/DZS_004_03_001_0001.djvu

			, 
. 


, 


l 


dł. 


. 


...... 


\ 
t ......... 


"'- 


l 


IY. 


Ce n n i k 
, 


.\'. ....... 


. 


S PECJALI 
ZAkŁAD' ..JGR 
TORU 


1947 


t 


I I
		

/DZS_004_03_002_0001.djvu

			W arun
i sprzedaż,. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"" 


Zapewniam Szan. Odbiorcc'lw te wszelkie na.lona dostarczam tylko 
w wyborowych lIatunkach I nie sprzedaj4j neslon, dopOkl nie zbadam 
Ich IIwleżoścl I sI/y kleIkowania w moim laboratorium WZllh:dnle 
w staCjach doAwladc:zalnych. 
Wszelkie rekJamacje dotyczące .lly kleIkowania, Uwzlllędnlam tyl- 
ko w prz. iągu Ił dni od daty odbioru towaru. Wysiew nJedostatecz- 
nie klelkuj
cego nasienia odbywa .14j wyłącznie na ryzyko odbiorcy. 
Odpowled.lalno!!ć za szkody, ktOre mOlllyby wyniknąć z powodu 
wykazan. mi omyłki, przYJmuje tylko do wysoko!id cn obliczo- 
nych w rar'mnku, ponadto wynagrodzIĆ nie mOlle. 
Starając sle zawsze o dobre I pewne nasiona nie przyjmUje ładnej 
odpowledzlalno!!d za zbiory I wymkl w hodowłl, które zaletą od 
umleJęlnoiid hodowcy oraz warunk6w lIleby, klimatu Itp. 
W razie wyczerpania t/ldaneJ odmiany, zastrzelIlam .obie motnoAć 
zaatąplema brakującej odmIany przez odmiaJlf: podobn/l' jedynie w wy- 
padku wyrafnello .przeclwu postępowanie to upada. 
Wsz Ikle opakowama obliczam po cenie .amokosztu I spowrotem 
nie prz) muję. Ceny rozumieJą .ię w złotych franco Toruń. a ko..ty 
porta WZlIlędnJe przewozu kolejowego czy samoc:hodowello ponosI od- 
blotca. 
Za azkody wynlkle podcza. transportu towaru czy to z powodu 
zbyt dlulllello przetrzymywania prze.ylkl, czy u.zkodzenla lub badzle- 
ty pod tadnym wZllledem nie odpowiadam. 
Wysylkę wazellr.łc:h roślin I cebulelr, oraz klączy kwiatowych usku- 
teczniam na odpowledzlalnoAć I ryzyko odbiorcy. 
U....adnlone reklamacje dotyczące roAlIn, drzewek, cebulek I tłą- 
czy kwiatowych, uwzlllędmane będą jedynie w czule 3 dni po od- 
Illorze towaru. 


T o ruń, dnia 15 alycznla 19-41 r 


Z UWalili na trudnolić dnkladnello opisania barw kwlalOw, nie przyj- 
muję na siebie ładnej odpowll!dzlalnośd za ewtJ. nle!!d.łoA(!. Jaklello- 
kolwlelr. zapewnienia za przy..ły kwiatostan dać nie mogę. lidyt za- 
lety to jedynie od umiejętnej hodowli. 
Towaru raz W'fIIlanello lub wydanello z moich zakladc'lw spowrotem 
nie przYjmuję I na inny me zamieniam. Jef:ell sposc'lb prze.ylltl nie 
byl wskazany, wybieram ten, który uwałAm za uajodpowlednlej.zy. 
Zaplata na.tepuje tylko za lIotówkę platna natychmla.t przy od- 
biorze towaru. Wysylka na.tępuje zasadniczo za zaliczeniem poczto- 
wym. - Przy złeceOlach wymallających wysylkl knieją. naletytoAć 
proszę uiścić z IIOry, gdy! Pol.kle Koleje Pań.twowe nie przyjmują 
dotychcza. pneaylek pobranIowych. - Przy większych z\ecenlac:h pro- 
.zę o nadsyłanIe 1I0t6wkl lub zaliczki z 116ry. 
Jetell naletność lub częlć nalebloścl ao.tala przekazana z IIc'1ry, 
prosze o tpm w zleceniu celem uniknięcia nIeporozumień nadmienić. 


j 


Ceny nlnIejszello cennika są hez zobowiązania I skutkiem nie- 
oczekiwanych wahań ulec mogił zmla:ale. - Z tello tet powodu 
zutrzellam sobie wyrałnle _tł. zmlaJlf: cen, ktOre w takłc:h wypad- 
kach do.to.owane będą do aktualnyc:h cen rynkowych - przy wlek- 
.zym zapotrzebowaniu proszę Itatdorazowo ze.lelliDlłć oferty. 


Kupujący z jednej sIronI' I firma B. Hozakowskl z drugiej .lrony, 
uzgadniają, te przYJmują wytej wymienione w1lrl1J1lr.1 .przedały I zlla- 
dzają sl4j, aby wszelkie ewentł. mOllące w'f11!lr.n4ć spory, roz.trznane 
zo.taly przez Sądy wlaAdwe w Tomniu, którą to miej.cowość ohydwie 
strony obierają jako miej.ce wypelnlenia zobowląza1\ prawnych. 


B. HOZAKOWSKI 


- 


TORUŃ 


'11111111111111111111..1111111.111111111111111111111111111111111111111..11111.11.1111111.111...111111....11.1111......"11111111111111111111111111111111111111111111111111111.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


SpeC:jaln)' 
ZAKŁADY 


S
lild i Hodowla lasion 
OGRODNICZE 


ul. Mostowa 28 A d re. I. l . g r a fi c. D '1'1 ..H O Z A K O W 8 K I 


T O R U i'f" Rok zał. 1885 


KONTA BANKOWE: P. K. O. BydgolZcz Nr VI.239 - Bon. Zwiqz.u Spółe. Zoroblco;rrych Toru'" - Bon. Goapodor....o Spółdzielczego Toru'" - Po....two..,. Bon. RoI", Toru'" 
T E L E F O N Y: B,uro główne oraz dział za.upu I .przedo*, no..on rołnych Nr 333 - Dziol ..,.."ko..,. no.lon worzywnych I .w.alo..,.ch, preporat6to chemIcznych 
. narz"'zi ogrodniczych Nr 766 - Zakłady ogrodnicze: Hodowlo I .przodoi blatów, rói, drze..... krz_6w, "'lin rotlin de.oracYlnych I cebulek 
kwiatowych do wlo.ennego oodzenlo Nr 33
 


UWAGA! 


nIlllUUlU_UUJIllIIUUUUIIUlI ł-IIIIIII_UII- - 


Kupuję stale 


wszelkie gatunki KONICZYN, artykuły słrlłczkowe, jak: PELUSZKI, 
WYKI, GROCHY, ŁUBINY, nasiona olejste, RZEPAK, RZEPIK, GOR- 
CZYCĘ, MAK oraz wszelkie TRA WY i proszę o opr6bkowane oferty.  
I 


ZAWIERAM UMOWY Nf\ PLANTACJĘ NASION ROLNICZYCH I WARZYWNYCH 


Zaklady Grafłcme pod Zarz Państw., Toruń - E 10206 


I 11 \ ,""
		

/DZS_004_03_003_0001.djvu

			B. HOZAKOWSKr 


TORU
 


j 


\ 


.I 


v 


.,.. 


,.. 


11,,1, 


Erlur  1 KapusIa blaJa Kamienna Glowa 


....4 1\..1lallul r D 


Kalafiory 


204 Erfurckie karłowe, 
naJwcze
nleJSZ(', ulep
Lone Exł I wybli.r 
uu pędzeni d l do hodowli gruntowej. 
100 III zJ 1500,- 


Jedna z najlepszych odmIan 


lO g zI 200,- 


Porc. zł 20.- 


205 Haage'go Erfurckie karłowe, Extra-Elite, 
prawdzIwe, dot.jd meprzr Igmone. Najlepszy I naJwcz"'>!mejszy gat. 
tak do on'pekt. jak,) te,t I do gruntu, główki okr., >;dsle, !inleżno- 
bidle. 100 g zl 2000,- lO III zJ 250,- Porc. zł 25,- 


206 ..SześCiotygodniowe". 24j 
Znakom.'" odmiana do h lz 'u w In_pekcie . II grunll . Tworzy 
główki, -blale wielkie l :-.C16łe. 
100 III zl 1.200,- lO g z/ 150.- Pace. z/15,- 
213 ..Śnieżna kula", 24;3 
najwczE>-'IU""
L 
 ze W
L)03tklCh doty;nie,tna Kula.' I "DuIlskie olbrzymie". Zatem 
kaldf1o,y H.' posiadają najlepsze zalety tych dw6ch typ6w. 
100 g zI 1.500,- 10 III z/ 200.- Porc. zl 20,- 


Kapusia Q łowiasia. biała 


III 
ł 


Kapustę bi.. 1 I '.ue ndl"..' w końcu marca lub na początku kwielma w in- 
s( ach chlodnL, _} _h, a w maju wysadzać na zagony w ods!(:pach od 
40 do 50 cm we wszystkich kierunkach. 
Odmiany powszecbole upriłwlane. 
129 Amager na wysokich głąbach. 
P6fna, tworzy równomIerne, twarde, nlepekaJące gł6wki Najtrwalsza 
odmiana zimowa, która przechowuje SIę bardzo dobrze do maja. Wy- 
malla jednak w uprawie dobrej ziemi. 
I kg zI 3.000,- lO III z/ 380,- 10 III zl 50,- 
30 Amager, 
duńska p6fna, na ms kich gląbach, olllowach !\clslych, twardych, 
okrągłych, nie pękaj.ących, odmiana najPOfnlejsza. 
I kg zl 3.000,- 100 III zł 310,- 10 III zł 58,- Porc. zł 15.- 


J 


ULICA  
. 


MOSTOWA 


2 8. 


r 


-  


'.-7r 


Kapusta głowiasta biała (ciąg dalszy). 
Pierwszy zbiór, 
Znakomita ndj\HL.e" sza odmIana w główkuh słych z mala 
iło,;Clą bocznych h LI. Jest b z Wątpi lla r 'j zol odml a 
II d yż JUZ w Cl.jgu c.erwc" tworzy bard." h'drde g,owy. 
I kil zl 3.8UO,- 100 g zł 500,- 10 g zl 70,- Porc. z/ 20,- 
235 Brunświcka, 
olluzymld, plaska, poźn ,ute glówkl I pękaJące. NaJ- 
lepsza do kiszenIa i uprd'" y na \\ lelk:). skdh:. odmłdnd td.rgowa. 
I kil zl 3.000,- g zl 380,- 10 III zl 50,- Porc. zl 15,- 


231 


Czerwcówka. 
Zfldkomlta WCLL..r j6za odm la kapusty bialeJ o \I. 
lidslych główkach. Odzn", , SIę ZWięzłym WZrł 
szybkIe, wczesne, Jłe I CI zkie główkI. 
I kg zl 3.800,- 100 III zl 500,- 


-	
			

/DZS_004_03_004_0001.djvu

			" 


2 


T O R U IQ- 


B. H02AKOWSKI 


ULICA 


MOSTOWA 


2 8  


...... 


to 


294 Kapusta rMyczkowa Brukselska. 


f 


';1- 


'
 


B.:.. 


302 Jarmuż p6lwysok. 


319. Marchew Kr610wa Targu 


I 


Kapusta głowiasta włoska 
(Brassica oleracea bullata von (sabauda). 
270 Przodownica, 
(Vorbote). Now
1 Najwcz
niejsza a kapust wloskich, rozwIja się 
nadzwyczaj szybko I dostarcza ladne, kędzierzawe, duże, złoto-ż6lte 
IIIc'lwki o trzy tygodnie wcześniej od Innych najwcześniejszych odmian. 
I kil zl - 100 III zł łOO,- 10 g zł 80,- Porc. zl 20,- 
275 Advent. 
najwczeiinieJsza I naj wytrzymalsza ze wszystkich odmian, zbiory daje 
8 do 10 dni wcześniej od Innych.. 
I kil zł 3.000,- 100 g zl 380,- 10 III zł 50,- Porc. zl 15,- 
284 Vertus, późna. 
NaJwiększa z posr6d kapust wroskich o olbrzymich, Ścisrych, pięknie 
formowanych zielonych growach na nlskkh głąbach. Bardzo poszuki- 
wana i polecenia godna odmiana handlowa. 
I kg zł 3.000,- 100 III zl 380,- 10 g zl 50,- Porc. zl 15,- 
285 telazna Głowa, 
llrunlowa, jedna z najwczeiimejszych, o Radnych kędzierzawych 
lIrowach. 
I kg zł 3.000,- 100 III zł 380,- 10 g zI 50,- Porc. zl 15..- 


Kapusta różyczkowa (Brukselska] 
294 Brukselska, 
wysoka, najwięcej uprawiana. 
I kil zl 2.000,- 100 III zl 240,- 10 III zł 35,- Porc. zl - 


295 Fest & Vlel, 
Okolo 15 cm wysoka, gęsto obsadzona dużymi, śclslymi, r6życzkaml. 
Polecenia godna, bardzo plenna I wczesna odmiana dla ogrodmków. 
I kg zl 1.800,- 100 III zł 2łO,- 10 III zl 35,- Porc. zl 10,- 
296 WeslIandzka, 
p61wysoka, wczesna, lIęsto obsadzona dutymi, Aclslyml rc'lżyczkaml. 
I kil zł 1.800,- 100 II zł 2łO,- 10 III zł 35,- Porc. zl 10,- 


Jarmuż 
300 Niski, 
zielony, kędzIerzawy. 


100 III zł 80,- 


10 III z) 18,- 


I kil zl łOO,- 


302 Półwysoki, 
zielony, kędzIerzawy. 


100 III zł 10,- 


10 III zl 10,- 


I kil zl 


Kapusta chińska 
308 Kantońska (Pe- Tsai). 
Nowa wyborna odmiana kapusty; PrzYllotowuje ole 
wIoska lub endywię. 
100 II zl 380,- 10 III zl 50,- 


379 
Jak kapusie 
Porc zł 15,- 
384 


Brukiew stołowa 
345 Smakowa, 
.Mlła, delikatna, krc'ltkolistna. 
I kil zł 380,- 
349 Hoffmana, 
ż61ta, olbrzymia, bardzo wytrzymala. 
I kil zł 360,- 
350 Hoffmana, 
blala, olbrzymia, bardzo wytrzymala. 
I kil zl 310,- 100 III zł 50,- 10 g zł 10.- 
352 Wilhelmburska żółta, 
Dkrlllłla, zielona lirowa, wyborna odmiana jadalna I paslewna. 
I kil El 310,- 100 III zl 50,- 10 II al 10,- 


100 III zl 50,- 


10 III zł 11,- 


100 III zl 50,- 


10 III zI 10,- 


Kalarepa 
324 Goliat, 
blala, gruntowa, największa z bialych odmian. 
I kg zI 3.POO,- 100 g zl 500,- 10 g zł 10,- 
326 Masłowa, 
niebieska. wyśmienita odmiana do uprawy KruntoweJ. 
I kil zl 3.800,- 100 III zl 500,- 10 g zl 10,- Porc. zł 20,- 
328 Wiedeńska, 
blala. naJwcześnlejsz& t drobnolistna, najwi..ecej rozpowszechniona. 
I kg zł ł.600,- 100 III zł 600,- 10 III zl 80,- Porc. zł 25,- 
331 "Delikates", 
biała, inspektowa, delikatna malolistna, najlepsza do wczesnell o 
pędzenia. 


