/KM_01057_1933_65_K_53_01.djvu

			" -}. . 
 '"-- 
 II 
(Ił: ....
.. 
 .. 
 
'" ':f .
...- I'.', /.::: -.
 , 
 
m
",:::..:;" 
;- \., I> -=;' _

 :
 
 .
_
 . ; _ : z . 
 - 
=
 R 
 - . 

ł
J
;;r.'" lii:)}f -'. \:... :::"- ",' --." < 

 . ::"-.::
-:£ J 6- -. iE
 .- ...::.-- ::;;;:::-- -=-- -:::- - 
i'.
:-':',,' .. .... . t-. -

6
.t,...._ .... 
 
 ..:::v
_ 
 

 
. !'.....
 - 
 
 - - 

 
.'?
::... 
' 
' .- 
. . fiJ :..: 
.

. :.." ---;--:i. ..;;.....:lt.A..:!..... . _
- - 
 
 = ..:: :: .;;. -:7'" ':-.,.:::s.... 

 .....:'..Of- 
.. . .;" 
'. ,...fj_'J.... .j' .... . ___. - :...-.'--; - . v -- v - -....: 
 
 C5 " - 
: .

' -,:
'- " -J

." i£
: <;-:
 :3-___ 
ł
-=-? o- -

,- -
 
'.
.:': ." .' ,-.t;:.. = 
, -,'- .-- . 


-: 


Itb :
-
 - 

ł J 
. . .
 


, -:::-:..-=-.--  .. 
. .---
 . - -
-

. -. ' 


-----.:.::::;,:=-- . 


t- . 


.: "':'. 


. ,,:, 
', . . .--=-
 


n 


., 


D ,.fi .D 


. t 


.' 
". . I', :;- .
.,-'.

-,.." '.'
 .-;C" "'__ '-
r' .', . "'.
....... .'-.' . ' 
.- 
" ....._ '. 
... -, 
-_.r.
.-.t 


- 
"':- ::,:::
',,;,,"'-:-'--,,:,.-"-=- 
-- - 


J  


.......... 
.1 " ': 

 / 
. 
...-- l, 
IQ ! ! .- . , 
-- 


I 


I 


in  


-.- 
. . 


N I E I) Z I E L N V (J o D A T E K tlP I E L G R Z Y M A'. 
-- 
i-elplin. dnia :-11 
rDd.la 1933 


.. . 
. . 


Np. 53 


Rok 85 


- ... 


Prawa autorskie zastrzeżone. - Przedruk wzbronIony 


Na 


led ielę 


o Bo em Nal'od en lu 


E w a n g e II a św. według św. Łuk. 2. 33-40. 
Symeon błogosławi dziecię Jezus 
Onego czasu Józef 1 
\arya, matka Jezusowa, panieństwa swego. A ta \vdową aż do Jat oŚłndzie.. 
dl" v.
o\\'(}l, s;ę temu, co o ninl mówiono_ I błogosła- siąt i czterech, która n
e odchadzała z kościoła, po- 
\vit 1111 SYll1eon i rzekł do Maryi, matki jego: Oto stami i modlitwami s.łużąc we dnIe i w nocy. Ta tet 
ten położon jest na upadek i na powsłanIe wielu oneite godziny nadszedłszy wyznawała Panu i po- 
w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. wjadała o nim wszystkIm, którzy oczek1wali 'odkupie- 
I duszę twą własną przenłknie nliecz, aby nlyśłi z wlela nia Izraelsk1ego_ A gdy wykonali wszystko według 
serc hyły ob
awione. I była Anna Prorokini, córka zakonu Pańskiego wrócili się do Galilei, do Nazare- 
fanurl )WB, z pOkolenia Aser; ta była bardzo pode- tu miasta swego. A dziecIę rosło i un.1acniało się 
szła w leciech, a siedem Jat 1yła z mętem swyn1 od pełne mądrości, a łaska Bota była w n;em. 


.
..... 


Na uroczystosć Nowego Roku 
E w a n g e I J a św. według św. Łukasza 2. w. 21 
O imieniu Jezus 
W on czas gdy się spełniło oś m dni, itby obrze- I które było nazwane od Anioła pier\vej, niźli się u 
lano dzieciątko, nazwane jest imię jego J e z u s, ty\vocie poczęło. 


"->.
1*. -- 


N 


PR 


Wielka i Uroclysta to ch,vila kiedy \v ostatni 
dzień ro}{u zegary \vybUają godzinę dwunastą. "rn 
ch\vila, którą jedni witają z kTclichem \v ręku i z 
pustym śtniechen1 na ustach, a drudzy \v poważ- 
ucnI milczeniu, z" cichenl westchnieniem do Boga. 
Jeszcze kiJka krok6\v, a staniemy na progu no\vego 
roku, jeszcze kilka godzin, a rok 1933 utonie \V 1nc- 
zu przeszłości. Czy smucić się rnal11Y, czy te. ,yc- 
selic? Czy żało\vać tych dni l11inionych? Pró2nc 
5ą żale i skargi; co minęło, nie \vróci się nigdy. 
Jedna tylko rze.cz jest ważna, c 
y dobr e ten czas . 
spedziliśmy czy Bóg jest zado\volony z nas i z na- 
szego ży,cia. 
Wiem}:, .- e co istnieje, przeluinąć tnusi. A jednak 


