czesław JAGODZINSKI s. Antoniego, ur. 5 III 
1905 Biała Cerkiew, oficer inf., baza lot, nr l t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4, Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3953 
6. Lista jeńców: s. 276. 


l. JAKUBOWSKI OLGIERD 
2, Kpt. Olgierd JAKUBOWSKI s. Antoniego, ur. 8 IX 
1897 Borysów, kier. ref., WIG t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3951 
6. Lista jeńców: s. 277. 


l. JANAS J R 
2, Ppor. Julian JANAS s. Jana, ur. 26 III 1915 Styszawa, 
dowódca pl., 8 psk t 1940
		

/Licencje_075_03_037_0001.djvu

			" 


102 


1103 


104 


...... 


- 


3. Identyfikacja na podstawie napisu wydrapanego na za- 
krętce manierki 
4. Grób [6], 7/94 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 4009 
6, Lista jeńców: s, 277. 


1. JANAS J R 
2. Rtm. Roman JANAS s, Jana, ur. 27 VI 1900 Ciążkowice, 
ośr. zap, 10 BKaw, Zmot. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wydrapanego na za- 
krętce manierki 
4. Grób [6], 7/94 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3905 
6. Lista jeńców: s. 277, 


1. JANKOWSKI JAN 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13], 5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: występuje: ppor. Roman Jan Jankow- 
ski s, Kazimierza, ur. 11 VI 1911 Grzybno, inż, rolnik, 
25 pal. Nie figuruje w: J. Tucholski i Rozstrzelani w 
Charkowie. 
Uwaga: Takie nazwisko i imię figuruje na listach wy- 
wózkowych z Kozielska i Ostaszkowa oraz jeńców wy- 
wiezionych do Pawliszczewa Boru, 


1. JAN...WSKI KPT. 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4, Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
może to być: 
2, Kpt. Józef JANISZEWSKI s. Tomasza, ur. 15 IX 1895 
Ostrowy, adiutant 26 pp t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3965 
6. Lista jeńców: s, 278, 
lub 
2, Kpt. Henryk JANKOWSKI s, Stanisława, ur. 13 VII 
1894 Warszawa, rolnik, 43 pp t 1940 


35
		

/Licencje_075_03_038_0001.djvu

			105 


106 


107 


36 


5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3960 
6. Lista jeńców: s. 278. 
lub 
2. KpI. Tadeusz JANKOWSKI s. Teofila, ur. 22 II 1903 
Karyszkow w Rosji, dca komp" 38 DP rez. t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3996 
6. Lista jeńców: s, 278. 


lub 
2. Kpt. Władysław JANKOWSKI s. Władysława, ur. 26 
III 1900 Toruń, dca komp., 75 pp t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3987 
6. Lista jeńców: s. 278. 


1. ANDRZEJ JANOWIEC 
RABKA UL. .... 
2. Por. Andrzej JANOWIEC s. Jana, ur. 24 X 1890 Rabka- 
Zaryte, lekarz wet., RKU Nowy Targ t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie kartki z notatnika 
4. Grób [10],40/95; nr inw. 1832/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3914 
6, Listajeńców: s, 278, 


l, HERB TRZY RZEKI 
2. Por. JózefjAROSZYŃSKI s. Władysława, ur. 8 IV 1905 
Babin, dca pl., 8 p. ul. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie herbu Trzy Rzeki wykonane- 
go na drewnianej papierośnicy. Informacja od stryjecz- 
nego brata - mgr, J. J aroszyńskiego 
4. Grób [6], 7/94; nr inw, 1539196 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3978 
6. Lista jeńców: s. 280. 


1. HERB TRZY RZEKI 
2. Ppor. Władysław JAROSZYŃSKI s, Władysława, ur. 
6 II 1915 Babin, mgr praw, 6 psk t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie herbu Trzy Rzeki wykonane- 
go na drewnianej papierośnicy. Informacja od stryjecz- 
nego brata - mgr. J. J aroszyńskiego 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1539196
		

/Licencje_075_03_039_0001.djvu

			5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3898 
6. Listajeńców: s, 280. 
......... m.. ... . _ 


108 


1. POR 
STANISŁAW 
JARYSZ 
KAT 
946/7 
POZNAŃ 
1894 
2. Por. Stanisław jARYSZ s. Antoniego, ur, 26 IV 1894 
Chorzępowo, mgr praw, składnica mat. int. nr 20 t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [7], 17/95; nr inw. 780/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 4000 
6. Lista jeńców: s. 280. 


109 


1. IASKLOWSKI 
STEFAN 
119 
W-WA 
1910 
KAT 
2. Por, Stefan jASKŁOWSKI s, Lucjana, ur. lIX 1910 
Warszawa, urzędnik, 76 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4, Grób [6], 7/94; nr inw, 1534/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3972 
6. Lista jeńców: s, 280, 


110 


1. TOMASZ JASKÓŁKA 
WARSZAWA UL. ......... 16 M 10 
2, Por, Tomasz JASKÓŁKA s, Aleksandra, ur. 22 IX 1906 
Warszawa, urzędnik, 86 pp t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie kartki z notatnika 
4. Grób [10],40/95; nr inw, 1832/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3999 
6, Listajeńców: s, 280, 


37 


.......
		

/Licencje_075_03_040_0001.djvu

			111 


112 


113 


114 


38 


l. JASZEK STANISŁAW 
2. J?por. Stanisław JASZEK s, Antoniego, ur. 18 I 1913 
Swięty Józef, student, 11 pal t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4, Grób [14],28/95; nr inw. 1864/96 
5. UYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3986 
6. Listajeńców: s. 281. 


l. POR. jESIPOWICZ TEODOR 
2. Kpt, Teodor JESIPOWICZ s, Michała, ur, 27 X 1896 
Ryga, kier, ref., RKU Lublin t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wygrawerowanego na 
odznace pamiątkowej (nr 1390) 
4. Grób [8],26/95; nr inw. 1264/95 
5. UYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1074 
6. Lista jeńców: s. 89. 


l. jURGILEWICZ ZYG 
2. Kpt, Zygmunt JURGILEWICZ, s. Mateusza, ur, l V 
1886 Płoskirów, RKU Grodzisk Maz. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. UYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3880 
6. Lista jeńców: s. 274, 


l. PPOR 
jUREKO WŁADYSŁAW 
LIDA R 1913 
2. Ppor. Władysław JUREKO s, Jana, ur. 2 VI 1913 Katery- 
nopol, 77 pp t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [10],40/95; nr inw. 1772/95 
5. UYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3888 
6. Lista jeńców: s. 274. 


......
		

/Licencje_075_03_041_0001.djvu

			115 


116 


117 


118 


119 


........ 


l. JURKO 
3, Identyfikacja na podstawie napisu wyrytego na odwro- 
cie drewnianej papierośnicy 
4. Grób [4], 19/95; nr inw. 1140/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7, Inskrypcje imienne: brak. Figuruje w: J. Tucholski, s. 424 
[ppor. Tadeusz Jurko, ur, 1904], 


1. JAN JUSZKIEWICZ 
3. Identyfikacja na podstawie imienia i nazwiska wydrapa- 
nego na manierce wojskowej wz. 1931 
4. Grób [6], 7/94; nr inw, 1672/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak. 
7, Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski i 
Rozstrzelani w Charkowie. 


1. KABZIŃSKI JAN 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Figuruje w: J. Tucholski, s. 424 
[kpt. Jan Kabziński, ur. 11 XI 1901,6 pp Leg.]. 


1. PPŁK KALINOWSKI 
2. Ppłk Władysław KALINOWSKI s. Piotra, ur, 16 11885 
Wilno, lek. med" szp, CWSan. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie bibułki z nazwiskami ppłk. 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1861/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1769 
6, Listajeńców: s. 103, 


l, KAŁUZ AK 
3. Identyfikacja na podstawie napisów na menażce wz. 23/31 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1576/96 


.... 


9
		

/Licencje_075_03_042_0001.djvu

			120 


i121 


122 


40 


może to być: 
2. Ppor. Adam KAŁUSKI s. Józefa, ur. 8 I 1893 Rzeszów, 
dca pl., 6 pspodh. t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1299 
6, Lista jeńców: s, 104. 
lub . 
2, Por. Roman KAŁUZA s, Wincentego, ur. 6 VIII 1905 
Zagaje Stradowskie, dca szw" 91 dyon panc. t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1289 
6. Lista jeńców: s. 102, 


1. KAMIŃSKI JÓZf:F 
2. Por. Józef KAMINSKI s. Stanisława, ur. 11 XII 1899 
Warszawa, topograf, WIG t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1460 
[Kminski] 
6. Lista jeńców: s. 116 [Kminski]. 


l. KARAKIEWICZ HENRYK 
2. Kpt. Henryk KARAKIEWICZ s. Andrzeja, ur. 22 XII 
1896 Tarnobrzeg, pom. składnica mat. in t, Białystok 
t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1810 
6. Lista jeńców: s, 102. 


1. HR KARCZEWSKI KAZIMIERZ RYDZYNA 
2, Por. Kazimierz KARCZEWSKI s, Adama, ur. 8 X 1902 
Kowanówek, nauczyciel gimnaz., 22 p, ul. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie nazwiska napisanego ołów- 
kiem na wizytówce Stanisława Ponikiewskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1876/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1330 
6. Listajeńców: s, 102,
		

/Licencje_075_03_043_0001.djvu

			1 123 


- 
124 


125 


126 


...... 


l. KARĘGA HOL, 
SIEDLCE UL. SIENKIEWICZA 9 M 3 
3, Identyfikacja na podstawie kartki z notatnika 
4. Grób [10],40/95; nr inw. 1832/95 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


l. KARWIŃSKI JÓZEF 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


l. POR 
KAZIMIERZ K 
KASPERKIEWICZ 
KAT 
12-11 
1912 
2, Por. Kazimierz KASPERKIEWICZ s, Antoniego, ur, 12 
XI 1912 Zakrzówek, dca bat., l daplot. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [7], 17/95; nr inw, 833/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1467 
6, Lista jeńców: s. 107, 


l. JAN KASPRZYCKI jK 
2. Por. Jan KASPRZYCKI s, Tadeusza, ur. 17 XI 1912 
Lwów, 6 psk t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie imienia i nazwiska wydrapa- 
nego na menażce wojskowej wz. 1923/31 
4. Grób [6], 7/94; nr inw, 1672/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1458 
6, Listajeńców: s. 100,107. 


41 


!
		

/Licencje_075_03_044_0001.djvu

			127 


128 


129 


130 


42 


l. KATRAL WŁODZIMIERZ 
2. Kpt, Włodzimierz KATRAL s, Artura, ur. 12 II 1900 
Kalisz, geograf, WIG t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13], 5/94; nr inw, 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1506 
6. Lista jeńców: s. 105. 


l. KAWICKI EDWARD 
KAT 
KAPT LEK 
25-5-1902 
2. Kpt. Edward KAWA-KAWICKI s. Jakuba, ur. 25 V 
1902 Bogumiłowice, dr med., l pac t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [4], 19195; nr inw. 1176/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1443 
6. Lista jeńców: s. 124, 


1. STEFAN 
KA WECKI 
KAT 
POR 
1898 
2. Por. Stefan KAWECKI s. Franciszka, ur, 9 I 1898 
Warszawa, kier. składnicy, 7 baon panc, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [5],6/94; nr inw. 428/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1809 
6, Lista jeńców: s, 103. 


l, KS. KAWECKI 
3. Identyfikacja na podstawie kartki z notatnika 
4, Grób [10],40/95; nr inw, 1832/95 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie,
		

/Licencje_075_03_045_0001.djvu

			131 


132 


i133 


134 


1. KIEŁCZEWSKI KAZIMIERZ 
2. Kpt, Kazimierz KIEŁCZEWSKI s. Kazimierza, ur. 19 I 
1894 Nowosiołki, lek. med" 10 szp. okr, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1765 
6. Lista jeńców: s. 111. 


l. JERZY KLIKS 
KAT 
OFICER PlECH 
3 V 1915 
2. Ppor. Jerzy KLIKS s, Leona, ur. 3 V 1915 Białystok, dca 
komp., 205 pp rez. t 1940 
3. !d
ntyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
SCl 
4. Grób [9],29/95; nr inw. 198/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1808 
6. Listajeńców: s, 114. 


1. KLIMCZAK 
2, Ppor, Janusz KLIMCZAK s. Kazimierza, ur. 5 I 1911 
Warszawa, urzędnik, 77 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 
5. wykaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1315 
6. Lista jeńców: s. 115. 


l. KLIMOWICZ BRONISŁAW 
2, Rtm, Bronisław KLIMOWICZ s, Rafała, ur. 6 XII 1891 
Derewna, O K I t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie kart pocztowych z portfela 
4. Grób [6], 7/94 
5. wykaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1318 
6. Lista jeńców: s. 115, 


43
		

/Licencje_075_03_046_0001.djvu

			135 


136 


137 


138 


44 


l. DZIENNIKARZ 
KLUKOWSKI STANISŁAW 
JAGIELOŃSKA 7/1 . 
HR?, DR? ... WILNO /ZONA 
2) GIMNAZJALNA 10/4 / MATKA 
WILNO 
3) MADALIŃSKIEGO 80/13 /4220 
WARSZAWA /.......... 
2, Ppor. Stanisław KLUKOWSKI s, Kazimierza, ur, 27 X 
1907 Kazań, dca 136 bat. art. plot. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie kartki adresowej z kalenda- 
rzyka Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1777 
6. Listajeńców: s, 115. 


l. KNAUER 
2. Kpt. Aleksander KNAUER s. Ferdynanda, ur, 20 X 
1895 Glinna, kier. ref" RKU Lwów t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie nazwiska wydrapanego na 
nakrętce manierki 
4, Grób [5],6/94 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1524 
6. Lista jeńców: s. 116. 


l. KOCZAN 
PPOR, 
2. Ppor. Dominik KOCZAN s, Konstantego, ur, 8 I 1913 
Szapowały, lekarz 18 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie bibułki z czterema nazwi- 
skami 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1861/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1707 
6. Lista jeńców: s, 119, 


l. KOLASIŃSKI ALEKSANDER 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 


.......
		

/Licencje_075_03_047_0001.djvu

			139 


140 


141 


142 


6, Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Figuruje w: J. Tucholski, s. 431 
[kpt. Kolasiński Aleksander Albin, ur. 27 II 1893], 


l. KOLCZYŃSKI LUDWIK 
2. Ppor, Ludwik KOLCZYŃSKI s. Jana, ur. 23 VIII 1912 
Warszawa, dca pl., 3 baon strz. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie dokumentu (legitymacji) 
oraz na podstawie potwierdzenia wymeldowania 
4. Grób [4], 19/95; nr inw. 1199/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1705 
6, Lista jeńców: s. 126. 


l. KOŁODZIEJCZYK TAD 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wyrytego na papiero- 
śnicy 
4, Grób [4],19/95; nr inw, 1131/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak, Figuruje w: J. Tucholski, s, 431 
[ppor, Tadeusz Kołodziejczyk], 
Uwaga: W Inskrypcjach imiennych jest: ppor. Tadeusz 
Kolodziejek s. Wiktora, ur. 30 IX 1910, 


l. KPT, KONASIEWICZ SALA NR 2 BLOK 13 
2, Kpt. Stanisław KONASIEWICZ s. Bartłomieja, ur, 29 
XII 1896 Sokal, dca komp. szt" 38 DPrez, t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie nazwiska napisanego na 
okładce notatnika por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1366 
6. Listajeńców: s. 121. 


l. KONOPKA 
3, Identyfikacja na podstawie nazwiska odczytanego z 
pojedynczej bibułki 
4, Grób [14],28/95 
może to być: 
2. Kpt. Józef KONOPKA s. Ignacego, ur, 2 III 1894 Lwow, 
kier. ref., RKU Lwów t 1940 


4S 


I
		

/Licencje_075_03_048_0001.djvu

			143 


144 


145 


46 


5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1425 
6. Lista jeńców: s. 127. 


lub 
2. Kpt, Stefan KONOPKA s, Józefa, ur. 2 IX 1899 Często- 
chowa, dca bat., 32 pal rez. t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1839 
6. Listajeńców: s. 121, 127. 


l. KORZEN... BOL... S. B 
2, Kpt. Bolesław KORZENIOWSKI s, Bolesława, ur, 24 X 
1894 Popielnia, nauczyciel, 2 baon sap, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94; nr inw, 1718/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1502 
6. Listajeńców: s. 119, 121. 


l. KOSSINKIEWICZ [..,) 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


l. KOSSOW WACŁAW 
WILNO KASZTANOWA 5 
2. Por. Wacław KOSSOW s, Wacława, ur, 15 IX 1898 
Witebsk, komp. łączn., 23 DP t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie kartki adresowej z kalenda- 
rzyka por. Alojzego Babińskiego 
4, Grób [14],28/95; nr inw. 1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1625 
6. Lista jeńców: s. 117.
		

/Licencje_075_03_049_0001.djvu

			146 


147 


148 


l. PPŁK 
KOSCINSKI 
EDWARD 
KAT 
MOŁODECZNO 
7 9 1893 
2. Ppłk Edward KOŚCIŃSKI s. Józefa, ur. 7 IX 1893 
Brzozów, dca 206 pp rez. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [7], 17/95; nr inw, 702/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: 1411 
6. Lista jeńców: brak. 


l. J. KOWALSKI POR, 
2. Por. Jan KOWALSKI s. Stanisława, ur. 10 VI 1907 
Kołaczyce, nauczyciel, OK V t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wydrapanego na ma- 
merce 
4. Grób [S], 6/94; nr inw. 320/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1624 
6. Lista jeńców: s, 124. 


l. KOZŁOWSKI STANISŁAW 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 


może to być: 
2, Mjr Stanisław KOZŁOWSKI s, Andrzeja, ur. 4 V 1883 
Międzyrzec PodI., RKU Łuków t 1940 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1614 
6, Lista jeńców: s, 125, 


lub 
2, Por. Stanisław KOZŁOWSKI s. Bartłomieja, ur, 4 VIII 
1894 Zabrodzie, szef. tab, DOK IV t 1940 
S, Wykaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1413 
6. Lista jeńców: s, 125. 