41 


Porc. zł 20,- 


41 


41 


F 
41 


41 


100 III zl 180,- 


Porc. zł 30,- 


10 g zl 100,- 


335 Roggli oryginalna, 
bardzo wczesna, biała, delikatna, z kr6tkim ulistnieniem do hodowli 
inspektoweJ I gruntoweJ, wytrzymara na przymrozki. 
Nasiona w oryginalnym opakowanIU 10 g zł 250,-  


339 "Praga" biała, 
wczesna, smaczna, delikatna 
pędzenia, jak I do IIruntu. 


kalarepa biała. Wyborna zarc'lwno do 


v. 
p' 
K 
w 
n. 
Im 
n] 
z 
w 
p' 
Zl 
w 
m 


100 III zł 1.000,- 


10 III zr 150,- 


Marchew jadalna 
360 Amsterdamska. 
Półdługa czerwona, o krc'llkim ulistniemu, wczesna, bardzo dehkatna 
w smaku. Jedna z najlepszych odmian do hodowh Inspeklowej. 
100 g zł 200,- 10 III zI 25,- 
368 Paryska 
ndjwczeóimejsza i najkrc'llsza, p"lwle kulista, tak do uprawy inspek- 
towej jak i IIruntowej. 


4 


100 III zl 200,- 


10 III zr 25,- 


370 


Feonia, 
(Czerwony olbrzym). Nadzwyczaj duża, p6fna, zimowa odmiana. 
Jedna z na ł .więkSZYCh I najbardzieJ wydajnych marchwi jadalnych 
Bardzo trwa a w przechowania, dlatego najlepsza na zimowy użytek 
I kg zł 100,- 100 g zł 00,- 10 III zł 15,- 
Londyńska targowa, 
podlużna, nieco IIrubsza od Nantejskiej, znana handlowa odmiana. 
I kil zł 1100,- 100 III zł 120,- 10 III zł 15,- 
Nantejska, 
pc'Ildluga, celllasto-czerwona, Jedna z najJepszych marchwi jadalnych. 
I kg zł 1.000,- 100 g zł 130,- 10 III zI 20,- Porc. zł 10,- 
Królowa Targu, 
Nantejska ulepszona, pc'Irdluga, podobna do powyższej, bardziej ulep- 
szona, prawie bez serca. Bardzo dehkatna I slodka, ro.śnie I zabarwia 
się azybko. NaJlepsza i najbardziej na targach poszukiwana odmiana. 
I kil zł 1.200.- 100 g zł 180,- 10 III zl 20,- 
Sudenburska, 
(ulepsz. St. Valery). 
o silnym ulistnieniu. 
i Zimowy użytek. 


4:  
4: 


373 


378 


4: 


4: 


B 


4: 


Długa, czerwona, w g6rnej części grubsza, 
Bardzo wydajny, pMny gatunek na Jesienny 


I kg zł 800,- 


10 g zł 10,- 


100 g zł 10,- 


4, 


UproU/o U/orzqU/ 


E 


w c}'lrach 
doskonała br<"zura Dr. In:l: .Jerzego Korohody 
zawiera D8jw8zni..jFl7ł... Wł.ikOLOwki dotY(,1C
ce \\y
iewu. upra\\y. nawoienia. 
pory siewu. ilośc.."j "'ysiewu, udległości sadzelJia 'Wzgł
dnle siewu. zmia- 
nowania ,plodozmianu) plonu itp. 


4
 


4
 


Cena broszury zł 70.-
		

/DZS_004_03_005_0001.djvu

			B. HOZAKOWSKI 


TORU
 


ULICA 


MOSTOWA 


2 8 


.:I  


-, 


.... 

 


ł , 


\ 


\ 


424 Selery Praskie. 


Pietruszka korzeniowa 
405 Cukrowa, 
kr6tka, llruba. wczesna. 
406 Berlińska, 
p6łdługa. I kg zł 800,- 
407 Bardowicka, 
dluga plizna. 


B.H. 


BH. 


458 Boćwina Lukullus. 


I kg zI 800,- 100 g zł 110,- 10 III zł 20,- 
100 g zł 110,- 10 g zł 20,- Por c zlIO,- 
I kil zl 700,- 100 III zI 100,- 10 III zł 20,- 


Pietruszka naciowa 
408 Zwyczajna, 
do obcinania. 100 III zl 80,- 
409 Kędzierzawa. 
do obcinania. 


100 III zl 80,- 


10 III zł 15,- 


10 III zł 15,- 


Skorzonera 
(Wężymord lub czarne korzonki) 
Wyborna, bardzo smaczna jarzynka używana przewatinie w zimie. przy- 
pOmlDająca smakiem szparagI. Przyrządza się w sposób nast
puJący: 
Korzonki obierać starannie ze skórkI I kła!ić do wody z dodatkiem octu, 
wIązać w niewIelkie pęczki i kłaść do gorącej osoloneJ i nieco osłodzo- 
nej wody, po czym gotować a.ż zml
kną. Gotowane korzonki oblewać 
maslem I buleczką jak szparagi. M<>żna rOwnlet korzonki polewać rÓŻ- 
nymi sosamI. Wy.smlenicie smakuj..ą smażone w maśle l moczone w planie 
z bitych jajek. Uprawa skorzonery jest bardzo latwa. SIać można na 
wlosne w marcu-kwietniu lub Jesienią w 8Ierpniu-wlze
nłu okolo 3 cm 
pod powierzchnią ziemI, w linier w odstępach co 20--25 cm rozmieszczając 
zIarna co 5 cm. Ukazuj lice się Jatem lodYIIi kwialowe natychmiast usu- 
wać, gdyż wpływają Ujewme na rozw6j korzeni. Przechowywać korzenie 
można przez zimę w p,wmcy W piasku, kt6ry powinien być stale wllllotny. 
410 Skorzonera Olbrzymia Rosyjska. 
I kil zl 509,- 100 III zł 70,- 


Alabaster, 
olbrzymIe, biale, nowa, doskonala odmIana. 
I kg zł 3.600,- 100 III zl ł60,- 10 III zl 60,- 
Saxa. 
Najplenniejsza I polecenia godna odmiana dla ollrodnlkOw. 
I kil zl 3.600,- 100 g zl ł60,- 10 II d 60,- 
424 Praskie, 
oJbrzymie, gladkie, z delikatnym ml
sem, naJEd;ą do najwl
cej upra- 
wianych. I kg zł 3.600,- 100 III zl ł60.- 10 1/ zl '0,- Porc. zł 20,- 


Selery korzeniowe 
422 


423 


Rzepa slołowa (Majowa) 
438 Złota Kula, 
żółta wczesna I kil zl 360,- 100 1/ zl 50,- 
439 Śnieżna Kula, 
blala wczesna. I kil zł 360,- 100 III zl 50,- 
442 Mediolańska. 
blala czerw. lIłowiasta. I kg zł 360,- 


100 \I zł 50,- 


BUraczki ćwikłowe jadalne 
452 Egipskie, 


454 


okrąile. ciemno-czerwone. 
I kil zl ł80,- 
Czerwona Kula (Murzynki), 
oltrllllle ciemno-czerwone, bardzo delikatne I slodkle w 
I kl/ zł ł80,- 100 III zł 11,- 


najlepsza odmiana handlowa. 
100 III zł 10,- 10 III zł 10.- 
smaku. I 
tO III zł 11,- 


..1 


10 III z115,- 


Porc. zl 20,- 


10 III zlll,- 


10 III zł 10,- 


10 III zI 10,- 


452 BuraczkI Egipskie. 


Buraczki liściaste 
(Boćwina liściowa ..Mangoid" 
458 Lukullus, o IIrubych, 
dzlerzawych lodygacb liściowych. 
l kil zł 200,- 100 III zł 30,- 10 III zl 5,- 


Sałata głowiasta 
462 


463 
499 


Bettoera, wczesna, lDspekt. jedna z najlepszych sałat inspektowycb. 
I kil zl 000,- 100 III zl 120,- 10 III zł 20,- 
..Kamienna Głowa", 
złoto-żf>łta, wczesna. 
Krółowa Majowych, 
naJwczt!Śniejsza, Inspektowa I gruntowa, głc'lwkl śclsle o IUjclach 
miękkich. I kil zł 000,- 100 III zł 120,- 10 III zl 20,- Porc. zl 10,- 


100 III zl 120,- 


10 III zł 20,- 


Sałata liściowa 
508 Amerykańska, 
z brunatnymi brzegami. I kil zl 700,- 
510 Australska, żlilta, dehkatna. 


100 III zł 100,- 
100 III zl 120,- 


10 III zł 15,- 
10 III zl 20,- 


Endywia 
517 Letnia Paryska, 
ż6łta, aamozwlJaJąca Sl
. 
520 Zimowa ..Escariol", zielona 
522 Zimowa żółta. z natury. 
Roszponka 
525 niemiecka, 
zwyczajna, delikatna, 
zimowa. 


100 III zł 70,- 
100 III zl 70,- 
100 III zł 70,- 


10 III zł 10,- 
10 III zł 10,- 
10 III zlIO,- 


IIslkl ma owalne, powszechnIe hodowana, salata 
I kil zl 320,- 100 III zł 50,- 10 III zl 10,- 


Cykoria sałatowa 
529 Brukselska ..Witloof". 
Aromatyczne pędy JlSciowe odpowiednio wybielone slanowią dosko- 
nałą salatkę w zimie. Wysiewa s
 w rzędy a po wzej!iciu przerywa 
III/ode rOljllnkl w odstępach 15 cm. Korzenie wykopuje się jeslenLą 
I dołuje na zlme w skrzynkach z pIaskIem. 100 III zł 250,- 10 III zl 35,- 


Cebula 


546 Holenderska, 
jasno-żółta, plaska, twarda, ostra w smaku. 
I kg zl 3.800,- 100 III zł 500.- 10 III zł 85,- 
549 Czerwona Kula. 
ladna, czerwona, kulista odmiana o blalym mląbzu I purpurowej 
lusce. Dobra do przechowania. 
t kg zI 3.800,- 100 III zł 500,- 
551 2ytawska, ulepszona 
olbrzymIa, poprawna, żółta, bardzo trwała w przechowaniu. Jedna 
z najlepszych I najwłecej uprawianych odmian. 
I kg zl 5.000,- 100 III zł 120,- 10 III zl 85,- 
551a 2yławska, 
żółta zwykla. 
558 Szczypiorek, 
znana ł powszechnie 


Porc. al 21,- 


10 III zł 65,- 


Porc. zł 20,- 


Porc. zł 25,- 


100 III zł 500,- 10 III zł 65,- Porc. zł 21,- 


utywana przyprawa kuchenna. 
100 III zl 600,- 10 III zł 10,- 
556 Siedmiolatka zimowa. 
Raz posddzona trwa na jednym miejscu klika lat, zimuJe wlIruncIP 
bez okrycIa. Na wiosnę daje najpierwszą z cebul do użytku. 
I kg zł 1.500,- 100 III zł 200,- 10 III zł 30:- 
DYMKA CEBULI 2YTAWSKIEJ (drobna) 
Na obsadzenie hektara potrzeba okolo 400 do 500 kil, zaJeżnłe od 
wlelkoAcI cebulek. Ceny na zapylanie. 


Porc. zł 25,-
		

/DZS_004_03_006_0001.djvu

			r 


4 


B. HOZAKOWSKI 


TO RuR 


ULICA 


MOSTOWA 


2 8. 


-,. 


\ 


, 
I I 
i'/ł 
 
 
,'o J , 
568 Pory Sloń. 


Pory 
565 Zimowe 
olbrzymie, 


z Carentan, 
slużą na urł:ytek Jesienny I zimowy, a nawet wIOsenny. 
100 g zł 2łO,- 10 g zł 35,- 


568 Zimowe ..Słoń". 
Z dotychczas znanych najwI
ksze. Rosną nadzwyczaj prędko, nie 
wytwarzają bocznych Pł:dów, zimują bardzo dobrze. 
1 kil zł 2J100,- 100 III zł 260,- lO III zł łO.- Porc. zl 10,- 


Rzodkiewka 
588 


Non plus ultra, 
najwcześniejsza, czerwona kr6tkolistna. mspektowa.1 gruntowa odmia_ 
na, Jedna z najwiecej uprawianych. 
1 kg zł 500,- 100 g zł 65,- 
Saxa, 
najwcze!imejsza I najdehkatniejsza, kr6tko-listna, do gruntu I do 
pędzema, o ksztalcie kuhstym I bardzo dehkatnej główce. 
1 kg zł 500,- 100 g zł 65,- lO g zl 15,- 
Okrągła różowa, z bialym końcem, 
kr6tkohstna, rozpowszecbniona w uprawIe Inspektowej I gruntowej. 
I kg z/ 640,- 100 III zI 85,- lO g zł 15,- 
598 "Sopel lodu", 
dlulla, biała, wczesna, soczysta, uprawiana na wielką skalę. 
1 kil zI 300,- 100 III zł 40,- lO III zł 10,- Porc. zł 5,- 


lO g zl 15,- 


Porc. zl 7,- 


589 


590 


Rzodkiew 
603 Wielkanocna biała, 
Wiosenna, owalna. naJwcz£!Śm,ejlz8 , !zybko rosnąca odmiana do pędze- 
nia i hodowh IIruntowej. Do Inspektu wysIewa się jut od stycznia. 
1 kil zl 300,- 100 III zl łO,- lO III zł 10,- 
604 Wielkanocna różowa, 
wiosenna o tych samych zaletach co powy.ższa koloru clelisto-r6żowego. 
1 kil zł 300,- 100 III zł 40,- 10 III zl 10,- I 
608 Delikates, 
lelnla blala, p61dluga gruntowa o dość silnym uhstnieniu. 
1 kg zł 308,- 100 g zl łO,- 10 g zl 10.- 


61 l Salvator, 
okrągła bUlła wczesna, 1r.r6tkollstna, 
do hodowli inspektowej i gruntowej. 
l kil zl 400,- 
612 Bobenheimska, 
letnia, p61dJulla ciemno-azaro-brunatna. 


nadzwyczaj smaczna odmian... 