... 


fiU 


2 pe\vnym 2a1eln łcgnalllY ten rok uchodz'lcy, Żt")- 
gnanlY go jak dobrego ,pr yjaciela, J 1.tórynl się 
zżyliśmy.. },tórcgo serdecznq darzyłiśłny 111iłością. 
Pe,,"nie, że niejeden za\vód nan1 spra\vił, niejcdJlej 
nadziei nie ziścił, niejedną krzy\vdQ \vyrządził i 

 
czasem surowo siC z nalni obchodził. Ale i 'v ubie- 
głYIT1 roku Bóg czu\vat nad nall1i i błogosła,viąc 
rękę S\vą trzymał. Jeżeli sądzisz, ,. c . ...byt uciąż1i\vy 
krzyz na ramiona ci \vłożył, nic uskarlaj się l,\ 
,vcześnic. Co dziś u\vażasz za nieszczęście, Zd 
]{r7y\vdę i nic ..astl1
. oną ]{arę, to \v inllClTI zupcłnie 

 \vict1c prz3dst:1 \vi siQ tobie po rol\u, po d,vóch lub 
tr
cch latach_ l poznasz, ic to b
;ła łaska i błogo- 


",
		

/KM_01057_1933_65_K_53_02.djvu

			- 413 - 


sławieństwo Boie, że t\vnrda.. szkoł
 cie'rpienia. by... 
ła po rzebna doł twego. zbawienia. ' 
Stojm;y u' pt oga nowego. roku
 a, różne myśli ci- 
sn . się nam do
 głowy. Jak- szybl{o minął rok ubie- 
gły! Tak niedawno; temu składaliśmy- sobie- życze- 
nia noworoczne'!' A im starsi jesteśmy, tern szyb.. 
ciej umy,ka; ą1 lata. Niedługo już, a staniemy u kresu 
"Ycia Bo czem jest życie,? Kwiatem t ledwie rozi. 
kwitłym, a., już więdnąc'ym
 Przelotnym po\VieWenl 

iatru" eieniem na jedną- chwilę zasłaniającym zie- 
mię,. kro.plą rosy, wysychającą na słońcu, jęknię
 
ciem dzwonu szybko ulatującem. Takie jest życie 
ezłowiecze
 
Ale jeżeli tak szybko miJa, jak bardzo ,cenić mu- 
simy k .dą najlnnieiszą .chwilę! Jeżeli tak skąpym 
czasem ro porządzamYł jak troskliwie pmvinniśmy 
korzystać z k,ażdej godziny! I to jest pier\vsze po- 
stanowienie, które katolik dziś powziąć powinien: 
korzystać z czasu, nie zmarnować ani minuty. Czas 
jest bezcennym darem Bożym, jest wielkim skar- 
bem, którego trwonić nie \volno. Można wszystko 
odzyskać, dop-óki żyjemy, można krzy\vdy napra- 
iwie, stracony majątek na nowo zdobyć, nawet hn- 
nor odzyskać
 ale zmarnowanego czasu nie odnaj- 
dzienlY ju
 nig-ay. Nieodwołalnie zgubiony, jest czas, 
którego wyzyskać nie chcieliśmy. 
Jaką wartość czas dla nas posiada? Ma wartość 
nieba, jak mówi św. Bernard, gdyi, korzystają.c z 
czasu, zdobywamy niebo - Ma wartość Krwi Je- 
zusa Chrystusa, gdyż przez nią uświęcalTIY ku 
wieczności przelotne czyny, dokonane w czasie. -- 
Ma wartość Boga samego, gdy l w przemijającym 
czasie dobywamy Boga na wieczne posiadanie. -- 
Kiedy więc na progu nowego roku nowy okres ży- 
cia nadchod ił nowy otwiera się rozdział w księdze 
żywota, estawmy bilans minionych dni i tygodni. 
,Tak czyni każdy przezorny kupiec .i każdy mądry 
gospodarz, a nam chodzi, nie jak im o marne pie- 
niądze, lecz o rzecz stokroć wa2niejszą, o wiecz- 
ność i zbawienie. Uczyńmy ścisły rachunek su- 
mienia. 
Pora po temu jest dogodna. 'ryle długich godzin 
przyniósł ze sobą ten rok ubiegły, a ile nich od-, 
dałeś Bogu? Ile to czasu marnowaliśmy na niepo- 
trzebne ro mowy! Jak kiedyś · ałowac będziemy 
tych niepowetowanych godzin i minut, tak lek1<:o- 
myślnie odrzuconych i zmarnowanych! Ka'! da 
chwila iest Bo" ą własnoscią, wypo · yc oną lu- 
« ..... 
:. ';',' , ,;:;::!

;;;t
fł)i

:>
l;fr
,i: ::i
 ;;'

:": 
, , . .. 'ru,
, '. ""p . u,u..1 , , 
. . :",: '. ,-';.:.,41':; 
 
;;,/: 


"1- _ 


. ;ł.
 