. 
47
		

/Licencje_075_03_050_0001.djvu

			149 


150 


151 


152 


153 


48 


- 


l. KRAJSKI 
2. 
or. Tadeusz KRAJSKI s. Adolfa, ur. 19 III 1889 
Zytomierz, OK VI t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie listów z portfela 
4, Grób [6], 7/94; nr inw. 1519/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1352 
6. Lista jeńców: s. 132, 


l. KRASUCKIJÓZEF S, STANISŁAWA 
2. Kpt, Józef KRASUCKI s. Stanisława, ur, 5 III 1905 
Walendów, adiutant 98 pp rez. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1351 
6. Lista jeńców: s. 132, 


l. KRÓLIKOWSKI HENRYK 
2. Kpt. Henryk KRÓLIKOWSKI "Muszkiet" s, Ludwi- 
ka, ur. 2 VII 1888 Osjaków, urzędnik, OK VIII t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1748 
6, Lista jeńców: s, 134, 


l. KRUCZYŃSKI WŁADYSŁAW 
2, Kpt. Władysław KRUCZYŃSKI s. Juliana, ur. l VI 
1906 Zywiec, 17 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1418 
6. Lista jeńców: s. 131. 


l. KRUSZYŃSKI RYSZARD 
2. Ppor. Ryszard KRUSZYŃSKI s, Władysława, ur. 13 XI 
1908 Wilno, mgr biologii, 33 dal t 1940 


........
		

/Licencje_075_03_051_0001.djvu

			154 


155 


(56 


57 


........ 


3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1711 
6. Listajeńców: s, 129, 


l. KRYCZYŃSKI FRANCISZEK 
.2. Ppor. Franciszek KRYCZYŃSKI s. Eustachego, ur. 
6 XII 1912 Romny w Rosji, prawnik, 63 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zaświadczenia o przebytych 
badaniach lekarskich z datą 2 (?).1O.1936 r, 
4, Grób [6], 7/94; nr inw. 1778/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Siarobielska: nr 1292 
6. Listajeńców: s, 133, 


l. K,ZEWSKI WIKTOR S. JANA 
2, Kpt, Wiktor KRZEWSKI s. Jana, ur. 17 VIII 1894 
Siedlce, urzędnik, DOK II t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4, Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1512 
6. Listajeńców: s, 132,140. 


1. PPŁK KUBERSKI 
2, Ppłk Józef KUBERSKI s, Jana, ur. 26 VIII 1893 Chełm- 
no, dca 12 pal t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie bibułki z nazwiskami ppłk. 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1861/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1520 
6. Lista jeńców: s. 138, 


l. KUCIEL 
2. Ppłk Stanisław KUCIEL s, Michała, ur, 27 III 1891 
Byszów, dca 3 dyonu żand. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie dokumentów (pojedyncze kart- 
ki zawinięte w rosyjską gazetę) - wymienione nazwisko 
4. Grób [6], 7/94 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1380 
6. Listajeńców: s. 135. 


49 


I
		

/Licencje_075_03_052_0001.djvu

			158 


159 


160 


161 


50 


- 


1. KUCZYŃ... S. ART... 
2, Kpt. Tadeusz KUCZYŃSKI s, Antoniego, ur. 13 VII 
1904 Zagożdżon, dca bat" 61 pal rez, t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr. inw. 1718/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1759 
6. Listajeńców: s. 135, 


l, KUR 
2. Ppor, Adolf KURs. Kazimierza, ur. 16 VI 1910 Jarosław, 
komp. tlgr, 22 DP t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie nazwiska wydrapanego na 
mamerce 
4. Grób [6], 7/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1515 
6. Listajeńców: s, 135. 


l. KURKUS JAN 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7, Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J, Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


l. KUŻAS WACŁAW 
2, Kpt, Wacław KUZAS s. Benedykta, ur. 5 III 1906 
Wilno, 29 pal t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1382 
6, Listajeńców: s, 138. 


.......
		

/Licencje_075_03_053_0001.djvu

			162 


163 


r--- 
164 


165 


l. KYNSKI LUB RYŃSKI 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wyciętego na drew- 
nianej papierośnicy 
4. Grób [4],19/95; nr inw. 1140/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak. 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J, Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


l, LASKOWSKI STEFAN 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4, Grób [8], 26/95 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak. 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


l. ...WIEC CELESTYN 
2, Kpt. Celestyn LATAWIEC s, Piotra, ur. 28 V 1894 
Sietesz, dca komp" 61 baon wart, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2028 
6. Lista jeńców: s, 151. 


l. LECKIEWICZ ADAM 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak, 
7, Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


51
		

/Licencje_075_03_054_0001.djvu

			166 


167 


168 


- 
169 


52 


... 


l. LERMER JAN 
2, Kpt, Jan LERMER s. Juliusza, ur. 15 XI 1899 Bieżanów, 
dca komp., 134 pp rez, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1936 
6. Listajeńców: s. 144, 


l. .EWICZ JÓZEF 
2, [Józef Lewicz (?)] 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7, Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


l. LIŃSKI ANTONI 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7, Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


l. LIS JÓZEF 
2, Kpt. Józef LIS s. Stanisława, ur. 5 VI 1901 Kaczanówka, 
topograf, WIG t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1902 
6. Lista jeńców: s, 146. 


.......
		

/Licencje_075_03_055_0001.djvu

			170 


171 


172 


173 


....... 


l. LUBASKA MARIAN 
2. Kpt. Marian LUBASKA s. Zdzisława, ur, 26 X 1901 
Mielec, CWSap. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie Książeczki Pocztowej Kasy 
Oszczędności 
4. Grób [6],7/94; nr inw. 1743/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1977 
6. Listajeńców: s. ISO, 


1. ŁOBZA WŁADYSŁAW 
2. Por, Władysław ŁOBZA s. Aleksandra, ur, 16 X 1898 
Dyneburg, dr med., 3 szp,okr. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie dokumentów odnalezionych 
w portfelu 
4. Grób [3],6/95; nr inw. 1233/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1919 
6. Listajeńców: s. 148. 


1. STEFAN ŁOMNICKI KPT, 
2. Kpt. Stefan ŁOMNICKI s, Stanisława, ur. 18 III 1898 
Leszczków, 68 pp t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94; nr inw. 1718/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2015 
6, Lista jeńców: brak. 


l. ŁOZIŃSKI WALERIAN 
2, Kpt. Walerian ŁOZIŃSKI-ŁOZINA s, Włodzimierza, 
ur. 12 VII 1888 Kijów, inż" Oddz, IV Szt, Gl. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1928 
6. Lista jeńców: brak. 


S3
		

/Licencje_075_03_056_0001.djvu

			174 


175 


176 


177 


54 


...... 


1. J. ŁUK, 
2, Por. Jan ŁUKASIEWICZ s. Tomasza, ur. 11 IV 1909 
Krasne, oficer adm., 5 baon sap. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie wydrapanych na manierce 
pierwszych liter nazwiska 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1576/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1933 
6, Listajeńców: s, 149. 


1. ŁUKA WSKI LUCJAN 
2. Kpt. Lucjan ŁUKAWSKI s. Jana, ur. 3 III 1897 Rze- 
szów, kier, ref" Dtwo KOP t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1945 
6, Lista jeńców: s. 149. 


1. ŁUKOMSKI MICHAŁ 
KPT 
KAT 
SZAMOTUŁY 1901 
2. Kpt. Michał ŁUKOMSKI s. Maksymiliana, ur. 14 IX 
1901 Kwilcz, ośr, zap, 5 DP t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [8],26/95; nr inw, 548/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1990 
6. Listajeńców: s. 149. 


1. POR 
A. MACZEWSKI 
ŁÓDŹ 
ALEKSANDER 
JULIAN 
MACZEWSKI 
2, Por. Aleksander Julian MACZEWSKI s, Oskara, ur. 
6 VII 1893 Łódź, sędzia, OK IV t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści, a także dowodu osobistego (nazwisko słabo czytelne) 
4. Grób [5],6/94; nr inw, 567/96,525/96 


I 
.......
		

/Licencje_075_03_057_0001.djvu

			178  
179 
ł--.... 


180 


'181 


5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2076 
6. Listajeńców: s, 161. 


l. MAKOWI C Z 
2. Por. Aleksander MAKOWICZ s. Mil:::hała, ur. 5 II 1900 
Lwów, inż., 6 baon panc. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie nazwiska wydrapanego na 
manierce wz. 38 
4, Grób [6], 7/94; nr inw. 1762/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2295 
6. Listajeńców: s. 156, 


l. MAKÓWK, 
2. Kpt. Kazimierz MAKÓWKA s. Stanisława, ur. 30 VIII 
1908 Milica, dca esk., Szk. Podof. Lot. dla Małolet. 
t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4, Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2232 
6. Listajeńców: s. 156. 


1, MALINOWSKI ZDZISŁAW 
2. Por. Zdzisław MALINOWSKI s. Stanisława, ur. 20 I 
1899 Skierniewice, dca komp. gosp., 38 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2048 
6. Listajeńców: s. 157. 


1. MAŁACHOWSKI WŁADYSŁAW UR. XI 1896 
2, Ppor. Władysław MAŁACHOWSKI s. Klemensa, ur. 
12 XI 1896 Grodno, OK III t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie dowodu osobistego 
4, Grób [5],6/94; nr inw. 525/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2272 
6. Lista jeńców: s, 156, 


ss
		

/Licencje_075_03_058_0001.djvu

			182 


183 


184 


185 


56 


...... 


1. MAŁECKI KONSTANTY 
2. Kpt. Konstanty MAŁECKI s, Konstantego, ur. 8 XI 
1897 Moskwa, kwatermistrz 9 dak t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisÓw w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2233 
6, Listajeńców: s. 156, 


l. MAMELOK 
2, Ppor. Adolf MAMELO K s, Leona, ur, 21 IV 1909 
Zawiercie, lekarz med., 13 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wyrytego na papiero- 
śnicy 
4. Grób [4], 19/95; nr inw. 1131/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2077 
6. Listajeńców: s. 153, 158. 


1. MARYNOWICZ 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J, Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


1. JERZY MARSZYCKI KPT, 
2. Kpt, Jerzy MARSZYCKI s. Michała, ur. 14 XI 1900 
Stolniczany w Rumunii, CWLot nr l t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta obozu (?) w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2071 
6. Listajeńców: s. 159. 


-ł..
		

/Licencje_075_03_059_0001.djvu

			186 


187 


188 


l, MASŁOWSKI STANISŁAW 
2, Por. Stanisław MASŁOWSKI s, Mieczysława, ur. 9 V 
1897 Szczurowa, bankowiec, adm. 4 szp. okr, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie dokumentów z portfela: 
karta przydziału wojennego z dnia 1.12.1939 r., upoważ- 
nienie wyjazdu, telegram, potwierdzenie wpłaty z nu- 
merem 0471106, dokument w jęz, rosyjskim (potwier- 
dzenie przydziału do "Opergrupy"(?) 
4. Grób [6], 7/94; nr inw, 1699/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2185 
6, Listajeńców: s, 159. 


l. MATUSZEK 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 


może to być: 
2, Kpt, Wacław MATUSZEK s, Pawła, ur, l VI 1896 
Przytocznica, komendant oplot. m. Poznań t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2270 
6. Lista jeńców: s, 153, 160. 


lub 
2, Ppor. Wilhelm MATUSZEK s, Szymona, ur. 28 V 1910 
Borszczowice, 19 pp t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2122 
[Matuszk] 
6. Listajeńców: s. 160. 


l. WILHELM MATUSZEK 
2. Ppor. Wilhelm MATUSZEK - zob. nr 187 
3, Identyfikacja na podstawie kart pocztowych z adresem 
odbiorcy 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1872/96 
Uwaga: Nazwisko zidentyfikowane również po bada- 
niach w 1991 r. na podstawie wojskowego znaku tożsa- 
mości: Matuszek Wilhelm - Kat - 25. V.1910. 


57
		

/Licencje_075_03_060_0001.djvu

			189 


190 


191 


192 


( 
58 


l. MARIAN MATYSZCZUK 
KAT 
OFSAN 
1908 
2. Por. Marian MA TYSZCZUK s, Franciszka, ur, 20 XI 
1908 Munina, lekarz med., 10 szp, okr. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [9],29195; nr inw, 199196 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2256 
6. Listajeńców: s. 160. 


l. ...RKlEWICZ KPT, 
2, Kpt. Edward MAZURKIEWICZ, ur, 4 V 1898 Pilzno, 
adiutant 97 pp rez, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw, 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak [figuruje 6 Mazurkiewiczów bez 
podanego stopnia; żaden z nich nie ma imienia Edward]. 


l. PPŁK MEISSNER 
2, Ppłk Jan MEISSNER s, Wojciecha, ur. 25 III 1893 
Poznań, z-ca komendanta Szk. Pchor. Rez, Art. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie bibułki z nazwiskami ppłk. 
4. Grób[14], 28/95; nr inw. 1861/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2296 
6. Lista jeńców: brak. 


1. MEN TRAK BOLESŁAW 
2. Kpt, Bolesław MENTRAK s. Władysława, ur, 23 VIII 
1900 Radachówka, WIG t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2063 
6. Lista jeńców: s, 164. 


..ł......
		

/Licencje_075_03_061_0001.djvu

			193 


194 


195 


........ 


. 


1. AGRONOM 
MEYSZTOWICZ SZYMON 
MAJĄTEK KURAS 
POCZTA WIDZE 
WOJEW. WILEŃSKIE 
(STACJA KOL, RYMSZANY) 
2, Szymon MEYSZTOWICZ 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4, Grób [14],28/95; nr inw. 1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. . 
Uwaga: wg informacji dr Ewy Gruner-Zarnoch Szymon 
Meysztowicz był jeńcem Starobielska. Został zwol- 
niony w 1939 r. Aresztowany przez NKWD, trafił 
do łagru. Mieszka w Australii. 


l. ZDZISŁAW T. 
MICHALIK 
RZYM-KAT 
WOŁKOWYSK 
1904 
2. Ppor. Zdzisław MICHALIK s. Mieczysława, ur, 18 X 
1904 Sichów Mały, leśniczy, 80 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [7], 17/95; nr inw. 834/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2240 
6. Lista jeńców: s. 165, 


1. MJR MICHAŁOWSKI JÓZEF 
2, Mjr Józef MICHAŁOWSKI s, Jana, ur. 24 IX 1891 
Siergiejewka w Rosji, WIG t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie dokumentów z portfela: 
legitymacja L.O.P.P., karty PCK 
4, Grób [5],6/94; nr inw. 295/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2149 
6. Lista jeńców: s. 165. 


S9
		

/Licencje_075_03_062_0001.djvu

			196 


197 


198 


199 


60 


l. TADEUSZ MILCZAREK 
KAT, 
OE PlECH. 
U, 04, 19U. 
2. Ppor. Tadeusz MILCZAREK s. Leonarda, ur. 11 IV 
1911 Warszawa, tech. bud., 83 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4, Grób [4], 19/95; nr inw, 1081/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2090 
6. Lista jeńców: s, 163. 


l. MISlAK [...] 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wydrapanego na ma- 
merce 
4. Grób [6], 7/94; nr inw, 1728/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie. 


l. MISIEWICZ FELIKS S, KONSTANTEGO 
2. Kpt, Feliks MISIEWICZ s, Konstantego, ur. l IX 1899 
Białystok, dca pl., 13 esk. tow, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13], 5/94; nr inw, 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2134 
6. Listajeńców: s, 169. 


l. PPŁK MIŚ 
2. Ppłk Bolesław MIŚ s. Wincentego, ur. 16 II 1888 
Skawina, wojsk. zakł. zaop. uzbr. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie bibułki z nazwiskami ppłk. 
4, Grób [14],28/95; nr inw, 1861/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2065 
6. Listajeńców: s, 164. 


.ł......
		

/Licencje_075_03_063_0001.djvu

			200 


201 


202 


- 
203 


...... 


1. MOŚCICKI SOBIESŁAW 
2. KpI. Sobiesław MOŚCICKI s. Konrada, ur. 13 VIII 
1900 Rogatica w Bośni, inż. leśnik, 8 dyon żand. 
t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2264 
6. Lista jeńców: s. 169, 


1. MÓWKA BRUNON S. WŁADYSŁAWA 
2. Kpt. Brunon MÓWKA s, Władysława, ur, 27 X 1901 
Biskupiec, dca dyonu, Szk. Podof, Lot. dla MałoleI. 
t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94; nr inw. 1718/96 
5. Wykaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska:figuruje 
jako: Mołka Brunon s. Władysława, pod nr. 2297 
6, Lista jeńców:figuruje jako: Mołka Brunon s, Władysła- 
wa, ur, 1906, s. 170. 


1. TOKARSKA 3/6M9 MUCHO... 
RADOM KULSKI [?] PIŁSUDSKIEGO llM15 
2. Por. Władysław MUCHOWSKI s, Bronisława, ur, 28 
VIII 1903 Hroszówka, inż, leśnik, 9 dak t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków na kartce znalezio- 
nej w puszce z napisem 9.P.P. LEG. 
4, Grób [6],7/94; nr inw. 1778/96,1812/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2209 
6, Lista jeńców: s. 171. 


1. MUS KOT 
3, Identyfikacja na podstawie napisu wyciętego na drew- 
nianej papierośnicy 
4. Grób [4], 19/95; nr inw. 1140/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J, Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


61
		

/Licencje_075_03_064_0001.djvu

			204 


205 


206 


207 


62 


l. MYŚLIŃSK 
2. Ppor, Zdzisław MYŚLIŃSKI s, Leonarda, ur. 23 X 1906 
Peratyn, urzędnik, 12 pal t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wyrytego na odwro- 
cie drewnianej papierośnicy 
4. Grób [4], 19/95; nr inw, 1140/96 
5. Wykaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2248 
6. Listajeńców: s.164. 


l. PPOR LEK DR 
NAUMOW JÓZEF 
UR 19 III 1898 W WILNIE 
131 DYW ART P LOT 
ZAM GRODNO 
UL. JAGIELLOŃSKA 17 
2, Por. JózefNAUMOW s, Józefa, ur. 19 1111898 Wilno, dr 
med., 131 daplot. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [5],6/94; nr inw. 378/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2415 
6. Listajeńców: s. 172. 


l, NEKRASZ WŁADYSŁAW 
2. Kpt. Władysław NEKRASZ s. Jakuba, ur. 7 X 1893 
Krasnolis, inż. rolnik, instruktor KG ZHp, RKU Łuck 
t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2349 
6, Lista jeńców: s. 173. 


l. NIEMCZYCKI EUGENIUSZ S. DAWIDA 
2, Kpt, Eugeniusz NIEMCZYCKI s, Dawida, ur. 10 XII 
1893 Koniuszków, szt. art. dywiz, 24 DP t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2424 
6, Lista jeńców: s. 174. 


........
		