100 III zł 50,- 


10 III zł 10,- 


100 III zł 60,- 


lO III zł 10,- 


615 Monachijska Jesienna, 
p6łdluga, dehkatna, wyborna jako rzodkIew letnia, Jesienna I zImowa 
l kil zł 300,- 100 III zł łO,- 10 g zl 10,- 


605 Majowa, 
U/ta, okrągla. I kil zł 300,- 
616 Gournay jesienna, 
długa holetowa, bardzo dehkatna. 


100 g zI łO,- 


10 g zl 10,- 


100 III zł 60,- 


10 III zl 10,- 


Rzeżucha 
531 


Ogrodowa, 
zIelona wielkanocna (LepIdum sativum). Siać można caly rok, w zle. 
mię, do wazonik6w lub skrzynek drewnianych, od wiosny do zimy 
co 2 lub 3 tygodnie na grządkę, najlepiej w mIeJscu zacienionym. 
Używaną jesl szczeg61mej do !;więcema podczas świąt wielkanocnych, 
do przybierania krzyży, piramId Itp. 
l kil zł 3&0,- 


100 III zł 50,- 


lO III zł 11,- 


-.... 


... 


\ 


.., 


. 
. 


B. . 


Pomidory. 


590 Rzodkiewka. 


Pomidory 
626 Reslsta, 
'Sława Torunia). Odmiana karłowa o sIlnym zwartym wzro8cie nie 
wymaga palikowania ani ciecia. DOjrzewa b. wcze..snie r owoce średniej 
wielkości. gładkie. twarde o aromatycznym. Lzerwonym miąższu. 
100 g zł 520,- lO III zl 10,- Porc. zl 10,- 
660 Pierwszy Zbiór, 
bardzo wczesne o okrąglych gładkich I,;;niaco czerwonych owocach. 
100 g zl 600,- 10 g zł 80,- Porc. zl 15,- 
663 Cukrowe drobnoowocowe, 
czerwone, owocują nadzwyczaj obficie i wczeijniej od zwyklych pond- 
dorów. Nadają 8le znakomicie na różne Bmaczne konfitury. 2alaretkl. 
marmeladki, kompoty Itp. Porc. zł 25,- 


( 
7 


7 


7 


7 


666 Lukullus. 
Najlepsza odmiana do uprawy na większą skalę. Wyboma do hodowh 
gruntowej i do pędzenia. 
100 III zł 600,- lO g zł 80,- Porc. zI 15,- 
670 \¥Ielkle mięsiste. 
Wyborna odmIana dla dzialkowców i amatorów o bardzo wielkIch 
średnio-wczesnych mi
Bistych owocach. Najwi
ksze z wszystkIch 
dotychczas znanych pomidorc'lw. 
100 III zl 520,- 10 g zł 70,- Porc. zI 15,- 
67 l Kondine Red. 
Nadzwyczdj plenna. łatwo owocująca bardzo wczesna odmiana. Naj- 
lepsza do pędzenia, wyboma rówmeJ; do hodowh gruntowej. 
100 g zł 520,- lO II zl 10,- Porc. zl 15,- 
672 Open Air, 
bardzo wczesne, malo Zlarnoste o dużych owocach. Nowa odporna 
odmIana. 100 g zl ,łO,- lO g zł 100,- Porc. zl 20,- 
673 Earllana, 
wczesne, średniej wysokości, owoce duże plasko-okrągle, jasno-czer- 
wone, twardo-mięsiste. Rośliny odporne. Znakomita odmiana dla 
hodowli IIruntowej. 100 III zl 520,- 10 III zl 70,- Porc. zl 15,- 


7 


7 


7 


( 
7 


Pieprz hiszpański (Papryka) 
687 Ekspres8, 
wczesny, owoce prawie IIladkle, czerwone, soczyste, łallodne w smaku. 
lO III zł 80,- Porc. zI 15,- 


7 


Gruszka miłosna 
694 Peking, 
owoce wlellue prawie cza.rne 


(Bakłażan obelżynka) 


7 


10 III zł 60,- 


Porc. zł 10,- 


Szpinak 


( 
7 


725 


Virołlay. 
Najlepsza szybko rosnąca odmIana na wiosenny I p6zny letni zasieW. 
10 kg zł 350,- 1 kil zl łO,- 100 III zł 10,- 10 III zł 5,- 
Vlktorla, 
olbrzymi, ciemno-zielony, o wielkich mIęsIstych II!iClach, bardzo po- 
szukiwany. 
10 kil zl 350,- l kil zł łO,- 100 g zl 10,- 10 g zł 5,- 
Unlwersal (Gaudry), 
ijredmo-wielki o spiczastych lIŚciach wyborny na letm I Jesienny 
zBsiew. 
10 kil zł 350.- I kil zl 40,- 100 g zI 10,- lO III zł 5,- 
Matador, 
8zybkorosnąca odmiana. najlepsza z olbrzymioh.ściastych. nawet w nie- 
pomyślnych warunkach zachowuje awojJi ŚWle.2;O zIeloną baTWQ i so- 
czysty liść. 
lO kg zł 350,- 1 kil zI 40,- 100 III zł 16.- lO g zl 5,- 


7 


726 


7 


727 


7 


731 


-
		

/DZS_004_03_007_0001.djvu

			B. HOZAI\OWSKI 


T O R U 1Ii; 


ULICA 


MOSTOWA 


.'J 


2 8 


191 Melony Vlerlandzkle. 


nIe 
lleJ 
zu. 


',- 


ch. 


i- 


ml- 
tkl, 
i,- 


748 


wh 


;.- 


758 


Icb I 
Icb 768 Delikates. 


;.- 


Nall..".za odmiana konserwowa do 
kwa.zenia. I kg zł 1.200,- 
770 OJ;!6rkl 
runtowe, 
w rMnych gatunkach mieszane. 
I kg zł 800,- 


raj- 


;,- 


rna 
1,- er
 
dla 


;,- 


772 SPOTRESISTlNG, 


ku.. 
.,- ,- 


eW. 
5,- 


po- 


5,- 


nny 


5,- 


.,<  


.. 


a
 
1 
 \> 

 '\ 

.. 
, .. 
,- :(\, '\. 

 
'" \-, 
\
 
'". 

 ,. 
 j.\
}! ł 
r 
I 
1j J ... 


111 0llc'lrkl WellIleIta. 


194 Melony gruntowe Zakrzewkowskle. 


10 g zł 20,- 


wczesne I nadzwyczal plenne. 
ladnIl, r
wnnmlerD3, wakowata 
100 g zł 160.- 10 g zł 20,- 


10 g zI 20,- 


slervllzacil w puszkach I do 
100 g zł 160,- 10 g zl 20,- 


100 g zl 120,- 


10 II zł 15,- 


Ogórki gruntowe 
743 Przybyszewskie, 
Arednlo-dluRle. zielone, nadzwyczaj odporne na wszelkie wpływy atmo- 
sferyczne, doskonale do kiszenia I zaprawiania. 
I kg zł 1.000,- 100 III zł 160,- 
744 Guslewa (Zakrzewkowskje). 
Wielkie, zielone. nie :!;Nknle;lłce, b 
Owoce są b. J
drne wyrll7nlai
ce sle 
form'!. I kI! zl 1.200,- 
746 P6łdługle holenderskie. 


PowS7echnle znana I na;wlecei uprawIana, b. plenna odmiana. Jedna 
z najlepszych do kwas.enla I na mizeriI'. 
I kg zl 850.- 100 g zł 160,- 
Dłullle weżowe, 
odmiana amator.ka dla dzlalkowców o dlul1ich zielonych owocach 
formy wp:!;owej. I kg zł 1.200,- 100 g zł 160,- 10 g zł 20,- 
RosYJskie, 
zielone, kr6tkle, wcze.ne, do ki..enia jedne z naHep.zych. 
I kg zł 1.000,- 100 R zł 150,- 10 g zł 20,- 


Ogórki szklarniowe 
771 WelJ;!elta najlepsze (Beste von Allen). 
Na,lepsza. pow.zechnie znana I uprawiana odmiana oranteryjna, 
obficie rodZJ1ca do 60 cm dlul1a. 
ory\!. 100 ziarn zl 560,- 
reprod. 100 ziarn zł 360,- 


zdobyly .oble nadzwyczaine powodz..nle w wielkich .peclalnych ho- 
dowlach ol!
rkc'lw. Nadalą .Ie do hodowli oran:!;eryjnel ,ak I In.Dekto- 
we'. Ks.taltem "odobne do odmiany ..Be.te von AII..n.', lednakłe 
wytrzymalo
ci.	
			

/DZS_004_03_008_0001.djvu

			fi B. HOZAK0W 
 K I T O RuR u L C A M O S T O W A 2 II. 
. .. 
 
\ 

 , J 
, 
" 
. -. 


823 Dynie Centnarowe. 


883 Pieczarki. 


Poziomki mieszone 


Wielkoowocowe, zawllze rodzące. 
Hodowla z nasion jest bard.o latwa i .asluguJe na specjalne polecenie. 
JUŻ w pierwszym roku przy wczesnym wysiewie (w marcu-kwietniu) 
rośhny wydają duże, wonne, ciemno-czerwone owoce. rodzflce obficie 
przez cale lato i Jes.eń. Wysiewać rzadko o ka7dej porze do donic.ek 
lub miseczek w zwyczajną dobrll ziemie ogrodow'I, nakryć szkłem, po- 
.tawl(
 na okno l trzymać równomiernie wilgotno. Nasiona wschodzą 
wolno. Po w.eJ'Śclu przesadzać i skoro roglinkl są do!ić silne, wysadzać 
nll. miejsce przeznaczenia. 
884 Baron Solemacher, 
olbrzymio-owocowe, czerwone. 
885 Baron Solemacher. 
ż6łte. nadzwyczaJ soc.yste I smaczne. 


Porc. zl 15,- 


Porc. zl 15,- 


Szparagi 
872 Śnieżna 
Iowa, 
najlepsze do handlu. 


100 III zł 100,- 


10 III .1 15,- 


Pieczarki (zarodki championów) 
883 


(Sterylizowane oryg. szwajcarskie) Jedne z na,dplikatniejszyrh I naJ- 
smarznleiszych grzybów. kt6re hodowal' motna bez wteks.ych 
trudn
cI w piwmcach. Inspektach, oranżeriach. szoparh, stajniarh, 
oborach Itp. 10 Tab\. zl 800.- I Tab\. zł 10,- 


Zioła kuchenne i lecznicze 
636 Cząber 0Rrodowy ISaturea hortensis). 
używa sil' w stame .Ielonym lub sus70nym jako wyhorną przyprawI) 
do r(x!;nych potraw. szczegc'llnle do fasoli. 
10 g zł 25.- Porc. zI 10.- 
639 Dziewanna wIelkokwiatowa IVerbac:cum Thapsiformae). 
dla cel6w lecznlc.ych zbiera s4: .ame korony kwiatowe. 
10 g zł 20,- Porc. zI 7,- 
642 Isop Lekarski IHvssopus offic.). 
wyhorna przyprawa do potraw. ma także zastosowanie w medycynie 
I przy wyrobIe Iikier6w. 10 g zł 50,- Porc. zł 10,- 
643 Kolpnc'łra, ICoriandrum sativuml. 
Młode Ii..cle .luŻIl do przyprawy rosolu I salat .iarna za
 suche do 
pieczywa I wl)dlin. 100 g zł 25,- 10 g zł 5,- 
644 Koper siewny IAnethum praveolens). 
nieodzowny do zaprawy ot;!(\rk(\w, kapusty, salat Itp. 
l kg zł 300.- 100 g %1 40,- 10 g zł 10,- 
646 Koner włoskI. Florentvńskl IFructum FOf'niculi). 
R6żnl .Ie tvm od zwvc.ajnego. że dopiero w drul/im roku wyda'e 
nasienie. Sia... T7ędowo na 7at;!onikach. okopywał' I plpwi.... a na 
zlmp "ciąĆ lodygi I zabp7Dieczy'" 7at;!onkl od mro7u slom:! lub .urhvml 
ł1!i
ml. 100 g zl 200,- 10 g zl 25,- Porc. zI 10,- 
654 KmInek slewnv. ICarum Carvi). 
Udaje s
 w .wykłej ziemi, a na;JPDlej pulchnej, nawiezionej 
l kg %1 200.- 100 g zł 28,- 10 g zł 5.- 
657 Lawenda ILavendula spica). 
Ma zastosowanie w przemvlile kosmetyc.nym. sIuty do wyrohu perfum. 
100 g zł 150,- 10 g zł 20.- Porc zł 5,- 
658 Lubczyk Ił pvisticum offic.). 
o flftnle lIrom8łyeznym zapachu I smi\ku znanych pr7Yluaw kuchennych 
"Mat;!III". Zna;duje s.erokie .a.to.owanle w kuchni do wS7elklch 
potraw mięsnych, zup, .os6w lip. Z korzeni wyrabia s4: znane kostki 
"Maggi". Ro!illna trwala. wieloletnia. 10 g zl 25,- Porc. zł 5,- 
678 Maloran (OriQanum maiorana). 
Nieodzowna p..yprawa do r6żnyrh potraw oraz wedlIn 
100 g zl 100,- 10 g zł 100,- Porc. zł 20,- 


884 PoziomkI Baron Solemacher. 


100 g zł 100,- 
Ogórecznik (Borago offic.). 
Li!icie używa 'le do saratek, kwiaty sl
 do p..yprawiania octu. 
wina I zup. V(yborna roślina dla pszcz6l. 
100 g zł 00,- 10 g zł 10.- 
703 Rabarbar 
olbrzymi, o dlugich. c.erwonych, grubych lodygarh. 
I kg zł 300.- 100 g zł 50.- 
706 Rumianek, (Matricaria chamomiIIa), 
znana ro,ślina lekarska. 
100 g zł 200,- 10 g zI 25,- 
709 Szczaw z Bellevllle. (Rumex acetosa). 
Wysiewa się na wiosIl() lub w sierpniu wprost do grutnu podobnie jak 
szpinak. 


684 Melisa. 
Służy do wyrobu rćtnych esencyj 
miododajna dla pszczc'll. 


likierów. 


10 g zł 15,- 


697 


Wyborna roślina 


Porc. zł 5,- 


Porc. zI 5,- 


10 III zI 10,- 


Porc zł 10,- 


10 g zI 20,- 


100 g zł 150,- 
Ziola kuchenne mieszane. 
.pecjalna mieszanka naj pospolitszych zl61 kuchennych niezbędnych dla 
każdej kuchni. 