. . :.'
 

 .. \. 


, ' 
.- ,: I 
. -<;
"'; . I 
' ' 


".'1 

. 


'I" 


'. , 


" 


"I 


. " 


Orób Pana Jezus w nlebezpJec eństwle 
Bazylika Grobu Chrystusowego w Jero olimie znaj.. 
duje się w wielkiem niebezpiec eństwie, gdy tródła 
podmywają świątynię. Dotychczas brak wszelkich 
funduszów celem ratowania świętego zabytku
		

/KM_01057_1933_65_K_53_03.djvu

			-,::,...,.-:", 


,. .:- -:;.... 
. '.. .- 


.cc-= ._..:
.'--'; , (:-.":. , 


-.-.-., ...-_.:( :;".--'.-,. ". 


- '. 
... - ..... .... - ,- 


.. ,-" . '7_ . 


- - 
:. ;...

' .;:. > -/Oj ,-':
.. -;;;--:.,L-..
. '.. --;."'

,.7. _._'
. "ji,

.... 


(lJłt 419- _ 


;

 


go zesrany, Jezus CtirystUS, l1asza naazieja. PelJiCiemnainleznadanaprzed l1ami Jesł prZysłosć"i 
:wiary i ufności spoglądamy dziś ,znowu na Odku- CZy trwo".y':c ;;,si
 mamy, CZy z dr"'eniem i 1.ękrerQ 
picieła. Na niego bez zastrzeżeń Iiczymy,gdyczekac:na :rzeczy likryte w łanie :plzyszłośoł .-\ 
,wchodzimy na ciemne, nieznane ścieżki nawego W ciemnąno.c WY1'usza;pociąg w,;nJe nane t '. . 
t 
'i"oku.W imię Je ,usa 'kreślimy znak krzYża na cza-: :pelnrone SA 'ws
stkie ..łJl:edZhdy, 'ludzie 'W ,o
. 
le, ustach i piersiach i śmiała zapuszczamy się w gawę:dzą, :bawią .:sięiodIx>c yWająbez frnsJd. 
 
.niezbadaną przyszłość. Mocą tegO' świętegO' Imie- przec.ież niktd'lOgi nie zna, nikt be piec ństwa. O.:.. 
:!I1la zradzi si e wiara, nadzieja i miłość w sercu dróży nie wada l. . Dudnią kola pa synach, ;pędzł 
czlawieczem, przez nie uświęcimy swe myśli, sla- pociąg ,pa 'wysokim nasypie, a żaden z ,podró" .ł1}1cIt 

a i czyny. Czy rad aść nas spotka czy smutek, nie staitrwożnic 11 akna.Wszak .na czoJe poc. gq 
przyjmujemy jedno i drugie w Imię 'jezusa. Ona w ktoś czuwa. Maszynista. zna dragę,S3T&11aly i nie
 
twardej nie dali ustrzeże nas przed razpaczą, a w bezpieczne zaluęty. JegO' oc y c uinie wpatrują si
>	
			

/KM_01057_1933_65_K_53_04.djvu

			.. 


. ,
', -",;, -,.;' - ":.:
., -: . . . ... 
)(f \(:: '»:- :
J':' :- "r 
. ;.: . 
 

., .	
			

/KM_01057_1933_65_K_53_05.djvu

			-Ł-..i.:......'.::: "";.L ....... - "<. :c 
i'.-:
, 


'. .:> ....-. -ł' " 
;,-,'i7 '.- 


..... 421 - 


posaZ'enłowej wysokiego urżędnil\a rninisterja1nego. 
fakty i cyfry PO\vyższe zaczerp- 
nięte z jednej tylko diezezji po)sk'iej, 
n16wią dost'atecznie jak wygląda w 
p r ak t Y C e d o b r o c z y n n ość l 1< a t o I i c k a. 
. 


"Głos Ewangelicki" organ c\vangeli1{ów polskich 
dnia 11 b. m. w artykule "Quo vadis Ec.clesia E- 
.
vangeIica ?" (Dokąd idziesz kościele' ewangelicki?) 
zwraca uwagę na coraz bardziej rosnącą tęsknotę 
jW śród Ideowych ewangelików za Kościołem po- 
,wszech'Dym \vobec pr.ądów rozkladowych w pro 
 
testantyźmie. 
u Nad kościołem protestan.ckim - pisze "Głos 
Ewangelicki" - zwłasz.cza w Niemczech nieza- 
LWodnie w następstwie głębokich przemian i wstrzą- 
sów psyclricznych po Wielkiej' Wojnie, dziwny, nie. 
pojęty los zacią.lyl. Po smutłnych i bolesnych Wy- 
cynach pr ywódców teologji dialektycznej, wy- 
wołujących niejednokrotnie zamięszania godne u- 
bolew.ania, szerzących dezorjentację w obozie nie- 
mieckiej "teologji protestanckiej, nie powinniśn1Y 
się dziwić, iż w AngIji, w krajach Skandynawskicb, 
"* ojczyźnie Latimera, Cranmera i Knoxa, Gustawa 
'Adolfa i Soederbloma, zauważyć można wyrazny 

nawrótł Jawne oderwanie się od podstaw protestan- 
tyzmu i \vyrzeczenie się jego pierwotnych nauk, 
zasad i wierzeń. Zastanowić się należy głęboko, 
ala czego ten ł ów teolog6w c\vangeIickich (Pc- 
Je-r
"Qn, Banhofer, Orchard) porzucili "domowników 
ł .:.
 