/Licencje_075_03_065_0001.djvu

			208 


209 


210 


211  


l. JULIUSZ NIKLAS KAPITAN 
2, Kpt, Juliusz NIKLAS s. Wincentego, ur. 23 III 1896 
Kraków, szef art, i uzbr, DOK V t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie dokumentów znalezionych 
w książeczce Klubu Sportowego "Cracovia" oraz na 
podstawie pokwitowania za czynsz od l VIII do dnia 30 
IX 39 
4. Grób [6],7/94; nr inw. 1720/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2327 
6. Listajeńców: s. 175, 176. 


l. PROE GIMN 
NIWIŃSKI ALFRED 
JAGIELOŃSKA 12
8 BRZEŚĆ 
2. Ppor. Alfred NIWINSKI s. Józefa, ur. 28 XI 1900 
Białystok, nauczyciel gimnazj., 2 baon most. kolej. 
t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2383 
6. Listajeńców: s. 175. 


l. HENRYK NIWIŃSKI RADOM 
RZECZNICA LUB KUNÓW l KOŁO WIERZBINKA 
DOŁY POW. OPATOWSKI 
WOJ. KIELECKIE 
2. Ppor. Henryk NIWIŃSKI s, Adama, ur. 25 IV 1909 
Warszawa, lek. wet" l pac t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie kartki z notatnika 
4. Grób [10],40/95; nr inw, 1832/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 4031 
6. Lista jeńców: s,176. 


l. NOWAK ZYGMUNT 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 


63
		

/Licencje_075_03_066_0001.djvu

			212 


213 


214 


64 


-- 


7, Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J, Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie. 


l. NOWAKOWSKI BRONISŁAW 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 


może to być 
2. Kpt. Bronisław Adam NOWAKOWSKI s. Wincentego, 
ur, 18 V 1893 Komarno, komis, SG t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2331 
6, Lista jeńców: s. 176. 


lub 
2, Kpt. Bronisław NOWAKOWSKI s, Kazimierza, ur. 12 
XII 1898 Warszawa, ośr, zap. art, lek. nr 7 t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2330 
6, Lista jeńców: s. 179, 


l. L. DE OBYRN 
2, Por. Ludwik de OBYRN s. Michała, ur. 10 I 1909 
Obodówka, tech, chem" 10 pp t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie napisu wyrytego na papiero- 
śnicy 
4. Grób [4], 19/95; nr inw.I131/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 958 
6. Lista jeńców: s. 79. 


l. KPT. ODEJEWSKI EUGEN, 
KAWALERYJSKA 38/4 WILNO 
2, Kpt. Eugeniusz ODEJEWSKI s, Jana, ur, 23 XII 1903 
Łomża, oficer zwiad" 3 pac t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2430 
6, Listajeńców: s, 180.
		

/Licencje_075_03_067_0001.djvu

			215 


216 


217 


1, STEFAN OLESIŃSKI KPT. 
2, Kpt, Stefan OLESIŃSKI s, Jana, ur. 19 IX 1907 Warsza- 
wa, Szk. Podof, Lot. dla Małolet. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4, Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2446 
6. Lista jeńców: s, 182. 


1. OLSZEWSKI FRANCISZEK 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13], 5/94; nr inw. 1811/96 


może to być: 
2. Kpt. Franciszek OLSZEWSKI s, Michała, ur. 31 X 
1890, RKU Lwów t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2453 
6, Listajeńców: s,181. 


lub 
2. Kpt. Franciszek OLSZEWSKI s, Macieja, ur. 2 X 1904, 
64 pp t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2452 
6. Listajeńców: s. 181. 


1. KPT. OLSZEWSKI 
3, Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1864/96 


może to być: 
zob. nr 216 


lub 
2. Kpt. Mieczysław OLSZEWSKI s, Józefa, ur, 4 XI 1898 
Kraków, dca komp., baon ON "Katowice" t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2466 
6, Lista jeńców: s. 182. 


6S
		

/Licencje_075_03_068_0001.djvu

			218 


219 


220 


221 


222 


66 


l. PRZEMYSŁAW ORCZYKOWSKI KPT, 
2. Kpt. Przemysław ORCZYKOWSKI s. Jana, ur. 23 X 
1905 Kraków, dca komp., 4 pp Leg. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4, Grób [6],7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2459 
6. Listajeńców: s. 182, 


l. PPŁK ORZECHOWSKI 
2. Ppłk Tadeusz ORZECHOWSKI s. Aleksandra, ur, 25 VIII 
1893 Jagielnica, lekarz med" ordynator, 8 szp. okr. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie bibułki z nazwiskami ppłk. 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1861/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2477 
6, Listajeńców: s, 180. 


l. OSIŃSKI M 
2. Ppor. Mieczysław OSIŃSKI s, Bolesława, ur. 8 VIII 
1904 Odrzykoń, lekarz med" l szp. okr. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wydrapanego na ma- 
nierce wz, 31 
4. Grób [3],36/95; nr inw. 1313/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2463 
6, Lista jeńców: s. 184, 


l, OSTRZYCKI WŁADYSŁAW 
2. Kpt, Władysław OSTRZYCKI s. Aleksandra, ur. 1894, 
lekarz med. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2486 
6. Listajeńców: s. 184. 


l. W. PAKULSKI W P 
2. Ppor. Wacław PAKULSKI s. Wacława, ur. 23 V 1914 
Pepłowo, 37 pp t 1940
		

/Licencje_075_03_069_0001.djvu

			223 


224 


225 


226  


3. Identyfikacja na podstawie nazwiska i inicjału imienia 
wydrapanego na menażce wz, 1923/31. 
4, Grób [6], 7/94; nr inw, 1672/96 
5. Wykaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2563 
6. Listajeńców: s, 185. 


l. PPŁK PARCZYŃSKI 
2, Ppłk dypl. Czesław PARCZYŃSKI, ur. l VII 1896 
Kraków, szef szt. l DP Leg. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie bibułki z nazwiskami ppłk. 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1861196 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak. 


l. STANISŁAW PARYLEWICZ 
2. Ppor. Stanisław PARYLEWICZ s. Michała, ur. 30 VII 
1895 Lwów, mgr praw, RKU Lwów t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie dokumentów, w tym legity- 
macji do Medalu Niepodległości i telegramu 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1878/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2706 
6, Lista jeńców: s. 186. 


l. PROS
Ę POWIADOMIĆ: MARIA PASIONEK 
KRAKOW BZOWA 11 DĘBNIKI WIKTOR PASIO- 
NEK 
2. Kpt. Wiktor PASIONEK s, Józefa, ur, 28 VII 1891 
Kraków, urzędnik, O K V t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczki znalezionej w Ksią- 
żeczce Klubu Sportowego "Cracovia" 
4, Grób [6],7/94; nr inw, 1720/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2575 
6. Lista jeńców: s. 186. 


l, PAU... ADAM 
2, Kpt, Adam PAULO de SILVA s, Alojzego, ur, 14 11902 
Brzeżany, dca bat" 2 pal Leg, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku, 
4. Grób [6],7/94; nr inw. 1718/96 


67
		

/Licencje_075_03_070_0001.djvu

			227 


228 


229 


230 


68 


5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2759 
6. Lista jeńców: s, 186. 


l. PERRO KAZIMIERZ 
2. Rtm. Kazimierz PERRO s, Bolesława, ur, 25 II 1893 
Miedwiedowka w Rosji, 3 baon panc, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2694 
6, Lista jeńców: s, 191, 


l, PETC 
WALERIAN 
KAT 
217 
LUBLIN 
1904 
2. Kpt, Walerian PETZ s, Piotra, ur. 16 XII 1904 Chełm, 
dca baonu, 206 pp rez, t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [10],40/95 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2689 
6, Listajeńców: s. 188, 


l, PIEREWICZ JULIAN 
2. Kpt, Julian PIEREWICZ s. Jana, ur. 2 I 1901 Wilno, 80 
pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2615 
6. Listajeńców: s,190, 


l. MARIAN 
PIERZCHAŁA 
KAT 
N SĄCZ 
1906 


-ł.....
		

/Licencje_075_03_071_0001.djvu

			231 


232 


233 


234 


2, Por. Marian PIERZCHAŁA s. Wojciecha, ur. 21 XII 
1906 Polna, dca komp" 97 pp rez, t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [7], 17/95; nr inw. 710/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2545 
6. Lista jeńców: s. 189. 


l. PIETRZAK HENRYK 
2. Kpt, Henryk PIETRZAK s, Antoniego, ur. 15 VIII 1896 
Kraków, dziennikarz, 37 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2748 
6. Listajeńców: s. 188. 


l, PPOR. PIETRZYK STANISŁAW 
2. Ppor. Stanisław Kostka PIETRZYK s. Michała, ur. l XI 
1902 Będzin, sztygar, 73 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por, Alojzego Babińskiego 
4, Grób [14],28/95; nr inw. 1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2643 
6. Listajeńców: s, 189,191. 


l, PIOTROWSKI ADAM 
UL. SZPITALNA 34 KRAKÓW 
2, Kpt. Adam PIOTROWSKI s, Tomasza, ur. 17 XII 1904 
Rzędzin, 5 daplot. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2731 
6, Listajeńców: s, 192. 


1. TADEUSZ 
PISARSKI 
7 5 1900 
2. Ppor, Tadeusz PISARSKI s, Władysława, ur. 7 V 1900 
Tarnów, lekarz med. t 1940 


69
		

/Licencje_075_03_072_0001.djvu

			235 


236 


237 


38 


70 


l 


3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1693/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2589 
6, Listajeńców: s. 193. 


1. ZYG
UNT 
PŁAZEWSKI 
KAT, 
21 LIDA 
1909 . 
2. Por. Zygmunt PŁAZEWSKI s, Jana, ur. 20 I 1909 
Brzezie, nauczyciel, 77 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4, Grób [2],45/95; nr inw. 1375/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2663 
6. Listajeńców: s. 194. 


l. JÓZEF PODCZASKI KPT. 
2, Kpt, Józef PODCZAS KI s. Józefa, ur. 23 III 1896 
Koziróg Leśny, dca bat., 65 pal rez, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94; nr inw. 1718/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2679 
6. Listajeńców: s, 195. 


l. PODLEWSKI MICHAŁ 
2. Kpt, Michał PODLEWSKI s, Andrzeja, ur. 5 IX 1892 
Komorze, zca komendanta RKU Chełm t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2686 
6. Lista jeńców: s. 196. 


1. PODOLSKI JÓZEF 
2. Kpt. Józef Marian PODOLSKI s. Mariana, ur, 31 I 1898 
Lwów, RKU Słonim t 1940
		

/Licencje_075_03_073_0001.djvu

			239 


- 
240 


241 


3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2617 
6, Lista jeńców: s. 196. 


l. POGORZELSKI 
3, Identyfikacja na podstawie napisu na manierce, koń- 
cówka zamazana; prawdopodobnie inicjał imienia 
4. Grób [5], 6/94 
może to być: 
2. Ppor. Tadeusz POGORZEL S KI s. Jakuba, ur. 15 III 
1913 Kobylin, 33 pp t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2672 
6, Lista jeńców: s. 196. 
lub 
2, Kpt. Wiktor POGORZELSKI s. Eugeniusza, ur, 20 XII 
1899 Kutno, oficer mat., 4 pac t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2569 
6, Lista jeńców: s. 196. 
lub 
2. Ppor. Władysław POGORZELSKI s. Benona, ur. 13 VII 
1911 Irkuck, student, 30 pp t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2568 
6. Lista jeńców: s, 196, 


l. POPOWICZ STANISŁAW 
2. Kpt, Stanisław POPOWICZ s. Teodora, ur. 27 IV 1895 
Lwów, II oficer szt, G Art, Plot, t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13], 5/94; nr inw, 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2708 
6. Listajeńców: s, 194. 


l. POR:Ę:BSKI A 
2, Kpt. Adolf PORĘBSKI s. Michała, ur, 25 IX 1895 
Czerwonogród, gabinet min. spr. wojsk. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 


71
		

/Licencje_075_03_074_0001.djvu

			242 


243 


244 


245 


72 


I 
... 


4. Grób [13], 5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2613 
6. Listajeńców: s, 195. 


1. PRAUSS TADEUSZ 
2, Ppłk Tadeusz PRAUSS s, Tadeusza, ur, 21 XII 1896 
Warszawa, dca lot. Armii "Modlin" t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie inicjałów P T znajdujących 
się w skórzanej portmonetce wraz z dowodem opłaty 
prenumeraty "Przeglądu Lotniczego"; na zewnętrznej 
stronie portmonetki wizerunek odznaki pułku lotniczego 
4. Grób [7],17/95; nr inw. 827/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2586 
6. Lista jeńców: s, 199. 
Uwaga: Nazwisko zidentyfikowane również po badaniach 
w 1991 r. na podstawie tzw. "listy Sochy", Praus[.] 
[... ]deusz 1896, pik. 


1. PSZONCZAK JANUSZ 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
[występuje: kpt. Tadeusz Pszonczak s, Jana, ur, 1892] 
6, Listajeńców: brak [jw. s. 200] 
7, Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


1. PSZONCZAK TADEUSZ 
2, Kpt. Tadeusz PSZONCZAK s, Jana, ur. 26 VI 1893 
Lwów, kmda m. Kraków t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2763 
6, Listajeńców: s. 200. 


l, KPT, RADZISZEWSKI 
2. Kpt, Tomasz RADZISZEWSKI s, Wincentego, ur, 15 X 
1888 Wiskitki, kapelmistrz 81 pp t 1940 


......
		

/Licencje_075_03_075_0001.djvu

			246 


247 


248 


3, Identyfikacja na podstawie bibułki z czterema nazwiskami 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1861/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2846 
6. Lista jeńców: s. 206. 


1. RAMZA 
2, Ppor. Tadeusz RAMZA s. Hiacynta, ur. 24 VII 1901 
Kraków, sto asyst. Akad. Górn., 10 dyon tab. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu na manierce 
4. Grób [8],26/95; nr inw, 858/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2905 
6. Listajeńców: s. 204. 
Uwaga: Nazwisko zidentyfikowane również po badaniach 
w 1991 na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści: Tadeusz Ramza - 71 OF - Kraków - 1901. 


l. INŻ. STANISŁAW REMUS 
ŁÓDŹ ŻWIRKI 18 TEL. 143-37 
2, Ppor. Aleksander Stanisław REMUS s. Aleksandra, ur. 
23 I 1910 Łódź, inż, chemik, 28 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie dokumentów, w tym legity- 
macji LK.R.N oraz kart wizytowych 
4, Grób [14],28/95; nr inw, 1876/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2879 
6, Lista jeńców: s, 204, 


l. WŁADYSŁAW 
ROLSKI 
KAT 
KPT 
1903 
ROLSKIj WŁADYSŁAW ALOJZOWICZ - na od- 
wrocie tekst pisany przez córkę (?); data wysyłki 13 III 
1940 r. z Częstochowy (?), data wpływu - 27 III 1940 r, 
2. Por. Władysław ROLSKI s. Alojzego, ur, 18 II 1903 
Bołszowce, 81 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści oraz na podstawie dokumentów: kartek od żony, 
matki i córki 
4, Grób [6], 7/94; nr inw, 1533/96, 1643/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2860 
6, Listajeńców: s, 205, 


73
		

/Licencje_075_03_076_0001.djvu

			249 


250 


251 


252 


74 


I 
..... 


l. HENRYK ROMANOWICZ 
KAT, 
ZAMOŚĆ 97 
1907 
2. Por, Henryk ROMANOWICZ s. J\arola, ur. 14 I 1907 
Zamość, dca pl., szer. KOP "Nowe Swięciany" t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [3], 36/95; nr inw, 1242/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2769 
6. Lista jeńców: s. 207, 


l. J. ROMANOWSKI 
2. Ppor. Jan ROMANOWSKI s, Konstantego, ur. 10 XI 
1912 Warszawa, student, 24 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wyrytego na papiero- 
śnicy 
4, Grób [4], 19/95; nr inw. 1131/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2891 
6. Lista jeńców: s. 205, 


l. ROMEJKO ZYGMUNT 
KAT, r, 
99 WILNO MIASTO 
PPOR,1912 
2. Ppor. Zygmunt ROMEJKO s. Zachariasza, ur. 26 X 
1912 Jekatierinosław w Rosji, mierniczy, 33 dal t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [4], 19/95; nr inw, 975/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2799 
6. Lista jeńców: s, 206. 


l. POR. ROSIKON 
2. Ppor. Bogumił ROSIKOŃ s, Walentego, ur, 17 IV 1911 
Częstochowa, adiutant 6 dyonu żand. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4, Grób [14],28/95; nr inw. 1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2802 
6. Lista jeńców: s. 208. 


--...
		

/Licencje_075_03_077_0001.djvu

			253 


254 


255 


256 


l. ROSOCHOWICZ 
2. Kpt, Mieczysław ROSOCHOWICZ s, Dionizego, ur. 28 
XII 1889 Morakowo, płatnik Szk. Pchor. Rez. Art. 
t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wyrytego na papiero- 
śnicy 
4. Grób [4], 19/95; nr inw. 1131/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2855 
6, Listajeńców: s, 206. 


l. JÓZEF RUSCHAR 
KAT 
NOWY TARG-1898 
2. KpI. Józef RUSCHAR s, Fryderyka, ur. 18 III 1898 
Mszana Dolna, dca baonu, 3 pp "Grodzieński" t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
SCI 
4. Grób [8],26/95; nr inw. 1389/95 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2824 
6. Lista jeńców: s. 209. 


l. JERZY RYBICKI 
2. Ppor. Jerzy RYBICKI s, Władysława, ur. 27 X 1907 
Warszawa, urzędnik, 85 pp t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie kartki z notatnika 
4. Grób [10],40/95; nr inw. 1832/95 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2782 
6. Listajeńców: s, 210. 


l. RYBIŃSKI CZESŁAW 
2. KpI. Czesław RYBIŃSKI s, Bronisława, ur. 22 V 1899 
Warszawa, kier. warszt., 3 baon panc, t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2815 
6, Listajeńców: s. 210. 


75
		

/Licencje_075_03_078_0001.djvu

			257 


258 


259 


260 


76 


l. RYZIŃSKI BOLESŁAW 
2, Kpt, dypl. Bolesław RYZIŃSKI s. Józefa, ur, 10 V 1898 
Sądowa Wisznia, kwatermistrz 75 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2784 
6. Listajeńców: s, 210. 


l. RZEWUSKI E - od zewnątrz, EUG. RZEWUSKI - od 
wewnątrz 
2. Ppor. Eugeniusz RZEWUSKI s, Kazimierza, ur. 25 XII 
1911 Kukawka, agronom, 6 psk t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wydrapanego na po- 
krywce metalowej papierośnicy 
4, Grób [6], 7/94; nr inw. 1655/96 
5, Wykaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1141 
6. Listajeńców: s, 90. 