723 


100 g zl 100,- 


10 g zl 15,- 


Groch łuskowy 


903 Królowa Konserw, 
wysoki . .ielonym ziamem. 


I kg zl 140,- 


906 Quedlinburski, 
wysokI. 


l kg zł lłO,- 


910 Folgera ulepszony Brunśwlcki 
(kaparowy) il!rednio-wczesny, zaws.e zielony. 


912 Majowy. 
najwc.e!iniejszy, obfłcle rodzący, średnio-wysoki. 
I kil zł lłO.- 


64 Groch ..Wiktoria" olbrzymi. 
10 kg zł 000,- 


I kg zł 10.- 


Porc. zł 10,- 


Porc. zł 10,- 


100 g zł 18,- 


100 g zI 16,- 


100 g zl 10,- 


100 l! zł 10,- 


916 Francuski 
średmo-p6tny, wysoki, bardzo plenny, jeden z naj obficiej rod'lIcych. 
Odporny, wyborny r6wnież na suche .iarno. 
l kil zl 110,- 100 III zł 13,- 


Groch marszczony 


Najsmaczniej8ZY % grochc'lw do jedzenia na zielono. 


928 Alderman (ulepszony Telefon) 
wysoki. p6tny o bardzo dlugtch, pelnych strąkach. 
l kg zł 140.- 


929 Lincoln, 
średnio-wysoki. obficie rodzący. 


I kg zł lłO,- 


100 g zl 10,- 


100 g .1 16,- 


939 Cud KeIvedonu 
(ulepsz. Cud Ameryki' nl.ki, bardzo plenny, wc.esny. 
l kg zI lłO,- 100 g zł 11,- 
941 Szlachetna Perła 
odporny, plenny, il!rednlo-wczesny o drugich jasno-zielonych .trąc.- 
kach. 


I kg zł lłO.- 


948 Senalor, 
Uleps.ony, b. dobry plenny, średnio-wczesny gro..ek. 
pomarszczone. 


l kg zł 140,- 


100 g zI 18,- 


Ziarna mocno 


100 III zł 18.-
		

/DZS_004_03_009_0001.djvu

			B. H O Z A K O W S K I 


T O R U :N 


7' 


\ 


I 
ł 


). 


. I I 
J' , 
'.'
\ l. ) 
. "\ 
ł , 
 
., 
 


'( 


'" 


I 
<..I 


903 Groch lusk. Kr610wa Konserw. 


966 Pasola tyczkowa Elllpslta. 


na 


Fasola tyczkowa 
965 Lipcowa 
zielono-strączkowa z bialym ziarnpm b. plenna. 
t kg zł 150,- 100 g zł 20,- 
966 Egipska, 
żółto-strączkowa o zlarme kolorowym, Mlto-brązowo-marmurkowym. 
l kg zl 150,- 100 g zł 20,- 
967 Złota Korona, 
żólto-strączkowa, obficie rodząca o dużych mJeslatych .trączkach bez 
wlc'lklen. 


J kg zł 180,- 100 g zł 25,- 


,- 


973 Turecka czyli Piękny Jaś 
Biała, szybko-pnąca używana powszechnie do przyozdobienia werand, 
altan ltd. - 


ak 


,- 


Fasola karłowa zielono-strqczkowa 


na 


977 Hlnrlcha, 
bez wł6kien, olbrzymia o grubych mięsistych strąkach, b. plenna, o 
ziarnie marmurkowym. 


,- 


l kg zł 130,- 


100 g zI 18,- 


980 Saxa 
bez wl6klen. wczesna jedna :& najlepszych odmIan szparagowych. 
l kg zł 120,- 100 g zł 15,- 


982 Perłowa. 


Wyśmienita, obficie I dlugo rodząca, p6źnlejsza odmiana o drobnym 
per/owym, bialym zlarme. 


I kg zI 120,- 


100 III zl 15,- 


985 Hercules, 
zielono-strączkowa o białym ziarnie, bardzo plenna, doskonala do 
użycia w stanie zielonym oraz na suche ziarno. 
I kg zł 120,- tOO III zł 15,- 
986 Cud Francji. 
o delikatnych strączkach bez wlc'lkien. Wyborna. Wczeona b. plenna 
odmiana dobra do gotowania w zIelonych strączkach. Ziarno płaskie 
zIelono-bIałe. I kil zł 110,- 100 III zl 15,- 


-h. 


987 Bomba (Baryłkowa), 
powszechnie hodowana odmiana o dud:ym białym ziarnie. Najlepsza 
do uprawy na suche zlamo. 


l kg zł 110,- 


100 g zI 15,- 


Fasola karłowa żółto-strqczkowa 


990 Sans Rival (Bez Rywala). 
b. wczesna, obficie rodzlica odmiana szparagowa bez wł6k1en 
l kg zł 1ł0,- 100 g zI 20,- 
991 Mont d'or Szparagowa, 
o zloto-ż6łtych, okrąglych, maolowych strączkach, absolutnie bez 
wlc'lklen. Wyróżnia sil:; plennością wczesnol!clil. 
l kg zł lłO,- 100 g zł 20'- 1 
995 Pierwszy zbl6r (Rheinland), 
najwczł!Śnlejaza z wszystkich fasol o delikatnych, dluglch stączkach. 
I kg zł 130,- 100 III zl 11,- 


1000 B6b ogrodowy. 
b. plenny o dutym ziarnie. 


l kg zł 130,- 100 g zł 11,- 
l kil :&1 100,- 100 III zł 13,- 


1005 Kukurydza jadalna, wczesna. 


ULICA MOSTOWA 2A_ 


N asiona rolne 


(Okopowe. koniczyny, trawy, motylkowe itp. w porzqdku 
alfabetycznym) 
CENY ORIENT ACY JNE - ZMIENNE 


BARDZO WA:ł;NEI Pomeważ ceny na nasinna rnlne ulegają w blat roku 
dw m wahanIOm. podaję pomżeJ tylko 
orientacyjne ceny detallczne 
Zastr sobie przy lem muszp ewentl. zmiane cen ł 2'e- 
cenI a oblu . 
 I każdoT l.OWO po ewentl. zmieni.)- 
nych, aktualnych c nach rynkow}.h. 
134 Brukiew pastewna olbrzymia żolła 
JO kg zł 3.000,- l kil zl 330,- 
135 Brukiew pastewna olbrzymia biala 
tO kg zł 2.800,- l kg zł 285,- 


104 
109 
110 
114 
63 
64 


BURAKI PASTEWNE wysiew 
Eckendorfy żolte 
Eckendorfy czerwone 
P6łcukrowe olbrzymie biale 
Cukrowe 
Gorczyca Miła 
Groch Wiktoria, olbrzymi 


na l hektar 20--25 kg 
10 kg zł 1.200,- 1 kg zł 130.- 
tO kil zł 1.100,- I kg zł 120,- 
10 kil zI 1.000,- I kg zI 110- 
10 kg zł 1.500,- l kg zł 185,- 
10 kg zł 1.000,- l kg zI 110.- 
żólty 
10 kg zł 550,- 
64a Groch Wiktoria. olbrzymi zielony 
10 kil zI 500,- I kg zł 55,- 


152 Kapusta pastewna 
olbrzymia zielona, mięsistopienna l kg zł 1.500,- 
72 Kminek 
2 Koniczyna czerwona 10 kg zł 2.800,- 
3 Koniczyna biała tO kg zł 2.300,- 
4 Koniczyna szwedzka 10 kg zł 1.500,- 
5 Koniczyna ż6łta w łuskach tO kg zl ł50,- 
38 Kostrzewa łąkowa 10 kg zł 850,- 
l Lucerna tO kil zł 1.500,- 
79 Łubin 26łty zwyczajny 10 kg zł 280,- 
81 Łubin 26łty słodki 10 kil zł 350,- 
115 Marchew pastewna olbrzymia biala 
119 Marchew pastewna olbrzymia żólła 
85 Peluszka 10 kg zł 350,- 
86 Proso syberyjskie, drobnoziarniste 
10 kg zł 320,- 
87 Proso zwykłe. gruboziarniste 10 kg zł 120,- 
23 Raygras angielski tO kg zł ł50,- 
24 Ran/ras włoski 10 kg zl łOO,- 
25 Raygras holenderski 10 kg zł 380,- 
26 Raygras francuski tO kg zl 100,- 
89 Rzepik letni siewny tO kg zł 1.800,- 
13 )ieradela JO kg zł łOO,- 
93 Sporek 10 kg zl łOO,- 
36 Stokłosa bezostna JO kg zł 280,- 
94 Tatarka brunatna tO kg zł 380,- 
27 Trawa kupkowa 10 kil zł 550,- 
29 Tymoteusz (Tymotka) 10 kil zł 500,- 
96 Wyka letnia JO kil zł 350,- 
97 Wvka zimowa 10 kg zł 320,- 
140 Wiązanka wrotyczowa 'Phacelia tanacetifolia) 
Najlepsza rośtma miododaJna dla pszcz61. 
I kg zł ł50,- 


J kil zł 80,- 


100 III zł 200.- 
t kg zl 200,- 
I kg zł 300,- 
l kil zł 250,- 
t kg zł 170,- 
l kg zł 50,- 
l kg zl 70,- 
I kil zł 110.- 
l kg zł 30.- 
l kg zł 80,- 
I kg zł 310,- 
l kil zł 380,- 
I kil zł 38.- 


I kg zł 35,- 
l kg zł ł5,- 
t kil zl 50,- 
l kir zl ł5,- 
I kg zł łO,- 
l kg zł 10,- 
l kg zł 175,- 
l kg zł 85,- 
I kg zł ł5,- 
l kg zł 30,- 
l kg zł 80,- 
I kil zł 80,- 
l kg zł 55,- 
l kil zł 31,-- 
l kil zł 35,- 


MIESZANKI TRAW 


100 g zł 51,- 


58 Mieszanki traw na trawniki 
10 kil zł 550,- l kil zł 80,- 
47 Mieszanki traw na łąki 8uche 
10 kil zł 500,- l kg zł 55,- 
48 Mieszanki traw na łąki mokre 
10 kg zł 550,- l kg zł 80,- 
55 Mieszanki traw na skarpy kolejowe 
100 kg zł 3.200,- 10 kil zł 350,- l kil zl 80,- 


UW AGAI Na niewymienione nasiona rolne Jak r6wnleż na 
większe ilości służę na życzenia w miarę posiada- 
nych zapas6w specjalną ofertą.
		

/DZS_004_03_010_0001.djvu

			B 


B. HOZAKOWSKI  


T O R U IQ 


ULICA 


MOSTOWA 


N asiona kwiatów letnich 


2 8. 


VWAGA' Odmiany oznaczone gwiazdką O) należy wysiewać wpierw do miseczek, doniczek lub inspektu, pozu"tale wpru 
do gruntu. 
Ponieważ posiadam szczupły zapas nasion kwiatowych, przeto zastrzec musz
 sobie zmniejszenie zamówionych Ho 
nasiona kwiatow dostarczae b
dę w miarę możIiwo
ci i posiadanych zapasowo 


2140 Astry An ykaliskl 


AsłJy Cbryz::mtemowe (niskie).) 
2012 białe 
2014 różowe 
2015 ciemno-niebieskie 
201fj la"lnn-nlphip"Ikle 
2017 opni"tn-szkarłatne 
2018 mieszane 
Astrv ..Wszvstkich Świętych".) 
2010 r,\-łnwe 
7011 hl"t p 
70'>? finl"tnwn-nipbieskie 
10::1::1 karma7vnowe 
70'>4 rn ł p"I7anp 
2044 A"Itrv MipszClnka. 
n;pnipknipisza niskich (karłowych) ( 


.... .,I,,, 
t.. \, " 


 "

 

 
l
_ 

 


",' 1 


L, 


10 g zł 400.- 
10 g zł 400,- 
10 g zł 400.- 
10 g d 400,- 
10 g d łOO,- 
10 g ,I 350,- 


10 l! ,I 300.- 
10 ot:.! 71 :łnn.- 
10 Q " 300- 
10 ,I 300- 
10 g zl 250,- 


,'i 


---., 


.t 


'" 
ł) 


.. 


2131 Astry Strusie Pióro. 


2080 Astry "Młodosć" 


Porc. zł łO,- 
Porc. zł 40.- 
Porc. d łO.- 
Porc. zl 40,- 
Porc. zł łO,- 
P
rc. zł 35,- 


Porc. zl 30.- 
Porc. d 30- 
Porc. zł 30.- 
Porc. d 30.- 
r . 71 25,- 


10 g zł 250.- Por< zł 25.- 


A"trv Komety (średnio wysokieJ.) 
2052 mieszane. 10 g zl 250,- 
As'1'V Kr6lowa Targu.) 
20"i"i Małe 
201;1'; łn<:n"liowe-różowe 
20"i7 rl\7owe 
2058 karmazynowe 
20'iQ Jasno-niehlp"Ikie 
2000 rlprnno-ntebleskie 
2061 mieszane 
Astrv HjII\rkules.) 
2070 bJate 
2071 delikatnie 711111' 
2072 świpcace-r6:7owe 
2071 fiołkowo-niebieskie 
2074 mieszane 


Astry Cesarskie (wysokie}.) 
2123 mieszane 


Astry Strusie Pióro.) 
2124 białe 
2125 jasno-żółte 
2126 jasno-niebieskie 
2128 ciemno-szkarlatne 
2129 łososiowo-różowe 
2131 mieszane 


Astry Amerykańskie.) 
2140 mieszane 


10 R d 2110.- 
10 R zł 200,- 
10 g zł 200.- 
JO R zł 200.- 
10 g zl 200,- 
10 R d 200.- 
10 Il zl 200.- 


\O g zl 250.- 
10 g zł 250,- 
10 g zł 250,- 
10 g zł 250.- 
10 III zl 200,- 


10 III zł 150,- 


10 g d 200,- 
10 g zł 200.- 
\O g zł 200,- 
10 g zł 200.- 
10 III zł 200,- 
10 III zł 150,- 


10 III zł 200,- 


Porc. zl 25,- 


Porc. d 20.- 
Porc. zł 20.- 
Porc. d 20,- 
Porc. zl 20.- 
Porc. d 20,- 
Porc. zł 20.- 
Porc. zł 20,- 


Porc zl 25,- 
Porc. d 25.- 
Porc. d 25.- 
Porc. zł 25.- 
Porc. zl 20,- 


Porc. zł 20.- 


Porc. zł 20,- 
Porc. zł 20.- 
Porc. zl 20,- 
Porc. zl 20,- 
Porc. zł 20,- 
Porc. zł 20,- 


POIC. zl 20,- 


. 