wiary" i skryli się pod optckuncze sktEidła ł{'o.. 
ścioła rzymskiego, za którego pięknemi nabożeń. 
stwatni, bogaten1i formami liłurgicznemi, liczne mi 
sakramentami lub nawet za którego dyscypliną żC 4i 
lazną, : celową organizacją, poczuciem siły ci WSZ
-ł 
scy tęsknili. Od słynnej pisarki norweskiej Undset.. 
]{tóra \vystąpiła z nas ego koścIoła, od Axe1a Mur- 
thego,. z nazwiska protestanta, który na każdej pra- 
wie karcie swej dziś na 14 języków przetłumaczo- 
nej książki: "Dzieje San Mkhele" wychwala ka.' 
tolicki kosci6ł, który nie starając się o najmniejszy 
dowód i uzasad'nienie dla swoich wierzeń. przecict
 
jest najpowa .niejszą organizacją kościelną na s,vie
 
cie, podczas gdy protestantyzm.. co zawsze I 
wszystkim wszystko starał się u asadnic, rozpada 
się i w jawnym znajduje się rozkładzie. nie batdz,} 
różni się wielki i wpływowy Karol Barth, główny 
filar niemieckiej teologji dialektycznej. Wszali 
Barth głosi pocb\vały na cześć katolicyzmu, on u- 
bolewa nad tern, Iż protestanckim sługom boskiego 
słowa reformacja ws ystko odebrała i okrutnie tyl- 
ko Biblję zostawiła i tęs notę za pięknemi nabożeń.. 
stwami katolicki e mi, magnifik a tam i, transfiguracja- 
mi itp. Nie kto inny jak Barth teolog, dogmatyk w 
dodatku reformowany przejmuje się i achwyca 
pozazdroszczenia godną rolą katolickiego kapłana 
przy ołtarzu, który staje się w chwili podniesienia 
"sanctissimum u , podczas Ms y sw., twórcą Stwór... 
cy - creator creatoris - drugim Jezusenl Chry,. 
stusem (Le pretre un autre Jesus Christ).. 


'>
r'-<


 
tyfk cj Karmelity= O k 


Pr e 


b 


... . YI dniach najbli. szych ma się rozpocząć w ksią- 
tęCo-metropolitalnej Kurii Krako\vskiej proces t. 
w. informacyjny o cnotach ś\viątobliwego karme- 
lity bosego o. Rafała od św. J6zefa Kalinowskiego. 
Jako postulator w . sptawy beatyfikacji o. Rafała 
.Kalinowskiego występuje, w imieniu zakonu 00. 
karmelitów, o. Benedykt. 
O. Rafał Kalinowski urodził się w Wilnie w r. 
1835 i otrzymał na Chrzcie św. inlię Jozef. Po 
skończeniu szkół poświęcił się karjerze wojskowej 
Yl słu
.bie carskiej. Gdy \vybuchło powstanie w r. 
1863, Kalinowski był ju; \vówczas w randze kapi- 
tana saperów. ew !p.owstańc' y żywem echem od- 
bił się w dus y 28-1etniego kapitana. rzucił \vięc 
carski mundur i podobnie jak jego bracia poszedł 

 szeregi powstańców. W marcu r. 1864 dostaje się 
'jed'nak w ręce Moskali i, na ro kaz osławionego 
Murawlewa-wieszatela ma być f O "strzelany. Sąd 
;wojenny atoli wnosi prośbę do Murawie\va o ul"a- 
skawicnic e w ględu... na świętość KaJinowskiego 
(sic t), · yl bowiem jU7 \\ 0\\1 C as \V opinji święto 
ci. 
By nie otaczać go przez ślnierc pewną aureoli\, 


Murawic\v uwalnia go od kary śł11ierci. Zostaj
 
skazany na dziesięć lat ciężkich robót w kahJrgach 
Sybiru. Przebywa tam jednak tylko cztery lata, do 
ogłoszenia amnestji. Cale te cztery lata pobytu na 
Sybirze poświęca Kalinowski gorlwcj pracy 
patrjotycznej wśród rodaków-zesłailCÓ\v. l'ute.:ł, 
gdy w r. 1873 powracał do Ojczy ny to\var ys yl 
mu powszechny i głęboki · al emigracjL 
R.ząd rosyjski nie ud icHI jednak KaHno,vskie.nu 
zezwolenia na osiedlenie się w granicach panst\va 
rosyjskiego. Wyjechal wiec do Krakowa i tu zatnie.. 
s kał u hr. 13nińskich. ale tytko na kilkanaście dni. 
Otr ymal bowiem miejsce u k
ią. ąt Cartoryskich 
w Sienia\vie kolo Jarosławia Jako wychowawca 
księcia Augusta C arłoryskiego i udaje się tam 
be włoc nie. 
W Sieniawie nie złnienia Kalino\vski pra\vie \'- 
nic eln trybu .ycia. Pokój jego ma wygląd ubogit'j 
celi zakonnej. Chwile wolne od ajęć poświęca o... 
piece nad biednemi i opus c onemi, podobnIe jak na 
Syberii. 
I)od \\'pIYWClll glosu Bo' c · decfduje si
 Ka-
		

/KM_01057_1933_65_K_53_06.djvu

			..,.:;..",.- .,' :?,.-.: ..", '...,.t...". ..' 