1. SAD LAK 
2. Ppor. Paweł SADLAK s. Franciszka, ur, 21 IX 1909 
Krupe, lekarz wet., 30 pal t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wydrapanego na ma- 
nierce wz. 1938 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1812/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3079 
6. Listajeńców: s. 213, 


1. RO 
2. Mjr Romuald SALNICKI s. Wiktora, ur. 24 X 1896 
Berestjany, inż. hydrotech., GISZ t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie sygnetu z herbem (oczko 
z niebieskiego krwawnika z czarnym ślepowronem 
z trzema pałeczkami, wewnątrz sygnetu wygrawerowane 
"Ro") 
4. Grób [8],26/95; nr inw. 1126/95 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3072 
6. Lista jeńców: s. 211 
Uwaga: sygnet został rozpoznany przez mec, Bogusława 
Salnickiego na wystawie w Muzeum Katyńskim,
		

/Licencje_075_03_079_0001.djvu

			261 


262 


263 


264 


1, SARNECKI WACŁAW 
2. Mjr Wacław SARNECKI s. Jana, ur. 15 IV 1896 Święty 
Krzyż, komendant gł. składnicy wojsk łącz. nr 1 t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3175 
6. Listajeńców: s. 212. 


l. SIKORA 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
może to być: 
2. Kpt. Bronisław SIKORA s, Józefa, ur. 16 X 1902 Osiek, 
WIG t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3138 
6. Lista jeńców: s. 219. 
lub 
2. Kpt. Stanisław SIKORA s. Jana, ur, 15 X 1895 Góra, 
oficer żywn" baon KOP "Kopczyńce" t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3097 
6. Lista jeńców: s. 219. 


l. "KOCHANEMU DOWÓDCY PPOR STANISŁA- 
WOWI SITKOWI W DNIU IMIENIN WDZIĘCZ- 
NI.......... BOBRUJSK 8.
20R" 
2, Ppłk Stanisław SITEK s, Walentego, ur. 17 XI 1890 
Warszawa, szef żand, SGO Polesie t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie wygrawerowanego napisu na 
złotej kopercie zegarka 
4, Grób [15], 52/95; nr inw. 844/95 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: s. 218. 
7. Inskrypcje imienne Miednoje. 


l. SIWIK B 
2, Ppor. Przemysław SIWIK s. Bronisława, ur. 24 XII 1912 
Petersburg, inż. arch" 33 dal t 1940 


77
		

/Licencje_075_03_080_0001.djvu

			265 


. 
266. 


267 


268 


78 


3, Identyfikacja na podstawie napisu wydrapanego na me- 
nażce wz. 1923/31 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1575/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3143 
6, Listajeńców: s, 218. 


l, WACŁAW SIWIŃSKI 
2. Ppor. Wacław SIWIŃSKI s, Józefa, ur. 28 IX 1912 
Warszawa, student, l pan. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie dokumentów z portfela: 
3 umowy o pracę z Towarzystwem Budowy i Eksploata- 
cji Mieszkań dla Pracowników Kolejowych, poświad- 
czenie obywatelstwa (wystawione dla UW) 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1643/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3116 
6. Lista jeńców: s, 218. 


l. SKIBIŃSKI WŁODZIMIERZ 
2. Kpt. Włodzimierz SKIBIŃSKI s. Aleksandra, ur, 31 
VII 1904 Chełm, dca komp., 98 pp rez. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3167 
6. Lista jeńców: s. 222, 


l. SKORUPSKI JANUSZ 
2. Kpt. Janusz SKORUPSKI s. Mariana, ur. 25 VII 1897 
Kałmykowa w Rosji, mgr praw, oficer sądowy, 13 pal 
t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3036 
6. Lista jeńców: s. 221. 


l. KA... SKOWROŃSKI RT. . 
2. Rtm. Kazimierz SKOWROŃSKI-PRUS s. Wacława, ur. 
18 XII 1900 Szpików na Ukrainie, adiutant 8 p. ul. 
t 1940
		

/Licencje_075_03_081_0001.djvu

			269 


270 


271 


..... 


3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94; nr inw. 1718/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3050 
6. Listajeńców: s. 221. 


l, SKRZYE.. 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94; nr inw, 1718/96 
może to być: 
2. :ppor. Józef SKRZYPEK s. Henryka, ur. 9 II 1914 
Swilcza, student, 12 pal t 1940 
S, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2939 
6, Lista jeńców: s. 221, 
lub 
2. Ppor, Jerzy Janusz SKRZYPIEC s, Edwarda, ur, 10 I 
1913 Błotnica, nauczyciel, 50 pp t 1940 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1841 
6, Lista jeńców: brak. 
lub 
2, Kpt. Henryk SKRZYPIŃSKI s, Franciszka, ur. 3 11899 
Pruszyny, komendant parku 3 plot, t 1940 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3139 
6. Lista jeńców: s. 220. 


1. SŁOMCZYŃSKI STEFAN 
2, Kpt. Stefan SŁOMCZYŃSKI s. Wincentego, ur, 7 I 
1907 Biała Cerkiew, dca komp., 6 pp Leg, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3096 
6. Lista jeńców: s. 224. 


l, SŁUPECKI BOGUSŁAW 
2. Kpt. Bogusław SŁUPECKI s. Bronisława, ur, 31 III 
1898 Pokrzywno, ośr. zap. 2 DP Leg. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 


79
		

/Licencje_075_03_082_0001.djvu

			272 


273 


274 


275 


80 


4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3101 
6, Lista jeńców: s, 224. 


1. SOBOLEWSKI ZBIGNIEW 
3. Identyfikacja na podstawie nazwiska i imienia wydrapa- 
nego na manierce wojskowej wz, 1923/31 
4, Grób [6], 7/94; nr inw. 1618/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7, Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


l. SONCZEWSKI WACŁAW 
2, Kpt. Wacław SĄCZEWSKI s. Karola, ur. 24 IX 1900 
Warszawa, ośr. zap. 25 DP t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13], 5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3156 
6. Listajeńców: s, 214. 


1. SORDYL STE... S. FRANCISZKA 
2, Kpt. Stefan SORDYL s. Franciszka, ur. 3 X 1897 
Brzezinka, 9 dyon żand, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku. 
4. Grób [6],7/94; nr inw, 1718/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3009 
6. Lista jeńców: s. 229. 


1. SÓWKA n. 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wydrapanego na me- 
nazce 
4, Grób [6],7/94; nr inw, 1727/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie,
		

/Licencje_075_03_083_0001.djvu

			276 


277 


78 


279  


l, POR. STAŃCZAK 
2. Por. Stanisław STAŃCZAK s. Adama, ur, 20 IV 1903 
Warszawa, dr med" lekarz 32 pal. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie kartki z notatnika 
4. Grób [10],40/95; nr inw, 1832/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3004 
6. Listajeńców: s. 235. 


l. BRON. STANKIEWICZ 
PRUSZKÓW UL, DRZYMAŁY 20Ml 
2. Ppor. Bronisław STANKIEWICZ s, Bolesława, ur. 3 
XII 1911 Bezdany, tech., 6 pp Leg. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie kartki z notatnika 
4, Grób [10],40/95; nr inw, 1832/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3020 
6. Lista jeńców: s. 235, 


l. BOLESŁAW STAR:Ę:GA 
RZYM KATOL 
64 SIEDLCE 
1910 
BoI. Staręga Siedlce 
ul. Sienkiewicza 9m3 
2. Por, Bolesław STARĘGA s. Michała, ur. 12 XI 1910 
Barteliszki, lekarz wet" 9 pal t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści oraz kartki z notatnika 
4, Grób [3],36/95; nr inw. 1241/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2994 
6, Lista jeńców: s, 236. 


l. POR KAZIMIERZ 
STARKOWSKI 
KAT 
UR 21. 1. 1895 
STARKOW..,[na manierce] 
2, Por, Kazimierz STARKOWSKI s, Józefa, ur. 21 I 1895 
Bydgoszcz mgr praw, 7 baon tlgr. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści oraz nazwiska na manierce 


81
		

/Licencje_075_03_084_0001.djvu

			280 


281 


282 


283 


8 


4. Grób [8],26/95; nr inw, 675/95, 1848/95 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3044 
6. Lista jeńców: s. 234. 


1. STAWINOGA 
2. Ppor. Jan STAWINOGA s. Stanisława, ur. 27 I 1907 
Książ Wielki, urzędnik PKĘ 6 baon sap. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1864/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 2957 
6. Lista jeńców: s, 235, 


l. STOKŁOSIŃSKI STANISŁAW 
2. Kpt. Stanisław STOKŁOSIŃSKI s, Stanisława, ur. 
7 XI 1896 Brodła, kmda garn. Jarosław t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3014 
6, Lista jeńców: s, 232, 


1. STORC 
2, Kpt. Szymon STORCH s. Hermana, ur. 25 XII 1892 
Gogolów, urzędnik, 9 pal t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3732 
6. Lista jeńców: s, 234. 


1. STRYJSKI JÓZ,.. S. KAROLA 
2. Kpt. Józef STRYJ SKI s, Karola, ur. 19 1111898, CWLot. 
nr 2 t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94; nr inw. 1718/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3042 
6, Lista jeńców: s, 234.
		

/Licencje_075_03_085_0001.djvu

			284 


285 


286 


287  


l. STRZAŁKOWSKI STEFAN S. KAROLA 
2, Kpt. Stefan STRZAŁKOWSKI s. Karola, ur. 10 II 1899 
Czerniowce, gł. składnica lot. nr l t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3005 
6. Listajeńców: s. 233. 


l. STRZEMIEŃ MIECZYSŁAW 
2, Kpt, Mieczysław STRZEMIEŃ s, Witolda, ur, 18 III 
1903 Odessa, dca bat., 12 dan t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3019 
6, Lista jeńców: s. 233. 


l. STANISŁAW SZABLEWSKI S. ADAMA 
2. Kpt. Stanisław SZABLEWSKI s. Adama, ur. 8 V 1897 
Warszawa, RKU Miechów t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3751 
6, Lista jeńców: s. 263. 


1. SZACIŁŁO 
2, Ppor. Franciszek SZACIŁŁO s. Tomasza, ur. 19 VI 1907 
Duchowiany, mgr praw, 5 pp Leg, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3784 
6. Lista jeńców: s, 264. 


83
		

/Licencje_075_03_086_0001.djvu

			288 


289 


290 


84 


l. SZAJEWSKI 
2, Ppor, Piotr SZAJEWSKI s. Pawła, ur. 21 VII 1912 Rawa 
Ruska, 48 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie listów [od siostry?] 
4, Grób [6], 7/94; nr inw. 1643/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3744 
6. Lista jeńców: s, 262. 


l. WŁADYSŁAW 
SZAREK 
KAT 
PORUCZNIK 
UR, 1911 R, 
2. Por. Władysław SZAREK s. Józefa, ur. 1911, dca komp. 
zwiad., 33 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści (litery wykłute) 
4, Grób [6], 7/94; nr inw, 1692/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3803 
6. Listajeńców: s. 266, 


l. SZCZUKA 
STANISŁAW 
KATOLIK 
KPT 
1902 
2. Kpt. Stanisław SZCZUKA s. Stanisława, ur, 13 XI 1902 
Władysławów, dca bat., 3 dak t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści oraz zapisów w notatniku komendanta bloku (?) 
obozu w Starobielsku 
4, Grób [6],7/94; nr inw, 1686/96,1718/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3840 
6, Lista jeńców: s. 273.
		

/Licencje_075_03_087_0001.djvu

			.. 
291 


292 


293 


294  


l. PPOR 
SZEJNER 
WIŁH KAT 
P.K,U, 
63 ŁÓDŹ 
MIAST M 
1909 
2. Ppor. Wilhelm SZEJNER s. Antoniego, ur. 15 II 1909 
Rostów, 29 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1582/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3801 
6. Lista jeńców: s, 265. 


l, SZEPET KLEOFAS 
2. Kpt. Kleofas SZEPET s, Józefa, ur. 23 II 1907, dca 
komp., 6 pp Leg. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13], 5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3787 
6. Lista jeńców: s, 266. 


l. SZERSZENIEWICZ MICHAŁ 
2, Kpt, Michał SZERSZENIEWICZ s. Piotra, ur, 5 II 1897 
Wieliczka, szef żand. 28 DP t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3813 
6, Lista jeńców: s, 266, 


l, OTTO SZMID 
2. Kpt. Otton SCHMIDT s, Fryderyka, ur. 9 IX 1896 
Drohobycz, 78 pp t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw, 1718/96 


85
		

/Licencje_075_03_088_0001.djvu

			295 


296 


297 


298 


86 


5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3782 
6, Listajeńców: s. 268. 


l. CZESŁA. 
SZNELA 
KAT 
WILEJKA 
OFIC, PlECH. 
1909 
2, Ppor. Czesław SZNELA s. Aleksandra, ur. 20 II 1909 
Konopki, nauczyciel, 77 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4, Grób [4], 19/95; nr inw. 951/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3775 
6. Lista jeńców: s. 269. 


l. SZUTT S. ANDR... 
2, Kpt. Jakub SZUTT s. Andrzeja, ur. 24 VII 1894 Tarno- 
pol, dca baonu, 39 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw, 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3774 
6, Lista jeńców: s. 271, 


l. KAZIMIERZ SZYDŁOWSKI por. lek 
2. Por. Kazimierz SZYDŁOWSKI s. Jana, ur. 10 V 1908 
Kars w Rosji, lekarz med., CWLot. nr l t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie pieczątki lekarskiej 
4. Grób [5],6/94; nr inw, 336/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3771 
6. Lista jeńców: s. 265, 


l. "Z KATOWIC SZWEDA" 
3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4, Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3763 
6. Lista jeńców: s. 264
		

/Licencje_075_03_089_0001.djvu

			299 


300 


301 


302 


7. Inskrypcje imienne: brak. Figuruje na liście jeńców wy- 
wiezionych do Pawliszczewa Boru [por. Jan SZWEDA 
s. Walentego, ur, 1893]. 


l. WITALI S ŚLIZOWSKI S, JANA 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska,: brak 
6. Lista jeńców: brak [figuruje: kpt. Wilhelm Slizowski, 
s, Jana, ur. 1896, s. 223,224] 
7. Inskrypcje imienne: brak (zob. p. 6). Nie figuruje w: J. Tu- 
cholski i Rozstrzelani w Charkowie. 


l. PPŁK ŚW,IĄ TECKI 
2. Ppłk Jan SWIĄTECKI s, Stanisława, ur. 23 VI 1894 
Ujście Jezuickie, DOK VI t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie bibułki z nazwiskami ppłk. 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1861/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Listajeńców: s, 214. 


l. POR, KONST 
TABECKI 
KAT 
109 
PŁOCK 
1901 
2, Por. Konstanty T AB.ĘCKI s. Konstantego, ur. 6 III 190 l 
Miszewko, 26 p. ul. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4, Grób [5],6/94; nr inw. 600/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3339 
6. Lista jeńców: s. 238. 


l. TALlAŃSKI STEFAN 
WARSZAWA LWOWSKA 3/8 
(SIEWIERSKA ZOFIA) , 
2. Ppor. Stefan LEWY-TALJANSKI s. Alberta, ur. 20 VII 
1909 Warszawa, urzędnik, 4 p, ul. t 1940 


87
		

/Licencje_075_03_090_0001.djvu

			.. 
303 


304 


305 


306 


8 


3. Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4, Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 
S, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3377 
6, Lista jeńców: s, 239. 


1. CZ TOKARSKI 
2. Ppor. Czesław TOKARSKI, ur. lVII 1909 Zbąszyń, 
urzędnik, 58 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie nazwiska i inicjału imienia 
wydrapanych na rączce łyżki 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1648/96 
S, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak. 


1. TOKARZ JULIAN 
2. Kpt. dypl. Julian TOKARZ s, Franciszka, ur. 6 I 1899 
Jarosław, szt. art. dyw. 24 DP t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw, 1718/96 
S. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3319 
6, Lista jeńców: s, 241, 


1. TOMASZEWICZ 
2. Ppor, Stefan TOMASZEWICZ s. Stanisława, ur, 2 IX 
1911 Stracza, mierniczy, 19 pal t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie nazwiska wydrapanego na 
dnie manierki wojskowej, wz. 1938 
4. Grób [6], 7/94; nr inw, 1544/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3326 
6. Lista jeńców: s. 241. 


1. TORSZCZyŃSKI ARTUR 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Listajeńców: brak
		

/Licencje_075_03_091_0001.djvu

			307 


308. 


309 


310 


7, Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie. 


l. TRĘBSKI 
2. Ppor. Roman TRĘBSKI s, Jana, ur, 24 VI 1908 Warsza- 
wa, inż. leśnik, 77 pp t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie odcinka dowodu nadania 
z pieczęcią urzędu pocztowego w Toruniu 
4. Grób [14],28/95; nr inw. 1849/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3363 
6. Lista jeńców: brak. 


l. BOGUSŁAW M 
TRONDOWSKI 
KAT 
OF PlECH 
14 08 1906 
2, Ppor. Bogusław TRONDOWSKI s. Mariana, ur. 14 VIII 
1906 Nisko, nauczyciel, 39 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [10],40/95; nr inw, 1740/95 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3358 
6, Lista jeńców: s, 242. 


l. TRZEPAŁKO FRANCISZEK 
2. Kpt. Franciszek TRZEPAŁKO s. Łukasza, ur, 2 IV 
1891 Otwock, l wojsk. sąd okr. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3353 
6. Lista jeńców: s, 243, 


l, URBAN lub URBACH 
3, Identyfikacja na podstawie nazwiska wydrapanego na 
manierce wz, 31 oraz na podstawie zapisków w kalenda- 
rzyku por, Alojzego Babińskiego 
4, Grób [6],7/94, [14],28/95; nr inw. 1726/96,1864/96 


89
		

/Licencje_075_03_092_0001.djvu

			- 
311 


312 


90 


może to być: 
2, Ppor. Edward URBAN s, Jana, ur, 14 IX 1906 Orla, 58 
pp t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3399 
6. Lista jeńców: s. 245, 
lub 
2. Ppor. Kazimierz URBAN s, Kazimierza, ur. 19 III 1912 
Wilno, adiutant l pal Leg. t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3408 
6. Lista jeńców: s. 245. 
lub 
2. Ppor. Władysław URBAN s, Józefa, ur. 12 VIII 1907 
Karszany w Rosji, 69 pp t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3407 
6. Lista jeńców: s. 245. 
lub 
2. Ppor. Mieczysław URBACH s. Adama, ur. 23 XI 1910 
Pabianice, dr med" 18 pp t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 3414 
6, Lista jeńców: s, 245. 


l. M, W ACHLA 
2. Ppor. Marian WACHLA s. Andrzeja, ur. l II 1911, mgr 
praw t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie napisu wyrytego na papierośnicy 
4. Grób [4], 19/95; nr inw, 1131/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 438 
6. Lista jeńców: s, 41. 


l. WACHOWICZ ANDRZEJ 
2. Kpt. Andrzej WACHOWICZ s. Cezarego, ur, 30 XI 
1897 Biała Cerkiew, szt, 10 DP t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 367 
6, Listajeńców: s. 39. 