Astry Kalifornijskie.} 
2142 białe 
2143 ciemno-różowe 
2144 kwiat brzoskwjni 
2145 karminowo-czerwone 
2146 kwiat Jabłoni 
2147 Jasno-ni.ebleskle 
2149 mlpszane 
2079 Astrv "PromleiJ slonennv". 
kWiat d11żv o wl p 1kiei trwało
cł. Kolor PT7Y r07kwitralpf"Ju t f-ń1t 
przechol1'lłcy p"jf,nlei w ;asno-ż6/1y. PłatkI rurkowane, 11,,; ł kw,..to- 
wf ks,t..'t nad,wyc...ł pfpktnwny. Por.. zł 40,- 
2080 Astrv Rńż.-.ne ..Mtodolif..., 
od7naczauJ. sip ideiłlnn budoWA. murnymł. lt. wnvmi łod. żk 
wielką trwaloŚciQ, koloru delikatnie r"7oweQo ".. d. ..tV1T' t1P 
10 II zł 600,- Por d 50.- 
2083 Rp"Ititnta. 
wspanlahl odmiana o kwiatach wielkich c 1"" I" e 
nad7wvcozaj obficłf!. płatki kwiatowe OT) 
Jna1nie rurko' ) skrecone. 
rozkladajl1ce s
 nieco przy przekwita n;... 
10 R zl 300,- Por c . zJ 30,- 
2153 Astry. Mieszanka wysokich odmian 
\O Il zl 150,- Por c d 15,- 


10 Il zl 250,- 
10 Il zł 250,- 
10 II zł 250,- 
10 g zl 250.- 
10 g zł 250,- 
10 g d 250,- 
10 II zl 200,- 


Laki t)ełne .)
 
2110 J<"F7pwlaste, wysokie, mles,an- 
2312 Krzewiaste. mskie, karlowe, mi". 
La 1 ,-i t)oi..dvncze 
2325 Dre7lłpńskle. 
rlo p.pd7pnia ciemno-brunatne 
2337 Mles7anka, 
r(iżnych pOledyńczych odmian 


Porc. zł 25.- 
Porc. zl 25,- 
Porc. zł 25.- 
Porc. zl 25,- 
Por' zl 25,- 
Porc. zl 25- 
Porc. zl 20,- 


10 g zl 650.- Por< li 50,- 
De 10 g z, 650,- POI ,I 50.- 


10 II z, 100,- 


10 g zl 60,- 


LAwkoY'lie pf'łl'le "Brylant".) 
2163 białe, do ppdzema 1 Il (okolo 500 ziarn) zł 250.- Por 50.- 


115,- 


Lewkonie ..Excelsior" (do pędzenia) *) 
2164 białe, I g d 100,- 
2165 Jasno-niebieskie I g d 100,- 
2160 cłpmno-niebieskie I g zł 100.- 
2167 różowe 1 g d 100,- 
216R karminowe I g d 100.- 
2172 mieszane 1 g zł 100,- 
Lewkn"ie letnie wielkokwiatowe *) 
2180 białe 10 g zł 500,- 
21 Rl kanarkowo-żółte 10 g zł 500,- 
2182 różowe 10 g zł 500,- 
21R1 krwisto-czerwone 10 II zl 500,- 
2184 karminowe 10 II z, 500,- 
2185 Jasno-niebieskie 10 g zl 500,- 
2186 ciemno-nIebieskie 10 III zl 500.- 
2187 mieszane 10 II zł ł50,- 


Porr "20.- 


zł 25- 
p zł 25.- 
PI' ..I 25.- 
P".. zł 25.- 
rI 25,- 
z, 25,-  


P ł 50,- 
P zl 50.- 
P zł 50,- 
Porc zł 50.- 
P zl 50,- 
P zl 50,- 
P re d 50,- 
Porc. zl 45,-
		

/DZS_004_03_011_0001.djvu

			B. H O Z A K O W S K I 


T O R U &
 


ULICA 


MOSTOWA 


2 8 


9 


Lewkonie Drezdeńskie *) 
2201 kanarkowo-żółte 
2202 srebrzysto-liliowe 
2203 różowe 
2204 krwisto-czerwone 
2205 ciemno-karminowe 
2206 ciemno-ni:!bieskie 
2207 białe 
2208 mieszane 
2215 Lewkonie Letnie. 
Mles7anka rMnych odmian 


10 g zł 700.- 
10 g zl 700,- 
10 g zł 700,- 
10 g zl 700,- 
10 g zl 700,- 
10 g zl 100,- 
10 g zł 700,- 
10 g zł 600,- 


do hodowh gruntowej 
10 g d 350.- 


Lewkonie zimowe, nicejskie (wczesne) *) 
2232 różowe 10 g zl 700,- 
2234 białe 10 g zł 100.- 
2236 żółte 10 g zł 700,- 
2237 ciemno-fioletowe 10 g zl 100.- 
2238 karm.-różowe 10 g zł 700,- 
2239 liliowo-różowe 10 g zł 700.- 
2240 mieszane 10 g zł 100,- 


Lewkonie zimowe, wielkokwiatowe *) 
2241 Ces. Elżbieta. 
ki'l.rminowo-r(J;;owe 
2242 lawendowo-nieblf'skie 
2241 czysto-białe 
1245 ciemno-niebieskie 
2249 mieszanka 


10 g zł 1.000,- 
10 g zł 1.000.- 
10 g zl 1.200.- 
10 g zl 1.000,- 
10 g zł 800,- 


Por. zl 70.- 
Purr zl 10,- 
Poro zł 10.- 
Por zł 10,- 
Porc. zł 10,- 
Porr zl 70,- 
Po zl 10,- 
Porr d 60,- 


Porc. zl 35,- 


Por zł 70.- 
Por zł 70,- 
Porc. d 70,- 
Por . zł 70,- 
Porr zł 70,- 
Porc zl 70,- 
P rr zł 70.- 


Po z, 100,- 
Porr zl 100,- 
Porc 71 120,- 
Porc zł 100.- 
Porc. zl 110,- 


ACTocHnium (Nieś."iertplnik Delnv} 
Ro
1ina Ipłni" 40-1;0 cm w..rc;oka. o 
'l('ł1v("h. ppJnvC'h. bialyrlt "1 r().to- 
wyrh kwi
larh, klf p "111711 do .uchych bul t6w I wie 
2412 AcrocIinil1m ros. fi. alho pl.. białv. 
10 l! zl 100,- Po, I 15,- 
2414 Acroclinil1m fiore roseo pleno, ró
()wf'. 
10 g zl 100,- 1 15,- 


24 15 rO!l. fi. nI. hvbr. 
wlc'kokwtałowe pel 


mll
 -łne 


10 g zł 100,- Por d 15,- 


Am>rrrt'lm Cl:pniszpk) *) 

e"'.""'
ek łpc;,t o.....,.r...jp kWltnn-- roCS1łn:1 % pipko""',.1 kwta 
nic;.kle PT7vt1i'1tn p S:t na obw6dkł, ft wycznk . na 
2410 M;o1{. rOf'rn!pum, 
7wv1c'v nipMnc-ki 
2412 pnmł1n... T itt!" Oorit, 
nic.:1d 1-'ł"7urn', n-nir>hu".c;;,ki 


lO g zl 100,- 


10 Q zł 150,- 


2411 pnmiJn... Litt1e Dorit, 
m.ki, hialy 


10 R zł t50- 


AmoTo"tł!us 
2444 ral1tłatl1s. 
S7ułał " ozd....bny....h 'lwles7'\f"'cych 11; m.h rJlJrnUlU 
10 II zl 30,- 
A.,tiT.ł!'1'111m mojus (Lwia paszcza} *) 
2460 Mlp'lzanka, 
r'. n h n8JPipknlej ych 60 un v ,kich "rJ. 
10 g zł 150.-  


Antirrhinum mt1j'l!; oTt1nd:f1oT11m 
wlclkokwi..towe wysokie odmi 
741';1 C'7V'Ito-biała 
741';? Jr,,,';orkowo-:7.Mta 
241';1 r"hlnnwO-f"7pł-WOna 
241';4 rłplikal"lp r.Mowa Z białem 
241';" r'(',"no-floletowa 
241';1'; ło..oo:lowa z żółlym 
2467 mieszana 


10 l! I 250- 
101.' "00- 
10".1200- 
10 
 -1200- 
10 R I 200.- 
10 l! I 200- 
10 III zl 200,- 


Antirrbinum mnius l'1fTnUm I"'rdf1. 
wielkokwiatowe pólwy.okie odm I ny. 
241';Q karmazVl10WO-r7erwona 10 l! zł 250.
 
2470 r"hil1owO-r7prwona 10 g zł 250,- 
747? hłv"7r7aro-Jr"rmlnowa 10 g I 250,- 
2474 d('lik;ol"ip różowa z żółlym 11' 
 zl 250,- 
247.') crv'Ito-hlała 10 g ł 250.- 
2476 mieszanka półwysokich 10 g 1'250,- 
Arttirrbinum m"jus max. 
2499 mieszanka olbrzymio-kwiatowych 
10 g zł 300,- 


C
-nł lny 
tv 


. 15,- 


120.- 


, 20,- 


110,- 


ł 20- 


ł 30.- 
p, 7' 25.- 
p, zł 25.- 
p, 71 25.- 
P, ł 25.- 
Por zl 25.- 
Porr zl 25,- 


7130.- 
POI d 30.- 
Dnrr. zl 30,- 
r
r ,I 30,- 
d 30,- 
z130,- 


Porc. zl 35,- 


Alyssum (Smagliczka) 
"7 l.komlta nI,,"ko ro
n:1ca ro':::lina na OI)
lewkl l 


W kWI 


_5
8 Benthami compactum lilacinum, 
mo;oku odnu	
			

/DZS_004_03_012_0001.djvu

			'0 


B. HOZAKOWSKI 


TORUlii 


....   


2569 Ceiosia pyramld. 


2560 Centaurea Cyanus. 


Goździki pełne Chaband *) 
(patrz kolorowa okladka) 
Ulepszona bardzo polecenia godna odmiana ciągle kwitnących remontantów 
o zWlęzlym wzroście. 
2721 Jeanne Dionis, 
czysto bil\le g zł 250,- Porc. zł 100,- 
2722 Maria Chabaud, 
czyslo tolte g zI 250,- Porc. zł 100,- 
2723 Relne Rose, 
czysto r6żowe g zł 250,- Porc. zł 100,- 
2724 Król ognia. 
szkarłatne 1 g zł 250,- Porc. zł 100,- 
2725 Nero, 
krwisto ciemno-czerwone 1 g zł 250.- Porc zI 100.- 
2730 Aurora, 
lososiowo-czerwone 1 g zł 250,- Porc. zł 100,- 
2731 LeRlon d'honneur, 
ciemno-Iososlowo-różowe I g zl 250.- Porc. zł 100,- 
2732 Księina Alicja, 
lososiowo-różowe na blalym tle I g zl 250.- Porc. zł 100,- 
2735 mieszanka 


I i: zl 200.- 


Porc. zł 60,- 


Dianthus heddewigii *) 
2696 H2ddewiRiI hybridus fi. pl. 
Wielkokwiatowe pelne w barwach 


mieszan ych 
10 g zl 250,- 


Porc. zł 40,- 


Eschscholtzia (Maczypłoń-Pozło!ka) 
Polecenia godna na obw6dkl I grupy, kwitnie od czerwca do pddzlernika. 
2746 Mieszanka 
wspanialych pelnych odmian 10 g zł 80,- Porc. zl 10,- 


Godetia (Marszowa) *) 
Nadaje s
 szczeg61nle na rabaty, klomby, 
dostarczają wybornego kwiatu do ciecia. 
2803 azalelflora fi. pl., mieszane 
2807 mieszanka niskich odmian 


obwódki itp. Wyższe odmiany 


10 II zl 150,- Porc. zl 25,- 


10 g zł 100,- Porc. zł 15,- 


2808 mieszanka półwysokich odmian 
10 g zl 100,- Porc. zl 15,- 


C.YDsophila elegans (Gips6wka) 
Kwitnie w szeA<" tygodni po wysiewie Kwiaty nadzwyczaj drobniutkie, 
osadzone są na cienkich lodytkach I pokrywają cale ro!\lIny. Nieoceniony 
mat rial do bukiet6w (r6wnlet w stanie zasuszonym). WysiewaĆ od 
kwietnia wprost do gruntu. 
2820 Alba. 
czysto-blala 10 g zł 50,- Porc. zł 10,- 
2823 Mieszanka 
r6żnych odmian 10 g zl 50,- Porc. zł 10,- 
Helichrysum Monstro8um n. pl. 
(Suchołuska-Nieśmiertelnik) 
2833 Mieszanka 
pelnych odmian 10 II zł 100,
 Porc. zł 15,- 
2834 Nanum, 
mieszanka pelnych p61wysoklch odmian 
10 g zl 150,- Porc. zł 20,- 


Ipomea (Wilec pnqcy) 
2871 imperia lis, 
WlIec ces anki mieazany 


10 II zl 80.- Porc. zł 15.- 


ULICA 


MOSTOWA 


2 8 


r7: 
t .v 


1; 


ł 

 


4 
, . 


""t' 


.... 
.. 


2596 Chrysanthemum selletum. 


2616 Clarkia elegans. 


Iberis (Ubiorek) 
Mi/a, dochodZ1\ca naj wytej 30-40 cm, bogato kwitnąca, pachnljca ro!illna. 
I Nadaje s
 szczególnie na niskie grzedy i obwódki oraz do ciecia. 
2870 Coronaria Imperialis, Empress. 
Ubiorek cesarski o czysto blalych wonnych I wielkich kiściach 
kWlat6w podobnych do hiacyntu 100 g zl 100,- Porc. zł 15,- 
2877 UmbelIata Nana H}'brida. 
Ubiorek niski mieszany w najpiękniejszych kolorach, o zwlęzlym 
wzro!\c1e I bardzo obficie kwitnących kwiatach. Nieoceniona na 
obw6dkl. 10 g zl 100,- Porc. zł 15,- 


\ 
r 


Kochia (Cyprys le!niJ 
I 2878 TrlchophylIa 
(Cyprys letni). Okolo 100-120 cm wysokI, kulisto ptramidalny 
o Jasno zlelonem ulistnieniu. 10 g zł 100,- Porc. zł 15,- 


I 
I 


Lobelia (S!roiczka).) 
'Kwitnie od czerwca do jesieni. Jedna z nailepszych roalln na obwódki, 
kobierce, rabaty, do skrzynek okiennych I balkonowych oraz do doniczek. 
2933 Erinus compacta, Cesarz Wilhelm. 
Jasno-niebieska 10 g zł łOO,- Porc. zł 50,- 
2936 Erinus compacta, "Crlstal Palace". 
10 g zł 350,- Porc. zł łO,- 
Latbyrue odoratu8 (Groszek pachnqcy) 
85 mieszanka wielkokwiatowa Spencera 
100 g zł 300,- 10 III zł łO.- Porc. zl 10,- 
125 mieszanka wczesnych odmian 
do pędzeD1a 10 gzI 80,- Porc. zł 15,- 


Mathiola bicornie 
2981 Maciejka (Lewkonia greckal. 
Doskonala na klomby I rabaty. Kwiaty drobne purpurowo.fioletowe, 
rozwijają s
 dopiero wieczorem, wydając silny, bardzo przyjemny 
zapach. 10 g zł 10,- Porc. zl 10,- 


Mirabilis (Dziwaczek) .) 
Piękna ro!illna dekoracyjna zwana nocną ozdobą, tworzy krzaki drze- 
wiaste, roz
alęzione z mn6stwem kwlal6w podobnych do petunij (za- 
wieratek). Kwiaty otwieraJą się dopiero wieczorem I wydają przez noc 
do rana piękny, silny zapach. 
3015 mleuanka 
najpiękniejszych barw 10 g zl łO,- Porc. zl 10,- 


Nicotiana (Ty!oń kwiatowy ozdobny).) 
Ro!illna dekoracyjna oladnem, gęstem ulistmenlu I kwiatach podobnych 
do bialych narcyz6w i petunij, które napelnlają powielrze wieczorem 
I nocą milą wonią. 
3059 affjnls hybrlda, 
narcyzowy, mieszany 10 III zł 50,- Porc. zl 10,- 


Papaver (Mak ozdobny) 
3080 Paeonlflorum, 
piwoniowy mieszany 
3086 Somnlferum n. pl., 
strzępiasty 


10 III zł 50,- Porc. zI 10,- 


10 g zł 50,- Porc zł 10,- 


Phlox drummontii (Płomyk le!ni) .) 
PoJecenla godny na rabaty, kwietniki I do obsadzania jednobarwnych grup. 
3160 Mieszanka 
rÓŻnych odmian 10 g zł 200,- Porc. zI 30,- 
3161 Mieszanka 
niskich odmian O zwartym równym wzroacle. 
10 III zl 250,- Porc. zl 3$,- 


--
		

/DZS_004_03_013_0001.djvu

			R rlOZAKOWSKI 


TORUN 


Pełunia (Zawieratka) *) 
Jedne z naJ cennieJszych, znanych kwiatów letnich, odznaczaJących SU! 
długotrwałem I nadzwyczaj oblitem kwitmeniem oraz rzadko spotykan:ł 
roznorodnośclą odmian. 