. -'.f" 
ł' ."" .' 


. .. 'i-.:c

:::', ..... - 


"'
- 


.' zakonu kar- I koś,cieIHą nł-C puszczał rąk swych pióra-,_.kt6r.emu 

e1ił.ó,,:,. Na powołanie to Wpłyłlę. a bardzo wybił- . a;w
zjęcza.my c
łY .sz
reg bard () ceuflYd . , pubU... 
nie (;ZCJg. Matka Ksawera, karmelItanka bosa, z do- kaeYJ kronikarskIch l hIstorycznYCh, przez któr
 
mu z hr GrochoJskich ksi
Żl a Witołdowa Czarta-o ; przyczynił się znakomicie do 
P:.:. laryzowania 
ryska (zmarła u ss. kermelitanek na Łobzowsklej ; dziejów kJas. toró,w kanneIitańskich na naszej zł.. 

 Krakowje r. 1928). Po;. .ew
.t nie było nowicjatu mi ojczystej. . 
kannelitańskiego w dawnej Oalieji, Kalinowski Umrał 15 listopada 1907 r. w Wadew-ieacb, jaK 

stępuJe do nowicjatu w Gra u. I tam otrzymuje święty. 20 listopada tegoż roku' odbył si e jego po- 
imię brata Rafała .od św. Józef, 26 listopada 1878 grzeb w Czernej koło Krzeszowic przy tlumnym 
r. składa śluby ,,,proste" w Gra. u. Następnie wyje'" - udziale \viernych. Od czasu śnHcr:ci., ,:.nieprzerwanie 
(tża do Raah ua W.ęgrz-ech na studja teologiczne i pielgrzymują pobożni na g)"ób o. Rafała w C ern0J
 
iSkłada tam w r. 1881 ślubY"wieczyste-". Swięcenia .doznając wielu lask i cudów,. które. sklo'nity zakon 
!kapłańskie otrzymuje w Czernej kolo Kr .es .owie 00. karmelitów bosych do wszczęcia e:becnie, sta:.. 
(tuia 15 styC nia 1882 r. ,r.6tk 6wc esnego Księcia rań o beatyfikację o Rafała. 
Biskupa Krakowskiego Albina Dunaiewskiego. . 
Na rÓŻnych stanowiskach wy naczonych lnu Ws ystkich tych którzy doznali cudu 2a przY:ł,c 
pr e przeto · onych, okazal o. R fao' wybitl1ą gorli- czyną O Rafała, 00. karmelitanie W Krakowie p
 

ość I cnoty bohaterskie, które już za życia oto- szą o zawiadomienie za pośrednicłw'em swego k't 
CZyJy gO nimbe:m świętości zakonnej Poza prac,ą proboszcza. 


ł.
 
1 


I 


Dieeez pr e y.k. 
R a(tkJ jubileusz kaplatl's1?i 
Seniorem diecezji p.r emyskiej jest, po CI len 
czlsiejszy czynny dziekan i proboszoz w Brzostku 
(pow. Jasło, woj. krak.), ks. pralat Stefan S ymkie- 
twicz, honorowy kano.nik kapituł
 i honorow
 rad- 
ca Kurji Biskupiej w Przemysłu 
Ks. senjor-jubilat Szymkiewic'Z' u.rod'zir się w t. 
.1842 \v Siedleczce. Święcenia kapłańskie otrzymał 
W r. 1868, czyli przed 65 laty. Następnie bYł pro- 
boszc em we WarzycacłI od r. :I 880, :w_reszcie Yv. 
Brzostk'u od r. 1897. 
Ks prałat S ymkiewlcz Jest w swej diece jł po- 
stacią bard o popularną i otoczoną czcią d1.1Chf)- 
wieńst\va i świeckich. , 
e wi ku Polskiej Inteligencji Kat IickieJ 
W dniu 8 grudnia rb. odbyło sie w Wars awie 
w lokalu A.kcji katolickiej, posied enie RCldy Na- 
czelnej ,. wią ku Polskiej Inteligencji KatoliickieJ .
 