.......
		

/Licencje_075_03_093_0001.djvu

			313 


314 


315 


L 
..... 


1. REZERWA 
POR, SAN. ADM. 
WAJDA MARIAN 
UR. 9.IX.1894 R. 
KRAKÓW 
UL, [FRIEDLEINA]? 2S 
R.K.U 
NR 626 
KRAKÓW MIASTO 
KADRA ZAPASOWA 
S SZPITALA 
OKRĘGOWEGO 
2. Por, Marian WAJDA s, Stanisława, ur. 9 IX 1894 
Kraków, 5 szp. okr. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści (litery wydrapane) 
4. Grób [5], 6/94; nr inw. 392/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 443 
6, Lista jeńców: s. 41, 


l. EDWARD WALANIA KPT. 
2, Kpt. Edward WALANIA s. Jana, ur. 11 X 1899 Leżajsk, 
gł. składnica lot. nr l t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94; nr inw. 1718/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 377 
6. Lista jeńców: s, 41. 


l, WARMU... S. J... 
2. Kpt. Marian WARMUZEK s, Jana, ur, 27 I 1895 
Kraków, 2 pspodh. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 547 
6. Lista jeńców: s, 51. 


91
		

/Licencje_075_03_094_0001.djvu

			316 


317 


318 


319 


92 


1. WEJSFLOG 
2. Ppor. Władysław WEJSFLOG s, Juliana, ur, 15 VII 190 l 
Kijów, inż, leśnik, 14 dak t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie adresu na kartkach poczto- 
wych - na jednej z nich znajdują się daty: wypisania 2.1. 
1940, wysłania 3,1.1940 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1643/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 385 
6. Listajeńców: s. 43, 


l. WERESZYCKI TADEUSZ KPT. 
2, Kpt. Tadeusz WERESZYCKI s. Jana, ur. 5 VI 1900 
Lwów, inż. elektr., 10 oddz, si. uzbr. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4, Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 498 
6, Lista jeńców: s, 44. 


1. WESTRYCH KPT. 
2. Kpt. Edmund WESTRYCH s, Bolesława, ur. 29 VI 1906 
Radomsko, dca esk., Szk. Podof, Lot. dla Małolet. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 391 
6. Lista jeńców: s. 42. 


1. WIELIŃSKI EDMUND 
2, Kpt, Edmund WIELIŃSKI s. Hermana, ur. 27 XII 
1878 Pomorzany, dr praw, OK I t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 384 
6, Listajeńców: s. 42,
		

/Licencje_075_03_095_0001.djvu

			320 


321 


322 


323 


1. WIERZYŃSKI STEFAN 
2, KpI. Stefan WIERZYŃSKI s. Józefa, ur. 24 V 1899 
Borysów, pom. oficera inf., 41 DP rez, t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie kartki z notatnika 
4. Grób [10],40/95; nr inw. 1832/95 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 473 
6. Lista jeńców: s. 44. 


l. ...CZEK S. FRYD.., 
2, Kpt. Emeryk WILCZEK s. Frydrycha, ur. 7 XI 1895 
Kopiszow na Węgrzech, 29 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6],7/94; nr inw. 1718/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 521 
6. Listajeńców: s. 45. 


l. WILOWIEJSKI ZDZISŁAW 
RZYM 
KAT 
2, Ppor. Zdzisław WIELOWIEYSKI s. Stefana, ur. 18 X 
1915 Lubcza, dca pl., 8 p. ul. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie znaku tożsamości 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1867/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 386 
6, Listajeńców: s. 43. 


l. W,LFRAM WITOLD 
2. Kpt. Witold WOLFRAM s. Juliana, ur. 5 XI 1895 
Warszawa, zca komendanta RKU Warszawa t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 493 
6. Lista jeńców: s. 5 l. 


93
		

/Licencje_075_03_096_0001.djvu

			324 


325 


326 


27 


94 


l. WOŹNIAK ZYGMUNT 
3. Identyfikacja na podstawie nazwiska i imienia wydrapa- 
nego na manierce wojskowej wz. 1938 
4. Grób [6], 7/94; nr inw, 1672/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak. 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 
Uwaga: ppor, Zygmunt Woźniak s. Ignacego, ur. 4 XI 1905 
w Brzostku, figuruje w Inskrypcjach imiennych Ka- 
tynia. 


l. PPŁK WÓJCIK , 
2. Ppłk Stanisław WOJCIK s. Józefa, ur. 4 III 1879 Słoci- 
na, OK V t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie bibułki z nazwiskami ppłk. 
4, Grób [14],28/95; nr inw. 1861/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: s. 56. 


l. PPŁK WRÓBLEWSKI 
2. Ppłk Jan Józef WRÓBLEWSKI s, Adama, ur. 15 V 1884 
N asutów, lekarz wet., CWKaw. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie bibułki z nazwiskami ppłk. 
4, Grób [14],28/95; nr inw. 1861/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 488 
6. Lista jeńców: s, 56. 


l, WRYK 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak. 
7. Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie,
		

/Licencje_075_03_097_0001.djvu

			328 


329 


330 


331 


.... 


1. WYCZÓŁK... MJ
 
2. Mjr Stefan WYCZOŁKOWSKI s. Romana, ur, 19 VIII 
1892 Chełm, Dep. Piech. MSWojsk. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie podpisu na wieczku drew- 
nianej papierośnicy 
4, Grób [4], 19/95; nr inw, 946/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 538 
6, Lista jeńców: s, 57. 


1. ZBIGNIEW 
ZAJĄCZKIEWICZ 
KAT 
PPOR 
1914 
2. Ppor. Zbigniew ZAJĄCZKIEWICZ s. Józefa, ur, 1914, 
l pp Leg. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści (litery wydrapane) 
4. Grób [5],6/94; nr inw, 596/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1220 
6. Lista jeńców: s. 93. 


1. ZAJĄCZKOWSKI WITOLD S. WITOLDA 
2, KpI. Witold ZAJĄCZKOWSKI s. Witolda, ur. 12 11900 
Kulebaki w Rosji, dca bat., 5 dak t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie zapisów w notatniku komen- 
danta bloku (?) obozu w Starobielsku 
4. Grób [6], 7/94; nr inw. 1718/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1184 
6. Lista jeńców: s. 93, 


l. ZAKRZEWSKI HENRYK 
2. Kpt. Henryk ZAKRZEWSKI s. Edwarda, ur. 1 V 1900 
Biała Podlaska, dca komp" 6 baon sap, t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1197 
6. Lista jeńców: s. 93, 


95
		

/Licencje_075_03_098_0001.djvu

			332 


96 


l. "ZALESKIEGO DZIŚ ZABRALI" 
3, Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4. Grób [14],28/95; nr inw, 1864/96 


może to być: 
2. Ppłk Adam ZALESKI, ur. 15 XII 1900 Kraków, komen- 
dant Szk. Podof. Lot. dla Małolet. t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak. 


lub 
2. Kpt, Bolesław ZALESKI s. Konrada, ur. 30 I 1882 
Rozwadów, lekarz med., l szp. okr, t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1231 
6. Lista jeńców: s. 94. 


lub 
2. Franciszek ZALESKI s, Jana, ur. 1909 t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1205 
6. Lista jeńców: s. 94, 


lub 
2. Ppłk. dypl. Jerzy ZALESKI s. Władysława, ur. 5 V 1897 
Częstochowa, kier. kom. dośw. CWKaw. t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1159 
6. Lista jeńców: brak, 
lub 
2. Ppor. Ksawery ZALESKI s. Pawła, ur. 23 XII 1912 
Kielce, student, 24 pp t 1940 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1221 
6. Lista jeńców: s. 94, 
lub 
2. Kpt. Ryszard ZALESKI s, Stanisława, ur. 23 III 1889 
Hucisko, kupiec, RKU Lwów t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1203 
6. Lista jeńców: s, 93 [Witold Ryszard], 
lub 
2. Mjr Sobiesław ZALESKI s. Tadeusza, ur, 22 VII 1893 
Krupiec, inż. bud. t 1940 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1228 
6, Lista jeńców: s. 94.
		

/Licencje_075_03_099_0001.djvu

			333 


334 


335 


336 


l. ZALEWSKI WŁADYSŁAW 
3, Identyfikacja na podstawie zapisków w kalendarzyku 
por. Alojzego Babińskiego 
4, Grób [14],28/95; nr inw. 1864/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak. 
7, Inskrypcje imienne: brak. Figuruje w: J. Tucholski, s. 516 
[Zalewski Władysław, por, rez, z Sarn]. 


1. ZAORSKI 
2. Ppor. Stanisław ZAORSKI s, Jana, ur. 29 XII 1897 
Ostrołęka, inż" 8 baon sap. t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie nazwiska wydrapanego na 
mamerce 
4, Grób [6], 7/94 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1233 
6. Listajeńców: s. 94. 


l. ZARZYCKI MIECZYSŁAW 
2, Por. Mieczysław ZARZYCKI s, Szymona, ur, 11 I 1897 
Łódź, WIG t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13], 5/94; nr inw, 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1218 
6, Listajeńców: s. 93. 


1. M ZAWODNY 
3, Identyfikacja na podstawie nazwiska wydrapanego na 
manierce (napis w językach polskim i rosyjskim) 
4. Grób [6],7/94; nr inw, 1716/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6, Lista jeńców: brak 
7, Inskrypcje imienne: brak. Nie figuruje w: J. Tucholski 
i Rozstrzelani w Charkowie, 


97
		

/Licencje_075_03_100_0001.djvu

			337 


1338 


339 


340 


98 


l, ZBOROWSKI W... 
2, Ppor. Wadaw ZBOROWSKI s. Jana, ur. 21 IX 1899 
Warszawa, oficer żeglugi rzecznej, OK II t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie napisu wyrytego na drewnia- 
nej papierośnicy 
4, Grób [3], 36/95; nr inw. 1238/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1158 
6. Lista jeńców: brak. 


l. ZEMBOWICZ WŁADYSŁAW 
3. Identyfikacja na podstawie nazwiska napIsanego na 
wizytówce 
4, Grób [14],28/95; nr inw. 1876/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: brak 
6. Lista jeńców: brak 
7. Inskrypcje imienne: brak. Figuruje w: J. Tucholski, lista 
kozielska, s. 257 i lista starobielska, s. 518, brak innych 
danych. 


l. ZIELIŃSKI ANTONI 
2. Kpt. Antoni ZIELIŃSKI s, Adolfa, ur. 24 IV 1895 
Czerniowce, inspektor broni, DOKI t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1251 
6, Lista jeńców: s. 98. 


l. ZIEMBIŃSKI WACŁAW 
2, Kpt, Wadaw ZIEMBIŃSKI s, Wojciecha, ur, 28 IX 
1893 Pińczów, kier, ref" RKU Sarny t 1940 
3, Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1252 
6. Lista jeńców: brak.
		

/Licencje_075_03_101_0001.djvu

			341 


342 


343 


344 


1. ZIOŁO ZDZISŁAW 
2, Kpt, Zdzisław Marian ZIOŁO s. Tomasza, ur, 13 VII 
1896 Dąbrowa Tarnowska, ośr, zap, 17 DP t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13], 5/94; nr inw, 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1148 
6. Lista jeńców: s. 90, 


1. STANISŁAW 
ZWIERZCHOWSKI 
KAT 
PPOR 1907 
2. Ppor. Stanisław ZWIERZCHOWSKI s. Franciszka, ur. 
13 V 1907 Koziatyn, tech. bud., 3 baon sap. t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamości 
4. Grób [8] 26/95; nr inw, 378/95 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1201 
6, Lista jeńców: s. 96, 


l, ZOCŁO BRONISŁAW 
KAT 
22 GRODNO 
1909 . 
2, Ppor. Bronisław ZOGŁO s, Władysława, ur, 19 III 1909 
Suwałki, 67 pp t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [5],6/94; nr inw. 377/96 
5. WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1129 
6, Lista jeńców: s, 89, 


1. ZOMOYTEL JAN 
2, Por, Jan ZOMOYTEL s, Mieczysława, ur. 21 III 1900 
Ossowo, ośr. zap. 9 DP t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13],5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1146 
6. Lista jeńców: s. 91. 


99
		

/Licencje_075_03_102_0001.djvu

			345 


346 


347 


100 


l. JOZEF , 
ZUŁA WINSKI 
KAT 
POR 
2/8 1910 
2, Por. Józef ŻUŁAWIŃSKI s. Józefa, ur, 1910, 24 pp 
t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie wojskowego znaku tożsamo- 
ści 
4. Grób [11],30/95; nr inw. 1423/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1102 
6. Lista jeńców: s. 92, 


l, ŻUROMSKI KĄZIMIERZ 
2. Rtm. Kazimierz ZUROMSKI s. Juliana, ur, 10 VI 1895 
Biłka, urzędnik, O K VII t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4. Grób [13], 5/94; nr inw. 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1127 
6. Listajeńców: s. 92, 


l. ŻWINKL
WICZ ZYGMUNT 
2, Kpt, Jan ZWINKLEWICZ s, Jana, ur. 11 XII 1895 
SzawIe, oficer mob., 10 pac t 1940 
3. Identyfikacja na podstawie karteczek z zestawieniem 
nazwisk jeńców obozu w Starobielsku 
4, Grób [13],5/94; nr inw, 1811/96 
5, WYkaz akt NKWD wywiezionych ze Starobielska: nr 1113 
6. Lista jeńców: s. 91. 


Komisarz lub Kazimierz Ziemski? Zambrowska 22 
Brak na listach obozu w Starobielsku, zarówno polskiej (wg 
J. Tucholskiego), jak i rosyjskiej; identyfikacja na pod- 
stawie kalendarzyka Babińskiego, 
Myszkow lub Mynkow Władysław 
Gródek Jagielloński Załawskie Przedmieście nr 8 
Brak na listach obozu w Starobielsku, zarówno polskiej (wg 
J. Tucholskiego), jak i rosyjskiej; identyfikacja na pod- 
stawie kartki z adresem,
		

/Licencje_075_03_103_0001.djvu

			Odczytane z różnych przedmiotów napisy i inicjały: 


ADRESY NA BIBUŁKACH: 


l. Tokarska 3/6 m9 
Mucho 
2. Radom Kulski 
Piłsudzkiego 11 m l 5 
3. ..iperowicz Witold 
Grodno 
l listopada 54/, 
4. Ł....ec 
Mickiewicza 13 


Kartka z notatnika (nieznany właściciel): 
.............wicz Wilno .........ego 3 m 4 


I 
OBRĄCZKI Z MONOGRAMAMI I DATĄ: 


1. 26/XII Stacha 
2. 1936 z B.D. 
3. 271X 1938 Rabka 
4. 24/XII 1938 Olga 
5. 14/IV 1923 Maniuś 
6. 24IXII 1937 Marg, 
7. 25NII 1934 Hala 
8. 29/IV MR 
9. 28/IV 1935 HP 
1O.L.}. 18.11. 1939 Boże Błogosław Nam 
11. 2.X1.1935 MŁ 
12. HK 17. XI.1937 Usque ad finem 


MEDALIKI: 


1. Srebrny medalik: aw. Matka Boska z Dzieciątkiem 
i dwoma aniołkami, rew. monogram RZ i data 26.5.27. 


RYNGRAF: 


Pamiątka promocji na podporuczników Ostrów Mazowiec- 
ka 15. X. 1938 


101
		

/Licencje_075_03_104_0001.djvu

			CHUSTECZKI - MONOGRAMY: 


AP; AZ; SG; RG 


MEDALE, ODZNAKI: 


l. Medal z napisem PAR LATVOU 1918-1928 
2, Odznaka w kształcie krzyża z datą 10.IV.1920 
3, Odznaka pamiątkowa Armii gen. Hallera - Dywizja 
Syberyjska, nr 1390 , 
4. Plakietka pamiątkowa: u góry - Automobil Klub Sląski, 
pośrodku - Rajd Okrężny Przez Trzy Województwa 
6.VI. 37" u dołu - Kraków Katowice Kielce 
5, RP 
6. Orzełek SF 


PIERŚCIONKI I SYGNETY: 


l, Złoty pierścień z granatowym kamieniem, po bokach 
dwa diamenty. Wygrawerowany napis - Marysia 
5.VI.1938 
2. Złoty pierścionek - 12 małych kamieni ułożonych 
wokół większego 
3. Złoty sygnet - na oczku tarcza herbowa z inicjałami GJ, 
nad tarczą korona, wewnątrz sygnetu inicjały BJ 
4. Złoty sygnet z herbem i napisem 15.10.1936 Od rodzi- 
ców 


ZEGARKI: 


l. Złoty zegarek z nr 192029 w środku koperty grawerunek 
- Kochanemu dowódcy ppor Stanisławowi Sitkowi w 
dniu imienin wdzięczni.......... Bobrujsk 8, 
20r 
2. Zegarek kieszonkowy firmy Galonne nr 61311 - na 
owalu tarczy herbowej inicjały GJ 
3. Zegarek z grawerunkiem EC (stylizowane litery z winną 
latoroślą) DOUAI 1935 


SZTUĆCE - MONOGRAMY: 


PK; BN; KW; C; PL 


102
		

/Licencje_075_03_105_0001.djvu

			!!!I""'" 


ZAPALNICZKI - MONOGRAMY: 
. 


AS; TS; EW; JK 


LUSTERKO: 


AS 


CYGARNICZKI, FAJKI - MONOGRAMY: 
" ,.'. ... . 