Pełunia hybrida 
Drobnokwiatowa. bardzo oblicie kwitnąca. Nadaje oLe r6wme,! do obsa- 
dzema balkon6w i ampulek. 
3ł 11 Alba, 
czysto-blala 
3112 Rosea, 
ciemno-r6towa 
3115 Mieszanka 
różnych odmian 


Petunia hybrida grandif10ra 
3121 Wielkokwiatowa, 
mieszana 


I g zł 30,- Porc. zl 10,- 
I g zł 30,- Porc. zl 10,- 
I III zł 15,- Porc. zl 10,- 
I g zł 200,- Porc. zl 30,- 
kar/owa). 
I g zł 250,- Porc. zl 30,- 


Petunia hybrida grdfI. nana 
(Wielkokwiatowa 
3128 wielkokwiatowa, 
karłowa mieszana  
r 


Petunia hybr. grdf1. fimbrista 
Wspaniała, wielkokwiatowa otrzęplasta odmiana zawieratek 
3132 Mieszanka, 
najpi
kniej.zych odmian I g zł 300,- Porc. zł 35,- 


Petunia hybr. grdfł. fimbr. nana 
(Wielkokwiatowa, niska, otrzeplasta) 
3136 Mieszanka 
najp
kmeJszych odmian. Wyborna do doniczek, skrzynek, na bal- 
kony, rabaty I obwódkI. I g zl 200,- Porc. zł 30,- 


Petunia hybr. pendula 
(Bajkonowa zwleazająca). 
3144 Alba, 
blala I g zł 150.- Porc. zł 20,- 
3145 Rosea, 
rótowa I III zł 150.- Porc. zI 20.- 
3146 Purpurea, 
ciemno-czerwona I g zł 150,- Porc. zl 20,- 
3148 Violacea ..Ozdoba Ratusza", 
flolkowo-nlebieska I II zl 150,- Por". zł 20,- 
3149 ..Królowa balkon6w", 
w najpi
lr.niejszych barwach mieszanych 
I III zł 120,- Porc. zł .20,- 
P...tunia hybrida nana compact a 
NIska, zwarto rosnąca, nadzwyczaj obficie kwitnąca wspaniala odmiana. 
Szczeg61nie polecenia 1I0dna na obwódki, rabaty I do hodowU doniczkowej. 
3150 Śnieina Kula, 
czysto-biala I III zł 40,- Porc. zł 15,- 
3151 Hlmmelsróschen, 
'Śwlecąco-rótowa I III zI łO,- Porc. zl 15,- 
3152 Ratsherr, 
ciemno-fioletowa I II zł 100,- Porc. zł 25,- 
3154 Srebrzysto-niebieska, 
bardzo ladna I g zł 40,- Porc. zł 15,- 
3156 Mieszanka 
najplęlr.nlejszych niskich odmian I barw 
I III zI łO,- Porc. zl 15,- 


Rezeda odorata 
Znana, ulubIOna roślina hodowlana, przeważnie tylko dla jej nadzwyczaj 
ollnego I miłego zapachu. Używana jest t
 na obwódki i do hodowU 
doniczkowej. 
3218 Mieszanka 
r6tnych odmian 10 III zł 80,- Porc. zl 10,- 
3220 Ameliorata, 
wielkokwiatowa 10 III zl 80,- Porc. zł 15,- 
3221 Machet, 
wielkokwiatowa, o zwartym wzroście, naJlepsza odmiana do hodowU 
doniczkowej 10 III zł 120,- Porc. zł 20,- 


Salvia (Szałwia) *) 
Idealna roślina na grupy, obw6dkl dutych klombów, rabaty I nieoceniona 
do doniczek. 
3268 Spłendens Ognista Kula 


10 III zł łOO,- Porc. zł łO,- 
3274 Splendens Rakieta 
10 III zl 350,- Porc. zł 35,- 
3275 Splendens Czar Ognia 
10 III zł ł511,- Porc. zl ł5,- 


Scabiosa (Wdówka) 
Roślina bardzo ulubiona, wdzi
cznie kwitnąca, oluty znakomIcie do bu- 
klet6w, równlet dobra do głUp I na rabaty. 
3285 Atropurpurea grdfl. fi. pl. 
mieazana 10 III zł 100,- Porc. zl 15,- 


ULICA 


MOSTOWA 


2 8. 


... 


SchizanthuB (Szczeplinka) *) 
Kwitnie bardzo obficie I różnobarwme. Nadaje sle na kwietnik, rabaty, 
kWIat clety oraz do hodowli doniczkowej. 
3285 Wisetonensis, 
olbrzymlOkwlatowa, mieszana 10 III zI 100,- Porc zł 15,- 
Statice (Zatrwian) 
Okolo 60-80 cm wysoka ro!illna o wielkiej ilości drobnych kwiatk6w 
Sluży gl6wnle jako materlal do suchych bukietów i wieńc6w. 
3319 Sinuata atrocoerulea. 


3316 Stalice hybrida 
mieSZdna 


10 III zl 80,- Porc. zI 10,- 


10 III zł 100,- Por. zł 15.- 


Tagetes (Aksamitka) 
nadzwyczaj oblicle I dlulIO kwitnąca. Niskie odmiany wyglądają za- 
chwycaJąco na kw.ptmkach dywanowych, rabatach, brzegach klombliw 
I w doniczkach. Wysokie odmIany nadają oLe do ci
cla. 
3320 Erecta fi. pl. 


mieszana 10 g zl 50,- Porc zl 111,- 
3321 Erecta fi. pl. 
Zloty KoilIŻe 10 g zł 80,- Porc. zł 15,- 
3322 Erecta fi. pl. 
Pomarańczowy Ksląte 10 g zł 
O.- Porc. zł 15,- 
3323 Erecta fi. pl. 
Cytrynowy KsllI
 10 g zł 60.- Porc. zł 15,- 
3328 Patula fi. pl. 
rnłe97.ana 10 g zl 80,- Porc. zł 15,- 
3334 nana fi. pl. Liłłput. 
pomarańczowa 10 g zł 80,- Porc. zł 15,- 


Tropaeolum m.,jus (Nasturcja) 
WysokIe odmiany sluł') do przyozdabianIa 
r6w Itp., niskie natomiast odmiany utywane 
3340 Pnąca mieszana. 
3365 Nanum, 
karlowa mieszana 


altan, balkonńw, krat, sznale- 
są na obwlIdkI I do domczek. 


10 g zI 40,- 


Porc. zl 10,- 


10 g zł 50,- Por.. zł 10,- 


Verbena hvbr. (Witułka) *) 
Pr7epl"kna niska roEllna o slll1vm I miłym zapachu I dłuRotrwalem, ohfl- 
tern kwitnieniu. Nada1e Blp zarówno doh1'7e do ob'llad7f11nta grup. t8.ra.
 
raba Ulw I obw6dek, jak r6wnle,! do ozdabiania balkon6w I okIen 
3390 Czysto-biała 
3391 Lśniąco-szkarłatna 
3393 Szkarłatna z białym okiem 
3394 Jasno-r6iowa 


10 g zl 250,- 
Zicnia elegans fI. pl. (Jakóbinka) *) 
30 cm wysoka pełnokwIatowa wspaniala odmiana jakobinek 
i sztywnym wzroście, pospolicie w ogrodach hodowana. 
3485 Mieszanka 
najp14
kn., pelnych odmian \O g zł 100,- 


3395 Niebieska 
3396 26łta 


3399 Mieszana 


10 g zł 250,- PorL zł 35,- 
10 III zł 250,- P 135.- 
10 III zl 250,- Por zI 35,- 
10 g zł 250,- Por z135,- 


10 III zł 250,- 


135,- 


10 III zI 250,- 


135,- 


zI 35,- 


o prosty:n 


z120,- 


Zinnia elegans fI. pl. maxima 
(Jakóbinka olbrzymio-kwiatowa) 
3491 Alba, biała 


3492 Carminea. karminowa 
3493 Violacea, fioletowa 
3494 Coccinea, szkarłatna 
3495 Aurea, złoto-Młta 
3496 Rosea, r6:towa 
3497 Purpurea, purpurowa 
3498 Mieszanka wielokwiatowych 


10 g zł 150.- Porc zl 25,- 


10 III zł 150,- Porc 7.1 25,- 


10 III zł 150,- Porc. zł 25,- 


10 III zł 150,- Porc zł 25,- 


10 III zl 150,- Porc. zl 25,- 


lO III zł 150,- Porc. zl 25,- 


10 g zł 150,- 


Porc. zł 25,- 


10 III zł 150,- 


Por< zł 25,- 


3500 MIESZANKA KWIATÓW LETNICH, 
pólwysokich do alania wprost wlIruncle 
10 g zl 50,- Porc. zl 10,- 


3505 MIESZANKA KWIATÓW DLA PSZCZÓL, 
do alania wprost w IIruncle w pobhżu paaiek. 
10 III zl 30,- Porc. zł 10,-
		

/DZS_004_03_014_0001.djvu

			.2 


B. HOL AKOWSKI 


TORU8 


2 8. 


ULICA 


M O S l' O W A 


Nasiona kwiatów dwuletnich 
do wysiewu w porze letniej 


. 
l 


:trwałych '(Bylin) 


R
lIny dwuletnie wyhodowan z nasion Jednego roku, zimuią w grunc,
. kwilnlł w następnym roku poczem gm-ł, natomiast byliny t. j. rOo 
.,hny wieloletnie wyhodowane z nasIOn odnawiają sie z roku na rok. 
Wystew uskuteczniać najlepiej do doniczek, skrzynek tub Insppktu, I zątkowo trzymać zasiew stale równomiernie wilgotno I zacipnion<\ 
gdy?; przy niektl\rych odmianach jPdnorazowe zasuszenie spowodować moż
 niewzrl"cle nasion. Po wzeJścIU zaleca się roślinki przepikować (prz... 
sadzIĆ), po czym wysadzić do gruntu. 
UWAGA: Niektc'lre nasiona bylin wschodzą bardzo wolno i nler/lwnomierme, cz.,4ciowo jut po kilku dniach, czę! mipszane 
Dzwonki pełne bii\łc 
07wonki pplnp fioletowp 
D7wonki pł'łne, karm.-r6żowe 
C"mDann'a Col1ln". 
Now" orTmiima 7 h notrWi'I'vrh clemno-fioTetowycb ko'n11tń", ('7 Ił 
t17wonkńw por'hodzl 'Z Kauka7u. odznacza sle nlezwvktp oh';',.", 
kwltni,,",p'1] (30). Porc 1.1 25,- 
4230 Camnanu'a nvramldaJłs;. 
Dzwonki piramidalne. niebieskie. 