Polsce t na które pr ybyli delegaci Wars a'wy, Lu- 
blina, Kielc, Krakowa, Lwowa, Wilna, !(atowic i 
Włocławka. 
()brady otwor yl pre es arządu Głownego 
\vią ku ks. rektor A. S ymański, poczem falono 
spra\vo ..danie działalności Zarządu Głównego 
(sied iba VI Uniwersytecie Lubelskim) Dra 11 KóJ. 
,.. wią ck w okresie spra\vo dawczym f O winąl 
(1użą propagandę myśli katolickiej wśród inteligen. 
cji polskiej pr e ur ąd cnie dwukrotnie "Dni Ka- 
tolickich ' na Bielanach pod War
,'
r \vą, których 
Jedne poświ
conc były. agadl1icniu podstawy ka- 


_ _, '
3L , 


I 
- 


- ",I'" l 


tolików wobec kryzysu drugie wartości spole,c'z... 
ny.ch chrze-ścijańst\va, przez wydawanie mieslęcz',. 
nika "Prąd", gdzie porusza się zagadnienia' religiJłIIi1 
ne, fiIozoficzne
, społec' ne, ekonon1iczne itp. z punK
 
tu wid'zenia katolic:kiego przez v/łasne wydawnic' 
twa itp. Związek p.oczynil wiele wysiłkó\v w celu 
sparaliżowania projektu prawa małżeńskiego. Rgz
 
pisał ankietę, w której wypo\vied'liało: się szereg 
wybitny,ch osobistości polskich, caly '-nUITler stycz
 
niowy .,i lutowy "Prądu lrc w r. ub. poświęcił kry,
 
tyc nemu rozbiorowi tegoż projektu. Ponadto pO-i 
szczegoln.e Koła roz\vinęly du':ą działaln
ść na p{JłU 
organizowania od,czytów dla inteligencji, Qrgal1izo
 
wania · ycia religijnego (nabożeństwa, rekolekcje 
itp.), ściśle \vspółpracowały."z Akcją katolic.ką, oraz 
prowadziły prace \vśród warstw rob,otniczych. 
 
.wielu Kolach zorganizowano grupy za\vodowe, jaK 
I\ ota Prawnikó,v, Ek,onomistów, Pedagogów itp 
Otwarcie nowego uniwersytetu papieskiegu 
w Rzymie 
Na mocy breve papieskiego wyż s a s koła fran- 
cis kańska \v R. ymie, zalO'Lolla przed 50 laty pr e 
generala akonu, o Bernardo da Portogruaro, ()B 
tr ynlał-a pr ywileje uniwersytetu papieskiego UJ" 
fQC yste ot\varcie tegoza:kł"tdu który posiada 0- 
becnie 'n.azwę "Atheneum Antonianum" odbyła się 
\v obecności wielu ,kardynałó\v i licznych 'przeds1'ł- 
wicieli wy lS ych szkół ko'ścielnych i świeckich. 
Now < J ...
! ura apostolska 
Ks. prał,tt Lcvarne,. audytor nuncjatul y 


ary
 
.,,,..1
		

/KM_01057_1933_65_K_53_07.djvu

			-ł _o. _ o 
 
'. _o'-_.
 o 
 
o":;'
-"

.o :...
 


i
:
,
 i<:.;;;..';:':';'7o 
 h 


- -- __o _oo'oU_ '0'0 .
o_
 
o 
'..' _0.0..... 


'-<.o_I
loo,,, o'
 <
,::.... - '.'- 
o,. 
-'-' 


....-:, ....' -
. 


. .,__ ,'_, 
 :;,.-;f
 .
:' 
 


:
::.;.- -----=:;;,....
 
o_'_;'.
  (../ '.I 
- "'
d - 


sklej, zosŁał n1iano\\' a.ny nUllcjuszeln apGstoJ
kj
l1 
pr y nO\łVOillwor. onych nuncjaturach w l'\.. ub!ikac1l 
tlooduras. i San Salvador. Na kOl1systor ..u r 21 b. rr:, 
le s;, Levanle zostal ł11iano\vany arc2ibisI
Hpern tytn- 
larnYln. ,i.. ;., 
Pielgrzyntka studentów-emigrantów his ,p311skich 
., do Rzymu 
Ojcie.c św. przyjął pieIgrzynlkę około stu studen- 
tó,v katolickiego instytutu sztuki stosowanej \v 
Madrycie,. kierowanego przez ojCÓ\V jczuitó\v.- W 
roku 1931 i11Stytut ten został przeniesiony do I3cl- 
gji z powodu spaIenia gmachu kolegjum i ,vy
na- 
nia To\varzystwa Jezusowego z kraju. Papież .J 
\vielkien1 u naniem podkreślił s Iachetnc 7acho\V3- 
nie się studentow emigrantó\v, l
tórzy' nic chcąc 
przery\vać swego wychowani- chrześcijaf1skic
o i 
swych studjów w . akladzie l,ato.lickinl, dobrowol- 
nie poszli na wygnanie. Kończąc 'P.r7en1ówienie, Oj- 
ciec św. zach- Ił dzie1rą rnłodzie2 do dalszej- \vy- 
trwalej pracy, która z pewnoś,c.ią w niedale'
iej 
przyszłości pr yniesie wielką korzyść drogiej ser- 
Cu papieskiemu Hisz,panji. 
Nowi młsjonar e jadą w strefy polarne 
!W niedlu'gim czasie wyb:..
a się do wikarjafó\v 
apostolskich w Yokonie i Prince Rupert, położonych 
Ni strefach polarny-ch, nowa partia misjonar y kato- 
lic,kiełl. Wikarjat apostolski w Yukonie obvjnluje 
pr eszło 400 tys. mil kwadrat. i ifJosiada 40 tys. 