BD; WE; EG; TG; JK; JS; TS lub TM; PM i WE; PZ; DE 
11 X 1939 


PAPIEROŚNICE: 


Metalowe: 


l. Srebrna papierośnica z dedykacją "W dniu imienin od 
Wiśki i Rysia, Zambrów 15,XH,1935 
2, AZ 
3, AS, AZ 17 X 1939 -7 IV 1940 - ZB 
3. Srebrna papierośnica z napisem: Zawody konne Ofic, 
Piech, 16. D. P. Grudziądz - maj 1937 


Drewniane: 


DA; JA; NA; JB; LB; MB; SB; C; DCz; AD; CD; AD; 
TD; WD; JE; SE; HF; LF; RF lub ES lub ZP; CG; ChJ; 
LJ; NJ; PJ; SJ; AK; TK; WK; JM; WO; LO; WO; AP; 
JP; LP; LW; R; PR; KS lub SK; ES; FS; JS i MS; KS; 
SS; MS; JW; KW; LW; MW; TW; AZ; BZ; SZ; MW lub 
WM; IZL? Starobielsk; TE; TW; WZ; Starobielsk 1940 
HI; Starobielsk 1939-194 AK; Starobielsk 1939-1940 SN; 
Starobielsk 1939-1940 BZ; AZ wpisane w tarczę herbową 
- Starobielsk 1939/40; JA Starobielsk 1939-40; Staro- 
bielsk 1940 LW; "UCZUCIE TO POTĘGA" - "Mały 
Adaś", Wyczółkmjr, L Gody, 2 podpisy nieczytelne; JP 
Na pamiątkę wspólnego pobytu w niewoli Rudecki? 
Starobielsk 15 IV 1940; JS Starobielsk MS 1940; serce 
wykonane z miedzianego drutu w środek wpisane ZKJ, po 
drugiej stronie 1939 STAROBIELSK 1940; DB i DL "Pal 
draniu swoje"; "od Edka"; kwiat tulipan u SZ lub ZS; 


103 


......
		

/Licencje_075_03_106_0001.djvu

			Starobielsk ZSRR 1940 WT?; AM lub MA Starobielsk; 
na dnie 16 nazwisk częściowo odczytanych podane w spisie 
nazwisk; Jasiowi Bron na odwrocie Starobielsk; AM 
Mamelok t podpisy; SM W. Zborowski; KW "Naj droż- 
szej Zochnie - kocham i tęsknię"; WS i herb; LF herb 
KG; 


FRAGMENT SZKLANKI: 


JHP 


. .... .. m m.. .... m . ..... .. ."<'" :__: 
;.__' on 
....: 


SPINKI Z MONOGRAMAMI: 


KJ, PK, ZJ, SP 


INNE PRZEDMIOTY Z MONOGRAMAMI: 


portfel skórzany z wizerunkiem twarzy górala MB; JB 
portmonetka-podkówka - PT; MB 
wieczne pióro - EK 
szkaplerz - JW; KS 
etui metalowe - AK 
etui metalowe - HJW 
laska drewniana - JS i WG 
pieczątka - AS 
podstawka drewniana - ZP 
ramka drewniana - SE 
szczoteczka do zębów - WM 


. 
MANIERKI,MENAZKI Z MONOGRAMAMI I NAPISAMI: 
. 


FB; WB; JR; SH; DK lub PK; HWG?; JK; DL; JN; KW; 
S Z. TB' A S ' W P. B' T K ' HW' AK' AP' J A' JK ' S K' SN' 
", " , , """ 
J M Tar W M' AP' A K' PR' J S. J OZ' ZS. SZ, KA 
, , , , " , , , 
(pomiędzy inicjałami w kółku kratownica); KW; JR i DK; 
lAS; ZMO; HGW; DL i BZ; NK; A; JM; NL , 
DAR; Jan MLOP......,; LS; 9-X-1939 SZEPIETOWKA 
E.G ZAMO - na grzbiecie - napis niedokończony; "zło"; 
JM JAR lub JAP, na dnie Ga J lub ChJ, na nakrętce M; T; 
AS na dnie; I:R. - na nakrętce też (JR) 4 razy;HW lub MH 
i G.....; EH.; Z W - płaska strona, karbowana MX lub XW; 
nakrętka - K; HRE 36; EG Szepietówka; Szym.....; 
,....stowski; Koz.....; E War; K; Ob....1ewski; Kłod 


104 


.....
		

/Licencje_075_03_107_0001.djvu

			Spis fotografii 


1-2. Zaświadczenie lekarskie ppor, Franciszka Kryczyńskiego ......... 107 
3, Fragment legitymacji do Medalu Niepodległości 
ppor. Stanisława Parylewicza .. .....,.......... ..,.... ............ .......,............ 108 
4. Kartka z notatnika komendanta (?) bloku z nazwiskiem 
rtm, Jerzego Bujaiskiego ,....,....,..............,....................,....,........... 108 
5. Zaświadczenie Sztabu Dowództwa Generała Skuratowicza 
dla mjr. Józefa Gorskiego ......,....................,..,.............,..........,....,... 109 
6. Telegram do ppor. Wilhelma Matuszka .........................,.......,..,.., 109 
7, Pokwitowanie opłaty za czynsz rtm. Juliusza Niklasa ................. 110 
8. Dyplom ukończenia kursu wystawiony przez Ministerstwo Wojny 
Republiki Francji dla ppłk. Zenona Bosaka-Pakowskiego ....,........ 110 
9. Wizytówka inż, Stanisława Remusa ........................................,..... 111 
10, Umowa o pracę dla ppor. Wacława Siwińskiego.........,....,........... 111 
11. Kartka z adresami z kalendarzyka ppor. Alojzego Babińskiego ,.. 112 
12, Kartka z kalendarzyka ppor, Alojzego Babińskiego z nazwiskiem 
kpt, Olszewskiego ,..... ....,......... ..,...... ......... ..,...., .........,.. ....... ...., ...." 113 
13, Kartka z kalendarzyka ppor, Alojzego Babińskiego z nazwiskiem 
por, Aleksandra Blatta ...................................................,.........,..,..., 113 
14, Kartka z kalendarzyka ppor, Alojzego Babińskiego z jego nazwi- 
skiem . .............. ................,........, ,..,..,....... ..................................,...... 113 
15. Kartka z notatnika komendanta (?) bloku z nazwiskami 
kpt. Przemysława Orczykowskiego i kpt. Józefa Podczaskiego .... 114 
16. Kartka z notatnika komendanta (?) bloku z nazwiskiem 
kpt, Stanisława Szablewskiego ......................,....,........................... 114 
17, Kartka z notatnika komendanta (?) bloku z nazwiskiem 
kpt, Tadeusza Wereszyckiego ,..,..,.....,.....................,..,........,........., 115 
18. Kartka z notatnika komendanta (?) bloku z nazwiskiem 
kpt. Stefana Łomnickiego ....,..............,......,.........,...................,..... 115 
19. Kartka z nazwiskiem Bober (lub Baber) Józef ..........,......,..,........ 116 
20, Kartka z notatnika z nazwiskami ppor, Romualda Chacieja 
i ppor. Włodzimierza Ciechanowicza ...........................,.......,..,..... 116 
21, Nazwisko Kołodziejek wydrapane na papierośnicy..................... 117 
22, Nazwisko ppor. Jana Romanowskiego wydrapane na papierośnicy... 117 
23, Nazwisko ppor. Henryka Budnego wydrapane na papierośnicy...... 117 
24, Nazwisko Domański wydrapane na menażce ....,.............,..,........, 118 
25, Fragment nazwiska por, Jana Łukasiewicza wydrapanego 
na manIerce ......, .......... ,........ ,...., ,...... ..... ....,....,.., .......,.. ,......,........... 118 


105
		

/Licencje_075_03_108_0001.djvu

			26. Nazwisko ppor, Adolfa Mameloka wydrapane na papierośnicy...., 118 
27, Nazwisko por, Ludwika de Obym wydrapane na papierośnicy,.. 118 
28. Papierośnica drewniana z inicjałami GM ..,............,..,..,......,........ 119 
29. Metalowa zapalniczka benzynowa z inicjałami JK (?) ................ 119 
30, Metalowa zapalniczka benzynowa z inicjałami EW............,......, 119 
31. Bok drewnianej papierośnicy z różnymi inicjałami,..,....,............ 120 
32. Przykrywka drewnianej papierośnicy z herbem "Trzy rzeki" ...., 120 
33. Przykrywka drewnianej papierośnicy z herbem ....,...............,...., 120 
34, List mgr. Janusza J aroszyńskiego na podstawie którego ziden- 
tyfikowano herb "Trzy rzeki" ...................................,........,......,..... 121 
35, Spinki do mankietów z inicjałami SP ,................,......,..............,..... 122 
36- 39, Sygnety z herbami ...........,......,............,....,..............,....,.............. 122 
40. Znak tożsamości ppor, Dawida Berencwajga ....,....................,....,.. 123 
41. Znak tożsamości ppor. Zygmunta Cybuli ,....,........,....,................., 123 
42. Znak tożsamości por. Zygmunta Płażewskiego ..,..,....................... 123 
43, Znak tożsamości por. Bolesława Staręgi ..............................,....,...., 123 
44. Znak tożsamości por. Józefa Naumowa (awers) ..........,....,............. 124 
45, Znak tożsamości por, Józefa Naum
wa (rewers) .............,..,.......... 124 
46. Znak tożsamości ppor. Bronisława Zocły ......,........,....................... 124 
47. Znak tożsamości por. Mariana Matyszczuka ................,......,....,..., 124 
48. Znak tożsamości por. Tadeusza Bukowskiego .....,.......................... 125 
49. Znak tożsamości kpt. Stanisława Szczuki .................................,.... 125 
50, Znak tożsamości ppor, Tadeusza Pisarskiego ............,.................... 125 
SI. Znak tożsamości rtm, Mieczysława Brzozowskiego ...................... 125 
52, Znak tożsamości por. Konstantego Tabeckiego ....,.........,.............. 126 
53. Znak tożsamości por. Mieczysława Dzusia ,.................................., 126 
54. Znak tożsamości por. Marian.a Pierzchały....,..,..................,..,..,..... 126 
SS. Znak tożsamości por, Józefa Zuławińskiego .........,..,......,.............. 126 


106
		

/Licencje_075_03_109_0001.djvu

			okumenty 


. '
'A'ŚVV:I
DI" 
'-;-.. r " ' 
" " " ,,;', , :,,; .':
:. " " 
, ' P ), :", '::.: '
:':i . :: l '
"
 . :J
'1' '
';("
" .1,', 
',' '
""-
---I
",., ,f:..
.
...........!
._....__.___::,_
... _'_.u___ 
. ." 
'I. 
:
:'..i..'.' ł .

. \:
,
I"' 
L..:'",..-':' 


.1.... 


'- 


:',1: 
..O'dCi'h"'kp
a:e:e'tt:w
t . 


f. ,:: 


ZAŚWIADf ,.. 
, p '''':o
';:'
1-
J''':1... ',:,..:1.., 


", ...
 


,nA LE.K, ;.-RSHIEGO 
.Ibumu 
' . . .' ł . ł . 
h. Nr, legI,. prawi"!...... ', .
" :.<} zg OSI 
I,ę 
'''',lISI.,.. .. 

 F
I
pis lekarza: 


do badania 


Odcinek Pt'z..ch.
wa
. 


1-2. Zaświadczenie lekarskie ppor. Franciszka Kryczyńskiego 


107 


....
		

/Licencje_075_03_110_0001.djvu

			. j- 


.t "':, .. .
. 


,'" }. 
. ">ł l 
. f' ł' 


- ' 
!ij>
 J;,{:H7]{f .K1 ?:. 
.--t)/'"7.,... Z ' .ł 0, O l I C:Z ' t 
je. T


gI
'y 

1),
1

: 
NIEPODLEGŁOŚCi 


, " 


. ł 


.', '.:
', '. ,'. ",,
..' 
. ':,' . I f ','\o. :"., :
!-.,) , ' 
. 


. , 


SEKRETAR
' " 


. .
:i 01>. I ł,.., J :,,' 
., .., 
&.. "ł ł 


-a 


II 


" 


3. Fragment legitymacji do Medalu Niepodległości ppor. Stanisława Parylewicza 


,
 


I 


) 
 


\ 


.I-ł...! 


.', 


, 


....' 


. 


108 


4. Kartka z notatnika komendanta (?) bloku z nazwiskiem rtm. Jerzego Bujaiskiego 


,ł 
.,. ł" ..1. . 


-..4.....
		

/Licencje_075_03_111_0001.djvu

			'!)Qv/6dz two Generała ::iku
-ato:«i cza 
":P:ddi;
i2-;;;;'d;;-i9

:::::

"
l
\, A 
Niniejszym znśw

. sY
 -'że mjr.dypl. Gorski 
JÓZef należy do Szta
u Dowództwa 

. Skurat

icza
 


3zef Szta
u Gen.Skur!ltowicza 


Fiedlor 
mjr. dypl. 


l 


S. Zaświadczenie Sztabu Dowództwa Generała Skuratowicza dla mjr. Józefa Gorskiego 


----- 
',-, ) '.,' '.:"

":
d
'" 35" 
K 

 ł" ...-1.. . 
 ...-.;.. - 
 Jf\ '. ."_-A--
 
t!i';'. .
". -:'
 
p;.j'>'C;:.;\' i; . . 'J. 

<;,"1 2- . 
':' ."lU L1_.
 ,?,
 OB L1lj:
 :
.
P; J'(!,_--:-,....,..,_, .) ': :J p 4t,'
"'H 
1 11 1 B .' ' '
.., ' 
'POIf. M.._ ........_....:'.c:_, 
'. 

..... 1 , 

 . ITcpe;II\.II.___.,..._,__..:
_.- .. ...-;- .. ..m...........,.., ,,-,-, M. A T .v lU E U 
..,' '. 
-'-.. ..:',.!) _ BL1 l1bX'(r.,M' 
L-13':-5,;AP'U) OBL-1L1E'2 lS'12
 ;L4'CG
-';,'..,'..,:,
:_:_
:::_:-""-' 


I 
I.... 
.
 
, ".., 
. , 


., 


.... .
- 

 - -- --
 


. ,Kil. PT O Y K, IJ ' 
A L-1 :10 C J1 A T bi 


O T P L-1 M-A n 1'1 c b Mb\ I C 1'111\::H! 


r p O W L-1 - R'H.K A' R A 3 fj 
-- -
-:.- - (... _.
- 


M A P bl C' A,' ". 
Ił' 


yL-1 !10CJlATbl._, 


'et W'!ii:
6' 


21 


" 
T A.f< 


-\ 


'J
H
 
-+- 
, 


. -*-....-.. 


"; 1 ' " 
O!- 
'e- 
w 


6. Telegram do ppor. Wilhelma Matuszka 


109
		

/Licencje_075_03_112_0001.djvu

			_ _" '
.
.- .....9\::-=
.\. .,"t 
Poliwit;j-wanie\ z-a. 
(-v' f:. . 
wP. ' A ,ti:l
 ,_>.,:. . , I, !: r -' ''- .; 

 . , - .w
' 


,O', "o'., ,1' i-- /\' 
czy t ,;'z ,J 


 
' 
, '
-""'(''''', 
:t i ,./ :;(1)< 'Lo. .;[" ,-( 


. .1 
)1 .ł.c"i ...\ 
" , /... ł!. 
pni a<',' , 


.,
.' 
i!-': '" 
.
':' ian _ ł , acił Zł.' {.,-' g r 
ł;r " ' ,'r--- 
za, c
yn . ' , ' . 

 , :.:", . 
d dnia '. 'Y\" ,
o d
ia' 
'" \",1 "",,'" rq "....'.. 
. -i.", ;'... *' 1. (.1" 
od lokalu \{ 
 :' ;

. \ ;,...,; , . 
! "O ! :"._ :. ,. .". " . 
,t ,;':" f- :
. 
',\ ",> :';'( I' , 
F t. ',: 193' I '",'. '... ,'ł'....J;-;i\,,, 
.. . 'I .. i2'" ,,' ",.:W,J',(" 
'.'; -/
..
 ' ..J?', " ,- .-:', ,,;" ,., ,. ',', 
" (.
 
\':. .,..."'."! "'l.J' " ,! . ł 
,
!: ,;.r"
;'
?J' 
:, r ; '" ''', 


,,'
 


:
. 
:::'
-.' 


, 
 


, , 


.",'.. 


(, 


,.7;;' 
, ' 


. 

. ;....{ r ( '.:. ... 
Odeb al ," ,., , 
':, '-,j,.',';! 
: . " i \00.0": ..: 
...'
',h.i. , 
.,1 ""'i
 
';i
t.: I .
;!::
;,


;
 ;/ 
 


'Ii 


7. Pokwitowanie opłaty za czynsz rtm. Juliusza Niklasa 


=O J 
1---' .,. 

 :ttI I, 
.'
"""El 
l' :-'-'. 
I. ' 
" 


a. ' . 
 _ 
.'::ł, '.
 
:..: ": 
 ;" "ri,,!I' r;'
k 
, "
'.' .;:..'..' 
 
 I
." 
. ,. .. ..'\w.... L. C .... 
, ; .,..!!,,,,,, " 


. .-: 


RI
I'UILlQl'E; ł:,i\A;\(:AISE,
": 
. . . . 
-, --..---- 


: .t.:
. 
..:...:

_.R 


': 
. 'I.. 


..' 
,. 


f ' 
'MINIStERE .o ,.-.\.A GUERRL 
--:.!': 
I\SI'EtTlIIX 
t\EI\.\I.E IIL', j,lI\ icr-S AII
l\IsrRAIIr"- 


: ;. 


,I: 
:1 . 


" 


"'f"'i ' , 
".' C l't ( 
 l ) L :." , ( 
., I " c ' ., 
 ' .- " . , ,' 
#"';(J . "1 . l'n
\.l.Ii
 
ł"II
'Utl._ v. 
_\..- .. l.J. 'ł'l"
11y{ .l.ll'nc::

'\ l.J
'.,}.. . 
-R
I

"'I..lnll1l11l
..ł...
\h .
. 
[7/ l!. Ci J lJ ':X ,.,' ,. ,-' , 
,J." . ,// /
., J ' " . /., "... 
:1' l: :" > '-lm/.- o /. " t ' y ' ( 
u'-'t'(:- filC.. '/o07
Jli'(/,. f, (-ł-'#U'iU l -. .
 .
&. "'... LVc.J' ". ..-\:.-& . 
'
;:, ul, ::--_
', L _.
 