10 
 1. 1 150.- 


Por " 15.- 
Pc>r z
 20.- 
P'1r'" zI25.- 
'7J 25.- 
Por 7125,- 


4?00 
4?0'; 
4210 
4220 
4279 


10 !! zl 200.- 
10 l! 71 250.- 
Ig 1.1 250- 
10 g zł 250,- 


4240 


Irwalp. 11401 
10 l! zł 300.- 
CamniłJ1tl1a Pprslcłfolia prandl. alba, 
olhr7vm1nkwntf)w(' blcJre. (75\ 


Porc zl łO,- 


Porc. zI 30,- 


CHRVSANTHFJ\,fUM LAUCANTHEMUM (Maraaretk'). 
fAn) VII-VIII. 
M"xlmum Shas'a Dalsv, mip"zane.IO g zl 200,- POTC. , ,25.- 
Chp'pne barhara hvhrlda '
"Iwlkl. 
Ec;ff"h..C'7n
 okoJo 1 mp'r wV80ka bv1lna amervk,.i'....... o ,..,.łvw- 
nvrh TllPPit'P2 tych łodygach I wl1!':1cirh nipH,.. nv h Ji:5d"rh. 
(120) VI-IX. 10 g zI 50.- Porc. zl 10.- 
4270 Chplranłl1ns AHion' 
flak C'7V1l Ipwkonła IIIvhprv"',ka) ('I pom-.rań r 7owo-ł .""Twonvrh. hłvCl7- 
ł-7nC'v r h i Ur7nvrh kwiatach. WVrÓ:J;1 iiIJ ip ohfitv1Tl 'kwitnif"nlf"m 
f niP7.wvkle łvwfI brlrwp kwiecili.. Nitri.,ip 0;'" rlosk(\1".1 ";oj r..- 
baty. kwietnikI Itp. (40) V. 10 g zł 50,- Porc. zł 10,- 
4272 Corpons;łs Lanrpo'ata grrłfł. 
fO(!'nlo
leDPkla Doskonała rn
1ina rio ubierania Rr7pd hvl nnwvr'h 
I na kwiat cłply. Kwiaty rJU7". 
filtp. larc70wP o rJlu!!1 . h 
10dVI!ach, kwitnie bardzo dlul!o I obfIClP. 1701 V-IX. 
4279 Oe'nhlnlum Elatnm bybridum. 10 g zl 50,- Porr zl 10,- 
Ostr(i?;ka trwala, pojed. mles7dna IIBOI VI-VIII 
10 g zl 100,- 


4?68 
4269 


Por 


zI15.- 


DIANTHUS BARBA TtJS 


Gof.dzlkl kam'pnne łub brodate. Znalid, wdzlPczna r na. doskOI na- 
da.ara sI" na £T7pdy jak również na grupy. Ni ocr-.iony mate.. I na 
bukIety. 1501. V-VII. 
4320 PoJ.2dvńne, 
w naJpiekn. bdTwi'tch. mieszdne. 
4325 Pelne, w naJPIf
kn. t h mI 


10 g zł 80,- 
10 g zl 120,- 


Porc. zl 10.- 
Porc 20.- 


DIANTHUS PLUMARIUS (Go7dziki pierzaste). 
Wspamala kl
'wvr7ai Ipkkllil. drobniutkie kwf",tv OS8r17one !IIĄ ni'! denkkh 
lodY7kArh I pokrvwa'" jakby mulilinem cal
 rn411nę. Doskonala 
na bukiety w stanie 1!wi
ym I suchym. VI-VII. 
10 g 1.1 100.- Porc. zł 15,- 
4545 Hpu('hpra sanPtIinea bvbrlda. 

riTawkft w vipknveh oł'imi.,nArłl, rnłeC;:"J'.,nvrh. o d'upirh klł3rfiłrh 
kWlatowyrh do cif'da. (60) V-IX. 10 g 1.1 150,- Porc. zl ZO.- 
4577 Iherls spmnł'rvlrpns. 
uhfoTPk wipr7nie 7ie1ony, niski, o licznych czysto bil'l'vch kwr",_ 
tuszkach 1301 IV-VI. Porc. zl 15,- 
4579 Ihprls spmoprvlrpns fŚnieżn:! Platkl). 
odmf8n8 dai1łca ni'ldzwvc7ainy f>rekt w c7a
ie kwitnfpni". twoTznr 
nieskalanej bialo1!cI pyszny kobierzec Odporna (251 'V-VI. 
Porr. zł 20,- 


45ą3 LeontoDodium fSzarotkal 
Gnaphalium alpmum 1201 VI-VII 


Porc zł 30,- 


4600 Roseus. rótowy 
4602 Coeruleus, niebieski 
4604 Luteus, Mity 
4605 Albus, biały 
4606 Mieszanka rótn. odm 
4608 Eldorado. 
Wspamdla mieszanka najpIękniejszych 


LUPINUS POL YPHYLLUS 
(ł
ubin trwaly, wieczny. wielkokwiatowy) (100) V-VIII 
Por" zl 10,- 
Porr 1.1 10.- 
Porc zł 15,- 
Porc zł 10.- 
Porc. zł 5,- 


10 g zł 50,- 
10 g zł 40,- 
10 g żl 80,- 
10 g zł 50,- 
100 g zł 250,- 10 g zł 30,- 


odmian. 
10 g zł 50,- 


Porc. zI 10,- 


..-
		

/DZS_004_03_015_0001.djvu

			B. HOZAKOWSKI 


T O R U N 


ULICA 


MOSTOWA 


2 8. 


.,3 


MYOSOTlS ALPESTRIS (Niezapominajki). 
Powszechme znane i lubIane kWIaty, kt6re spotykać mOżDd w każ- 
dym ogrodzie. Nadają s
 doskonale na klomby, rabaty, jdk 
r6wnież do dOD1czek. (20-30). 
4640 Niezapominajki 
oirodowe Z,WYl.Z. niebieaklie. 
4645 Indigo, 
Clemno-nieb. o dlulllch lodyżkach do cił,:cia na bukiety. 
4650 10 II zł 250,- Porc. zl 30,- 
..Victoria". 
Otimland niska, kr
pa, o pelnym 


10 III zł 150,- 


Porc. zl 20,- 


8zafuowym kWieciu. 
10 III zł 250,- Porc. zł 30,- 
4655 Alba, bJale 10 III zl 200,- Porc. zł 25,- 
4660 Rosea, czysto rótowe 10 III zł 200,- Porc. zł 25,- 
4672 Niebieski Koszyk, ciemno-niebieskie 
10 III zł 250,- 
4683 Messidor, ciemno-niebieskie, wysokie 
10 III zł 200,- 


Pur< li 30,- 


Porc. zł 25,- 


PAPAVER (Mak trwały) VI-VIII. 
4695 Nudicaule hybridum, 
IslandzkI, mleszdny. (4U) 10 III zl 100,- Porc. zł 10,- 
4697 Orientale Coloseum, 
nluk. Lrwt:u¥. W5Lhodnl. olbrzymio-k.wla.towy. ciemno-szkarłatny. l
O) 
4698 O . t I h b . d 10 g zł 200,- Porc. zł 20,- 
£len a e y n um, 
OllJlLYWlo-kw.dtOWY m.esz.my. (100) 10 III zł 150,- Porc. LI 15,- 
4694 Orientale fi. pl. Olimpia, 
olbrzymi, peiny. ::.zkd,ualu.)'o Pore. zł 25,- 
4707 Pyrethrum roseum grandiU. hybr. 
tr.....dl¥. wlełko.kwldlOW¥. mlesz., zWdny teŻ rumiankIem. Dależy 
b"..przecznle do ndjwdzl
cznleJszych bylm dlullolodygowych I do- 
SldrCLa cennello mdteridlu do ClęCld na bukIell' Itp. lau) \i-VI. 
I'orc. zł 15,- 
4712 Pyrethrum roseum hybr. fi. pl. (80) V-VI. 
lrwdly, p6łpełny, mleszdny. Pore. zł 25,- 


PRIM ULA VERIS ACAULIS (Pierwiosnek). 
4728 Rubra, czerwone IV-V. Po.
. zł łO,- 


I'kIMULA VERIS ELATlOR. 
47.3ł Hybrida, mieszany. 
4/.35 l..J:dnuUlord, wieszany. 


I II zl 60,- 
III zł 110,- 


Por e. zl 25,- 
Porc. zl 35,- 


PRIMULA AURICULA GIG. 
4741 Ni!>ki mieszany. 
4770 Sałvia algent2a. 
SZdl WId. 6rt:orzy
td, ozdobna 


1 II zł 200,- 


Por
. zł 60,- 


tylko dla pił,:kny	
			

/DZS_004_03_016_0001.djvu

			,.. 


B. HOZAKOWSKI 


2 8. 


TORU
 


ULICA 


MOSTOWA 


ZAKLADY OGRO 
1;. H ° l A It O W S It 
 
- 


ul. Wybickiego 22 


DNICZE 
.. TOIUI 


Telefon nr 334 


Dojazd tramvvajem Nr 2 


UWI\".\. r Vl"rmlenione w dziale Zakladów Ogrodnkzych artykuły wysylam oddzlelme po ustaniu mrozów. 
Zamówiema na te artykuły tJ. r6że, bylmy, kłljcze, cebulki, sIewki, drzewk.. I krzewy itp. nadsylać prosze na osobnym 
formularzu gdyŻ wysyłka lącznie z nasIOnami jest technkznie niemozliwa. 


Najpiękniejszą ozdobą ka:Mego ogrodu są 
krzaczaste, pienne 


Róże krzaczaste: 
I. Briachlf 
2. Dr Hawkesworlh 
3. F,scher & Holmes 
4. Frau K. Druschki . 
S. Frelburll II 
6. r:.
n. s. A. JanBen 
1. C .he1mrat Duisburg 
8. Hermann Neuhof 


, 
ROZE 


polyanthy W następujących odmianach: 


- kol żywo-r6żowego 
karmazynowo-czerwonego 
ciemno-czerwonego 
czysto-bIałego 
brzoskwiniowo-rMowego 
Bztarlatno-czerwonego 
czysto złoto-ż6łtello 
ciemno-krwista-czerwonego 


Róże pienne: 
l. Fontanella 
2. Hadley. . . 
3. He1nrkh Wendland 
ł. Frau Karl Druscbki 
s. Vierlanden 
6. Mrs. Henry Winnet 
7. Texas Continenthal 


- kol. złoto-ż6ltell0 
ciemno krwisto-czerwonego 
pomarańczowo-złoto-ż6łtego 
czysto białego 
pomarańczowo-rótowellO 
czerwonego 
IIwlecąco Jasno-czerwonello 


R6.że krzaczaste 
pienne 
polyantha 


9. Hugh Dkkson . . 
10. Helnrkh Wendland 
11. Mrs. John Laing 
12. Rlchmond. . . 
13. Roslyn . . . . 
14. Fontanella 
15. TeJ:as Conhnenthal 
16. Ulrłch Brunner FlIs 


- koJ szkarłatno-karmazynowego 
pomarańczowo-zloto-żliłtego 
czysto r6żowego 
szkarł a tno-karmazyno wego 
alarkowo-żółtego 
zloto-.ż6łtego 
świecąco Jasno-czerwonego 
wilśniowello 


Róże polyantha: 
l. Else Poulsen 
2. Gm.s an Aachen 
3. GoldJachs. . 
ł. Gloria Mundt 
S. Joseph GUl' 
6. Orlans Rose 


- koJ delikatno-różowego 
jasno złotawo-r6żowego 
intensywnie łososlowego 
Jaskrawo ceglasto-czerwonego 
8zkarłatno-czerwonego 
karminowo-r6żowego 


, 


Ceny poJedyńcze: 


po zl 100,- za szt. 
u fi 150,- Ił .. 
II n 80,- II II 


Achillea 
- Kichawiec (Compositae) 
- Tomentosa o drobnych baldachach złoto.,tóltych . 
Aconilum 
- to ,ad 
- hybr. 
Aquilegia 
- Orlik (RanuncuJaceae) 
- coeruJea hybr. w naJplekniejszych kolorach mie- 
szanych 
Aster 
- IIwlazdosz (Composileal 
- Anilin Ił, nowy kolor anilinowo-niebIeski, zIole środkI 
- acrla nanuB, kWiat hhowo-nieb
eski . 
- bybr. nadają słe do ogr6dkf>w skalnych na rabaty 
- Nancy, jasno-różowy, pe/ny 
- Niobe. czysto-bIały, z ż6łtym I!rodkiem 
Astilbe 
- Tawula (Rosaceae) 
- LachskoenlglD, jasno-łososiowo-różowa 
- Mela Immlnk (Ruys) przepiekna różowa 
Campanula 
- dzwonek (Campanulaceae) 
- perslcllolla dz"onk, wIelkokwiatowe w kolorach, 
bla/ym i niebIeskim I długICh lodygach 
Delphinium 
- ostróżka (RanuncuIaceae) mieszane 
Funkia (Hosta) 
- Alubojawka (Llliaceae) 
- Corulea aurca. mocno lila roślinka drobna 
- Sleboldlana 
Hemerocallis 
- Jlllowlec (Lillaceae) 
- Dumorllerl, pomarańcz.-żólty 
Iris 
- kosaciec (Indaceae) 
- germanlca. dwubarwny o platkach g6rnych Ja!iniej- 
szych . . 
- Alcazar. fiolotowo-nlebleskl 
- Ambasildor. fioletowo-różowy i eUasowo-czerwony 
- Amber. Jedna z najlepszych odmian. . . 
- Balder. ohwkowo-żółty 
 ciemno-fioletowym 
- Brda, czysto-porcelanowo-niebieski. . 
- Caprlce, atandartowy w jednostajnym kolorze r6to- 
wym . 
Leucanthemum 
- jastruń (Compositae) 
- maxJmum Lavlne, wIelkokwIatowy bIalI' 
- Cesarz, olbrzymio-kwlatowy-blaly 
Lupinus 
- lubJn Irwaly (Papilionaceae) 
- mieszane 
Lychnis 
- flrle.ka (Caryophyllaceae) 
- arkwlrlghtU w kolorze kwiatu cynobrowo-czerwonym 
- chaleedonica. bukieClklllŚnląco-szkarłatno-czerwonych 
kwiatków 


ROŚLINY ZIMOTR WAŁE są najpiękniejszą ozdobą ogrodów parków itp. dlatego zcsługuią na 
5zczegolną UWUQę i najszersze rozpowszechnienie. 
Cena zl za Paeonia sinensis 
l szt. 10 szt. _ piwonia IRanunculaceae) 
10,- 00,- - Eugene Verdier, jasno-Iososiowo-rooowa 
- FeUI Crou.Be świecąco-ognisto-czerwona . . . 
- Asa Gray. olbrzymie ścisłe pełne liliowo-różowe 
kwiaty ..... . .. . 
- MIkado, pojedyńcza, clemno-aksamitno-czerwona. . 
- Sarab Bernardt, p6źna, różowa, pełna, jedna z naj- 
witększych wspamala 
- Olflclnalls Alba Plena, pelna biala 
Papaver 
- mak (papaveraceae) 
- May Queen, . 
Phlox 
- plomyk (Polemonlaceae) 
- panlculata, Abel Tasman, biały z r6.żowym oczkiem 
- A. E. Amos, IŚllląco-szkarlatny o wielkich liściach 
- Alda, bardzo orYl/mainy, kWIat ciemno-karminowy 
z purpurowym okiem . . 
- AUraktfoD, kWiat czerwony z ciemnym. okiem . 
- Baron van Dedem. szkarłatno pomarańczowy ., 
ciemnym oczkiem, wielkokwiatowy. . . . 
- Camlllo Schneider, cIemno-szkarłatny, aksamItny 
- Car Durand, o JednostaJnej wspalllalej r6żowej 
barwie.... ". 
- Carolln8 van den Berg. Jednostajna. lśniąco nieble
 
ska wspaniała odmIana 
- Eclalreur. purpurowo-karminowy . . . . . 
- Europa, bIały z czerwonym oczktem, bardzo ladny 
- Feuerbrand. l!inląco - pomarańczowo - szkarłatny z 
cIemnym oczkIem 
Physalis 
- miechunka (Solanaceae) 
- FranchetU, rozkrzewIająca ale sIlnie byhna o niepo- 
zornych białych kwiatach 
Pyrethrum 
- maruna (Composltae) 
- roa hybr. atrosangulneum ciemno-czerwony z j
niej- 
szym lub clemmejszym odc. 
Rudbeckia 
- roiacznIca (ComposUae) 
- Flava, kwiaty obfite złoto.,tółte z czarnym środkiem 
Saxifraga 
- Skajnica, Łomikamleń (SaJ:lfragaceae) 
- alzoon. o srebrzysto-szarych rozetkach, kwitnie bialo 
- Cotyledon pyramldaUa o dużych rozetkach I bialych 
kwiatach, ladna odmiana . . . . . . 
- dec:lplens IIrandlflora. kwitnie blalo. twony lIesty 
dywan 
Solidago 
- nawlol! (Composltae) 
- aspera, efektowna odmiana o promienistych kwla- 
tostdnach zwteszaJących sle IM/tych 


BYLINY 


IRanunculaceae) 
Sparks var. - tOjad CIemno-niebieska 


12,- 


10,- 


20,- 
15,- 


190,- 
1łO,- 


15,- 


1łO,- 


30,- 
30,- 


290,- 
290,- 


15,- 


140,- 


25,- 


230,- 


20,- 
20,- 


180,- 
180,- 


15,- 


130,- 


15,- 
15,- 
15,- 
15,- 
15,- 
20,- 


130,- 
130,- 
130,- 
130,- 
130,- 
180,- 


15,- 


130,- 


15,- 
IS,- 


130,- 
130.- 


15,- 


130,- 


17,- 
17,- 


150,- 
ISO,- 


110,- 


90,- 


TrolIiu8 
- pelnIk 
- m.I....ane 


Cena 
I azt. 
80,- 
50,- 


zł za 
10 azt. 
590,- 
490,- 


80,- 
łO,- 


550,- 
370,- 


10,- 
80,- 


650,- 
750,- 


25,- 


230,- 


20,- 
25,- 


170,- 
230,- 


20,- 
15,- 


180,- 
130,- 


15,- 
20,- 


130,- 
180.- 


15,- 


130,- 


25,- 
20,- 
20.- 


230,- 
180,- 
180,- 


25,- 


230,- 


10,- 


10,- 


15,- 


130,- 


15,- 


130,- 


15,- 


130,- 


15,- 


130,- 


15,- 


130,- 


12,- 


100,- 


25,- 


J:Ił,-
		

/DZS_004_03_017_0001.djvu

			B. H O Z A K O W S K I 


T O R U IQ 


'!fi 


ULICA 


MOSTOWA 


2 8. 


tycie' codzienne i dlatego winniśmy je hodować jak najwięcej 


ł-- Kwiaty j)szAadić i nEe 
L- Kłącze 


GEORGINIE 


Cena zł za 
l szt. 


kwiatowe do sadzenia wiosennego. 