!'! 


--;':: 


Podarek 
dla nowozalotonego 
mIasta 
Rolnicy prowłncji wenec- 
kiej podarowali osiedlo- 
nym w nowozało7onem 
mieście Lilłuria wielką 
figurę sw. Antoniego. 
Obrazek nasz przedsta- 
wia chwilę wprowadze- 
nia figury, wlezionej na 
wozie aprzągniętym w 
dwanaście białych wo- 
lów da nl1e1sca swego 
prze naczenia. 


.' -:- , ,; :
;:. '
,<,
. . 
-.' ':::
.
 \" ... 


"O,"' .'- ...  .': o ł . ' S,
.' . 


,"O:p :"';\. 
.. ".' 
..
 . "';.t,. 


!
 .
 


-,.\' 


..
""
 . .;>: "ł. . "'\
:.::::::: . ." 
" ': : -:.,'
 . :.:f./;:i
:{. 


.
 I ...
. '::
 '. . .... 
'; '\ :,{:i ..';j;:'i
:'
 

<:
 . :::
 . .,' . < _ o . . ),. ..., 
-,"v. ' . ..£ "'_ :. '.:
", _...=-:,-:'{:
{ 
:; ..
', . ,. . ':'
':J':: "'.. .: " · .. 
,. . , .' '
 


: , '- -. 


'. '-:: 


_. o. . 
). .\ \/::
 ;' (...
 >.
 


:0"':' , 


o ..OT 'r..' . 
.' 
- .' ',..' . 
, '" 


. . '
. . '_. o , .;_
 :::, 
.' ...'). -... .,:- 
v" 


. . 
,,'; 


ł 
: ,,'  .: 't.. . \. 
. ;.t; L T :- :'-." 
.. ....... 
.'-..';... ,', ., ..... '" .:':-' - 
o"... : 

 .,
 o:;:;';
P" . 


lnieszkaiłCÓVI 
 cze
o 8 t\ śięcy 'l(aL\.))ikó\.v.. l
 ,ądy 
pasterski
 spraw.ujel"f £. M. Bunoz. ogółem 
pracuje 16 n1isjou.ar. y .o.ra 30 zaK-Jnnic. ""'ikarjat 
posiada 9 kościołów i 32 placówki misyjne. 
N W' biskup Berlina 
Na konsystor20 b. nI. Ojciec św. przezna- 
czył na biskul;)a berlińskiego ks. dr. Mikołaja Bare- 
sa, dotyche aso\vego. biskupa tIiłdesheimu 
Ceremonie watykańskie w filmie 
Jeszcze w ciągu bieżącego miesiąca przed Oj. 
ce111 św. ma być poka ywany nowy film, w }{tórYłIJ 
przedstawione będą rozliczne ceremonje \v Waty- 
kanie, odbyte z okazji Roku Jubileus o\vego. Bc
 
d ic to pierwsza próba oddania na fiłmie rytuałU: 
kościelne
o oraz pier\\ szy poka fiImo\vy w obee. 
noś'ci Papieża. Dodać na le · y e film PO\vyższy 
będzię udźwięko\\riony. 
Nowe nawr6cenia wsród iakobitow syryjskich 
Z oka ji tr ecie. rocznicy nawrócenia się zna c _ 
nego odłamu jakobitów syryjsk,ch z Wybrzeża 
Malabarskiego w całej prowincji obchodzono wiel- 
kie uroc YSłości pr yczem - jak donosi "Ncws 
Strvice" - anołowano nowe liczne nawrócenia. 
Diece ja l'iruveUa lic y Q.becnie 3000 ]tatoUkó\v 
 w 
tern dwa tysiące dawn ch schizmatyko,v jakobi- 
łów. Biskup z Truvełla,. Mar Theophilos akupił \\
 
centru.m miasta c ny teren gruntu, nI:' 1\ torym 
ma być w niesiona katedra katolicka. 


., 


"'
 

 


o . .,," ....':_ .':; 


. 
>"... . . =:'
 '.
. -' . 
":" -d; ": "-
. '. ...;;:: " 
" 
 . ,,- "",' ',.. . .' .: 
' ,. '. 

. "; t 
 . :
 ::; ' . 

,: . 
 " . . . :

'\.".
' ':<."..;:.;
. 
'. .', .....,. _ _ _ 0_ . o }h;' t, . 
.... '\.. : '0' 
 . 
 ': .o_,

: 
 ._, --1' 


;:-: ')'}
 


, "'
':$" .
' 
<.-. .'.  
"\o" 
" 


,
, 
 ., 
,,'- " ,
, 


-' O .. 
::;


'::-
.:-,:,":". -=.. 
ł" i'< ...::.:.:
:!' 
':
'. >.:.. :

# 

:} 
. ,j


'
:(:
.:' 
',."', .. >., 


- 0- . 
.
 < o ,
....." , 
. )0.. 
. o 

 .',1Il. 