, ' Cj' /. . .&...i. , 1k tI1
,.J
;
*-" ,< "" ':'. 
k /'II"/Jlri- ';l
 o. 
1{1ł0J .':
 'D(Ir.I. _ 
. (
'.J.tJnl,?,..

uil
 
. . . I . 
,I. {!).
, -u' !!l...:..ł. t: fI:. II' ,t- J;
llłJ 
I ,. 
 1;r{
 rl.,fb .lf


/'10
";;'aJ. .
łrr:
".r:- ./rlt . 
/f
f6J:7J101
 f
JI.I id 8
,ł'" ;1<. £";'j"I;;,;I""". mj

1/' , " , ',. " ::, , .' . 


i 
I 


i 
I' , 
i 
: 


'.11, .> ') J
 , , "1: .,,' 
..(rjJł-
'
 r.___C_... ."ot ll_.,_ !!Jb.!r.._.... iTIi 
,- .

 
 ,: '1-°7. 


;-

 
. 
,i
'! 
-'
 


8. Dyplom ukończenia kursu wystawiony przez Ministerstwo Wojny Republiki Francji dla 
ppłk. Zenona Bosaka- Pakowskiego 


110 


-.J.....
		

/Licencje_075_03_113_0001.djvu

			,!lr 
, 
, 


.'.(, 


5. ' 1 '1:\' .., v 'f '1... ' 
t-.:':) i ,i. .,\", .
 "I. 


-':\.. -) 
.... 


" ") 
:l'
"'A. l'
 i';'.11. t:
 ;;; 


9. Wizytówka inż. Stanisława Remusa 


.. _.,,:V,V ' W:A li -S'Z A W -I E:. 

". :r'''::
''' 0 r.'''-' --. 1 " 1 ' 1 '",,1;- 1 ' e . 
 . - 8 ' a , . ..- t ' e ' l.,3 - .42 ' - . . 5 . ' _ 
..ci..)...". 
J '-'Z_:L. . _ L"n;-- 
L. 
_"'_'
). . u u M,Q W A 


o p 


c 
 


... 
NR- 
. 


'.,. 
'''":. ;. 
,?
t,..... 
;:" ;'> ':- ", J ;'1/ :I
:.;t
 :.' 
, 
?:';ł':
;,: -
., 

:,..,
t
:
.
q,<".\' 
 ,'. '
":':':".'; 
IJ{
;:. . . 
.. , .. '. rł/Ą

:", >
i
;J'" . 

f;:;.:ris.?:::{
I
' i->,ą' ';' w, . l łĄ" . ' 
 - ."u 
" " :,' ,
,' , " : '- "" 
, . "
 ':
 . , .,' .
;' I
 
 . .. , , 
..0r 
::ąc.
 ,-
'	
			

/Licencje_075_03_114_0001.djvu

			112 


I 
L 


Kalendarze 


..10...(....... 


,4. n.E
1' 


. 
.,- 
.. 

iIII-------'::"""""'''J''.- ,- 
 . .'
,_ . 
 
:
,%WII!ł.c: _........ I i '.(" l;:,' '
 
 " : 
 't \ 
1"':'1 .. .' ._- '.: 
, .. 
.

, 
 lO '( . "'\ 
'
:';/
 .c-.' -?II"
I 
..,...IcIJ..J. .'. l' 
k '..:.: ,'; 
 :..
 /;' '.;f".t
. 
4:
:' 

". :ił, ..
. 
_z;..I?", 
. .... -
 ".,',,(TG
 r614-ó
J - 'h:t 1'0"" ", kt>-
. 
........
 ._.... ... . . . f." 
, ". '
4-oIGte.evo-' k. re "/'-U;'o--l» 
J - ,,- ), 
41 . A'
 l'MH.. ' 
_.
 .. "':'" rEd/,("t: 
..; , ..
- 

, I .1ł.. ' ,&J ,..łA.-"
. 
I . I... 
b;ll/:ZJ ,.
 ilf';
' k 
 


$.: " 1" 
. 'J;-f!'.r

("-łit
' ...'.... :1/ ,;. :e,....._
 1/', 
./ .(]oAlle
,-- 4I.WJ(;j.,.' I",,'.' .....&ł
l,((f 
, .' . '
) 
,:

 I' IOI'i ",1""",. t 
. ,/ . ',J,
.,ł:r ł 
--r 
y ;7/
 '.o _ 
 ',. ł
' i(,.". 
'" fi-' I ' "', ,
,t.J 
 1':1'. c": · ł.l
 
'1 ",co,. .......-.- , I"".. C "p.. ol k r ' :1 
/.ł. 
} ,," .H,' '.1\"'. / 
z;. , Pc. .. t:'-;1II' 
. . 
lftI '.1-'" -- 
 
--.-"'; "y".;S, 
 n 
.t -Ił: Q(
'ą .II' j.'....j. ,
.
 
,' . 
'
 
/u.;rl-(, oJOJ, "M' ?p 
,'iI
t'I, ,.. . K. .'-r",., , . .Al ' 

 ',..Ii;}' (I. l1! llł . 
AJrPą. L,:"'.()J... - 
, - ,J. " J \
 / ') l/(,
.11.....; L r' (I 
1 .. A ? /,..", 
... !,:+.A( I
 
t J .. 
\I ..v..'
/ć 
1(" 1.1

1'
 l
F") .. 


'" 


'C 
, " 


..... ......... 
 


;. , 


.I 


11. Kartka z adresami z kalendarzyka ppor. Alojzego Babińskiego 


-..4....
		

/Licencje_075_03_115_0001.djvu

			i7 _r 
, 


, C,1" 


tJ. 
, 
; 


',&'1 J!. ."J- 


1';w 


-
 -- 
'.... , 


ł 
0\ - -''1'' 
'T 
\ ' ,;'--1.- f I "l"'1' 


, 


AM/l 


_ ,ł' 


.' , '. fI1" 
/,'.. ,{ ł '
,' 


'ł 


') T r 


12. Kartka z kalendarzyka ppor. Alojzego Babińskiego z nazwiskiem kpt. Olszewskiego 
,1'? (' /.':. .. I " I . \ "1,.-' I 
, , , / ! 
.... 
, , 
'/ (Jot'" 
l.<.tJ
I:i.> 
-
 
lo .: 
" e 


( III 
,z /> .. 
/ "v l!' ,ł.....t_ .
 

. 4.. '. , 
Ą ( 

; ' e 	
			

/Licencje_075_03_116_0001.djvu

			.
 
. '''''t t

 f.....ł...r 

 , I 


- 

JJ.
 '\:0'- . 
,.
-f:j'I" _ r' ł 
:JYIi-' . 
,'< 
 


, < 
. 
, 
j' 


" 
f.. } , 'uf.AJ . . 


.
. I 
, J 
-A! !; -J.-(., 


" / ': 
, ' 
. ,. 
..... 


I<)f. 


ł/ ."Ct..{ {!.. 


, . '1
 " 
v yr,,'t.' 


<,ł. 


15. Kartka z notatnika komendanta (?) bloku z nazwiskami kpt. Przemysława Orczykow- 
skiego i kpt. Józefa Podczaskiego ł 
.' 
" ił 
, 


"'1 
, 
\,.- . . 
"- 
.... 
, \. 
.... 


16. Kartka z notatnika komendanta (?) bloku z nazwiskiem kpt. Stanisława Szablewskiego 


114 


--4...
		

/Licencje_075_03_117_0001.djvu

			ł 
ł 


-4 
... 


J\ . 


.. 


,. 


17. Kartka z notatnika komendanta (?) bloku z nazwiskiem kpt. Tadeusza Wereszyckiego 


.(1 


\. 


"  


18. Kartka z notatnika komendanta (?) bloku z nazwiskiem kpt. Stefana Łomnickiego 


l1S
		

/Licencje_075_03_118_0001.djvu

			-ł 
.1, 't 
{ '"I. 
r - 
". ł, 

..... '.- o.. 
t 
1- i ,F l 
, . J. 

 


19. Kartka z nazwiskiem Bober (lub Baber) Józef 


l 
\1" 


, 


. 


.f\N\ 


ł 
ł, .' 


'( 
.. \-.: 


. 
'-, 
 
. ... 
'1) \J- ' . 


.. 


-......, 
...-- 


," 
1 


..c 


'- 


- 


;I 


20. Kartka z notatnika z nazwiskami ppor. Romualda Chacieja i ppor. Włodzimierza 
Ciechanowicza 


116
		

/Licencje_075_03_119_0001.djvu

			Manierki 


-
:'
',
!{  1.;11 c. .ą ...,. .. ..",10 " . '0"'- i' .. 8!f.,... '.$. . ..'. i

' 
;t1'
:
i1}jft


t
ł

;

:

if
'
' 


21. Nazwisko Kołodziejek wydrapane na papierośnicy 


1 
,1\-
 ;\,;t, .
:
,:' \
,:?::<>
':"., .
:,,
:-:.
/,
 : 
:::., .,::- "t..-i'f;.i-
1..: ',;::f,'
" . .> 1:.-' . 
:::,'.,: ';..:""
'1 . ,
.,:,1"'...,'''':'",,!i-''''''i,.;.-:'.'' 
\ 
..ł.Ił'>"1':,(.;.:,;.
t
:..
 . .f.'...- ':- 
.i{.- " ., ..,'" :"".,,,,;;':";'.q
."..,,. '{ f. 
.Itr
""
";:')''''''''-:M''iI ' '".....
>.... 
:
 '1
; w.
 
.,:"... 
f')..
. ,..

:
' 
:"'..::;. ł:'::''' 
".. A:

 

...
 .:-'".....': d.t! -":*.1,,':\
'f .:
:.:.

- 
,.
c..;i ""; ..: .
.
;. 
 .:.. 
 ,,::.' . 

'.!., ł jo ,. . .\1. ,.,.'. ".....:-....\.I.,....'.
.. I
...r.
 ..............((
.uł.. i

.r.
...J',,;.,;:i
.;.'ł.l
 J
...... _,: .;.;.. 
1
';._,. ........-,;.. 
". 

,.. '
.., :; X ..:":; 
'.'\..
.< !:
:


.
.I..

4f: .
:-7


 

;{P:
I.
;:r.I;":...."'
i:ji"'L.'''
1::-

'
 ł¥r

 
t: ;J;
..:j

-,,":;:!..... :':.1. - 
....
. ':,,:

' :-.. .. :

'.
 '""
 i !!'
-'h':\.'-
 . . :;. .... 
 r......

V". 
f.!
....{I.."'.. .I
I:!-:. f
r .,&f.ł;.I ..:'!)...;. .._ ,. {.r:..lłS.....
 /Mo' 
. " .;' ....::'i:

.,'-, .;:. .
.:,:
f_, 7.. i":; '.:: ,""": "jj,'r':.', ' 
 '
;'\";N:::'" (':",." :..;::,
, 

;'iJi
(-'
 
.' 

 :{,,:
ig 
) 
 :. '
d
Y2 :;
.:
 ';,:;
: '::--::--:.:':''-J: :t'
 ; --
:

 ,.
\;
,
-

,;--:\'<
 
 :' , '; i 
:
' :.:,' :
::
:?:r .

r,;';'


;
 
,.
":. ł

.. 
.

i!t f 
:. 1"""":. -:>:,j.-:"''';. r.
.
"l;:i'.. .I..:"f:":.
i
 .
.
.'>';":\:. I. 
,\
::
ł.: . 
-;..."
 ". ,"Jir" '_. 
}
-., ..... t
..
S;t_.. 
.
tf
, )


:"i

!
!:Ę;
.'
 
; 
 
':t 
if,,}\


:
v...ji.'
..
::
f..'i;;.' ;
>:f .;:.:;l

:
l
.
'

 

:
łilWi'


'
::\.!' .:. .. _

 ;:"!:1
:; 
'I.../
';':
:._
::i-
.":,
.o: {


 . - '.: 

.=
 i:": .)." .;: ł
"!"
.-.r :/
'
I: ;"!';'
::;-'.
 
(:X .
 ..... 
;"1

_._.;1 .
: .d. .;;"'o:.1';:
:'
 
..(
rY:iĘtł
;

:rl V &",;=;)':,;: ?
;!,
i
h1t
-;.;!

 
t.


, I,{ ,
J
t
:!>,

J!;r ".
t
!!>!
:f.f- 
.:'


:

!
.;0
:':' 

'.:..
;;; . ,
.:. .1O.;....:..:'/

;l
,
t-'-;,
.

:


iiri,.. 
1
 ' :1r...'1 ::..:
 L : 
 

':' . 

 Ol... . 
.f
'''if.;;.,.).!",.'1'' ../y7"'1 ""," , ,:-'i'l:\""'

>;;'
"'1.::.'!i','

-:
, 
 . ;:r
 ." W. .lii:':." . ">. .Jf\"ri,e.ł.. 
.:). " .,
 :)o0..
 -.;0::: .".. .
.:.. ...;.....-:....
...(A1'...l':.::..: 
?
t""
 f"f

:. r:l
t...
.!........A....ir,)o 
 


22. Nazwisko ppor. Jana Romanowskiego wydrapane na papierośnicy 


t ..1 .. . .. ..1'. "'
I 
..-........'IIt. ). ..
. 
 ...... "r'. ,,\.""
J1. .... ._ 
. <"h' ";\<'k
(' t ".' .'
':.: ',...,;,.,' :. .." t;. t. ::,:7 , ' :
: . : 
. 
t);;:"":5;' 
'
'\
.., ':. ':'., .' ....:i'.:.tt, ... J 
1 .\.' 
 -.' l' 
";. .' . 'F 'I4:'::
,1):,
, ",',\;
,;., ,,'.J'''.-rj
'f-,1"' l ,ł:
:'F,.ll !.::':.
,'A.'" -,.."., 
..... '). ,,' .. "
I.,,.. ...
 'i. ..
 - . 
...IJ'], .. ":.t. .;. t...:{, 
 ......j:
.:.:, ....., .. II' "".. 
, .t
.' ,
 '. ':;:f'., ._.",:
".; f....'\'.!.",\.':, , 
.'r-t'I.' ..: ,.."." .t:J': ".J . 
. . .
l.
:.1II ... . t.' 
 . .... 
. ..
.ł
:

ł 

;.:
: .": ,\:., """. 
.
. :..... "!
::
.. ":.--!1J''''' 1.c1".......J ... 
. 
ł;ł

. . 
...,. J.:,...
 
 ...\
 
..'\ :.a::..'.. ..
.. '-'" :t:'.. .. .. 
. f";J;,
''''
:'J!'' .
 
.łt- -:. ,..;,"'.,t.-.,. ..... 
';,.s,

0?::' .t 
 r.
f/

-.
: 
:
:J


;t": 
 .,:.
:
,' :.,',.: ":'At'
' :;j :'[' "):
:', 

,:J<;
,t:

 .-=j',:: !: 
1
 ., r ... .':.:
:
. \..J. 
 .\..-ł .("J. '1. f"..... .' I'.", .ł..
.1-....... .......,,'!<. ....,. .,,
 \
..r 'p.' ł.l 
-', 
 ,
.
' .,

.
'.'::
2° 
 . ,tI-' ',. :: ":
)
!: '..-:::

) '/}; ",
'
 ,x
:;.-T):';
:,:
£{\
::
";0.
:;.i
i:-:..iiJ
,
-;
;
 
 ,";
 '" 
. '. :,'" ....:I
...."1t..ł,
 . ': ,'. . 
:\;

;.
 

....' -\.

I".":..".
'j(';'
';;łr.:
.
';'.<''łl''.",,",,'ł:
i'\

:'

::'- -::ij..
'..... :1 . 
::'" " .
>, 1

Ji
i
; (. ,;' :
:


;
':.;:
:::':,:
:
}1
'
.
ę'\t:.
;

:::
t
 > ::
;
;

g
:


;. 
"'d
', ",- !i.l-""'>" 
\, .,.:ł;..j:..., '. ...,-.,..._
.. t.,;,
F..,..,'
'ffJ
""f _,;",,
,,''''IJ '.,",."'-.,...
 
.
11
;:
t.
.t
It\'
łtit.

'łf.!
r:j
lj
; 
,..t-:tt .'.-}:--" :. . . .:;
;.ji:}.l
::
-


i:
.(,(' I .t:.

.J..:..-. 'iik.:
.;. - .... &:. . \.!.
 t

,-",:
 ,

 ,ł,'b:i::;'t. .
,... 

t.. 
. ("r..lł.::' :.t;:.. ,.. .1....r."'.t'.,.':I... '..; r ')- -, r.Ą'.
.lr
": 
.. 

. 
,';
l-":r..( 'r.
') 

.:-.:
 
.
.i. 

)..': ..,.'..
:. '\C'.'!' ,;;.';:.t
f{"";
i:r
:,,;:,....\,...,
:,:;'<'t..; I"
"
 ""
\-=" ,-.:,.' 
. 
\
:t4'1 I 'i;

:,L:,::
<
:;
,*
'::

:
 ,:
::
::::r

:

';,:
t>
:
J
?
,
f;. ,':' (

"'. 
, .
' .t.::;:\, 'J" "-->i.,'..'..." ,.l- "",.., --,", .,--,.' ...., '. ">,\ ,1. , ....,'k". ' .....' ,ł, . 

1

ft",,
i." :;
J;':" //"'.',t.' .
fl" ;'


'_ 


23. Nazwisko ppor. Henryka Budnego wydrapane na papierośnicy 


117  


J
		

/Licencje_075_03_120_0001.djvu

			ł 
 
 
1\

 


:}
,\ 


\ 


-"-'- 


" 
\ 


Ił 
\ 
\>, ..J 
\1, , 
'\ - . I.. 
..,).' .,
,' 
".-Ll-'-- , 
.
 .:

 , 

 .. . ,,-,. 


24. Nazwisko Domański wydrapane na menażce 
.'
.:'1!!'!" :: ',: Y':;
'r 
. "'... ", " . L :, 
'{ :. ..t
', ,':. ':
':'" ; ,
 fi.r',
. 
.:ł.. -łj l.$.:..- . - . 
 -f,:'::ł')J,: 
. . 
......' ""(" . ',' .:' .r
 
l 
I': 


}. .. }... 
.. 


. "':-.1 
. - ':-:-;,:j':; ł . >/; 
. I . ... ....1 ... 

!., 
.;.1 1 '.
-
 
. .) .. 
\- ..-:: 


. ] ,(. ,: " ,....', ' 
,.:, ;
.
' 
. 
. fi. . . t'
J ol. -. 
.' 
., - - . 
 ' 
. " ; ;
 ' - " 
t-t - ! .
-.';t
'- ,- 
:ł-'::, 


, 
.;...,. 