50,- 


Dalie kaktusowe 
I. Alt Wlen, (Stary Wiedeń), 
czysto biala, końce platków rurkowane. Kwiat o subtel- 
nej budowie, kwitnie b. obficie 
2. Amundsen, 
Jasno-łososiowo-rótowa. Jedna z najlepszych odmian. 
Ksztalt kwiatu wybltme kaktusowy, pazurkowato-skurczo- 
ny. Kwitme bogato I dlullo, świetna jako kwiat cięty . 
J. Andreas Hofer, 
różowo-Iososiowa z żóltym sercem jedna z najpl
kmej- 
szych i b. lubianych odmIan kaktusowych 
4_ Coralllna, 
Jasno-czerwona wpadaiaca w freBBe, serce kwiatu kremo- 
we, b. duży kwiat o pi
knej formIe. 
S. Mis_ BelIIlum, 
prze,.liczna dalia o kolorze 1
D1aco pomarańczowo-szkarła- 
tnym, o platkach silnie rurkowanych I promlemstym ukla- 
dZle kwiatu 
6. Neptun, 
kwiat czysto bialy, kwitnie obficie, odmiana b. odporna, 
dobra na kWIat cI
ty. . . 
1. Nlvea 
przepl
kna biala dalia o _ubteJnych kwiatach, obficie kwit- 
me, dobry material ci
ty I dekoracyjny 
8. Ollenbarung, (ObJawienie) 

achwycająca odmIana, okojorze bialym z delikatno li- 
liowym odcieniem. 
9. Satan, 
żaż
ca-czerwona, wielokwiatowa, nftjwi
k8za l ns)wspa- 
mal.za dalia kaktusowa. Kwiat dochodzi do wielko!!cI 35 cm. 
przekroju 
Dalie i hybridy - dekoracyjne. 
1. Amen, 
jedna % naj piękniejszych pozostało!!ci slynnego hodowcy 
Schoena o lekkiej budowie I pnecudnej barwie staro-ż6/tej, 
olbrzymIokwiatowa . . 
2. Amun-Ra. 
barwa miedziano-pomarańczowa ku środkowi przechodZlł- 
ca w odcIeń brunatno czerwony. Kwiat o 'redoicy 20 cm. 
silme ponad uhstnieme wyniesiony. Odm. ameryka.ńsklello 
pochodzenia 


110,- 


50,- 


50,- 


110,- 


50,- 


50,- 


110,- 


11,- 


10,- 


łO,- 


50,- 


3. Blue Lady, 
lawendowo-niebieska, wielki kwiat na sztywnych 10dYllac 
4. Dokoupllova jubIlejDl, 
łososiowo-rÓŻowa, serce kwiatu koloru clemno-różoweao 
z dehkatnym nalotem meblesklm. Kwiat olbrzymi o fjred- 
nicy 25 cm. na dJuglch sztywnych lodygach. Dobry do 
ciecia 
5. Dwlght W. Morrow. 
okazala amerykanska nowo!ić, kardynalowo-czerwona o ak- 
samitnym wYlIlądzie. Kwiat wielki o dlulI,ch, silnych 10- 
dYlIach 
6. Earl WUllams, 
f, lękna dwubarwna odmiana czerwona, końce platków bla- 
e.. KWIat olbrzymi, odm. pochodzema amerykańskiello. 
1. Elfbletil Swoboda, 
różowa z lekko łososiowym odcieniem, wielko-kwiatowa 
o _zerokIch I długich plalkach kWIatowych 
8. Jane Cowl, 
kolor zloto-ż6lty, ku brzegom przechodzi w brzoskwmlowy. 
Jedna z naJbardziej wartQŚclOwych dalii 
9. LOllan_ Red, 
amerykanska odmiana ollmsto-szkarlatna, b. efektowna. 
10. Moomuolh Champion, 
ognisto-cybronowa, fjrodek jasny, podłużne pIatkI, wspa- 
niala wielkokwiatowa. . 
II. PaeoDla. 
lekko 10so_lowo-rótowa z t61tym środkiem. Przy rozkwit- 
nięciu podobna do piwonni. . 
12. Premia I. 
slusznle nosi taką nazw
, je_t przepiekna, olbrzymi kwiat, 
silne dlugle lodygl, podpadająca lira kolorów, tlo zloto- 
ż6łte I czerwone kofl.c6wkl. . 
13. Shaharilzad. 
CIemno-różowa, pne!!llczna na dlulllch sztywny!cl słonioweJ 
Ił. Pelegrlna, 
kol. ciemno-nieble_k,ello 
15. Odln. 
kol. lososlowello z demną plal114 
16. Connet, 
kol. szkarlatno-czerwonello 
11. Park Beiluly. 
kol. różowego z czerwoną plal114 
18. Scbneeprlnze_ln. 
kol. czysto blalego . 
19. Plccardy. 
kol. lososlowo-brzoskwinlowo-ró;!owego 
20. Mieszanka wszy_lItlch kolor6w, 
polecenia 1I00lna 


I 


Cena zł za 
l szt. 
11,- 
18,- 
20,- 


20,- 


11,- 
n,- 
11,- 
20,- 
20,- 


Cebulki begonii hybr. bulwiastej pełnej 
(Ukośnica bulwlaata wielkokwiatowa) 


15.- 


Bellonla hybr. Bonlon Ro_e, 
pelna różowa 
Bellonla hybr. Camellas, 
pełna Jasno-różowa 
BellonJa hybr. Rouge Fonce, 
pełna ciemno-czerwona 
Bellonla hybr. Roulle Clalr, 
pełna JBSDo-czerwona 


Cena zl za 
l szt. 10 szt. Bellonla hybr. Jaune, 
51,- tso.- pelna Ulta . 
Bellonla bybr. Culvre, 
58,- 150,- pełna miedziana 
Begonia bybr. Blanc. 
58,- tsO,- pelna czysto-blala 
Bellonla hybr. 
58,- ł50,- pełna. mlelZana 
Powyisze cebulki podpędzone od maja Uczę o 50'/.. drołel. 


Lilie japońskie, do 


I 


I 
Cena z: za 
szt. 10 ut. 
51.- ł50,- 
51,- tsl,- 
51.- ł50,- 
łl,- 351,- 


Lllllum Henryl, 
bardzo wysoka, kwiat pomarańczowy 
Wllum Ullrlnum _plenden.. 
b. efektowna lilia o wielkich pomaral\czowo.czerw.- 
.ycll kiehcllaca 


hodowli gruntowej: 
Cena zł za 
I .zt. 10 szt. 
20,- 110,- 


....... 


31,- 


271,-
		

/DZS_004_03_018_0001.djvu

			.,6 


B. HOZAKOWSKI 


TORUN 


CHRYSANTHEMUM INDICUM 


(złocIeme) (sau.onki dostalcl -m od kWletn.a do 
Odmiany wielkokwiatowe: 
I1..I""p WillIams, Młty, krzyż6wka Oberthuer. 
MI , k loru żólt<.olO, I I 2 pączkI. 
Mln "OL Oberthuer, późny bialy, 2 pljczki. 
Mil\: LJlth Cavell. mledz.
pomarańczowYI wspanldly. 
p (emnn- Plwany. spodem srebrzysty. wcz
DnYr 
R nt, r'" wo kwitnący, wczesny. 1 pączek. 
Th
lf..ls W. Pocket, koloru rÓŻowego, 2 p. 
Tum. . ż	
			

/DZS_004_03_019_0001.djvu

			-- 


Preparai., I:Lemil:zne 
do zwalczania wszelkich chorób i szkodników roślinnych 


ZWALCZAJ CI E 


niebezpieczne szkodniki i choroby W sadach, ogrodach 
i na polach. Drobny wydatek na preperaty chemiczne 
sowicie się opłaca przez podwójne i zdrowe plony 


.. 


Arsenian 
w proszku do opylania I do zwalczania 
szkodników gryzący<.h. jak lIąalemce. c:hnl!- 
azcze Itp. 
1/. kil z/ 25.- 5 kil zł 201.- 25 kil z/IIIO.- 
Belvltan . 
w proazku apecjalnle do aadzonek kn_6w 
I drzew. I III opakowanie wystarczające na 
4-10 Itr płynu do r;anurziUlla zł 1".- 
Brasslcol 
przeciw poratenlu cebnll I pldu aa/aty. 
Na I mir kwadratowy opyla alę ca 30 III. 
I kil zł 30.- 5 kil zł IJt,- 


J 
, 


Brasslsan 
nowoczesny Arodek do zwalczania kI/y b- 
pu!icłanej. Latwy w utydu. atoauJe ale 
jak nawóz aztuczny. zapoblellawao. pned 
pojawIeniem aie choroby. 
1/4 kil z/IO.- I kil z/35.- 5 kil z/125.- 
Castrłx 
zatruta pszenica do zwalczania mpBY pol_ 
nych. Nieazkodliwa dla dzIkIello ptactwa. 
Deszcz nie wpływa ujemnie na d."a/anle 
lrudmy. 
1 kil zł 15.- Opakowanie 5 kil z/ 381,- 
Ceresan 
,ucha zaprawa (bajca) do wazelklch nuion 
I zbót sIewnych. Na 50 kil pezenlcy. tyta. 
jęc:zmJenla. łubinu. lnu. IIrochu. koniczyn. 
fasoli potrzeba 100 III. na 50 kil owaa 150 III. 
burak6w 300 III. 
I kg z/ 10.- 5 kil z/ 275,- 


Ceresan 
mokra zaprawa (bajca). Na 50 kil po- 
trzeba: przy pszenicy 20 g. tyta 26 III. Je cz - 
mienia 30 g. owaa 10 III, buraków 150 III. 
50 III z/ 10,- 100 iii zł 11.- 250 g zI 35.- 
I kil z/ 1".- 5 kil z/ łlll.- 


Cosan 
płynny preparat siarkowy do zwalczania 
chor6b grzybkowych. azczellólnle wszelkich 
mączniaków, parcha. monilil, kedzier'll!llw", 
ca, chor6b na pomidorach itp. StoauJe się 
rozczyn 100 g na 100 litrów wody. 
100 g z/ 25.- 250 g z/ łO.- 500 III zł 15.- 
EklaUn 
proazek do tępienia pche/kl ziemnej oraz 
do zwalczania wdomutek (trips) czerwone- 
go. paJąc:zlr.a I Innych szkodnik6w w de- 
plamiach Itp. Opakowanie 100 III zł 25.-  


Eubion 
preparat hormonowy do podnlealenla wy- 
daJnol!d rO'4linneJ. StosuJe alę przez za- 
nurzeme młodych rQŚłln przed sadzeniem. 
10 tabletek wy.tarcza zależn,e od wIelko Ad 
nanc na 4-20.000 azt. lO tabl. z/ ł5.- 
Eurlt 
do azybklego I pewnello zakorzeniania sa- 
dzonek. 6 tabletek wystarc... na 600-5000 
sadzonek zaJ ue od odmiany. 
6 tabl zł 15.- 12 tabJ al 28,- 30 tabl. zł ".- 
Eukarpln 
nowoczesny preparat hormonowy do .prys- 
kiwal a drzew owocowych Eulr.arpln pod- 
nosi wydaj .
 I zapobiega opadaniu mło- 
dych owoców. Mare opakowanie "'flItar- 
cza do spryskania 5-7 średnich drzew. 
Male opakowanie z/ 20.- 


Ewaol 
do t
plenla pchełki ziemnej oraz Innych 
pasotytów oraz ulepszania ubogiej w ie- 
lazo ziemi. I kil z/ 51.- 5 kg z/ 281.- 
Forblplenla my- 
azy, szczurów, nornic I Innych IIry- 
zoni w polu Zużycie 2-3 !iwlece na 
1/4 ha. 
I Awleca z/ 15.- 
I aparat do apalanla !iw ,er zł 220.- 


ROSELlA 


pokarm ro!ilinny dla kwlat6w donicz- 
kowych I IIruntowych. 
Paczka 100 III z/ 11.- 


DONICZKI TEKTUROWE 


przy pomocy których osląpąt' moina 
naJwczeiinieJsze warzywa w Inapek- 
tach I w IIruncie. 
nr 2 !\rednica lIórna 55 mm 
1000 szt. zł &20.- 100 azt. z/ ł5.- 
nr 3 średnica lIórna 15 mm 
1000 szt zł ł71.- 100 szt. z/ 51.-
		

/DZS_004_03_020_0001.djvu

			" 


"'" 


" .
		

/DZS_004_03_021_0001.djvu

			... 


A 


Goździ
i pełne 1ł'iel
o
1ł'ia.o1ł'e ,,(H4B4UD

 
. 


(Dianłhus caryophyllus fi. pl. semperflorens) 
Opis i ceny podane na stronie 10-Iej 


Zakłady Graficzne pod Zarz. Państw., Toruń - E 10206 


'.