. " 
ił, "-;' 
\;, "-, 


" 
 


. 
.
 :..:' 


-........;.; 


< 
>. .... t
;

: '<
'._,., ';;':". _.::::K-::S...
:.\;

;.
:
 .....:.< ),.:. 
- 


,. 
'

" 


j$'
i:
':It 

 ":=.:.--
-
 
=-r......

 
, ,". ... 
';",,'." _,:
:o.
...'
;.oo; !-.-;:-
' 


{


'
,
ł'	
			

/KM_01057_1933_65_K_53_08.djvu

			-
 
' 


., ; .'
.
:' .: -
.
..:.
-..::
,:7
]<.:.'
. .:...
.. .' 


'. ,
 
.ł......,
V 


. :,).... 
..):;,,,"'T
.'_T':
,,:,...._
.
 _ 


;..., 
,;;,::.:! 


. .4 ?A
 - 
.,.... 
 .... ,. 


( 


:J 


" A L ł
- 1"- U A 
 l \' 
 


3J. XII. Niedziela wśród Oktawy Bożego Narodze- 
nia. (Obrz. pół zdwojony. Szaty biale). 'wV 
zaraniu życia Je usowego przcoowiada 
Symeon \v świątyni o Chrystusie Panu: 
,,'fen położon jest na upadek i na powst:l- 
nie wielu w Izraelu"'. Przy żlóbl{u \v'Betlc- 
cm już zdaleka widoczna jest Kalwarja. - 
Msza wl. 01., 2 kol. św. Sylwestra, 3 
3. 
Nar., Cr., pref. B. N. 
Św. Sylwestra I. Papiela, który \vy.pro- 
wadził Kościół z katakumb na wo)nośc, 
którą obdarzył go cesarz Konstanty. Od- 
tąd. rozszerza się wiara Chrystusowa w ca- 
leln państwie rzymskiem, panującem nad 
światem ówczesnym. Pod jego przewod- 
nictwem duchowym odbywa się Sobór Ni- 
cejski, który odparł herezję Arjusza, za- 
przeczającą Bóstwa Zbawicielowi. t 335. 


Rok 1934 
A J. Poniedzialek. Nowy Rok. Oktawa Bożego Na- 
rodzenia. Obrzezanie Pada Jezusa Cbrys usa. 
(Obrz. zdwojony 2 kI.. Szaty bIałe). Chrystu- 
sowi Panu nadają imię Jezus. Obrzezanie było 
figurą Chrztu św. Było ono nakazane prawetn 
Mojżeszowem ósmego dnia po narodzeniu ja- 
ko obrzęd OCZyszczający. - Msza wl., OJ., 
Cr. pref. B. Nar. 
Św. AlmacbJusza (albo Telemaka), św. pu- 
stelnika na Wschodzie.. Będąc przypadkowo 
w cyrku i widząc zabijaiących sie wzaiemnie 
gladiatorów, pobudzOł1Y miłością bliźniego i li- 
tością dla walczących, wszedł na arenę, by 
przeszkodzić w3:lce bratobójczej, i został przez 
rozszalały tIu m rozszar;pany. Męczeńska śmierć 
jego wywołała ten skutek, iż cesarz Honorjusz 
raz na zawsze zabronił tych wstretnych, tak 
przeciwnych duchowi chrześcijańskiemu wi- 
tlowisk. t 404. 
. I. Wtorek. Naiśw. Imieaia Jezus. (Obrz. zdwoJo- 
ny 2 kI. Szaty biale). Imie Jezus znaczy Zba- 
wiciel. Imie to jest potegą, jest wyobrażeniem 
miłosierdzia. Wielbić należy nam to Imię, któ- 
re Jest ponad wszystkie hniona.. - Msza ,vI.. 
01., 2 kol. św. Szczepana. Cr. pref.. B. Nar. 
Św. Makarego, Aleksandryjskiego, PUSt
Llł- 
)(a kt6ry 60 Jat swego lycia spędził na puszczy 
, . 
egipskiej w czwartym wieku po Chrystus}e. 
Makary = 4)
ześliwy. 
I. Sroda. Oktawa św. Jana, Ewangelisty. (Obrz.. 
, . . 

rost
. S aty białe albo czarne do 
PIC\V
'ncJ 

 


- 


: - .:
 '" 


I 


I 


L I I l.J h? (J ł C 
-- N V 


nlSZY żałnbnej). Msza jak 27 grudnia, Gl., 2 kol. 
do N. Iv1. I)., 3 za Kościół, Cr., prcf. apostoló\v. 


,v,ętej Gcno,vefy, dzie\vJczęł patronki Pa'. 
ryża, na której prośbę miasto to zachowane 
Lostalo przed zniszczenieul przez Atvle. t 512. - 
4. T. Czwarted. Okta\vy św. Młodzian

ów. (Obrz. 
prosty. Szaty czer\vone lub czarne do śpiewa- 
nej n1SZY żałobnej). ,,\IV okta\v<; Ś\\1. fdłodzian- 
kó\v Kościół przery\va żałobę i czci Inłode la.. 
torośle męczenników w barwie zwy)