, t ' 
. ' 


1:.'.
. , !:;. , .; 
" , 
., . \- 
"'1 :. ;.- uJ ..' fi.:-:.. .:>' ,iI 
 . 
, .
 
. '
't .::--;.)
*r' 2" 
- 
. " -:,_-
 ,; ,; \lJ".j.\'
' \ . 
.. 
.
, - ,,:.,. !' "'" 
.' 
 
Fragment nazwiska por. Jana Łukasiewicza wydrapanego na manierce 


I, I 
." } 


" 


't 


Q.;.., 


)-i' 


25. 


'oi\ 
26. Nazwisko ppor. Adolfa Mameloka wydrapane na papierośnicy 


., 
..).' 


27. Nazwisko por. Ludwika de Obym wydrapane na papierośnicy 


118
		

/Licencje_075_03_121_0001.djvu

			Papierośnice 


-g:". 
\. 
f' 
f::: t
: 
:.'I 
l 
"II" 
1-- 
" 
'., 
" 

t, .. 


28. Papierośnica drewniana z inicjałami GM 


1 
. 
I l 

\\ I 
.., 
,,
 
,-,\.' \ 

. , 
I 

 \ I 
I ' 


29. Metalowa zapalniczka benzynowa 
z inicjałami JK (?) 


30. Metalowa zapalniczka benzynowa 
z inicjałami EW 


119
		

/Licencje_075_03_122_0001.djvu

			f- 
I 
/
 " 

"j>\!lv: ," 

7f
 j' - 
\.j
 

 
- - - 


.
 
''0' 


y. 
"," . 


,,: 
V 


'\ 


31. Bok drewnianej papierośnicy z różnymi inicjałami 
. ,1;': \ ' 1"; ,.:.[
 ; _ 
II '" ; l} I,;' If :' ,u . \ '1.
:.ł:: 1 ; 
 I ; l' 
'.,i {liT ..", I "l \ <; tł. I łl l. I 
'o, (., :i' .:,' . \,1 '." 1 '" -:' , ,t f. :1 
o", ".iI J
rl 


 .. . f , \ . 
:' ..' 
-.', '" ,\, '.' "\.],,.! 
 _I 
 ' r ':' r 
't-;,;-, h ';lli:,
: 
:L' '. .:\ l
', ," :,- 
ii::I'1 
 ł '", ':!' , '.. 
 f ', 1 ',.;,1. 
. fl . o, l, .IA '.. .. n 
'.. ',(: 1.:, :',....\...:;, ,J(, ...
, I:;' I I, 
L "'/ 
'I'" - d
 'Ii ..I', 'i" 
l;,' ..':' .;, !{ '/,.' 'V I 
:' ' I , t' ł: : 1 ' 1 '; 
".,: -. t- I -. J; . - J.
 ',' .. I . ", 

J I'
" ])i'l 
.
:L.....:, :11::. ; 
,,
 ;', ,,
.' 1--
 ,J t ..,.,ij
t "g 
 
r:r.: '!r!
 ::; '..,.:<,: ,', :,' .
:
:; '{: I ;i
;'A. 
lj ,1 'l.,! " 11 
 . J !' 
",' . . 'ł1 
 II'" I . -'" T. J
: 
/ ,'/II 
'I.' - ,. - - I 
 II! 
, '1:<'" ,.., 
 ' 11 
' ":" r : ,', r .ł :!'. 
.. '" 
ł l' ,,' "'1' 
rą, .
, '(I' 
, ;:<\ ,i ł , 
, \:, :1' '" ,p,! ".,' U 
t ł 
'j' . / 'l ......ł 
., 'j, " 
',' " " '., I L., I 
.I
 " \' 
,!\.J 1 J'
, ' 
. . . t .) 'J .r_ 
 \ 1"', 
l,' :
I' \ ,(, 'I' l"
 I J ' 
!. '
!I" 
 'j , . ,,. 
,- 
 :;, -'tJ ',;: 1 
 
.
 ..
. \ .1 I '. '1I1.'t.... I ' 
'.., 'ILi I ,.\ , ' I' " . ," , '
 
" : ,', I I ' ,', .,,' 0'.)' 1 
'-,," f}, 11" ',' II"'{" " "1' 
'
i\ ''1' ,1 ' :,' 1 1 ::,', ;:: i,l \ , 11 -' Iii i' I " 
 ' 
 , I I ' '»!J' 
. t . ' I 
 ,'.. I ' .. . J "'" l ,I: . \ 
.I,'! ) ",.,...,' h'.- IJ' ','., , ' I .." 
'.'\ i iI;;' 'i.., "' I ' ", 
 .;, 
 ' ,"1! ' .: 

 1 '1\ 'l' I' " ' .,'.'" ,'..'iii, i' 
:,ł r -, 'ii I ' i. 
 : Ili
 "1 1 \ \ ' I , il , ;': 1' 1 ' ,J'" ' !,
,', : 
 
,[ I ,." I "H 1 . I' , 1 \ II" " 
I "I).',
 l'. ł r 
.. r,,J"} . d 1 1'1
 ;i \'.; '.1 
II' ., I " ' 
 I " 
 1 
1 I ' 'I", , 
':' t \ 

 ,.I ,I "I -I ... -\I' " I'. 
'!\i.\
" I
 ,:1 1 " 11 " " .Jl:, '\r,:-- 
'!, /. JI, ą I, I ' . . 'Ą\' li 
J" l ł
 l. I \\1 


- ,I' 


.r '", .' 
I ,1- ," :; 

 
: .
.I
I. i 
' I . : , ,-,,. .' ',,1,., " fu ' '. 
< r {I{ '- .... 
f( "d . "t- .. - -. 'O" ',. 
"j" 'I J " 
 '" 
i l . . ( ;,". 1 ,I - ...
;_ 't':" 
" : 
,. 


" '. :I-i, 
,. h' ,,' 
°t 1 . \."
' - 


.,1. 


'I' 
.'<.( "-.J 
r 


.ł-. 
i' 
! 
" 


':i
 
&., . r "1 
,hl 
. '. ;;;"/i:}:' , 
 ' 
.
J-; . 


;! 


. 
-1\ ' 
fr, 


32. Przykrywka drewnianej papie- 
rośnicy z herbem "Trzy rzeki" 


33. Przykrywka drewnianej papierośnicy 
z herbem 


120
		

/Licencje_075_03_123_0001.djvu

			\{nli...i,. I J

 .3 

 M9
 y---  X, / \ n 

i;< (t
l
'L {I.(
S;

S \A.{h 
\, .5t
nłK


""'.M
 
. . ,3f - 
 C I I'l {I" v.1JvI 
-t
, 
Ul.-'SG -5G 


"re. Ewa. GVI.-I-
eK- lMV1D4v 
tJ. r
D 23 
=14 - 2.1-1 52C.uc
V\I 


)'2.C\.VlD 
V\o.. r 
 I 
Ń£\,
,\
I\L 
 I/'IIO

O 
\')hv 1: J.
t ,AGijl, s\tw:ot<
 &-:> 
({,,-
 ()J,woV\V 
Ov\Wfci 
 m


 I< {tVloaWi
 w S(h'
t yoQ

 
W
 
eólWVJ,. 'rJ.i
cł.. I ''lllJlwioIJ.owtJ.)v'tl''\ ..ł, 
h
rł.t \04 

 
A

o '
I (lt\

 V{. P. l,
V'\
J.v _ 
 obot.€ W .słovlo

 u 
.1f...,Jfu .
.DJ.,.v"!1. ... 
 2' '" 
 I ..,.,v,,-''''''' 
 !, f'
 
2 "d.!J.Jlw"'l'r 

 ,
 <./,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,-.1& ;,J-..;.. 

Wc1Y'1 J(
() O
 I 
1 Jiu,( (:'!.hk IJ"'''j;;'''; , 
'.w
 F ,(.. M'ffl ..... 
 
",:., · 
v.i
. J' ,.vi, 
....... JJ , "li' -'"' .U--....;.
 I "''''. .,( ""
 · 

 

t %i \IYIO

'" b
 
:-\
 ,"o!-ii
"'4t'tA
'I; (

 t.4-i
) I yVI
{ (>aGIt1..... 
Jlt ",JJ-, 'M0!''i lo IJII\W(. 
o
, 
 I(o..eó...
w.. 


 ./ li- ' tv D .f 

. \ii.t.f""" l'J' "' ) ,J.""'I:\"SI0\>' Q. I ,W., wie.M'V ' 
i,"lA. , l.v-.


. 
W1 " 
 VO


).! , lVlii:'1.I\.:
\'\AJN) (::"
\

:'Z
Y 
V->\f;-IJ" ,1,,

 bi yY'\ 
 i
y
tt\A.
Q.. ,- .
-: 'I f/_ 
; 
-I\8..1,\1/l0. t \{oo/c."W. (I ."..:,e,,,,,,:,\) 
A-witl. 
}.\IJ.. {J1PJW"''I.;\
 

.... I) (l
ę !(,..I,,
'O
Ci , 
(:\"v'(/!.\oJ\ Vw- 'l{o,(}"
 (f..t.tA1 Y '1 \w-\M£L \N
bL\.V'\\" { 
1.(1.,:\[:. ('1J!;'(Z.o..W-i... 1 
p

 'ca.	
			

/Licencje_075_03_124_0001.djvu

			Sygnety  
--- 


J- , 


\ 


\:..- 
'C 


'---.... 


....  


35. Spinki do mankietów z inicjałami SP 


, 


, /1 


.' 


38. 


36-39. Sygnety z herbami 


122 


,,1 ,II 


36. 


39. 


\ 


". 


..... 


37. 


... .... 


-ł....
		

/Licencje_075_03_125_0001.djvu

			Znaki tożsamości 


... 


r 


.- 


.
:.. " 


. 
 '. I" 


".. fłr 
. ._f" 
, 


-  


.......... --:" - .
 


, 
.
. ,,'.- 
.
. - ."{- '. . - 


" i,' .... f, 


, , 
-
"""" . -
.. 


, : f "- ;Y 
 . ';',;. 
' 
 '" O'C' 
- .. r.er . 
'
.' )"--1.,,- -:.:. 


\ . 


.. 
i4... 

 

".J..... łJ"
:"" 
"'.:\.i'...: 
-. 
..
+'", 

 .' ,
,,
'!i'':\7 
.
.fi .,.
 Al..... II" '-i -I . ł "','. ._ ".;. 
":o. 


.. 


...... 
) 


.' \.. p;" q,,,: '. ł.-, _ 
,.,1,. ł"-_' . '...JI.. , 
;...
 ",':'!;" 
:7.;.: - 
',;. <, 'J . ,''- - 


_ f - - -.- 
/ 
( . ,. 


7 '- 
..... 
.. 


'ił.. ',' 


',
 


\ 


.. :" '<. 


40. Znak tożsamości ppor. Dawi- 
da Berencwajga 


41. Znak tożsamości ppor. Zyg- 
munta Cybuli 


. 


.. 


7.-""; j'" ''; 
.L.J' " - '..i' ," 
.1). ., f 'lit. , 
, 
. .'
 UF' r ". '. 
; 
,o".fI ",(\ 

. '. '
.".-'

 
".. '..A,... "- ...: 
 


---- 


. 
" 


..'- '."-t. 
. . "'h 
.\
... .' j
 


, .'JLESŁA...- 
, ''''1 . r . 
}o" 
S...., A P EG A: 
- ,-,.ł, 

,.zYl'IJ '1< A TO L. 
..,r-. )J..1f >r 'J Z f 
. v 
 
Jrf.:l '.L S 
'L'1t!1 S 1 ET 


.. 
 ,...'k 


-0 ,'
')' 
. ,,:>, , ' , '. 
,ł :
 , .;t;\:':. 


'" t.
: 
,",' .

 


.
 'o. 
.
 . "' 


42, Znak tożsamości por. Zyg- 
munta Płażewskiego 


43. Znak tożsamości por. Bole- 
sława Staręgi 


123
		

/Licencje_075_03_126_0001.djvu

			. l 


l' 
, :'¥:!c 
.
 


I : 


'...{. 


" 
 l I I 


44. Znak tożsamości por. Józefa Na- 
umowa (awers) 


45. Znak tożsamości por. Józefa Na- 
umowa (rewers) 


-ł-  


. 

 


: 


., 
, . 


- - .,?f.. y "'. 
, .
' I d
 ,\ ".: 
- _.. I, '\ f'-) I ,I _'
....
,- 

 i-: :l

'
 
 
1 '. I. rj
/
 
-
.. ._- ) v'. 
 J J . ł .:./4:: . 
.l. ł!i';?1 ;, '. 
,Ii; 
.i " . '.:' .:;::,'. 
.'In,! f li,-, T, 
)\' .( . ..r:1 . If T r 
I
 }r?'; { . \!. 


. 
A 
"-". ....,.:...*; 
,
 ,j' 
,:,,'.l 


. . 


:'1: " 

 .=. c." 


. 
'..'
'..- .
.
 


I v.:
.-. -.;4 

 1. r
ł 
 .,! t .6
 
,'- "ł,r. 
1
1:
,'! .<' 
. Y':.v !.. .'c' 
:---... . 
-"\ .. 


. 


46. Zna
 tożsamości ppor. Bronisła- 
wa Zocły 


47. Znak tożsamości por. Mariana Ma- 
tyszczuka 


124
		

/Licencje_075_03_127_0001.djvu

			:",h.'f- .... 
.
:.W
' , : 
l
\ I' 
),W 
--:,,\':
. ., ... 

 .,. ..., 
I.... 
I. .'\ 

: \{
'l.t/r' 
1ł-- . . . - 
'
 . 


I.
. _ L_ J"1 
I \ I '\ f . 
 .,.: 
" .. . -ł..' " 
',,"/t "I "lt
' '.\
r: 
. 
. . 
 
I \'11'\"1' 
 
 .!

:",
,: :.
 . 


48. Znak tożsamości por. Tadeusza 
Bukowskiego 


."" 
... .. 


:i -
'
 _ 
"- ,) 
. 1 "",,-., 
. .. , 
'.I\ ... 

 


.' I 
- - . 


" :.' 
, 


. 
 .. 
L') :- 
. , 


. '. 


50. Znak tożsamości ppor. Tadeusza Pisar- 
skiego 


'5 Zc.' 
 l J ł
.-\ 
,'''- -\ 1\1.1 ,
 \ \/ 


:.-.\ i 
P 


J f- 


49. Znak tożsamości kpt. Stanisława Szczuki 


... 


, .
!:r,,' 'i'" < '(:ł'
 "t d? 

"n 
:f'p 
,:o.i
l..
WI \ 
t
:R:':X):" :j

\
£

V! 
.' 
I"i FII;,
'
'r; .;.. r '::>rr t " 
i\: 
 I .

 :.:. 
;._
 


. ...ł...... . F'oL 
';.\2'; 
 1n..... 
h,. Z." 
- . 
1 jU31\'\Q'L'O.r;'d
$. 
I.J\ \:.'1'I"
R
7 ,... ) '
I:
' \ 'l
' 
.. 
" ł- , . h ... .:.;.!.}, ,1._ '1.: 


51. Znak tożsamości rtm. Mieczysła- 
wa Brzozowskiego 


125
		

/Licencje_075_03_128_0001.djvu

			\E

 -.\{().t '&1' 
l'. ,v_ ,....1. .
 
"" \ 


.-- 11 } . 
 ';i
 . , 
. ,
 
 ' 
, t'. 


-.ol .... . '. 


.. - z 
'''p!f\l rc . SŁ 1'
 
,,( 
.. -, - 
r 
; J.\. rr 


r 
 


....
... 


'r,
 
'
-,
'V' 


;,j' 
. \V...I- s' L.r.' 
 


k .Lt\, 


l, : 


52. Znak tożsamości por. Konstantego 
Tabeckiego 


53. Znak tożsamości por. Mieczysława 
Dzusia 


...' 


""'\ 
.. 


\ 


.\  ( 


'- 


. 


, . """" . ,. 
ł.:. I.".' .. 


- , 
 
'.:.IU' 


ł 


. 
, . 


.. 


..... .. v
 


t.  ¥  


,,
. 


'. 


'ł 


.. . 


- _ 
 ':..) . 
.- ." 

., t. .' 
" '. " " , I
' :tr'!. 
 · ". , 
. .' "'f"\.
 -")j;J'
, '..;..:... ....: '.:'1 !
' 
j,", ' t 
. ..

../i I , 

 
..'
 
 
, '. .... ....\i' . " 
,,""'. " . > 
,.-.q 

., ,-"" ..,
 
. .t'Pir.':: " '. 
.-: ,J\" 


'f .' 


.' 
... 


",' 1 


w 


. 


\r 


..,. '. " 


. ....."\ 


-- 


- l," 8' 


., 


....... 


54. Znak tożsamości por. Mariana 
Pierzchały 


SS. Znak tożsamości por. Józefa Zuła- 
wińskiego 


126
		

/Licencje_075_03_129_0001.djvu

			--
		

/Licencje_075_03_130_0001.djvu

			If(cJ ft; Jo GL 
PJ

 
 Co-- 


Biblioteka Główna UMK 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
300040466898
		

/Licencje_075_03_132_0001.djvu

			, Biblioteka 


Główna 816388 


UMK Toruń 


Biblioteka Główna UMK 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
300040466898 


\ 


I J 

A'. 


.Ii.p: . J1afl}{f
Q
 
.' '
7bI11IeIDICZ,
y_,:
' 
'-"J
. 'T ODZNA"tZ()NY MJ:DAL'EM. 
'-- NIEPODLEGŁOŚCi' 


I ,
 
. . . 


" ')1 I .'. . 
 
l.)". 
L
 
 ,; .
:;, 
 .j l 


SEKRET AR :;' 


. "! I .A I to.I',' 
""';. " IM
::>' . " . 

: . 
:
. , : . , .'
 
\' ':'/"l-.:
-: <;1'",1; ,,1.'..,,- ., 

 
 '
!: 
l' :..,. -.:.:'".." . 
. 
.. ;}
Y:

:, (d./'" 
f -' I: :;':r
',., ..: 
I 


"jjdz t1l0 a.nUl!.łll Skuro'lłw1 Cli/;" 
. p:d
i;-i2-;;;;,
i;-i
3i-;:--- ,. 
Z".1I1.dC
rl0 
-::::::::
:- Z
::

b
" u
 t. al' 
--'"-' - 
JtJr..f nahtl do Sit "u DOlló4zt.. 
( SIr:If.I"..:III' 


s.., 
ta'J a"I..ln
ra.1 
 


. ,. 
. 111łJ. 


Biblioteka Uniwersytecka UMK 


1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


300040466898 


816388 


-..